20/2004. (IV.28.) Dabas Város Önkormányzata rendelete. a temetők és a temetkezés rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/2004. (IV.28.) Dabas Város Önkormányzata rendelete. a temetők és a temetkezés rendjéről"

Átírás

1 20/2004. (IV.28.) Dabas Város Önkormányzata rendelete a temetők és a temetkezés rendjéről Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében kapott feladatkör és felhatalmazás alapján, valamint A temetőkről és temetkezésről szóló évi XLIII. tv. 41. (3) bekezdésének felhatalmazása alapján, e törvény illetve ennek végrehajtására kiadott 145/1999. (X.01.) Kr. rendelkezésére tekintettel az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések (1) E rendelet hatálya Dabas város közigazgatási területén, az önkormányzat fenntartásában lévő, új, régi, illetve a korábbi rendeletek megjelenése előtt létesített működő és lezárt köztemetőkre, létesítményeire, azok rendeltetésszerű használatának szabályaira, a temetők területén tartózkodó magánszemélyek jogaira és kötelezettségeire, illetve a temetkezési tevékenységre és a kegyeleti követelményeket biztosító magatartás előírásaira terjed ki. (2) E rendelet célja a kegyeleti szolgáltatás megfelelő színvonalon történő ellátásának biztosítása. 2.. (1) A köztemető üzemeltetését a Képviselő-testület által kijelölt gazdálkodó szervezet végzi, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. (2) A temető üzemeltetője amennyiben a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is végez, köteles a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől, így a temetkezési szolgáltatástól számvitelileg elkülöníteni. (3) A köztemető üzemeltetőjének tevékenysége felett Dabas Város Jegyzője lát el felügyeleti jogkört. Így jogszabálysértés esetén felhívja az üzemeltetőt a rendelkezések betartására, illetve szerződésszegés esetén kezdeményezheti a kegyeleti közszolgáltatási szerződés felbontását. (4) Működő köztemetők: tulajdonos 100 %-ban Dabas Város Önkormányzata 2370 Dabas, Szent István tér 1/B.

2 2 Dabas belterületi 0176/6 hrsz-ú köztemető Dabas-Szőlő Árpád utca 4585 m 2 Dabas belterületi 0185/6 hrsz-ú köztemető dabasi Szabadság út m 2 Dabas belterületi 0427/1 hrsz-ú köztemető sári Tabáni út m 2 Dabas belterületi 4187 hrsz-ú köztemető gyóni Szélmalom utca m 2 (5) A lezárt köztemetők: tulajdonos 100 %-ban Dabas Város Önkormányzata 2370 Dabas, Szent István tér 1/B. Dabas belterületi 99/16 hrsz-ú kegyeleti park Bojt utcai 5619 m 2 Dabas belterületi 3325 hrsz-ú köztemető hősi Zárda köz 521 m 2 3. Temetkezési hely gazdálkodási szabályzatai (1) Az üzemeltető temetőkben felekezethez való tartozásra, vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül figyelemmel a vallási szokásokra, biztosítani kell a halottak eltemetését. (2) A temetőkben polgári valamint egyházi temetés egyaránt lebonyolítható. (3) Az elhunytakat eltemetni csak üzemelő, illetve részlegesen üzemelő temetőkben szabad, a temetők rendjének betartásával. Holttest elhamvasztása után az urnába helyezett hamvakat urnatartóban, illetve sírban kell elhelyezni. (4) A temetőt sírhelytáblákra, a táblákat sorokra kell osztani. Az elhunytak az elhalálozás ideje szerinti sorrendben temetendők, kivétel az előre váltott kettős sírhelyek, ahol a megváltott sírhelybe a második halott később temethető. A temető tábláról készült számozott sírhelysoros térképvázlaton a temetéseket folyamatosan fel kell tüntetni. (5) Az önkormányzat Képviselő-testületi határozatával a temetőkben díszsírhelyet különíthet el. (6) A 10 éven aluli elhunytak részére külön gyermek sírhelytáblát jelöl ki a fenntartó. (7) Az új köztemetőkben a sírboltok és a családi sírhelyek számára a fenntartó külön táblát jelöl ki. (8) Az eltemetések, ill. hamvasztottak elhelyezése az alábbi temetkezési helyekre történhet: - egyes sírhelyen - kettős sírhelyen - dísz sírhelyen - sírboltban - urna fülkében - dísz fülkében - urna sírhelyen

3 3 - hamvak szétszórására kijelölt helyen. (9) Hamvak elszórására a köztemetőben megfelelő elkülönített temetőrészt kell kijelölni. A szétszórt hamvasztottak nevét nyilvántartás rögzíti. Az elhalt életében tett rendelkezése, ill. az elhamvasztásról gondoskodó személy rendelkezése alapján a kegyeleti igények betartásával a hamvak szétszórhatók. Gondoskodni kell a hamvak talajjal történő összekeveréséről. (10) Sírhelyek méretei: 1 Felnőtt sírok: sírbolt méretei a 6.. (3) bek. rendelkezései szerint egyes sírhely 200*90*200 cm mély kettős sírhely 200*190*200 cm mély gyermek sírhely (10 éven aluli részére ) 130*60*200 cm mély urna sírhely 65*130*200 cm mély urna fülke (kolumbárium) 30*30 cm mély Sírhelyek egymástól való távolsága: Felnőtt sírhely: 0,60 1,00 m-ig sorköz távolság, 0,6 m sírok egymástól oldalt Gyermek sírhely: 0,3 m sírok egymástól oldalt 06, - 1,00 m sorköz távolság (11)Holttestre sírnyitási engedéllyel elhalt rátemethető, ha felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,60 m mélységbe kerül. Fertőző betegségben elhunytra csak a temetést követő egy év elteltével szabad. A rátemethető elhaltak számát a dabasi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosai Szolgálat korlátozhatja. (12) Urnát urna fülkébe elhelyezni urna sírba temetni vagy sírhelybe rátemetni szabad, s rátemetéshez nem szükséges sírnyitási engedély. Sírban az urnát a 3.. (10) bek. méretei szerint kell eltemetni. 3/A. Temetkezési hely használati ideje és a megváltás díja (1) Az egyes temetkezési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetőnek meg kell váltania (egyszeri megváltás) és ezzel a temetkezési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez.

4 4 (2) Temetkezési helyet a sírbolt és a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével megváltani csak haláleset bekövetkezése miatt lehet. A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja. 4. Sírhelyek, sírboltok, urnafülkék, használati ideje 1,2 (1) A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog (használati idő) az alábbiak szerint alakul: egyes sírhely használati ideje 25 év kettős sírhely használati 25 év a gyermek sírhely használati ideje 25 év urna fülke használati ideje 10 év urna sírhely használati ideje 10 év sírbolt használati ideje 60 év Az Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozott díszsírokat, urnafülkéket a temető fennállásáig meg kell tartani. (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a törvényben meghatározott kivételével meghosszabbítható (újra váltható). Újraváltás használati ideje: egyes sírhely használati ideje 25 év kettős sírhely használati ideje 25 év a gyermek sírhely használati ideje 25 év urna fülke használati ideje 10 év urna sírhely használati ideje 10 év sírbolt használati ideje 60 év Újra megváltásra a használati idő lejártát követően félév türelmi időt kell biztosítani. (3) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhely táblát még nem zárták le és a később eltemetett részére sírhely esetén 25 év, urnasírhely esetén a 10 év nyugvási idő biztosítható. (4) Ha a rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni. A rátemetésre vonatkozó engedélyt a fenntartó a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett adhatja meg. 5. (1) A 3. (5) bekezdésével meghatározott elhunytak részére a dísztemetkezési helyet, a döntést hozó önkormányzat képviselő-testület adományozza. A 3. (8) bekezdésben

5 5 felsorolt temetkezési helyek használatáért fizetendő díjat az Önkormányzat képviselőtestülete állapítja meg. (A megállapított díjakat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza) (2) A díjat minden esetben a temetést, rátemetést és kihantolást megelőzően kell megfizetni. (3) Temetésre használt helyek magánszemélyek között csere, adás-vétel, öröklés tárgya nem lehetnek. 6. Sírjelek alkalmazása, mérete (1) Felállítandó síremlék tervrajzát az üzemeltetőnél be kell mutatni. Szabálytalan, közízlést sértő síremléket felállítani tilos! Síremlék a talapzattal együtt legfeljebb 1,8 m magas lehet. (2) Sírboltot csak az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően és a temető fenntartó hozzájárulásával lehet építeni. a) Ha a sírbolt helyet a megváltástól számított két éven belül nem építik be, a fenntartó köteles az érdekeltet 60 napon belül a szabályoknak megfelelően beépítésre felhívni. a beépítés elmaradása esetén a befizetett díjat kezelési költség levonásával visszatéríteni. Ezt követően a fenntartó a sírbolt helyet újra értékesítheti. Ha a sírboltot engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően építik meg, az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerint kell eljárni. b) A sírbolt feletti rendelkezési jogot a sírbolt létesítője, örököse vagy az a személy gyakorolhatja, akinek a jogosultságát a sírboltkönyvbe bejegyezték. Sírbolt létesítőnek az tekinthető, aki a használati díjat befizette és a minőségét a sírboltkönyvbe bejegyeztette. (3) Sírbolt méretei: Mélysége 2,30 m, belső hossza 2,70 m, szélessége két holttestre számítva 2,60 m. További személyek temetése esetén a szélesség 0,6 m-el, a mélység 0,3 m-el nő. A sírbolt alját és oldalfalait a vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni. A sírbolt tetejét 300 kg/ m 2 hasznos terheléssel ki kell számolni. Fedőlapot szintén ennek megfelelően és légmentes zárásbiztosítóan kell készíteni. A fülkékkel épült sírbolt minden egyes fülkéje 2,3 m hosszú, 0,90 m magas 0,84 m széles. A sírbolt fülkét a koporsó elhelyezése után azonnal létmentesen el kell falazni. (4) A sírok, sírok fölé emelt síremlékek, fejfák, sírboltok tisztántartásáról, karbantartásáról, helyreállításáról saját költségén, annak létesítője ill. örököse köteles gondoskodni. (5) Megrongálódott, düledező sírjel, sírboltok helyreállítására, az örökös, vagy a létesítő felhívható, élet- és vagyonbiztonság esetén a fenntartó köteles felhívni és a közvetlen

6 6 veszély helyzetet megszüntetni, a létesítő, ill. az örökös költségére. Amennyiben ismeretlen a síremlék, sírbolt állítója, úgy elegendő 90 napra a temető bejáratnál ill. a Polgármesteri Hivatalban sírhely, sírbolt megjelölésével a felhívást kifüggeszteni. Amennyiben az örökös vagy a létesítő nem jelentkezik, akkor a helyreállításról a fenntartó saját költségén gondoskodik. Ha a felhívásra a síremléket, sírboltot nem állítják helyre, a Jegyző, a temető üzemeltetőjének kérelmére a síremlék, sírbolt eltávolítását elrendelheti, illetőleg a sírboltba a további temetkezést megtilthatja. A sírbolt eltávolítása helyett a temető fenntartó azt helyreállíthatja, és újra értékesíthetik. A kiürítésére ilyen esetben az alábbi (6) (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (6) A sírbolt eltávolítása esetén a sírboltot sírnyitási engedéllyel ki kell üríteni és a holttestmaradványokat ha a halott hozzátartozói az áttemetésről, elszállításáról nem gondoskodnak közös sírba kell elhelyezni, ha a 25 éves porladási idő eltelt. (7) Ha a 25 éves porladási idő még nem telt el, a temető fenntartója a más sírba való áttemetésről gondoskodni köteles. (8) A temető fenntartó a bontással, ill. a más sírba való áttemetéssel kapcsolatos költségeit azzal szemben érvényesítheti, aki az (5) bek, szerint a helyreállításról köteles lenne gondoskodni. (9) Díszsírhelyek síremlékeinek fenntartásáról a létesítő illetve örökös köteles gondoskodni. 7. Temetők rendje (1) Temetőbe a ravatalozóba kiszállított halottról, vagy halva született gyermekről kiállított halott vizsgálati, vagy halvaszületési bizonyítványt a gondnoknak be kell mutatni. A gondnok a halottat bejegyzi a betűsoros névmutatóba, és gondoskodik a ravatalozóban való elhelyezésről. (2) Ha az elhunyt másképp nem rendelkezett, akkor a sírboltba házastársa, egyenes ági rokonai, valamint azok házastársaik temethetők. Más hozzátartozók csak akkor temetkezhetnek, ha a kérelmező az előbb felsorolt jogosultak írásbeli hozzájárulását felmutatja, vagy írásban nyilatkozik, hogy az elhunytnak közelebbi betemetésre jogosult hozzátartozója nincs. (3) Közös üregű sírboltba halottat csak kettős koporsóban szabad elhelyezni, és az egyiket légmentesen kell zárni. (4) Holttest maradványok közös sírba helyezését a temetés időpontjának és közös sír megjelölésével kell feljegyezni. 8. A temetők használatának és igénybevételének szabályai 1

7 7 (1) Köztemetők nyitvatartási ideje: A temetőben csak a nyitvatartási időben lehet tartózkodni! április 01-től szeptember 30-ig, és ettől eltérni csak halottak napjának hetében lehet 7,00-20,00 óráig október 01-től március 31-ig 8,00 17,00 óráig (2) A temetőben TILOS minden olyan magatartás, vagy tevékenység, mely a temetőlátogatók kegyeleti érzését sérti. (3) A temető tisztaságának megőrzése valamennyi temetőlátogatónak kötelessége, ezért a hulladékot kötelesek a hulladékgyűjtő helyre vinni, ott elhelyezni és mindennemű szennyezéstől tartózkodni. (4) A temető területén csak a 3.. (7) bekezdésében meghatározott temetkezési helyek díszítésére szolgáló kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak helyezhetők el (virág, dísznövény, váza stb.) Egyéb engedély nélkül elhelyezett temető rendjét zavaró tárgyakat a temető fenntartó eltávolíthatja, ill. az eltávolításra az érintettet felhívhatja. (5) A temetőben a temető létesítményeit, sírokat, azokon lévő síremlékeket, növényeket, táblákat, bármi más tárggyal beszennyezni, rongálni virágot, ágat letépni, sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvenni, vagy eltávolítani, a temetőből jogosulatlanul kivinni TILOS! A cselekmény a 11.. (1) bekezdés szerint elbírálást von maga után. Bokrot, fát kivágni csak a fenntartó engedélyével szabad. (6) A temető területére a jogosult kommunális és a temetkezési és egyéb szolgáltatást végző (sírköves) gépjármű, valamint a mozgásukban korlátozott látogatók kivételével, motorkerékpárral, személy- és tehergépjárművel behajtani TILOS. Az engedéllyel behajtók részére várakozni TILOS! A látogatók a gépjárműveiket e kivételekkel csak erre a célra a temetőn kívül kijelölt területen helyezhetik el. TILOS a kerékpárok sírsorok közé történő bevitele. (7) Temetőbe állatot bevinni a vakvezető állat ill. temetési lovasfogat kivételével TILOS! 1 (8) A temetőben meggyújtott gyertyákat, mécseseket a tűzveszély elkerülése végett távozás előtt el kell oltani. Kivéve halottak napján az üzemeltető felelősségére. A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágot elégetni a temetőben TILOS! (9) Exhumálások, síráthelyezések, ill. egyéb okok következtében feleslegessé vált sírkövek, sírkőmaradványokat, a sír létesítője (örököse) a munkák végeztével számított 8 napon belül a temető területéről elszállítani köteles. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy 8 nap elteltével köteles a sírkövet az üzemeltető elszállíttatni és jogosult ennek költségeit a sír létesítője (örököse) részére leszámlázni.

8 8 (10) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a tevékenységüket csak az 1. sz. mellékletben foglalt díjak - előzetesen az üzemeltető részére történt - megfizetése ellenében kezdhetik meg. (11) Sírokra egy méternél magasabbra növő bokrot, fát ültetni TILOS! (12) A temetőben a 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 9. Temetőben végzett egyéb tevékenységek ellátásának rendje (1) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak a fenntartó hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot pl. betont csak vaslemezen lehet előkészíteni. TILOS a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. A temetőben a sírhelyek bekerítése TILOS, erre engedély nem adható. (2) A temető területének beleértve a temető kerítésétől számított 3 m-es sáv - tisztántartása az üzemeltető feladata, az önkormányzat erre vonatkozó előírásait az üzemeltetővel kötendő szerződésben kell rögzíteni. (3) Az üzemeltető feladata a hulladékgyűjtők elhelyezése és a hulladék folyamatos elszállíttatása. A keletkezett hulladékot a kihelyezett konténerekben kell gyűjteni, majd a helyi hulladékgazdálkodóval kötött megállapodás alapján a kijelölt lerakóhelyre kell szállítani ártalmatlanítás céljából. (4) A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges megrongálásáért és egyéb káreseményért az üzemeltetőt és a fenntartót semminemű felelősség nem terheli. (5) Az üzemeltető feladata, annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatók, és a kiegészítő ( pl. sírköves ) tevékenységet folytató vállalkozók a szolgáltatás végzésére, rendelkeznek-e a jogszabályokban előírt követelményekkel. (6) A temetkezési szolgáltatók munkavégzésének összhangját az üzemeltetőnek kell biztosítania. Temetési időpont csak az Üzemeltetővel történő előzetes egyeztetés alapján tűzhető ki a temetést megelőzően legalább két munkanappal. Temetések csak munkanapokon, október 01.-március 31.-ig óra, április 01.- szeptember 30.-ig óra közötti időpontokban végezhetőek. Ettől eltérni csak kivételes esetben lehetséges az üzemeltetővel történt külön megállapodás alapján. (7) A temetkezési szolgáltatók az általuk végzett egyes temetkezési szolgáltatások jellegéhez is igazodóan azonos feltételekkel az erre irányuló bejelentés sorrendjének megfelelően veszik igénybe a temetői létesítményeket, az azt szolgáló infrastruktúrát, az e rendelet 1. sz. mellékletében foglalt díjak előre ( a temetést megelőzően legalább két munkanappal ) történő megfizetése mellett.

9 9 (8) Az elhunytat illetve a hamvakat a temetést megelőzően legalább egy munkanappal a temetőbe kell szállítani, az azonosítás biztonságos elvégzésének érdekében. (9) Az üzemeltetőnek olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a (3) bekezdés szerinti igények nyomon követhetők. (10) Nem a temetkezési szolgáltatások körébe tartozó vállalkozói tevékenységek ( kőfaragó, sírgondozó, emlékkészítő, stb. ) végzését a szolgáltatók a munkavégzés megkezdése előtt legalább egy munkanappal kötelesek bejelenteni az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában. (11) A vállalkozó az (5) bekezdésben foglalt esetben a vállalkozási (működési) engedélyét, felszólításra köteles felmutatni. (12) A kiegészítő tevékenységet végző vállalkozók a köztemetőben munkanapokon és csak a nyitvatartási időben végezhetnek munkát. (13) A kiegészítő tevékenységet végző vállalkozók e rendelet 1. sz. mellékletében foglalt temető fenntartási hozzájárulást a munkavégzés bejelentésekor kötelesek az üzemeltető részére megfizetni. (14) Az üzemeltető a létesítmények igénybevételét más szolgáltató részéről történt korábbi lefoglalás esetét kivéve- nem tagadhatja meg. (15) Amennyiben a szolgáltatók a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, akkor a temetői szolgáltatás nem kezdhető meg, a létesítmények nem vehetőek igénybe. 10. Temető rendezés (1) Sírboltok, sírok felnyitásához sírnyitási engedély szükséges a Dabasi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól. (2) A temető, illetve különböző részeinek lezárását, kiürítését, illetve áthelyezését, stb. tartalmazó hirdetményt több központi helyen ki kell függeszteni, (pl.: temető, Polgármesteri Hivatal, ravatalozó stb.). A hirdetményben meg kell határozni a temető, temetőrészt, valamint, hogy hol, ki ad részletes felvilágosítást. a lezárást, kiürítést megelőzően legalább 6 hónappal és azt követően kéthavonként összesen három alkalommal egy országos, és egy területileg illetékes napilapban (helyi újságban) meg kell hirdetni, és helyi szokásoknak megfelelően az egyházi hirdetőn is ki kell függeszteni. (3) Temetőrendezés során, sírásás, exhumálás, kihantolás folyamán talált ékszerekről és egyéb értékekről a temető fenntartóját azonnal értesíteni kell és jegyzőkönyvet kell felvenni, továbbá gondoskodni kell a tárgyak megőrzéséről, értesíteni kell a tulajdonost (örökösöket).

10 Szabálysértés (1) Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki jelen önkormányzati rendelet 3.. (12) bek., 6.. (1) bek., 8. (1), (4), (6), (7), (9), (11), (12) bekezdésben, foglaltakat megszegi. 1 (2) Szabálysértést követ el és az (1) bekezdés szerint kell eljárni az ellen is, aki: - sírgödröt kifalaz - temetőül ki nem jelölt területen, vagy lezárt temetőben halottat eltemet, ill. lezárt temetőben elhamvasztott halott maradványait helyezi el, - sírt, sírboltot az egészségügyi hatóság engedélye nélkül felnyit. (3) A szabálysértési eljárás kezdeményezésére az üzemeltető a temetőgondnokok, temetőlátogatók és a Polgármesteri Hivatal jogosultak. Szükség esetén a rendőrség intézkedését kell kérni. (4) Szabálysértési eljárás lefolytatása a Jegyző hatáskörébe tartozik. 12. Értelmező rendelkezések (1) Temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöld területek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása. (2) Temető üzemeltetése: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális létesítmények működtetése, illetve az igénybevételhez szükséges egyéb feltételek biztosítása. (3) Kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékeinek megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége. (4) Temetkezési szolgáltatás: a temetésfelvétel, a halott szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urna elhelyezés, az urna kiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, exhumálás és az újra temetés. (5) Temetkezési szolgáltató: az egyes temetkezési szolgáltatásokat együttesen vagy önállóan végző szolgáltató. 13.

11 11 (1) Ezen rendelet május 01-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a temetők rendjéről szóló 36/1999. (XII.17.) sz. rendelet hatályát veszíti. E rendelet hatályba lépése előtt megváltott sírhelyekre a 36/1999. (XII.17.) rendelet 4 (1) bekezdése az irányadó. (2) Kihirdetési záradék: E rendelet május 1-én kerül kihirdetésre. Dabas, április 28. Garajszki Gábor Kőszegi Zoltán jegyző polgármester Záradék: A rendelet május 1-én lép hatályba. A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. A rendelet nyilvános megtekintésre és kifüggesztésre kerül: - Dabas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján és a - Városi Könyvtárban a rendelet hatályba lépésének napjától. Garajszki Gábor jegyző 1 A 41/2009. (IX.15.) sz. rendelet módosította, október 01-én lépett hatályba. 2 Az 50/2009. (X.28.) sz. rendelet módosította, október 29-én lépett hatályba. 3 Az 14/2010. (III.17.) sz. rendelet módosította, április 01-én lépett hatályba. 4 Az 15/2009. (III.29.) sz. rendelet módosította, április 01-én lépett hatályba.

12 12 A rendelet 1. sz. melléklete 2,3,4 a temetőkben alkalmazható díjtételekről A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiakra módosul: Temetkezési helyek megváltási és újra megváltási díjai : Egyes sírhely : 25 év ,-Ft +ÁFA Kettős sírhely : 25 év ,- Ft +ÁFA Gyermek sírhely (16 éves korig) : 25 év Ft +ÁFA Urnafülke egyes 10 év ,- Ft +ÁFA kettős 10 év Ft +ÁFA Urnasírhely 10 év ,- Ft +ÁFA Sírbolt (kripta) : 60 év ,- Ft +ÁFA Temető fenntartási hozzájárulás: (Vállalkozók által fizetendő, sírköves) Ft/nap+ÁFA Temető létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: Ft +ÁFA/alkalom Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások, temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjai:

13 13 Ravatal terem igénybevételi díj: Ft+ÁFA /alkalom 4 Halott hűtő igénybevételi díj: Ft+ÁFA/3 nap, azon felül Ft/nap Halott átvételi ill. átadási díj: Ft +ÁFA /alkalom Temetés alatti felügyelet: Ft+ÁFA /alkalom Sírásás, sírnyitás díja: Ft+ÁFA

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (V.25.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző F E L H Í V Á S A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a temetőkben alkalmazandó díjtételek megállapításakor

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 22/2011.(XII.16.) rendeletével módosított 5/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Általános rendelkezések:

Általános rendelkezések: Liptód községi Önkormányzat - 7/2011. (V.30.) sz. rendelettel módosított - 10/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Liptód község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben) Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben) Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Hatályos: 2014. március 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2004. (XI. 10.) Ör. (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírbogdány Községi Önkormányzat

Nyírbogdány Községi Önkormányzat Nyírbogdány Községi Önkormányzat 16/2001.(XII.1.) a 9/2003. (XII.31.) és a 4/2010. (IV hó 07.nap) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelete a temetőkről és a temetkezésről Nyírbogdány

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE A temetőkről és a temetkezésekről A Bekecs Község Önkormányzatának képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2007./XII.03./ sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001. /IV.19./ önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről.

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. és a végrehajtása tárgyában

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről

Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete. a köztemetőről és temetkezési tevékenységről

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete. a köztemetőről és temetkezési tevékenységről Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete a köztemetőről és temetkezési tevékenységről Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (VI. 26.) KT. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2006. (I.31.) Ök. Rendelettel 13/2005. (IX. 30.) Ök. Rendelettel módosított 30/2000. (XI.28.) Ök. R. számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről e g y s

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A temetőkről és a temetkezés

Részletesebben

41/2000. (X. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

41/2000. (X. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 1 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2000. (X. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2003. (III. 30.) rendelete A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő testülete a temetőkről

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.) 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított

Részletesebben