1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK"

Átírás

1 Az SCA HYGIENE PRODUCTS Kft. Zewa Kids Memória játék elnevezésű nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata Az SCA HYGIENE PRODUCTS Kft. Personal Care Retail/Consumer Tissue divízió (székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; adatkezelő) és a közreműködőjeként eljáró Publicis Reklámügynökség Kft. (1036 Budapest, Csemete u. 10. I. em. 1.; adatfeldolgozó), mint szervezők (a továbbiakban: Szervezők ) sorsolásos nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék ) szerveznek. 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1. A Játékban kizárólag azon a magyar jogszabályok alapján devizabelföldi*, cselekvőképes, az 1.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Regisztráló ) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt regisztráltak a regisztrációs oldalon (a továbbiakban: Regisztrációs oldal ). A Regisztrációs oldal januárt :59:59 után nem elérhető. *Devizabelföldi: az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) van A Játékból ki vannak zárva az SCA HYGIENE PRODUCTS Kft. Personal Care Retail/Consumer Tissue divízió és a Publicis Reklámügynökség Kft. munkatársai, valamint a velük megbízási jogviszonyban lévő szerződéses partnereik és a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő ügynökségek, illetve az itt felsorolt személyek Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 2. A REGISZTRÁCIÓ A regisztráció előfeltétele a Memória játékban való részvétel. (A játék menete tehát: 1. lépés Memória játék megoldása, 2. lépés regisztráció. A sorsolás során nem vesszük figyelembe, hogy ki mennyi idő alatt oldotta meg a Memória játékot) 2.1. Minden Regisztráló csak egyszer vesz részt a sorsoláson A regisztráció (a továbbiakban: Regisztráció ) a következő módon zajlik: a Regisztrációs oldal kitöltésével, ahol a Regisztrálónak meg kell adnia nevét, lakcímét, telefonszámát, címét, a jelen Részvételi- és játékszabályzat elfogadásával A Szervezők a nyeremény átadásáig kizárhatják a Játékból azt a Regisztrációt, amely alapján a Regisztráló részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Regisztráción feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, illetve a Regisztráló által megadott címen a nyereményt bármely okból nem lehet részére kézbesíteni. A Regisztráló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket felelősség nem terheli. 3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA A Játék október 10-én 08:00:00 órakor kezdődik, és január 2-án 23:59:59. órakor fejeződik be.

2 4. A NYEREMÉNY, A NYERTESEK MEGHATÁROZÁSA, A NYEREMÉNY ÁTADÁSA 4.1. A Játék keretében január 10. napján az érvényesen regisztrálók között a Szervezők az alábbi nyereményeket sorsolják ki: 1 db Szülinap az Állatkerti Játszóházban ( részletek az 1-es számú mellékletben) 3 db. 1 felnőtt + 1 gyerek éves Állatkert bérlet 25 db Ft értékű Zewa Kids csomag (részletek a 2-es számú mellékletben) A Nyereményekre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó valamennyi SZJA, EHO fizetési kötelezettséget, továbbá a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is az SCA HYGIENE PRODUCTS Kft. Personal Care Retail/Consumer Tissue divízió vállalja. A Nyeremények készpénzre nem válthatók, és más személyre át nem ruházhatók A sorsolás helyszíne: Budapest, Csemete utca 10. (Publicis Reklámügynökség) 4.3. A sorsolás időpontja: január :00:00 óra 4.4. A nyertes kiválasztása zárt sorsolás keretében, a játékszabály ismertetése után, közjegyző jelenlétében, véletlen számokat generáló számítógépes program segítségével történik. A Szervezők minden nyereményre egy-egy nyertest és egy-egy tartaléknyertest, azaz összesen 29 nyertest és 29 tartaléknyertest sorsolnak ki A nyerteseket a Szervezők a sorsolást követően 10 munkanapon belül értesítik a Regisztrációs Oldalon feltüntetett telefonos elérhetőségükön, illetve elektronikus levél útján a megadott címre. A nyereményeket Szervezők postai úton kézbesítik a Regisztráló által megadott lakcímre A nyeremény átvételére a nyertes Játékosok a nyertességről szóló értesítés átvételét követő 90 napos, jogvesztő határidőn belül jogosult(ak). 5. FELELŐSSÉG 5.1. A Regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, lakcím-, telefonszám-, illetve cím elírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.) a Szervezők felelősséget nem vállalnak A Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak a Regisztrációs oldallal kapcsolatban felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software hibák, lassú számítógép vagy internet kapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a Regisztrációs oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb.). 6. A JÁTÉK MÓDOSÍTÁSA A Szervezők fenntartják a kizárólagos jogot a Játék bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, korlátlanul a Játék időtartama alatt bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a Játék nem folytatható le a jelen Részvételi szabályzatnak megfelelően. A Játék törlése esetén minden Regisztráció lejártnak és érvénytelennek, a Regisztráló pedig a nyereményre jogosulatlannak tekintendő.

3 7. ADATVÉDELEM 7.1. A 2.2. pontban meghatározott adatszolgáltatás önkéntes. Azáltal, hogy a Regisztráló nevét, lakcímét, telefonszámát és címét a Regisztrációs oldalon megadja, a Regisztráló feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy: a személyes adatait a Szervezők a Játék lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezésének megfelelően kezeljék; adataik a Szervezők adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervezők - esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenységük céljából, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvényben, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben, időben és térben korlátlanul felhasználhassák Azok a Regisztrálók, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok valamelyikén tehetik meg: küldésével címre; az tárgyában a következőket kérjük feltüntetni: adattörlés. Az adatbázisból való törlésre a Játék időtartama alatt Publicis Reklámügynökség Kft. ügyfélszolgálatánál tett bejelentéssel a as telefonszámon, illetve a Publicis Reklámügynökslg Kft Budapest, Csemete u. 10. I. em. 1. postacímére megküldött levél útján. A Játék lezárultát követően pedig az SCA HYGIENE PRODUCTS Kft. Personal Care Retail/ Consumer Tissue divízió ügyfélszolgálatánál tett bejelentéssel a telefonszámon, a com, illetve az SCA HYGIENE PRODUCTS Kft. Personal Care Retail/Consumer Tissue divízió 1021 Budapest, Budakeszi út 51. postacímre megküldött levél útján van lehetőség A Szervezők kijelentik, hogy a Játék során a Regisztráló által megadott személyes adatok kezelése során a magyar adatvédelmi jogszabályok, különösen a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezésének megfelelően járnak el, az adatokat harmadik fél részére nem továbbítják A Regisztráló személyes adataihoz az adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai férhetnek hozzá, akik az adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek A Regisztráló elektronikus, illetve postai úton tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését Az adatkezelő a saját személyes adatai vonatkozásában a betekintés lehetőségét a Regisztráló számára biztosítja a Játék időtartama alatt az adatfeldolgozó ügyfélszolgálatán (1036 Budapest, Csemete u. 10. I. em. 1.), előzetes bejelentést követően. a Játék lezárultát követően pedig szintén a 1036 Budapest, Csemete u. 10. I. em. 1. ügyfélszolgálatán. 7.7 A Regisztráló kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáró,l időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti A valóságnak meg nem felelő adatot a Regisztráló kérelmére az adatkezelő helyesbíteni köteles A személyes adatot haladéktalanul törölni kell, ha: a) kezelése jogellenes, b) a Regisztráló kéri, c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte A helyesbítésről és a törlésről a Regisztrálót a Szervezők értesítik A Regisztráló amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, az adatkezelő és/vagy az adatvédelmi biztos eljárását kezdeményezheti.

4 8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 8.1. A Játék Részvételi szabályzata elérhető a internetes oldalon. A Játékról tájékoztatás kérhető a Publicis Reklámügynökség Kft. ügyfélszolgálatán keresztül is a as telefonszámon, mely a Játék időtartama alatt, munkanapokon 9 és17 óra között érhető el Amennyiben a jelen Részvételi- és játékszabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi- és játékszabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi- és játékszabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép A Regisztrálók a Regisztrációval a jelen Részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik, és elfogadják, továbbá nyilatkoznak, hogy az 1.1. pontban foglalt feltételeknek megfelelnek. Budapest, október 17. Publicis Reklámügynökség Kft.

5 1. számú melléklet Szülinap a játszóházban Hétvégén (péntek, szombat, vasárnap) / 10 fő Az ajándék tartalmazza: - 2,5 óra játékidőt az Állatkert Játszóházban - Játszóház egyik különtermének kizárólagos használatát - egy fő játékmestert, aki a zsúr ideje alatt foglalkozik a gyerekekkel - 0,5 l rostos üdítőt és 2*1,5 ásványvíz - Helyben, frissen készült étel a gyerekek részére (választható: pizza szelet, szendvics, hot-dog, dínó menü, halrudacskák hasábbal) - ajándékot az ünnepelt és a meghívottak részére. - meghívókat - animációs programot A születésnapi tortát az ár nem tartalmazzza. Igény esetén az Állatkert Játszóház biztosítja, vagy a megrendelő hozhatja. Az Állatkert játszóház különleges programja az állatbemutató, mely során a gyermekek a zsúr helyszínén ismerkedhetnek meg az ormányos macival, a vadászgörénnyel vagy akár egy boával. (Választható állatok: ormányos medve, vadászgörény, kígyó, bagoly, holló, kacagójancsi, kakadu.) A zsúrok kezdési időpontjai hétvégén: 10:00, 13:30, 17:00 óra

6 2. számú melléklet Zewa Kids nyereménycsomag tartalma Az Ft értékű nyereménycsomag az alábbi termékeket tartalmazza: Zewa Kids papírzsebkendő Zewa Zoo dobozos papírzsebkendő Zewa Deluxe 3 rétegű toalettpapír Zewa Kids nedves toalettpapír

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat A Violetta Kvízjáték nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628,

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. MINDEN 10. KÓDFELTÖLTÉS NYER! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. MINDEN 10. KÓDFELTÖLTÉS NYER! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. MINDEN 10. KÓDFELTÖLTÉS NYER! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA 1.1 Jelen adatkezelési szabályzat ( Adatkezelési

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban Játék )

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Az oldal kezelője a KKV Megoldások Kft (Szolgáltató) k személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

Valentin napi promóció

Valentin napi promóció Valentin napi promóció A Gastroyal Product Kft. nyereményakciójának részvételi, játék- és adatvédelmi szabályzata Játékszabályzat 1. Az akció szervezője Gastroyal Product Kft. székhely: 1211 Budapest,

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Rajzpályázat 2014 MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL 1.

Részletesebben