16-2/2012. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság évi ÜZLETI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16-2/2012. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság. 2012. évi ÜZLETI TERV"

Átírás

1 16-2/2012. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság évi ÜZLETI TERV

2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Társaság bemutatása, jogállása / Helyzetelemzés... 3 SWOT-analízis alapján: / A Társaság munkatársai / A Társaság mőködési köre / A Társaság fıbb tevékenységei, feladata / A társaság közhasznú feladatai... 5 a. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek megteremtése tevékenységi körben:... 6 b. A város környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása tevékenységkörben... 7 c. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás, az alkotás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása feladatkörben:... 8 d. Az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása feladatkörben:... 8 e. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése feladatkörben:... 8 f. A szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben: / A Társaság vállalkozási feladatai... 9 II. PÉNZÜGYI TERV /A. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság kiemelten közhasznú tevékenysége... 9 Közmővelıdési üzletág... 9 Fesztiváliroda üzletág: /B. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság vállalkozási tevékenysége /C. Alkotóház Mérlegterv év Eredményterv év Cash flow év Beruházási és fejlesztési terv Közmővelıdési üzletág: Fesztiváliroda üzletág:... 15

3 2 I. A Társaság bemutatása, jogállása Megnevezés: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített cégnév: Kecskeméti Kulturális Központ Nonprofit Kft. Átalakulás: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése a 374/2009. (X.29.) KH számú határozatával döntött az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ megszüntetésérıl és a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. megalapításáról. Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. cím: Honlap: Telephelye: Mőkerti Alkotóház 6000 Kecskemét, Mőkert 2. A társaság alapítója: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Alapító okirat kelte: október 29. Számlavezetı pénzintézet neve: CIB Bank Bankszámlaszám: Közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú

4 3 1./ Helyzetelemzés SWOT-analízis alapján: A társaság erısségei: fıt befogadó színházterem. - Meglévı magas szintő kapcsolatrendszer a megye, a régió és a város intézményeivel, civilszervezeteivel. - Önálló gazdálkodás (finanszírozási szerzıdés szerint). - Nagyrendezvények, konferenciák, fesztiválok lebonyolításában szerzett több évtizedes tapasztalatok, referenciák. - Fiatal, dinamikus, szakmailag felkészült dolgozói kollektíva. - Motivációs rendszer bevezetése (ezáltal ösztönözve vannak a kollegák a kreativitásra, bevétel szerzésre) - Innovativitás! Új ötletek, új programok, új lehetıségek megvalósítása. - Széleskörő látogatói réteg alakult ki. - Rendszeresen teltházas rendezvények (Pl.: komolyzenei koncertek, színházi elıadások, ismeretterjesztı elıadások, gyermek színházak, stb.) - A város és a térség kulturális életében jelentıs szerepet tölt be. A Kft. gyengeségei: - Hiányos technikai háttér, színpadgépészet elavult (fény és hangtechnikai berendezések felújításra szorulnak, színpadi függesztı rendszer veszélyes). - A színházterem székei és burkolatai kicserélésre szorulnak. - Elavult elektromos rendszer és alulméretezett légkondicionálás, a színházteremben a légkondicionálás hiánya. - Magas rezsiköltség. - Növekvı kiadások, csökkenı pályázati lehetıségek és források. Lehetıségek: - Vállalkozás jellegő tevékenységek erısítése (szolgáltatás), amelyek késıbb alkalmasak lehetnek a kultúrafinanszírozást részben átvállalni. - A társaság épülete frekventált helyen, szép környezetben helyezkedik el, részben felújítva. - A formális és non-formális oktatási rendszerek fejlesztése, azokba való bekapcsolódás. - Kiemelt szerepet kaphat a felnıttképzés és a szabadidı kreatív eltöltése.

5 4 - Kistérségi kulturális feladatok, rendezvények koordinálása. - Térségi együttmőködés fejlesztése, partnerségi kapcsolat kiépítése - Pályázati lehetıségek kihasználása. Veszélyek: - Elavult, korszerőtlen technika felmondja a szolgálatot. - Az épület magas rezsiköltsége, illetve a 2012-es évben várható víz, gáz, villany áremelés miatt veszélybe kerülhet a bevétel, nem tud fejlesztési, beruházási, szakmai célokat szolgálni. A vállalkozás jellegő tevékenységek kiépítése helyett, a számlák kifizetésére fordítódik a bevétel. - A berendezési tárgyak egy része elhasználódott, idejét múlt. - Veszélyes lehet a lakosság életszínvonalának, anyagi helyzetének romlása. (veszély: a fizetıképesség csökkenése) - A környezetünkben épülı, mőködı multinacionális cégek, plázák, rendezvények kulturális programjai. 2./ A Társaság munkatársai A Társaság közmővelıdési üzletágának irányítását Bak Lajos ügyvezetı igazgató látja el. Munkáját az alábbiakban felsorolt munkatársak segítik: Programszervezık 8 fı Gazdasági vezetı 1 fı Gazdasági munkatársak 3 fı Informatikus 1 fı Ügyviteli alkalmazottak 2 fı Mőszaki alkalmazottak 2 fı Segédmunkás-berendezık 2 fı Mőszaki koordinátor 1 fı Jegypénztáros 1 fı Gépkocsivezetı - berendezı 1 fı Jegykezelı-ruhatárosok, teremır (5 0,5 fı) 2,5 fı Gondnok (Alkotóház) 1 fı Felszolgálók (Alkotóház) 2 fı Összesen: 28,5 fı

6 5 A Társaság Fesztiválirodai üzletágának irányítását Dr. Csabai Lili ügyvezetı igazgató látja el. Munkáját az alábbiakban felsorolt munkatársak segítik: Programszervezık Összesen: 3 fı 4 fı 3./ A Társaság mőködési köre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése alapján a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság mőködteti külön megállapodás alapján az Alkotóházat. 4./ A Társaság fıbb tevékenységei, feladata Alapító Okirat TEAOR 08 szám: Mővészeti létesítmények mőködtetése A Társaság célja: A települési önkormányzat az évi CXL tv ban foglalt feladatok ellátása érdekében a nonprofit gazdasági társaságot azért hozta létre, hogy az e célra használatában lévı ingatlant üzemeltetve létesítményei a város lakossága és intézményei komplex kulturális és közmővelıdési igényét szolgálják és kiszolgálják, valamint mőködési teret biztosítson a városi mővelıdési központ keretei között mőködı jogi és nem jogi személyiségő csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának, szervezze-rendezze a város kiemelt fesztiváljait, rendezvényeit, ünnepségeit. Ennek érdekében a közhasznú tevékenységeihez szorosan kapcsolódó, azokat kiegészítı szolgáltatásokat is nyújt a nonprofit gazdasági társaság. Tevékenységét a szervezett program, rendezvény, esemény jellegébıl fakadóan városi, regionális, országos, egyes esetekben nemzetközi hatókörrel és együttmőködésben végzi. A társaság jogosult az alapító (taggyőlés) jóváhagyásával az alapítón kívül más, ezért felelıs szervvel is a társadalom közös szükségletének kielégítését szolgáló, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit megállapító szerzıdést kötni. 5./ A társaság közhasznú feladatai 1. egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása, 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

7 6 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. mőemlékvédelem, 8. természetvédelem, állatvédelem 9. környezetvédelem 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, 12. emberi és állampolgári jogok védelme, 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tőzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás, 16. fogyasztóvédelem, 17. rehabilitációs foglalkoztatás, 18. munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglakoztatásának elısegítése ideértve a munkaerı kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások, 19. euroatlanti integráció elısegítése, A társaság kiemelkedıen közhasznú feladatai a kulturális közhasznú tevékenységi körben: a. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek megteremtése tevékenységi körben: - formális tanulási és képzési tevékenységeket szervez az iskolarendszerő és az iskolán kívüli szakmai képzésben és továbbképzésben együttmőködı partnerként, vagy akkreditált önálló képzı intézményként, - nonformális képzéseket, tanulási tevékenységeket szervez, iskolarendszeren kívüli, fıleg ismeretterjesztı komplex képzési formákat valósít meg a felnıttek és a gyermek ifjúsági korosztály számára. - gazdagítja a felnıtt, a gyermek- és ifjúsági korosztály mővelıdési szokásait, elısegíti az iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportok, körök, tanfolyamok, életesélyt javító formák mőködését, ezek megvalósulásához szakmai segítséget, ötleteket ad,

8 7 - informális képzéseket, tanulási tevékenységeket, azaz olyan nem tudatos tanulást jelentı közmővelıdési tevékenységeket szervez, amelyek sokoldalúan fejlesztik a kecskeméti polgárok kompetenciáit. b. A város környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása tevékenységkörben - programokat szervez az üzleti terve alapján - ápolja a város és vonzáskörzete hagyományait, elısegíti a helyi mővelıdési szokások, hagyományok, formák gazdagítását, az egyetemes, a honi és a helyi kulturális értékek létrehozását, közvetítését és védelmét; - rendszeresen szervez képzı-, ipar és fotómővészeti kiállításokat, különös tekintettel a városban fellelhetı értékek és alkotók megismertetésére - a városban mőködı énekkarok, zenekarok, mővészeti együttesek, csoportok bemutatkozását elısegíti, támogatja, - a város oktatási intézményei részére külön megállapodás alapján biztosítja termeit reprezentatív ünnepségeik, rendezvényeik (szalagavató, jubileumi évforduló, alapítványi est, országos gálamősor, tanulmányi verseny, tanévnyitó, tanévzáró stb.) megrendezésére; - a civil szervezetekkel, klubokkal, baráti körökkel, egyesületekkel folyamatos kapcsolatot tart fenn, elısegíti önszervezıdésüket, számukra elızetes megállapodás alapján lehetıséget biztosít találkozókra, bemutatkozásra, programjaik megvalósítására; - lehetıséget teremt a fiatal mővészek, eredményes sportolók, az elsı munkahelyes korosztály bemutatkozásához, az eredményeikhez vezetı út ismertetéséhez, a tapasztalataik továbbadásához; - tartalmas és rendszeres kapcsolatot alakít ki és mőködtet a város oktatási intézményeivel, hangsúlyosabban vesz részt a tanulók irodalmi, mővészeti, természettudományos nevelésében különbözı ismeretterjesztı elıadásokkal, vitaestekkel, vetélkedıkkel, versenyekkel, táborokkal;

9 8 c. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás, az alkotás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása feladatkörben: - megszervezi, megrendezi és koordinálja a város fesztiváljait, kiemelt rendezvényeit, ünnepségeit és eseményeit. - színházi és táncszínházi elıadásokat, filmvetítéseket, komoly és könnyőzenei koncerteket, gyermek- és ifjúsági hangversenyeket, bérletes elıadásokat szervez ill. befogad, - impresszálási feladatok ellátásával is segíti a kulturális értékek közkinccsé válását. d. Az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása feladatkörben: - fenntartja a Kecskemét Táncegyüttest, - szervezi és teljes körő szolgáltatásaival támogatja, fejleszti az ismeretszerzı, alkotó és mővelıdési közösségek tevékenységét - az Önkormányzattal, valamint a Magyar Alkotómővészeti Közalapítvánnyal kötött együttmőködési megállapodás alapján üzemelteti az Alkotóházat. (2011. április 30- val a Közalapítvány megszőnik.) e. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése feladatkörben: - a városban mőködı, kulturális szolgáltatást nyújtó intézményekkel, szervezetekkel együttmőködik programjaik egyeztetésében, közös pályázatok megírásában, közös rendezvények megvalósításában; - a civil szervezetek és mővelıdési közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közmővelıdési folyamatokba a kapcsolatok fejlesztésével, az együttmőködés erısítésével, pályázati együttmőködések kialakításával, közös programok megvalósításával, módszertani támogatással, szaktanácsadással, fórumok, találkozók, közös akciók igény szerinti szervezésével. - kulturális információkat győjt, rendszerez és közzétesz: az általános nyitva tartási idı alatt (9-20 óráig) biztosítja az információs közvetítı tevékenységet, tájékoztatja a lakosságot az országos és a helyi kulturális programokról, programkínálatát idıben és változatos formában megjeleníti, közvetíti, közzéteszi (információs tábla, szórólapok, sajtó, Kecskeméti Kínáló, honlapok, stb.) az érdeklıdık számára.

10 9 f. A szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben: - a szabadidı eltöltéséhez kulturált környezeti feltételeket teremt, - közösségi tér ingyenes biztosítása: az épület elıcsarnoka és a hozzá kapcsolódó szociális helyiségek bárki számára ingyenesen látogathatók és használhatók, - konferenciákat, tudományos és kulturális tanácskozásokat, találkozókat, bemutatókat szervez. 6./ A Társaság vállalkozási feladatai A nonprofit gazdasági társaság üzletszerő gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítı jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységébıl származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. II. PÉNZÜGYI TERV 1/A. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság kiemelten közhasznú tevékenysége Közmővelıdési üzletág a.) Árbevétel A bevételi keretszámok meghatározásánál elsısorban a közhasznú feladatok elvégzésére jóváhagyott mőködési célú önkormányzati támogatást, valamint az elérhetı közhasznú és vállalkozási tevékenységbıl származó bevételeket vettük figyelembe. A bevételek tervezése a Közmővelıdési megállapodásban közhasznú feladatként rögzítettek alapján történt. Jelentıs része a klubok, körök mőködtetése, a különféle tanfolyamok bevétele, a színháztermi nagyrendezvények jegy és bérleteinek bevételébıl tevıdik össze. Éppen ezért ezek nagymértékben függenek az épület mőszaki állapotától (színháztermi függesztı rendszer, légkondicionálás hiányosságai, elektromos rendszer elavultsága, stb.) A vásárlói kedv fenntartása és élénkítése érdekében fokozottan figyelembe kell vennünk a közönség (réteg) igényeit, kedvezmények rendszerét vezetjük be, (jegy elıvásárlás, részletfizetés, stb.), növeljük a közönségszervezés hatékonyságát, új reklám-marketing módszereket alkalmazunk. A bevételnövelés érdekében egyes sajátos rendezvényekhez, különleges külsı helyszíneket veszünk igénybe (Sportcsarnok, templomok, gyárcsarnokok, stb.), az üzleti kockázat csökkentése érdekében külsı partnereket is bevonunk.

11 10 Továbbra is közhasznú kiállítási térként is mőködünk, azonban növelni szeretnénk bevételt hozó ismeretterjesztı és egyéb kiállításaink számát. Szeretnénk megırizni szerepünket azokban az országos akciókban, amelyek külsı források bevonásával valósultak meg (Múzeumok éjszakája, Kultúrházak éjjel-nappal, Big Draw, stb.) Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakmai pályázati lehetıségeket, s igyekszünk az eddigi magas szinten kiaknázni azokat. Ennek érdekében fenntartjuk aktivitásunkat az országos szakmai szervezetekben, szakértıi programokban. Fokozott figyelmet fordítunk a nem jogi személyiségő közösségeink menedzselésére, bevételszerzı tevékenységeik növelésére. b.) Kiadásainkat megpróbáltuk takarékosan tervezni. A bevételhez hasonlóan az átvett pályázati pénzekkel nem számoltunk. A mőködéshez szükséges kiadásokat tapasztalati adatok alapján terveztük meg, s igyekeztünk a költséghatékonyság elvét a legnagyobb mértékben alkalmazni. Éppen ezért csatlakoztunk a város közbeszerzési rendszereihez, vagy az új gázbeszerzési rendszerhez. Fesztiváliroda üzletág: a.) Árbevétel Az alábbi bevételek saját szervezéső városi rendezvények, fesztiválok finanszírozását szolgálják. - Önkormányzati támogatás 2012-es évtıl a Fesztiváliroda látja el a Kodály Mővészeti Fesztivál (6,4 M Ft) rendezvénysorozat szervezését, melynek fedezetét a tulajdonos külön megállapodás értelmében biztosítja az Irodának. Az üzleti terv költségvetése ugyanakkor tartalmazza a Tavaszi Fesztivál, a Népzenei Találkozó költségeit. - Rendezvényfelület értékesítés (betelepülık, árusok, stb.). - Támogató és szponzor megkeresése és bevonása. b.) Kiadások Kiadásaink tervezésénél a 2011-es év adatait, valamint a takarékosság alapelvét vettük figyelembe. Döntı többsége program és rendezvény költség, míg az üzemeltetés kiadásait igyekeztünk a minimumra szorítani.

12 11 1/B. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság vállalkozási tevékenysége a.) Árbevétel Vállalkozási feladataink fı forrása a bérbeadások (termek, eszközök) bevétele, szakkiállítások, konferenciák, bálok szervezése bonyolítása, külsı fél által szervezett rendezvények bonyolítása. Itt is alapvetı befolyásoló tényezı az épület, épületgépészet mőszaki állapota. (Pl. a légkondicionálás hiánya, vagy hiányosságai kihatnak a nyári idıszak konferenciaszervezésére.) Új forrásként impresszálási feladatokat is vállalunk. Szélesítjük szolgáltatásaink rendszerét, teljes körő kiszolgálást biztosítva a megrendelıinknek. (terem, technika, catering, szállás, program) Bevételi tervünket 5 M Ft-tal emeltük meg a 2011-es évhez viszonyítva, mely 5%-os növekedést jelent az üzleti tervben. A Rendkívüli bevételek összege a TÁMOP pályázati pénzeszközöket mutatja. (A TÁMOP pályázat megvalósítási határideje február 28.) b.) A kiadások tervezésénél figyelembe vettük a közhasznú tevékenységhez szükséges kiadások kiegészítését is. A költségcsökkentés érdekében egységes terem berendezés, bérlési rendszert valósítunk meg. A Rendkívüli bevételek összege a TÁMOP pályázati pénzeszközöket mutatja. 1/C. Alkotóház Közhasznú tevékenység keretében, külön megállapodás alapján látjuk el az Alkotóház mőködtetését is. Az Alkotóház tulajdonosát a Magyar Alkotómővészeti Közalapítványt a 1316/2010. (XII.27.) Kormányhatározat április 30-ai hatállyal megszüntette. Mivel ezen idıpont után a tulajdonos jogállása még nem tisztázott, ezért bevételi és kiadási szintjét és azok szerkezetét a évi eredeti állapotnak megfelelıen terveztük.

13 2. Mérlegterv év 12

14 3. Eredményterv év 13

15 4. Cash flow év 14

16 15 5. Beruházási és fejlesztési terv Közmővelıdési üzletág: A színpadi díszletemelı berendezés cseréje, balesetveszélyes állapota miatt elengedhetetlenné vált, további mőködtetése nem biztonságos. A felkért szakértık szakvéleménye alapján a jelenlegi rendszer (35 éves) alkalmatlan feladata ellátására, sıt használat nélkül is balesetveszélyes. A mozgató csörlık fék nélküliek, mindössze a viszonylagos önzárósága tartja meg a terhet, amely ha mégis elindul, nincs ami megfogja és lendületbıl zuhanhat a színpadra. A kötelek merevek, töredezettek, helyenként rozsdafoltosak. A terelések nem szabványosak. A díszlethúzó csövek anyaga és átmérıje alkalmatlan a terhek viselésére. A rendszer használhatatlansága lehetetlenné teszi színpadi produkciók fogadását, rendezését, s ebbıl következıen a bevételi tervek teljesítését. Így nem kerülhetne sor könnyő és komolyzenei hangversenyekre, fesztiválrendezvényekre, színházbérleti elıadásokra. A feladat megoldásához az elızetes felmérések, árajánlatok értelmében E Ft-ra lenne szükségünk, amit a tulajdonos plusz támogatásából tudunk csak megvalósítani. Fesztiváliroda üzletág: A évre fejlesztést nem tervez. Kecskemét, március 12. Készítette: dr. Csabai Lili ügyvezetı igazgató Bak Lajos ügyvezetı igazgató

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A Barcsi Kistérségi Közkincs Kerekasztal megbízásából készítette a barcsi Móricz Zsigmond Mővelıdési Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 3326/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Mővelıdés Háza

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám: 11993/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN MAGYARORSZÁGON

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN MAGYARORSZÁGON VÉDELMI IGAZGATÁS VARGA PÉTER HORVÁTH LÁSZLÓ A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN MAGYARORSZÁGON THE IMPROVEMENT OF CIVIL ORGANISATIONS IN HUNGARY IN THE PAST TWO DECADES Rövid

Részletesebben

A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS

A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. DECEMBER 31-I EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sportkoncepció hosszú távra megfogalmazott alapelvei:... 5 A koncepció fı irányai:... 5 Helyzetelemzés... 6 Sportolási lehetıségek

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

Bevezetı, helyzetelemzés

Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2. sz. melléklet TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi tevékenységérıl Készült a TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi mőködésérıl A közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Elılap Tárgy: Józsefváros Magdolna-negyed

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben