Szálkai Önkormányzat 17/2007. (XII. 20.) rendelete a temetőről és a temetkezésről, a módosításokkal egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szálkai Önkormányzat 17/2007. (XII. 20.) rendelete a temetőről és a temetkezésről, a módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 Szálkai Önkormányzat 17/2007. (XII. 20.) rendelete a temetőről és a temetkezésről, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: kormányrendelet) az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Szálka Község közigazgatási területén fekvő, a Római Katolikus Egyház tulajdonát képező, Szálka Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott köztemetőre, az ott folyó temetkezési, temetőfenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetve a tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre. (2) Szálka Község területén egy köztemető működik. (3) A Római Katolikus Egyház kizárólagos tulajdonában álló, a Szálka, belterület 42 hrsz-ú, temető megnevezésű, 1 ha 5710 m 2 területű ingatlan fenntartásáról az önkormányzat a tulajdonossal kötött megállapodás alapján gondoskodik. (4) A köztemető fenntartója Szálka Község Önkormányzata. A meglévő köztemető bővítése, lezárása, megszüntetése és új köztemető létesítése az önkormányzat feladata. (5) 1 A köztemető üzemeltetése a tulajdonos kötelezettsége. (6) Az Önkormányzat a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja: a) utakat létesít a parcellák megközelítésére, parkosítást, fásítást végez, b) a köztemetőben ravatalozót, vízvételi lehetőséget és hulladéktárolót működtet. (7) 2 A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról a testület az éves költségvetés keretében gondoskodik. (8) 3 A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását - a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 7. (1) kezdésére figyelemmel a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi. (9) A temetőt az épített és természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell őrizni kert jellegét. (10) A temetőbejáratot, fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni. (11) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és ne akadályozza a közlekedést. Temetkezési szabályok 2. (1) A községben halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak a működő köztemetőben lehet. A temetkezés történhet koporsóban, vagy a hamvak 1 Módosította: 6/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos: április 30-tól. 2 Módosította: 6/2011. (IV.9.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos április 30-tól. 3 Módosította a 19/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: január 1-től.

2 2 urnafülkébe (kolumbáriumba) történő elhelyezésével. A hamvakat tartalmazó urnát az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára a kormányrendeletben foglalt feltételek mellett ki kell adni. (2) 4 A köztemetőben vallási közösség által végzett vallásos szertartás szerint, valamint polgári szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható. (3) A temetkezési tevékenységet az üzemeltető, illetve a szolgáltatást végző a kegyeleti elvárásokhoz illő módon kell, hogy megszervezze. (4) A köztemetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartások lebonyolítására és temetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását. A fenntartó köteles gondoskodni a ravatalozó megfelelő állapotban tartásáról, s a szertartásokhoz szükséges eszközökről, felszerelésekről. 5 (5) A temetkezés során az üzemeltető, illetve a kegyeleti szolgáltatást végző köteles az etnikai, vagy vallási jellegű temetkezési szokásokat figyelembe venni, amennyiben azok más jogszabályokkal nem ellentétesek. Temetési helyek 3. (1) A köztemetőt sorokra, a sorokat pedig temetési helyekre kell felosztani. A temetési helyeket a sorokban folytatólagos sorrendben kell felhasználni. (2) Külön sort kell kijelölni a sírboltok, a gyermek-, a kettős, valamint az urnasírhelyek részére. A gyermeksírhelyekbe 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunytak temetése történhet. (3) A betelt sorokat az utolsó temetés napjával le kell zárni. Ezt követően a lezárt sorokba koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel történhet. (4) A köztemető, vagy temetőrész kiürítésekor a sírjellel, síremlékkel annak létesítője, halála után örököse jogosult rendelkezni. Ha a síremlék létesítője, illetőleg annak örököse a köztemető vagy temetőrész kiürítésére megjelölt időpontig azzal nem rendelkezik, a síremléket a köztemető üzemeltetője hat hónap eltelte után értékesítheti. Az így befolyt összeg kizárólag a köztemető üzemeltetésére 6 fordítható. (5) Amennyiben a sírok használati ideje lejárt, az üzemeltető hirdetményben köteles a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt hat hónappal erre felhívni. Ha a sírok használati idejét a hozzátartozók nem hosszabbítják meg, az üzemeltető a használati idő lejárta után a sírhelyet újra értékesítheti. A használati idő lejártáról a hirdetményt a köztemető bejáratánál, valamint az üzemeltető ügyfélszolgálatánál elhelyezett hirdetőtáblán kell kifüggeszteni. (6) Amennyiben az urnafülke használati ideje lejárt, az üzemeltető az (5) bekezdés szerint kifüggesztett hirdetményben ugyancsak köteles a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt erre felhívni. Ha az urnafülke használati idejét a hozzátartozók nem hosszabbítják meg, az üzemeltető a használati idő lejárta után azt kiürítheti és az urnákat az erre a célra kialakított sírboltba helyezheti. (7) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. (8) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja. 4 Módosította a 19/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos: január 1-től. 5 Módosította: 6/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos: április 30-tól. 6 Módosította: 6/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet 6. -a. Hatályos: április 30-tól.

3 3 (9) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő formájú, vagy felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. (10) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a köztemető üzemeltetője a temetkezési hely felett rendelkezi jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. (11) 7 Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére az önkormányzat szünteti meg. (12) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. 4. (1) A sírhelyek méretei: a) egyes felnőtt sírhely: 210 X 90 cm, b) kettős sírhely: 210 X 180 cm, c) gyermek sírhely: 170 X 90 cm. Felnőtt sírhelyekbe felnőtt sírhely megváltása esetén 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunyt is temethető. Ez esetben a sírhely méretének a felnőtt sírhely méretével azonosnak kell lennie. (2) Normál mérettől eltérő koporsóméret esetén a sírhely méreteit az eltérésnek megfelelően módosítani kell, úgy, hogy annak minden oldala legalább 10 cm-rel nagyobb legyen, mint a koporsó. (3) A sírgödör mélysége a kormányrendelet 11. -ának (3) bekezdése szerint 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. (4) A sírok egymástól való távolságának legalább 60 cm-nek kell lenni. A működő temetők esetében a korábban kialakított körülményeket adottnak kell tekinteni. (5) A sírboltok méretei: kétszemélyes sírbolt: 100 x 220 cm mélysége: 200 cm négyszemélyes és hatszemélyes sírbolt: 200 x 220 cm mélysége: 200 cm előregyártott négy és hatszemélyes sírbolt: 154 x 241 cm mélysége: 200 cm (6) A kolumbáriumban az urnák elhelyezése minimálisan 30 x 30 x 30 cm-es belméretű és szilárd lappal légmentesen lezárt urnafülkébe történhet. (7) Urna földbetemetése esetén a sírhely legalább 60 x60 cm, mélysége legalább egy méter. (8) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. 5. (1) A temetési hely térítési díj ellenében váltható meg. A temetési hely az újbóli megváltás idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult, vagy annak örököse által újból megváltható. A megváltott sírhelyről a rendelkezésre jogosult, vagy annak örököse lemondhat. (2) A térítési díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 7 Módosította:8/2010.(XII.1.) szálkai ör. 2. -a. Hatályos december 1-től

4 4 (3) Sírhelyet, kettős sírhelyet és sírboltot az állampolgárok életükben is megválthatnak. (4) A temetési helyet az üzemeltető jelöli ki a megváltás térítési díjának befizetése után. (5) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési jog felett rendelkezni jogosult vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult, vagy annak örököse, illetve általa megbízott köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni. (6) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó a használati idő lejárta előtt a holttest-maradványokat, (hamvakat) a kiürítéskor a köztemetőben levő új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az áthelyezéskor érvényben lévő díjtételeket alapul véve a következő megváltásig számolt díj időarányos része. (7) A temetési helyek használatának joga a sírbolt kivételével magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető. (8) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, úgy a megváltási díj időarányos részét a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak az üzemeltetőnél tett nyilatkozattal lehet lemondani. Díszsírhelyek 6. (1) Díszsírhely a köztemetőben kijelölt olyan sírhely, melyet a testület örök temetkezési hely céljára jelöl ki az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül. (2) A díszsírhely 220 cm-re mélyített egyes sírhely, amelyre a későbbi rátemetést a házastárs részére biztosítani kell. (3) A díszsírhely személyre szóló adományozásáról a testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a köztemető üzemeltetőjét írásban értesíteni kell. (4) Az adományozott díszsírhelyek örök jellegűek, a köztemető fenntartásáig megmaradnak. A köztemető átrendezése, vagy megszüntetése esetén a díszsírok áthelyezéséről a testület dönt. (5) Az adományozott díszsírok síremlékeinek felállításáról a testület dönt és a hozzátartozókkal együtt gondoskodik azok fenntartásáról. (6) A köztemetőben elhelyezett katonasírok gondozásáról az önkormányzat gondoskodik. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 7. (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő): a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év, b) sírbolt esetén 60 év, c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év, d) urnasírbolt esetén 20 év. (2) A temetési hely újbóli megváltása esetén a rendelkezési jog időtartama újra kezdődik, illetve meghosszabbodik az újbóli megváltás idején érvényes időtartammal.

5 5 A köztemető rendje 8. (1) A köztemető nyitvatartási idejét az üzemeltető állapítja meg, melyet a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni. (2) A köztemetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. (3) A köztemető területén tilos gépjárművel közlekedni, kivéve: a) a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító gépjárművet, b) a temetkezési tevékenységben részt vevő gépjárművet, c) a köztemető üzemeltetéséhez szükséges gépjárművet, d) a köztemetőben egyéb vállalkozói tevékenység folytatásához használt gépjárművet, az üzemeltető engedélyével. (4) A köztemető és épületeinek, valamint tartozékainak beleértve a sírokat, síremlékeket, parkokat és a növényzetet is rongálása, beszennyezése tilos. (5) A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos. A szemetet az önkormányzat 8 által kijelölt tárolóhelyre kell szállítani. (6) A köztemető területén talajt és gyepet engedély nélkül felásni és a növényeket máshova elvinni tilos. A sírhely körül padot, betonlépcsőt elhelyezni csak az üzemeltető engedélyével lehet. A köztemető területéről földet kivinni tilos. (7) Az urnafal körül sírhalmot emelni, növényzetet telepíteni, sírjelet elhelyezni tilos. (8) A köztemetőbe állatot bevinni a vakvezető kutya kivételével tilos. (9) Tíz éven aluli gyermek a köztemető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. (10) A köztemetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedést annak kell megtenni, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta. (11) 9 A köztemetőbe gépjárművel a (3) bekezdésben meghatározott személyek díjmentesen hajthatnak be. 9. (1) A köztemetőben a temetési helyek gondozásáról, a gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik. (2) A síremlék karbantartásáért, balesetveszélytől mentes állapotának megőrzéséért az építtető felelős. (3) A köztemetőben csak a temetési helyek, síremlékek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak (virágok, koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetők el. (4) A fenntartó a gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét, gyomtalanítását, különösen nagyra nőtt fák, bokrok, elgazosodott növények esetén minden előzetes értesítés nélkül elvégezheti. (5) A rossz helyre ültetett növényekben, valamint a sírokon kinőtt gyomnövények kaszálása során bekövetkezett károkért a fenntartó nem tartozik felelősséggel. 8 Módosította: 6/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet 6. -a. Hatályos április 30-tól. 9 Beillesztette a 19/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos: január 1-től.

6 6 (6) A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyeken és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését. (7) A sírokra tilos ültetni: a) kúszónövényt (iszalagfélék, folyondárfélék, vadszőlőfélék), b) lombhullató fa- és cserjefélét, c) törpeméretű örökzöldek kivételével lomb- és tűlevelű örökzöldeket. (8) A temetési hely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve a látogatóknak a kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban. (9) A temetési hely gondozása során a szomszéd temetési hely nem sérülhet. 9/A. 10 Temetkezési szolgáltatások és a köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek 10. (1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást az arra jogosult vállalkozó, illetve gazdasági társaság végezhet. (2) A temetői létesítmények igénybevétele ingyenes, arra vonatkozóan temető-fenntartási hozzájárulást nem kell fizetni.. (3) A temetőben síremlékbontási, -állítási, sírboltépítési, -bontási, továbbá -javítási, -felújítási munkálatokat a rendelkezni jogosult megbízása alapján bármely egyéni, vagy társas vállalkozás végezhet. A munkavégzést a munka megkezdése előtt legalább 2 nappal írásban be kell jelenteni az üzemeltetőnek. (4) A köztemetőben a (3) bekezdésben felsorolt munkát végző megbízott ingyenesen igénybe veheti a fenntartó 11 által biztosított szolgáltatásokat. (5) A síremlékkészítők és más a köztemetőben munkát végző vállalkozók a munkavégzés körülményeiről, időpontjáról, kötelesek az üzemeltetővel egyeztetni és az üzemeltetőnek a köztemető rendjével kapcsolatos - e rendeletben, valamint a kormányrendelet ában foglaltakon alapuló - utasításait betartani. (6) Engedélyköteles tevékenységnél az engedélyt is be kell mutatni az üzemeltető részére. (7) Építési, illetőleg bontási munkát csak az üzemeltető helyszíni szemléje után lehet megkezdeni. (8) A köztemetőben munkát végző vállalkozók a munkálatok befejezését követően a törmeléket, hulladékot kötelesek elszállítani vagy elszállíttatni és a temetési hely környezetét rendezetten, tisztán hagyni. Síremlékek, sírboltok Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatálytalan: február 11-től. 11 Módosította: 6/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet 6. -a. Hatályos április 30-tól.

7 7 (1) 12 A sírbolt helyét az üzemeltető jelöli ki. A sírboltra történő síremlék-építési munkák végzésének várható időpontját, továbbá a síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) az üzemeltetőnek az építés, illetve elhelyezés előtt be kell mutatni. (2) A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette. (3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók. (4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen kívül két férőhelyes sírboltba további hat urna, négyszemélyes sírboltba további tizenkét urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak. (5) Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék a sírhely széleitől max cm-t foglalhat el járdával együtt. (6) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől számítva max. 30 cm lehet. (7) A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. (8) Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt, stb.) elkészültük után a köztemető üzemeltetőjének be kell mutatni. (9) A köztemető területéről síremléket, fejfát vagyonvédelmi okokból csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. (10) Rátemetés esetén a balesetek elkerülése végett a temetési helyen levő síremléket a temettetőnek a járda szintjéig le kell bontatnia és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.. (11) A temetés miatt lebontott síremlékek biztonságos visszaállításának megtörténtét az üzemeltető ellenőrzi. Kötelező nyilvántartások 12. (1) Az üzemeltető a köztemetőről nyilvántartó könyvet és sírbolt könyvet köteles vezetni a jogszabályban előírt tartalommal. Gondoskodni kell arról, hogy e könyvekbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy betekinthessen. (2) A köztemetőről készített térképet az üzemeltető a nyilvántartó könyvvel összhangban, folyamatosan köteles vezetni. Az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek az üzemeltető a temető nyitvatartási ideje alatt köteles felvilágosítást adni. Szabálysértési rendelkezések Módosította: 6/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos április 30-tól. 13 Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet pontja. Hatálytalan május 31.től

8 8 A rendelet január 1. napján lép hatályba. Záró rendelkezések 14. Jogharmonizációs záradék E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel. Pálfi János polgármester Dr. Kilián Orsolya jegyző Záradék: A kihirdetés napja: december 20. Dr. Kilián Orsolya jegyző módosította: 8/2009. (XI.2.) szálkai ör. 9. -a 8/2010. (XII.1.) szálkai ör. 6/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet 7/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. 5.pontja 19/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 14 Beillesztette:a 8/2009.(XI.2.) szálkai ör. 9. -a., Hatályos november 2-től.

9 9 A 17/2007. (XII. 20.) szálkai ör. 1. sz. melléklete 15 A temetési helyek megváltási díja I. Sírhelyek: 1. Gyermeksírhely megváltása Ft Rátemetés Ft 2. Egyes felnőtt sírhely megváltása Ft Rátemetés Ft 3. Kettős sírhely megváltása Ft Rátemetés Ft II. Sírboltok: 1. 2 személyes sírbolt megváltása Ft 2. 4 személyes sírbolt megváltása Ft 3. 6 személyes sírbolt megváltása Ft 15 Módosította: 6/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet 5. -a. Hatályos: április 30-tól.

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések:

Általános rendelkezések: Liptód községi Önkormányzat - 7/2011. (V.30.) sz. rendelettel módosított - 10/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Liptód község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről.

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. és a végrehajtása tárgyában

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző F E L H Í V Á S A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a temetőkben alkalmazandó díjtételek megállapításakor

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001. /IV.19./ önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2007./XII.03./ sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 22/2011.(XII.16.) rendeletével módosított 5/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Hatályos: 2014. március 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2001. (IV. 02) valamint a 11/2009.(IX.30.), 8/2011. (VIII.31.) és 9/2012.(XI.15,)önkormányzati rendeleteivel módosított 8 /1997 (VII.1) önkormányzati

Részletesebben

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e A temetőről és a temetkezés rendjéről 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. február 16.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezés rendjéről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezés rendjéről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezés rendjéről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2004. (XI. 10.) Ör. (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

A temetőkről és a temetkezésről 1

A temetőkről és a temetkezésről 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.16.) számú RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2012.(III.23.) számú rendelettel 1 Tárnok

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról

Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról Tiszasüly Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (V.25.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2006. (I.31.) Ök. Rendelettel 13/2005. (IX. 30.) Ök. Rendelettel módosított 30/2000. (XI.28.) Ök. R. számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről e g y s

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE A temetőkről és a temetkezésekről A Bekecs Község Önkormányzatának képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben