Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 6000

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 6000"

Átírás

1 Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezésére (, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. -ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]; Kbt. 22. (1) bek. b.) d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza; II. rész IV. fejezet e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt ának (3) bekezdésére vagy ának (4) bekezdésére]; nettó Ft-Kbt.40. (3) bekezdése alapján f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is; Kötelező g) a kérelem és a hirdetmény Szerkesztőbizottsághoz történő megküldésének napját. 2009/08/ (6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg. Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: A hirdetményt feladás előtt Dr Csitkei Mária hivatalos közbeszerzési tanácsadó ellenjegyezte. A felhívás II.3.) pontjában azért nem szerepel a teljesítési határidő, mert az eltérő a különböző részajánlatokra. EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) Információ és on-line formanyomtatványok: I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Kecskeméti Főiskola Izsáki út 10. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Város/Község Kecskemét Postai irányítószám: 6000 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Földesi Gabriella gazdasági főigazgató-helyettes 76/ / Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

2 A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet [x] Egyéb (nevezze meg): oktatási intézmény Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás [x] Oktatás Egyéb (nevezze meg): II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás [x] b) Árubeszerzés c) Szolgáltatásmegrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [x] Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye Kecskemét Izsáki út 10. Kecskemét Erdei Ferenc u NUTS-kód HU331 A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

3 A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés a "Felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések (TIOP-1.3.1/07/2)" projekt GAMF Kar és Kertészeti Kar építési beruházásai kivitelezésére. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Fő tárgy Kiegészítő tárgy(ak) Kiegészítő szószedet (adott esetben) II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [x] nem II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre [x] II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem [x] II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) I. rész: GAMF Kar Hegesztőműhely átalakítása, bővítése; Gázpalacktároló építése 7,27 m2 hasznos alapterületen és a meglévő hegesztő műhely gépészeti, villanyszerelési munkái 176 m2 alapterületen. II. rész: GAMF Kar Gyártástechnológiai szaklabor; Villanyszerelési munka 2 db gép elektromos ellátására. III. rész: GAMF Kar 8. sz. épület Mérőlabor kialakítás; 100 m2 alapterületű labor helyiség kialakítása építési, villanszerelési munkái meglévő épületben. IV. rész: Kertészeti Kar környezetvédelmi és élelmiszer alapanyag vizsgáló labor kialakítása; 63,6 m2 alapterületű 2 helyiségből álló labor kialakítása építési, szerelési munkái meglévő épületben. V. rész: GAMF Kar szerver szoba kialakítása; 48,3 m2 alapterületű szerver szoba építési szerelési munkái. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

4 Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) befejezés (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér, jótállás, jótállási biztosíték az ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint. A biztosíték rendelkezésre bocsátására a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontja az irányadó. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem fizet. Felek az ellenszolgáltatás halasztott és részletekben történő fizetésében állapodnak meg (Kbt /3/ bekezdés). A teljesítés során - az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján - nyújtható be végszámla, illetőleg az I. sz. részajánlat esetén 1 db részszámla is. A számlákat ajánlatkérő a vállalkozói számlának a Támogató általi befogadásától számított 30 napon belül egyenlíti ki a vállalkozó pénzintézeti számlájára történő átutalással - figyelemmel a Kbt (1) és (2) bekezdésére is. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérő közös jelentkezés esetére nem írja elő gazdasági társaság létrehozását, de közös jelentkezőknek ajánlatukhoz konzorciumi szerződést kell csatolniuk a korlátlan és egyetemleges felelősségvállalásukra, valamint a teljesítés során való képviseletükre nézve. III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen nem [x] (adott esetben) Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet részvételi jelentkező, alvállalkozó, illetőleg a jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezet, aki/amely a Kbt. 60. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásból kizárásra kerül az olyan jelentkező/ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értéke tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (továbbiakban: 10 % feletti alvállalkozó) vagy a jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezet (továbbiakban: erőforrás szervezet) a Kbt. 62. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá esik. Igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, - a 60. (1) bekezdés e) pontja szerinti köztartozások hiányával valamint a h) pontjával kapcsolatos hatósági igazolásokat a részvételi szakasz eredményhirdetésétől számított 15 napon belül kell csatolnia (Kbt /3/ bek.). III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Jelentkezőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak gazdasági és pénzügyi alkalmassága igazolására valamennyi részajánlatra nézve csatolnia kell: Nyilatkozatot a 2007, 2008 évek beszerzés tárgya (építési szerelési munkák) szerinti árbevételére. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan a szerződés teljesítésére a jelentkező illetőleg a 10 % feletti alvállalkozó, ha; a 2007, 2008 évek beszerzés tárgya szerinti árbevétele összesen nem érte el; - az I. részajánlat vonatkozásában a nettó 50 millió Ft-ot,

5 - a II. részajánlat vonatkozásában a nettó 20 millió Ft-ot, - a III. részajánlat vonatkozásában a nettó 2 millió Ft-ot, - a IV. részajánlat vonatkozásában a nettó 20 millió Ft-ot, - az V. részajánlat vonatkozásában a nettó 25 millió Ft-ot. Az alkalmassági feltételeknek együttesen kell megfelelnie a jelentkezőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Jelentkezőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak a műszaki, szakmai alkalmassága igazlására csatolnia kell: 1./ Nyilatkozatot a 2007, 2008, 2009 évek építési szerelési munkái ismertetésére a szerződést kötő másik fél megnevezésével, a referenciamunka, a teljesítés helye és ideje (év, hónap), az ellenszolgáltatás összege megadásával, valamint referenciaigazolásokat az alkalmasság megítéléséhez szükséges mértékben a Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti tartalommal. 2./ Nyilatkozatot a teljesítésbe bevonandó szakemberekre végzettségük, felelős műszaki vezetői jogosultságuk igazolására szolgáló okirat, valamint a szakember szakmai önéletrajza csatolásával. Ha a szakember nem alkalmazottja ajánlattevőnek/10 % feletti alvállalkozónak, akkor csatolni kell a szakember által aláírt, a kivitelezés teljes időtartamára szóló rendelkezésre állási nyilatkozatot is. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Műszaki, szakmai szempontból alkalmatlan a szerződés teljesítésére a jelentkező illetőleg a 10 % feletti alvállalkozó, ha; 1./ A 2007, 2008, 2009 években nem rendelkezik legalább összesen a következő referenciákkal: - az I. részajánat tekintetében 2 db, egyenként nettó 40 millió Ft ellenszolgáltatásért teljesített épületgépészeti, villanyszerelési referenciamunkával, - a II. részajánlat tekintetében 3 db, nettó 4 millió Ft ellenszolgáltatásért teljesített villanyszerelési referenciamunkával, - a III. részajánlat tekintetében 2 db, egyenként nettó 500 ezer Ft ellenszolgáltatásért teljesített építési és villanyszerelési referenciamunkával, - a IV. részajánlat tekintetében 2 db, egyenként nettó 3 millió Ft ellenszolgáltatásért teljesített építési szerelési referenciamunkával, - az V. részajánlat tekintetében 2 db, nettó 4 millió Ft ellenszolgáltatásért teljesített építési szerelési referenciamunkával - és mindegyik részajánlatra vonatkozóan a referenciamunkára nézve a szerződést kötő másik fél "a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt" minősítést adott. 2./ Nem rendelkezik 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultsággal, 3 év kivitelezői gyakorlattal bíró építész vagy építőmérnök szakemberrel. A jelentkező és a 10 % feletti alvállalkozó az alkalmassági feltételeknek együttesen is eleget tehetnek. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen nem [x] A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: igen nem III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen nem

6 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos [x] A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: A beszerzés tárgya szerinti munkákat - az új tanévkezdetre tekintettel -minél előbb el kell végezni, a kiviteli tervek viszont csak június közepére készültek el és ezt követően készült felhívást meg kellett küldeni a támogató közreműködőjének minőségellenőrzés céljából. Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen nem Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen nem IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

7 IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [x] nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [x] Hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S /07/03 (év/hó/nap) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2009/08/24 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A részvételi dokumentáció ellenértéke ajánlatkérő megbízottja, az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft K&H Bank Rt-nél vezetett számú bankszámlájára a "Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, Kertészeti Kar építési szerelési munkái részvételi dokumentáció ára" hivatkozással fizethető meg. A megadott ellenszolgáltatás részajánlatonként értendő. Az ár az Áfa-t nem tartalmazza. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 2009/08/24 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: 2009/08/28 (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (év/hó/nap) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (év/hó/nap ) Időpont: Hely (adott esetben): Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen nem VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

8 VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [x] nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: TIOP /07/2 VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 1./ A részvételi dokumentáció megvásárlása feltétele a részvételi jelentkezés benyújtásának. A dokumentáció átvehető ajánlatkérő megbízottja, az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft 1055 Budapest Balassi Bálint u IV.e. 3. alatti székhelyén munkanapokon 9,00-15,00 óráig, a jelentkezési határidő lejárta napján 9,00-10,00 óráig a dokumentáció ára megfizetése igazolásával. Jelentkező kérheti a dokumentáció postai úton való megküldését is mellékelve a dokumentáció ára befizetéséről szóló, az átutalást végző pénzintézet által kiadott terhelési értesítés eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát. Közös jelentkezés esetén elegendő, ha csak az egyik jelentkező vásárolja meg a dokumentációt. 2./ A részvételi jelentkezéshez csatolni kell: - a jelentkező és a 10 % feletti alvállalkozó 60 napnál nem régebben kiállított cégkivonatát, - a jelentkezést aláíró aláírási címpéldányát, - nyilatkozatot a a Kbt (1) bekezdésére, - a jelentkező részére erőforrást biztosító szervezet rendelkezésre állásáról szóló igazolást a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő felhívja jelentkezők figyelmét, hogy a jelentkezés nem tartalmazhat ajánlatot, mert ez érvénytelenségi ok (Kbt (1) bekezdés b) pont). 3./ A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja: augusztus ,00 óra. Helye: ajánlatkérő megbízottja székhelye: 1055 Budapest Balassi Bálint u IV.e.3. A részvételi jelentkezések felbontásakor a Kbt (2) bekezdése szerintiek lehetnek jelen. 4./ Ajánlatkérő a hiánypótlást teljeskörűen biztosítja. 5./ A részvételi szakasz eredményhirdetése időpontja: augusztus ,00 óra. Helye: a VI.3)3./ pontban megjelölt. 6./ Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást a részvételi szakasz eredményhirdetése napján küldi meg az alkalmasnak minősített érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezők részére. 7./ Ajánlatkérő közli, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt. 85. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1055 Internetcím (URL): Ország: Magyarország A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Város/Község Postai irányítószám: Ország: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323.

9 VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Város/Község Postai irányítószám: Ország: Internetcím (URL): VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap) A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft Balassi Bálint u IV.e.3. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1055 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr Csitkei Mária hivatalos közbeszerzési tanácsadó Internetcím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft Balassi Bálint u Város/Község Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1055 Címzett: Dr Csitkei Mária hivatalos közbeszerzési tanácsadó Internetcím (URL): Ország: Magyarország III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft Balassi Bálint u IV.e.3.

10 Város/Község Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1055 Címzett: Dr Csitkei Mária hivatalos közbeszerzési tanácsadó Internetcím (URL): Ország: Magyarország B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA GAMF Kar hegesztőműhely átalakítása, bővítése 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Fő tárgy Kiegészítő tárgy(ak) Kiegészítő szószedet (adott esetben) 3) MENNYISÉG Gázpalacktároló építése 7,27 m2 hasznos alapterületen és a meglévő hegesztőműhely gépészeti, villanyszerelési munkái 176 m2 hasznos alapterületen. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés 2009/10/30 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően) B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA GAMF Kar Gyárástechnológiai szaklabor villanyszerelési munkái. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Fő tárgy Kiegészítő tárgy(ak) Kiegészítő szószedet (adott esetben)

11 3) MENNYISÉG Villanyszerelési munka 2 db gép elektromos ellátására Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés 2010/01/30 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően) B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 3 MEGHATÁROZÁS 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA GAMF Jar 8, sz. épület Mérőlabor kialakítás 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Fő tárgy Kiegészítő tárgy(ak) Kiegészítő szószedet (adott esetben) 3) MENNYISÉG 100 m2 alapterületű labor helyiség kialakítás építési, villanyszerelési munkái meglévő épületben. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés 2010/01/30 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően) B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 4 MEGHATÁROZÁS 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Kertészeti Kar környezetvédelmi és élelmiszer alapanyag vizsgáló labor kialakítása 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Fő tárgy Kiegészítő szószedet (adott esetben)

12 Kiegészítő tárgy(ak) ) MENNYISÉG 63,6 m2 alapterületű 2 helyiségből álló labor kialakítása építési, szerelési munkái meglévő épületben. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés 2009/10/20 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően) B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 5 MEGHATÁROZÁS 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA GAMF Kar szerver szoba kialakítása. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Fő tárgy Kiegészítő tárgy(ak) Kiegészítő szószedet (adott esetben) 3) MENNYISÉG 48,3 m2 alapterületű szerver szoba építési munkái. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés 2009/10/10 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) hirdetmény visszavonása, módosítása, ajánlattételi határidő meghosszabbítása Állapota Hp.vissza

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) hirdetmény visszavonása, módosítása, ajánlattételi határidő meghosszabbítása Állapota Hp.vissza Ajánlatkérő Szervezet: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Címzett: Bodó Sándor Cím: Kossuth u. 72. Ir.szám: 4171 Város/Község: Sárrétudvari Ország: Magyarország Telefon: 54/474-011 Telefax: 54/474-024

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Egyéb közlemény: Ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó jár el, a hirdetmény ellenőrzését nem kéri.(644.)

Egyéb közlemény: Ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó jár el, a hirdetmény ellenőrzését nem kéri.(644.) Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Egyéb közlemény: 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [ ] Egyéb közlemény: 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [ ] Egyéb közlemény: 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

http://ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewform.jsp?id=13777/2013

http://ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewform.jsp?id=13777/2013 1 / 10 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Postai irányítószám: 7300

Postai irányítószám: 7300 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1. Állapota

Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1. Állapota Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1 Ajánlatkérő Szervezet: Címzett: Cím: Ir.szám: Város/Község; Ország: Telefon: Telefax: E-mail: Internet cím(url): Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság dr. Kardos

Részletesebben

1. oldal, összesen: 11 oldal

1. oldal, összesen: 11 oldal 1. oldal összesen: 11 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal összesen: 28 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekrıl a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérık vonatkozásában 1. Az ajánlatkérı neve, címe: Észak-magyarországi

Részletesebben

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. )

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=22029/2010

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=22029/2010 1. oldal összesen: 9 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 oldal

1. oldal, összesen: 10 oldal 1. oldal összesen: 10 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesít ben történ közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma 1. oldal, összesen: 9 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben