Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató"

Átírás

1 Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 1/2004/ROP február

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK INTÉZKEDÉS HÁTTERE INTÉZKEDÉS CÉLKITŰZÉSEI INTÉZKEDÉS INDOKLÁSA PÁLYÁZATI KERETÖSSZEGEK INTÉZMÉNYI KERET PÁLYÁZATI KIÍRÁS TARTALMI SZABÁLYAI TÁMOGATHATÓSÁG FELTÉTELEI Milyen projektjavaslatok támogathatóak Támogatható tevékenységek Jogosultsági kritériumok Projekt megvalósulásának földrajzi helyei Mely projektek élveznek előnyt? Nem támogatható tevékenységek A projektek pénzügyi keretei Célcsoportok Projekt megvalósítási időszaka Kik, mely szervezetek nyújthatnak be pályázatot? Kik lehetnek partnerek? A pályázati feltételek módosulása KÖLTSÉGVETÉSRE VONATOZÓ ELŐÍRÁSOK Elszámolható költségek ÁFA, valamint más adók és közterhek Nem elszámolható költségek Árfolyam kérdése Egyéb előírások PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK PÁLYÁZATI ŰRLAP ÉS A CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS MÓDJA BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE EGYÉB TUDNIVALÓK A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSE A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉRŐL VALÓTLAN ADATOK SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA Pályázatok befogadása Pályázatok értékelése ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Formai értékelés Jogosultsági értékelés Értékelés megvalósíthatósági szempontból...36

3 Értékelés szakmai szempontból MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI MEGVALÓSÍTÁS SZAKMAI FELTÉTELEI Jelentési kötelezettség Tájékoztatás és nyilvánosság Közbeszerzésekkel kapcsolatos tudnivalók, kötelezettségek Monitoring, ellenőrzés, értékelés MEGVALÓSÍTÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI Elszámolások bizonylatolása, dokumentálása Könyvvizsgálat kérdései Szerződés módosítása Kifizetések igénylése, ütemezése és folyósítása Szerződésszegés Biztosítékok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PÁLYÁZÓ ÉS PARTNEREI ADATAI A PÁLYÁZÓ ÉSA TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PARTNEREK BEMUTATÁSA A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA Célkitűzések Indoklás Illeszkedés más stratégiákhoz A Tevékenységek ismertetése és a projekt megvalósításának módja A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei Fenntarthatóság Horizontális szempontok KÖLTSÉGVETÉS TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG SZINERGIA ELLENŐRZŐ LISTA HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

4 Bevezető Jelen pályázati útmutató célja kettős: egyrészről segítséget nyújt a pályázónak a teljes pályázati dokumentáció elkészítéshez, valamint útmutatást ad a nyertes projektek megvalósításhoz kapcsolódó feltételrendszer megértéshez. A pályázati dokumentáció elkészítésében eligazítást ad: a pályázati formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban, a kötelezően csatolandó egyéb mellékletek, dokumentumok tekintetében. A megvalósítás feltételrendszerét a költségvetésre vonatkozó részletes szabályok, valamint a Támogatási Szerződés ismertetésén keresztül mutatja be. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az Európai Unió az elmaradott régiók, illetve országok gazdasági-társadalmi célú felzárkóztatása érdekében fejlesztési támogatást nyújt. Magyarország az Uniós csatlakozás következményeként jogosult lesz a fejlesztési támogatások lehívására. A támogatások felhasználásának első lépéseként az ország a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében öt operatív programot készített. - Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, mely a következő területeken nyújt támogatást: befektetés-ösztönzés, kis-és középvállalkozások fejlesztése, kutatás-fejlesztés és informatika. - Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, mely támogatást nyújt a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztésére, valamint a vidékfejlesztésre. - Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, mely támogatást nyújt a foglalkoztatáspolitika, az oktatás, a szociálpolitika és az egészségügy területén. - Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program, mely támogatja a nagytérségi közlekedésfejlesztést, a környezetvédelmet és az energetikát. - Regionális Fejlesztés Operatív Program, mely támogatást nyújt a turizmus, a kistérségek elérhetősége, a városi területek és az oktatási intézmények fejlesztésére, valamint a helyi szereplők alkalmazkodó és együttműködési képességeinek javítására. Jelen pályázati felhívás a Regionális Fejlesztés Operatív Program által 2004-től három éven keresztül támogatandó célok megvalósítása érdekében készült. A Regionális Fejlesztés Operatív Program átfogó célja a régiók kiegyensúlyozott területi fejlődésének segítése és az egyenlőtlenségek csökkentése. Az átfogó cél elérése érdekében a program támogatja: - a természeti, kulturális értékekben gazdag térségek turisztikai célú fejlesztését, különösen az elmaradott területeken; - a vonzó települési környezet kialakítását a többségében hátrányos helyzetűek által lakott településrészeken, valamint a hátrányos helyzetű kistérségek elérhetőségi viszonyainak 4

5 javítását, a tömegközlekedést, illetve az alapfokú oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését; - a helyi szereplők alkalmazkodóképességének és együttműködésének erősítését, ezen belül a közigazgatásban, területfejlesztésben dolgozók képzését, a többségében kis-és középvállalkozások alkalmazottainak átképzését, a tartós munkanélküliek foglalkoztatását és a felsőoktatási intézményeknek a vállalkozásokkal való együttműködését. A program nem fedi le egy-egy régió teljes fejlesztési szükségletét, hanem olyan fejlesztésekre koncentrál, melyek végrehajtása elsősorban a régió területi sajátosságaihoz illeszkedve az eltérő földrajzi, gazdasági, kulturális adottságokból kiindulva szolgálják a helyi és regionális érdekeket. A Regionális Fejlesztés Operatív Program megvalósítására az Európai Unió előreláthatólag mintegy 91,65 milliárd HUF támogatást nyújt, mely kiegészülve a hazai társfinanszírozással összesen közel 140,8 milliárd HUF fejlesztést indukálhat között. 2. INTÉZKEDÉS HÁTTERE 2.1. INTÉZKEDÉS CÉLKITŰZÉSEI Az intézkedés célja, hogy az óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás minőségében meglévő különbségeket a hátrányos helyzetű kistérségekben, különös tekintettel azokra a településekre, amelyeken magas a hátrányos helyzetű csoportok és a roma lakosság aránya. Az infrastrukturális fejlesztéseknek az alábbi specifikus célokat kell szolgálniuk: Az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, valamint az informatikai technológiák elterjedésének támogatása az általános iskolákban; Az esélyegyenlőség biztosítása és az integrált nevelés-oktatás elősegítése; Az óvodai férőhelyek bővítése. 2.2 INTÉZKEDÉS INDOKLÁSA Az oktatási rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, erőteljes különbségeket mutat régiónként, illetve településmérettől függően. A megfelelő óvodai és alapfokú neveléshezoktatáshoz való hozzáférés hiánya miatt tovább nő a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi kirekesztődésének veszélye, ami növeli a különbséget a fejlettebb és a kevésbé fejlett térségek között. Az intézmények közötti eredménykülönbségek rendkívül magasak és szoros összefüggésben vannak a települések típusával és a tanulók szociális helyzetével. További problémát jelent, hogy a hátrányos helyzetű kistérségekben és főleg azokon a településeken, ahol magas a roma népesség aránya nagyon kevés helyen működik óvoda. Az óvodai neveléshez való hozzáférés hiánya pedig növeli a későbbi iskolai kudarcok esélyeit, amit tükröz a hátrányos helyzetű gyerekek, különösen a romák magas lemorzsolódási aránya is. A fentiek miatt az intézkedés célja az óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése a hátrányos helyzetű kistérségekben és más olyan területeken (főleg bizonyos, egyértelműen behatárolható városrészekben)- ahol magas a roma származású lakosság aránya. Az intézkedés támogatja továbbá meglévő óvodák felújítását vagy újak létrehozását is (önkormányzatok tulajdonában lévő épületek átalakításával) a hátrányos helyzetű kistérségek azon településein, ahol még nem működnek hasonló intézmények. 5

6 Az intézkedés segítséget nyújt az óvodai és általános iskolai nevelés-oktatás minőségét és hatékonyságát javító átfogó infrastrukturális fejlesztésekhez. Fontos, hogy mindenki számára biztosítva legyen az informatikai eszközökhöz való hozzáférés és a használatukhoz kapcsolódó kompetenciák elsajátításának lehetősége. Az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében ezért az intézmények épületeinek és udvarainak általános felújítása mellett szükség van az informatikai és kommunikációs infrastruktúra kiépítésére is. A fejlesztéseknek törekedniük kell az esélyegyenlőség biztosítására egyrészről az eszközök használatához való hozzáférés terén, megteremtve ezzel az integrált oktatás feltételeit. Az általános iskolák meghatározó fontosságúak a helyi közösség számára is, hiszen különösen a kisebb településeken fontos szerepet játszanak a közösségi élet megszervezésében. Az általános iskolák infrastruktúrája többcélú hasznosításra is alkalmas, ezért szükséges olyan létesítmények megteremtése, amelyek helyet tudnak biztosítani a szabadidő hasznos eltöltéséhez, sport és kulturális programok lebonyolításához. A felújított és kiépített létesítményeket hozzáférhetővé kell tenni a helyi közösség számára, különös tekintettel az informatikai eszközök használatára, melyek a tanítási időn kívüli, szélesebb körű teleház funkciókat is betölthetnek. Mivel a programok célcsoportjai hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik, akik többsége kisebb településeken él, a költséghatékonyságot és az intézményi fenntarthatóságot is szem előtt kell tartani. Ezért a fejlesztések szükségességét kistérségi, több települést érintő viszonylatban érdemes vizsgálni, és a leginkább költség-hatékony megoldást kell kiválasztani. Ezért az intézkedés ösztönzi az olyan projektek megvalósítását, ahol az intézmények tevékenységük során együttműködést alakítanak ki, vagy több településnek biztosítják a nevelési-oktatási ellátást. Ilyen együttműködési formák lehetnek, amikor egy tanár több iskola pedagógiai munkájában vesz részt, egy intézmény több településen működik, vagy egy fenntartó több épület fenntartásáért felel. Ahhoz, hogy az intézkedés elérje céljait, az infrastrukturális fejlesztések mellett az egyes intézményekben fontos a nevelési-oktatási tevékenység megújítása is, új oktatási programok bevezetése, illetve a pedagógusok továbbképzése által. Ezen intézkedések a Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Programból (2.1 és 3.1-es intézkedés) lesznek finanszírozva 2.3 PÁLYÁZATI KERETÖSSZEGEK (Millió (ezer HUF) EUR) Európai Regionális Fejlesztési , ,8 Alap Központi költségvetési forrás 1 933, ,7 Összesen , ,5 A Regionális Fejlesztés Operatív Programra (ROP) allokált Strukturális Alapok és nemzeti fejlesztési források 75%-ának a négy fejletlenebb régióba (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) kell irányulnia annak érdekében, hogy az ROP alapvető célja az országon belüli területi különbségek mérséklése teljesülhessen. 6

7 2.4 INTÉZMÉNYI KERET A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) megvalósítása Magyarországon a Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatalban felállított ROP Irányító Hatóság (ROP IH) felelősségi körébe tartozik. A ROP IH felelős a ROP által lebonyolítandó projektek megfelelő adminisztratív, pénzügyi és szakmai irányításáért, a pályáztatási és szerződéskötési eljárások betartatásáért, a hazai és uniós források szabályszerű felhasználásáért. A 1218/2002. Kormányhatározat jelölte ki Magyarországon a os programozási időszakban az egyes Operatív Programok Közreműködő Szervezeteit (KSZ). A Regionális Fejlesztés Operatív Program esetében ezen Közreműködő Szervezetek a Regionális Fejlesztési Ügynökségek valamint a VÁTI Kht., amelyek között a pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokban az alábbi munkamegosztás él, a pályázók a pályáztatás különböző szakaszaiban az alábbi rend szerint kerülnek kapcsolatba az egyes intézményekkel: Pályázati csomag átadása a pályázó részére illetve a honlapon a pályázati csomag elhelyezése, a pályázók számára tájékoztató napok szervezése, a pályázati kiírással kapcsolatos írásos kérdések megválaszolása, a pályázatok formai, jogosultsági, megalapozottsági/megvalósíthatósági és szakmai értékelése: Regionális Fejlesztési Ügynökségek. Döntés a támogatás odaítéléséről, a pályázó értesítése a döntésről, a projekt megvalósítása során felmerült szabálytalanság esetén döntés a támogatás visszavonásáról: Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Az értékelési folyamat szakmai minőségbiztosítása, a támogatási szerződés megkötése, a támogatási szerződés módosítása, a kedvezményezettel történő folyamatos kapcsolattartás a projekt megvalósítása során, a kifizetések rendezése, a beszerzések ellenőrzése, a kedvezményezett által elkészítendő projekt előrehaladási jelentések, a zárójelentés és az utánkövetési jelentések elfogadása: VÁTI Kht. 3. PÁLYÁZATI KIÍRÁS TARTALMI SZABÁLYAI 3.1. TÁMOGATHATÓSÁG FELTÉTELEI Milyen projektjavaslatok támogathatóak Támogatható tevékenységek A támogatott tevékenységeknek az alábbi célokat kell szolgálniuk: Az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, valamint az informatikai technológiák elterjedésének támogatása az általános iskolákban; Az esélyegyenlőség biztosítása és az integrált nevelés-oktatás elősegítése; Az óvodai férőhelyek bővítése. A támogatott tevékenység típusok két csoportba oszthatók: 1. Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, melynek keretében támogathatók az épületek 7

8 átfogó felújítása, rekonstrukciója, bővítése. pl.: az épületek fizikai állagának javítása, műszaki színvonalának emelése; többfunkciós épületek, terek kialakítása; IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet létrehozása; 2. Csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenységek: a) szabadidős programok, foglalkozások lehetőségét biztosító épületek, terek építése, megújítása / pl.: tornaterem, uszoda, klubhelyiség, színházterem,/ b) az intézmények udvarának felújítása /pl.: játszótér, sportpálya, kerítés, biciklitároló, zöldterület,/ c) a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése / pl.: bútorok, készségfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök/ d) a sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok képzését biztosító speciális eszközök és berendezések beszerzése / pl.: terápiás eszközök, olvasótelevízió, pontírógép, pontozó, hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő felszerelés,/ e) informatikai berendezések, eszközök (hardver, szoftver) beszerzése, csak iskoláknak /pl.: PC, projektor, nyomtató, scanner,/ f) az intézmények akadálymentesítése annak érdekében, hogy a létesítményekhez a sajátos nevelési igényű tanulók is hozzáférjenek, azaz: az épület bejárata / rámpák építése belső közlekedés / kapuk, ajtók, liftek felújítása, liftek építése, folyosók szélesítése mosdók, öltözők telekommunikációs rendszer / Braille írásos információs táblák elhelyezése, speciális fény-és hangberendezés létesítése/. Az 1. pontban és a 2.f. pontban támogatott tevékenységeknek együttesen el kell érniük a projekt összes elszámolható költségének minimum 50%-át. Felújítás, bővítés és rekonstrukció alatt a következő értendő: Felújítás Alaprajz, helyiségkiosztás nem módosul, csak az egyes épületelemek javítása történik. Az állapotjavító, értékvédő, üzemeltetést segítő, megjelenést javító tevékenység (építési engedélyt nem igényel), pl.: külső víz és hőszigetelés (pl. tetőfedés, külső falszigetelés, külső nyílászárók stb.); talajvíz- és nedvesség elleni szigetelés javítása, pótlása; külső-belső nyílászárók felújítása (pl. javítás, felületkezelés stb.); burkolatok felújítása; festés, mázolás; felszerelések felújítása; bútorok felújítása; fűtés- és melegvíz szolgáltatás felújítása; 8

9 elektromos felújítás (pl. belső hálózatcsere, korszerű világító testek, érintésvédelem stb.); víz, szennyvíz kiépítettség, illetve a rendszer felújítása. Rekonstrukció Az épület kontúrján belül alaprajzi és funkciómódosítások belső átépítéssel. A felújítási tevékenységekhez képest az alábbiakkal bővül: tartószerkezetek építése, átalakítása (pl. főfal, új főfal, födém stb.); válaszfalak bontásával, építésével új helyiségek létrehozása; hiányzó funkciók létrehozása (pl. vizesblokk stb.); közművek kiépítése (pl. villany, víz, gáz, csatorna stb.); belső épületgépészet korszerűsítése; nyílászáró cserék; közvetlen külső környezet alakítása és akadálymentesítése. Bővítés Meglévő alapterület olyan növelése, amely a célfunkciót szolgálja. Ez a csatlakozó épületrészek, terek részbeni vagy teljes mértékű felújításával, rekonstrukciójával is történhet. Mind a rekonstrukció, mind a bővítés olyan építési beavatkozás, amely az építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről) értelmében engedélyköteles. Az engedélyezési tervet a helyi építési szabályzat, az OTÉK illetve a 19/2002 (V.8.) OM rendeletben (a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészetiműszaki követelményeiről) előírtak figyelembevételével, betartásával kell elkészíteni. A pályázatban különös figyelmet kell fordítani a törvényben előírt akadálymentességre vonatkozó, valamint a magas szintű energetikai és környezetbarát építészeti megoldásokra Jogosultsági kritériumok Az alábbi kritériumoknak megfelelő projektek jogosultak támogatásra: Új óvoda létrehozatala csak akkor támogatható, ha az a fenntartó tulajdonában lévő épület átalakításával történik. Az óvodai férőhelybővítést elősegítő beruházásokat olyan településeken kell kivitelezni, ahol azt a demográfiai mutatók indokolttá teszik, és ezt a pályázatban be kell mutatni (Pályázati formanyomtatvány 5.2.) A támogatott intézményeknek magas kapacitáskihasználtsággal 1 kell működniük, és ezt a pályázatban be kell mutatni (Pályázati formanyomtatvány 5.2.) (Amennyiben nem éri el a 70%-os kihasználtságot az adott intézmény, a pályázat kizárásra kerül) A támogatott intézményeknek költség-hatékonyan kell működniük és ezt a pályázatban be kell mutatni (Pályázati formanyomtatvány 5.5.) A támogatott intézményeknek meg kell teremteniük az integrált nevelés-oktatás feltételeit (a kizárólag sajátos nevelési igényű tanulók oktatását felvállaló intézmények jelen intézkedés keretében támogatásra nem jogosultak) Bővítésre csak az intézményhez tartozó telekhatáron belül kerülhet sor. 1 Magas kapacitás: az intézmény férőhelyeinek minimum 70%-ának kihasználását jelenti. A kapacitásra vonatkozó adatoknak a pályázat benyújtásának időpontjára kell vonatkozni. 9

10 Projekt megvalósulásának földrajzi helyei Az intézkedés keretében kizárólag azon projektek jogosultak támogatásra, amelyek: területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségben valósulnak 2 valósulnak meg, vagy olyan általános iskolák vagy óvodák fejlesztését célozzák, amelyekben a gyerekek több mint 50%-a részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban Mely projektek élveznek előnyt? Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek: a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben valósulnak meg területfejlesztési szempontból kedvezményezett valósulnak meg, és az intézmény által ellátott, oktatott gyermekek több mint 50%-a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül a Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1.-es és 3.1.-es intézkedések által támogatott fejlesztésekhez vagy más ROP keretében benyújtott pályázathoz kapcsolódnak több intézmény együttműködésével valósulnak meg integrált nevelést, oktatást valósítanak meg vállalják, hogy a jövőben integrált nevelést, oktatást fognak megvalósítani és erről nyilatkozatot állítanak ki keretében informatikai fejlesztések valósulnak meg Nem támogatható tevékenységek Új iskola építése Kollégium építése, felújítása, átalakítása IKT eszközök beszerzése óvodákban A pedagógiai munkát nem közvetlenül segítő, az oktatásba nem bevont eszközök beszerzése Gépjárművek beszerzése Komplex terület előkészítési munkálatok Oktató-nevelő munkához kapcsolódó szolgáltatások A projektek pénzügyi keretei A pályázatnak meg kell felelni az alábbi pénzügyi feltételeknek: 2 A társadalmi gazdasági szempontból kedvezményezett kistérségek a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló, az Országgyűlés által elfogadott 24/2001 (IV.20) határozat alapján kerültek kijelölésre. A társadalmi, gazdasági szempontból kedvezményezett kistérségek felsorolását a Területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 91/2001 (VI. 15) Korm. Rendelet tartalmazza. A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról, és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003 (XII.18) Kormányrendelet 6 (7) bekezdése értelmében a kedvezményezett kistérségek besorolásának feltételrendszeréről szóló új országgyűlési határozat hatálybalépéséig átsorolt települések esetén a régi kistérségi rendszer az irányadó. A hátrányos illetve a leghátrányosabb helyzetű kistérségek listája letölthető a Regionális Fejlesztési Ügynökségek, valamint a ROP IH honlapjáról. 10

11 A fejezet 1. és 2.f. pontjaiban megjelölt támogatható tevékenységeknek együttesen el kell érniük a projekt összes elszámolható költségének minimum 50%-át Nem profitorientált (non-profit) szervezetek Minimális támogatási összeg 20 millió HUF Maximális támogatási összeg 230 millió HUF Maximális támogatás aránya (Összes támogatás/összes elszámolható költség aránya) 95% 5% Minimális saját forrás arány (Saját forrás/összes elszámolható költség aránya) A saját forrás részei lehetnek: pénzbeli saját erő egyéb saját forrás (pl. hitel, BM sajátforrás kiegészítésre vonatkozó előirányzat) A saját forrásnak nem lehet része egyéb állami támogatás, vagyis nem támogatható olyan pályázat, amely más forrásból támogatott program megvalósításával jelen pályázati kiírással azonos célok elérésére irányul. A pályázónak a pályázati formanyomtatvány F_17. számú mellékletében nyilatkoznia kell, hogy csak olyan tevékenységekre és/vagy a kapcsolódó beruházásokra pályázik, amelyekre más forrásból nem kap támogatást. Ha a pályázó az igényelt támogatásnál nem veszi figyelembe a rögzített minimum és maximum értékeket, valamint a saját forrásra vonatkozó minimális arányt, a pályázat elutasításra kerül. A Belügyminisztérium Önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése támogatás előirányzatból igényelt támogatás, hozzájárulás esetén a kiegészítő forrásra vonatkozó pályázatot, a vonatkozó eljárásrendnek megfelelően. A saját forrás összetételére vonatkozóan nincs speciális előírás, az részben, vagy teljes egészében biztosítható a fent említett két kategória bármelyikéből. Felhívjuk azonban a pályázók figyelmét arra, hogy a pont 1. és a 2f. alpontjában megjelölt támogatható tevékenységek tervezett összköltségének együttesen el kell érnie a projekt teljes költségvetésének minimum 50%-át Célcsoportok Hátrányos helyzetű kistérségekben élő gyermekek, főleg romák Sajátos nevelési igényű gyermekek Projekt megvalósítási időszaka Azon időszak, amely a kedvezményezett rendelkezésére áll, hogy a projektjét megvalósítsa. A támogatott projektek megvalósításának maximális időtartama 2 év, melynek kezdete a Támogatási szerződés aláírását követő nap. A nyertes pályázó csak a szerződés megkötése után kezdheti meg a fejlesztés kivitelezését. Ugyanakkor a pályázó saját kockázatára a pályázat befogadását követően - vagyis miután a Regionális Fejlesztési Ügynökség a formai és jogosultsági kritériumoknak való megfelelés alapján a pályázatot befogadta és erről a pályázót írásban értesítette- elindíthatja a közbeszerzési eljárást, annak érdekében, hogy a projekt 11

12 megvalósítása minél előbb megkezdődhessen. A pályázónak a záró jelentést és az utolsó számlát a projekt zárása után, a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, de legkésőbb szeptember 30-ig lehet, kell benyújtania a VÁTI Kht. számára. A projekt megvalósítás kezdeti időpontjának meghatározásánál tekintettel kell lenni arra, hogy a pályázat elbírálása maximum 120 napot, a támogatási szerződés megkötése pedig legalább további 30 napot vesz igénybe. A projekt megvalósításának kezdő napja a támogatási szerződés aláírását követő nap. A megvalósítási időszak végén elkészült zárójelentés elfogadását követő naptól számított 5 év időtartam az utánkövetési időszak. Az utánkövetési időszak alatt nem változhat meg a projekt természete, célja, megvalósításának feltételei, valamint a beszerzett eszközök, ingatlanok illetve a felújított vagy felépített ingatlanok tulajdonjoga. A projekttel kapcsolatos dokumentációt december 31-ig meg kell őrizni Kik, mely szervezetek nyújthatnak be pályázatot? A pályázó szervezetek lehetnek: Óvodák Alapfokú nevelési-oktatási intézmények 3 A fenti intézmények fenntartói (helyi önkormányzatok, intézményi társulások, társult képviselő-testületek, kisebbségi önkormányzatok, 4 területfejlesztési önkormányzati társulások 5, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX törvényben meghatározott alapítók, fenntartók) A fenti intézmények partneri együttműködései, melyek partnerségi megállapodás keretében szabályozzák a projekt végrehajtásában vállalt feladataikat (lásd. Pályázati formanyomtatvány F_02 melléklete). Kérjük vegye figyelembe, hogy az intézkedésre egy intézmény csak 1, vagy fenntartója intézményenként 1 pályázatot adhat be. Mindez nem érvényes azokra az esetekre, amikor a pályázót az Irányító Hatóság elutasítja, és a pályázatát újra beadja. A fenntartóra vonatkozó előírások: A fenntartó székhelye Magyarországon van bejegyezve A fenntartó jogerős cégbírósági bejegyzése a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 évvel megtörtént 3 A közoktatásról szóló évi LXXIX törvényben meghatározott intézmények 4 Az évi LXV. Tv. alapján 5 Az évi XXI. Törvény alapján. Amennyiben az önkormányzati társulás jogi személyiséggel rendelkezik, a pályázatot a társulás nyújtja be. Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik, a pályázatot a társulás egyik tagja nyújtja be, a többi tag pedig a pályázó partnere lesz. 12

13 1. Pályázó: Az a szervezet, amely benyújtja a pályázatot. A partnerségi együttműködés kereteiben benyújtott pályázatok esetében a partnerségben vezető szerepet betöltő szervezet nyújtja be a pályázatot, és vállal teljes körű felelősséget a projekt megvalósításáért, a pályázatban foglaltak maradéktalan teljesítéséért. A pályázó szervezet feladata a projektmenedzsment biztosítása, különösképpen a partnerek és alvállalkozók szerződtetése, tevékenységük nyomon követése, a projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint az adminisztráció. Minden partnerségi együttműködésben csak egy pályázó van. A partnerségi együttműködésben részt vevő partnerek számát a pályázó a pályázati programmal összhangban önmaga határozhatja meg. A partnerekkel közösen kialakított és a partnerségi megállapodásban rögzített feladat-és felelősség-megosztás alapján vesznek részt az egyes partnerek a projekt megvalósításában. A nyertes pályázót a szerződéskötéstől számítva Főkedvezményezettnek nevezzük. Amennyiben a támogatást nem csak a pályázó kapja, úgy a támogatásból közvetlenül részesülő további partner/partnerek is kedvezményezett(ek). A pályázó és a támogatásban részesülő partnerek mindegyike aláírja a támogatási szerződést, és annak aláírásával részfelelősséget vállal a projekt megvalósításáért. A partnerségi együttműködésben részt vevő szervezeteknek tevékenységükkel hozzá kell járulniuk a célok eléréséhez, és ezt a felelősségüket partnerségi megállapodás (lásd a pályázati formanyomtatvány F_02 mellékletét) aláírásával is meg kell erősíteniük. Emiatt a pályázat költségvetési táblázatát úgy kell elkészíteni, hogy minden egyes költségtétel mellett az arra kijelölt, külön oszlopban fel kell tüntetni a kedvezményezett nevét, aki lehet maga a pályázó, vagy annak egy támogatásban részesülő partnere. Amekkora és amilyen típusú költség, illetve támogatás van egy támogatásban részesülő partnerre vonatkozóan beállítva a költségvetési táblában, akkora és olyan típusú költségekkel kapcsolatban, és olyan mértékben, illetve összegben jogosult támogatás lehívására a támogatásban részesülő partner, az ő nevére kiállított számlák ellenében. Nem vehetnek részt a pályázatban, illetve nem részesülhetnek támogatásban sem főpályázóként, sem partnerként azok a potenciális pályázó szervezetek, a) amelyek csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt állnak, amelyek üzletmenetét bíróság által kirendelt biztos irányítja, amelyek tárgyalásban állnak hitelezőikkel törlesztéseik átütemezése ügyében, amelyek felfüggesztették működésüket, vagy a fentiekben felsorolt esetek alanyai, valamint ha a hazai törvényekben és jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben vannak; b) amelyeket a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elítélték (amely ellen fellebbezésnek lehetősége nincs); c) amelyek olyan bizonyíthatóan súlyos szakmai vétséget követtek el, amit a Szerződő Hatóság igazoltnak lát; d) amelyeknek a bejegyzésük helyén, vagy a Szerződő Hatóság, esetleg a projekt megvalósításának területén adótartozásuk vagy adók módjára behajtható köztartozásuk (pl. egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulék) van az állam vagy az önkormányzatok felé; 13

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed, 2008. június 1. Jóváhagyta: Dr. Bölcsik István jegyző

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet!

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet! . Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott a Főkedvezményezetek/Kedvezményezetek részére a Humánerőforás-fejlesztési Operatív Program keretében a Humánerőforás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz érvényes: 2013. július 31-től 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben