Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2009. (IX. 24.) rendelete a temetı fenntartásáról, rendjérıl és üzemeltetésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2009. (IX. 24.) rendelete a temetı fenntartásáról, rendjérıl és üzemeltetésérıl"

Átírás

1 Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2009. (IX. 24.) rendelete a temetı fenntartásáról, rendjérıl és üzemeltetésérıl Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı Testülete a helyi önkormányzatokról szóló Évi LXV. Törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott feladatkör és felhatalmazás alapján figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló Évi LXIII a, valamint a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló Évi XLIII. Tv., valamint az ennek végrehajtására kiadott 145/1999. (X.01.) Korm. Rendelet rendelkezéseire tekintettel az alábbi rendeletet alkotja. 1.. E rendelet alkalmazásában: Értelmezı rendelkezések a.) b.) c.) d.) e.) Temetı fenntartásában: A temetı rendeltetésszerő használatához szükséges építmények, közmővek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldterületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása. Temetı üzemeltetése: A temetı rendeltetésszerő használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális létesítmények mőködtetése, illetve az igénybevételhez szükséges egyéb feltételek biztosítása. Kegyeleti közszolgáltatás: A köztemetı fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékeinek megırzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége. Temetkezési szolgáltatások: A temetésfelvétel, a halott szállítás, az elhunyt temetésre való elıkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés. Temetkezési szolgáltató: Az egyes temetkezési szolgáltatásokat együttesen vagy önállóan végzı szolgáltató. Általános rendelkezések 2. A rendelet célja a kegyeleti közszolgáltatás megfelelı színvonalon történı ellátásának biztosítása 3. A rendelet hatálya Nyársapát Község területén található, az Önkormányzat tulajdonában álló Köztemetıre, valamint ezek fenntartásával, üzemeltetésével és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre terjed ki. 4. Mőködı Köztemetı : Nyársapáti 208 hrsz.-ú temetı mővelési ágú, 3 ha 2880 m2 nagyságú, mőködı temetı 5. (1) Nyársapát Község közigazgatási területén köztemetı létesítése és bıvítése, illetve lezárása, megszüntetése az Önkormányzat feladata.

2 2 (2) Az Önkormányzat a tulajdonában álló köztemetıkben az alábbi Infrastrukturális feltételeket biztosítja : - úthálózatot, mely gépjármővel járható - ravatalozót - az elhunytak ideiglenes elhelyezését szolgáló tárolót és hőtıt - a temetı bekerítését vagy élı sövénnyel való lehatárolását - hulladéktárolókat - vízvételi lehetıséget, illemhelyet - a temetı területének parkosítását (2) A köztemetı üzemeltetését a temetı tulajdonosa által kijelölt gazdálkodó szervezet is végezheti, külön kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés alapján. A Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés megkötésére - figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglaltakra az Önkormányzat részérıl a polgármester jogosult. (3) A temetı üzemeltetıje amennyiben a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is végez, köteles a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétıl, így a temetkezési szolgáltatástól számvitelileg elkülöníteni. 6. (1) A köztemetı üzemeltetıjének tevékenysége felett a Jegyzı lát el felügyeleti jogkört. (2) A Jegyzı az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében jogszabálysértés esetén felhívja az üzemeltetıt a rendelkezések betartására. Szerzıdésszegés esetén a Jegyzı kezdeményezheti a kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés felmondását. A temetı használatának és igénybevételének szabályai 7. (1) A köztemetıben polgári és egyházi szertartással történı temetés egyaránt lebonyolítható. (2) A köztemetıben felekezethez való tartozásra tekintet nélkül csak az elhalálozásuk idején bejelentett állandó nyársapáti lakcímmel rendelkezı személyeket lehet temetni. (3) Más településen lakott elhunytat a hozzátartozó kérésére a polgármester engedélyével lehet eltemetni. A hozzájárulást, amennyiben az elhunyt, nyársapáti lakos közeli hozzátartozója ( PTK 685. ), nem lehet megtagadni. 8. (1) A temetı útjain gépjármővel a temetkezési szolgáltatást végzık, sírkıállítók, valamint a mozgásukban korlátozott látogatók közlekedhetnek. (2) A látogatók gépjármőveiket az (1) bekezdésben foglaltak kivételével csak az erre a célra a temetın kívül kijelölt területen helyezhetik el. 9. (1) A temetı tisztántartása az üzemeltetı feladata, az Önkormányzat erre vonatkozó részletes elıírásait az üzemeltetıvel kötendı szerzıdésbe kell rögzíteni.

3 3 (2) A temetı környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megırzése, minden látogató kötelessége. (3) A temetıben végzendı munka idıpontját a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével be kell jelenteni az üzemeltetınek. (4) Építıanyagot a temetıbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak a fenntartó hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot, elbontott síremléket keletkezésétıl számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. betont) csak vaslemezen lehet elıkészíteni. (5) A szétszedett és újra felállítandó síremlék a temetıben legfeljebb 6 hónapig tárolható. A hat hónap letelte után a Jegyzı felszólítja a síremlék birtokosát az elszállításra. Eredménytelen felszólítás esetén a kötelezettségekkel szemben a jegyzı szabálysértési eljárást kezdeményez. (6) A temetıben tőzveszélyes tevékenységet végezni csak a tőzvédelmi elıírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetıben tilos. Égı gyertyát ırizetlenül hagyni tilos. 10. (1) A temetıben csak a megjelölt nyitvatartási idıben lehet tartózkodni. (2) A temetıben mindenki a hely jellegének megfelelı magatartást köteles tanúsítani. Tilos a temetıben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti. 11. A vakvezetı állat kivételével a temetıbe állatot bevinni tilos. 12. A temetıben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges megrongálódásáért, sem a temetı tulajdonosát, sem az üzemeltetıt anyagi felelısség nem terheli. 13. A temetıben 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 14. Sírokra egy méternél magasabbra növı bokrot, fát ültetni Tilos! A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai 15. (1) A temetıben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértı tárgyak, növények helyezhetık el. Az engedély nélküli, vagy a temetı rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a temetı üzemeltetıje eltávolítja, illetıleg az elhelyezıvel eltávolíttatja. (2) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítı anyagokat bepiszkítani, rongálni, eltávolítani és szemetelni tilos. 16. (1) A sírhely gondozása úgy végezhetı el, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatóknak kegyeleti érzéseit, és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.

4 4 (2) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, illetve búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. (3) A sírhely gondozása során keletkezı szemetet az üzemeltetı által kijelölt helyre kell vinni. (4) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. (5) A temetıben a sírhelyek bekerítése tilos, erre engedély nem adható. Temetési hely gazdálkodási szabályai 17. (1) A sírokat egymástól minimum 40 cm, maximum 1 méter távolságra kell elhelyezni. (2) A sírhelyek díját a temetı tulajdonosa állapítja meg. Ezek összege az üzemeltetı javaslata alapján évente felülvizsgálható. (3) A temetkezési hely megváltási, illetve újra megváltási díját, a megváltási idıtartamra a sírhely felett rendelkezési joggal bírónak, elıre kell megfizetnie az üzemeltetı részére. 18. (1) Az egyes temetkezési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, ill. az eltemettetınek meg kell váltania (egyszeri megváltás) és ezzel a temetkezési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez. (2) Temetkezési helyet a kettı sírhely üresen maradó felének kivételével megváltani csak haláleset bekövetkezése miatt lehet. (3) A rendelkezési jogosultság kezdı idıpontja a megváltás napja. (4) A használati idı azonos idıtartammal akkor váltható meg újra, ha a temetı, vagy a sírtábla nem kerül lezárásra, vagy átrendezésre. A használati idı korlátozása esetén a díj arányos részét kell megfizetni. 19. (1) Amennyiben a hozzátartozó a megváltási idı letelte elıtt az elhunytat áttemetteti, a megváltási díjból a részarányos összeg visszajár. (2) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet. 20. (1) Az elhaltakat az elhalálozás idejének sorrendje szerint következı sírhelyre kell temetni, kivéve a kettıs sírhelyeket. Indokolt esetben a temetı üzemeltetıje ettıl eltérhet, az Önkormányzat által kiadott engedély birtokában: - ez elhunyt végintézkedése esetén - idıs vagy mozgásában korlátozott eltemettetı kérése esetén - a Képviselı Testület saját halottjának tekintett elhunyt esetében

5 5 (2) Az 1. bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan sírhelytáblában található, amely használatba vételének a Tv. 10..(3) bekezdésére tekintettel nincs akadálya. 21. (1) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhely táblát még nem zárták le, és a késıbben eltemettetett részére sírhely esetén a 25 év, urnasírhely esetén a 10 év nyugvási idı biztosítható. (2) Ha a rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, a rátemetéskor érvényben lévı megváltási díj idıarányos részét kell megfizetni. (3) A rátemetésre vonatkozó engedélyt a fenntartó a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett adhatja meg. A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása 22. (1) A sírhelyek mérete: a.) az egyszemélyes sírhely mérete 210 x 90 x 200 cm-es b.) a kétszemélyes sírhely mérete 210 x 190 x 200 cm-es c.) a gyermek sírhely mérete 140 x 60 x 160 cm-es d.) az urnafülke ( kolombárium ) 30 x 30 cm-es e.) urnasírhely 80 x 60 x 100 cm-es f.) sírbolt egyedi - az építésügyi hatóságok által engedélyezett terv alapján g.) a sírhelyek közötti távolság : minimum: 40 cm, maximum : 100 cm (2) A mélyített sírgödör mélysége legalább 220 cm. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülı koporsó aljának legalább 160 cm mélyre kell kerülnie a felszíntıl. 23. (1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetve létesíthetı. A sírjel nem foglalhat el e rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magassága maximum 2 m. E méreteken belül a Tv. és Vhr. Rendelkezéseit figyelembe véve sírjel az üzemeltetı részére történı elızetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthetı. (2) A síremlék és tartozékait, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temetı üzemeltetıjének az elhelyezés elıtt be kell mutatni. (3) A temetési helyen túlterjeszkedı közízlést sértı, vagy oda nem illı felirattal ellátott sírhelyet elhelyezni nem szabd. E szabályt a meglévı sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. (4) A halva született magzat sírhelyét jelzıfával kell megjelölni, amelyen a temetés napját és a temetési hely sorszámát kell feltüntetni. (5) Ha a halva született magzat eltemetésérıl kérésére közeli hozzátartozója gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhetı, és azon utónevet is fel lehet tüntetni.

6 6 24. (1) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temetı tulajdonosa a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetıleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztetı állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást a temetési hely megjelölésével a temetı kapuján (hirdetıtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni. (2) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a temetı tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a vészhelyzetet hatósági úton a temetı tulajdonosának közremőködésével megszünteti. (3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. A kegyeleti közszolgáltatások feltételei 25. (1) A kegyeleti közszolgáltatások igénybevételéért az 1. sz. mellékletben meghatározott díjakat kell megfizetni, melyeket az üzemeltetı szed be. (2) A temetı üzemeltetési költségeinek fedezésére a temetı tulajdonosa az üzemeltetı rendelkezésére bocsátja, ezen rendelet 1. sz. mellékletben felsorolt, és az üzemeltetı által beszedésre kerülı díjakat. (3) A kegyeleti közszolgáltatások ellátásának egyéb pénzügyi és tárgyi feltételeit a kegyeleti közszolgáltatási szerzıdésben kell meghatározni. Temetkezési hely használati ideje és a megváltás díja 26. (1) A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog (használati idı) az alábbiak szerint alakul: a.) b.) c.) d.) e.) a koporsós sírhely használati ideje 25 év a gyermeksírhely használati ideje 25 év az urnafülke használati ideje 10 év az urnasírhely használati ideje 10 év sírbolt használati ideje 60 év (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdés kivételével meghosszabbítható (újraváltható), melynek idıtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. (3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temetı tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Errıl a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet. (4) A sírhelyek megváltási díjait jelen rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

7 7 (5) Nyársapát Község Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a település közélete területén kiemelkedı teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat. - a díszsírhely használati ideje a temetı fennállásáig tart, használata díjtalan - a díszsírhelybe- a vonatkozó szabályoknak megfelelıen a költségek viselése mellett- az elhalt özvegye felmenı és lemenı hozzátartozói ( szülık, gyermekek, ) is eltemethetık. - A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában a Polgármesteri Hivatal megbízásából és költségére az üzemeltetı köteles gondoskodni 27. A temetési szolgáltatás, illetve a temetıben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának rendje, összhangja (1) Az üzemeltetı feladata, annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatók, és a kiegészítı ( pl. sírköves ) tevékenységet folytató vállalkozók a szolgáltatás végzésére, rendelkeznek-e a jogszabályokban elıírt követelményekkel. (2) A temetkezési szolgáltatók munkavégzésének összhangját az üzemeltetınek kell biztosítania. (3) A temetkezési szolgáltatók az általuk végzett egyes temetkezési szolgáltatások jellegéhez is igazodóan azonos feltételekkel az erre irányuló bejelentés sorrendjének megfelelıen veszik igénybe a temetıi létesítményeket, az azt szolgáló infrastruktúrát, az e rendelet 1. sz. mellékletében foglalt díjak elıre történı megfizetése mellett. (4) A köztemetın belüli, az elhunyt átvételével-átadásával, hőtésével, az elhunyt ill. hamvai temetın belüli szállításával, temetési helyre való elhelyezésével ( beleértve temetéskor a virágok, koszorúk, fejfák, egyéb tárgyak, fedlapok szállítását, elhelyezését ) a sírhelynyitással, visszahantolással, sírhelylezárással, így értelemszerően az exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltetı szakszemélyzetének, illetve a temetı létesítményeinek, valamint az üzemeltetı ravatalozási berendezéseinek, egyéb eszközeinek igénybevétele kötelezı, ezen rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt díjak - legkésıbb a temetést megelızı munkanapon - elıre történı megfizetése mellett. (5) Az üzemeltetınek olyan nyilvántartást kell vezetni, amelybıl a (3) bekezdés szerinti igények nyomon követhetık. (6) Nem a temetkezési szolgáltatások körébe tartozó vállalkozói tevékenységek ( kıfaragó, sírgondozó, emlékkészítı, stb. ) végzését a szolgáltatók a munkavégzés megkezdése elıtt legalább egy munkanappal kötelesek bejelenteni az üzemeltetı ügyfélszolgálati irodájában. (7) A vállalkozó a (27. 1.) bekezdésben foglalt esetben a vállalkozási engedélyét, felszólításra köteles felmutatni. (8) Vállalkozók a köztemetıben munkanapokon és csak a nyitvatartási idıben végezhetnek munkát.

8 8 (9) A kiegészítı tevékenységet végzı vállalkozók e rendelet 1. sz. mellékletében foglalt temetı fenntartási hozzájárulást a munkavégzés bejelentésekor kötelesek az üzemeltetı részére megfizetni. (10) Az üzemeltetı a létesítmények igénybevételét más szolgáltató részérıl történt korábbi lefoglalás esetét kivéve- nem tagadhatja meg. (11) Amennyiben a szolgáltatók a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, akkor a temetıi szolgáltatás nem kezdhetı meg, a létesítmények nem vehetıek igénybe. Vegyes rendelkezések 28. Az üzemeltetı köteles a temetı bejáratánál kifüggeszteni az üzemeltetı nevét, címét, tartózkodási helyét, telefonszámát. 29. A temetık április 1-tıl október 30-ig óráig november l-tıl március 31-ig óráig tartanak nyitva, ettıl eltérni csak a halottak napja körüli idıszakban lehet. 30. Szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki a temetı rendjére vonatkozó szabályokat megszegi. Az üzemeltetı szabálysértési bírsággal nem sújtható, vele szemben a szerzıdésszegés esetére elıírtakat kell alkalmazni E rendelet október 1-jén lép hatályba. Nyársapát, Kis Miklós polgármester dr. Bicskei Krisztina jegyzı Záradék: Kihirdetve: szeptember 24-én. Hatályos: október 1-én. Nyársapát, október 1. Dr. Bicskei Krisztina jegyzı

9 9 1. számú melléklet Temetkezési helyek megváltási díjai : Egyes sírhely : 5 000,- Ft Kettıs sírhely : ,- Ft Gyermek sírhely : ingyenes Urnafülke 1 es: Urnafülke 2 es: ,- Ft ,- Ft Sírbolt : ,- Ft Vállalkozásszerően munkát végzık ( sírkövesek, kriptaépítık, ) Temetı fenntartási hozzájárulása : 1 700,- Ft / nap Temetkezési szolgáltatók által fizetendı : temetıi létesítmények valamint az üzemeltetı által biztosított szolgáltatások igénybevételi díjai : Ravatali terem ill. ravatalozási hely igénybevételi díj : ,- Ft / alkalom Ravatalozási berendezések használati díja: 5 000,- Ft / alkalom Hőtı igénybevételi díj : 72 órán belül : alapdíj : 5 000,- Ft 72 órán túl : alapdíj + naponként : 1 000,- Ft /nap Halott átvételi ill. átadási díj : 7 000,- Ft / alkalom Magában foglalja az üzemeltetı non-stop rendelkezésre állását, az átadáskor vagy átvételkor a ravatalozóban lévı hőtı nyitását, zárását, az elhunyt okmányainak átadását-átvételét, az eltemetéshez szükséges okiratok hiánytalan meglétének ellenırzését, az elhunyt azonosítását. A díj felszámításának csak az egyik fajtája / átadás vagy átvétel / és csak egy alkalommal számítható fel elhunytanként. Hamvak átvételi ill. átadási díj : 4 000,- Ft / alkalom Regisztrációs / nyilvántartásba vételi / díj : 2 000,- Ft / alkalom Ügyeleti díj temetéskor : 5 000,- Ft / temetés

10 10 Temetések alkalmával az üzemeltetı köteles gondoskodni a temetıi létesítmények temetés elıtti igény szerinti idıben történı nyitásáról, zárásáról a ravatalozási berendezések hiánytalan meglétérıl, a szükséges energia ellátásról, a szertartás alatt esetlegesen adódó problémák lehetıség szerinti azonnali elhárításáról, szertartás után a ravatalozó áramtalanításáról, külsı ravatalozás esetén a berendezések ravatalozóban történı elhelyezésérıl. Sírásás, sírnyitás díja : Felnıtt sír : ,- Ft Gyermek sír : 4 000,- Ft Urna sír : 4 000,- Ft Temetın belül az elhunyt szállítása : Sírhelybe helyezéssel Temetın belül a hamvak szállítása : Sírhelybe helyezéssel 6 000,- Ft 3 000,- Ft Visszahantolás díja : Felnıtt sír : 5 000,- Ft Gyermek sír : 3 000,- Ft Urna sír : 3 000,- Ft Exhumálás : ,. Ft Fentiekben közölt díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

4/2009.(II.27.) rendelete

4/2009.(II.27.) rendelete 4/2011.(II.22.); 11/2011.(III.8.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2009.(II.27.) rendelete a temetırıl és a temetı

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl (Egységes szerkezetben a 18/2002. /IX.12./, 36/2003. (XII.11.), 36/2004. (XII.16.),

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (V.25.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben) Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben) Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VÖLCSEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

VÖLCSEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete VÖLCSEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl Völcsej Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző F E L H Í V Á S A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a temetőkben alkalmazandó díjtételek megállapításakor

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 22/2011.(XII.16.) rendeletével módosított 5/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK A 7/2006.(III. 30.) RENDELETTEL, A 11/2007.(VI. 28.) RENDELETTEL, AZ 5/2008.(I.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2004. (XI. 10.) Ör. (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírbogdány Községi Önkormányzat

Nyírbogdány Községi Önkormányzat Nyírbogdány Községi Önkormányzat 16/2001.(XII.1.) a 9/2003. (XII.31.) és a 4/2010. (IV hó 07.nap) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelete a temetőkről és a temetkezésről Nyírbogdány

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata 17/2000.(X.27.) sz. rendelete a temet r l és a temetkezési tevékenységr l

Dorog Város Önkormányzata 17/2000.(X.27.) sz. rendelete a temet r l és a temetkezési tevékenységr l Dorog Város Önkormányzata 17/2000.(X.27.) sz. rendelete a temet r l és a temetkezési tevékenységr l (Egységes szerkezetben a 15/2006.(III.31.), a 25/2007.(XII.17.) sz., a 6/2008.(III.28.) sz., a 25/2008.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.) 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetıkrıl és a temetkezésrıl

1999. évi XLIII. törvény. a temetıkrıl és a temetkezésrıl 1999. évi XLIII. törvény a temetıkrıl és a temetkezésrıl Az Országgyőlés az elhunyt személyek emlékének méltó megırzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE A temetőkről és a temetkezésekről A Bekecs Község Önkormányzatának képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2003. (III. 30.) rendelete A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő testülete a temetőkről

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

14/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet 1

14/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 14/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet 1 a köztemetőkről és a temetkezésről Egységes szerkezetbe foglalva a 30/2002. (XII.23.) KR. sz. és a 45/2003. (XII.22.) KR. sz. és a 43/2004. (XII.18.)

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2007./XII.03./ sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről.

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. és a végrehajtása tárgyában

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2006. (I.31.) Ök. Rendelettel 13/2005. (IX. 30.) Ök. Rendelettel módosított 30/2000. (XI.28.) Ök. R. számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről e g y s

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről

Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben