MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális energiaellátási modellek és helyi energiastratégiák kidolgozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális energiaellátási modellek és helyi energiastratégiák kidolgozása"

Átírás

1 MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális energiaellátási modellek és helyi energiastratégiák kidolgozása A MANERGY egy közép-európai országokat lefedő nemzetközi projekt, amelyet az Európai Unió Central Europe elnevezésű Európai Területi Együttműködési programja finanszíroz. A projekt futamideje: május április 30. A MANERGY célja: Közép-Európa természeti erőforrásainak védelme, energiafogyasztásának és CO 2 -kibocsátásának mérséklése környezetbarát energiaszolgáltatási és energiafogyasztási formák ösztönzése, az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú alkalmazása révén. Miben segíthet Önnek a MANERGY? Helyi önkormányzatok: a projekt az energiamix és energiahatékonyság elemzésén alapuló támogatást nyújt az önkormányzati intézmények hatékony energiamenedzsmentjének kialakításához; Megújulóenergia-szektor vállalkozásai: a projekt tájékoztatja a régióban található közintézmények energiaszükségletéről, mely alapján a vállalkozás kínálatát, üzletpolitikáját fejlesztheti; Politikai döntéshozók: a projekt elősegíti a megfelelő energiaellátási módszereket és technológiákat tartalmazó helyi energiastratégia kidolgozását, és előkészíti az ahhoz kapcsolódó megfelelő beruházási döntéseket; Az érintett régiók lakossága és egyéb vállalkozásai: a MANERGY hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon a résztvevő régiók minél magasabb fokú energiafüggetlenségének megvalósításához, amely Ön számára is alacsonyabb energiaárakat, magasabb fokú energiabiztonságot, új munkahelyeket így végső soron magasabb életszínvonalat eredményez. Kapcsolattartó: Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. H-7621 Pécs, Mária u. 3. Tel: web:

2 Áttekintés A Kyoto-i elvek, az EU stratégiája, és számos egyéb politika utasítja a tagállamokat energiafogyasztásuk racionalizálására és a fosszilis energiaforrások arányának csökkentésére. A MANERGY projekt ezeknek a közösségei céloknak az elérését szolgálja. Mivel a városi térségek energiafogyasztása az Unió energiafelhasználásának több mint kétharmadát jelenti, a helyi önkormányzatok energiatudatos gondolkodása kulcsfontosságú a célok eléréséhez. A projekt az önkormányzatok energiahatékonyságának növelését személyre szabott, hosszú távú energiastratégiák kidolgozásával segíti. A partnerrégiók energiaellátási jellemzőinek közös vonásaiból adódóan a transznacionális együttműködés lehetőséget biztosít egymás jó gyakorlatainak átvételére, valamint azok terjesztésére a közép-európai térség további települései számára. Javaslataival hozzá kíván járulni emellett az érintett országok és az Európai Unió energiastratégiáinak formálásához. A nemzetközi együttműködés lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok számára a számunkra leghatékonyabb és leggazdaságosabb energetikai technológiák megismerésére. A partnerek ennek érdekében számos szakmai intézményt, önkormányzatot és önkormányzati társulást vonnak be a megvalósításba. A projektben vállalt feladatok lefedik régiónként helyi önkormányzat energiagazdálkodásának elemzését, a résztvevő régiók megújuló energiapotenciáljának felmérését és digitális térképen történő megjelenítését, valamint az önkormányzati energiafogyasztás és a megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek összepárosítását egyegy regionális energiastratégia kidolgozásával. A stratégiák végrehajtásának támogatásához a partnerek energiaügynökségek felállítását kezdményezik. Ennek előkészítésére a projekt keretén belül elkészítik azok részletes üzleti tervét. A partnerek elemzéseik következtetéseit régiónként 3-3 önkormányzat helyi energiastratégiájának és annak végrehajtását előíró akciótervének összeállításával a gyakorlatba is átültetik. Munkaterv A partnerek első lépésben részletesen feltérképezik a régiójukban található helyi önkormányzatok villamos- és hőenergia fogyasztási jellemzőit. Ezzel párhuzamosan felmérik a rendelkezésre álló és a szükséges beruházások megvalósításával kitermelhető megújuló energiaforrások volumenét, majd a kereslet és kínálat párosításával az energetikai fejlesztéseknek közép és hosszútávon irányt mutató, energiahatékonyságra és decentralizált energiarendszerre törekvő regionális energiastratégiákat állítanak össze. A kiaknázható energiaforrások elhelyezkedésének szemléltetésére minden régióról digitális térkép készül. Annak érdekében, hogy a jövőbeli együttműködésekhez, elemzésekhez és beruházásokhoz a régió önkormányzatai és egyéb szereplői megtalálják a szükséges szakembereket és partnereket, adatbázist állítunk össze, amely tartalmazza az energetika

3 iparban érdekelt vállalkozásokat, kutatóhelyeket, oktatási intézményeket, tudás transzfer szervezeteket, hatóságokat, klasztereket és egyéb szakmai tömörüléseket. A projekt lehetőséget ad olyan transznacionális energetikai együttműködések kialakítására főleg a szomszédos partnerországok határ menti területein amelyek elősegítik a Középeurópai térség részleges függetlenedését az Európai Unión kívüli energiaforrásoktól. A regionális és helyi energiastratégiák gyakorlati megvalósíthatóságának biztosítása érdekében a partnerek a részvételi tervezés elvét követve már azok kidolgozásába is bevonják azokat az önkormányzati társulásokat, szakértői szerveződéseket, energiaügynökségeket, akik szívesen vesznek részt a stratégiák véleményezésében. A projekt lezárását követően ezek a szervezetek lesznek a stratégiák és akciótervek felhasználói, ezért az egyes technológiák, és az azokhoz kapcsolódó pénzügyi megoldások ajánlása során már tervezéskor tisztában kell lenni kapacitásaikkal, szakmai elveikkel. A regionális energiastratégiák következtetései összegezve jelennek majd meg egy nemzetközi összehasonlító elemzésben, amely így más európai régiók tapasztalatait, egyes problémákra adott megoldásait közvetíti a többi partner felé. Az energetikai ajánlások illusztrálására esettanulmány gyűjtemény szolgál, amely bemutatja a projekt hat tanulmányútja során felmért sikeres beruházásokat (geotermikus távfűtési rendszer, depóniagáz hasznosítás, biomasszára alapuló közösségi fűtési rendszerek, szélenergia hasznosítás önkormányzati villamosenergia-ellátási céllal, stb.). Mivel az egyes régiókban található önkormányzatok természeti, infrastrukturális, pénzügyi és társadalmi adottságai eltérőek, a regionális energiastratégiákat helyi koncepciókra kell lebontani a specifikus jellemzők a figyelembevételével. A projekt kapacitásai régiónként három önkormányzati energiastratégia és akcióterv kidolgozását teszik lehetővé, amelyekhez a vizsgált önkormányzatok térítésmentesen jutnak hozzá. A többi önkormányzat számára is segítséget kíván azonban nyújtani a projekt, ezért a helyi energiastratégiák kidolgozása során szerzett tapasztalatainkból kézikönyvet állítunk össze, amely részletesen ismerteti a stratégiák felépítésének összes lépését. A kézikönyv segítségével a helyi önkormányzatok képesek lesznek elkészíteni saját energiakoncepcióikat, amelyek kidolgozásához külső szakértők bevonása csak kismértékben szükséges. Ez jelentős költségmegtakarítást eredményez az önkormányzatok számára. A regionális és transznacionális energiaforrások felhasználásának optimalizálása a kereslet és kínálat folyamatos, pontos összehangolását kívánja meg. Ezt a tevékenységet országos szinten az energiarendszerbe bevont erőművek termelésének a fogyasztói igényekhez történő illesztésével (megfelelő tartalékkapacitások képzésével) az energiaszolgáltató és rendszerirányító cégek végzik. Egy decentralizált, helyi energiaforrások helyi hasznosítására törekvő rendszer koordináló szerve azonban számos régióban hiányzik. Ezt az űrt töltik be a regionális energiaügynökségek, amelyek szakértői adatbázisaik, erőforrás-potenciál felméréseik és keresletelemzéseik segítségével a helyi kereslet helyben előállított energiával történő kielégítésére törekszenek az energiatermelő és átviteli hálózatokat üzemeltető cégekkel való szoros együttműködésben. Feladataik alapján energetikai tanácsadócégként jellemezhetőek, akik egyaránt törekszenek a közintézmények, vállalkozások és a lakosság energiaszükségletének leghatékonyabb kielégítésére. Az energiaügynökségek feladata továbbá nemzetközi szakmai hálózatok tagjaiként a helyi szakembereket naprakész

4 technológia-fejlesztési információkkal ellátni. Támogatást nyújtanak a helyi, regionális és országos fejlesztéspolitika formálásában és promóciós tevékenységet folytatnak az energiahatékonyság és megújuló energiák minél nagyobb arányú hasznosítása érdekében. Az energiaügynökségek felállításának előkészítéseként a partnerek elemzik a már működő európai energiaügynökségek tevékenységeit, finanszírozási hátterét, szervezeti struktúráját, humán erőforrás igényeit. A megállapításokat közös tanulmányban összegzik. A feltételek meghatározását követően a partnerek elkészítik az energiaügynökségek üzleti tervét. Ugyan a pályázat a CENTRAL program jellegéből adódóan nem vállalhatott kötelezettséget az ügynökségek megalapítására, ennek ellenére a partnerek törekszenek ezeknek a szervezeteknek a 2014 első félévében történő felállását elősegíteni. PROJEKT MUNKACSOMAGOK (WP-k) WP1 biztosítja a gördülékeny együttműködést és felügyeli az összes projekt-tevékenységet. WP2 a projekt eredményeit terjeszti három nemzetközi konferencián, két uniós rendezvényen (Open Days 2013, EU Sustainable Energy Week 2013), weboldal kialakításával, két kiadvány és hat hírlevél, valamint számos cikk megjelentetésével. A WP3 keretében a partnerek megvizsgálják a helyi önkormányzatok energiafogyasztási jellemzőit és a rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokat, utóbbit egy digitális térképen is szemléltetve. A regionális energiastratégiák a kereslet és kínálat összehangolására tesznek javaslatot; az energiastratégiák kidolgozásának lépéseit ismertető kézikönyv melynek illusztrálására egy esettanulmány-kötet szolgál segítséget nyújt az önkormányzatoknak saját helyi koncepcióik kidolgozásához. Az energiastratégiák megvalósításához szükséges megfelelő szervezeti háttér biztosítása érdekében a WP4 meghatározza a regionális energiaügynökségek felállításával kapcsolatos követelményeket. A partnerek ennek keretében kidolgozzák az ügynökségek üzleti tervét is. WP5 felelős a kézikönyv teszteléséért és a regionális energiastratégiák helyi szintre történő lebontásáért pilótaakciók formájában. Partnerek Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (HU) A DDRFÜ Nonprofit Kft. Magyarország elsőként megalakult regionális fejlesztési ügynöksége, amely felelős a regionális szintű stratégiai és operatív tervezésért, a Dél-Dunántúli Operatív Program közreműködő szervezeti feladatainak ellátásáért, fejlesztési ötletek projektekbe illesztésért, uniós forrásokból finanszírozott projektek generálásáért és menedzseléséért. A projekt vezető partnerekét felel a tevékenységek megfelelő végrehajtásáért, a határidők betartásáért, a partnerszervezetek irányításáért és elszámolási kötelezettségek teljesítéséért az EU felé. Összeállítja az elemzések struktúráját, összegyűjti a projektpartnerek javaslatait és biztosítja azok megjelenését a közös, nemzetközi tanulmányokban és kutatásokban, gondoskodva ezáltal a projekt transznacionális jellegének megőrzéséről. Az Ügynökség célja, hogy a helyi döntéshozók számára átfogó képet nyújtson a régió megújuló energiaforrás-potenciáljáról, segítve őket a helyi önkormányzatok energiaszükségletét leghatékonyabban kielégítő energiamenedzsment-módszerek

5 kiválasztásában. Ennek érdekében kidolgozza a régió energiastratégiáját és megalapozza egy regionális energiaügynökség felállítását. Maribori Egyetem (SI) Az egyetem komoly tapasztalatokkal rendelkezik technológiafejlesztési kutatások terén. Az innovatív kisvállalkozások támogatása érdekében az egyetem minden évben innovációs konferenciát rendez; emellett létrehozta Technocenter nevű szervezetét, amely iparjogvédelmi tanácsadást és egyéb vállalkozásfejlesztési segítséget nyújt az új technológiákat, termékeket bevezető cégeknek. Ebben az innovatív légkörben működik az Energetikai Kar, amely újszerű víz-, termál-, nukleáris és egyéb megújuló energetikai technológiákat kutat. Az egyetem tudományos hátteret biztosít a megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos kutatásokhoz, és tanácsokkal látja el a partnerséget a pilótaakciókra vonatkozóan a legmegfelelőbb technológiák alkalmazása kapcsán. A regionális energiastratégiák kidolgozásának irányítása során hasznosítania fogja az Intelligent Energy Europe programban kidolgozott hatékonysági javaslatokat és szakértői bázist. A projektben az Egyetem az energiafelhasználással és megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kutatásait szeretné bővíteni, az energiastratégia kidolgozása során nyert tapasztalatokat pedig a későbbiekben oktatási tevékenysége során is felhasználni. SAENA (DE) A Sächsische Energieagentur SAENA GmbH szász energiaügynökség a Szász Tartományi Kormány és a Sächsische Aufbaubank Förderbank tulajdona. Pilótaprojektek, rendezvények és kampányok segítségével független információszolgáltatást és tanácsadást biztosítanak energiahatékonysági és megújuló energetikai kérdésekben. Szakmai koordinációs szervezetként segítik az energetikai szakértők és vállalkozások együttműködését és tanácsadást folytatnak a Német Parlament és a Szász Tartományi Kormány részére. Bővebb információ: Számos önkormányzat és régió igényli az energiafüggetlenséggel kapcsolatos tapasztalatcserét más európai régiókkal. A MANERGY az energetikai kutatások során képződött know-how terjesztésével segíti a céltérségeket energiahatékonysági és önellátási fejlesztéseik véghezvitelében. A projekt folyamán konferenciák és munkacsoport-megbeszélések szervezésére kerül sor, kézikönyveket és nemzetközi tanulmányokat állítanak össze a partnerek, amelyek mind a tapasztalatcserét szolgálják. A MANERGY keretében két szász régió (Muldenland és Oberlausitz/Niederschlesien) bevonására kerül sor a regionális energiastratégiák és a helyi akciótervek kidolgozása kapcsán. A SAENA ezen felül felelős az energiaügynökségek felállításának vizsgálatával foglalkozó feladatok koordinálásáért, melynek során segít a hosszútávon fenntartható finanszírozási megoldások meghatározásában és az üzleti tervek kidolgozásában is. ARLEG Regionális Fejlesztési Ügynökség (PL) Az ARLEG egy húsz éves tapasztalattal rendelkező tanácsadó szervezet, amely a helyi gazdaság fejlesztésében vesz részt; kis- és középvállalkozásoknak, valamint a helyi önkormányzatoknak nyújtott szolgáltatásaival hozzájárulva a munkanélküliség

6 csökkentéséhez és a vállalkozói tevékenységek ösztönzéséhez. Tulajdonosi körében legnagyobb részarányt az Alsó-Sziléziai Vajdaság önkormányzata képviseli (Marsalli Hivatal). Az ARLEG részt vesz az energiahatékonysági lehetőségeket feltáró elemzések készítésében, a megújuló energiaforrások alkalmazásának népszerűsítésében, és energiamenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadói tevékenysége során alkalmazni fogja a partnerek által közösen kidolgozott módszertanokat, javaslatokat. Innovációs és projektmenedzsment tapasztalatai teszik a fejlesztési ügynökséget alkalmassá a projekt eredményeinek megfelelő hasznosítására. Az energiastratégiák kidolgozása során az ügynökség gyarapíthatja ismereteit a megújuló energiaforrások terén. Az ARLEG célja, hogy régiójában a helyi önkormányzatok sikeresen hajtsanak végre energiaracionalizálási intézkedéseket, az ehhez szükséges tapasztalatcserét és a máshol már bevált jó gyakorlatok átvételét teszi lehetővé számára a nemzetközi együttműködés. Treviso Megye (IT) Treviso Megye összekötő szerepet tölt be Veneto Régió és a helyi önkormányzatok között. Illetékességi területén mely magában foglalja a megye területén található önkormányzatok közigazgatási területét és az azokon felüli megyén belüli területeket promóciós és koordinációs feladatokat lát el. A helyi önkormányzatokkal együttműködve vállalkozásösztönzési, kereskedelemtámogatási, turisztikai marketing, szociális, kulturális és sportszervezői tevékenységet végez. A megye a projekt keretében gondoskodik a helyi döntéshozók és szakemberek bevonásáról az energiastratégiák kidolgozása és a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése során. Összekötő szerepet lát el a nemzetközi partneri kör és a helyi munkacsoportok között, valamint bemutatja az innovációs és energetikai fejlesztések és kapcsolódó szakpolitikaformálás terén szerzett korábbi tapasztalatait. A projekt a megye számára jó lehetőséget biztosít megfelelő regionális energiastratégia kialakításához, valamint a különböző európai országok szakértői közötti tapasztalatcseréhez. Az energiastratégiák és az energiaügynökség üzleti terve meghatározza a szükséges helyi energetikai fejlesztések irányvonalát. EU-Regionális Menedzsment, Kelet-Stájerország (AT) Az EU Regionalmanagement Oststeiermark nonprofit szervezet, amelyik Kelet-Stájerország integrált fenntartható regionális fejlesztéséért felelős gazdasági, energetikai különösen a megújuló energiák és energiahatékonyság terén, szociális hálófejlesztés és foglalkoztatás terén. A szervezet 1999 óta működteti az Energieregion Oststeiermark (Kelet-Stájerországi Energiarégió) hálózatot és regionális programot, amely megújulóenergia-hasznosítási és energiahatékonysági fejlesztéseket koordinál különböző partnerekkel együttműködve. A regionális menedzsmentszervezet felel a projektben az ötödik munkacsomag végrehajtásáért, melynek során a partnerek kidolgozzák a helyi energiastratégiákat és akcióterveket. Ezen felül akárcsak a többi partner a többi munkacsomagban is közreműködik. A szervezet a MANERGY keretében regionális és helyi energiastratégiák kidolgozásával biztosítja a helyi önkormányzatok energetikai beruházásainak előkészítését, valamint felméri egy önálló vállalatként működő regionális energiaügynökség felállításának lehetőségét.

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.)

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.) A referenciamunkák bővebb bemutatása Renewable Energy in Hungary tanulmányok készítése a Norvég Királyi Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete részére (2005. augusztus és 2007. február) Átfogó piaci tanulmány

Részletesebben

MANERGY: Miként segítheti a projekt a települési önkormányzatok energetikai tervezési folyamatát?

MANERGY: Miként segítheti a projekt a települési önkormányzatok energetikai tervezési folyamatát? Paving the way for self sufficient regional Energy supply based on sustainable concepts and renewable energy sources MANERGY: Miként segítheti a projekt a települési önkormányzatok energetikai tervezési

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010. 2. sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.) Projekt megnevezése (Projekt időtartam) Támogatott

Részletesebben

CITY_SEC: AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020

CITY_SEC: AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 CITY_SEC: AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 KOORDINÁTOR 2 AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 TARTALOM 04/05 CITY_SEC PROJEKT 06/07 ELÉRT FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEK 08/09 10/17 18/35

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban AKCIÓTERV a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban Tartalomjegyzék 1. Háttér... 2 2. A GEO.POWER projekt keretében azonosított jó gyakorlatok... 3 2.1. Távfűtő rendszer,

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

Länsstyrelsen Östergötland 581 86 Linköping Svédország www.waste-2-energy.eu. A projekt fő eredményei a következők: stratégiáinak kidolgozását.

Länsstyrelsen Östergötland 581 86 Linköping Svédország www.waste-2-energy.eu. A projekt fő eredményei a következők: stratégiáinak kidolgozását. WASTE to ENERGY WASTE to ENERGY A projekt célja a külön-külön megszerzett tudás, valamint a jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása egymás között a fenntartható hulladékkezelésre vonatkozó regionális

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN 2 Ezt a brosúrát a Sustainable NOW projekt során készítettük. Burgasz (BU), Ludwigsburg (DE), Miskolc

Részletesebben

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017 AKCIÓTERV az elkészült Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiához Készült A helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4-08/1 pályázati program támogatásával, című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU-001503 Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve 2014. május Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I. Az Európai Területi Együttműködési (ETE) programokról általában

HÍRLEVÉL. I. Az Európai Területi Együttműködési (ETE) programokról általában HÍRLEVÉL a CENTRAL EUROPE, DUNA, INTERREG EUROPE, ESPON és INTERACT III programokról 2015. február Köszöntő Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket a Magyarország részvételével megvalósuló

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

Tanulmány. Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon

Tanulmány. Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon Tanulmány Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1. Aktualitások a KKV-ék közbeszerzési részvétele kapcsán... 1.1. Fenntartható építészet... 6 1.2.1.

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT)

A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT) A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT) KÉSZÜLT A MALOM FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉGBEN CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP Skills HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január Tab város Fenntartható Energia Akcióterve 2014. január Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012 2013. LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez. Szerkesztette Finta István

VIDÉKKUTATÁS 2012 2013. LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez. Szerkesztette Finta István VIDÉKKUTATÁS 2012 2013 LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez Szerkesztette Finta István Készült a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közötti együttműködésen alapuló komplex

Részletesebben

Projektmenedzsment módszertani útmutató

Projektmenedzsment módszertani útmutató Projektmenedzsment módszertani útmutató 1 Tartalom 1 Határon átnyúló együttműködés... 5 2 Projektmenedzsment szemléletmód...13 2.1 A menedzsment fogalma, funkciói...13 2.2 Projektmenedzsment...13 2.3 Empowerment...15

Részletesebben