Magyar Duty-Free Kereskedelmi Kft I MÉRLEGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Duty-Free Kereskedelmi Kft. 2014.12.31-I MÉRLEGE"

Átírás

1 statisztikai szám: cégbírósági bejegyzés száma: Magyar Duty-Free Kereskedelmi Kft I MÉRLEGE ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉS EURO Előző évek módosításai EURO A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 B. Forgóeszközök I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 0 0 II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Keltezés: Budapest, május 6. Dr. Janach Friedrich Herbert ügyvezető igazgató

2 statisztikai szám: cégbírósági bejegyzés száma: Magyar Duty-Free Kereskedelmi Kft I MÉRLEGE FORRÁSOK MEGNEVEZÉS EURO Előző évek módosításai EURO D. Saját tőke I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. sz Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. sz Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz.-ban lévő vállalk. sz Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN Keltezés: Budapest, május 6. Dr. Janach Friedrich Herbert ügyvezető igazgató

3 statisztikai szám: cégbírósági bejegyzés száma: EREDMÉNYKIMUTATÁS 270,84 ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL Magyar Duty-Free Kereskedelmi Kft I EREDMÉNYKIMUTATÁSA MEGNEVEZÉS EURO EURO 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) Keltezés: Budapest, május 6. Dr. Janach Friedrich Herbert ügyvezető igazgató

4 MAGYAR DUTY FREE KERESKEDELMI KFT 1185 BUDAPEST BUD Nemzetközi Repülőtér KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.

5 TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE SZÁMVITELI POLITIKA PÉNZÜGYI HELYZET ÉS LIKVIDITÁS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK SAJÁT TŐKE CÉLTARTALÉK KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK NETTÓ ÁRBEVÉTEL EGYÉB BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDM PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG BÉR- ÉS LÉTSZÁMADATOK MUTATÓK A VALÓS HELYZET BEMUTATÁSÁRA A.) VAGYONI HELYZET B.) PÉNZÜGYI HELYZET C.) JÖVEDELMI HELYZET oldal

6 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE A Magyar Duty Free Kereskedelmi KFT. (továbbiakban: "Társaság") egy korlátolt felelősségű társaság, melyet a Gebr. Heinemann alapított február 17-én. A cégbírósági bejegyzés március 2-án történt meg Hamburg Koreastrasse 3 A Társaság bejegyzett székhelye : 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér Cégjegyzék száma: Adószáma: A Társasági szerződés utolsó módosításának dátuma, május 27, a cégbírósági bejegyzés időpontja június 20. A módosítás a társaság könyvvizsgálatáért személyében is felelős könyvvizsgáló - Ferencsák Ildikó jogviszonyának újabb egy évre történő meghosszabbítását, valamint Dr Friedrich Herbert Janach ügyvezető jogviszonyának ig történő meghosszabbítását tartalmazza. A társaság ügyvezető igazgatói: Dr Friedrich Herbert Janach augusztus 1-től Christoph Stump március 1-től július 31. Szabó József december 11-től február 28-ig Jávor Ervin június december 10. Dr Friedrich Herbert Janach ügyvezető feladatait munkaviszonyban látja el, munkaszerződéssel rendelkezik. A képviselet módja: önálló. Felügyelő Bizottság: Tekintettel arra, hogy a Gt. 33. (2) bekezdése alapján a Társaságnál nem kötelező felügyelő bizottság működése, a Társaság tagjai a május 31-i taggyűlésen úgy határoztak, hogy a Társaság felügyelő bizottságát megszüntetik. 3. oldal

7 A beszámoló aláírására jogosult személy neve, címe: Dr Friedrich Herbert Janach, Österreich, 1220 Wien,Viktor Wittner Gasse 62/3 Kézbesítési meghatalmazottja: Katona és Társa Ügyvédi Iroda 1125 Budapest, Fészek u 16. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló cég neve: Az aláírásra kijelölt könyvvizsgáló: Ernst & Young KFT székhely: 1132 Budapest, Váci út 20. nyilvántartásba vételi száma: Ferencsák Ildikó, kamarai azonosító száma: MKVK A évi könyvvizsgálati díja nettó ,- EUR, mely összeg tartalmazza az éves beszámoló könyvvizsgálati díján kívül az anyavállalat számviteli politikája szerinti konszolidációs beszámoló elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás könyvvizsgálatát is. Konszolidált beszámoló Az anyavállalat konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, melyhez Társaságunk, mint leányvállalat adatokat szolgáltat. A vállalatcsoport összevont, konszolidált éves beszámolóját az anyavállalat készíti: Gebrüder Heinemann Hamburg Koreastrasse 3 A konszolidált éves beszámolót az anyavállalat fenti cím alatt található - székhelyén őrzik, az adatai nem nyilvánosak. 4. oldal

8 A Társaság rövid története A Társaság november elején kezdte meg kiskereskedelmi tevékenységét a Ferihegy 1 és 2A terminál tranzitterületén bérelt vám- és adómentes boltjaiban. A 2B terminál megnyitásáig, december 19-ig összesen hat üzletet működtetett a Társaság december 19-én az új, 2B terminál vette át az utasforgalom bonyolítását az 1-es termináltól. Ettől a naptól a 2B terminálon a Társaság két üzletben folytatta tevékenységét. Az egyikben parfümöket, kozmetikumokat, italokat, dohánytermékeket, édességet és ajándéktárgyakat, a másikban Hugo Boss férfi divatcikkeket forgalmazott. A 2A terminálon november eleje óta egy parfüm-kozmetikum, egy ital édesség - dohányáru és egy ajándék bolt áll az utasok rendelkezésére ben új üzlettel bővült a Társaság, március 27-én nyitottunk a 2B terminálon egy műszaki cikkeket árusító üzletet ban újabb üzlettel bővült a Társaság. Az 1-es terminálon elindultak az un Fapados járatok májusban megnyitottuk a LowFares névre keresztelt üzletünket, mely egészen augusztus 31-ig üzemelt, az 1-es terminál átalakítás miatti bezárásáig május 1. Magyarország Európai Közösséghez való csatlakozása óta vám- és adómentesen már csak azok az utasok tudnak vásárolni, akik EU-n kívüli országba repülnek végső úti céllal szeptember 1-én a felújítás után újra megnyitotta kapuit az 1-es terminál, ahol szeptember 1-én két új boltunk nyílt ban 2 üzletünk megszűnt, a T2B terminálon a műszaki és a Hugo Boss üzlet. Az 1-es terminál Tranzit területének átalakítása után az ott működő két boltunk bezárt, helyette kibővített területtel egy boltot nyitottunk. Így a év végétől 5 boltunk üzemel a 3 terminálon január 1-től a Társaság áttért a HUF alapú könyvvezetésről az EURO alapú könyvvezetésre, ennek megfelelően a Társaság jegyzett tőkéjét a Cégbíróságon bejegyezték: EURO értékben. A változás időpontja: ben bevezetésre került a SAP integrált számítógépes rendszer, amely közvetlen kapcsolatban van a német anyavállalattal. Márciusban elkészült az új terminál a T2A és T2B terminálokat összekötő SkyCourt. Ezen a terminálon a Társaság 3 új üzletet nyitott, ezzel egy időben a T2A terminálon lévő összes bolt bezárt. Az új boltok: 5. oldal

9 SkyCourt bolt m2-es DF/TV üzlet, itt a hagyományos duty free termékeket értékesítjük (ital, dohány, édesség, parfüm-kozmetikum, ajándéktárgy). SC Fashion bolt m2-es ruházati üzletet, ahol Hugo Boss, Polo Ralph Lauren termékeket értékesítünk, és az SC Accessoires bolt 224 m2-es ajándék üzletet, ahol többek között Burberry, Montblanc, Longchamp ajándéktárgyakat, egyéb kiegészítőket értékesítünk január 20-án a T2B bolt régi helyén megszűnt, és ezzel egy időben teljesen új helyen, új berendezéssel megnyitott az új T2B bolt, 200 m2-en. 2 héttel ezután, február 3-án bejelentették, hogy a MALÉV (Magyar Légiközlekedési ZRT) hivatalosan felfüggesztette a repülési tevékenységét. A MALÉV felszámolásának elindítása miatt Társaságunk is nehéz helyzetbe került. Május végén bezárták az 1-es terminált, így megszűnt az ott üzemelő boltunk. Októberben a T1-en lévő 2000 m2 területű Raktárunkat átköltöztettük egy kisebb területre (kb 400 m2) a SkyCourt terminálra december 20-án a T2A terminálon 140 m2-es boltot nyitottunk, T2A Gate Shop néven április végétől fokozatosan bekapcsoltuk a SAP-ba a kasszagépeket, így az EPOS rendszer májusban már az összes kasszában működött december 30-án új boltot nyitottunk, a 85 m2-es Victoria s Secret üzletet. 6. oldal

10 2. SZÁMVITELI POLITIKA A beszámoló formája: A Társaság a naptári évről éves beszámolót készít. Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: február 28. Az eredménykimutatás választott formája: Az eredménykimutatás tagolása az előírásoknak megfelelő összköltség eljárással ("A") készül. A beszámolót összeállították: Kész Andrea gazdasági igazgató, PM mérlegképes reg.szám: Mikola Sándorné főkönyvelő, PM mérlegképes reg.szám: a) Az elszámolás alapja Az éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült. A feldolgozott adatokból a jogszabályoknak megfelelően kerülnek kigyűjtésre a költségvetési kötelezettségek előírásához és rendezéséhez szükséges adatok. Az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és a vállalkozásról a tényleges körülményeknek megfelelő valós képet mutat. Tartalmaz minden eszközt, követelést, a saját tőkét, és minden kötelezettséget, továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, a mérleg szerinti eredményt, valamint azokat az adatokat, szöveges indoklásokat, melyek a vállalkozás működésének, eredményének bemutatásához szükségesek. Az éves beszámoló adatai - a megjegyzett kivételektől eltekintve EURO-ban értendők. b) Változások a Számviteli Politikában 2014-ben a kassza rendszer SAP-ba integrálása megtörtént, ettől kezdve a kassza rendszer (EPOS) feladások automatikusan könyvelődnek a SAP rendszerben január 1-től az MNB árfolyamról áttértünk az EKB árfolyamok alkalmazására, így az anyavállalattal megegyező árfolyamot használunk, az árfolyamok feltöltése a SAP rendszerbe automatikusan történik. Társaságunk A típusú mérleget állít össze. Jelentős összegű hiba: mérleg főösszeg 1 %-a, maximum 1.6 millió 2014-ben a mérleg főösszeg 1%-a: 78,12 ezer A Társaság által a deviza valuta eszközök és források választott árfolyama 2014-től az EKB deviza közép árfolyama. A devizás követelések és kötelezettségek mérleg fordulónapi értékelését el kell végezni, és mérleg fordulónapi árfolyamon kell a mérlegben szerepeltetni. A valuta és devizaösszegeket év végén a mérleg fordulónapi árfolyamra átértékeltük. 7. oldal

11 A tárgyi eszközöknél, és az immateriális javak közül a szellemi termékeknél cégünk élt a kisösszegű, azonnali écs lehetőségével, melynek összeghatára 100 ezer HUF (~ 317 ) A Számviteli Politikában Társaságunk meghatározta azon tárgyi eszközök körét, melyekre aktiváláskor a maradványértéknek kiszámításra kell kerülnie, és a maradványérték figyelembe vételével kell az értékcsökkenést számolni. A maradványérték megegyezik az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értékkel. A maradványértéket a meghatározott tárgyi eszközcsoportoknál egyedileg, minden egyes tételre külön-külön kell megállapítani a rendelkezésre álló információk alapján. c) Immateriális javak Az immateriális javak beszerzési költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. A számviteli törvény változása szerint 2001-től az 50 E HUF alatti vagyoni értékű jogokat, és szellemi termékeket a vállalkozások egy összegben a beszerzéskor elszámolhatják értékcsökkenésként, január 1-től pedig a 100 Ezer HUF alattiakat. Társaságunk élt e lehetőséggel, és december 31-én beszerzési áron számítva összesen kis értékű szellemi termékeket tart nyilván analitikusan. d) Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az eszközök várható hasznos élettartama, és átlagos leírási kulcsa az alábbiak szerint alakul: Bérelt ingatlanon végzett beruházás: 17 év 6,0 % Bolti berendezések: 7 év 14,5 % Járművek 5 év 20,0 % Számítástechnikai eszközök: 3 év 33,0 % Műszaki berendezések 2-7 év 14,5-50,0 % Egyéb berendezések 2-7 év 14,5-50,0 % A Társaság a műszaki berendezések, gépek, járművek mérlegsoron mutatja ki a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a Társaság főtevékenységét közvetlenül szolgáló bolti berendezéseket, kasszagépeket. e) Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközökkel a Társaság 2014-ben sem rendelkezett. 8. oldal

12 f) Készletek A vásárolt készletek átlagos beszerzési áron kerülnek kimutatásra. Az év végi mérleget alátámasztó leltárt 2014.december hónapban tartottuk. A Számviteli Tv értelmében Társaságunk a vásárolt készletekhez kapcsolódva az ELÁBÉ-t, továbbá a hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készleteket, a kereskedelmi áruk leltárhiányát közvetlenül a 8. számlaosztályban mutatja ki. A kereskedelmi áruk leltártöbbletét, pedig a 9. számlaosztályban az egyéb bevételek között. Az árukészletekre évben a Társaság értékvesztést nem számolt el. Az árukészletek beszerzésének összetételét évben - kiemelve a legnagyobb áruszállítóinkat - a következő táblázat tartalmazza (nettó beszerzési ár): SZÁLLÍTÓ MEGNEVEZÉSE Érték EUR Arány % Gebr. Heinemann SE (kapcsolt váll) ,62% HUGO BOSS International AG ,26% Ralph Lauren Germany ,06% Longchamp S.A.S ,88% Burberry Ltd ,65% Importbeszerzés összesen ,47% Philip Morris Magyar ,7% JTI Hungary Zrt ,98% BAT Magyarország Kft ,70% Imperial Tobacco Magyarország ,78% Zwack Unicum Nyrt ,76% Pick Szeged Szalámigyár Zrt ,69% Heinemann Testvérek (kapcsolt) ,31% Merian Foods Kft ,42% Szamos Marcipán ,28% Egyéb magyar szállítók ,90% Belföldi beszerzés összesen ,53% Összesen: ,00% g) Értékpapírok A Társaság év végén értékpapírral nem rendelkezett. 9. oldal

13 h) Devizaeszközök és devizakötelezettségek értékelése A Társaság az adott napon bekerült valamennyi devizaeszközt és devizakötelezettséget az adott napon érvényes, EKB által közzétett deviza közép árfolyamon értékeli. A forintért vásárolt valutát, devizát minden esetben az érte fizetett árfolyamon átszámított EURO értéken veszi fel a könyveibe, a bekerülési napon. Év végén: - A Társaság meghatározta a devizaeszközök és devizakötelezettségek mérlegforduló napon érvényes EKB deviza közép árfolyamon átszámított értékét. - Megállapította, hogy az összevont átértékelés hatása 942 veszteség, amely lekönyvelésre került, tehát a devizaeszközök és devizakötelezettségek a mérlegben mérlegforduló napi árfolyamon kerültek kimutatásra. i) Árbevétel Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmaz általános forgalmi adót. A valutában illetve devizában jelentkező árbevétel eurora történő átszámítása a teljesítés időpontjában érvényes EKB deviza közép árfolyamon történt május 1-től Magyarország EU-hoz történő csatlakozásától megszűnt a teljes adó és áfa mentes értékesítési lehetőségünk. Az ÁFA törvény írja elő, hogy a repülőtéri induló tranzit területén kik vásárolhatnak adó és áfa mentesen. A beszállókártya adatainak beolvasása, valamint az átszálló utasok esetén a repülőjegy fénymásolata segítségével különítjük el az adómentes és adóköteles értékesítéseket. j) Céltartalékok A Társaság a év végén céltartalékot tartott nyilván a könyveiben, amelyet várható kötelezettségre képzett. k) Társasági adó A társasági adó a tárgyévben érvényes adó jogszabályok alapján kerül az eredménykimutatásban elszámolásra. 10. oldal

14 3. PÉNZÜGYI HELYZET ÉS LIKVIDITÁS december 31-én értékű pénzeszközzel rendelkezett, a év végi val szemben. A ben felvett beruházási hitelből év végén már csak EURO maradt, melyet 2015-ben fogunk rendezni, így átsorolásra került a rövid lejáratú hitelek közé: hosszú lejáratú beruházási hitel: 0,- hosszú lejáratú kölcsön anyavállalattól: 0,- Össz: 0,- beruházási hitel 1 éven belül lejáró része: ,- folyószámla hitel: ,- Össz: ,- Hosszú és rövid lejáratú hiteltartozás: , év során a forintos és devizás bankszámlákon ideiglenesen szabad pénzeszközök kamatbevételei a Társaságnak 3.325,- -ot jelentettek, ugyanakkor a év folyamán az igénybe vett folyószámla hitelre, az anyacégtől kapott kölcsönre, valamint a beruházási hitelre összesen kamatot fizettünk. A társaságnak évben osztalékfizetési kötelezettsége nem keletkezett. 4. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK A Társaságnak a tárgyév végén az alábbi mérlegen kívüli kötelezettségei voltak: Ft UniCredit Bank Hungary Zrt. - Bankgarancia Adóraktár működtetéséhez, HU számú adóraktári engedély fenntartásához. Garancia száma: Végső időpontja: május Ft UniCredit Bank Hungary Zrt. - Bankgarancia Tevékenységi vámbiztosíték vámraktár létesítéséhez. Garancia száma: Végső időpontja: július Az UniCredit Bank Hungary Zrt a Budapest Airport Zrt. felé a duty-free üzletek bérleti díjára, a kizárólagossági díjára, extra bérleti díjára, marketing hozzájárulási díjára, üzemeltetési díjára, energia alapú díjakra vonatkozóan bankgaranciát bocsátott ki EUR-ban. Garancia száma: Végső időpontja: 2021.március.31. Garancia adó: Gerb. Heinemann Az UniCredit Bank Hungary Zrt a Budapest Airport Zrt. felé a raktárak, irodák 3 havi bérleti díj megfizetésére bankgaranciát bocsátott ki EUR-ban. Garancia száma: Végső időpontja: december Victoria's Secret üzlet bérleti garanciája a BSZ2014/012. számú bérleti szerződés keretében. Garancia száma: Végső időpontja: december Az UniCredit Bank Hungary Zrt a Budapest Airport Zrt. felé BSZ2010/017 számú bérleti szerződés keretében meghatározott üzlethelyiségek bérleti díjának megfizetésére bankgaranciát bocsátott ki. Garancia száma: Végső időpontja: március Heinemann forgóeszköz hitel; lejárati időpont: Garancia adó: Gerb. Heinemann Többcélú hitelkeret; lejárati időpontja: Garancia adó: Gerb. Heinemann Feltételes hitelkeret LN 31663; lejárati időpont: Garancia adó Gebr. 11. oldal

15 Magyar Duty Free Kft. 1. IMMATERIÁLIS JAVAK Társaságunknál évben 841 értékű szoftver beszerzés történt az immateriális javaknál évben 255 értékű selejtezés történt, az éves értékcsökkenések elszámolása után az immateriális javak nettó értéke ról ra csökkent. Az immateriális javak értéke év közben az alábbiak szerint alakult: 12. oldal

16 zz 2. TÁRGYI ESZKÖZÖK A Társaság az értékcsökkenést az eszköz aktiválásának napjától számolja el lineáris kulcsok alapján. Társaságunk évben az előző évhez viszonyítva nagyobb mértékű beruházást hajtott végre, összesen értékű beruházást aktivált. A korábbi években végrehajtott beruházások közül értékű eszköz végül nem került aktiválásra, 2014-ben selejtezésre került. Év végén a Társaság 942 értékű befejezetlen beruházást tart nyilván a könyveiben évben nettó értékű tárgyi eszköz selejtezésre került sor, amely legnagyobb értékben a 2014-ben aktivált új kassza rendszer miatti régi eszközök leselejtezését jelentette. Ezen kívül értékesítésre került néhány kiselejtezett számítógép, valamint egy személygépkocsi. A szemlygépkocsi maradványértéke került kivezetésre. A fentiek hatására, valamint az éves terv szerinti értékcsökkenések elszámolása után a tárgyi eszközök nettó értéke 2014.évben val csökkent évben a nagyobb értékű tárgyi eszköz aktiválások a következők voltak: Victoria s Secret bolt bérelt ingatlanon végzett beruházás és bolti berendezés A december 30-án nyíló új boltnál a bérelt ingatlanon végzett beruházási munkák aktiválása értékben történt. epos kassza rendszer, IBM kasszagépekkel 2014-ben új kassza rendszer került bevezetésre, ehhez új IBM kasszagépeket vásárolt a Társaság. A rendszer telepítésének teljes költsége: volt. Elektronikus árcimke rendszer 2014-ben a 3 DF/TV shopban bevezetésre került az elektronikus árcimke rendszer. A bevezetés összesen ba került aktiválásra a bolti berendezések között. Az egyéb berendezések közül a nagyobb aktiválások 2 db új szerver, összesen értékben, valamint a évben kapott Heinemann és Brand Shopos formaruhák értékben. 13. oldal

17 Magyar Duty Free Kft. Az tárgyi eszközök értéke az év közben az alábbiak szerint alakult: 14. oldal

18 3. KÉSZLETEK A Társaság december 31-i készletének értéke: Központi raktárkészlet: DF/TV boltok árukészlete: Concept Shop árukészlete: ÁB/SZB átvezetési számla Készletek értékvesztése: 0 Közvetített szolgáltatások: 0 ÁRUK ÖSSZESEN: Teszter anyagok: 28 Értékesítést támogató anyagok: ANYAGOK ÖSSZESEN: Az árukészlet az előző év végéhez képest val nőtt, melynek két fő oka az új Victoria s Secret üzlet nyitó árukészlete, 108 ezer, valamint az úton lévő készlet 152 ezer növekedése. Az anyagkészlet val nőtt. Ez összességében a készletek értékének val történő növekedését eredményezte az előző év december 31-i állományához viszonyítva. A Számviteli Politikában a készletekre vonatkozó értékvesztés elszámolási szabály a következő: Ha a készletek könyv szerinti értéke 1 éven át a mérlegkészítéskor ismert piaci érték 50 %-a alatt van, akkor a mérlegkészítéskor ismert értékre kell leértékelni. Ezen értékvesztés visszaírása akkor történhet meg, ha a készlet könyv szerinti értéke 1 éven át ezen piaci érték 50 %- a fölött van év végén a Társaság újabb értékvesztést nem számolt el a készleteire. Egyéb, kifutó, elfekvő árukészlet a szállítók részére visszaszállításra kerültek. A készletek leltározására december hónapban került sor, az alábbiak szerint: Ajándék + édességek, élelmiszerek, és adózott dohánytermékek Brand Shopok Parfümök, kozmetikumok Jövedéki termékek (adózatlan cigaretták, szivarok és italok) Az analitikus nyilvántartás szerint kimutatott készlet mennyiségi értékét csökkentettük a leltárhiány mennyiségével, és növeltük a leltártöbblet mennyiségével. 15. oldal

19 4. KÖVETELÉSEK Euro Euro Követelések áruszállításból, és szolgáltatásokból - Határidőn belüli követelések Határidőn túli követelések 0 0 Követelés kapcsolt vállalkozással szemben (Gebr. Heinemann) Követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben (Budapest Airport Zrt.) Egyéb követelések Általános forgalmi adó visszaigénylés Társasági adó túlfizetés Követelések szállítóktól HIPA túlfizetés Innovációs járulék túlfizetés Rehabilitációs hozzájárulás túlfizetés Egyéb követelés: KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: A határidőn belüli követeléseket a belföldi vevői követelések ( ) és a hitelkártyás vevőállomány ( ) alkották, amelyek 2014-ben a mérlegkészítés időpontjáig 100 %-ig kiegyenlítésre is kerültek. 16. oldal

20 5. ÉRTÉKPAPÍROK Társaságunk december 31-én nem rendelkezett értékpapírral. 6. PÉNZESZKÖZÖK Euro Euro Elszámolási betétszámla (HUF) Bérfizetésre elkülönített bankszámla (HUF) Kártyás vásárlásra elkülönített bankszámla (HUF) Shell elkülönített bankszámla (HUF) Átvezetési számla BANKBETÉTEK ÖSSZESEN: Forint főpénztár Forint házipénztár Valuta főpénztár Bolti valutapénztár Valutás csekkek Forintos csekkek, utalványok PÉNZTÁR, CSEKK ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: oldal

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 7 2 6 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék száma NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe 2006.december 31. Éves beszámoló Kelt:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ 1 Előterjesztés 1. számú melléklete TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2013. ÉVI MÉRLEGHEZ 2 ÜZLETI JELENTÉS I.A vállalkozás fontosabb adatai: a TIVA-Szolg Kft. 2013.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben