On-line értesítés:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu"

Átírás

1 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Postai cím: Görgey Artúr u. 11. Város/Község Miskolc Postai irányítószám: 3530 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Telefon:

2 Címzett: Venyigéné Makrányi Margit igazgató Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következı címen szerezhetı be: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérı típusa Központi szintő [ ] Közszolgáltató [ ] Regionális/helyi szintő [x] Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] [ ] I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN [ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Védelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [x] Szabadidı, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):

3 [ ] Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN [ ] Víz [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Kikötıi tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] [ ] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Repülıtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés TIOP /08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz Konzorciumi együttmőködésen alapuló informatikai rendszerfejlesztés- virtuális megyei tudástár kialakítása B-A-Z megye lakosságának minıségi könyvtári ellátása érdekében TIOP / tárgyú pályázathoz elnyert támogatás informatikai eszközök beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez, illetve szoftver vásárláshoz és üzembe helyezéséhez szállítási szerzıdés keretében II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye

4 ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [ ] Építési beruházás b) [x] Árubeszerzés c) [ ] Szolgáltatás [ ] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen [x] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc, Görgey Artúr u.11. [ ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód NUTS-kód HU311 II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel [ ] A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

5 II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya Konzorciumi együttmőködésen alapuló informatikai rendszerfejlesztés virtuális megyei tudástár kialakítása Borsod- Abaúj-Zemplén megye lakosságának minıségi könyvtári ellátása érdekében a TIOP / projekt keretében a konzorciumvezetı II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által használt, jelenleg 70 db felhasználói jogosultsággal rendelkezı integrált könyvtári rendszer fejlesztése, a licenszjog korlátlan felhasználói számra történı bıvítése, informatikai új eszközök és infrastruktúra beszerzése és üzembe helyezése szállítási szerzıdés keretében II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy Kiegészítı tárgy(ak) II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre [x] valamennyi részre [ ] II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) A konzorciumvezetı II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által használt, jelenleg 70 db felhasználói jogosultsággal rendelkezı 1 db integrált könyvtári rendszer fejlesztése, a licenszjog korlátlan felhasználói számra történı bıvítése, könyvtár informatikai új eszközök és infrastruktúra beszerzése és üzembe helyezése az alábbiak szerint: 1. rész: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által használt, jelenleg 70 db felhasználói

6 jogosultsággal rendelkezı CORVINA integrált könyvtári rendszer fejlesztése, a licenszjog korlátlan felhasználói számra történı bıvítése Borsod- Abaúj-Zemplén megye közmővelıdési, közgyőjteményi, szak- és közoktatási könyvtárai számára, 5 évi követési idıvel Ajánlatkérı számára. Az integrált rendszer korlátlan felhasználói számú licenszjogának megszerzése egyúttal azt is jelenti, hogy ajánlattevı támogatja a szoftverhasználat kiterjesztését a konzorciumi tagokra, illetve a késıbb csatlakozó tagkönyvtárakra. Ennek keretében: - Az adatbázis-, az alkalmazás és a webszerver beüzemelését követıen biztosítja a konzorciumi partnerek, illetve a rendszert használó tagkönyvtárak zavartalan csatlakozását - Az ajánlattevı oktatást tart a rendszer használatához csatlakozó könyvtárak számára -A rendszer használatához, biztonságos üzemeléséhez a dokumentációt a szükséges módosításokkal a vevı rendelkezésére bocsátja, belsı használatra és a tagkönyvtárak számára sokszorosítható módon. Integrált Könyvtári Rendszer fejlesztés, kliens licensz kiterjesztése mennyisége : Ajánlatkérı által használt Corvina integrált könyvtári rendszer kibıvítése korlátlan számú felhasználói licenszre Borsod- Abaúj-Zemplén megye közmővelıdési, közgyőjteményi, szak- és közoktatási könyvtárai számára. Központi dokumentumtár szállítása és üzembe helyezése mennyisége: szerver licensz Központi közös katalógus szállítása és üzembe helyezése mennyisége: szerver licensz 2. rész: Meglévı CORVINA integrált rendszerhez illeszkedı informatikai új eszközök (hardver és szoftver, 2 éves szoftverkövetés, karbantartás) beszerzése és üzembe helyezése, használatának oktatása - RFID szoftveralkalmazás a meglévı Corvina kölcsönzı modulhoz:1 db - RFID munkaállomás: 3 db - RFID automatikus kölcsönzı: 1 db - RFID kézi olvasó: 1 db - RFID címke: db - Lopásvédelmi kapurendszer RFID kialakításához: 1 db 3. rész: Informatikai (hardver és szoftver) és egyéb új eszközök beszerzése és üzembe helyezése - WLAN WIFI router szállítása : 5 db - WLAN WIFI acces point szállítása: 5 db - WLAN WIFI jelismétlı szállítása: 5 db - Blokknyomtató pénztárfiókkal szállítása és telepítése: 2 db - Professzionális, színes könyvszkenner szállítása, telepítése, használatának betanítása: 1 db - Kézi vonalkódolvasó szállítása: 5 db - Switch szállítása: 1db - Digitális fényképezıgép szállítása: 1 db 4. rész: JAWS vagy azzal egyenértékő felolvasószoftver szállítása és telepítése vakok és gyengén látók számára 2 éves támogatással (szoftverkövetés, karbantartás): 1 db II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

7 Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 30 (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér: a késedelem idıszakára számított, a teljes beszerzés (nettó vállalkozói díj) szerinti érték szerint, naponta %-ban kifejezve az ajánlattevı által a késedelmi kötbér bírálati szempont mértékére tett ajánlata alapján, de legalább 0,1 %, legfeljebb 1 %. Meghiúsulási kötbér: a nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 20 %-a. Jóteljesítési garancia, jótállási garancia: Ajánlatkérı az eljárás nyertesének ill. annak visszalépése esetén a második legkedvezıbb ajánlatot benyújtó ajánlattevınek a szerzıdéskötéskor az ajánlati biztosítékot nem fizeti vissza, hanem a szerzıdés teljesítéséig jóteljesítési garanciaként tekinti. A szerzıdésszerő teljesítést követıen a nyertes ajánlattevı által vállalt jótállási idıszakra az ajánlati biztosítékként megfizetett összeg jóteljesítési garanciából jótállási garanciává válik. A jótállási garanciaként ajánlatkérı részére rendelkezésére álló összeg a nyertes ajánlattevı részére történı visszafizetésének idejét az ajánlattevı által a jótállási garanciaként tett ajánlata határozza meg azzal, hogy annak idıtartama nem lehet a szerzıdés teljesítését követı 3 éven belül, és nem haladhatja meg a 5 évet. III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

8 - Ajánlatkérı elıleget nem fizet. - A számla(k) benyújtása az ajánlatban megnevezett anyagok és eszközök leszállítását követıen a sikeres mőszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárás után, az Ajánlatkérı képviselıje által aláírt Szakmai teljesítésigazolás alapján történik, amelyek kiegyenlítése a teljesítéstıl számított 60 napon belül, átutalás útján történik a Kbt (3) bekezdése alapján. Ajánlatkérı az adózás rendjérıl szóló évi XCII. tv. 36/A -a figyelembevételével teljesít kifizetéseket. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérı közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot tevı nyertesektıl nem követeli meg gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását, de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha a közös ajánlattevık ajánlatukhoz együttmőködési megállapodást csatolnak, amelyben egyebek mellett kifejezetten elismerik a szerzıdés teljesítéséért fennálló együttes kötelezettségüket és egyetemleges felelısségüket, részletezik a beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülı feladatok egymás közötti megosztását, valamint megjelölik a vezetı céget. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdésben foglalt jogok és kötelezettségek a projekttársaság létrejöttének idıpontjától a projekttársaságot illetik meg, illetıleg terhelik. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdés a) h) pont illetve a 61. (1) bekezdés d) pont hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. (1) bekezdés a) c) pont hatálya alá tartozik. Ajánlatkérı kizárja az eljárásból azt az ajánlattevıt, aki, illetıleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erıforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. (1) bekezdés hatálya alá tartozik Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a 61. (2) bekezdése szerint meghatározott kizáró ok fennáll. Igazolási mód: Az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben

9 igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedéső ajánlattevık, alvállalkozók és erıforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (K.É szeptember 23.) értelmében az egyszerő eljárásban a nyertes ajánlattevınek (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezetnek) az eredményhirdetést követıen a Kbt a (2) és (3) bekezdései szerinti igazolásokat nyolc napon belül be kell nyújtania. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja szerinti, valamennyi számlavezetı pénzintézet, az ajánlat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy ajánlattevı, illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó: - mióta vezeti a pénzintézetnél számláját - számláján az ajánlati felhívás megjelenésének napjától számított elmúlt 1 éven belül fizetési sorban állás elıfordult-e, ha igen, mennyi ideig Az ajánlattevınek, közös ajánlattevık esetén minden ajánlattevınek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az összes számlavezetı pénzintézetének igazolását csatolta. 2. A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat benyújtása, a években a teljes forgalom továbbá a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységbıl származó összes nettó árbevételrıl részenként. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, közös ajánlat esetén ajánlattevı, illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó: 1. Ha az ajánlattevı, illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó bármely bankszámláján az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjától számított elmúlt 1 éven belül 15 napot meghaladó fizetési sorban állás fordult elı. 2. Ha az ajánlattevı nem rendelkezik összesen a években végzett az adott rész tekintetében a teljes forgalom szerinti tevékenységbıl származó legalább: az 1. rész tekintetében 50 millió Forint, a 2. rész tekintetében 30 millió Forint, a 3. rész tekintetében 30 millió Forint, a 4. rész tekintetében 1 millió Forint nettó árbevétellel, továbbá a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységbıl származó legalább: az 1. rész tekintetében 8 millió Forint, a 2. rész tekintetében 2 millió Forint, a 3. rész tekintetében 2 millió Forint, a 4. rész tekintetében 200 ezer Forint nettó árbevétellel. Amennyiben ajánlattevı az elıírt alkalmassági követelmények tekintetében más szervezet erıforrásaira támaszkodik, a Kbt. 65. (4) bekezdésének a) illetve b) pontjában

10 foglaltak szerint köteles igazolni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Ajánlatkérı felhívja a figyelmet a Kbt. 4. 3/E. pontjában foglaltakra III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja, illetve a Kbt. 68. (1) bekezdése szerint benyújtott, a években a közbeszerzés tárgya szerinti tárgyú igazolások részenként, az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje és helye, a szerzıdést kötı másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt-e. 2. A Kbt. 67. (1) bekezdés d) pontja alapján a beszerzendı áru leírása illetıleg fényképének bemutatása, amelynek eredetiségét az ajánlatkérı felhívására igazolni kell; 3. A Kbt. 67. (1) bekezdése c) pontja alapján, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek és vezetık bemutatása, a szakmai önéletrajzuk, az iskolai végzettségükrıl, és az elvárt szakmai képzettségrıl szóló iratok másolatának csatolása Amennyiben ajánlattevı az elıírt alkalmassági követelmények tekintetében más szervezet erıforrásaira támaszkodik, a Kbt. 65. (4) bekezdésének a) illetve b) pontjában foglaltak szerint köteles igazolni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Ajánlatkérı felhívja a figyelmet a Kbt. 4. 3/E. pontjában foglaltakra Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, közös ajánlat esetén ajánlattevı, illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó: 1. Ha az ajánlattevı, illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik együttesen a években végzett összesen legalább: az 1. rész tekintetében 1 db legalább 8 millió Forint nettó értékő közbeszerzés tárgya szerinti szállítási, a 2. rész tekintetében 1 db legalább 2 millió Ft nettó értékő RFID rendszer szállítási, a 3. rész tekintetében 1 db legalább 5 millió Forint nettó értékő közbeszerzés tárgya szerinti szállítási, valamint 1 db legalább 3 millió Forint nettó értékő könyvszkenner szállítási, a 4. rész tekintetében 1 db 200 ezer Forint nettó értékő közbeszerzési tárgya szerinti szállítási tárgyú referenciával. 2. Ha az ajánlattevı, illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik együttesen az egyes részek tekintetében valamennyi a II.2.1) pontban felsorolt beszerzendı áru leírásával, illetıleg fényképének bemutatásával, továbbá ha a beszerzendı áru leírása nem elégíti ki a dokumentáció mőszaki leírásában meghatározott követelményeket A leírásnak tartalmaznia kell: - a beszerzendı áru megnevezését gyártó és típus megadásával - a beszerzendı áru mőszaki paramétereit. 3. Ha az ajánlattevı, illetve 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik együttesen legalább az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt személlyel:

11 - 1 fı informatikai végzettségő, legalább 3 éves informatikai szakmai tapasztalattal rendelkezı szakember III.2.4) Fenntartott szerzıdések A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerzıdés a Kbt szerint fenntartott igen [ ] nem [x] III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [x] Tárgyalásos [ ] IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)

12 A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ] VAGY Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] [x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (nettó Ft-ban) Vállalt jótállási garancia (hónapokban kifejezve) Vállalt napi késedelmi kötbér mértéke (a késedelem idıszakára számított, a teljes beszerzés szerinti érték szerint, naponta %-ban kifejezve) Az ajánlattevı által mőködtetett ügyfélszolgálat távolsága az ajánlatkérı székhelyétıl (km-ben) IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) TIOP / IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén Elızetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

13 IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/06/15 (év/hó/nap ) Idıpont: óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: Ajánlatkérı dokumentációt biztosít. A dokumentáció megvásárlása az eljáráson történı részvétel feltétele. A dokumentáció díjának ( ÁFA), a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Raiffeisen Bank bankszámlájára történı átutalását követıen vehetı át II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Igazgatósági Titkárságán (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) munkanapokon között, az ajánlattételi határidı napján óra között. Ha a dokumentáció megküldését kérik, annak teljesítése a Kbt. 54 (4) bekezdése szerint történik. A dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a dokumentáció ellenértékének megfizetésérıl szóló igazolást. A dokumentáció beszerzésének határideje: 2010/06/ óra. Az átutaláson fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát, és azt, hogy az átutalás a dokumentáció megvásárlására irányul. Az átutalást igazoló bizonylat másolatát az ajánlathoz csatolni kell. Ajánlatkérı lehetıséget ad a dokumentáció megvásárlását megelızıen a dokumentációba való betekintésre a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Igazgatósági Titkárságán (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) munkanapokon között, az ajánlattételi határidı napján óra között. IV.3.4) Az ajánlattételi határidı Dátum: 2010/06/15 (év/hó/nap) Idıpont: óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: - IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 40 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)

14 IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/06/15 (év/hó/nap) Idıpont: óra Helyszín : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Igazgatóság (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdése szerint. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: Konzorciumi együttmőködésen alapuló informatikai rendszerfejlesztés virtuális megyei tudástár kialakítása Borsod- Abaúj-Zemplén megye lakosságának minıségi könyvtári ellátása érdekében TIOP / projekt. V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: június óra V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: július óra V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) igen [x] nem [ ] Ajánlatkérı dokumentációt biztosít jelen ajánlattételi felhívás IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei pontban leírtak szerint. V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa:

15 1-100 pont V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatok értékelése során a bírálati részszempontok kapcsán a pontszámok megadása a legkedvezıbb értékhez képest egyenes arányosítással történik, pont között. Minden egyes részszempont esetén a legkedvezıbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezıbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. Ajánlatkérı rögzíti, hogy a résszempontok 2 és 3. pontjai esetében a legmagasabb értéket, a 1. és 4. pont esetében a legalacsonyabb értéket tekinti a legkedvezıbb ajánlatnak. Az ajánlatkérı valamennyi bírálati szempont esetében a pontozást a kerekítés szabályai szerint két tizedes jegyig végzi el. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7) Egyéb információk: 1. Ajánlattevınek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-c) pontjai, illetve a Kbt. 71. (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 2. Ajánlattevınek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 3. Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét a Kbt. 83. szerint biztosítja. 4. Az ajánlatokat TIOP / pályázat azonosítót a borítón feltüntetve, cégszerően aláírva, minden tartalommal rendelkezı oldalt szignálva, oldalszámozással ellátva, tartalomjegyzékkel, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, zárt borítékban, 1 eredeti és 3 másolati példányban, továbbá 1 példány CD-n, valamennyi oldalt beszkennelve kell benyújtani. Az ajánlatokon fel kell tüntetni, hogy Eredeti példány illetve Másolati példány. Ha az eredeti és a másolati példányok között eltérés tapasztalható, úgy az eredeti példány az irányadó. Az ajánlatokat egy külsı, és külön belsı borítékokban kell elhelyezni. A borítékokat az alábbi feliratokkal kell ellátni: TIOP / pályázat és Csak bizottság által bontható fel az ajánlatok felbontásának idıpontjában. 5. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülı összes költség az ajánlattevıket terheli. 6. Az ajánlattevık kizárólag írásban kiegészítı tájékoztatást kérhetnek ajánlatkérıtıl a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb tíz nappal a címen Dr. Herbák Henriettának címezve TIOP / pályázat hivatkozással, amelyre ajánlatkérınek az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb hat nappal kell a kiegészítı tájékoztatást megadni. 7. Az ajánlattevınek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban szereplı feltételek elfogadásáról. 8. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevı, közös ajánlat esetén ajánlattevık, ill. 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó és erıforrást nyújtó szervezet eredeti vagy közjegyzı által hitelesített, az ajánlat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldányát. 9. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) kötelezettségvállalásra jogosultságának megállapítása érdekében az ajánlattevı, közös ajánlat esetén ajánlattevık, ill. a 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó az illetékes cégbíróság

16 nyilvántartása szerinti az ajánlat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi kivonatát. (cégkivonat, cégmásolat vagy cégbizonyítvány) 10. Ajánlatkérı ajánlattételi dokumentációt biztosít. A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendı az egyik ajánlattevınek megvásárolnia a dokumentációt. A dokumentáció díjának átutalását igazoló bizonylat másolatát az ajánlathoz csatolni kell. 11. Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívásban a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az alkalmasságot. 12. Az ajánlattételi felhívásban, és az ajánlattételi dokumentációban leírtaknak nem megfelelı ajánlat érvénytelen. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció között eltérés van, úgy az ajánlattételi felhívás az irányadó. 13. Az ajánlatkérı mentesül a szerzıdés megkötésének, illetıleg teljesítésének kötelezettsége alól, ha a közbeszerzés megkezdését követıen általa elıre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerzıdés megkötésére, illetıleg a szerzıdés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. 14. Az ajánlatkérı a nyertes ajánlatot tevı visszalépése esetén a második összességében legelınyösebb ajánlatot tevıvel köt szerzıdést, amennyiben a második legjobb ajánlatot tevıt az írásbeli összegzésben megjelöli. 15. Ajánlatkérı az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelyet az ajánlattételi határidıig, a Kbt. 59. (2) alapján megjelölt módon kell az ajánlatkérı rendelkezésére bocsátani, s amelynek mértéke az 1. rész tekintetében HUF, a 2. rész tekintetében HUF, a 3. rész tekintetében HUF, a 4. rész tekintetében HUF. A befizetés helye: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Raiffeisen Bank fizetési számlájára. A nem átutalással teljesített ajánlati biztosíték esetén kedvezményezettként az ajánlatkérıt kell megjelölni, a bankgarancia és a kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan, érvényességi ideje: az ajánlati kötöttség idıtartama, rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlatok benyújtási határidejével. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték teljesítését igazoló dokumentumot, amely nélkül az ajánlat érvénytelen. Az ajánlati biztosíték kamatmentes visszafizetése a Kbt. 59. (5) bekezdésében foglaltak szerint történik. 16. Ajánlattevınek ki kell töltenie a dokumentációban szereplı azon táblázatot, amelybe be kell írni a termékekre megadott nettó és bruttó egységárat, nettó és bruttó összárat. 17. Ajánlattevınek csatolnia kell az által megajánlott termékek Magyarországon történı forgalomba hozásához szükséges dokumentumokat. 18. Ajánlatkérı a beszerzendı áruk tekintetében a Kbt. 88. (4) bekezdése b) pontja szerint járhat el, azaz kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevıt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. 19. Az ajánlattevınek ajánlatában csatolnia kell az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában meghatározott és a dokumentációban részletezett feltételek szerinti szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról szóló nyilatkozatát. 20. Ajánlatkérı a 2. és 3. bírálati részszempontokhoz tartozó minimum és maximum értékeket az ajánlattételi dokumentációban részletesen állapítja meg azzal, hogy a megadott értékek maximuma, továbbá az ettıl magasabb értékek 100 pontot érnek, valamint a legalacsonyabb érték is minimum 1 pontot ér. 21. Az ajánlatkérı tájékoztatja az ajánlattevıket, hogy jelen közbeszerzési eljárás választását a Kbt. 37. (3) bekezdése indokolta. 22. Ajánlatkérı részérıl a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósításához rendelkezésre álló anyagi fedezet az 1. rész tekintetében 8 millió HUF, a 2. rész tekintetében 5,7 millió HUF, a 3. rész tekintetében 5,4 millió HUF, a 4. rész tekintetében 250 ezer HUF. Ajánlatkérı az adott részek tekintetében a fentebbiekben meghatározottaknál magasabb

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 13 Szerzıdés

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben