JELENTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról"

Átírás

1 JELENTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 385/2008. (IX. 25.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Liget Fürdő hőcserélő rendszer kivitelezésére pénzeszköz biztosítása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER Gyomaendrődi Liget Fürdő hőcserélő rendszerének kivitelezése befejeződött. A beruházás összköltsége Ft, melyről készült elszámolást a Képviselő-testület április 30-i ülésén tárgyalta. Képviselő-testület 460/2008. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Tájékoztatás a Magyar Államkincstár által végzett helyszíni ellenőrzésről Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER május 28-i Képviselő-testületi ülésen összefoglaló jelentés formájában számolunk be a MÁK által lezárt ellenőrzés megállapításairól és a hozott határozatról. Dr. Varga Imre szakjogász a szakmai dokumentációk közül a különböző ellátási formák megállapodásait felülvizsgálta. A szakjogász megállapításainak megfelelően megtörtént a 2/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelet módosítása és kiegészítése a április 30.-i Képviselő-testületi ülésen május én a Szociális és Gyámhivatal ellenőrzi a Térségi Szociális Gondozási Központot szakmai működés tekintetében, mely az összes dokumentáció szakmai ellenőrzését magába foglalja. Az ellenőrzésről a Képviselő-testület a későbbiekben tájékoztatást kap. Képviselő-testület 465/2008. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A Tulipános Óvoda által igénybevett többlettámogatás visszafizetése 6 havi részletekbe Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A Tulipános Óvoda Oktató Nonprofit Kft. a Ft többlettámogatást visszafizette a 465/2008 (XI.27.) Gye. Kt. határozatnak megfelelően 6 havi részletben. Az utolsó részlet megfizetése május 4-én történt meg. Képviselő-testület 478/2008. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Pályázat benyújtása testvérvárosi találkozó megszervezésére Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A pályázat benyújtása határidőben megtörtént, Önkormányzatunk kedvező elbírálásban részesült. A támogatott programok megrendezésre kerültek, az elszámolás a támogató hatóság felé folyamatban van. Képviselő-testület 481/2008. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Kompetencia alapú oktatás bevezetése - TÁMOP pályázat Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A pályázat benyújtásra került, időközben a támogató szervezet is meghozta döntését, melynek értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 82 millió Ft támogatásban részesül (az összköltség 100%-a) az általa fenntartott oktatási intézmények vonatkozatásában, a következőek szerint: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Százszorszép Óvoda: 7 millió Ft Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda: 25 millió Ft Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola: 25 millió Ft Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola: 25 millió Ft A támogatási szerződés megkötése jelenleg folyamatban van. Képviselő-testület 482/2008. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Intézményi Társulás pályázata a kompetencia alapú oktatás bevezetése Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A közreműködő szervezettől kapott tájékoztatások figyelembe vételével a pályázat benyújtása ezen formában nem történt meg. Kompetencia alapú oktatás bevezetése érdekében a pályázatot Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújtotta be a Százszorszép Óvoda, a Kis Bálint Általános Iskola, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és a Kner Imre Gimnázium vonatkozásában, mely pályázaton önkormányzatunk összesen 82 millió Ft-ot nyert. 1

2 Felelős (2): VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER (Határidő: ) A közreműködő szervezettől kapott tájékoztatások figyelembe vételével a kompetencia alapú oktatás bevezetésére irányuló pályázatot a Százszorszép Óvoda, a Kis Bálint Általános Iskola, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és a Kner Imre Gimnázium vonatkozásában Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújtotta be. A pályázat elbírálása már megtörtént, önkormányzatunk 82 millió Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Képviselő-testület 529/2008. (XII. 18.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Kompetencia alapú oktatás- TÁMOP pályázat a Rózsahegyi K. Kistérségi Ált. Iskolára Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A pályázat benyújtása határidőben megtörtént, Önkormányzatunk 82 millió Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötése jelenleg folyamatban van. Képviselő-testület 38/2009. (I. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Szonda István közalkalmazotti jogviszonyának módosítása, vezetői megbízás Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A megbízási szerződés elkészült, az Ft/hó külön díjazás kifizetésre került. A megbízott vezetői feladatok ellátására a kinevezés megtörtént, a munkabér a határozatban foglaltak szerint került megállapításra. Képviselő-testület 87/2009. (III. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Bankszámlavezetés tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárása eredményének kihirdetése Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A Képviselő-testületi ülésen jelenlévő három pénzintézet képviselője részére az ülést követően megtörtént az ajánlatok érvénytelenségét alátámasztó indoklás átadása. A Kereskedelmi és Hitelbank részére március 27-én faxon került megküldésre az érvénytelenséget alátámasztó indoklás. Képviselő-testület 92/2009. (III. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Városi Zeneiskola SZMSZ--e és házirendje Felelős : ZENE- ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZMSZ-ét az intézményvezetője kiegészítette az iratkezelési szabályzattal, melyet a Képviselő-testület a április 30.-i ülésén elfogadott. Gyomaendrőd, május 21. Várfi András s. k. polgármester Dr. Csorba Csaba s. k. jegyző 2

3 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 28.-i ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Előzmény: A évi költségvetési rendelet - Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelete. Melléklet: A költségvetési rendelet táblázatai Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete II. 26.-i ülésén elfogadta a város évi költségvetését a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A költségvetési főösszeg E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe beépítésre került a évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány teljes összege, így az eredeti költségvetésben lévő pénzmaradvány E Ft-tal emelkedett. A pénzmaradvány teljes összegének beépítése az intézményeknél E Ft-os, a Polgármesteri Hivatalnál E Ft-os bevétel emelkedést eredményezett. A központosított támogatások között jelentkezik az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásról szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet I. pontja alapján elnyert támogatás második részének előirányzatosítása, és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása, döntési rendszerének, folyósításának elszámolásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás, továbbá az első negyedévben igényelt 15 %-os közmű hozzájárulás összege. Jelentős a növekedés a működési célra átvett pénzeszközöknél, E Ft. Itt történt meg a évi kereset kiegészítés éves várható összegének előirányzatosítása ( E Ft), mellyel szemben a kiadási oldalon a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó bérek növekedtek. A működési célra átvett pénzeszközöknél jelentkezik a támogató szolgálatra igényelt támogatás E Ft összegben, a tanyagondnoki szolgálat támogatása, továbbá a Szarvai Kistérségi Társulástól átvett kistérségi normatíva összege, ezen támogatásokat a Térségi Szociális Gondozási Központnak utaljuk át az intézményfinanszírozás keretében. A polgármesteri hivatal saját bevételei között jelen módosítás során került beépítésre a Térségi Kommunális Hulladéklerakó összes bérleti díj bevétele, melyet a tulajdoni részesedés arányában tovább utalunk a társ települések részére. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre. Felújítási és a fejlesztési kiadásnövekedés főképpen az intézményeknél jelentkezik, melynek forrása az előző évi pénzmaradvány. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe I. előirányzat változás címén. Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, s a költségvetési rendelet alábbi módosítását javasolja fogadásra a T. Képviselő-testület felé. Gyomaendrőd, május 20. Vass Ignác sk. Biz.elnök 3

4 TERVEZET./2009. (.) Gye. KT rendelet a évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet a alapján a évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Bevételek címei, alcímei és előirányzatai a következőképpen módosulnak: 1. cím 2. cím 3. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás 2. alcím Normatív kötött felhasználású tám. 3. alcím Központosított támogatás 4. alcím Címzett- és Céltámogatás 5. alcím TEKI támogatás 6. alcím CÉDA támogatás 7. alcím Vis Maior támogatás 8. alcím Egyéb központi tám. Önk. sajátos műk. bev. 1. alcím Helyi adók 1. előir. sz. 2. előir. sz. 3. előir. sz. 4. előir. sz. 5. előir. sz. 6. előir. sz. 2. alcím Átengedett központi adók 1. előir. sz. 2. előir. sz. 3. előir. sz. 4. előir. sz. 5. előir. sz. 3. alcím Különféle bírságok 4. alcím Egyéb sajátos folyó bev. 1. előir. sz. 2. előir. sz. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. alcím Tárgyi e. értékesítés 2. alcím Önk. lakások, egyéb h. b. 3. alcím Pü-i befekt. bev. 4 Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszem. komm. adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság SzJA helyben maradó SZJA jöv. kül. mérséklése SZJA normatív módon elosztott Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Önk. lakás. lakbérb. Mezőőri járulék

5 4. cím 5. cím 6. cím 7. cím 8. cím 9. cím 10. cím 11. cím 12. cím 4. alcím Koncesszióból szárm. b. Kis Bálint Ált. Iskola és Óvoda Rózsahegyi K. Kistérségi Ált. Isk. Kner Imre Gimn. Városi Egészségügyi Int. Térségi Szoc. Gond. Központ Polgármesteri Hivatal 1. alcím Térség Humánsegítő Szolgálat 2. alcím Határ Győző Városi Könyvtár 3. alcím Városi Alapfokú Műv. Oktatási Intézmény 4. alcím Katona J. Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört. Gyűjtemény 5. alcím Cigány Kisebbség 6. alcím Német Kisebbség 7. alcím Polgármesteri Hiv. és egyéb feladatok Kölcsönök visszatérülése 1. alcím Lakáshitel visszafiz. 2. alcím Munkált. kölcsön vfiz. 3. alcím Belvíz kölcsön vf. Egyéb finansz. bev. Rövid lejáratú hitel felvét Tartozás kötvénykibocsátásból 2. A KT rendelet 2. -ában szereplő bevételek főösszege E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint. 3. A KT rendelet 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata E Ft-ra nő, részletezve a 2. számú mellékletben. 4. A KT rendelet 4. -ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege E Ft-ra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint. 5. A KT rendelet 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. 6. A KT rendelet 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 7. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a első félévi beszámolóban szerepeltetni kell. Gyomaendrőd, május Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 28-i ülésére 2. Napirendi pont Tárgy: A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT számú rendelet módosítása Készítette: Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Előzmény -- Melléklet -- Tisztelt Képviselő-testület! Fenti számú rendelet felülvizsgálatára több okból kerül sor: A költségalapú bérlakások esetében a hatáskör telepítése nem volt egyértelműen rögzítve a rendeletben. Az utolsó módosítás óta eltelt időszak alatt történt jogszabályi változások és az önkormányzati lakásállományban bekövetkezett változások szükségessé tették a rendelet szövegének átvizsgálását és kisebb pontosítások elvégzését. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat nem jelentkezik, mert a törvényi és jogszabályi változásoknak megfelelően történt a helyi rendelet módosítása. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. Bizottságok véleménye: Mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést, javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelet módosítását. Gyomaendrőd, május 20. Hangya Lajosné s.k. bizottság elnöke Szabó Balázsné s.k. bizottság elnöke 6

35 T E R V E Z E T /2009. (..) Gye. Kt. rendelet A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT számú rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében valamint a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII törvényben kapott felhatalmazás alapján 12/2001. (IV. 27.) KT számú rendelet (továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 8/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A költség alapú bérlakás az az önkormányzati bérlakás, melyet a bérlakás állomány növelését szolgáló központi költségvetési előirányzatból alakít ki az önkormányzat. A költségalapú bérlakásokat és azok lakbérét az 5. számú melléklet tartalmazza. (2) A bérbeadó köteles pályázatra meghirdetni az üresen álló illetőleg a megüresedett költségalapú önkormányzati bérlakásokat, a pályázati hirdetményt a lakás megüresedésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb negyedévenként köteles kifüggeszteni. (3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, /szobaszám, alapterület/, b) a lakás épületen és településen belüli fekvését, pontos címét, c) a lakás lakbérének összegét, valamint d) a pályázat benyújtásának határidejét. (4) A bérbe adó, a benyújtott pályázatokat, e rendelet szabályainak figyelembevételével köteles elbírálni. (5) A pályázat elbírálását Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága végzi. (6) a) A Magtárlaposi úton lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázhat: - aki a 35. életévét még nem töltötte be, - aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik, - aki legalább 5 (öt) éves lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését 30 napon belül vállalja, - akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. b) Az a) pontban meghatározott pályázati feltételeknek meg nem felelő pályázónak a lakás csak akkor adható bérbe, ha nincs más pályázó és megfelel a (8) b-c) pontjában foglaltaknak. c) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés 5 (öt) évre megállapított határozott időre szólhat, melyet indokolt esetben - pl.: folyamatban lévő építkezés - egy alkalommal maximum három évvel lehet meghosszabbítani. d) A bérleti jogviszony bárminemű megszűnése esetén a bérlő nem tarthat igényt a 18. (2) bekezdésében meghatározottakra (7) a) Az Endrődi u szám alatt lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázhat, aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az aki a 18. életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, b) Sikeres pályázóval a lakásbérleti szerződést határozatlan időre lehet megkötni. c) A bérleti jogviszony bárminemű megszűnése esetén a bérlő nem tarthat igényt a 18. (2) bekezdésében meghatározottakra. (8) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő a) az a (6) bekezdésnek megfelelő kérelmező, aki: - vállalja lakás-takarékpénztári szerződés megkötését, vagy azzal már rendelkezik, - az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát javítja - a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy rövid, határozott idejű (2-4 év) bérleti jogviszonyt kíván létesíteni és ilyen tartalmú szerződést köt. - azok a fiatal házasok, akik állandó gyomaendrődi lakcímmel rendelkeznek, és legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak saját háztartásukban. b) az a (7) bekezdésnek megfelelő pályázó, aki az Idősek Klubjában tagsági jogviszonyt létesít a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül. 2. A R. 24. (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a fizetendő bérleti díj mértékét, 7

36 3. A R. 26. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja. 4. A R. 28. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: A bérlő a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről - előzetes engedélyezés alapján - gondoskodhat, melynek számlával elismert költségeit a bérleti díjban érvényesítheti. 5. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) a) a vételi jog gyakorlása esetén a vételár hátralékot és kamatait, melynek mértéke évi 20 %, a vevők 25 év alatt havi egyenlő részletekben kötelesek megfizetni, b) a megvásárolt, de még ki nem fizetett lakás elidegenítéséhez az eladó abban az esetben köteles hozzájárulni, ha a jogviszonyba belépő személy az adósságot átvállalja. (2) A vételár 25 %-ának megfelelő összegű árengedményt kap az a vevő, aki vállalja a vételár teljes összegű kiegyenlítését a szerződés aláírásakor. (3) Azt a vevőt, aki vállalja, hogy a vételárhátralékot, a szerződés aláírásától számított 6 éven belül kiegyenlíti, azt a teljes vételárhátralék megfizetésének időtartamára kamatmentesség illeti meg. (4) Aki a (4) bekezdésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, annak az (1) c) pontjában körülírt kamattal növelt összeget kell megfizetnie a teljes vételárhátralékra. (5) Aki a vételárhátralékát 6 évnél hosszabb időtartamra (25 év) vállalta megfizetni, de a vállalt határidőnél azt korábban egyenlíti ki, azt a mindenkori vételárhátralékból 15 % kedvezmény illeti meg. (6) Aki a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, az a kedvezményeket elveszíti, és a vételárhátralék egy összegben válik esedékessé. 6. A R. 36. (1) bekezdése hatályát veszti. 7. A R számú melléklete hatályát veszti, egyidejűleg a R. e rendelet számú mellékletével egészül ki. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Hatályát vesztő rendelkezések: 10/2002. (VI. 3.) KT. számú rendelet 1. -a, 24/2002. (XI. 29.) KT. számú rendelete, 2/2007. (I. 29.) Gye. Kt. rendelete, 11/2008. (III. 31.) Gye. Kt. rendelete, 31/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelete, 36/2008. (IX. 29.) Gye. Kt. rendelete Gyomaendrőd, május Várfi András s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. polgármester jegyző 1. számú melléklet a../2009.(..) Gye. Kt. rendelethez SZOLGÁLATI JELLEGŰ BÉRLAKÁSOK LAKBÉR- ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI DÍJA S.sz Bérlakás címe Komfort m2 Szoba Lakbér összege Lakbér összege Garázs Rendelő fokozat szám / ig/ / től/ /díj/ /m2/ 1 Álmos u. 11 Összkomfort Hősök u. 39/B Komfortos Fő u. 45/1. Összkomfort Fő u. 45/2. Összkomfort Apponyi u. 24/A Összkomfort Apponyi u. 24/B Összkomfort Apponyi u. 24/C Összkomfort Népliget u. 1/A Összkomfort Népliget u. 1/B Összkomfort Október 6 ltp. A/2 Komfortos 58 1, Október 6ltp A/13 Komfortos 58 2, Október 6 ltp B/8 Komfortos Október 6. ltp B/3 Komfortos 55 2, Vásártéri ltp. ¼ Komfortos 57 2, Katona J. u. 54 Komfortos 63 1, Dózsa Gy. U. 1. I. Összkomfortos Dózsa Gy. U. 1. II. Összkomfortos Fő út 210. Összkomfortos

37 2. számú melléklet a../2009.(..) Gye. Kt. rendelethez SZOCIÁLIS JELLEGŰ BÉRLAKÁSOK LAKBÉR- ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI DIJA S.sz. Bérlakás címe Komfort m2 Szoba szám Lakbér összege Lakbér összege fokozat / ig/ / től/ 1 Bacsalaposi u. 6. Komfort nélk Köröshídfő 1/A Komfort nélk Petőfi S. u. 6/B Komfortos Vízmű sor 2/E Komfort nélk Vízmű sor 2/F Komfort nélk Vízmű sor 2/G Komfort nélk Vízmű sor 2/H Komfort nélk Vízmű sor 2/I Komfort nélk. 97 2, Vízmű sor 2/J Komfort nélk Vízmű sor 2/K Komfort nélk Vízmű sor 2/L Komfort nélk Vízmű sor 2/N Komfort nélk Vízmű sor 2/P Komfort nélk Polányi M. u. 43/A Komfort nélk Polányi M. u. 43/B Komfort nélk Polányi M. u. 43/C Komfort nélk Polányi M. u. 43/D Szükséglakás Polányi M. u. 43/E Szükséglakás Október 6. ltp. A/12 Komfortos 55 1, Október 6. ltp. B/2 Komfortos Október 6. ltp. B/5 Komfortos Október 6. ltp. B/6 Komfortos 55 1, Október 6. ltp. B/10 Komfortos Október 6. ltp B/11 Komfortos Október 6. ltp B/12 Komfortos 55 1, Október 6. ltp. B/13 Komfortos Kör u. 39. Félkomfortos Losonczi u. 16. Félkomfortos sz. melléklet a../2009.(..) Gye. Kt. rendelethez ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSRA BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának /2001(..)KT számú rendeletében a bérbeadói jogok gyakorlásával megbízott. polgármester/humánpolitikai Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó), másrészről Név: (Leánykori név: ) Szül. helye:, idő: Anyja neve:. mint bérlő, valamint Név: (Leánykori név: ) Szül. helye:, idő: Anyja neve:. mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének / Humánpolitikai Bizottsága határozata alapján az alábbi feltételekkel: 1.) Gyomaendrőd utca.. sz. em. ajtó sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. A lakás helyiségei: szoba,..konyha, fürdőszoba, WC, éléskamra, előszoba és egyéb helyiség. A lakás alapterülete:..m2. A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek:. 9

38 A közös használatú helyiségek és területek:.. 2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket... időtartamra. 3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint: A lakbér mértéke:..ft/hó Egyéb szolgáltatások még:. Bérlő, bérlőtárs a lakbért és az egyéb szolgáltatások díját az Önkormányzati lakásokat kezelő.számú számlájára minden hó 15 napjáig bérleti díjként. Ft-ot, egyéb szolgáltatásokért.. Ft-ot, összesen:. Ft-ot egy összegben tartozik megfizetni. 4.) Bérbeadó átadta, bérlő, bérlőtárs a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képzik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába vette év.. hó.. napján. 5.) Bérfizetési kötelezettség kezdete: 20. év..hó napjától áll fenn. 6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön megállapodása alapján jogosult. 7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakást rendeltetésszerűen, a szerződésben foglaltak szerinti használatára jogosultak és kötelezettek is egyben. 8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei: Bérbeadó részéről: - a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakás berendezésekkel) használatra történő birtokbaadás, - megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a költségelszámolás feltételeiben, - az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás, - életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés, - azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni, - a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni, - bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése, felmondási jog gyakorlása, - a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése, - jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a használati díj (R ában meghatározott összegű) érvényesítése, - befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása. Bérlő, bérlőtárs - a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi, - az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése, - az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését. 9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyi adatok). 10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy 10

39 - a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka, - a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak, - a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése. 11.) A szerződés a 2. pontban meghatározott idő elteltével megszűnik. Bérlő a szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt. 12.) A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül. 13.) Bérlő illetve bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók. Gyomaendrőd,... Bérbeadó részéről: Bérlő, bérlőtárs részéről: bérlő bérbeadó bérlőtárs 4. számú melléklet a../2009.(..) Gye. Kt. rendelethez HELYISÉGEK 1. Gyomaendrőd, Szabadság tér 5. 1 bérlemény 2. Gyomaendrőd, Fő u bérlemény 3. Gyomaendrőd, Apponyi úti helyiség 1 bérlemény /tejkimérés/ 4. Gyomaendrőd, Mirhóháti u bérlemény 5. Gyomaendrőd, Szabadság téri buszmegálló 1 bérlemény /üzlethelyiség/ 5. számú melléklet a../2009.(..) Gye. Kt. rendelethez Megnevezés Komfortfokozat m2 Szoba szám Garázs Lakbér Garázs bérleti Díj ÁFÁ-val Magtárlaposi úti 4 db A- Összkomfortos 70,10 Lakótér+2 fél 15 m ,- Ft/hó 1.000,- Ft/hó típusú bérlakás egyenként szoba Magtárlaposi úti 4 db B- Összkomfortos 74,07 Lakótér+2 fél 15 m ,- Ft/hó 1.000,- Ft/hó típusú bérlakás egyenként szoba Endrődi u db C- Összkomfortos 33,93 1 szoba ,- Ft/hó - típusú bérlakás egyenként Endrődi u db D- típusú bérlakás egyenként Összkomfortos 35,70 1 szoba ,- Ft/hó - 6. számú melléklet a../2009.(..) Gye. Kt. rendelethez BÉRLETI SZERZŐDÉS ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 12/2001. ( IV. 27. ) KT sz.-ú rendeletében a bérbeadói jogok gyakorlásával megbízott Humánpolitikai Bizottság elnöke- mint bérbedó, másrészről Név: szh: szi: an: Lakcím: szám alatti lakos, mint bérlő között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 11

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi Andocs Község Képviselő-testületének 19./2006. (XII.13.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Andocs Község

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 41/2014.(XII.19.)

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelete a 9/2008. (II. 29.), a 22/2009. (XI.25.), a 27/2009. (XII.04.), a 2/2011. (I.31.), 8/2012. (II.27.), a 21/2013.(IX.03.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére 1. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzati Képviselő-testületének a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004.(IV.30.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról.

Részletesebben

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Isaszeg *Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2004. (V. 20.), a 1/2005. (I. 20.), és a 2/2006.(I.18.), 33/2009.(XI.20.), 24/2011.(VIII.12.), 11/2012.(III.28.) rendeletekkel módosított 7/2004.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2008. (IV.22.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben az 5/2009. (III.30.), a 16/2009. (XI.2.), a 24/2010.(XI.22.), a 25/2010.(XI.22.),

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról A 19/2006.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Kiskunhalas Város

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről a módosításáról szóló 25/2011. (XII. 13.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokról és nem lakáscélú helyiségekről Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2006. (IV.27.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról (módosításokkal és

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról Tápiószele

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1..

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 1 2 2/1994. (II.8.) sz. rendelete (hatályos 2012. március

Részletesebben