(Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013. (XII. 13.) 4/2014. (III. 27.) és a 9/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelettel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013. (XII. 13.) 4/2014. (III. 27.) és a 9/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelettel."

Átírás

1 Inárcs Nagyközségi 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VIII. 30) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről (Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013. (XII. 13.) 4/2014. (III. 27.) és a 9/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a temetőkről és a temetkezésről szóló többször módosított évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tetv.) 6. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Tetv. végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Kr. rendelkezésére tekintettel, a Tetv. 40. (3) bekezdésében és a 41. (3) bekezdésében rögzített, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) A szabályozás célja, hogy Inárcs nagyközség közigazgatási területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében, szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát. (2) E rendelet hatálya Inárcs nagyközség közigazgatási területén, az önkormányzat fenntartásában lévő köztemetőre, annak létesítményeire, azok rendeltetésszerű használatának szabályaira, a temetők területén tartózkodó magánszemélyek jogaira és kötelezettségeire, illetve a temetkezési tevékenységre és a kegyeleti követelményeket biztosító magatartás előírásaira terjed ki. 2. A köztemető fenntartása és üzemeltetése (1) 2 Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemető üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján Suta Géza Temetkezési és Kegyeleti Szolgáltató Kft. (6050 Lajosmizse, Németh Lajos u. 2/4) (továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik. (2) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselő-testület éves költségvetésének terhére biztosítja az üzemeltetőnek. (3) A temető üzemeltetője amennyiben a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is végez, köteles a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől, így a temetkezési szolgáltatástól számvitelileg elkülöníteni. 1 Módosította a 10/2013. (V. 30.) ör. 2. -a Hatályos: május 31-től 2 Módosította a 19/2013. (XII. 13.) ör 1. -a Hatályos: december 14-től

2 (4) Az üzemeltető a kegyeleti közszolgáltatás ellátásáért, a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőktől temetőfenntartási hozzájárulási díjat, a temetkezési szolgáltatóktól a temetői létesítmények, és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért igénybevételi díjat szed, melyek mértékeit az 1. számú melléklet tartalmazza. (5) A köztemető üzemeltetőjének tevékenysége felett Inárcs Nagyközség Jegyzője lát el felügyeleti jogkört. Így jogszabálysértés esetén felhívja az üzemeltetőt a rendelkezések betartására, illetve szerződésszegés esetén kezdeményezheti a kegyeleti közszolgáltatási szerződés felbontását. (6) Működő köztemetők: tulajdonos 100 %-ban Inárcs Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2365 Inárcs, Rákóczi út 4.) - Inárcs belterületi 820 hrsz-ú köztemető. 3. Temetkezési hely gazdálkodási szabályzatai (1) Az üzemeltetőnek a temetőkben felekezethez való tartozásra, vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül, a vallási szokásokra figyelemmel kell biztosítania a halottak eltemetését. (2) A temetőben polgári valamint egyházi temetés egyaránt lebonyolítható. (3) Az elhunytakat eltemetni csak üzemelő, illetve részlegesen üzemelő temetőkben szabad, a temetők rendjének betartásával. Holttest elhamvasztása után az urnába helyezett hamvakat urnatartóban, illetve sírban kell elhelyezni. (4) A temetőt sírhelytáblákra, a táblákat sorokra kell osztani. Az elhunytak az elhalálozás ideje szerinti sorrendben temetendők, kivétel az előre váltott kettős sírhelyek, ahol a megváltott sírhelybe a második halott később temethető. A temető tábláról készült számozott sírhelysoros térképvázlaton a temetéseket folyamatosan fel kell tüntetni. (5) A 10 éven aluli elhunytak részére külön gyermek sírhelytáblát jelöl ki a fenntartó. (6) Az új köztemetőkben a sírboltok és a családi sírhelyek számára a fenntartó külön táblát jelöl ki. (7) Az eltemetések, ill. hamvasztottak elhelyezése az alábbi temetkezési helyekre történhet: - egyes sírhelyen - kettős sírhelyen - dísz sírhelyen - sírboltban - urna fülkében - dísz fülkében - urna sírhelyen - hamvak szétszórására kijelölt helyen.

3 (8) Hamvak elszórására a köztemetőben megfelelő elkülönített temetőrészt kell kijelölni. A szétszórt hamvasztottak nevét nyilvántartás rögzíti. Az elhalt életében tett rendelkezése, ill. az elhamvasztásról gondoskodó személy rendelkezése alapján a kegyeleti igények betartásával a hamvak szétszórhatók. Gondoskodni kell a hamvak talajjal történő összekeveréséről. 4. A sírhely méretezése (1) A sírhelyek mérete: a) az egyszemélyes sírhely mérete 210 x 90 cm-es b) a kétszemélyes sírhely mérete 210 x 190 cm-es c) a gyermek sírhely mérete 140 x 60 cm-es d) az urnafülke (kolombárium) 30 x 30 cm-es e) urnasírhely 65 x 130 cm-es f) mélyített sírhely 200 x 90 cm g) sírbolt maximum (egyedi építésügyi hatóságok által engedélyezett terv alapján) 20 m2 h) a sírhelyek közötti távolság : minimum: 60 cm, maximum : 100 cm (2) A sírgödör mélysége legalább 200 cm. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljának legalább 160 cm mélyre kell kerülnie (mélyített sír) a felszíntől. (3)Holttestre sírnyitási engedéllyel elhalt rátemethető, ha felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,60 m mélységbe kerül. Fertőző betegségben elhunytra csak a temetést követő egy év elteltével szabad. A rátemethető elhaltak számát a dabasi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosai Szolgálat korlátozhatja. (4) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhely táblát még nem zárták le és a később eltemetett részére sírhely esetén 25 év, urnasírhely esetén a 10 év nyugvási idő biztosítható. (5) Ha a rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni. A rátemetésre vonatkozó engedélyt a fenntartó a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett adhatja meg. (6) Urnát urna fülkébe elhelyezni, urna sírba temetni vagy sírhelybe rátemetni szabad, s rátemetéshez nem szükséges sírnyitási engedély. Sírban az urnát a 4.. (1) bek. e) pontjában meghatározott méret szerint kell eltemetni. 5. Temetkezési hely használati ideje és a megváltás díja (1) Az egyes temetkezési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetőnek meg kell váltania (egyszeri megváltás) és ezzel a temetkezési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez. A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének maghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki. A rendelkezési jog (használati idő) az alábbiak szerint alakul:

4 a) az egyszemélyes sírhely használati ideje 25 év b) a kétszemélyes sírhely használati ideje 25 év c) a gyermeksírhely használati ideje 25 év d) az urnafülke használati ideje 10 év e) az urnasírhely használati ideje 10 év f) mélyített sírhely használati ideje 25 év g) sírbolt használati ideje 60 év (2) Temetkezési helyet a sírbolt és a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével megváltani csak haláleset bekövetkezése miatt lehet. A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja. (3) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (4) bekezdés kivételével meghosszabbítható (újraváltható), melynek időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. (4) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet. (5) A sírhelyek megváltási díjait Inárcs Nagyközség önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja meg. (A megállapított díjakat jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.) (6) A díjat minden esetben a temetést, rátemetést és kihantolást megelőzően kell megfizetni. (7) Temetésre használt helyek magánszemélyek között csere, adás-vétel, öröklés tárgya nem lehetnek. (8) Inárcs Nagyközség Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a település közélete területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat. - A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. - A díszsírhelybe vonatkozó szabályoknak megfelelően a költségek viselése mellett az elhalt özvegye, felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők. A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az Inárcs Nagyközség Polgármesteri Hivatal megbízásából és költségére az üzemeltető köteles gondoskodni. 6. Sírjelek alkalmazása, mérete (1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. A sírjel nem foglalhat el e rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magassága maximum 2 m. E méreteken belül sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető. (2) A síremlék és tartozékait, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.

5 (3) A temetési helyen túlterjeszkedő, szabálytalan, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírhelyet elhelyezni nem szabd. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. (4) A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, amelyen a temetés napját és a temetési hely sorszámát kell feltüntetni. (5) Ha a halva született magzat eltemetéséről kérésére közeli hozzátartozója gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető, és azon utónevet is fel lehet tüntetni. 7. Sírbolt építése (1) Sírboltot csak az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően és a temető fenntartó hozzájárulásával lehet építeni. a) Ha a sírbolt helyet a megváltástól számított két éven belül nem építik be, a fenntartó köteles az érdekeltet 60 napon belül a szabályoknak megfelelően beépítésre felhívni. A beépítés elmaradása esetén a befizetett díjat kezelési költség levonásával visszatéríteni. Ezt követően a fenntartó a sírbolt helyet újra értékesítheti. b) Ha a sírboltot engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően építik meg, az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerint kell eljárni. c) A sírbolt feletti rendelkezési jogot a sírbolt létesítője, örököse vagy az a személy gyakorolhatja, akinek a jogosultságát a sírboltkönyvbe bejegyezték. d) Sírbolt létesítőnek az tekinthető, aki a használati díjat befizette és a minőségét a sírboltkönyvbe bejegyeztette. 8. Sírjel, sírbolt helyreállítása (1) A sírok, sírok fölé emelt síremlékek, fejfák, sírboltok tisztántartásáról, karbantartásáról, helyreállításáról saját költségén, annak létesítője ill. örököse köteles gondoskodni. (2) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető üzemeltetője a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást a temetési hely megjelölésével a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni. (3) Ha a felhívásra a síremléket, sírboltot nem állítják helyre, a Jegyző, a temető üzemeltetőjének kérelmére a síremlék, sírbolt eltávolítását elrendelheti, illetőleg a sírboltba a további temetkezést megtilthatja. A sírbolt eltávolítása helyett a temető fenntartó azt helyreállíthatja, és újra értékesíthetik. A kiürítésére ilyen esetben az alábbi (4) (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

6 (4) A sírbolt eltávolítása esetén a sírboltot sírnyitási engedéllyel ki kell üríteni és a holttestmaradványokat ha a halott hozzátartozói az áttemetésről, elszállításáról nem gondoskodnak közös sírba kell elhelyezni, ha a 25 éves porladási idő eltelt. (5) Ha a 25 éves porladási idő még nem telt el, a temető fenntartója a más sírba való áttemetésről gondoskodni köteles. (6) A temető fenntartó a bontással, ill. a más sírba való áttemetéssel kapcsolatos költségeit azzal szemben érvényesítheti, aki az (2) bek, szerint a helyreállításról köteles lenne gondoskodni. (7) Díszsírhelyek síremlékeinek fenntartásáról a létesítő illetve örökös köteles gondoskodni. (8) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a temető üzemeltetőjének kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a vészhelyzetet hatósági úton a temető tulajdonosának közreműködésével megszünteti. 9. Temető rendje (1) A temetőbe ravatalozójába kiszállított halottról, vagy halva született gyermekről kiállított halott vizsgálati, vagy halvaszületési bizonyítványt a gondnoknak be kell mutatni. A gondnok a halottat bejegyzi a betűsoros névmutatóba, és gondoskodik a ravatalozóban való elhelyezésről. (2) Ha az elhunyt másképp nem rendelkezett, akkor a sírboltba házastársa, egyenes ági rokonai, valamint azok házastársaik temethetők. Más hozzátartozók csak akkor temetkezhetnek, ha a kérelmező az előbb felsorolt jogosultak írásbeli hozzájárulását felmutatja, vagy írásban nyilatkozik, hogy az elhunytnak közelebbi betemetésre jogosult hozzátartozója nincs. (3) Közös üregű sírboltba halottat csak kettős koporsóban szabad elhelyezni, és az egyiket légmentesen kell zárni. (4) Holttest maradványok közös sírba helyezését a temetés időpontjának és közös sír megjelölésével kell feljegyezni. (1)Köztemető nyitvatartási ideje: 10. A temető használatának és igénybevételének szabályai április 01-től szeptember 30-ig október 01-től március 31-ig ettől eltérni csak halottak napjának hetében lehet. 7,00-20,00 óráig, 8,00 17,00 óráig és

7 A temetőben csak a nyitvatartási időben lehet tartózkodni! (2) A temetőben TILOS minden olyan magatartás, vagy tevékenység, mely a temetőlátogatók kegyeleti érzését sérti. (3) A temető tisztaságának megőrzése valamennyi temetőlátogatónak kötelessége, ezért a hulladékot kötelesek a hulladékgyűjtő helyre vinni, ott elhelyezni és mindennemű szennyezéstől tartózkodni. (4) A temető területén csak a 3.. (7) bekezdésében meghatározott temetkezési helyek díszítésére szolgáló kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak helyezhetők el (virág, dísznövény, váza stb.) Egyéb engedély nélkül elhelyezett temető rendjét zavaró tárgyakat a temető fenntartó eltávolíthatja, ill. az eltávolításra az érintettet felhívhatja. (5) A temetőben a temető létesítményeit, sírokat, azokon lévő síremlékeket, növényeket, táblákat, bármi más tárggyal beszennyezni, rongálni virágot, ágat letépni, sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvenni, vagy eltávolítani, a temetőből jogosulatlanul kivinni TILOS! Bokrot, fát kivágni csak a fenntartó engedélyével szabad. (6) A temető területére a jogosult kommunális és a temetkezési és egyéb szolgáltatást végző (sírköves) gépjármű, valamint a mozgásukban korlátozott látogatók kivételével, motorkerékpárral, személy- és tehergépjárművel behajtani TILOS. Az engedéllyel behajtók részére várakozni TILOS! A látogatók a gépjárműveiket e kivételekkel csak erre a célra a temetőn kívül kijelölt területen helyezhetik el. TILOS a kerékpárok sírsorok közé történő bevitele. (7) Temetőbe állatot bevinni a vakvezető állat ill. temetési lovasfogat kivételével TILOS! (8) A temetőben meggyújtott gyertyákat, mécseseket a tűzveszély elkerülése végett távozás előtt el kell oltani. Kivéve halottak napján az üzemeltető felelősségére. A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágot elégetni a temetőben TILOS! (9) Exhumálások, síráthelyezések, ill. egyéb okok következtében feleslegessé vált sírkövek, sírkőmaradványokat, a sír létesítője (örököse) a munkák végeztével számított 8 napon belül a temető területéről elszállítani köteles. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy 8 nap elteltével köteles a sírkövet az üzemeltető elszállíttatni és jogosult ennek költségeit a sír létesítője (örököse) részére leszámlázni. (10) Sírokra egy méternél magasabbra növő bokrot, fát ültetni TILOS! (11) A temetőben a 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 11. A temetési szolgáltatás, illetve a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásnak rendje, összhangja

8 (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a tevékenységüket csak az 1. sz. mellékletben foglalt díjak - előzetesen az üzemeltető részére történt - megfizetése ellenében kezdhetik meg. (2) Az üzemeltető feladata, annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatók, és a kiegészítő (pl. sírköves) tevékenységet folytató vállalkozók a szolgáltatás végzésére, rendelkeznek- e a jogszabályokban előírt követelményekkel. (3) A temetkezési szolgáltatók munkavégzésének összhangját az üzemeltetőnek kell biztosítania. Temetési időpont csak az Üzemeltetővel történő előzetes egyeztetés alapján tűzhető ki a temetést megelőzően legalább két munkanappal. Temetések csak munkanapokon, október 01.-március 31.-ig 10:00-15:00 óra, április 01.- szeptember 30.-ig 10:00-17:00 óra közötti időpontokban végezhetőek. Ettől eltérni csak kivételes esetben lehetséges az üzemeltetővel történt külön megállapodás alapján. (4) A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a sírhelynyitással, visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének, valamint ravatalozási berendezéseinek igénybevétele kötelező az e rendelet 1. sz. mellékletében foglalt díjak előre történő megfizetése mellett. (5) A temetkezési szolgáltatók az általuk végzett egyes temetkezési szolgáltatások jellegéhez is igazodóan azonos feltételekkel az erre irányuló bejelentés sorrendjének megfelelően veszik igénybe a temetői létesítményeket, az azt szolgáló infrastruktúrát, az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat az e rendelet 1. sz. mellékletében foglalt díjak előre történő megfizetése mellett. (6) Az üzemeltetőnek olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a (5) bekezdés szerinti igények nyomon követhetők. (7) Nem a temetkezési szolgáltatások körébe tartozó vállalkozói tevékenységek (kőfaragó, sírgondozó, emlékkészítő, stb.) végzését a szolgáltatók a munkavégzés megkezdése előtt legalább egy munkanappal kötelesek bejelenteni az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában. (8) A vállalkozó az (2) bekezdésben foglalt esetben a vállalkozási engedélyét, felszólításra köteles felmutatni. (9) Vállalkozók a köztemetőben munkanapokon és csak a nyitvatartási időben végezhetnek munkát. (10) A kiegészítő tevékenységet végző vállalkozók e rendelet 1. sz. mellékletében foglalt temető fenntartási hozzájárulást a munkavégzés bejelentésekor kötelesek az üzemeltető részére megfizetni. (11) Az üzemeltető a létesítmények igénybevételét más szolgáltató részéről történt korábbi lefoglalás esetét kivéve- nem tagadhatja meg. (12) Amennyiben a szolgáltatók a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, akkor a szolgáltatás végzése nem kezdhető meg, a létesítmények nem vehetőek igénybe.

9 (13) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak a fenntartó hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot pl. betont csak vaslemezen lehet előkészíteni. TILOS a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. A temetőben a sírhelyek bekerítése TILOS, erre engedély nem adható. (14) Az üzemeltető feladata a hulladékgyűjtők elhelyezése és a hulladék folyamatos elszállíttatása. A keletkezett hulladékot a kihelyezett konténerekben kell gyűjteni, majd a helyi hulladékgazdálkodóval kötött megállapodás alapján a kijelölt lerakóhelyre kell szállítani ártalmatlanítás céljából. 12. Temető rendezés (1) Sírboltok, sírok felnyitásához sírnyitási engedély szükséges a Dabasi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól. (2) A temető, illetve különböző részeinek lezárását, kiürítését, illetve áthelyezését, stb. tartalmazó hirdetményt több központi helyen ki kell függeszteni, (pl.: temető, Polgármesteri Hivatal, ravatalozó stb.). A hirdetményben meg kell határozni a temető, temetőrészt, valamint, hogy hol, ki ad részletes felvilágosítást. a lezárást, kiürítést megelőzően legalább 6 hónappal és azt követően kéthavonként összesen három alkalommal egy országos, és egy területileg illetékes napilapban (helyi újságban) meg kell hirdetni, és helyi szokásoknak megfelelően az egyházi hirdetőn is ki kell függeszteni. (3) Temetőrendezés során, sírásás, exhumálás, kihantolás folyamán talált ékszerekről és egyéb értékekről a temető fenntartóját azonnal értesíteni kell és jegyzőkönyvet kell felvenni, továbbá gondoskodni kell a tárgyak megőrzéséről, értesíteni kell a tulajdonost (örökösöket). 13. A temetői kötelező nyilvántartások vezetése (1) A köztemető üzemeltetője állapotfelmérésen és kitűzésen alapuló nyilvántartókönyvet, tábla- és sírhelykönyvet köteles vezetni. (2) A nyilvántartó könyvbe - minden temetés (urnaelhelyezés) alkalmával - az alábbi adatok kerülnek: - folyószám, - térképi azonosító szám, - a ravatalozás helye és ideje, a temetés, az urnaelhelyezés, a hamvak szétszórásának napja, - az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, foglalkozása, elhalálozásának időpontja, - a sírhelyparcella, sírhelysor, temetési hely száma, - az eltemettető neve, lakcíme, - a temetést végző temetkezési vállalkozó neve,

10 - a szertartás jellemzői, a szokásostól eltérő események, - a síremlékre (sírkőre) vonatkozó jellemző adatok. (3) A nyilvántartásba - az idő és a hely megjelölésével - be kell vezetni, ha holttestmaradványok közös sírba kerülnek elhelyezésre. A nyilvántartás mellett betűsoros névmutatót is vezetni kell. A nyilvántartáshoz kell csatolni a halott eltemethetőségét igazoló okmányok másolatát. (4) A táblakönyvben az adott sírhelytáblában lévő sorokat és az azokhoz tartozó sírhelyeket kell nyilvántartani. (5) A sírhelykönyv az adott sírhelytáblán belüli - soronként is külön jelzett - sorszámozott sírhelyek nyilvántartása. (6) A temetői nyilvántartásokba az eltemettető(k) és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy(ek) betekinthet(nek), részükre a köztemető üzemeltetője ingyenesen adatszolgáltatást köteles nyújtani, továbbá felvilágosítást adni az elhunyt személyek temetési helye felől érdeklődőknek. (7) A temetői nyilvántartásokat a temető fennállásáig meg kell őrizni., a temető megszűnése után azokat át kell adni a Pest Megyei Levéltárnak. 1. E rendelet alkalmazásában: 14. Értelmező rendelkezések a) Temető fenntartása: A temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldterületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása. b) Temető üzemeltetése: A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális létesítmények működtetése, illetve az igénybevételhez szükséges egyéb feltételek biztosítása. c) Kegyeleti közszolgáltatás: A köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékeinek megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége. d) Temetkezési szolgáltatások: A temetésfelvétel, a halott szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés. e) Temetkezési szolgáltató: Az egyes temetkezési szolgáltatásokat együttesen vagy önállóan végző szolgáltató. 15.

11 Záró rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egy időben hatályát veszti a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2005 (IX. 21.) önkormányzati rendelet. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, július 11. Göndör Ákos jegyző

12 3 1. számú melléklet a 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez 4 Temetési helyek megváltási díjai: Egyes sírhely: Kettes sírhely: Urnafülke 1-es: Urnasírhely: Sírbolt / kripta hely: Gyermek sírhely: Temető fenntartási hozzájárulás díja (sírkövesek, kriptaépítők) csak vállalkozók végezhetik: Ft/nap+ÁFA. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások, temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjai: Ravatal berendezések igénybevételi díj: Ft+ÁFA /alkalom. Halott hűtő igénybevételi díj: Ft+Áfa alapdíj /3 nap. azon felül: Ft/nap. Halott átvételi ill. átadási díj: Ft+Áfa/ alkalom. Hamvak átvételi ill. átadási díj: Ft+Áfa/ alkalom. Magában foglalja az üzemeltető folyamatos rendelkezésre állását, az átadáskor és átvételkor a ravatalozóban lévő hűtő nyitását zárását, az elhunyt okmányainak átadását átvételét, az eltemetéshez szükséges okiratok hiánytalan meglétének ellenőrzését és az elhunyt azonosítását. A díj felszámításának csak az egyik fajtája / átadás vagy átvétel / és csak egy alkalommal számítható fel elhunytanként. Ügyeleti díj temetéskor: Ft+ÁFA/ temetés. Temetések alkalmával az üzemeltető köteles gondoskodni a temetői létesítmények temetés előtti igény szerinti időben történő nyitásáról, zárásáról a ravatalozási berendezések hiánytalan meglétéről, a szükségek energia ellátásról, a szertartás alatt esetlegesen adódó problémák lehetőség szerinti azonnali elhárításáról, szertartás után a ravatalozó áramtalanításáról, külső ravatalozás esetén a berendezések ravatalozóban történő elhelyezéséről. Regisztrációs / nyilvántartásba vételi díj: Ft+ Áfa/temetés. Sírásás, sírnyitás díja: Felnőtt: Ft+ Áfa. Gyermek: Díjmentes. 3 Módosította a 9/2014. (VII. 10.) ör, 1. -a Hatályba lépésének napja: július Módosította a 4/2014. (III. 27.) ör 1. -a Hatályba lépés napja: április 1.

13 Urna: Ft+Áfa. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző F E L H Í V Á S A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a temetőkben alkalmazandó díjtételek megállapításakor

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Hatályos: 2014. március 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (V.25.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 22/2011.(XII.16.) rendeletével módosított 5/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2004. (XI. 10.) Ör. (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001. /IV.19./ önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2007./XII.03./ sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK A 7/2006.(III. 30.) RENDELETTEL, A 11/2007.(VI. 28.) RENDELETTEL, AZ 5/2008.(I.

Részletesebben

A temetőkről és a temetkezésről 1

A temetőkről és a temetkezésről 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.16.) számú RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2012.(III.23.) számú rendelettel 1 Tárnok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A temetőkről és a temetkezés

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről

Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

Általános rendelkezések:

Általános rendelkezések: Liptód községi Önkormányzat - 7/2011. (V.30.) sz. rendelettel módosított - 10/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Liptód község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1. 2. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. 2. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről.

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. és a végrehajtása tárgyában

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben) Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben) Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE A temetőkről és a temetkezésekről A Bekecs Község Önkormányzatának képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete. a köztemetőről és temetkezési tevékenységről

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete. a köztemetőről és temetkezési tevékenységről Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete a köztemetőről és temetkezési tevékenységről Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2006. (I.31.) Ök. Rendelettel 13/2005. (IX. 30.) Ök. Rendelettel módosított 30/2000. (XI.28.) Ök. R. számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről e g y s

Részletesebben

Nyírbogdány Községi Önkormányzat

Nyírbogdány Községi Önkormányzat Nyírbogdány Községi Önkormányzat 16/2001.(XII.1.) a 9/2003. (XII.31.) és a 4/2010. (IV hó 07.nap) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelete a temetőkről és a temetkezésről Nyírbogdány

Részletesebben

41/2000. (X. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

41/2000. (X. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 1 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2000. (X. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezés rendjéről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezés rendjéről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezés rendjéről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2003. (III. 30.) rendelete A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő testülete a temetőkről

Részletesebben