RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a,, Parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére. tárgyú a közösségi értékhatárt elérő gyorsított, meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában TED 2013/S (2013. szeptember 20.) szeptember 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ A JELENTKEZŐKNEK 1. A Dokumentációban előforduló kifejezések 2. Kiegészítő tájékoztatás kérése 3. A Dokumentáció bizalmas jellege 4. A részvételi jelentkezés elkészítésének és benyújtásának költségei 5. A részvételi jelentkezés elkészítésére vonatkozó előírások 6. A részvételi jelentkezés kötelező tartalmi elemei 7. Közös jelentkezés 8. A részvételi jelentkezésre vonatkozó formai előírások 9. A részvételi jelentkezések benyújtása 10. A részvételi jelentkezések felbontása 11. A részvételi jelentkezések elbírálása 12. Az írásbeli összegezés megküldése 13. Ajánlattételre felkérés II. III. NYILATKOZATMINTÁK MŰSZAKI LEÍRÁS 2

3 I. ÚTMUTATÓ AZ RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK 1. A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK Ajánlatkérő: Óbudai Parkolási Kft Budapest, Szentlélek tér 7. (Mozaik utca 7.) Részvételre jelentkező: Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a részvételi szakaszban részvételi jelentkezést nyújt be. Részvételi felhívás: Az ajánlatkérő által közö közbeszerzési eljárásban készített TED 2013/S számon közzétett Részvételi felhívás továbbiakban Felhívás. Dokumentáció: A részvételi felhívás kiegészítésére és a megfelelő jelentkezés elősegítésére szolgáló jelen részletes részvételi dokumentáció (továbbiakban: Dokumentáció). Részvételi jelentkezés (továbbiakban Jelentkezés): A részvételi felhívásban és a Dokumentációban foglaltakra a Részvételre jelentkező által készített Jelentkezés az összes csatolt mellékleteivel együtt. Alvállalkozó: Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében a Részvételre jelentkező által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. Gazdasági szereplő: Bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 3

4 2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE A Felhívással és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 45. alkalmazásával, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhető az ajánlatkérőtől a Felhívás I.1. pontján megjelölt címen keresztül A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal válaszolja meg az Ajánlatkérő. A Kbt. 45. (3) bekezdése alapján, ha kérdést a fenti válaszadási határidőt megelőző harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő részvételre jelentkezéshez szükséges. Az ajánlatkérő - ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre - ilyenkor is élhet a részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A kiegészítő tájékoztatást egyidejűleg kapják meg a Jelentkezők a kérdések szövegével, de a kérdést feltevő megnevezése nélkül. A Kbt. 45. (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a részvételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a részvételi határidő lejártát megelőző legkésőbb harmadik napon megadni. Ebben az esetben a részvételi határidő meghosszabbításáról ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíti. Jelentkezőknek telefaxon vagy ben vissza kell az ajánlatkérő képviselője - Déri Ferenc ügyvezető - részére igazolniuk, hogy a kiegészítő tájékoztatást megkapták. Ugyanezen előírás vonatkozik az ajánlatkérő vagy képviselője által a közbeszerzési eljárás során a Jelentkezők részére küldött valamennyi dokumentum esetére is. A visszaigazolás elmulasztása esetén nem hivatkozhat arra a Jelentkező, hogy valamely dokumentumot nem kapott meg határidőben. Kiegészítő tájékoztatást kérni kizárólag ÍRÁSBAN, TELEFAXON, EN (faxon megerősítve) az alábbi elérhetőségeken: Óbudai Parkolási Kft Budapest, Mozaik utca 7. fax:

5 Kizárólag a Jelentkező felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben megfelelő postacímet, telefaxszámot illetve címet adjon meg, amelyre a kérdéseket és válaszokat az Ajánlatkérő továbbíthatja. 3. A DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS JELLEGE A Dokumentáció kizárólag a Jelentkezések elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a Dokumentációt, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára. 4. A JELENTKEZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI A Jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag a Jelentkezőket terhelik. Az Ajánlatkérő nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek a Jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban a Jelentkezőnél merültek fel. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető a Jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére. 5. A JELENTKEZÉS ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK A Jelentkezőnek a Jelentkezésben és a Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlata jelentkezést elkészíteniük és benyújtaniuk. 6. A JELENTKEZÉS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI A Jelentkezésnek a következő okiratokat kell tartalmaznia: 1. Fedlap (Jelentkező neve, székhelye, az eljárás tárgya) 2. A Dokumentációban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (Minták) 3. Tartalomjegyzék (oldalszámokkal) 4. Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdésének a)-b) pontjai alapján (Minták) 5. Nyilatkozat (Kbt.) 56. (1) bekezdése és 57. (1) bekezdés és az 56. (2) bekezdése tekintetében a kizáró okok tekintetében (Minták) 5

6 6. Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja tekintetében (Minták 7. A Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet igénybe vétele esetén benyújtandó dokumentumok és a Minták szerinti nyilatkozat az erőforrások biztosításáról (Minták) 8. Közös részvételi jelentkezés esetén együttműködésről szóló megállapodás (adott esetben) 9. A Jelentkező Kbt. 60. (5) bekezdése szerinti nyilatkozata (Minták) 10. A Kbt. 55. (1) illetve 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a részvételi felhívás megjelenését követően kelt nyilatkozatot (attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal: pénzforgalmi számlaszám megadása, mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját, volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorban állás a részvételi felhívás feladását megelőző 12 hónapban; 11. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatot az előző 3 üzleti év teljes ÁFA nélkül számított teljes árbevételéről, évenkénti bontásban, attól függően, hogy az részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; (Minták) /2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje elmúlt 3lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója másolatát (mérleg és eredménykimutatás részek) benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a gazdasági szereplő beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, úgy annak csatolása nem szükséges, illetve a likviditási mutatók tekintetében részvételre jelentkező csatolja a Dokumentációban találhatóminta szerinti nyilatkozatot. 13. M.1. a részvételi felhívás feladását megelőző 72 hónapos időszak legjelentősebb szállításainak ismertetése, az ismertetésnek ki kell térnie valamennyi az ezen időszakban parkolójegy automata beszerzések tárgykörében teljesített (befejezett) szállítások, bérbeadások tekintetében az alábbiakra: a teljesítés ideje, a 6

7 szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállított eszközök megnevezése, az ellenszolgáltatás összege, a Kr. 16. (1) bekezdése szerinti módon igazolva (Kr. 15. (1) bekezdés a) pont); (Minták) 14. M.2. a Kr. 15. (1) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzés tárgya (parkoló automata gyártás vagy szállítás) tevékenységre vonatkozó tanúsítvány vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását; 15. M.3. a Kr. 15. (1) bekezdés d) pontja alapján a szállítandó eszköz részletes műszaki leírása, annak gyártói igazolása és fényképének bemutatása. A műszaki leírásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy abból a minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen kiolvasható legyen. 16. A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezést aláíró jelentkező, valamint a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet vonatkozásában, az aláírási címpéldányokat/aláírás mintákat 17. A minimumfeltételeknek való megfelelésről szóló Részvételre jelentkezői nyilatkozat (Minták) 18. Nyilatkozatot kötelesek a gyártói kapacitás meglétének igazolása érdekében. 19. Kbt (5) bekezdése alapján, hogy az előírt biztosíték a Kbt (4) bekezdés szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat. A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerű aláírással kell ellátva, eredetiben kell benyújtani. Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. Jelentkező a Dokumentáció mintáit felhasználva, azok tartalmát figyelembe véve kell, hogy benyújtsa jelentkezését. 7

8 7. KÖZÖS RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS A közös Jelentkezőktől ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg. Több gazdasági szereplő közösen is jelentkezhet. A közös Jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös Jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös Jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös Jelentkezők megjelölését. A Jelentkezéshez be kell nyújtani a közös Jelentkezők megállapodását, amely tartalmazza a felelősségvállalásra (egyetemleges felelősség a szerződés teljesítésért), valamint a szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára a Jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. ], a hiánypótlás [67. ], a felvilágosítás [67. ] és indokolás [ ] kérése esetében az ajánlatkérő a közös Jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Jelentkezésben megnevezett képviselőnek küldi meg. A közös Jelentkezők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az egy közös Jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a Jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös Jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös Jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. 8. A JELENTKEZÉSRE VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK Írásban és zártan az Óbudai Parkolási Kft. (1033 Budapest, Mozaikutca 7.) II. emelet Titkárságán közvetlenül vagy postai úton kell ugyanezen címre benyújtani a részvételi határidő lejártáig, 1 nyomtatott és egy elektronikus CD- vagy DVD-lemezen (szkennelt) példányban. Részvételi jelentkezés Parkolójegy kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése Tilos felbontani a részvételi határidő lejártáig! Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. 8

9 9. A JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSA A Jelentkezőnek a Jelentkezése nyomtatott és elektronikus példányát, egy közös borítékban/csomagban kell elhelyeznie, és a Részvételi felhívás VI.3) 4. pontja szerinti helyre Óbudai Parkolási Kft. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) II. emelet Titkárság helyre kell eljuttatni. A jelentkezések nyomtatott példányát, roncsolás mentesen, nem bonthatóan, összefűzve, oldalszámozással ellátva kell benyújtani a fenti címen. A Jelentkezésbe kötelező oldalszámozással ellátott tartalomjegyzéket csatolni. A postán feladott Jelentkezést ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidőig sor kerül. A Jelentkezés átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben bármelyik Jelentkezés a benyújtási határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra. Ajánlatkérő az elkésett Jelentkezéseket nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai szerinti határidőig felbontatlanul megőrzi. A Jelentkezéseket postai úton is be lehet nyújtani. A Jelentkezés, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) a Jelentkező viseli. 10. A JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSA A Jelentkezések felbontásának időpontjáról a Jelentkezők külön értesítést nem kapnak. A Jelentkezések felbontásának időpontja: szeptember :00 óra A Jelentkezések felbontásának helye: Óbudai Parkolási Kft. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) II. emelet Tárgyaló A Jelentkezéseket az Ajánlatkérő megbízottja bontja fel. A részvételi jelentkezések felbontásakor a Kbt. 62. (5) bekezdése alapján ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét. A Jelentkezések felbontásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a Kbt. 62. (7) bekezdése alapján a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Jelentkezőnek. 9

10 11. A JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSA A Jelentkezéseket az ajánlatkérő közbeszerzési bírálóbizottsága (a továbbiakban: Bírálóbizottság) bírálja el. A Bírálóbizottság szakvéleményt készít a döntéshozó részére, amelyben javaslatot tesz az érvénytelen és érvényes jelentkezésekre, illetve a részvételi szakasz eredményességére. Ajánlatkérő a Kbt. 67. a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 12. AZ ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSE Az eljárást lezáró döntést az Ajánlatkérő Döntéshozója hozza meg. Ajánlatkérő jelen eljárásban külön eredményhirdetést nem tart az Összegezést a Jelentkezők részére megküldi. 13. AJÁNLATTÉTELRE FELKÉRÉS Ajánlatkérő a részvételi szakasz eredménye alapján érvényes Jelentkezőknek a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján ajánlattételi felhívást küld. 10

11 II. MINTÁK 11

12 1. számú minta FELOLVASÓ LAP Részvételre jelentkező neve:.. címe:.. telefonszáma:.. faxszáma:.. címe:.. Az Óbudai Parkolási Kft., mint ajánlatkérő által,, Parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére. tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő Részvételi felhívására részvételi jelentkezést nyújtok be. Kelt, PH.. cégszerű aláírás 12

13 Nyilatkozat 2. sz. minta a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. (1) bekezdése f) és i) pontjai és 57. (1) bekezdés a)-c) pontjai tekintetében 1 Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Részvételre jelentkező neve, címe) képviselője az Óbudai Parkolási Kft., mint ajánlatkérő által,, Parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére. tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet, Részvételre jelentkező, aki: Kbt. 56. (1) bekezdés: f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; Kbt. 57. (1) bekezdés: (1) az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti 1 A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet ban foglaltaknak megfelelően kérjük becsatolni. Jelen nyilatkozatot közjegyző által hitelesítve. 13

14 - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az Részvételre jelentkező ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; Nyilatkozunk a Kbt. 58. (3) bekezdésének megfelelően, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. és a Kbt ában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Kelt, PH.. cégszerű aláírás 14

15 3. számú minta Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjának kc) alpontjában meghatározott a kizáró ok tekintetében Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Részvételre jelentkező neve, címe) képviselője az Óbudai Parkolási Kft., mint ajánlatkérő által,, Parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt. (Részvételre jelentkező neve) olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek./nem jegyeznek. 2 a.) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa neve:.. állandó lakhelye:. b.) A pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen. 3 Kelt, PH.. cégszerű aláírás 2 A megfelelő válasz aláhúzandó. 3 A nyilatkozat a) pontját kizárólag abban az esetben kell kitölteni, vagy a b) pontot jól láthatóan aláhúzni, ha ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. 15

16 Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. (2) bekezdése tekintetében 4. sz. minta Kbt. 56. (2) bekezdés az alábbiak szerint rendelkezik: (2) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. Fentiekre tekintettel az alábbi Nyilatkozatot teszem a Kbt. 56. (2) bekezdése tekintetében: A 350/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. j) pontja tekintetében nyilatkozunk a Kbt. 56. (2) bekezdésére vonatkozóan arról, hogy van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az Részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik és ezen szervezeteket az alábbiakban nevezzük meg: Név: Székhely (cím): Nyilatkozunk továbbá arról, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. vagy Nem releváns Részvételre jelentkező tekintetében. Kelt, PH.. cégszerű aláírás 16

17 5. sz. minta Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében (Részvételre jelentkező nyilatkozata a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. a) pontja esetén) Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Részvételre jelentkező neve, címe) képviselője az Óbudai Parkolási Kft., mint ajánlatkérő által,, Parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt. (Részvételre jelentkező neve) nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet. Kelt, PH.. cégszerű aláírás 17

18 6. sz. minta Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében (eljárásban megjelölt alvállalkozó/alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozata a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. b) pontja esetén) Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Részvételre jelentkező neve, címe) képviselője az Óbudai Parkolási Kft., mint ajánlatkérő által,, Parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt. (eljárásban megjelölt alvállalkozó/alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet neve) nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá. Kelt, PH.. cégszerű aláírás 18

19 Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet nyilatkozata A teljesítéshez szükséges erőforrások tekintetében 7. sz. minta Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Részvételre jelentkező neve, címe) képviselője az Óbudai Parkolási Kft., mint ajánlatkérő által,, Parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt. (a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti szervezet neve), a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kelt, PH.. cégszerű aláírás 19

20 8. sz. minta Részvételre jelentkezői nyilatkozat 4 a Kbt. 40. (1) bekezdésének a)-b) pontjában, az 55. (5) bekezdésében, az 58. (3) bekezdésében továbbá a 60. (5) bekezdésben foglaltakról Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Részvételre jelentkező neve, címe) képviselője az Óbudai Parkolási Kft., mint ajánlatkérő által,,parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt....(részvételre jelentkező neve) 1./ a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzés alább megjelölt részei tekintetében vesz igénybe alvállalkozót: 2./ a Kbt. 40. (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni, az alábbi százalékos arányban: Alvállalkozó neve:... %- os arány: 3./ A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a 55. (5) bekezdése alapján:. A Részvételi felhívás mely pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény igazolására kívánja bevonni:. 4 Értelemszerűen kitöltve, nemleges esetben kihúzva. 20

21 4./ A Kbt. 58. (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe olyan alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolására más szervezetet, amely a kizáró okok hatálya alá tartozik. 5./ Nyilatkozom, hogy Részvételi felhívás és a Dokumentáció feltételeit teljes egészében elfogadjuk. 6. / Részvételre jelentkezőnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:... Kelt, PH.. cégszerű aláírás 21

22 Nyilatkozat az árbevételről 9. sz. minta Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (cégnév, székhely) képviselője az Óbudai Parkolási Kft., mint ajánlatkérő által,, Parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, az előző 3 üzleti év teljes nettó árbevétele évenkénti bontásban az alábbiak szerint alakult: Év Teljes nettó árbevétel (Ft) Kelt, PH.. cégszerű aláírás 22

23 Nyilatkozat a Korm.rendelet 15. (1) a) bekezdés tekintetében 10. sz. minta Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (cégnév, székhely) képviselője az Óbudai Parkolási Kft., mint ajánlatkérő által,, Parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, a felhívás feladását megelőző 72 hónapos időszak legjelentősebb szállításainak/bérbeadásoknak az ismertetése a közbeszerzés tárgyával összhangban az alábbiak voltak: A felhívásban előírt alkalmassági feltétel, aminek az adott referencia meg kíván felelni A szerződést kötő másik fél megnevezése A feladat leírása szállítási rövid Az ajánlat oldalszáma, ahol a Kr. 16. (1) bekezdés szerinti igazolás található A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint. Kelt, PH.. cégszerű aláírás 23

24 Nyilatkozat a referenciákról 11. sz. minta Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Részvételre jelentkező neve, címe) képviselője az Óbudai Parkolási Kft., mint ajánlatkérő által,, Parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt (Részvételre jelentkező neve) a Részvételi felhívásban előírt alkalmassági feltételnek megfelelést az alábbi referenciákkal kívánja igazolni: A teljesítés ideje: A szerződést kötő másik fél: A szállítás tárgya: Az ellenszolgáltatás összege/darabszám: Az opciós jog leírása az igazolásban: A referenciaadó személy neve, elérhetősége (telefon): A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt: Igen/Nem. 5 Kelt, PH.. cégszerű aláírás 5 A megfelelő válasz aláhúzandó. 24

25 Nyilatkozat a minimumfeltételeknek való megfelelésről 12. sz. minta Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Részvételre jelentkező neve, címe) képviselője az Óbudai Parkolási Kft., mint ajánlatkérő által,, Parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt (Részvételre jelentkező neve) a Részvételi felhívásban előírt minimumfeltételeknek való megfelelést az alábbiak szerint igazolja: Kialakítás fő szerkezeti elemek: Oszlop Rögzítés beton alap speciális szerszámot igénylő rögzítési pontok igen / nem Burkolat fém, mosható, időjárás álló burkolat igen / nem Működési tartomány max. hőmérséklet min: igen / nem Működési tartomány min hőmérséklet -25 fok igen / Celsius nem minimum feltétel minimum feltétel minimum feltétel minimum feltétel Kijelző kezelő felület Vandálbiztos igen / nem minimum feltétel Érme kezelő Forint érme felismerés, összes érvényben lévő forint érmére (MNB szerint) igen / nem minimum feltétel Kártya - bankkártya 25

26 olvasó kártya olvasó modul érintés nélküli módon igen / nem minimum feltétel Működési paraméterek: Beszélt nyelvek Magyar igen / nem Angol igen / nem Német igen / nem minimum feltétel minimum feltétel minimum feltétel Nyomtató hőpapíros nyomtató igen / nem minimum feltétel Energia ellátás napelemes villamos energia ellátás igen / nem minimum feltétel Kényelmi funkciók: akadálymentesített (DDA) igen / nem folyamatos (online) bevétel nyilvántartás igen / nem minimum feltétel minimum feltétel Kelt, PH.. cégszerű aláírás 26

27 III. MŰSZAKI LEÍRÁS 27

28 PARKOLÓJEGY-KIADÓ AUTOMATÁK MŰSZAKI LEÍRÁSA Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek üzemeltetéséhez szükséges eszközök (parkolójegy-kiadó automata és tartozékai) és szolgáltatások beszerzése tárgyú eljáráshoz I. Nyertes ajánlattevő feladat a dokumentációban meghatározott darabszámú automata leszállítása és telepítése, az általa készített telepítési tervnek megfelelően. Az automatáknak az alábbiakban meghatározott minimumkövetelményeknek kell megfelelni: 1. A vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő teljesítés, így az ajánlattételi felhívás feladásakor kiemelten: Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. Rendelet, valamint a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjének szabályozásáról szóló 35/2013. (IX.28) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete. A szerződés hatálya alatt a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályokkal összhangban állónak, az azokban előírt parkolás-gazdálkodási feladatok ellátására alkalmasnak kell lenniük a parkolójegy-kiadó automatáknak. Karbantartással és üzemeltetéssel kapcsolatos általános elvárások: minimális legyen az ürítés közben az üresjárat, biztonságos és nyomon követhető legyen a pénzkezelés, egyértelmű átadási pontok legyenek, megfelelően dokumentált legyen minden átadási pont, kitől, mi, kinek került átadásra. 2. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken felül a Megrendelő az alábbi feltételeket írja elő az egyes parkolójegy-kiadó automatákkal kapcsolatban: 1. A Parkolójegy-kiadó automaták elhelyezése Fővárosi és Kerületi Közterületeken történik. A telepítésre kijelölt helyeket a forgalomtechnikai kiviteli terv tartalmazza. Amely a szerződéskötéskor kerül átadásra. 2. A Parkolójegy-kiadó automaták olyan létesítmények, melyek az utcabútorok közé tartoznak, azok létesítése nem hatósági engedély köteles, de egyéb engedélyhez, a közterület kezelőjének hozzájárulásához kötött tevékenység. A kezelő az eljárásba szakhatóságot hívhat be, illetve kérheti a közútkezelő hozzájárulását. 28

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 KIEGÉSZÍTŐ IRATOK Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft.

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KNAUS TABBERT Kft. TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a Knaus Tabbert Kft-nél című projekt keretében képzések megtartása tárgyú, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA árubeszerzés tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227646-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1/28. oldal 1. A munkák leírása 1.1 Az ajánlatkérés tárgya Paks Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által a Közbeszerzési törvény III. rész VI.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben