Településfejlesztési koncepció Csolnok. Településfejlesztési koncepció június hó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Településfejlesztési koncepció 2005. Csolnok. Településfejlesztési koncepció. 2005. június hó"

Átírás

1 Csolnok Településfejlesztési koncepció június hó Készült a Község Településrendezési Terve megalapozása céljából ELFOGADVA: 70/2005.(07.08.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL PRO TERRA URBANISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG KFT Budapest, Esztergomi út 18. Tel: ; ; Tel/Fax: Volksbank Rt ; Cégjegyzékszám: PRO TERRA KFT 1

2 KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2005 Készült Csolnok Önkormányzat Képviselõ-testületének elhatározásából a Településrendezési terv megalapozása céljából Közremûködõ szakértõcég. PRO TERRA Kft. Budapest, 1138 Esztergomi út 18. T:06/ ; 06/ Fax:06/ ; A koncepció kidolgozásában résztvevõk, valamint azt elfogadó képviselõk Bérces József polgármester Bogár Zoltán Boris Gyula Dr. Csorba Erika jegyzõ Dr. Kalocsai Zoltán Dunai János Hangya Gáborné építési fõelõadó Hárs Gyuláné alpolgármester Izing Gábor Janosek Istvánné Kárpát Éva Mayer István Pénzes Béla Priegl Jánosné Reményi László Tafferner József Közremûködõ szakértõk S.Vasi Ildikó Felelõs településtervezõ, építész Pocsok Katalin Tájépítész Puck Melinda Településmérnök, tájépítész Petõ Zoltán Közlekedéstervezõ Németh Gyula Településmérnök Földesné Thurn Judit Vízi közmûtervezõ, Hanczár Zsoltné Energia közmûtervezõ PRO TERRA KFT 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. 1. BEVEZETÕ 2. ELÕZMÉNYEK, A FELADAT MEGHATÁROZÁSA II. III. IV. 1 A KÖZSÉG JÖVÕJÉT MEGHATÁROZÓ KÜLSÕ FELTÉTELEK BELSÕ FELTÉTELEK, HELYZETÉRTÉKELÉS Földrajzi és társadalmi adottságok, Természeti erõforrások, Gazdasági erõforrások SWOT ANALIZIS: Elõnyök - Hátrányok Kihasználásuk - Veszélyük KÖZSÉG JÖVÕKÉPE V. A KÖZSÉGFEJLESZTÉS LEGFÕBB ELEMEI, FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK VI. RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI PROGRAMOK 1. Intézményfejlesztési programok 2. A közlekedés- és közmû fejlesztés programjai 3. A településrendezés programja 4. A táj és a természetvédelem programja 5. A környezetvédelem feladatai, programja 6. Zöldfelületi rendszer programja 7. Térségi együttmûködést igénylõ programok 1 A keretben foglalt szövegrész az elfogadó határozat mellékletét képezõ szöveg. A többi tájékoztató, alátámasztó jellegû. PRO TERRA KFT 3

4 KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA I. 1. BEVEZETÕ Valamennyi település fejlesztésének, jövõje alakításának felelõssége a mindenkori települési vezetõké. Nemcsak az önkormányzati törvényben foglaltak okán (1990. évi LXV T.8. ), hanem a választópolgároknak tett ígéreteik beteljesítése érdekében is. Tehát politikai felelõsség a község jövõképének meghatározása. A településfejlesztési koncepció Étv.;2. 28.): a településszerkezeti tervet megalapozó, a település teljes közigazgatási területére kiterjedõ, önkormányzati határozattal elfogadott településpolitikai dokumentum a település társadalmi-gazdasági jövõképének kialakításáról, amelyben a természeti-mûvi adottságok mellett a gazdasági, a szociális, és a pénzügyi szempontoknak meghatározó szerepe van. A településfejlesztési koncepció egyrészt egy rövid-közép távra szóló komplex társadalmi-gazdasági program megfogalmazását jelenti, másrészt a Képviselõ-testület hosszú- és nagytávra szóló elhatározásait fogalmazza meg. A fejlesztési koncepció irányítja a település társadalmi-, gazdasági környezete alakulását, arra közvetlen és közvetett eszközökkel hat, továbbá meghatározza a település természeti és mûvi környezetének alakítását/védelmét. A fejlesztési koncepció alapján kell elkészíteni a szerkezeti terv tervezési programját. A településfejlesztési koncepció sohasem tekinthetõ elkészültnek, befejezettnek. Annak végrehajtása során gyakran szorul korrekcióra. Bizonyos értelemben vett komplex újragondolása indokolt 4 évente, de teljes körû felülvizsgálata 10 évente szükséges. A településfejlesztési koncepciót a településen belül jelenlévõ érdekközösségek közös akarataként kell megfogalmazni, valamint a számos települési léptékû ágazati koncepció összefoglalójaként. Az önkormányzati településfejlesztési döntés (az Étv.-módosítás tervezete szerint): a településrendezési tervek részleges módosítását megalapozó a településfejlesztési koncepció egyes elhatározásait érintõ, azokat megváltoztató vagy kiegészítõ településfejlesztési határozat. (Az önkormányzati törvény ezt a mûfajt nem sorolja a képviselõtestület át nem ruházható hatáskörei közé, ezért az ilyen határozat (szak)bizottsági szinten is meghozható.) A településszerkezeti terv: településrendezési rajzi és szöveges dokumentumok közül az egyik eszköz, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetõségeit és fejlesztési irányait. Ennek megfelelõen meghatározza az egyes területrészek felhasználási módját, a település mûködéséhez szükséges mûszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos, vagy a más módon érdekelt többi település alapvetõ jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével, a környezet állapotának javítása, vagy legalább szinten tartása mellett. PRO TERRA KFT 4

5 2. ELÕZMÉNYEK, A FELADAT MEGHATÁROZÁSA Csolnok Község településfejlesztési koncepciójának megfogalmazását és kidolgozását a településrendezési terv készítése indukálta. Így a koncepció elsõdleges célja a településrendezési terv programjának megfogalmazása. A község 1997-ben készült és jóváhagyott rendezési terve óta eltelt idõszakban számos jogszabályi elõírás megváltozott. Hatályba lépett az új építési törvény. A jogszabályi változások, valamint a település fejlesztési és rendezési elvárásainak módosulása szükségessé tette a Község településfejlesztési és rendezési lehetõségeinek újragondolását, annak szabályozási elõírásainak és építési feltételeinek újrafogalmazását. Csolnok Képviselõ-testülete elhatározta, hogy új településrendezési tervet dolgoz ki, melynek elõkészítését képezi a község településfejlesztési koncepciójának megalkotása. A Képviselõ-testület elhatározását tette egyrészt az évi LXXVIII. Törvény (mely az épített környezet alakításáról és védelmérõl szól) és a 253/1997.(XII.20) Kormány rendelet (OTÉK) elõírásainak való megfelelés okán, másrészt számos olyan kérdésre kereste a választ, melyek a Község lakosságának életkörülményeit javítóan közvetlenül befolyásolják. Egy településfejlesztési koncepció meg kell, hogy határozza a község fejlesztési céljait, a fejlesztések fõ irányait, a fejlesztések legfõbb elemeit. A Község átfogó fejlesztését megalapozó dokumentum, melyben a Képviselõ-testület elkötelezi magát a település jövõjének alakítására. A fejlesztési koncepció a konkrét fejlesztési programok kidolgozásával válik teljessé, megvalósíthatóvá. A fejlesztési koncepció egyben meghatározza a település szerkezeti tervének programját is. A lakosság, a terület tulajdonosai ezen keresztül tájékozódhatnak a tulajdonukban lévõ területek hasznosításának lehetõségeirõl, illetve községük jövõbeli alakításának szándékairól. A fejlesztési koncepció és a reá alapozott rendezési terv tehát a Község jövõképét, arculatának formálását kívánja meghatározni rövid, illetve hosszú távra kihatóan. A koncepció elfogadását követõ feladatok: o kidolgozni a fejlesztési programokat a fejlesztés fõ irányai mentén, o elkészíteni a megfogalmazott prioritásoknak megfelelõ cselekvési programot, legalább 4 évre szólóan. o meghatározni a programok végrehajtásához szükséges ütemtervet. (Az ütemtervben megjelölve a rendelkezésre álló és a bevonni kívánt pénzügyi forrásokat, a végrehajtásért felelõs személyeket és a kitûzött határidõket.) ben elkészült Komárom-Esztergom megye és a Dorogi Kistérség fejlesztési koncepciója, melyek forrásul szolgáltak a jelen koncepció készítéséhez. A Község fejlesztési koncepcióját a fentiek tudatában, a Községet érintõ elvárásainak felvállalásában, valamint az alább felsorolt és már elkészült dokumentumok ismeretében, azok figyelembe vételével fogadja el a Község Képviselõ-testülete. Felhasznált dokumentumok: Komárom-Esztergom megye Komplex Fejlesztési Stratégiája. Budapest, URB Kft Komárom-Esztergom megye Komplex Idegenforgalmi Stratégiája (RÖM Kft. l995.) A Közép-Dunántúl területfejlesztési koncepciója (MTA RKK. NYUTI ) Komárom-Esztergom megye Fejlesztési koncepciója és programja (URB Kft. 1999) Dorogi kistérség területfejlesztési koncepciója (Tatabánya, Alfadat; MTESZ 1999.) PRO TERRA KFT 5

6 II. A KÖZSÉG JÖVÕJÉT MEGHATÁROZÓ KÜLSÕ FELTÉTELEK A Közép-dunántúli Régió területfejlesztési koncepciójának általános célja, hogy a régió az INNOVÁCIÓ RÉGIÓJÁVÁ ** váljon. A fejlesztés ezen általános célja három fõ célcsoportot jelent: 1. a régió innovációs környezetének fejlesztését, 2. a humán erõforrások fejlesztését, 3. a régió építését. Csolnok a régió fõ céljai közül az alábbiakkal tud azonosulni, illetve saját fejlesztési koncepciójában is követni azt: ad 1. A gazdaság erõsítése, a gazdasági infrastruktúra és telephely kínálat fejlesztése, a régión belüli gazdasági kooperáció fejlesztése, tájrehabilitáció, környezetvédelem, történelmi és kulturális, természeti és táji értékekre épülõ turizmus fejlesztése. ad 2. Speciális oktatási célok megvalósítása, egészségügyi és szociális helyzet javítása, a népesség elöregedése területi hatásainak mérséklése, erõforrás koordináció a régió K+F tevékenységében. A Község lakosainak egészségügyi és a szociális helyzete javításával, szem elõtt tartva a lakóhelyi értékek megõrzését. ad 3. A kommunikációs és közlekedési hálózat fejlesztése, közútfejlesztés, kapcsolatépítés a szomszédos térségekkel, a civil szféra megújítása. Komárom-Esztergom megye kívánatos távlati jövõképe, OTK * megalapozottság: Az EU regionális politikájával, valamint az OTK alapelveivel, irányelveivel, célkitûzéseivel összhangban a megye kívánatos jövõképe egy versenyképes, szolidáris, a fenntartható fejlõdés lehetõségét biztosító életképes térség kialakulása. Olyan versenyképes gazdasági térség létrehozása, mely képes az európai csatlakozás révén elõállt lehetõségek, elõnyök kihasználására. A területfejlesztés fõ célja ebben a régióban állapítja meg az OTK- az, hogy a térségben megindult gazdasági növekedés feltételei állandósuljanak, területi terjedésük akadályai mérséklõdjenek. Idegenforgalmi szempontból a Kistérség a Közép-Dunavidéki RIB része. A Komárom-Esztergom megyei Területfejlesztési Stratégia megfogalmazása: A települési szintû épített környezet minõsége és változatossága a fejlesztési lehetõségek egyik legmeghatározóbb eleme. Az épített környezet minõsége nagy mértékben kihat az emberi egészségre, de ezen túlmenõen az ingatlanok használati és piaci értékében komoly tényezõként szerepel. Az épített környezet kialakításánál a legalapvetõbb szempont az ott élõ közösségek megfelelõ minõségi életterének biztosítása. Minden más fejlesztési elképzelés, legyen a közlekedési, ipari vagy üdülés-idegenforgalmi csak ezzel összefüggésben, ennek figyelembe vételével alakítható ki. *OTK = Országos Területfejlesztési Koncepció ** Komárom-Esztergom megye Területfejlesztési Koncepciója URB Kft Innováción értve: a gazdaságépítést: a területi gazdasági miliõ sokszínû megújítását, bõvítését, a lokális és regionális erõforrások minél teljesebb hasznosítását, a versenyképesség fokozását, a társadalomfejlesztést: a régió népességének kedvezõbb életkörülményeket és megélhetési (fogyasztási viszonyokat biztosítani, a humánerõforrások bõvülõ hasznosítását ösztönözni, a fenntartható környezeti fejlesztést: a térség környezeti (természeti és települési) adottságainak megóvását, a keletkezett károk felszámolását és a fejlesztésekben az ökológia-orientált gondolkodás megteremtését, a regionalizáció terjesztését: a régióvá válás eszköz- és intézményrendszerének megteremtését, annak egyre szélesebb körben történõ érvényesítését, mindezekhez jó minõségû közlekedéshálózat megteremtését. PRO TERRA KFT 6

7 Csolnok a Dorogi kistérség tagja. A Dorogi kistérség az ipari szerkezetváltás által érintett térségek egyike. A kistérség a Közép-Dunántúli régió része, és a Közép Magyarországi régió határa közelében helyezkedik el. A Dorogi kistérség gazdaságának természetföldrajzi alapjait a Pilis és Gerecse hegység ásványkincsei, erdõmûvelésre alkalmas erdõségei, gyepterületei, s a köztük meghúzódó völgyek, medencék mezõgazdasági mûvelésû területei jelentik. A térségben az ásványkincsek bányászatára, s a feldolgozására épülõ ipar a bányák többségének kimerülésével átstrukturálódott, ez a községekben a helyi kisipar bõvülése mellett az ingázás felerõsödését, Dorogon pedig új, dinamikusan fejlõdõ iparágak megtelepedését eredményezte. Néhány nagyközségben részben a még mûködõ bányászatra (kvarc-homok, mészgyártásra alkalmas mészkõ, kaolinos homokkõ, kaolin,) alapozott ipar mûködik, mûködött napjainkig, részben egyéb a volt bányamûvelés épületeit, infrastruktúráját felhasználó jelentõsebb ipari tevékenység folyik. Számos egyéni vállalkozás folytat mezõgazdasági tevékenységet (szõlõ, gyümölcs ültetvények létesítésében, illetve állattenyésztésben látják a boldogulást). A dorogi kistérség Komárom-Esztergom megye területének 10,3%-át, lakosságának 13%-át képviseli. A kistérség belsõ szervezettsége a szénbányászat és a közigazgatási hagyományok miatt Dorog központtal fejlett. A 300ezres lakosú megyében a kistérség népességszáma meghaladja a fõt, melynek 67%-a a kistérség falvaiban él. A Dorogi kistérség (mint Csolnok község is) gazdag táji, kultúrtörténeti és természeti, esztétikai értékei miatt a turizmus számára jelent fejlesztési potenciált. A község jövõjeként a megyei fejlesztési koncepció a dorogi kistérségen belül az alábbiakat jelöli meg: a kereskedelmi, a szolgáltatói funkció fejlesztése. A Dorogi Kistérség Területfejlesztési Koncepciójában a térség hosszú távú területfejlesztési céljainak meghatározásaként, elvárásaként az alábbiak fogalmazódtak meg, melyeket Csolnok község is magáévá tesz: 1. Fenntartható fejlõdés, környezetgazdálkodás, a természeti környezet védelme. 2. Vonzó lakókörnyezet teremtése, a térség/község népesség-megtartó erejének fejlesztése. 3. A nyitott társadalom elveit elfogadó, de sajátos hagyományaikra építkezõ helyi közösségek erõsítése. 4. Az agrárszektor helyi adottságokra épülõ fejlesztése; ipartelepítés helyett környezetbarát akár hagyományos, akár a legmodernebb technológiájú. vállalkozói területek létesítése. 5. Az idegenforgalom fellendítése, a tercier szektor fejlesztése. 6. Az épített környezet védelme. A kistérség fejlesztési koncepciójában megfogalmazottak fenntartása mellett Csolnok 1998-as elgondolásai szerint kiemelten kívánja kezelni a természeti környezet, a természeti értékek védelmét is, továbbá fontosnak tartja a községen belüli kereskedelmi hálózat javítását, bõvítését, a mezõgazdaság, s ezen belül a szõlészet/borászat újraélesztését, a víz- és elektromos hálózat korszerûsítését, a meglévõ környezetvédelmi probléma felszámolását. PRO TERRA KFT 7

8 III. BELSÕ FELTÉTELEK Földrajzi és társadalmi adottságok: A Gerecse lábánál elterülõ Csolnok község kõ-, és szénbányászati múlttal rendelkezik. A Község közigazgatási területének méretét vizsgálva megállapítható, hogy -a dorogi kistérség nagyobb települései közé tartozik- lakosainak száma meghaladja a 3400-at, területe közel 1900 hektár. Belterülete nagy, több mint 200 hektár, a kiskertes területek (a volt zártkertek) is jelentõs méretûek. A kiskertek több területi egységben találhatók, számos közülük közvetlenül a belterülethez kapcsolódik, s rekreációs célokat szolgál. Csolnok a 15db települést felölelõ dorogi kistérség tagja, mely kistérség a megye területének 10,3%-át (2250,5 km 2 ) teszi ki. A kistérségben a megye lakosságának közel 13%-a él. Lakónépesség száma szerint Csolnokot a népes települések közé kell sorolni. Sûrûn lakott településnek számít (1820fõ/km2), lélekszáma a megyei tendenciával ellentétben nem csökken. Iskolai végzettség, korösszetétel, foglalkoztatottság tekintetében a megyei átlagtól nem tér el. Természeti erõforrások: Táji értékei erõforrásul szolgál. Kiterjedt erdõséggel rendelkezik a község (583 ha, a külterület közel 30%-a). Hasonló nagyságrendû szántó terület található a közigazgatási területen (665ha). Mûködõ anyag-nyerõhely nincsen a községben. Korábban közvetlenül a belterület határában kõbánya mûködött, melynek tevékenysége a kilencvenes évek derekán megszûnt. A bányaudvar biztosítása megtörtént. A Magos hegy alji kertek belterület közeli részének megfelelõen intenzív hasznosítása számottevõ erõforrásul szolgálhat. A hasznosítás lehetõsége bor-, szõlõ-, gyümölcstermesztés. Gazdasági erõforrások: Ipar-vállalkozások: A községben mûködõ termelõ vállalkozás a Sincron Electric Kft valamint a Csolnoki Szerelvénygyártó Kft. A községben a környezetet terhelõ, potenciálisan veszélyeztetõ a Metalmont a korábban termelõ, jelenleg elsõsorban veszélyes hulladékot, galván-iszapot raktározó volt galvanizáló üzem. Egyéb jelentõs méretû ipari jellegû (alkatrész összeszerelés) tevékenység a Sincron Electric, mely tevékenység nem jelent környezetterhelést, hacsak nem a dolgozókat alkalmazottakat szolgáló gépkocsi-tárolás/parkolás megoldatlansága miatt.? Kereskedelem, szolgáltatás: Dorog képezi a település középszintû kereskedelmi és szolgáltatói bázisát, a községben kialakult kereskedelmi-szolgáltató tevékenységek közül hiányzik a lakossági szolgáltatás. Dorog mellett Esztergom közelsége is jelentõs kulturális, városi szintû intézményi ellátást biztosít. Mezõgazdaság: A termõterület mûvelési ágak szerinti megoszlását vizsgálva Csolnokon a jelentõs méretû erdõsültség mellett hasonló kiterjedésû a szántó, s valamivel kevesebb a gyepterület. Megoldatlan a mintegy kétszáz hektáros kiskertes területek megfelelõ hasznosítása. PRO TERRA KFT 8

9 SWOT ANALIZIS ELÕNYÖK Szép fekvésû, rendkívüli természeti adottságú település. Csendes lakókörnyezet. Nyugodt élet, kevés stressz. Szorgalmas emberek élnek a faluban. Jó a lakosság szakképzettsége, van szaktudás. Közmûvekkel jól ellátott község. Városi szolgáltatások közelsége. Német nemzetiségét megtartó lakosság. Erõs kohéziójú helyi közösség. Nincs szervezett bûnözés a faluban. Munkahelyet ígérõ jelentõs üzemek közelsége. Jó hegyi túrázási lehetõségek. Nagy kiterjedésû erdõsültség. A helyi általános iskolai képzés magas színvonala. Jó szociális-, oktatási ellátás. A túrázókat, a látogatókat szívesen fogadó lakosság. Esztergom város közelsége HÁTRÁNYOK Kevés a helybeli munkalehetõségek száma. A községen belüli mûvelõdési, szabadidõ töltési lehetõségek bõvítésre szorulnak. Községen belüli közlekedés körülményes volta. Illegális területhasználat, környezetet védett természeti értéket terhelõ motorsport. Vannak rendezetlen, nem megfelelõen hasznosított bányász múltú területek. Rekultiválatlan a volt hulladéklerakó környezete. A környezetesztétika fejlesztésre szorul. Rekreációs, szabadidõs tevékenységhez kevés a színvonalasan kialakított terület. Hiányos lakossági szolgáltatás, az idegenforgalmi vendéglátás. Korábbi mûködésû környezetszennyezõ ipari üzem, potenciális veszélyforrás. PRO TERRA KFT 9

10 KIHASZNÁLÁSUK Lakófunkció további védelme, kiemelkedõ lakóértékû területek kinálata A meglévõ lakófunkció és a hagyományos falukép védelmét biztosítandóan új gazdasági területek kijelölése. A városi munkalehetõségek, szolgáltatások fokozott igénybevétele, Helyi oktatási-, egészségügyi intézmények mûködésének felülvizsgálata, az intézményrendszerek szerkezetének újragondolása, Idegenforgalmi vonzerõk jobb kihasználása, bemutatása, reklámozása A turisztikai fejlesztések szorgalmazása, A jó közbiztonság fenntartása, Közösségi rendezvények számának szaporítása. Közterületek rendezése Helyi civilszervezõdés erõsítése... VESZÉLYÜK Dráguló telekárak, a helyi lakosság kevésbé vagyonos rétegei nehezen tud lakótelekhez jutni. Munkaerõ elszívás, Nem fokozódik a turizmus, Környezeti károk elõfordulásának gyakorisága, a vízrendezés egyre költségesebbé válik, Nincs a lakosságnak jövedelem kiegészítésre lehetõsége, Szakképzettséggel ellentétes munkaerõpiaci elvárások, A környezet minõségének romlása, A szociális ellátás háttérbe szorulása. A közbiztonság romlása. Az életkörülmények romlása, az aktív lakosság elmenekülése..... PRO TERRA KFT 10

11 IV. KÖZSÉG JÖVÕKÉPE A Község fejlesztésének lehetõségeit az adottságok, a mûszaki, társadalmi és gazdasági viszonyok alapvetõen determinálják. A Község jövõképe az alábbiakban fogalmazható meg: 1. A Község hosszútávon is fenntartható fejlõdésû község legyen, olyan módon, hogy térségével, táji-, természeti-, települési- és társadalmi környezetével harmóniában fejlõdjön, mai fejlesztése ne veszélyeztesse a község hosszú távú érdekeit. 2. A Község olyan település legyen, mely mintegy 3500 ember otthonaként, az új évezred követelményeinek megfelelõ életminõséget biztosítja minden polgára számára. Azaz biztosítja: Az egészséges élet- és lakáskörülményeket, nyugodt, kiegyensúlyozott, kényelmes részben falusias beépítési jellegû, részben kertvárosias jellegû életformát. A megélhetést biztosító minél több helyi munkaalkalmat, illetve elérhetõ munkahelyet. A mind magasabb színvonalú alapellátás intézményi feltételeit. Az egészség megõrzésének és helyreállításának, a folyamatos regenerálódás feltételeit. Az oktatás, a nevelés és a mûvelõdés lehetõségét. A szabadidõ eltöltés, a pihenés a rekreáció feltételeit és lehetõségét. 3. A Község az újnak befogadója legyen, tradícióinak megtartása mellett. 4. A Község a fejlõdésre a megújulásra nyitott legyen, minõségi szolgáltatással és lakóhellyel fogadja a turistavendégeket, az idelátogatókat. 5. Legyen a Községben sokirányú és magas színvonalú az alapellátás, a szolgáltatás, melyhez a hozzáférés esélyegyenlõsége megvalósul. 6. Legyen biztosítva az erõs és fejlõdõképes helyi gazdaság megtartása és továbbépítése, a szûkebb és tágabb térséggel együttmûködõen, a kölcsönös elõnyök figyelembevételével. A fejlesztések irányelvei: A település és térsége olyan természeti és nemzeti értéket reprezentáló terület, melynek területfel-használása a tágabb térség összefüggéseit is figyelembe véve meg kell, hogy feleljen az ökonómiai és ökológiai egyensúlyt biztosító "fenntartható fejlõdés" elvének. A községben a kialakított vállalkozói területek olyan környezetbarát gazdaságfejlesztést szolgáljanak, melyek a meglévõ és a kialakulni szándékozó helyi vállalkozók lehetõségeit is segítik. A település turisztikai igénybevételét az adottságok figyelembe vételével kell meghatározni. A lakóhely alapfunkciói nem sérülhetnek a turizmus és a gazdaság fejlesztése folytán. Feltétlenül törekedni kell a sajátos települési és tájkarakter megõrzésére. Kistérségben tervezõ, de lokálisan cselekvõ fejlesztési programok kidolgozása szükséges. Elsõsorban a lakosságot szolgáló, de az idegenforgalmat is szem elõtt tartó fejlesztések támogatandók. A községben a gyógy-idegenforgalmi fejlesztések kiemelten való kezelése. PRO TERRA KFT 11

12 V. A KÖZSÉGFEJLESZTÉS LEGFÕBB ELEMEI, FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK: 1. Általános követelmény az életminõséget meghatározó települési környezet megfelelõ alakítása. 2. Elsõbbséget élveznek a munkahely-teremtõ, valamint a környezet- és tájvédelem feltételeit javító beruházások. 3. A község aktív lakosságát megtartó fejlesztési program keretében laktóterületi fejlesztések serkentése, az elõkészítésben való községi támogató részvétel. 4. Új minõségi lakóterületek kijelölése. /A jelenlegi lakásszám legalább 10%-os növelését biztosító lakótér kijelölése/ 5. Kiemelten kezelendõ a Janza-patak mentének községi érdekû és környezetvédelmi megfontolású használata, hasznosítása, rendezése. 6. A tágabb térség fejlesztési céljával összehangoltan megvalósuló turizmusfejlesztés, a fejlesztések feltételeinek megteremtése. 7. Fentieket is szolgáló feladat a belterületet elkerülõ, átmenõ forgalmat levezetõ havária út megépítése, a község felszíni vízelvezetése és a belsõ közlekedési feltételek javítása mellett. 8. Az önkormányzati ingatlanok, használaton kívüli telkek hasznosítási programjának kidolgozása. PRO TERRA KFT 12

13 VI RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ PROGRAMOK A koncepció idõintervalluma A településfejlesztési koncepció a hosszú távú (6-20 év) jövõkép felvázolása mellett rövid (1-5 év) távra határozza meg a fejlõdési folyamatok kívánatos irányát. 1. INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI PROGRAMOK Rövid távon (1-5 év) 1. A község oktatási létesítményeinek (iskolák, óvodák) elhelyezkedésének és mûködésének felülvizsgálata. 2. A lakóterületi fejlesztések során elõálló esetleges lakosság szám növekedéssel együtt járó igények kielégítéséhez rendelkezésre álló tartalékok számbavétele, a községi alapellátást biztosító intézményhálózat stratégiai tervének elkészítése. 3. Az egészségügyi ellátás (házi és szakorvosi rendelõk, a gondozási hálózat, a mûködõ idõsek napközi otthona) emelt szintû biztosításának lehetõségeit számba vevõ program megfogalmazása, különös tekintettel a községben letelepedni szándékozó idõsek gondozását biztosító egészségügyi létesítmény beruházásának elõkészítésével összehangolt fejlesztési program kidolgozása. 4. A helyi kulturális létesítmények bõvítési-, fejlesztési programjának kidolgozása. 5. A kultúra háza és a község háza rekonstrukciós tervének átgondolása, újrafogalmazása. Faluház létesítésének elõkészítése, útkeresése. 6. A község alapellátását biztosító, esetleg a turisztikai forgalmat is kiszolgálni képes kereskedelmi és a szolgáltatói ágazatok község szintû fejlesztési programja, illetve azok fejlesztését segítõ programok kidolgozása. 7. Temetõ-terület, temetkezési helyek hosszú távon való fejlesztésének koncepcionális lehetõségei. Az urnás temetés kedvezõbb feltételeinek megteremtése. 8. A betelepülõ vállalkozók fogadására Község-fejlesztõ gazdasági stratégia kidolgozása. Vállalkozói-park szellemû szervezõdés segítése a déli gazdasági területeken. Hosszú távon (6-20év) 1. Oktatási központ kiteljesülése, a szabadtéri sport-, játszó-, és zsibongó területek kialakításával. 2. Faluház-program kidolgozása és megvalósítása. PRO TERRA KFT 13

14 2. A KÖZLEKEDÉS- ÉS KÖZMÛ FEJLESZTÉS-PROGRAMJA Rövid távon (1-5 év) 1. A településen belüli és a térségi kapcsolatok javítását szolgáló közúthálózat fejlesztést kell kidolgozni, mely a belterületet és az új beépítésre szánt területeket feltárja, a meglévõ úthálózat, magassági és vízszintes nyomvonalvezetésének felülvizsgálatát, szükség szerint korrekciós megoldásainak javaslati szintû kidolgozását megadja. 2. A havária út, a központot elkerülõ út szakaszos kiépítése. 3. A pormentesített belterületi utak kiépítésének folytatása. 4. A község belsõ úthálózatának felülvizsgálata a jármûforgalmi-, a gyalogos-, a kerékpáros úthálózatok szükség szerinti szétválasztása és a szükséges kapcsolati rendszerek kiépítésének elõsegítése. 5. A község vízrendezési feladatainak feltérképezése, megoldási javaslatokkal. 6. A belterülethez közvetlenül kapcsolódó kiskertek használat-módosulásának vizsgálata, a belterülettõl távolabbi kertek használatának meghatározása. 7. A kiskertes mezõgazdasági területek (szõlõs-területek) és a rekreációs területek közmûkiszolgálás feltételeinek meghatározása. 8. A védelemre érdemes pincesor építési, fejlesztési lehetõségeinek kidolgozása, a mûködés feltételeinek meghatározása. 9. Közterületalakítási-, közterület használati rendelet, valamint parkolási rendelet elkészítése. A lakótelkeken történõ gépjármûvek, munkagépek tárolásának korlátozása. A lakófunkció érdekeinek érvényesülése okán. 10. A felhagyott közmûvek, elektromos vezeték-tartó oszlopok visszabontása, a területek megtisztítása. Hosszú távon (6-20év) 1. A községközpont-alakítással együtt a gépjármû és gyalogos forgalom, a központot érintõ belsõ közlekedési rendszer újragondolása. 2. A teljes közmû úthálózat kiépülése a beépítésre szánt területeken. 3. Az elõzõek szerinti közmû-hálózatok fejlesztésének megvalósítása. PRO TERRA KFT 14

15 3. A TELEPÜLÉSRENDEZÉS PROGRAMJA Rövid távon (1-5 év) 1. A Ligethegyi tervezett Rehabilitációs központ /idõsek otthonának/ fejlesztését elõsegítõ területhasználatot és építési szabályozást meghatározó tervek kidolgozása. A volt robbanószer-raktár és környezetének építési feltételeinek elõkészítése. 2. Gazdasági területek létesítését elõkészítõ településrendezési eszközök kidolgozása: - a nyugati, illetve a déli belterületi határhoz kapcsolódó területeken, - a Magos hegy menti volt zártkertek alatt, valamint - a Pollus-hof panzió környezetében. 3. A lakásépítésre alkalmas területek építési feltételeinek meghatározása. 4. A fejlesztésekkel összefüggõ út és közmûépítési terhek meghatározása, ezzel összefüggésben az ingatlan értékesítõk általi közteher vállalások szempontrendszerének javaslati szintû kidolgozása. 5. A lakóterületi fejlesztések ütemezése. 6. Közterületek szabályozási tervének elkészítése, valamint a község építési szabályzatának kidolgozása. 7. A községközpont arculatformálása, a központrendezés lépéseinek meghatározása, a végrehajtása feltételeinek elõkészítése. 8. Az utcakép, a településkép javítását eredményezõ rendelkezések, feladatok sorba vétele a lakossági és az önkormányzati feladatok kijelölése, ütemezése. 9. A meglévõ vállalkozói-, kereskedelmi-, szolgáltatói, ipari-gazdasági területek felülvizsgálata. 10. Az új és a meglévõ vállalkozási területek funkcionális karakterének meghatározása, olyan módon való szabályozása, hogy elsõsorban szolgáltatói háttéripar, környezetkímélõ termelõ-szolgáltató ipar létesüljön, valamint a közlekedési feltételek javulása esetén kereskedelmi raktár-bázis. Hosszú távon (6-20év) 1. A vállalkozói-, gazdasági területek beépülésének serkentése. 2. Közterület-alakítások fokozatos végrehajtása. Közterületek átalakításának kiviteli terveit elõkészítõ részletes közterület-alakítási tervek kidolgozása, komplex tervek formájában: vízrendezési, kertészeti, utcabútorozási, közterületi parkoló kialakítási tervek együtteseként. 3. A volt kõbánya, a bányaudvar utóhasznosításának keresése, tájképi megjelenésének javítása. 4. Idegenforgalmi fejlesztési program kidolgozása és megvalósítása, különös tekintettel a a Ligethegyi és a Pollus hegyi fejlesztési lehetõségekre. (Fogadóhelyek-parkosítása, parkolás, információs hely, vendéglátás, kiránduló központ, kaland-játszótér kialakítása, stb.) 5. Az új lakóterületek ütemezett kialakítása. 6. Régi házak, helyi értékek felmérése, értékvédelmi rendelet elõkészítése és elfogadása. PRO TERRA KFT 15

16 4. A TÁJ- ÉS A TERMÉSZETVÉDELEM PROGRAMJAI Rövid távon (1 5 év): 1. Természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokból kívánatos az extenzív természetszerû gazdálkodás elõnyben részesítése a nagyüzemi mezõgazdasági tevékenységgel szemben, melynek feltételei a következõk: az extenzív/külterjes gyepgazdálkodás (kaszálók, legelõk) megvalósítása, környezetkímélõ, racionális kemikália-használat (mûtrágya, növényvédõszer) a szántóföldi növénytermesztésben, hagyományos vagy a tájba jól illeszkedõ és gazdaságosan termeszthetõ gyógy- és fûszernövények kiskertgazdálkodás típusú termesztésének bevezetése, a biogazdálkodás terjesztése, a viszonylag nagy számú állat juh, kecske- külterjes tartására alkalmas területek kijelölése. a szõlõ- és bortermelés újraélesztése a szõlõsterületek újratelepítésével, a szõlõtermesztés és borászat felfejlesztésével, a talaj- és a környezeti levegõ tisztaságának védelme, valamint az élõhelyek gazdagítása érdekében a szántók nagyobb tábláinak szélein, a földutak mentén fasorok, mezõvédõ erdõsávok létesítése, tájfásítás szükséges. 2. Adottságokra és hagyományokra épülõ terület- és tájfejlesztési program beindítása az értékét vesztett területeken tájrehabilitáció. 3. A község egyedi táji értékeinek kataszterezése, helyi természetvédelmi rendelet kidolgozása és annak elfogadása. Hosszú távon (6 20 év): 1. A csolnoki magasabb minõségû borkultúra, kiskert használat életképes kialakítása a kistermelõk szõlõskertjeit összefogó hegyközségi rendszer mûködésének beindításával, a volt zártkertekben az üdülési funkciók háttérbeszorításával, a hagyományos szõlõskerti mûvelés elõnybe helyezésével, új típusú idegenforgalmi szolgáltatások, szüreti rendezvények szervezésével foglalkozó egység(ek) megalapításával. 2. A térségi élõhelyrehabilitációs programokhoz való kapcsolódás társadalmi és szakmai feltételeinek megteremtése. 3. A természetközeli gazdálkodás, az ökoturizmus, az oktatás-nevelés és a kutatás céljaira egyaránt jól hasznosítható területek lehatárolása. 4. Az Janza-patak menti és a hegy-völgy irányú helyi ökológiai folyosók a tudatosan és tervszerûen szabadon hagyott természeti zónák megõrzése, illetve ezen területeken n a megfelelõ természetvédelmi kezelés biztosítása. 5. A horgász tavakon és közvetlen környezetükben a rekreációs célú területek mûködési feltételeinek meghatározása, a területek környezetterhelést csökkentõ fejlesztése. 6. A természetvédelem és az idegenforgalom egységes információs rendszerének kiépítése, eszközrendszereinek szélesítése a védelmi rendszer személyi feltételeinek biztosítása. 7. Talaj-, víz- és élõhelyvédelmi megfigyelõ és mérõhelyek kiépítése, a térségi rendszerbe való bekapcsolódás technikai és társadalmi fejlesztése PRO TERRA KFT 16

17 5. A KÖRNYEZETVÉDELEM FELADATAI, PROGRAMJA Rövid távon (1 5 év): 1. A volt hulladéklerakó telep rekultivációja. 2. A községben jelentkezõ különbözõ eredetû (lakossági és vállalkozói) építési törmelékek, régi és újonnan keletkezõ elrejtett hulladékok felszámolása érdekében hulladékmentesítõ akcióprogram meghirdetése, a végrehajtás megindítása. 3. A XII-es akna rom-maradványainak felszámolása, a terület hasznosításának útkeresése, intézményi, lakó-, vagy idegenforgalmi hasznosítás lehetõségeivel számolva. 4. A mûködõ gazdasági területek (Sincron Electric, Szerelvény gyár, XII/A akna, stb.) mûködési feltételeinek, gépkocsi-tárolásának ellenõrzõ vizsgálata a talajszennyezések kizárásának szándékával. 5. Új üzemi területek telken belüli gépjármû-tárolásának ellenõrzése, az engedély nélküli közterület-használat megszüntetése, a közterületen és a lakóterületen belüli kisvállalkozások telkein belül történõ parkolás lakókörnyezeti normákat kielégítõ feltételeinek a meghatározása. 6. A Janza-patak menti motor-cross pálya felszámolása, a terület eredeti állapotának visszaállítási kötelezésével. 7. A Janza-patakra települt volt galvanizáló üzem telephelyének környezetterhelés veszélyével járó állapotának megnyugtató felszámolása. 8. A Janza patakba és mellékágába, továbbá a meglevõ csapadékvízcsatornákba történt korábbi szennyvízcsatorna bekötések felszámolásának ellenõrzése. 9. A Janza-patak elsõsorban belterületi szakaszának vízrendezését biztosító tervezés és kivitelezés megkezdése, a patakot övezõ területek területhasználati és településszerkezeti összefüggéseinek megfelelõ formában. 10. Patak-meder korrekciója a Janza egy mellékágán. 11. A településen belül a csapadékvíz-elevezetési rendszerek fejlesztéséhez, a meglévõk korszerûsítéséhez az anyagi és a tervi technikai feltételek biztosítása. A központi kiemelt területeken a megvalósítás megkezdése. 12. A volt lõszerraktár területén tervezett beruházás támogatása a rekultivációs-rehabilitációs környezetrendezés megvalósulása érdekében. 13. A teljes közmûvesítés körében megvalósítandó szennyvízhálózat-kiépítéssel a szennyvízszikkasztás, illetve a szabálytalan mûszaki kialakítású közmûpótló szennyvíztárolók folyamatos felszámolása, a csatornahálózati bekötések mind teljesebbé tétele.) 14. Az állattartási rendelet megalkotása, különös tekintettel az ebtartás lehetõségeire. Hosszú távon (6 20 év): 1. Az idegenforgalmi infrastruktúra alapját képezõ tiszta, élõvíz megteremtése a Janza-patak mentén, valamint a horgász-tavaknál. 2. A tájsebek eltûntetésére megindított rekultivációs programok folytatása, környezetkímélõ idegenforgalmi célú rekultivációs rendezés támogatása. (a volt kõbánya, a IX-es akna, az V-ös akna hasznosítása, a XII-es aknai romok és annak szennyvíztelepének felszámolása, Auguszta telepi anyagnyerõhely rekultivációja) PRO TERRA KFT 17

18 3. Az inert-hulladékok (építési törmelék) elhelyezésének községen belüli számbavétele, 4. A felszíni csapadékelvezetés korszerûsítésének folytatása, vízmosáskötések, átereszek rendszerének kiépítése, eróziómentes vízelvezetés zárt és nyitott árokrendszerben az egész település területén. A település egyes részein, elsõsorban a központi részeken a zárt csapadékcsatorna kiépítése, míg egyéb helyeken megfelelõen széles közterületeken - gyepes vízelvezetõk kialakítása. 5. Az átmenõ forgalom csökkentése érdekében a havária út, a központot elkerülõ út teljes hosszban való megépítése, környezetminõség-javítási célok érvényesítésével (levegõminõség javulása por, ólom és CH vegyületek, zaj- és rezgésterhelés csökkentése a lakóterületek és pihenõzónák közelében). 6. A szõlõskerti dombságokon övárkok építése, a feltáró úthálózat burkolása. 7. A talaj- és talajvíz, valamint az élõvilág védelme érdekében az üzemi méretû és a kis léptékû kertgazdálkodás területén egyaránt a kemikáliák (mûtrágya, növényvédõszerek) használatát fokozatosan vissza kell szorítani. 8. A temetõ elõterének korszerûsítõ felújítása, a temetõ és környezete rendezése, távlati területbõvítési igények területbiztosítása. 9. Különleges rekrációs, idegenforgalmi területek hasznosításának elõkészítése. PRO TERRA KFT 18

19 6. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER PROGRAMJA Rövid távon (1 5 év): 1. Közparkok, közkertek rendszerének kialakítása, a létesítés feltételeinek megteremtése. 2. A tiszta és szép falukép érdekében a fõközlekedési és a lakó utcák mentén létrehozott zöldsávok terv szerinti felújításának megkezdése, utcafásítások megvalósítása. 3. Az utcakép-fejlesztési programok keretében a közterületek komplex rendezése. Ezen belül elsõdlegesen a község fõterének, a Rákóczi térnek közösségi térként való kialakítása. 4. Intézménykertek (iskola, templom, községháza) rendezése, a szomszédos kertekkel együtt történõ fejlesztése. 5. Temetõkert felújításának beindítása, a fõbejárat, az elõtte kialakítható parkoló és fogadótér együttes rendezése és a kolumbárium megterveztetése, a temetõ keleti határa menti közterület rendezésével együtt. 6. Sport- és szabadidõ fejlesztési program folytatása, aminek részei a következõk lehetnek: további sportolást segítõ kispályák, pl. teniszpályák építésére alkalmas területek elõkészítése igény szerint, szánkó- és a téli és nyári bobpálya építési lehetõségének keresése, a volt kõbánya területén extrém-sportok céljára az erdei rendezvény-park továbbfejlesztése, majálisok, szüreti mulatságok, nyári és tavaszi fesztiválok, egyéb idegenforgalmi események számára. 7. A fák védelme érdekében fakataszter készítése a védelemre érdemes fasorok és faegyedek kijelölése, a helyi természetvédelem szempontjainak kidolgozása. Hosszú távon (6 20 év): 1. A tervezés szintjén megkezdett közterület alakítások (pl. zöldsávok, fásítások, pihenõhelyek, játszófelületek) befejezése, kiépítésének folytatása. 2. Erdõszélek, vízfolyások menti (sétányok, allék), pihenõhelyek erdei és térségi túraútvonalak meghatározása, a turisztikai erdõk kiránduló turizmust és a helyi lakosságot szolgáló rendezése. 3. A község táji adottságaira épülõ kiránduló célpontok/központok megfelelõ kiépítése. 4. A lovagolás és kerékpározás lehetõségének kijelölése, a használatok jogi rendezése, ezen belül kiemelten az erdei és terep-lovaglás nyomvonalának felkutatása, a természetvédelmi szempontoknak is megfelelõ meghatározása, térképi kijelölése. PRO TERRA KFT 19

20 7. TÉRSÉGI EGYÜTTMÛKÖDÉST IGÉNYLÕ PROGRAMOK Rövid illetve hosszú távon (1 15 év): 1. A térségi együttmûködés tématerületeinek meghatározása és azt szolgáló közös programok elõkészítése. 2. Közlekedésfejlesztés, közúthálózat kiépítése Sárisáp, Kiscsév-puszta, Leányvár felé. 3. Kerékpáros, lovas túraútvonalak, tájfeltáró utak kijelölése, engedélyezése, errõl szóló információs anyag megjelentetése. 4. Kistérségi- szomszédsági kapcsolatok fokozása, az internetes információs sztrádán való megjelenésben, kistérségi információk honlapokra szerkesztésében, esetleg a községi honlapokon keresztüli kapcsolatok kiépítése, (egymásra linkelések lehetõségével). 5. Közös pályázati lehetõségek figyelése, elõkészítése. 6. Gyalogos tájfeltáró túra-útvonalak kijelölése, jelzése, térségi kiadványok szorgalmazása. PRO TERRA KFT 20

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 VASVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE TERVEZET II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2012. NOVEMBER MÓDOSÍTVA 2013. JANUÁR Megbízó: Veszprém MJ Város Önkormányzata Porga Gyula polgármester

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA államigazgatási és partnerségi véleményezésre Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Elfogadva a 74/2014. (V.29.) Kt. sz. határozattal 2014. június PVV_konc_140602.doc PILISVÖRÖSVÁR 2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

Településrendezési eszközök felülvizsgálata. Településszerkezeti terv Munkaközi anyag

Településrendezési eszközök felülvizsgálata. Településszerkezeti terv Munkaközi anyag Településrendezési eszközök felülvizsgálata Településszerkezeti terv Munkaközi anyag ÖRVÉNYES Véleményezési eljárás anyaga Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes,

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Helyzetelemzés, helyzetértékelés

Helyzetelemzés, helyzetértékelés Helyzetelemzés, helyzetértékelés NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYZETELEMZŐ, HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ Megbízó Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETELEMZÉS I KÖTET Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester 8237 Tihany, Kossuth

Részletesebben

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 5/2014. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

CÍMLAP Szikszó város Településrendezési Tervéhez ALÁTÁMSZTÓ MUNKARÉSZ

CÍMLAP Szikszó város Településrendezési Tervéhez ALÁTÁMSZTÓ MUNKARÉSZ LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Tel: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu V+A VISZLAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3531 Miskolc, Győri Kapu

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

KAPOSVÁR HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KAPOSVÁR HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: 71/2004.(IV.22.) önkormányzati határozat KAPOSVÁR 2004. április TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK... 3 1.1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 1.2 A

Részletesebben

Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága

Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága ZSÁMBOK Z SÁMBOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T ERV ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága A jelenleg érvényes,

Részletesebben

BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA

BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

FEGYVERNEK VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

FEGYVERNEK VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 1/2014. FEGYVERNEK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

7. SRATÉGIA. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek:

7. SRATÉGIA. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek: 7. SRATÉGIA A tervezett és szükségszerű város-rehabilitációs akciókat az integrált városfejlesztési stratégiára alapozva kell megvalósítani. A stratégia megalkotásakor alapvető elvárasként fogalmaztuk

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KESZTHELY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÖVŐKÉP, FEJLESZTÉSI CÉLOK Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 116/2013. (VI.25.) számú határozatával Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS)

A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) A MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 1 A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) B MINTATERÜLET: KÁLI MEDENCE MIKROTÉRSÉG (II. KÖTET) FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2009. december

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

HATVAN VÁROS T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I K O N C E P C I Ó J A JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TSZ: 4173/2007 1

HATVAN VÁROS T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I K O N C E P C I Ó J A JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TSZ: 4173/2007 1 T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I K O N C E P C I Ó J A JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Ez a dokumentáció a VÁTI Városépítési Kft. szellemi terméke. A hozzá kötődő a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. III. kötet - Településfejlesztési stratégia

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. III. kötet - Településfejlesztési stratégia GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció III. kötet - Településfejlesztési stratégia Tartalom 1 A fejlesztés lehetséges irányai 4 1.1 A település fejlesztését befolyásoló tényezők összefoglaló

Részletesebben