Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete A TEMETŐRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (egységes szerkezetben) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya Nagyréde Község közigazgatási területén a nagyrédei 1154 hrsz-on lévő köztemetőre terjed ki. (2) A temető tulajdonosa Nagyréde Községi Önkormányzat (1) - 3 (2) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat sorszámokkal ellátott temetési helyekre kell osztani (1) A temetőben lévő sírhelyek méreteit a 1. melléklete 5 tartalmazza. (2) - 6 (3) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban főszabályként folytatólagos sorrendben kell felhasználni. (4) A sírhelyet kifalazni, kibetonozni nem lehet. 1 Hatályon kívül helyezte: 5/2015. (V.08.) ör. 2 Módosította: 5/2015. (V.08.) ör. Hatályos: június Hatályon kívül helyezte: 5/2015. (V.08.) ör. 4 Módosította: 5/2015. (V.08.) ör. Hatályos: június Módosította: 5/2015. (V.08.) ör. Hatályos: június Hatályon kívül helyezte: 5/2015. (V.08.) ör.

2 (5) Temetkezési helyen koporsós temetést nem lehet végezni, amíg a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50 méternél magasabb. (6) A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni. (7) Az elhunyt hamvait tartalmazó urnát a 8. (3) bekezdésében foglaltak kivételével a temetőben sírhelybe, illetve urnasírba lehet elhelyezni. 7 (8) A lezárt temetőben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőt mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról döntés nem születik. (9) Lezárt temetőből és sírhely-táblából a holttest maradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe. Az exhumálást csak az illetékes tiszti főorvos engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges. 5. (1) A sírhely kijelölését az elhunytat eltemettető kérését figyelembe véve a temető üzemeltetője végzi. 8 (2) A temetési hely feletti rendelkezési jogot az gyakorolja, aki a temetés helyet megváltotta. (3) A rendelkezési jog időtartama (használati idő) a megváltás napjával kezdődik. (4) A rendelkezési jog időtartama: a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év, b) sírbolt estén 10 év, c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év, d) urnasírbolt esetén 20 év. 9 (5) A temetési hely feletti rendelkezési jog az Önkormányzat eltérő rendelkezése hiányában meghosszabbítható (újraváltható). 6. (1) - 10 (2) A síremlék (sírjel) készítését, felújítását e rendelet 2. melléklete 11 szerinti nyomtatványon és tartalommal be kell jelenteni ill. engedélyeztetni szükséges a temető üzemeltetőjével. Engedély nélkül a munkálatokat TILOS megkezdeni. (3) A síremléken (sírjelen) - a beazonosíthatóság érdekében - minimum az elhunyt nevét és az elhalálozás időpontját fel kell tüntetni. 12 (4) Az előírt engedély hiánya vagy attól való eltérés esetén az üzemeltető: a.) a sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére b.) a felhívás eredménytelensége esetén, illetve amennyiben engedély nem adható, a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely birtokosára. (5) A sírbolt (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. 7 Módosította: 5/2015. (V.08.) ör. Hatályos: június Módosította: 5/2015. (V.08.) ör. Hatályos: június Módosította: 5/2015. (V.08.) ör. Hatályos: június Hatályon kívül helyezte: 5/2015. (V.08.) ör. 11 Módosította: 5/2015. (V.08.) ör. Hatályos: június Módosította: 5/2008. (IV.03.) ör. Hatályos: április 03. 2

3 Temető fenntartása és üzemeltetése 7. (1) A köztemető fenntartása és üzemeltetése az önkormányzat feladata. (2) Nagyréde Községi Önkormányzat a köztemető fenntartását és üzemeltetését kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján, a Hev-Tem Kft. (továbbiakban: üzemeltető) útján látja el. Az üzemeltető a temetőgondnoki feladatok ellátásával további alvállalkozót (továbbiakban: temetőgondnok) bízhat meg, akinek a személyét köteles az Önkormányzattal jóváhagyatni. 13 (3) A temető üzemeltetőjének feladatai: a.) Köteles maradéktalanuk ellátni a fenntartóval megkötött közszolgáltatási szerződésben foglaltakat b.) Ellátja a teljeskörű sírhelygazdálkodás, a temetési helyek megváltásával, újraváltásával kapcsolatos ügyintézést, ezek díjának beszedését, továbbá a beszedett díjaknak a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerinti befizetését az Önkormányzat felé. 7/A. 14 Nagyréde Községi Önkormányzat kötelezővé teszi a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 40. (1) bekezdése szerinti feladatok ellátása céljából az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét. Temetés 8. (1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi, vagy világi szertartás szerint. (2) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halottak maradványait elhelyezni csak temetőben szabad. (3) Ha a temetésre köteles személy az urna kiadását kéri, a kiadott urna bármely olyan ingatlanon, illetve temetkezési emlékhelyen elhelyezhető, vagy eltemethető, ahol a tulajdonos, továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók. (4) A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőknek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését tiszteletben tartani. (5) Az eltemetés módját és helyét amennyiben az elhunyt arról életében nem rendelkezett az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik. (6) Az elhunyt temetésére köteles személy a temetési hely kiválasztása, illetve amennyiben köztemetőben temetési hely felett rendelkezési joga van megjelölése miatt köteles az üzemeltetőt megkeresni és a sírhely elfogadását, illetve kijelölését aláírásával igazolni. (7) Közköltségen történő temetés esetén az ismert hozzátartozót a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell. (8) Temetni hagyományos módon koporsóban, illetve urnába helyezett hamvak eltemetésével lehet. A hamvak a temető arra kijelölt területén szétszórhatóak. (9) A felravatalozott koporsót az eltemettető kívánságára a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani, majd a temetés előtt véglegesen le kell zárni. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját. (10) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni, és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek. 13 Módosította: 5/2015. (V.08.) ör. Hatályos: június Módosította: 5/2015. (V.08.) ör. Hatályos: június 01. 3

4 Temetkezési szolgáltatások 9. Temetkezési szolgáltatások: temetésfelvétel, halott szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezése, az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás és visszahantolás, az exhumálás és az újratemetés. Szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések 10. (1) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végezhet az üzemeltető, továbbá az a vállalkozó is, aki jogszabály alapján e tevékenység végzésére jogosult. (2) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók a temetkezési szolgáltatást a köztemetőkben történő elhelyezés esetén az üzemeltető által meghatározott temetői rend alapján folytathatják. (3) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. (4) A temetkezési szolgáltatások körébe nem tartozó sírásás, illetve a sír felhantolása, és a köztemetőkben történő halotthűtés az üzemeltető feladata, amely tevékenységek végzésért, továbbá az üzemeltető által végzett egyéb tevékenységek igénybevételéért a rendelet 3. mellékletében, 15 valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározott díjat kell fizetni. 11. (1) A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. (2) A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését az egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének megfelelően tiszteletben tartani. (3) A szolgáltatásban közreműködők a munka során kötelesek méltó magatartást tanúsítani, a munkát a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben végezni. 12. (1) Temetkezési szolgáltatást az végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához személyzettel rendelkezik. A szolgáltatási tevékenység a kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyelet, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. (2) A temetkezési szolgáltatónak temetkezési szolgáltató szakképesítéssel kell rendelkeznie. Temető-fenntartási hozzájárulás 13. (1) Az Önkormányzatot a köztemetőben lévő építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények használatért temető-fenntartási hozzájárulás illeti meg. A hozzájárulás megfizetésére kötelezettek körét, a hozzájárulás mértékét e rendelet 3. melléklete 16 tartalmazza. 15 Módosította: 5/2015. (V.08.) ör. Hatályos: június Módosította: 5/2015. (V.08.) ör. Hatályos: június 01. 4

5 (2) Ha az üzemeltető temetkezési szolgáltató tevékenységet is végez, köteles a temető-fenntartási hozzájárulás díját megfizetni, továbbá a vállalkozóktól beszedett díjat a kegyeleti közszolgálati szerződésben meghatározottak szerint az Önkormányzatnak befizetni. A temetői szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje 14. (1) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók a temetkezési szolgáltatás végzéséről a tevékenység megkezdése előtt kötelesek az üzemeltetőt tájékoztatni. Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók részére az átvételről szóló elismervény aláíratásával köteles a rendeletet és a temetői rendet átadni. (2) Az elhunytnak a temetés helye szerinti köztemetőbe történő kiszállításáról a temetői rendben meghatározottak szerint kell gondoskodni. (3) Az üzemeltető a temetőbe kiszállított elhunyt átvételére a temetői rendben meghatározottak szerint köteles. (4) Az üzemeltető képviselője a temetés teljes időtartama alatt köteles a temetőben tartózkodni, a temetési időpontok és a szolgáltatások összehangolásáról gondoskodni. Az üzemeltető feladata a hozzátartozók által a temetőbe korábban kiszállított koszorúk, virágcsokrok átvétele, a temetés időpontjáig történő tárolása, illetve azoknak temetésenként (elhunytanként) történő csoportosítása. A szertartás időtartam alatt különösen az egymást követő temetések esetén a hozzátartozók irányítása és tájékoztatása az üzemeltető feladata. (5) Vasárnap és ünnepnapon, illetve pihenőnapon a köztemetőben a temetkezési szolgáltatók kivételével vállalkozók által munka nem végezhető. Nyilvántartások vezetése 15. (1) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemettetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik. (2) A temető fenntartója az új sírmezők megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. (3) A temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával. (4) A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek tűztől védve kell megőriznie, azt követően át kell adnia a Heves Megyei Levéltárnak. (5) A nyilvántartó könyvbe minden temetést időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám és temetés napja, az elhalt, neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, az elhalálozás napja, fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka, a sírhelytábla, sorhely száma, valamint a síremlékekre vonatkozó bejegyzések. A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét. (6) A nyilvántartási adatokról, tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni. 5

6 A temetők használatának rendje 16. (1) Nagyréde község köztemetőjének nyitvatartási ideje: a) Nyári nyitva tartás április 1-től október 31-ig, reggel 7 órától este 20 óráig. b) Téli nyitva tartás november 1-től március 31-ig reggel 7 órától este 18 óráig. 17 (2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. (3) A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetőek el. A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék kizárólag az arra kijelölt helyen helyezhető el. (4) A temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, a temetőben lévő épületeket, egyéb tárgyakat, fákat, cserjéket, növényzetet beszennyezni, vagy eltávolítani tilos. (5) A temetőben az avart, elszáradt koszorút, és virágcsokrokat elégetni nem szabad. 17. (1) A temetőbe járművel közlekedni a mozgáskorlátozottak, az idős, illetve a beteg személyek, továbbá a munkavégzés és temetkezési tevékenység céljából behajtó járművek kivételével tilos. (2) A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. (3) A temető területére kutyát bevinni a terápiás, segítő, vakvezető és jelzőkutyák kivételével tilos. 18. (1) A temető területén fa, cserje, növény csak a sírra, vagy az üzemeltető engedélyével attól legfeljebb 30 cm távolságban a sírsorok között ültethető. A fa, cserje, illetve a növény teljes kifejlettségében nem lehet azonban magasabb 2 m-nél és átmérője nem haladhatja meg a sírhely méretét. A temetési hely felett rendelkezni jogosult saját költségén köteles az itt meghatározott magasságot, illetve átmérőt meghaladó fát, cserjét, növényt eltávolítani. (2) A temetőben pad csak az üzemeltető hozzájárulásával, a közlekedés és a szomszédos sír megközelítésének akadályozása nélkül helyezhető el. (3) A temető területén az erre a célra kijelölt hely kivételével tilos temetkezési szolgáltatásra utaló reklám- és hirdetőtábla elhelyezése. 19. (1) A köztemetőben végzendő munkák időpontját, illetve azok várható időtartamát a sírgondozás és a sírok virággal történő beültetését kivéve a temetőgondnokon keresztül az üzemeltetőnek be kell jelenteni. (2) Az építési munkákat végző vállalkozók kizárólag munkanapokon óráig dolgozhatnak, vasárnap és ünnepnapok alkalmával a munkavégzés tilos, de munkájukkal semmilyen módon nem zavarhatják a búcsúztatási és temetési szertartásokat. (3) Tilos a temetőben mindennemű vállalkozók által végzett építési munkálat minden év október 15-től november 5-ig. 17 Módosította: 5/2015. (V.08.) ör. Hatályos: június 01. 6

7 (4) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát ott megkezdeni, továbbá bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltetőnek történő bejelentés után szabad. A vállalkozónak az építési hulladékot - annak keletkezésétől számított 3 napon belül - el kell szállítania a rendelet 4. melléklete szerinti települési hulladékkísérő jegy alkalmazásával, ellenkező esetben a vállalkozónak a rendelet 3. mellékletének IX. pontja szerinti díjat kell megfizetnie a temetőgondnoknál. A hulladékkísérő jegy a vállalkozó nevének és címének nyilvántartásba vétele mellett, két példányban, díjmentesen vehető át a temetőgondnoktól, amelyet a hulladék elszállítását követően, - a szabályos elszállítás igazolásaként vissza kell juttatni a temetőgondnoknak, aki ennek tényét feltünteti a nyilvántartásba és mellé csatolja a települési hulladékkísérő jegy második példányát. 18 (5) Az építésnél felhasznált ömlesztett anyagot (pl. beton) úgy kell elhelyezni, illetve felhasználni, hogy az a földdel közvetlenül ne érintkezhessen (pl. vaslemezen, vagy keverőgépben). (6) A köztemető területén (1) (4) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve építőanyagot tárolni nem szabad. 20. A temetői munkák (rátemetés, exhumálás, áthelyezés) során talált értékekről (pl. ékszer, nemesfémből készült protézis stb.) és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről az üzemeltető köteles gondoskodni az elhunyt örökösének, ennek hiányában legközelebbi hozzátartozójának történő átadásig (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről az Önkormányzat Jegyzője gondoskodik. (2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nagyréde Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 16/2000. (XI. 29.) rendelete. Nagyréde, május 15. Siposné Fodor Judit s.k. polgármester dr. Bálint Edina Ida s.k. jegyző 18 Módosította: 5/2015. (V.08.) ör. Hatályos: június Módosította: 5/2015. (V.08.) ör. Hatályos: június 01. 7

8 1. melléklet Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez A temetési helyek méretei 1. Sírhelyek méretei: a.) felnőtt egyes sírhely: 2,1 m hosszú, 0,9 m széles, 2,0 m mély rátemetéssel: 2,1 m hosszú, 0,9 m széles, 2,4 m mély b.) felnőtt kettes sírhely: 2,1 m hosszú, 1,9 m széles, 2,0 m mély rátemetéssel: 2,1 m hosszú, 1,9 m széles, 2,4 m mély c.) gyermek sírhely: 1,3 m hosszú, 0,6 m széles, 1,6 m mély rátemetéssel: 1,3 m hosszú, 0,6 m széles, 2,1 m mély d.) urnasírhely 0,8 m hosszú, 0,6 m széles, 1,0 m mély 2. Sírboltok méretei: Négyszemélyes: Urnasírbolt (urnakripta): 3,0 m hosszú, 2,5 m széles, 2,0 m mély 1,0 m hosszú, 1,0 m széles, 0,50 m mély 3. Urnafülkék méretei Szabványos: 0,4 m magas, 0,4 m széles, 2,0 m mély A temető fenntartója ettől eltérő urnafülkék létesítését is engedélyezheti. 4. A sírhelyek egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek sírhelyeknél pedig 30 cmnek kell lenni. 5. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. 8

9 2. melléklet Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez SÍREMLÉK KÉSZÍTÉSÉHEZ/FELÚJÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLYKÉRŐ LAP Iktatószám: Temető neve:, sírhely azonosító: Sírhely típusa:, megváltás érvényességi ideje: Betemetett személy(ek) neve, betemetés éve: A síremlék állítását/felújítást* kérő hozzátartozó neve, címe, személyi igazolvány szám: Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és temetkezésről szóló 17/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 6. -a szerint: (1) - (2) A síremlék (sírjel) és tartozékai tervét a temető üzemeltetőjének be kell mutatni és az elhelyezés előtt az üzemeltetőnek bejelenteni szükséges. (3) Az üzemeltetőnek be kell továbbá jelenteni ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát. (4) Az előírt engedély hiánya vagy attól való eltérés esetén az üzemeltető: c.) a sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére d.) a felhívás eredménytelensége esetén, illetve amennyiben engedély nem adható, a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely birtokosára. A fenti rendeletben foglaltakat tudomásul veszem, azokat betartom: Kérelmező aláírása (* a megfelelő rész aláhúzandó) Kivitelező neve: Iparengedély száma, pecsétje: 9

10 KIVITELEZŐ NYILATKOZATA a) Nyilatkozom, hogy az alapozás biztosítja a létesítendő síremlék süllyedésmentességét, valamint időállóságát. Az alap kivitelezése nem akadályozza a további betemetési lehetőséget. b) Kötelezem magam, hogy az építés során az állítandó síremlék környékén a magánszemélyek létesítményeit, a temető parkjait, berendezéseit sértetlenül hagyom, a keletkezett építési hulladékot elszállítom/elszállítatom. (kitermelt föld, betonmaradvány, stb.) c) Kötelezem magam, hogy a mellékletben leírt méreteket és előírásokat a kivitelezés során betartom, amennyiben attól eltérően építkezek, vagy a közízlést sértő, oda nem illő tárgyat, tárgyakat helyezek el, úgy azt a költségemre a temető fenntartója megszünteti. d) Érvényes sírbolt, ill. síremlék állítási engedéllyel a szükséges munkákhoz az anyagok gépkocsival történő beszállítását a temetőkbe munkanapokon 7-18 óra között végezhetik; a temetők útvonalain a munkavégzés tilos, valamint az utakon semminemű anyagot lerakni, tárolni, építés céljára előkészíteni tilos! Betonozáskor keverőlemez használata kötelező, vagy hozott készbeton használható fel! e) A sírhelyre a síremlék megépítését az engedély megadásától számított 6 hónapon belül el kell végezni. A 6 hónap eljárta után, ha nem történik meg a síremlék megépítése, az engedély hatályát veszti. A fenti nyilatkozatot elfogadom, magamra nézve azt kötelezőnek tekintem: Kivitelező aláírása 10

11 ÉPÍTENDŐ/FELÚJÍTANDÓ SÍREMLÉK A tevékenység megnevezése:* 1. Síremlék készítés 2. Síremlék felújítás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és temetkezésről szóló 17/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete alapján: A sírhelyek méretei: a.) felnőtt egyes sírhely: 2,1 m hosszú, 0,9 m széles, 2,0 m mély rátemetéssel: 2,1 m hosszú, 0,9 m széles, 2,4 m mély b.) felnőtt kettes sírhely: 2,1 m hosszú, 1,9 m széles, 2,0 m mély rátemetéssel: 2,1 m hosszú, 0,9 m széles, 2,4 m mély c.) gyermek sírhely: 1,3 m hosszú, 0,6 m széles, 1,6 m mély rátemetéssel: 1,3 m hosszú, 0,6 m széles, 2,1 m mély d.) urnasírhely 0,8 m hosszú, 0,6 m széles, 1,0 m mély. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. A sírok egymástól való ajánlott távolsága felnőtt sír esetén 0,6 m, gyermeksír esetében 0,3 m. A régi temetők esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni. A síremlék anyaga: Nemes kő: Fedlapos: Méretei: Nem nemes kő: JÁRDA KÜLSŐ MÉRETE A B C OLDALNÉZET FELÜLNÉZET 1.) Az A javasolt méret 100 cm, az építendő síremléknél : cm 2.) A B javasolt méret 15 cm, az építendő síremléknél : cm 3.) A C javasolt méret 20 cm, az építendő síremléknél : cm 4.) A járda külső mérete: cm 11

12 (* a megfelelő rész aláhúzandó) A sírfeliraton fel kell tüntetni legalább az elhunyt nevét és a születés-elhalálozás évét! Építés/felújítás* esetén az elvégzendő műveletek leírása: Az építendő/felújítandó* síremlék felirata: A síremlék állításához szükséges engedélyt a kitöltött adatok alapján megadom/ kérelmet elutasítom*: Kelt: (* a megfelelő rész aláhúzandó) Üzemeltető aláírása 12

13 3. melléklet Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez Temetői szolgáltatási díjak Megnevezés Díj (ÁFA nélkül) I. Sírhelyek ára 1. Egyszemélyes 2. Kétszemélyes 3. Gyermeksírhely 4. Koporsósra rátemetés 5. Urnásra rátemetés ,- Ft ,- Ft 4 000,- Ft - - II. Sírbolt megváltás díja 1. 2 koporsó megváltása 2. 4 koporsó megváltása 3. 6 koporsó megváltása ,- Ft ,- Ft ,- Ft III. Urnafülke és urnasírhely 1. Egyszemélyes 2. Kétszemélyes IV. Ravatalozó igénybevételi díja/alkalom V. Hűtőhasználati díj/alkalom VI. Szemétszállítási díj/temetés VII. Sírköves vállalkozó által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás a temetőben lévő közművek és terület használatáért /nap VIII. Sírköves vállalkozó részéről temetőbe történő behajtás /nap ,- Ft 3 000,- Ft 5 000,- Ft 787,- Ft 787,- Ft IX. Haranghasználat/alkalom (3x) X. Építési törmelék elhelyezés díja 1. egyszemélyes sír 2. kétszemélyes sír 1 200,- Ft 5 000,- Ft ,- Ft 13

14 4.melléklet Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez TELEPÜLÉSI HULLADÉKKÍSÉRŐ JEGY No. Nagyréde közigazgatási területén történő hulladékszállításhoz 1 Az építési munkát végző vállalkozó neve: Címe:... város, község;... utca. hsz. 3 A hulladék szállítójának neve:. 4 Címe:... város, község;. utca. hsz 5 Szállító jármű forg. rendszáma: 6 Utánfutó forg. renszáma: 7 A hulladék szállításának kezdete: 20.. év.. hó.. nap óra.. perc 8 A szállított hulladék leírása:... Becsült mennyiség m 3. kg. tulajdonos aláírása. szállító aláírása Igazolom, hogy a fent nevezett hulladék ártalmatlanítása céljából a (cég neve, székhelye és telephelye)......hulladéklerakó helyre év hó nap.. óra. perckor elszállításra került. P.H. telepkezelő aláírása A szabályosan kiállított települési hulladékkísérő jegy azt igazolja, hogy Ön a birtokában lévő hulladékot szabályosan elszállította/elszállítatta a hulladéklerakó helyre. 14

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2001. (IV. 02) valamint a 11/2009.(IX.30.), 8/2011. (VIII.31.) és 9/2012.(XI.15,)önkormányzati rendeleteivel módosított 8 /1997 (VII.1) önkormányzati

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

6/2009. /V. 10./ rendelete a

6/2009. /V. 10./ rendelete a DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. /V. 10./ rendelete a TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Dunaegyháza Község Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

IV. Temetkezési helyek

IV. Temetkezési helyek Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (tervezet) Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének - a 18/2000./XI.30./ Ktr. számú rendelettel - egységes szerkezetbe foglalt 21/2005.(XII.22.)Ktr. rendelete a községi a temetőről és a temetkezésről Székkutas

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A temető rendjéről és a temetkezésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete A temetőkről és a temetkezésről [Módosítva a 18/2009. (IX.29. ÖR-rel] (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely.

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely. Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2013.(V.2.) rendeletével módosított 11/2012.(VI. 01.) és 14/2007.(XI. 8.) rendeletével módosított 12/2000.(XI. 30.) sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Szentbékkálla község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva) Szentbékkálla

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (...) Önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet (tervezet) Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 17/2000. (XII. 14.) Kazár Község Önkormányzat rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben a 8/2011 (VII.06) sz. rendelettel Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK A TEMETŐKRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 24 /2013. /XII. 19./ rendeletének MELLÉKLETE Tartalomjegyzék: I.

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete 1 BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Hatályos: 2014. augusztus 30-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2007./XII.03./ sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól

Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról.

16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról. 16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról. Vácduka Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

T E R V E Z E T. 1. Általános rendelkezések

T E R V E Z E T. 1. Általános rendelkezések T E R V E Z E T Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (..) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről 18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat. 19/2003.(XI 12.) rendelete. a temetőről és a temetkezésről

Balatonrendes Község Önkormányzat. 19/2003.(XI 12.) rendelete. a temetőről és a temetkezésről Balatonrendes Község Önkormányzat 19/2003.(XI 12.) rendelete a temetőről és a temetkezésről Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település tulajdonát képező köztemető használatának és

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről

Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( továbbiakban: önkormányzat ) a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004.(VII.14.) rendelete a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (Egységes szerkezetben a 32/2004.(X.15.) rendelettel.

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16./2005.(X.28.) rendelettel Rétság Város

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2004. (XI. 10.) Ör. (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Módosította: a 25/2014.(XII.13.) és az 5/2015.(II.23.) önkormányzati

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE A temetőkről és a temetkezésekről A Bekecs Község Önkormányzatának képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II.18.) rendelete a temető használatának szabályairól

Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II.18.) rendelete a temető használatának szabályairól Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II.18.) rendelete a temető használatának szabályairól Nagykereki Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007. (VI.25.) számú rendelete

Alsótold Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007. (VI.25.) számú rendelete Alsótold Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007. (VI.25.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésekről [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg]

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal.

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. ELŐTERJESZTÉS A répcelaki temetői rendelet módosításához 2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. Az urnafal 2010. március

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kisköre Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 29.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosítással egységes szerkezetben) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2006. (I.31.) Ök. Rendelettel 13/2005. (IX. 30.) Ök. Rendelettel módosított 30/2000. (XI.28.) Ök. R. számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről e g y s

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VIII..) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VIII..) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VIII..) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és

Részletesebben

Temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. (1) bekezdése határozza meg.

Temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. (1) bekezdése határozza meg. Ócsa Város Képviselő-testületének../2014./.../ önkormányzati rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001./V.2./ önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.) 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Prügy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Részletesebben

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL Kamond Község Önkormányzatának Képviselőtestülete A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15.

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15. Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15./ önkormányzati r e n d e l e t e a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről (

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete a köztemetőről, a temetkezés rendjéről és a temető használatának szabályairól /Temetői Szabályzat/ (a módosításokkal

Részletesebben

Hatályos 2015. január 1-től

Hatályos 2015. január 1-től Pacsa Nagyközség Önkormányzata 9/2000.(XI.2.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 13/2003.(IX.4.) sz., 8/2005.(X.25.) sz. 1/2008.(II.12.) sz., 16/2009.(XII.21.) sz. 15/2012.(V.24.) 16/2013. (XII.05.)

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete a köztemető

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(XI. 22.) önkormányzati rendelet

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(XI. 22.) önkormányzati rendelet Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(XI. 22.) önkormányzati rendelet a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és

Részletesebben

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (VI. 26.) KT. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2004. (IV.5.) számú r e n d e l e t e a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

(1) Ahol a Rendelet nagyközség elnevezést használ, a szövegrész helyébe város szöveg lép.

(1) Ahol a Rendelet nagyközség elnevezést használ, a szövegrész helyébe város szöveg lép. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.( ) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.4.) rendeletének módosításáról Halásztelek Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Értelmező rendelkezések

I. fejezet Értelmező rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11 /2007. (IX. 28.) rendelete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 29 / 2000. ( XII.05.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSEK RENDJÉRŐL 1 Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a temetőkről és a temetkezés rendjéről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a temetőkről és a temetkezés rendjéről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezés rendjéről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e A temetőről és a temetkezés rendjéről 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. február 16.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

Ócsa Város 1 Képviselőtestületének 8/2001./V.2./ sz. Önkormányzat rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről 2

Ócsa Város 1 Képviselőtestületének 8/2001./V.2./ sz. Önkormányzat rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről 2 Ócsa Város 1 Képviselőtestületének 8/2001./V.2./ sz. Önkormányzat rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata Képviselőtestülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Napirend: Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 24 -i nyilvános ülésére Tárgy: Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) Általános rendelkezések

Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) Általános rendelkezések 1 Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete a temetıkrıl és temetkezésrıl (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 11/2000. (09. 13) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben a módosítására kiadott a 19/2005. (XII. 05.) sz., 4/2009. (III. 05.)

Részletesebben