Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005.(IX.28.) számú rendelete a községi temetőről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005.(IX.28.) számú rendelete a községi temetőről"

Átírás

1 Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005.(IX.28.) számú rendelete a községi temetőről Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 41. (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.. E rendelet célja a Ttv. helyi szintű végrehajtási szabályainak megállapításával az a) elhunytak emlékének méltó megőrzése és ápolása, a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása a lelkiismereti meggyőződés, a hitéleti tevékenységek, vallási szokások tiszteletben tartásával; b) a köztemető fenntartásának és üzemeltetésének szabályozása, tekintettel a helyi adottságokra; c) a temetési helyek optimális kihasználásának szabályozása. A rendelet hatálya 2.. A rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában lévő, Helesfa község közigazgatási területén lévő, 09. helyrajzi számú, 7452 m 2 területű köztemetőre (továbbiakban: temető) és létesítményeire, valamint az ott bármilyen tevékenységet végző személyekre terjed ki. A temető 3.. (1) A temető 100 %-os tulajdonosa, így fenntartója és egyben üzemeltetője az önkormányzat. (2) A temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat temetőgondnok útján látja el. (3) Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja: a) utakat alakít ki a parcellák megközelítéséhez,

2 2 b) parkosítást, fásítást végez, c) parkolási lehetőséget biztosít, d) gondoskodik a temető megfelelő elkerítéséről, annak karbantartásáról, e) vízvételi lehetőséget biztosít, f) hulladéktárolót üzemeltet, g) ravatalozó helyiséget biztosít. (4) A ravatalozó tartozékai, felszereltsége: hűtő, drapériák, gyertyatartók, kandeláberek, vízvételi lehetőség, villany. (5) A temetőben a rendelet függelékeként nyilvántartott, évente felülvizsgált és a temető bejáratánál kifüggesztett temetőtérkép szerint kialakított sírhely táblák (parcellák) és temetési helyek igénybevételével, az abban feltüntetett rendeltetési felosztás figyelembevételével lehet temetkezni. (6) A temetőben a következő temetési helyek biztosítottak: a) koporsós sírhelyek (egyes és kettős), b) urnás sírhelyek, c) koporsós és urnás sírboltok (kripták) építésére kijelölt helyek. (7) A temető hősi temetőrészt nem tartalmaz. II. Fejezet A temető használatának rendje Általános szabályok 4.. (1) A temetőben mindenki a hely kegyeleti csendjének megfelelő magatartást köteles tanúsítani. (2) A temető nyitvatartási ideje: a) nyári időszámítás esetén: óra b) téli időszámítás esetén: óra. (3) Az (2) bekezdéstől eltérően, a Halottak Napján és az azt megelőző és az azt követő 3 napon át a temetőben a nyitvatartási idő igény szerint tovább tart. (4) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat. (5) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett. (6) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal a temetőgondnoknak be kell jelenteni. Temetési helyek 5..

3 3 (1) A temetési helyek méretei az elhunyt személyek száma szerint a következők: a) egyes sírhely területe: 130x250 cm 200 cm b) egyes mélyített sírhely területe: 130x250 cm 240 cm (biztosítani kell, hogy a rátemetendő koporsó alja 160 cm mélyre kerüljön) Két koporsó helyezhető el benne. c) dupla sírhely területe: 260x250 cm 200 cm d) dupla mélyített sírhely területe: 260x250 cm 240 cm e) gyermek sírhely területe: 120x160 cm 160 cm f) urnasírhely területe: 130x250 cm 100 cm Legfeljebb négy urna elhelyezése engedélyezett. (2) A temetési helyen belül a sírgödör területét úgy kell meghatározni, hogy a koporsót abban biztonságosan el lehessen helyezni, de a mélysége az (1) bekezdésben meghatározott méreteknél kevesebb nem lehet. (3) A temetési helyek közötti távolság minimálisan 30 cm. (4) A sorok közötti távolság minimálisan 80 cm. (5) A sírboltokra kijelölt helyen az építési hatóság által engedélyezett sírbolt építhető. (6) A hagyományos sírhelyre további két urna rátemethető. A temetés rendje 6.. (1) A temetőben temetkezési szolgáltatást csak a jogszabályban előírt engedéllyel rendelkező szolgáltatók végezhetnek. A temetkezési szolgáltatót az eltemettető választja ki. (2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő öltözetben, a szertartások és a búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat. (3) Az elhunytat ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett rendelkezési jogosultsága csak az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre lehet temetni. (4) Előre megváltani csak a kettős sírhely második helyét lehet. (5) A temetési hely kijelölését a temetési szándék bejelentésével egyidejűleg az eltemettetőnek a temetőgondnoktól kell kérni. (6) Az újonnan megkezdett sorokban csak a sorban következő sírhelyet lehet igényelni. (7) A koporsós rátemetéshez sírnyitás szükséges. Az engedélyt a temetőgondnoknak be kell mutatni.

4 4 (8) Rátemetés esetén a lebontott síremléket a bejelentéstől számított 90 napon belül köteles helyreállítani a jogosult. A fenti határidő alól a polgármester a jogosult indokolt kérelmére egy esetben 60 napos halasztást engedélyezhet. A temetési helyek feletti rendelkezési jog 7.. (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság (használati idő) a megváltás napjával kezdődik és az alábbi időtartamokig tart: a) a koporsós temetés, rátemetés napjától számított 25 év, b) sírbolt (kripta) esetén 60 év, c) urnasírhely esetén 10 év, d) urnasírbolt esetén 20 év. (2) A használati idő letelte után újraváltási kérelem hiányában a temetőgondnok jogosult újra kiadni a temetési helyet. (3) A használati idő újraváltását az eredetivel azonos időtartamra bárki kérheti, de elsőbbséget élvez a rendelkezésre jogosult vagy annak örököse. Az újraváltást a használati idő lejárta előtt meg kell kérni. Amennyiben a használati idő lejártát követően szeretne valaki sírhelymegváltást kérni, egészen addig nem lehet a kérelmet megtagadni, amíg a sírhelyre más eltemettetőnek új rendelkezési jog nem lett bejegyezve. (4) Bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési hely felbontási szándékot a temetőgondnoknak be kell jelenteni. Sírjelek alkalmazása 8.. (1) A sírhely felett rendelkezni jogosult a (2) bekezdésben írt korlátozással és a temetési hely mérethatárán belül szabadon választja meg az alkalmazni kívánt sírjelet, síremléket. (2) A sírjel, vagy azon szereplő felirat, ábra nem sértheti mások kegyeleti érzését, nem lehet közízlést, közerkölcsöt, emlékezést sértő. Sírgondozás 9.. (1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal rendelkező személy a megváltott sírhelyet gondozni, gyommentesítéssel vagy fűnyírással rendben tartani köteles. (2) A sír gondozása kapcsán csak olyan tevékenység végezhető, amely a) mások kegyeleti érzéseit nem sérti; b) a temető útján és a sorok közötti közlekedést nem akadályozza; c) a temetési szertartást nem zavarja. (3) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyelet gyakorlásával összefüggő tárgyak, egynyári vagy évelő lágyszárú növények helyezhetők el. A

5 5 temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyakat, növényeket a temetőgondnok eltávolítja. (4) A sírok gondozásához az öntözővizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú- és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyre díjtalanul lerakhatja. (5) A sírhelyek területén, vagy attól legfeljebb 30 cm távolságon belül pad létesíthető. Anyaga kizárólag fa lehet és a szomszédos sírhely határvonalán semmilyen formában nem terjeszkedhet túl. (6) Az elhanyagolt, gyomtól felvert sírhely korai virágzásban történő kaszálását az önkormányzat a rendelkezési jogosultsággal rendelkező személy költségére elvégezteti. Vállalkozói tevékenységek 10.. (1) Az eltemettető bárkit megbízhat a sírhely első temetést megelőző kiásására, szolgáltatás igénybe vétele esetén a mindenkori központi jogszabályok erre vonatkozó rendelkezései az irányadók. (2) A sírhely felett rendelkezésre jogosult bárki e tevékenység végzésére jogosult vállalkozót megbízhat síremlék, urnasírhely, sírbolt, urnasírbolt építésére. (3) A sírbolt és az urnasírbolt építési engedély köteles, ezért a jogerős építési engedélyt a temetőgondnoknak az építési munkák megkezdése előtt be kell mutatni. (4) Síremlék állításának, felújításának szándékát a temetőgondnok felé be kell jelenteni, melyhez mellékelni kell a síremlékről egy méretarányos rajzot és a sírfelirat szövegét. A temetőgondnok a bejelentéseket és a rajzokat a nyilvántartás mellékleteként kezeli. (5) A temetőben munkát végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos és egyéb sírokban, a temető létesítményeiben kárt nem okozhatnak. Tilalmak 11.. A temetőbe, temetőben tilos: a) kutyát bevinni, a vakvezető kutya kivételével; b) a temetőgondnok előzetes hozzájárulása nélkül építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, bontási anyagot elszállítani; c) hulladékot, koszorút és virágmaradványt elégetni; d) hulladékot, koszorút és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni; e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni; f) a sírokat, a temető létesítményeit, azok berendezéseit megrongálni; g) a temetési helyekre cserjéket, fákat ültetni; h) a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni;

6 6 i) nyilvántartási időn túl tartózkodni; j) a sírhely körül betonlépcsőt, kerítést vagy más, nem oda illő műtárgyat elhelyezni; k) a hirdetőtáblán kívül hirdetményt elhelyezni; l) a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítését szolgáló tárgyakat beszennyezni; m) közerkölcsöt, közízlést sértő virágtartót, díszítést, feliratot elhelyezni. Szabálysértések 12.. Aki e rendelet 11. a)-e) és g)-m) pontjaiban felsorolt tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el és ,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. III. Fejezet A temető üzemeltetése A temetőgondnok 13.. (1) A temetőgondnokot a képviselő-testület nevezi ki határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyba, a polgármester javaslata alapján. A felmentés, fegyelmi eljárás lefolytatása kivételével a munkáltatói jogokat felette a polgármester gyakorolja. (2) A temetőgondnok a polgármester közvetlen irányítása alatt látja el feladatát, személyi anyagának kezeléséről a jegyző gondoskodik. (3) A zavartalan feladatellátás érdekében a képviselő-testület a parkgondozót bízza meg a temetőgondnok helyettesítésével. (4) Mind a temetőgondnok, mind a helyettesítését ellátó parkgondozó neve és elérhetősége a temető bejáratánál jól látható helyen kifüggesztésre kerül A temetőgondnok feladatai: a) nyitja és zárja a temetőt a nyitvatartási időnek megfelelően; b) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedéssel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; c) a temetés megkezdése előtt elkéri és átveszi, gondosan megőrzi a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát, rendkívüli halál esetén a halottvizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatóság engedélyét is; d) az eltemettető vagy a temetkezési szolgáltató kérésére tájékoztatást ad és kijelöli a temetési helyeket;

7 7 e) a temetésekhez nyitja és zárja a ravatalozót, anyagi felelősséggel tartozik az ott lévő felszerelési tárgyakért, eszközökért; f) igény szerint a temetési helyre való első temetést megelőző sírhely kiásásáról (sírásásról) gondoskodik; g) biztosítja a temető infrastrukturális létesítményeinek használhatóságát (karbantartás); h) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyvet és a sírboltkönyvet, gondoskodik az azokba bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról; i) nyilvántartást vezet a temetőben üzletszerűen munkát végző vállalkozókról, amely tartalmazza a vállakozó/vállalkozás megnevezését, címét, a munka jellegét és megkezdett napjait; j) a temető területén a sírhelyek közötti területen, a közlekedő utakon, a ki nem adott vagy visszavételezett sírhelyeken fűnyírást végez; k) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, a ravatalozó szükség szerinti fertőtlenítését, az utak, járdák, parkoló karbantartását, sikosságmentesítését és a hóeltakarítását; l) gondoskodik a temető megfelelő vízelvezetéséről, oly módon, hogy a csapadékvíz sem a környező ingatlanokban, sem a temetési helyeken, temetői létesítményekben kárt ne okozhasson; m) gondoskodik az összegyűlt hulladék elszállíttatásáról; n) tájékoztatja a temetőlátogatókat; az elhunyt személy után érdeklődők kérésére a nyilvántartó könyv és a sírboltkönyv adatai alapján felvilágosítást ad; o) vigyáz a temető rendjének betartására és betartatására, szükség esetén szabálysértési feljelentést tesz a jegyzőhöz vagy bűncselekmény (különösen a rongálás) esetén büntető feljelentést tesz a rendőrséghez. IV. Fejezet Záró rendelkezések 15.. (1) E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. (2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Helesfa Községi Önkormányzat temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2001.(V.10.) számú rendelete. (3) E törvényt a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet szabályaival együttesen kell alkalmazni. Helesfa, szeptember 28. Gondos Gyula polgármester Bakos Andor jegyző

Nyírbogdány Községi Önkormányzat

Nyírbogdány Községi Önkormányzat Nyírbogdány Községi Önkormányzat 16/2001.(XII.1.) a 9/2003. (XII.31.) és a 4/2010. (IV hó 07.nap) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelete a temetőkről és a temetkezésről Nyírbogdány

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 22/2011.(XII.16.) rendeletével módosított 5/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (X.30.) rendelete a temetőről és a temetkezésről A rendelet kihirdetve: 2008. október 30-án. Dr. Kancsal Károly körjegyző Bakonygyirót Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2004. (XI. 10.) Ör. (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE A temetőkről és a temetkezésekről A Bekecs Község Önkormányzatának képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2003. (III. 30.) rendelete A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő testülete a temetőkről

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (V.25.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben) Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben) Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Fülesd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

IV. Temetkezési helyek

IV. Temetkezési helyek Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (tervezet) Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.) 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző F E L H Í V Á S A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a temetőkben alkalmazandó díjtételek megállapításakor

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről

Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete. a köztemetőről és temetkezési tevékenységről

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete. a köztemetőről és temetkezési tevékenységről Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete a köztemetőről és temetkezési tevékenységről Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2007./XII.03./ sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/

Részletesebben