Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/86-43/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-ei ülésére Tárgy: Előadó: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Jogi és Önkormányzati Iroda Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző Gazdasági Iroda Farkas Boglárka költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése legutóbb a december 17-ei ülésén módosította a Hivatal szervezeti változása miatt a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) rendeletét (továbbiakban: SZMSZ). Az időközben megjelent jogszabályi változások, valamint a közgyűlés által hozott különböző szervezeti intézkedések miatt szükségessé vált az SZMSZ módosítása. I. Jogszabályi változások miatti módosítások A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény módosította az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 18/B. -a (1) bekezdésének l.) pontját. Helyébe a következő rendelkezés lépett: A Kincstár feladatai különösen: l.) vezeti a költségvetési szervek, a helyi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásai, a külön törvény alapján kincstár által nyilvántartandó, illetve a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyek törzskönyvi nyilvántartását, valamint a 118/B. szerinti nyilvántartást. A törvény átmeneti rendelkezése 55. (6) bekezdés értelmében a Magyar Államkincstár a törvény hatályba lépését követő 30 napon belül hivatalból bejegyezte a helyi önkormányzatokat és jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásokat a törzskönyvi nyilvántartásba. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a helyi önkormányzatokról vezetett nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatban a helyi önkormányzat esetében a törzskönyvi szerv alapító okiratán a szervezeti és működési szabályzatát kell érteni. Fentiek következtében szükségessé vált kiegészíteni a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének SZMSZ-ét a január 1-jétől hatályos, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervek által használt szakfeladatokkal, melyeket az SZMSZ új, 12. számú függeléke tartalmaz. Ezen tevékenységeket jelölő szakfeladatok szerepeltetése indokolt a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 3. számú melléklete és annak kiegészítő szabályai miatt is, amely kimondja, hogy a Megyei Önkormányzat normatív állami támogatásának alapvető igénybevételi feltétele, hogy az SZMSZ tartalmazza az igényjogosultságot megalapozó tevékenységeket. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése alapján az illetékes állami főépítész kikéri a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerint a megyei önkormányzatok véleményét. Az SZMSZ a területrendezési hatósági eljárásokban való megyei közreműködést eddig nem szabályozta. A megye területén ig egy esetben indult területrendezési hatósági eljárás; a jogszabályváltozás következtében várható, hogy az eljárások

3 3 gyakoribbá válnak. Ezért indokolt, hogy a véleményezési hatáskört a kisebb jelentőségű, speciális eljárásban a szakbizottságra ruházza át a testület. Ennek megfelelően szükséges az SZMSZ 2. és 5. számú mellékleteinek módosítása. II. Szervezeti változások miatti módosítások: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 17-ei ülésén a 188/2009. (XII. 17.) MÖK határozattal megszüntette a Testnevelési és Sporthivatalt, valamint február 18-ai ülésén a 38/2010. (II. 18.) MÖK határozattal a Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatalát. A Sporthivatal, valamint a Turisztikai Hivatal által végzett feladatok ellátására a közgyűlés az önkormányzat hivatalát jelölte ki, és felkért, hogy a döntésnek megfelelően terjesszem a testület elé a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend) módosítását. A feladatok ellátását végző személyek a Megyei Önkormányzat Hivatala Elnöki Kabinet szervezeti egységéhez fognak tartozni, ezért szükséges a Hivatal Ügyrendjét tartalmazó SZMSZ 9. számú melléklet módosítása. A közgyűlés ugyancsak a december 17-ei ülésén döntött a Közművelődési Intézet beolvasztásáról az Eötvös Károly Megyei Könyvtárba, valamint a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatóságának beolvasztásáról a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatba, továbbá a testület új gazdasági társaságot hozott létre, illetőleg résztulajdon szerzéséről döntött. Ezen szervezeti változások átvezetéséről is gondoskodni kell a Hivatal Ügyrendjének 2. és 3. pontjában. A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt szövege a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján (www.veszpremmegye.hu) megtalálható. A fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását. Veszprém, április 15. Lasztovicza Jenő s.k.

4 4 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2010. ( ) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés a következőket rendeli el: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 31. -a következő (3) bekezdéssel egészül ki. (3) A megyei önkormányzat és az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervek által használt szakfeladatokat az SZMSZ 12. sz. függeléke tartalmazza. 2. Az SZMSZ 2. számú mellékletének XI. Területfejlesztés és területrendezés fejezete a következő szövegrésszel egészül ki: A feladat- és hatáskör megnevezése: Véleményezési joga van az állami főépítész megkeresése alapján a területrendezési hatósági eljárásokban. A feladatot és hatáskört megállapító jogszabály: 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése. A feladat- és hatáskör gyakorlója: Megyei Közgyűlés. Átruházás: Gazdasági és Területrendezési Bizottság. 3. Az SZMSZ 5. számú melléklet Gazdasági és Területrendezési Bizottság átruházott hatásköre a következő szövegrésszel egészül ki: Véleményezési joga van az állami főépítész megkeresése alapján a területrendezési hatósági eljárásokban. 4. Az SZMSZ-nek a hivatal ügyrendjéről szóló 9. számú melléklet I. fejezetének 2., 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2./ A hivatal alapadatai A hivatal megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala A hivatal székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér. 1. Létrehozásáról szóló jogszabály (határozat): 16/1990. (XII.15.) MÖK határozat

5 5 Alapító okiratának kelte: április 22. Alapító okirat azonosítója:./2010. (IV. 22.) MÖK határozat Alapítás dátuma: január 30. (1990. december 15.) A hivatal nyilvántartási száma: Alaptevékenysége: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (szakágazat szerinti besorolás) Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása Turizmus területi igazgatása és szabályozása Kiegészítő tevékenység: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kisegítő tevékenység: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozói tevékenység:

6 6 Alaptevékenységet közvetlenül meghatározó jogszabályok különösen: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A sportról szóló évi I. törvény A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény Az önkormányzat (hivatal) vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi (alapítói, külön jogszabályban meghatározott részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezetek részletes felsorolása A társaság neve, címe BAKONYKARSZT Zrt. Veszprém, Pápai u. 41. Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. Veszprém, Wartha V. u. 1. Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Veszprém, Kittenberger u. 17. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém, Kórház u. 1. Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. Veszprém, Megyeház tér 1. Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Pápa, Várkert út 5. Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. Pápa, Várkert út 5. MÖK tulajdoni rész ezer Ft. (1,6 %) 100 ezer Ft. (0,157 %) ezer Ft. (2,63 %) ezer Ft. (99,9 %) 260 ezer Ft. (51 %) ezer Ft. (49 %) 260 ezer Ft. (52 %)

7 7 Feladatainak forrása: A mindenkori éves költségvetés által meghatározott Feladatmutató: nincs Költségvetési számla száma: Adószáma: Adóalanyisága: Alaptevékenység tekintetében tárgyi adómentes, kiegészítő, kisegítő, vállalkozói tevékenység tekintetében adóalany. 3./ A költségvetési szervhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek: - Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém - Veszprémi Petőfi Színház - Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal, Veszprém - Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep - Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa - Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat

8 8 - Batthyány Ilona Fogyatékosok Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka A költségvetési szervhez rendelt jogi személyiséggel rendelkező társulások: - Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém Az önállóan működő költségvetési szerveknél a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot a szerv vezetője gyakorolja, ellenjegyzésre a főjegyző, illetve a Gazdasági Ügyrendben meghatározott dolgozó jogosult. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges eljárásokat, feltételeket, a szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványait, amelyek körében a költségvetési szerv képviseletében járhat el, a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító feltétel- és követelményrendszerét, folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és dokumentumok tartalmát a Gazdasági Ügyrend tartalmazza. 5. Az SZMSZ-nek a hivatal ügyrendjéről szóló 9. számú melléklet II. fejezetének Az irodák feladatai részben a 2.2.a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2.2.a) Elnöki Kabinet Gondoskodik a megyei közgyűlés elnöke és alelnökei tevékenységének, hivatalos programjának szervezéséről, a vezetői feladataik ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, segíti feladataik ellátását. Koordinálja az elnök, az alelnökök munkájához kapcsolódó sajtó és kommunikációs feladatokat. Rendszeresen kapcsolatot tart az elektronikus és írott sajtóval, annak érdekében, hogy a közgyűlés munkájáról gyors, pontos tájékoztatást kapjanak a megyében élők. Közreműködik kulturális, művészeti kiadványok megjelentetésében és terjesztésében. Szervezi a megyei önkormányzat nemzeti és önkormányzati ünnepeinek megrendezését, gondoskodik az önkormányzati rendezvények, fogadások, konferenciák, kitüntetés átadási ünnepségek lebonyolításáról. Előkészíti a nemzetközi együttműködési megállapodásokat. Elkészíti az önkormányzat és a hivatal nemzetközi programtervét és a végrehajtásról szóló beszámolót. Információt biztosít a nemzetközi kapcsolatokról a közgyűlés tagjainak, valamint a hivatalnak és az intézményeknek. Szervezi a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, az önkormányzati delegációk kiutazását, illetve a külföldi delegációk fogadását és gondoskodik programjaik összeállításáról és lebonyolításáról. Kapcsolatot tart az európai szervezetek, intézmények képviseleteivel székhelyükön (külföldön és Magyarországon). Figyelemmel kíséri az Európai Unió dokumentumait, eseményeit, a kiírt pályázatokat. Közreműködik a helyi rendeletek vonatkozásában a jogharmonizációs tevékenység ellátásában.

9 9 Ellátja a megyei önkormányzat ifjúsági és sportfeladatait, szervezi a nemzetközi kapcsolatokat, különösen a diák és ifjúsági cserekapcsolatokat. Rendszeres kapcsolatot tart fenn az ifjúsági és sport szervekkel, az országos ifjúsági és sportszervezetekkel, Megyei Sporttanáccsal, a Megyei Diáksport Szövetséggel és a megyei sportszövetségek képviselőivel. Figyelemmel kíséri a megyei sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról. Együttműködik a sportszervezetekkel, a megyei sportági szakszövetségekkel, segíti a működésük alapvető feltételeinek megteremtését. Közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében. Segíti és kezdeményezi a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, sportrendezvények lebonyolítását. Kiemelt figyelmet fordít a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára. Részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban. Ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat. Kezdeményezően lép fel a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, szervezi a megyei egészségnevelési programokat. Közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. Előkészíti a sport és ifjúsági célú feladatok számára rendelkezésre álló összeg elosztására a felosztási javaslatot, és kezeli a kiírt pályázatokat. Figyelemmel kíséri és előkészíti az európai uniós és az országos sport és ifjúsági célú pályázatokat. Szervezi a megyei önkormányzat saját rendezvényeit, a Megyefutást, a hivatali sportrendezvényeket, részt vesz a Köztisztviselői Nap lebonyolításával kapcsolatos előkészítő és szervező munkákban. Szervezi az ifjúsági rendezvényeket, a pályázatok előkészítését, bírálatát és a díjazottak részére a jutalmak átadását. A megyei sporttanáccsal együttműködésben biztosítja a sportszervezés feltételeit a Veszprém, Wartha Vince 3. szám alatti ingatlanon. Segíti a megyében működő nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek munkáját. Előkészíti ezen szervezetek anyagi támogatására vonatkozó javaslatokat, szervezi a döntések végrehajtását. Közreműködik a kisebbségi önkormányzatok vezetőinek és tagjainak képzésében és folyamatosan kapcsolatot tart a szervezetek vezetőivel és munkatársaival. A Balaton-parti megyék közgyűlési elnökei által létrehozott közbiztonsági tanácsadó testületben képviseli a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökét. Közreműködik a bűnmegelőzési bizottság üléseinek előkészítésében, a hozott döntések végrehajtásában. Szakmailag segíti a Veszprém Megyei Önkormányzat Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus, Kulturális, Kisebbségi, és Vallásügyi, valamint az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságai tevékenységét. Ellátja a Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány titkári feladatait. Gondoskodik a tanácsnokok és a képviselők ügyviteli feladatainak ellátásáról, s tevékenységük ellátásához tanácsnoki és képviselői szobát biztosít. Segíti az elnök tevékenységét az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában. Közreműködik a megyei védelmi bizottság munkájának szervezésében, ezen belül ellátja a Védelmi Iroda adminisztratív feladatainak egy részét, a védelmi bizottság üléseinek jegyzőkönyvezését.

10 10 6. Az SZMSZ-nek a hivatal ügyrendjéről szóló 9. számú melléklet II. fejezetének Az irodák feladatai részben a 2.2.a) pontja a következő szövegrésszel egészül ki: Közreműködik a megye idegenforgalmi célkitűzéseinek meghatározásában, gondoskodik a teljesítésükben résztvevők tevékenységének összehangolásában. Előkészíti az idegenforgalom területi érdekeinek az országos érdekekkel történő összehangolását elősegítő javaslatokat, döntéseket. Gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, melynek keretében szakmailag segíti a megyei TOURINFORM irodák munkáját, általános és tematikus kiadványokat készít és jelentet meg, ellátja az ehhez kapcsolódó PR tevékenységet. Előkészíti az idegenforgalommal, turizmussal kapcsolatos közgyűlési, bizottsági előterjesztéseket, turisztikai, idegenforgalmi fejlesztési koncenciók, tervek véleményezését. Elemzi a megye idegenforgalmának alakulását, részt vesz a megyei turisztikai adatbázis korszerűsítésében. Figyelemmel kíséri és előkészíti az európai uniós és az országos turisztikai, idegenforgalmi célú pályázatokat. 7. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel május 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet 6. -a június 1-jén lép hatályba. (3) Ez a rendelet június 2-án hatályát veszti. 8. (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: 1. az SZMSZ 2. és 5. számú mellékletében a Testnevelési és Sporthivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó hatáskört megállapító szövegrész. 2. az SZMSZ 5. számú melléklet Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága feladatai közül a Figyelemmel kíséri a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány tevékenységét, a részükre átadott megyei önkormányzati támogatás felhasználását ellenőrzi szövegrész. 3. az SZMSZ 5. számú melléklet Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága feladatai közül a Figyelemmel kíséri a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány, a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány tevékenységét szövegrész. (2) május 31-én hatályát veszti az SZMSZ-nek a hivatal ügyrendjéről szóló 9. számú melléklet I. fejezetének 3. pontjában a Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal, Veszprém szövegrész. Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

11 sz. függelék A Veszprém Megyei Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által végzett tevékenységek Tevékenység típusai: Alaptevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Turizmus területi igazgatása és szabályozása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Sajátos nevelési igényű gyermekek (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos, autista) óvodai nevelése, ellátása

12 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók (enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos: értelmi és hallás fogyatékos, értelmi és mozgás fogyatékos) nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, dysgraphia, dyscalculia, dyslexia, enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos: értelmi és hallás fogyatékos, értelmi és mozgás fogyatékos,) nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, dysgraphia, dyscalculia, dyslexia) nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, dysgraphia, dyscalculia, dyslexia) nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, dysgraphia, dyscalculia, dyslexia, enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos: értelmi és hallás fogyatékos, értelmi és mozgás fogyatékos) nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók ((a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, dysgraphia, dyscalculia, dyslexia, enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos: értelmi és hallás fogyatékos, értelmi és mozgás fogyatékos) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető

13 13 tartós és súlyos rendellenességével küzd, dysgraphia, dyscalculia, dyslexia, enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos: értelmi és hallás fogyatékos, értelmi és mozgás fogyatékos) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, dysgraphia, dyscalculia, dyslexia) emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőttszakképzés Felsőfokú szakképzés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, dysgraphia, dyscalculia, dyslexia) tanulószobai nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Pedagógiai szakmai szolgáltatások Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Fekvőbetegek aktív ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Ifjúság-egészségügyi gondozás Módszertani szakirányítás Szenvedélybetegek tartós ellátása Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Különleges gyermekotthoni ellátás Speciális gyermekotthoni ellátás Gyermekotthoni ellátás Utógondozó otthoni ellátás Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása Pszichiátriai betegek tartós ellátása Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 55/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád megyei aljegyző ideiglenes megbízásáról 3 56/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár magasabb vezetői beosztású igazgatóhelyettesének

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 79. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

15213-81/2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-81/2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

15213-105/2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-105/2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Szent István Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 170/2008. (XI. 13.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évre szóló éves ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja. Határidő: Felelős: 2009. január 01-től folyamatos

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök 228/2011. (XII. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2011. december 13-án kelt átadás átvételi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz/392/2011 ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Nyugat-magyarországi Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. december 13. 11. szám H A T Á R O Z A T O K 729/2012. (XII.13.) közgyűlési hat. a 9; 10 és 11-es számú napirendeket zárt ülésen való tárgyalásáról

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szabó János igazgató JÓVÁHAGYTA: Szita Károly polgármester 2011. szeptember 22. Hatályos: 2012.

Részletesebben