Karnevál a fôtéren. Húsvéti népszokások, hagyományok. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karnevál a fôtéren. Húsvéti népszokások, hagyományok. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói"

Átírás

1 Húsvéti népszokások, hagyományok Karnevál a fôtéren Március 4-én este egy órára Velence, Nagykovácsiba költözött. Akit nem zavart a hideg idô, az részese lehetett egy igazi maszkos karneválnak velencei módra, artistákkal, bûvésszel és minden ehhez tartozó látványossággal. Rajnai László és tanítványai hozták el ezt az eseményt Nagykovácsiba. Bemutató produkciójukhoz az új fôterünket ideális helyszínnek találták, és mint az esemény bebizonyította, tényleg az is volt. Ezzel a látványossággal elbúcsúztattuk a telet miközben farsangi fánkot, forralt bort és más finomságokat fogyaszthattunk. Néhányan a helyi lakosok közül is beöltöztek vagy maszkot vettek magukra és a legjobbak még díjat is kaptak az önkormányzat szervezésében. Jó lenne minden évben a tél végén megismételni ezt az eseményt, amely így egy újabb helyi hagyományt teremthetne nálunk. Bárdos Iván képviselô A húsvéti ünnepek idején számtalan népszokásnak lehetünk részesei. Miért változik húsvét dátuma? Az ünnep minden évben más-más idôpontra esik, ún. mozgó ünnep. Korábban többféle módszer is létezett húsvét idôpontjának kiszámítására, a niceai zsinat óta azonban egyetlen, egységes módszerrel kerül kiszámításra: a tavaszi napéjegyenlôséget követô elsô telihold utáni vasárnap lesz húsvét vasárnapja. Húsvéti hagyományok között a lányok húsvét vasárnapján festették meg a tojásokat, melyet másnap a locsolók kaptak. A tojásokat elôször megtisztították, majd csalánnal, diólevéllel, vagy meggy levével színezték. Ma már kihalóban lévô szokás a szódásüveggel, vagy vödörrel történô locsolás, korábban azonban kölni hiányában így locsolták a fiatal lányokat. Ez a szokás a termékenységhez is kötôdik: a tojás az új életet szimbolizálta. Több helyen szokás volt a komatál küldése. Ha valaki ilyen tálat kapott, biztosan tudhatta, hogy az ajándékozóval örökké barátok lesznek. A tál tartalma változó volt, de általában tojás, kalács és ital. A megajándékozott is viszonozta a kedvességet: ô is küldött egy tálat az ajándékozónak. Húsvét hagyományos étele, a már jól ismert sonka és tojás mellett a kalács és a bárány. A bárány a zsidóság Egyiptomból történô menekülésének emléke, a tojás pedig az újjászületés, a termékenység szimbóluma. Hazánkban a fôtt sonka, fôtt tojás és burgonya a leggyakoribb húsvéti étel, de sokan készítenek báránypörköltet is. Csibe és nyúl is az ünnep szimbólumai. A csibe érthetôen a születés, feltámadás szimbóluma, hiszen régen nagy esemény volt, ha egy csibe született elôbújt a tojásból. De miért is a nyúl hozza az ajándékot? Németországban húsvét idején gyöngytyúkot (Haselhuhn) ajándékoztak, azonban a nevét sokszor rövidítették, és csak Hasl-ként emlegették. Egy félreértés nyomán nyulat kezdtek ajándékozni egymásnak (németül Hase, melyet könnyen összekevertek a Hasl rövidítéssel). Nem sokkal késôbb már hazánkban is a nyúl tojta a húsvéti tojást. Az áldozati bárányokról már mindannyian hallhattunk. A bárány húsvét idején Krisztus áldozatát szimbolizálja. Korábban jellegzetes húsvéti étel volt, ma már a legtöbb helyen sonkát készítenek helyette. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói

2 Tájékoztató a Képviselô-testület márciusi munkájáról Március 1-jén rendkívüli testületi ülésen a képviselôk a évi költségvetési rendelet 5. számú módosítását tárgyalták és egyhangúlag elfogadták. Ennek megfelelôen a bevételi illetve kiadási fôösszeg ezer Ft-ra változott mûködési céltartalék összege 0 Ft-ra fejlesztési céltartalék összege ezer Ft-ra csökkent. Döntés alapján március 4-tôl pszichiátriai szakrendelés kezdi meg mûködését magánrendelés keretében a Száva utca 4. szám alatti önkormányzati ingatlan 4-es számú rendelô helyiségében. Március 24-én munkaterv szerinti rendes ülésén 20 elôterjesztést tárgyalt a testület. Elfogadásra került a rendôrségi, védônôi, köztemetôt mûködtetô vállalkozói, valamint az Öregiskola és Közösségi Ház évre vonatkozó beszámolója. Meghívott vendégként részt vett az ülésen Budaörs és Budakeszi rendôrkapitánya, akik szóban is kiegészítették az elmúlt évre vonatkozó rendôrségi beszámolót. Nagykovácsiban 2010-ben az elôzô évekhez képest csökkent a bûncselekmények száma. Köszönhetô a helyi körzeti megbízott, a Készenléti Szolgálat, a polgárôrök és tûzoltók összehangolt munkájának, valamint, hogy az önkormányzat anyagi támogatással is segíti tevékenységüket. A közbiztonság további javítása érdekében a Közbiztonsági Koncepciónk aktualizálásával is foglalkozni fog a Képviselô-testület. A védônôk részletes, szép beszámolóban mutatták be az elmúlt évben végzett munkájukat. A megnövekedett adminisztrációs munka segítése érdekében a költségvetésben elôirányzásra került 3 laptop megvásárlása védônôi programmal, és a gyermekek szûrését segítô hallásvizsgáló készülék beszerzése. Az Öregiskola és Közösségi Ház tevékenységét a lakosság is ismerheti, hiszen gazdag programokat kínálnak a különbözô klub foglalkozásokra, elôadásokra, kiállításokra, könyvtárba látogatók számára évtôl a helyi köztemetô fenntartását és üzemeltetését a Rex Salus Kft. látja el. Elmúlt évre vonatkozó beszámolójuk összhangban van a lakossági visszajelzésekkel. A temetô és a parkoló rendezett, korszerû halottszállító gépjármûvet vásároltak, internet elérhetôséget biztosítanak, a temetô gondnok munkáját elhivatottan végzi. Feladatukat a kegyeleti közszolgáltatási szerzôdésben leírtaknak és a törvényi kereteknek megfelelôen teljesítették. Törvényi kötelezettség és önkormányzati alapjog az önkormányzatok Szervezeti és Mûködési Szabályzata (SZMSZ) megalkotása. A Képviselô-testület megalkotta, megvitatta és egyhangúlag elfogadta az új SZMSZ-t (terjedelmére való tekintettel a lakosok honlapunkon olvashatják) január 1-vel változott a szociális törvény. Ennek alapján a helyi szociális rendeletünket módosítani kellett, amit a testület elfogadott. Jóváhagyták a képviselôk a felnôtt háziorvosokkal kötendô új feladat ellátási szerzôdést. A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás ellátására elfogadta a testület Pilisvörösvár Város Önkormányzata által kiválasztott legjobb ajánlattevô Body Guard Kft.-t, mint szolgáltatót. Elfogadásra került a 2011 évre vonatkozó Közbeszerzési Terv, valamint a évi belsô ellenôrzési jelentés. A Budakörnyéki Bíróságra ülnöknek Mensáros Péterné és Karlik Pál lakosokat jelölte a Képviselôtestület. A Nagykovácsi Általános iskola takarítására kiírt pályázatot a korábbi szolgáltató Budaber Zrt. nyerte el, aki a négy pályázó közül a legkedvezôbb ajánlatot tette. (Ami azért is szerencsés, mert az iskola a vállalkozó munkájával teljes mértékben elégedett.) Egyhangú határozatot hozott a testület három önkormányzati tulajdonú ingatlan ügyében. A Kálvária dombon telekrendezés vonatkozásában, továbbá ipari terület kivett beépítetlen terület elnevezésének módosítására a Rozmaring utcában, valamint egy forgalomképes, eladásra szánt ingatlan értékesítésére vonatkozóan a Bánya utcában. Zárt ülésen szintén egyhangú szavazással döntöttek a képviselôk arról, hogy a Bükk u. 9. sz alatti (jelenleg óvodaként mûködô) ingatlant nem kívánja megvásárolni. A Nagykovácsi Víziközmû Kft. átvilágítására a beérkezett pályázatok közül a Stratis Kft. ajánlattevôt javasolta a testület. Egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a Taggyûlésen a fentiek szerint szavazzon. Felhatalmazta a Képviselô-testület a Közbeszerzési Bizottságot, hogy KMOP pályázathoz kapcsolódó tenderterv elkészítése, a tervezôi mûvezetés és mûszaki szakértés tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásánál a legkedvezôbb ajánlatadóval történô szerzôdés aláírására. (Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése pályázat, Forrás utca szilárd burkolattal történô megépítése, valamint az új Református Templom körüli csapadékvíz elvezetés.) Döntött a Képviselô-testület arról, az Általános Iskola külsô sportpálya mûfüves megépítéséhez pályázaton indul. A Képviselô-testület döntéseinek elôsegítése érdekében a testületi ülést megelôzôen a napirendeket március 21-én megvitatta és javaslattétellel ellátta az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi, a Pénzügyi és a Közbeszerzési Bizottság. Munkaterv szerinti Képviselô-testületi ülés április 28-án lesz az Öregiskolában. Szíves tájékoztatásul: Dékány Angella alpolgármester Önkormányzat és a Civil szervezetek A képviselô-testület egyik kiemelt feladatának tekinti a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal való együttmûködés erôsítését. Ennek érdekében minden képviselô felvállalta, hogy egy vagy több civil szervezetettel rendszeresen kapcsolatot tart. Elmúlt év decemberében közös találkozót tartottak a képviselôk és a civil szervezetek képviselôi. Jó alkalom volt ez a közös ismerkedésre. Itt fogalmazódott meg, hogy a jövôben az egyes rendezvényeket, programokat közösen fogjuk megszervezni. Éves eseménynaptárt készítettük, amelyben összehangoltuk a fontosabb eseményeket. Az önkormányzat a kapcsolattartáson túl a költségvetésbôl is támogatja a civil szervezetek mûködését március 21-én az Öregiskolába azokat a civil szervezeti vezetôket hívtuk meg, akik az idei évre anyagi támogatást kértek az önkormányzattól. A megbeszélésen megegyezés született a támogatásról és annak feltételeirôl is. A támogatásban részesülô civil szervezetekkel szemben elvárás a határidôre történô pontos elszámolás. Ez az általuk megjelölt célon túl az együttmûködési megállapodás mellett a támogatás alapfeltétele. Sajnos elôfordult, hogy az elmúlt idôszakban voltak hiányosságok ezen a téren. A Képviselô-testület március 24-én elfogadta az új Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. Alpolgármesteri javaslatra külön fejezetben döntött arról, hogy a civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal való együttmûködés a képviselôk feladata. A képviselôk jelezték,hogy csatlakoznak a Zsíroshegyi Kilátások Egyesület tavaszi nagytakarításra való felhívására, amely április 16-án szombaton lesz. Várunk mindenkit a Nagykovácsi Nagycsaládos Csoport április 9-i programjára, amelynek bevételét az Arany János utcai játszótér felújítására ajánlanak fel. További jó együttmûködést kívánok a Képviselôtestület nevében! Dékány Angella Kedves Szülôk! Nagykovácsi Lakosok! Az erdô, nemzet, természetvédelem országos sikerré vált a gyermekekért indított faültetési akció. A Gemenc Zrt. Minden születendô gyermeknek ültessünk egy fát! mozgalma tovább folytatódik ben Nagykovácsi Nagyközség 37. településként csatlakozott az akcióhoz. Tavaly a szeptember 30-ig született 59 gyermeknek ültettünk fát. Idén tavasszal a október 1. után és márciusában született (és a központi nyilvántartásban már szereplô) nagykovácsi lakóhellyel rendelkezô gyermeknek ültethetünk fát, ünnepélyes keretek között, április 15-én pénteken órakor a Rákóczi u. 1. alatt. Erre az eseményre szeretettel várunk minden érdeklôdôt, a szülôk, és gyermekeik részvételére számítunk. Az ültetéshez szükséges kerti szerszámokat szíveskedjenek magukkal hozni. Kecskés Anna 132 mellék ÁPRILIS

3 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi honlapja: Telefon: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: ; szerdán: ; pénteken: Ügyfélszolgálat: Kis-Tóth Annamária / 103 mellék Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy befejezôdött az adóhatározatok kiküldése. Az I. félévi adó befizetési határideje: március 16. volt. A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet: Építményadó számlaszám: Gépjármûadó számlaszám: Iparûzési adó számlaszám: Telekadó számlaszám: Talajterhelési számlaszám: Kérjük, hogy banki átutalás esetén is az adózó neve és a befizetési azonosító, azaz a határozaton szereplô évszám utáni elsô szám (2011/mutatószám) kerüljön feltüntetésre, hogy elkerülhetô legyen a hibás könyvelés. Ezt abban az esetben is jelenítsék meg az átutalási megbízáson, ha nem az adózó számlájáról történt az átutalás. Honlapunkról valamennyi adóbevallás érintô nyomtatványunk letölthetô. Amennyiben adózásával kapcsolatosan kérdése lenne, kérem ügyfélfogadási idôben keressenek fel bennünket, vagy hívjanak telefonon. Képes Imréné a 123 melléken; építményadó, talajterhelési díj, helyi szabálysértési bírság adók módjára történô behajtási-, Dervalics Lászlóné a 108 melléken; gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô behajtási-, Nagy László a 115 melléken; iparûzési adó ügyekben hívható. Igazgatási Osztály Osztályvezetô: dr. Halmosi Odett; Kovács Györgyné 128 mellék; Dávidné Tóth Edit 104 mellék Hoksári-Czirbusz Katalin 120 mellék; Ferencz Andrásné 121 mellék; Kis-Tóth Annamária 103 mellék; Kedves Olvasók! Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a 3/2002. (II.14.) önkormányzati rendelet szerint október 01-tôl április 30-ig ismét lehet a kertben komposztálással nem hasznosítható hulladékokat égetni órától óráig terjedô idôben, a következô kikötések figyelembevételével. Égetni csak megfelelôen kialakított helyen, felügyelet mellett, vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztetô módon lehet. A kerti hulladékkal nem égethetô el mûanyag, gumi, vegyi anyagokat tartalmazó egyéb hulladék. Az erdô szélétôl számított 200 méteren, a fôút szélétôl 100 méteren belül avart és kerti hulladék égetése tilos. Ugyancsak tilos a közterületen az ilyen hulladékok, vagy bármilyen más anyag elégetése. Az ilyen jellegû kerti munkák befejezés után azonnal gondoskodni kell az ott maradt és el nem égett anyag oltásáról. Több esetben még mindig tapasztalható, hogy lakóingatlanokról a szennyvizet az utcára vagy a szomszéd kertjébe szivattyúzzák át. Akik ilyen jellegû éjjeli tevékenységet végeznek, számíthatnak rá, hogy ezután is nagyobb összegû pénzbüntetést kapnak. Javasolnám megoldásként, szennyvízszállítással foglalkozó vállalkozás megkeresését hogy szakszerûen és a környezetet kímélve legyen megoldva ez a probléma. Végül, de nem utolsó sorban kérem a kutyatartókat, hogy a kedvenceikre fokozottan figyeljenek tavasszal (is), mivel ilyenkor a kutyák inkább hajlamosak a szökésre-csavargásra. A gyepmester heti rendszerességgel gyûjti be a közterületrôl a gazdátlan ebeket. Erôs Kálmán közterület-felügyelô Közterület szennyezés A közelmúltban igen jelentôsen elszaporodtak Nagykovácsi Nagyközség közterületein azok a szennyezôdések, amelyek a tisztelt helyi lakosok által tartott ebek okoznak. A szennyezôdések jelentôs számára figyelemmel, nyomatékosan szeretnénk felhívni a helyi lakosok figyelmét arra, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének az állattartásról szóló 21/2004.( VII.20.) önkormányzati rendeletének 7.. (8) bekezdése értelmében: Az eb által okozott szennyezôdéseket az eb tulajdonosa vagy az ebre felügyelô személy köteles a közterületrôl azonnal eltávolítani. A rendelet elôírásának megszegôje szabálysértést követ el, amely ,- Ft-ig, azaz Harmincezer forintig terjedô pénzbírsággal illetve ,- Ft-ig, azaz Tízezer forintig terjedô helyszíni bírsággal sújtható. Az ebek által okozott szennyezôdések nagy számára tekintettel, a közterület-felügyelô e tárgykörben kiemelt ellenôrzést fog tartani. Ismét a kérelmek benyújtásáról a szociális és gyámügyi igazgatás ügykörökben Egy megelôzô Böngészô újságban már írtunk arról, hogy a közigazgatási eljárás kérelemre indul. A kérelmet az állampolgár az ügykörre rendszeresített nyomtatványon adja be, mely nyomtatványon taxatíve felsorolásra kerül az ügy érdemi elbírálásához szükséges igazolás és egyéb melléklet. A kérelem benyújtásakor általános hiba, hogy a kérelem nyomtatványon felsorolt kötelezô mellékleteket a kérelmezô a kérelem nyomtatvánnyal együtt nem nyújtja be. E figyelmetlenség okán az ügyintézési határidô meghosszabbodik. A kérelem, a nyomtatványon felsorolt adat, igazolás és egyéb melléklet nélkül érdemben nem bírálható el. Kérjük, hogy az önök által kérelmezett eljárás megindításához, a nyomtatványt figyelmesen olvassák el és az ott megjelölt mellékleteket ügyük zökkenômentes ügyintézéséhez csatolják. A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a szociális rászorultságtól függô pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról valamint a gyermekvédelem helyi rendszerérôl szóló 14/2010. (VI. 01.) önkormányzati rendelete március 24-én módosításra került (terjedelmére való tekintettel a honlapunkon megtekinthet). A módosítás alapvetôen a törvény által elôírt változások miatt vált szükségessé. A rendelet mellékleteként, az egyes támogatások jogosultsági feltételének jövedelemhatárai meghatározásra kerültek, melyet ez úton tesszük közzé. Egyes támogatások jogosultsági feltételének jövedelemhatárai évben Támogatás Jövedelem Öregségi neme határ nyugdíjminimum százaléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,- 200% Gyermekétkeztetés támogatása ,- 150% Ápolási díj méltányossági alapon Egyedül álló: ,- 150% Családban élô: ,- 100% Temetési segély ,- 300% Helyi lakásfenntartási támogatás ,- 200% Méltányossági alapon megállapított közgyógyellátás Egyedül álló: ,- 270% Családban élô: ,- 200% Átmeneti segély Egyedül álló: ,- 200% Családban élô: ,- 170% Méltányossági alapon megállapított átmeneti segély Egyedül álló: ,- 300% Családban élô: ,- 250% Ügyintézô: Ferencz Andrásné 121 mellék ÁPRILIS 3

4 NAGYKOVÁCSI állandó lakosság jén Állandó Bevándorolt Letelepedett lakosság FÉRFI Nô ÖSSZESEN: 6861 fô Önkormányzati Osztály Vezeti: Tóthné Pataki Csilla aljegyzô; Szabó Mátyás településmérnök 117 mellék; Sümegi Zoltán településmérnök 129 mellék; Kecskés Anna kertész technikus 132 mellék; Bemutatkozik Kecskés Anna (kertésztechnikus) 6 éve költöztem Nagykovácsiba a családommal. Gyermekkorom óta a természetben érzem igazán jól magam, ezért választottam a kertészetet a hivatásomnak. Kertészeti tanulmányaimat a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakközépiskolában kezdtem, ahol 2002-ben kertésztechnikusi oklevelet kaptam. Ez idô alatt szakmai gyakorlatokon vettem részt Törökországban egy arborétumban, Franciaországban egy gyümölcsfa ültetvényben, illetve Magyarországon egy virágüzletben, illetve fûszer- és gyógynövényekkel foglalkoztam. A technikusi oklevél megszerzése után 1 évig egy Németországi faiskolában vállaltam munkát ban folytattam tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán, ahol 2010-ben végeztem a Dísznövénytermesztés és dendrológia szakirányon. Egyetemi tanulmányaim alatt lehetôségem nyílt Angliában is dolgozni, így fél évet egy angol díszfaiskolában töltöttem ban megbízással a Flóra Hungária Kft.-nek virágpiaci felmérést végeztem. A gasztronómia iránti érdeklôdésem végett az egyetem egy másik karán elkezdtem egy 1 éves képzést és 2009-ben Érzékszervi Minôsítô oklevelet kaptam. Diplomamunkám is a gasztronómiával összefüggésben íródott, az Ehetô virágok témában. A Polgármesteri Hivatalban januárjában kezdtem a munkát. A környezetvédelmi, fakivágási és növényültetési feladatok ellátásával, illetve a falu felvirágoztatásával bíztak meg. Minden tudásommal azon leszek, hogy Nagykovácsi egy virágzó község legyen. Ebben az Önök segítségével tudnánk elôre lépni. Szeretném, ha a Kossuth Lajos utcánk egy virágos utca lenne, és minél többen helyeznének el az ablakokban virággal teli ládákat, ültetnének a közterületen. Ehhez partner a Latin kert, ahol május végéig 20% kedvezménnyel vásárolhatnak virágokat, virágzó cserjéket, fákat, amennyiben azt a közterületre ültetik ki. Köszönettel: Kecskés Anna KOSSUTH LAJOS UTCA KÁTYÚZÁSA Mindenki szembesülhetett már a Kossuth Lajos utca útburkolatának állapotával. A jelû közút Nagykovácsi belterületén a Kossuth utca egészen a Tisza István térig a Magyar Állam tulajdonában van és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az üzembentartója. A Közút januárban kátyúzási munkákat végzett településünk fôutcáján, mely során elmondásuk szerint a nagyobb ütôkátyúk megszüntetése volt a cél. Ezek a javítások az idôjárásra való tekintettel nem lettek tartósak, néhány hét leforgása alatt a betöltött anyag kipergett, ezzel a betömött kátyú ismételten megjelent. Ezek után Hivatalunk megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, jeleztük felé, hogy a végzett munkák minôsége kifogásolható, illetve végezzék el a Kossuth utca szakszerû, tartós kátyúzását. A Magyar Közút levelében jelezte, hogy a tavasszal induló kátyúzási munkák során a jelû közúton is elvégzik a szükséges javítási munkálatokat. A munkavégzés idejérôl Hivatalunkat még nem tájékoztatták, amint a munkavégzés idôpontja ismertté válik, tájékoztatni fogjuk Önöket, hogy elkerülhetôek legyenek az esteleges forgalmi fennakadások. Rövid hírek: A tavasz beköszöntével Nagykovácsiban elkezdôdtek a földútjavítási munkák, a lakossági támogatással készülô útjavítások elônyt élveznek. Csatorna- és vízhálózat felújítási munkák várhatóak a következô utcákban: Antónia utca, Séta utca, Petôfi utca, Forrás utca. Felszíni vízelvezetô rendszer kiépítése kezdôdik meg a Bánya utca Nagyszénás utca keresztezôdésénél lévô Református templom körül. Nagykovácsi Önkormányzata pályázatot nyújtott be sport-infrastruktúra fejlesztés tárgyában. Sikeres elbírálás esetén az Általános Iskolai tornaterem sportpadlója és az udvari aszfaltos pálya korszerûsítése valósul meg. ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS Az önkormányzat által fizetett, lakók számára ingyenes szállítás idôpontja: március 28. és november 07. Rendszeres zöldhulladék szállítás április 11. október 24. között kéthetente, hétfôként történik. Ekkor már csak a zöldhulladék szállítására rendszeresített átlátszó zöld feliratos zsákokat szedjük össze. Az érvényes szolgáltatási szerzôdéssel rendelkezô lakosok 4 db ingyenes, zöldhulladékos zsákot kapnak, ezen felül egész évben a kijelölt árusítóhelyeken vásárolhatnak zsákokat. A Saubermacher-Bicske Kft-vel érvényes, lakossági közszolgáltatói szerzôdéssel rendelkezô lakosok egy évre díjmentesen kapnak 12 db (minden hónapra 1 db) sárga színû, összehúzó szalaggal ellátott, 120 literes emblémázott mûanyagzsákot, melynek elszállítása is ingyenes. Ezen felül egész évben a kijelölt árusítóhelyeken vásárolhatnak zsákokat. Amennyiben januárjában nem volt lehetôsége felvenni az ingyenesen járó zsákokat, akkor a késôbbiekben a Víziközmû irodában teheti meg nyitva tartási idôben: Víziközmû Kft. Iroda (Hétfô óra, Szerda 9-11 óra között), Kolozsvár tér 17. A zsák átvételéhez az ügyfél korábbi negyedévi hulladékkezelési díj befizetését igazoló csekkjének bemutatása szükséges. A pontos gyûjtési idôpontokat, ill. az ünnepnap miatti változásokat az ügyfeleknek korábban eljuttatott, az utolsó negyedéves számlaborítékban található hulladéknaptár tartalmazza. Saubermacher Bicske Kft Bicske, Csákvári út 45. Telefon: 22/ Fax: 22/ ELMÛ TAVASZI MUNKÁI Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy egy nagyszabású beruházás kezdôdött meg településünkön még az elmúlt év ôszén, melynek során a Kossuth Lajos utcai elektromos nagyfeszültségû 20 kw-os hálózat (légvezeték) földkábeles kiváltására kerül sor és ezzel egyidejûleg a rendszer szakaszolására. Cél egy korszerû, európai színvonalú villamos hálózat kiépítése, mely garantálja a biztonságos villamos-energia ellátást. A kivitelezés folytatódik és elsôsorban a Kossuth Lajos utca 2. és 86- os szám között az utca páros oldalán lakókat fogja érinteni. A beruházás során a járda, illetve bizonyos szakaszokon a járda melletti füves terület felbontásra kerül, így a gyalogos közlekedésben lehet számítani kisebb fennakadásokra. A Hivatalban megtörténtek az egyeztetések annak érdekében, hogy az ôsszel felvetôdött problémák ne forduljanak újra elô és ne okozzanak a Tisztelt Lakosoknak a kelleténél több gondot a kivitelezéssel, illetve ne veszélyeztessék a közlekedést. Erre vonatkozóan a szakemberek ígéretet tettek! A Kossuth Lajos utca településképileg védett fôutca, így különösen fontos, hogy a régi elöregedett légvezetékes hálózatot földben futó kábelre cseréljük ki. Ennek érdekében a kisfeszültségû vezetékhálózat földkábeles kiváltására vonatkozóan az önkormányzat megrendelte a tervezést. Az érintett üzlettulajdonosokat és lakókat az Észak Budai Zrt. - tervezô cég, illetve a Polgármesteri Hivatal munkatársa egy elôre egyeztetett idôpontban fel fogja keresni, a házi bekötések munkálatainak megbeszélése ügyében. Ezek az egyeztetések csak a tervezésre vonatkoznak! Az önkormányzat tervei között szerepel a teljes fôutca rekonstrukció, DE mivel a fôutcánk állami tulajdonú, így szeretnénk a közút kezelôjével közösen megvalósítani a fejlesztési elképzeléseket. Ennek érdekében megkezdôdtek az elôkészületek, amint konkrétumokról tudunk beszámolni, azt megtesszük! Szabó Mátyás 117 mellék Építésigazgatás Bálóné Botos Zsuzsanna 118 mellék; Tóthné Halász Hedvig 116 mellék; ÁPRILIS

5 Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket (határozatok, rendeletek) a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé pénteki MOZAIK adásában megtekinthetnek. (Ismétlés vasárnap, hétfôn.) A felvétel a könyvtárból kikölcsönözhetô. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi kifüggesztésekre. A hirdetmények kihelyezésre kerülnek a hivatal titkársági-, az ügyfélszolgálati- és a mûszaki iroda elôterében lévô hirdetôtáblákon. (Ingó és ingatlan árverés, folyamatban lévô bírósági peres ügyekben végzés, ítélet, fizetési meghagyások, közjegyzôi hagyatéki ügyek, stb.) Ügyintézô: Fábos Éva 105 mellék; Bencsik Mónika polgármester fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Dékány Angella alpolgármester hétfôn és szerdán óráig a hivatalban elérhetô Tóthné Pataki Csilla aljegyzô minden hétfôi ügyfélfogadási napon fogad Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék e mail: Közjegyzôi elérhetôségek: dr. Komáromi József 2092 Budakeszi, Fô utca 136., T: dr. Huszár Éva 2092 Budakeszi, Fô utca 186., T: KORMÁNYABLAK A Kormány január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált kormányzati ügyfélszolgálati irodákat Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerûen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat elsô lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé. A Kormányablak széles körû tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti, felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges elôterjeszteni, segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenôrzésében. A Kormányablakban többek között ügyfélkaput létesíthet, egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet, családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igénylésérôl, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésrôl, megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével. Célunk, hogy 2013 végére az egyablakos ügyintézés megkönnyítse minden állampolgár életét. Ennek érdekében folyamatosan bôvítjük nemcsak az ügyfélszolgálati irodákban intézhetô ügyek, hanem a Kormányablakok helyszíneinek számát is. Kormányablakok Pest megyében munkanapokon ig tartó, ügyfélbarát nyitva tartással az alábbi 3 városban várják ügyfeleiket: Érden (a Polgármesteri Hivatallal szemben) 2030 Budai út 7/b II. emelet 217. Vácott (a Magyar Államkincstár, az Egészségbiztosítási Pénztár és a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság épületének földszintjén) 2600 Dr. Csányi László krt. 16. Cegléden (a Ceglédi Körzeti Fölhivatalban) 2700 Kossuth tér 7. A Kormányzati Ügyfélvonalon (telefonszám: 1818, helyi tarifával hívható kék" szám) a nap 24 órájában érdeklôdhet ügyeivel kapcsolatban. A Kormányablakok mûködésével kapcsolatos véleményét, észrevételét, javaslatát a címre várjuk. Az ügyfélszolgálatok mûködésérôl, helyszíneirôl, ügyköreirôl részletes és aktuális információt talál a honlapon. Viszontlátásra a Kormányablakban! Pest Megyei Kormányhivatal Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatai Tájékoztató a talajterhelési díjakról Adókötelezettség: Azt a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Az adókötelezettség keletkezése, megszûnése: Ivóvízellátó rendszerrel már rendelkezô kibocsátók díjfizetési kötelezettsége január 1-jén napján keletkezik. Új belépô esetén a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás (vízmérôóra üzembe helyezés) napján keletkezik. A kibocsátó személyében történô évközi változást (új fogyasztó, illetve fogyasztásmérô tulajdonos) a Szolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni (a régi tulajdonos kötelezettsége megszûnik, az új tulajdonosnak kötelezettsége keletkezik). A változást a kibocsátó a változás napjától számított 15 munkanapon belül köteles Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalának Adócsoportjához, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon bejelenteni. A díjfizetési kötelezettség megszûnik: a vízvezeték-hálózatról való vízhasználat megszüntetése (vízóra leszerelés) napján, a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján. A bejelentési kötelezettség mind az eladót, mind pedig a vevôt terheli. Aki bejelentési kötelezettségének a megadott határidôn belül nem tesz eleget és késedelmét nem menti ki, mulasztási bírsággal sújtható. Az adó mértéke: A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a méréssel igazolt locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, valamint csökkentve a szennyvíztározóból, elszállított számlákkal igazolt szennyvíz mennyiségével. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja szorozva 120 Ft-tal szorozva a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzóval 1,5-tel. Fizetendô talajterhelési díj: A talajterhelési díj számításának menete: TTD=E x A x T x V TTD= a fizetendô éves talajterhelési díj E= (egységdíj) 120 Ft/m 3 A= díjfizetési alap, egyéni lakossági vízfelhasználás (m 3 ) T= (területérzékenységi szorzó) 3 V= (veszélyeztetési szorzó) 1 TTD = 120 (Ft/m 3 ) x A (m 3 ) x 3x 1 TTD = 360 x víz m 3 Az adó bevallásának, megfizetésének határideje: 1. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követô év március 31-ig. 2. A bevallásokat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata által rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni. 3. A befizetéseket Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal számú talajterhelési díj beszedési számlára kell teljesíteni. 4. Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idôpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az ügyintézéshez szükséges díjak: A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes. Alkalmazott jogszabályok: Környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény Az adózás rendjérôl szóló évi XCII. Törvény Nagykovácsi nagyközség Önkormányzatának 25/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjakról. Nagykovácsi, március 8. Tóthné Pataki Csilla aljegyzô TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete Riasztás: Az Önök biztonsága érdekében várjuk adójuk 1%-t. A.sz: ÁPRILIS 5

NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT

NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete A KÖZMEGHALLGATÁST (Falugyûlést) 2011. június 16-án (csütörtökön) tartja Az ülés helye:

Részletesebben

Jókai Mór: Ültess fát!

Jókai Mór: Ültess fát! Jókai Mór: Ültess fát! Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ô visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod

Részletesebben

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Korunk gazdasági, jogszabályi környezetébôl, valamint a környezettudatos gondolkodásmódból eredô racionális döntések

Részletesebben

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése!

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése! Kedves Nagykovácsiak! Igazán elégedettek lehetünk, mert ez az ôsz igazi ajándék volt számunkra, hiszen gyönyörû szeptembert követôen az október is megajándékozott minket napsütéssel és csodálatos színekben

Részletesebben

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen BÚCSÚZUNK Veszteség ért bennünket! Értelmetlenül, idô elôtt hagyott itt minket kedves képviselô társunk! Szörnyû dolog vívódni, mit is lehet itt és most mondani. Hogy beszélni kell, hiszen nem lehet szó

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint 2013. ÁPRILIS ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK Kemenes Gábor Oberfrank Pál Fotó: Kovács Bálint Fotó: Klein Péter Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc 165. évfordulóján, 2013. március 15-én nemzeti

Részletesebben

Beruházásainknál nincs nyári szünet!

Beruházásainknál nincs nyári szünet! A Zsíros-hegyi út építésének második üteme a Kálvária-dombtól a Tölgy utcáig megkezdôdött. Ehhez kapcsolódóan elkészül a Vértes utcai vízelvezetô árok, és a kivitelezô 2010. 07. 06-tól lezárja a munkaterületet.

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Elismerô díjak átadása

Elismerô díjak átadása Oberfrank Pál Nagykovácsi Díszpolgára 2012. év A színész rendkívül összetett ember. Sokféle én-gén rejtôzik benne, és szangvinikusabban, nagyobb lázzal, nagyobb hôfokon ég és él, mint a többi ember, hiszen

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János Farsang az óvodában Farsang az iskolában Fotók: Nádudvari János Polgármesteri beszámoló Nagykovácsi gyerekek a budapesti Angel Dance gálán 2013. február Fotó: Barta Mária Farsang a Nyugdíjas klubban Megint

Részletesebben

Aratási hálaadó Szentmise a Kálvária dombon

Aratási hálaadó Szentmise a Kálvária dombon 2013. SZEPTEMBER Képek a nagykovácsi búcsúról Fotó: Jakab Balázs Mária szobor öngészô Fotók: B Aratási hálaadó Szentmise a Kálvária dombon Fotó: BiPi NAME XI. Mûvészeti találkozó gyermekprogramja a Falatozóban

Részletesebben

Egyházközségi farsang

Egyházközségi farsang Dobos Károly tér Nagykovácsiban Egyházközségi farsang A Böngészô decemberi számában tájékoztattuk a tisztelt lakosságot új Református templomunk felszentelésének örömteli eseményérôl. A tervek szerint

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi Honlapja: www.nagykovacsi.hu 06-26-389-566 A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfőn: 13.00-17 30 szerdán: 8.00-15 30 pénteken: 8.00-12.00 óráig

Részletesebben

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS Játék Nagykovácsiért OVI bál Szépkorú köszöntése Szabadidőpark Kedvenc helyem Nagykovácsiban Kiszelné Mohos Katalin polgármester A főszerkesztő,

Részletesebben

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2011. április 8.

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2011. április 8. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. április 8. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. március

Részletesebben

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 1. szám, 2012. január április A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ Idõpont: 2012. március 21., szerda 18 óra Helyszín:

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Könyvtári közlemények Február 10-én Családi mesedélután sorozat indult. A nagy sikerre való tekintettel havonta egy alkalom helyett kétszer is lesz. 7. oldal Új tűzgyújtási szabályok 2015. március 5-én

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! A legfontosabb hírrel kezdem tájékoztatómat:,,a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésű nagyprojekt

Részletesebben

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja évfülöpi Képek 2011. március XXI. évfolyam 3. szám RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Téli Esték Révfülöp családi ünnepe Négy évtizednyi közszolgálat Kapaszkodó szõlõkacsra

Részletesebben

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért.

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért. 1 Első kézből Településünk közügyeiről néhány gondolatban Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ezúton is első kézből tájékoztassam Önöket, a Krónikás

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben