Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı"

Átírás

1 Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: május 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének nyilvános ülésén. Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, Köles István alpolgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Hirka Tamás képviselı Szente Béla, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila, Vrbovszki Viktor, Fodor Lajos, Kiss Tibor, Herczeg Tamás tanácsnok, Kutyej Pál, Hricsovinyi Tamás, Baji Lajos, Galisz Géza, Hrabovszki György, Miklós Attila, Vámos József, Takács Péter, Benkóné Dudás Piroska, Halász Zsanett, Tóth Károly képviselı. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetıje, Uhrin Nándorné, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetı-helyettese, Opauszki Zoltán kabinetvezetı, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje, Witmann László, a Stratégiai- Fejlesztési Osztály osztályvezetıje, Dr. Pribojszki Szabina vagyonkezelı, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetıje, Dr. Kiss Gyula aljegyzı, Dr. Deák Zoltán, a Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetıje, Dr. László Jenı, a Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport jogásza, Bába Sándor beruházási ügyintézı Meghívottként jelen volt: Csapó Ágnes Priv-Invest szakértı, Krizsán Miklós könyvvizsgáló,varga Róbert HBc.e. Kft, Fekécs Imre Alkoholizmus Ellenes Klub Országos Szövetségének elnöke, Kozma János Vagyonkezelı Zrt., Badics Józsefné a Békés Megyei Vízmővek Zrt. Gazdasági igazgató helyettese Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyőlés határozatképes, 22 fı képviselı van jelen. Távolmaradását elızetesen Dr. Fábián Ágnes tanácsnok és Fodor Jánosné képviselı jelezte. Elnézést kért az országgyőlési kinevezésükbıl adódó többszöri közgyőlési idıpont változtatások miatt, és megköszönte az apparátus együttmőködését. A meghívóban a zárt ülésre tervezett Z.1.a, Z1.b, Z.2.a, Z.2.b, Z.3. napirendjeit a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület, amirıl nem kell szavazni. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselı: Mi indokolja a Z.4. jelő napirend zárt ülésen való tárgyalását? Intézményvezetıi pályázatok nyilvános ülésen kerülnek megtárgyalásra, kivéve azt az esetet, ha a pályázó ragaszkodik a zárt ülés megtartásához. (Kazetta 1/ )

2 2 Szente Béla képviselı: Indokolásul elıadta, hogy nincsenek túl jó tapasztalatai a szerzıi jogi kérdésekkel kapcsolatban, és addig, amíg egy pályázat nincs elfogadva, addig nem látja célszerőnek annak nyilvánosságra hozatalát. Érveit az illetékes bizottság ülésén is ismertette. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Tudomása szerint amennyiben az érintett a zárt ülésen való tárgyalást kezdeményezi, kötelezı jelleggel teljesíteni szükséges. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Kezdeményezte, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Turizmus Fejlesztési Stratégiájának elfogadása és a Békéscsabai Turisztikai Egyesülettel kötött együttmőködési megállapodás módosítása tárgyú elıterjesztést a Városüzemeltetést érintı ügyek elsı napirendjeként tárgyalja a közgyőlés, tekintettel arra, hogy a napirend során számos elıterjesztést befolyásolhat. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Információi szerint a Városüzemeltetési Osztály munkatársai temetésen vesznek részt, ezért az elıterjesztés elıbbre vétele nem célszerő, tekintettel arra, hogy nem tudnak jelen lenni a közgyőlés délelıtti ülésén. (Kazetta 1/ ) Vámos József képviselı: A napirend elfogadása után, a zárt ülés elején szeretne szót kérni. (Kazetta 1/ ) Dr. Kerekes Attila képviselı: A nyilvános ülés elıtt felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Hricsovinyi Tamás képviselı: Kezdeményezte a mezımegyeri tőzoltótornyot magába foglaló épület felújításának Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok napirenden belüli tárgyalását. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: A zárt ülés megkezdése elıtt kérdést intézte Dr. Szvercsák Szilvia jegyzıhöz. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a képviselıi kérdések megválaszolására a Bejelentések között kerül sor. (Kazetta 1/ ) Herczeg Tamás tanácsnok: Az Alkoholellenes Klubok Országos Szövetségének díjátadására az ebédszünet utáni nyilvános ülés kezdetekor kerülne sor. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a közgyőlés a meghívott vendégek megjelenése miatt az ebédszünet után a 7.16 számú napirend tárgyalásával folytatja munkáját. (Kazetta 1/ )

3 3 Mezei Zsolt képviselı: Kérdését Hricsovinyi Tamás képviselıhöz intézte. Mi indokolja az általa javasolt anyag napirendre vételét? Az anyagot az illetékes bizottság tárgyalta? (Kazetta 1/ ) Hricsovinyi Tamás képviselı mikrofonon kívül -: Tárgyalta. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Miklós Attila képviselı módosító javaslatát, amivel személye egyetért. - Megállapította, hogy a közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslattal egyetértett. Szavazásra bocsátotta Hricsovinyi Tamás képviselı módosító javaslatát. - Megállapította, hogy a közgyőlés 24 igen szavazattal, 3 tartózkodással a módosító javaslattal egyetértett. Szavazásra bocsátotta az Alkoholellenes Klubok Országos Szövetségének díjátadását, valamint a napirend ebédszünet utáni tárgyalását. - Megállapította, hogy a közgyőlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Az elfogadott módosítással szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a módosított napirenddel egyetértett. (Kazetta 1/ ) NAPIRENDI PONTOK: Zárt ülés: 1.) Fellebbezés rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyben Elıkészítı: Közigazgatási Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetıje 3.) Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetés adományozása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 4.) Békéscsabai Kulturális Központ intézményvezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı

4 4 Nyilvános ülés: 1.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének évi eredményérıl Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2. A évrıl szóló költségvetési beszámoló az elıterjesztés megküldve az április 27-i közgyőlés anyagával Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 3. A évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentés az elıterjesztés megküldve az április 27-i közgyőlés anyagával Elıkészítı: Krizsán Miklós könyvvizsgáló Elıterjesztı: Krizsán Miklós könyvvizsgáló évi éves összefoglaló ellenırzési jelentés az elıterjesztés megküldve az április 27-i közgyőlés anyagával Elıkészítı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 5. Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó elıirányzatok felhasználásáról Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 6. Beszámoló a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott évi döntéseirıl Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke 7. Könyvvizsgálói megbízás Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 8. Tájékoztató a évben behajthatatlanná vált követelésekrıl Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 9. Polgármester, alpolgármester költségtérítése Elıkészítı: Titkársági Osztály, Személyzeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 2.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról Elıkészítı: Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendırkapitányság Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester

5 5 3.) Megye-város megállapodás jóváhagyása Elıkészítı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzıje Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 4.) Oktatási, közmővelıdési és sport ügyek: 1. Döntés a 2010/2011-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság elnöke 2. Beszámoló a évi oktatási, kulturális, ifjúsági és sport pénzeszközök felhasználásáról Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság elnöke 3. A Békéscsabai Kistérség Kulturális Közmővelıdési Stratégiája Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Köles István alpolgármester 4. A Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium felnıttoktatás keretében szervezett gimnáziumi képzése beiskolázási tervének módosítása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Túriné Kovács Márta osztályvezetı 5. A évi közmővelıdési és mővészeti, valamint az ifjúsági feladatok ellátására kiírt pályázatok alapítványi támogatásainak jóváhagyása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság elnöke 5.) Szociális, egészségügyi területet érintı ügyek: 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.(II.29.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 2. Az Invitel Távközlési Zrt. által nyújtott szociális támogatás felhasználása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Herczeg Tamás tanácsnok 3. Alapítványok támogatása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke

6 6 4. Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága évben átruházott hatáskörben hozott határozatairól Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 5. Fogszabályozási szakellátás területi ellátásának jóváhagyása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 6.) Városüzemeltetést érintı ügyek: felújított játszótér karbantartására kötött megállapodás felmondása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2. A Körös Volán Zrt évi teljesítésérıl szóló beszámolója Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 3. Tájékoztató a parkoló építés kötelezettségnek nem a beruházás keretein belül történı teljesítése esetén gyakorolható kedvezmény alkalmazásáról Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 4. Nyilatkozat a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 5. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. közgyőlési elıterjesztéseinek véleményezése Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 6. Karácsonyi Vásár megrendezése Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Dr. Ferenczi Attila, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke 7. Energiát-Energiáért céltartalék elıirányzat felhasználása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Dr. Ferenczi Attila, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke

7 7 8. Beszámoló leadott hatáskörökrıl Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Dr. Ferenczi Attila, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke 7.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. Az OREX Zrt.-ben lévı önkormányzati tulajdonú részvények értékesítése Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt évi éves beszámolója Elıkészítı: Vagyonkezelı Zrt. Igazgatósága Elıterjesztı: Pacza József, az igazgatóság elnöke 3. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt évi üzleti terve Elıkészítı: Vagyonkezelı Zrt. Igazgatósága Elıterjesztı: Pacza József, az igazgatóság elnöke 4. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Hitelfelvétel engedélyezése Elıkészítı: Vagyonkezelı Zrt. Igazgatósága Elıterjesztı: Pacza József, az igazgatóság elnöke 5. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Alapító Okiratának módosítása Elıkészítı: Vagyonkezelı Zrt. Igazgatósága Elıterjesztı: Pacza József, az igazgatóság elnöke 6. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. igazgatóságának, felügyelıbizottságának és vezetı állású munkavállalójának javadalmazásáról szóló szabályzatának módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 7. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi beszámolójának elfogadása Elıkészítı: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Elıterjesztı: Sztankó János ügyvezetı igazgató 8. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervének elfogadása Elıkészítı: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Elıterjesztı: Sztankó János ügyvezetı igazgató

8 8 9. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló évi CXXII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. vonatkozásában Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 10. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Elıre Kft évi egyszerősített éves beszámolója Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Békéscsaba Elıre Kft. ügyvezetıje 11. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat a Békéscsaba Elıre Kft. új ügyvezetıjének személyére Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 12. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft. egyszerősített éves beszámolójának, évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása, új ügyvezetı és új könyvvizsgáló választása, felügyelıbizottság díjazásának megállapítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 13. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. felügyelıbizottságának ügyrendje és a évre vonatkozó munkaterve, a társaság Szervezeti és Mőködési Szabályzata, a Kft. felügyelıbizottságának és vezetı tisztségviselıjének javadalmazásáról szóló szabályzata, valamint a Kft évre vonatkozó üzleti terve Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 14. Az Ipari Parki 20525/14. hrsz-ú telek értékesítésérıl szóló 172/2010. (III.18.) közgy. határozat módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 15. Almáskamarás, Nagykamarás községek belépési kérelme a Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulásba Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 16. Békéscsaba Megyei Jogú Város közlekedésfejlesztési koncepciójának elfogadása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester

9 9 17. Pályázat benyújtása DAREH Önkormányzati Társulással Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 18. Kalandpark tervezésére fejlesztési támogatás átadása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 19. Békéscsabai Kulturális Központ átmeneti elhelyezése Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 20. Városrehabilitációs rendelet elfogadása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály, Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 21. Településrendezési Eszközök módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 22. A 41/2006.(I.26.) közgyőlési határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 23. Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006.(I.26.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 24. Csabagyöngye ültetvény létesítése Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 25. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Hirka Tamás, az ÖKDB elnöke 8.) Vállalkozási szerzıdés Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekthez kapcsolódó PR feladatok ellátása tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevı kiválasztása Elıkészítı: PIU Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 9.) A évi egyházi támogatások Elıkészítı: Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottság elnöke

10 10 10.) Beszámoló a KÉK Bizottság átruházott hatáskörben hozott évi döntéseirıl Elıkészítı: Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Kabinet Elıterjesztı: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottság elnöke 11.) Alapítványok támogatása Elıkészítı: Kabinet Elıterjesztı: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottság elnöke 12.) Közép-Békési Centrum Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület létrehozása Elıkészítı: Kabinet Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 13.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Turizmus Fejlesztési Stratégiájának elfogadása és a Békéscsabai Turisztikai Egyesülettel kötött együttmőködési megállapodás módosítása Elıkészítı: Kabinet Elıterjesztı: Hanó Miklós alpolgármester 14.) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítása Elıkészítı: Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 15.) Beszámoló az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól Elıkészítı: Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Vrbovszki Viktor, az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság elnöke 16.) BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: A meglehetısen sok napirendre tekintettel kérte a képviselıket, hogy lényegre törıen fogalmazzák meg kérdéseiket, észrevételeiket órakor zárt ülést rendelt el. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Pénzügyi, költségvetési ügyek Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének évi eredményérıl Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést véleményezte a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság. Köszöntötte Csapó Ágnest a BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft. képviselıjét. (Kazetta 1/ )

11 11 Baji Lajos képviselı: Békés város, hasonlóan Békéscsabához kötvényt bocsátott ki. Realizált kamatbevételüket és a már most aktuális kamatfizetési kötelezettség különbözetét használják csak fel a fejlesztések lebonyolítására. Mi az eljárásbeli különbség városunk és Békés város kötvényfelhasználása között? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Az elıterjesztés szerint a kötvénykibocsátás felhasználását a évrıl szóló költségvetési beszámoló tartalmazza. Az írásos részében mindössze a évi nyitóállomány, valamint, hogy a befektetés biztosította a kötvény kamatfizetési kötelezettségének, és a felmerülı pénzintézeti és pénzügyi szakértıi szolgáltatás költségeinek fedezetét szerepel. A évi ,- Ft, valamint a évi ,- Ft mire került felhasználásra? A 4 milliárd forint kibocsátott kötvénybıl ,- Ft-ot költött a közgyőlés. Várja az illetékes bizottsági elnök válaszát. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Az említett összeget jórészt beruházásokra és fejlesztésekre fordították. Felhívta a testület figyelmét arra, hogy évben ,- Ft volt a záró állomány, annak ellenére, hogy az önkormányzat ,- Ft-ot felhasznált. A kötvényforgalmazás ,- Ft-ot jövedelmezett. Köszönetét fejezte ki a cég képviselıjének, remekül kihasználták a pénzpiaci lehetıségeket, a prémiumlekötéseket, az átváltásokat, az államkötvény és részvények közötti tranzakciókat. Továbbra sem érzi veszélyben a kötvénykibocsátás hozadékát. (Kazetta 1/ ) Csapó Ágnes a BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft.szakértıje: Baji Lajos képviselı felvetésére elmondta, hogy a kötvénykibocsátás év közepén indult, melynek kapcsán négyféle cél fogalmazódott meg. Refinanszírozás, a meglévı adósságszolgálatnak az optimalizációja, mind a futamidıt, a törlesztési struktúrát, a kamatfelárat, a devizanemet tekintve. A mőködési környezetben meglévı hiányoknak - konszolidációs folyamatot figyelembe véve a megszüntetése, a meglévı folyószámla-, mőködési hitel visszafizetésével. A fejlesztési-, valamint az óvadéki cél. Az elıre nem látható problémák esetében az önkormányzatoknak lehetısége nyílt arra, hogy a kamatkülönbözetet a forint és az adott deviza között megpróbálja fejlesztésként a maga számára biztosítani, ami nem azt jelenti, hogy az idei vagy a következı évben nem lesz szüksége fejlesztési forrásra. Abban az esetben, ha egy nagyobb fejlesztési lehetıség miatt a kamatkülönbözet nem elegendı, a késıbbiekben lesz szükség fejlesztési célú dedikált forrás felvételére. Békéscsaba Megyei Jogú Város fejlesztési célokra bocsátott ki kötvényt, aminek segítségével pl. a városban lakók életminıségét javítják. Az önkormányzati zártkörő kötvény szitokszóvá vált, amit teljesen abszurdnak tart. Az önkormányzat kibocsátott 4 milliárd forintnak megfelelı svájci frankban kötvényt, 145,57 árfolyamon. A kamatfelár 1,1 %, a jelenlegi referenciakamat 0,23 %, a hat havi bubor 5,19 %. Az önkormányzat a felhasznált pénzösszeget fejlesztésre és a kötvényforrás költségeire fordította. (Kazetta 1/ /1. 106)

12 12 Vantara Gyula polgármester: Miklós Attila képviselı figyelmébe ajánlotta az elıterjesztés 20. és 21. oldalát, amely a ,- Ft felhasználásáról részletes tájékoztatást ad. Tartné Stuber Éva pénzügyi osztályvezetı kívánja-e kiegészíteni a Csapó Ágnes által elmondottakat? (Kazetta 2/ ) Tarné Stuber Éva osztályvezetı: Amikor a kötvény kibocsátásáról a testület januárjában, illetve áprilisában döntött, a közgyőlési határozattal elfogadott elıterjesztések tartalmazták azt a mondatot, amely szerint a kötvénykibocsátással az önkormányzat 2-3 év fejlesztési forrásait biztosítja. Ez egy racionális döntése volt a testületnek. A évi elszámolás is a zárszámadási rendelet szöveges indokolásában tételesen levezetésre kerül. A közgyőlés nem hozott határozatot a tekintetben, hogy a felhasználásokat minden egyes alkalommal határozatában meg kell jelölje, hogy kötvényforrásról van szó. Az önkormányzatnak éves elszámolási kötelezettsége van a CIB Bank Zrt. felé. A kötvényforrás rendelkezésre álló összegét mind a 2009., mind pedig a évi költségvetés bevételi oldala teljes mértékben tartalmazza, felhasználásáról az éves beszámolóban adnak számot. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Korábban a CIB Bank Zrt-t határozat formájában tájékoztatták az önkormányzat fejlesztési céljairól. A zrt. különös figyelmet fordít arra, hogy csak az önkormányzat által meghatározott fejlesztési feladatokra hagyja jóvá a kötvényfelhasználást. Nyilvánvaló, hogy egy magasabb euró vagy svájci frank árfolyam azt jelenti, hogy több forintot lehet felhasználni. (Kazetta 2/ ) Mezei Zsolt képviselı: Megköszönte Csapó Ágnes szakértınek a részletes anyagot. A kamat visszafizetés két veszélypontot jelent, ami szeptember és az euró bevezetése. Mindenki számára ismert, hogy az euró gyengül a svájci frankkal szemben, ezért kérte az országgyőlési képviselıket, hogy az euró mihamarabbi bevezetését kezdeményezzék a parlamentben. Hogy miért lett Magyarországon szitokszó a kötvény? Matolcsi György miniszterjelölt szájából hangzott el, hogy Magyarországnak komoly pénzügyi kockázatot jelent az önkormányzatok által kibocsátott kötvény. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Részt vett Matolcsi György meghallgatásán. Az önkormányzatok eladósodása lényegesen alatta van a kormányzati eladósodottság mértékének. Az elızı kormány jó néhány olyan feladatot rátolt az önkormányzatokra, amihez nem biztosított forrást. A Magyar Nemzeti Banknál a bankok által 4500 milliárd forint van letétbe helyezve kamatra, ahelyett, hogy a vállalkozásokat ösztönöznék, és a vállalkozások elindításához nyújtanának segítséget. Jelen pillanatban nem ismert, hogy Békéscsabán lesz-e önkormányzati szanálás. Molnár László országgyőlési képviselı a legutóbbi testületi ülésen bejelentette, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban az Állami Számvevıszékhez fordul. Molnár László kapott egy levelet az Állami Számvevıszék fıtitkárától, amit elfelejtett a közvéleménnyel közölni, amiben az áll, hogy nem történt vagyoni hátrány, azaz károkozás a békéscsabai kötvénykibocsátással kapcsolatban. A vizsgálatot végzı szervezetek együttesen azt a megállapítást tették, hogy a kötvény kezelése, kiadása teljesen szabályszerően zajlott, a pontatlanságokat a közgyőlés utólag rendezte. (Kazetta 2/ )

13 13 Takács Péter képviselı: Hírportálokon megjelent, hogy a magyarországi önkormányzatok anyagi helyzete instabil, melynek okát részben a kötvényjegyzéssel magyarázzák. Gémesi György a kormányhoz fordul az ügyben, hogy valamilyen módon konszolidálják a magyarországi önkormányzatokat. Nem gondolja, hogy a kötvénykibocsátás szitokszó, de nem is csodafegyver. Békéscsaba a kötvénykibocsátás elıtt fejlesztési célokra fejlesztési célhitelt vett igénybe, megpályáztatta a bankokat. A Pénzügyi és Gazdasági Osztály erıfeszítésének köszönhetıen évi millió forint kamatbevétel is származott. A cég javadalmazása aránytalan ahhoz képest, amit a munkája elvégzése jelent. Amikor a testület elıször tárgyalt a kötvénykibocsátásról, egyetlen fontos célként a csatornázás saját erejének a biztosítását jelölte meg. A csatornázás most kezdıdik. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Régészeti, elıkészítı munkákra történtek kifizetések. Az elsı csatorna kiviteli munka elıleget, amelynek nagysága kb ,- Ft, már kifizetésre került. Nem titkolt szándék, hogy amennyiben a fejlesztések tovább folytatódnak, a rendelkezésre álló összeg kevésnek bizonyul. Az európai pályázatok esetében 2000 milliárd forint áll rendelkezésre. Amennyiben a város további fejlesztéseket kíván eszközölni, ismételt kötvénykibocsátásra, hitelfelvételre van szükség. (Kazetta 2/ ) Fodor Lajos képviselı, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke: Miklós Attila képviselı felvetésére elmondta, hogy a költségvetés 20. és 21. oldala tartalmazza a ,- Ft felhasználását. A évi zárszámadás taglalja az az évi költségmozgást. Amennyiben a hitelfelvételre most kerülne sor, sokkal kedvezıtlenebb kamatkötelezettség terhelné az önkormányzatot. (Kazetta 2/ ) Baji Lajos képviselı: Nem volt módja az illetékes bizottsági ülésen kifejteni véleményét, ezért kérte a polgármestert, hogy ez esetben ne ragaszkodjon az idıkorlát betartásához. Megköszönte Csapó Ágnes szakértı válaszát. Valóban az általa felsorolt négy fı cél az, amire célszerő felhasználni a rendelkezésre álló pénzforrást, de nem szabad elfelejteni, hogy hitelrıl van szó. Véleménye szerint nem egyfajta cél megvalósulása látható. A kötvénybıl nem történt komoly refinanszírozás. Korábban javasolta, hogy az önkormányzat a kibocsátott kötvénybıl meglévı futamidejő kölcsöneit rendezze. Óvadéki funkciót mindig az az összeg tölt be, ami nincs elköltve. Nem szerencsés, ha az önkormányzat mőködésre fordítja pénzforrásait. A kötvényforrás realizálásánál külön említést nyert, hogy olyan fejlesztésekre használják fel, amelyek segítségével megteremtıdik a visszafizetés feltétele is. Ehhez képest az anyag tőzoltógépjármő beszerzést, utas váró létesítést említ. Valóban szükség van az életminıséget javító intézkedésekre, de ebbıl bevétel nem származik. Kiszámítható a kamatkövetelés nagyságrendje, a tıkekifizetés, de bizonytalansági tényezıként jelentkezik az árfolyamkockázat, amit nem szabad szem elıl téveszteni. A beszámoló logikus és pénzügyi szempontból elfogadható, a felhasználás esetében nem tisztázott, hogy csak olyan fejlesztéseket hajtsanak végre, ami bevételt eredményez. Az Invitel Zrt-tıl származó bevétel is elolvadt a költségvetésben. A hiba az önkormányzat mőködésében van. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Az elköltött források felhasználásával kapcsolatban elmondta, hogy egy város vezetıségének felelıssége a város és polgárainak értékének megırzése. A tőzoltógépjármő beszerzés ezt a célt szolgálja, és az a kb ,- Ft is, amit csapadékvíz elvezetésre fordítottak. Az intézmények felújítása ,- Ft-ot vont maga után, amely

14 14 szintén a polgárok javát szolgálja. Hogy ki herdálja a város vagyonát? A évi ÁSZ vizsgálat alapján a kihelyezett pénzeszközök az általános kamat mértéke alatt teljesítettek. Amennyiben a képviselı figyelmesen elolvasta a város vagyonának változását, szembetőnı, hogy re 6 %-al növekedett, míg évben ,- Ft vagyongyarapodás látható. (Kazetta 2/ ) Miklós Attila képviselı: Az elıterjesztésben felsorolt felhalmozási célok - Réthy Pál Kórház felújítás, Agóra, szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése, közmőbeszerzések miatti utcaszélesítés, kártalanítás, kisajátítás, csapadékvíz elvezetés, járdafelújítás, jelzılámpa felújítás - támogathatók, de a kötvénykibocsátáskor elsıdleges szempontként szerepelt a bevételt eredményezı fejlesztések támogatása. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: A Réthy Pál Kórház mellett elkészült helikopter leszállónak nincs pénzbeni visszatérı haszna. Délkelet Magyarország jelenleg legkorszerőbb leszállópályáját azért hozták létre, hogy az életveszélyben lévı polgárok életét meg tudják menteni. A képviselı által említett közmőberuházások utcaszélesítése a csatornázás kisajátítási költsége. Minden felújítás indokolt, van, amely bevételt képez, és van, ami a polgárok életminıségét javítja. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: Senki nem mondta, hogy indok nélküli volt a kötvénykibocsátás, a kötvény szabad forrásainak felhasználására kötött szerzıdés. A probléma abból adódik, hogy bizonyos indokokat máshogy látnak. A jó indok mellett 16,5 biztos szavazat áll. A kötvénykibocsátás nem, de a szabad források felhasználására kötött szerzıdés végiggondolt volt. A 16,5 szavazat arra nem elég, hogy bizonyos indokokat máshogy lássanak, arra biztos nem, hogy megváltoztassák az álláspontjukat. Gratulált a polgármesternek a szabad források használatával kapcsolatos szerzıdéskötéshez, mindenki az önkormányzatéhoz hasonló szerzıdéskötésekrıl álmodik, miközben a rendelkezésre álló forrásokat olyan elaprózva használják fel, amely külön-külön indokolt, csak a nagy átfogó fejlesztés nem kivitelezhetı. Biztos abban, hogy már nem szükséges külön közbeszerzést kiírni arra, hogy az új kötvénykibocsátás után keletkezı szabad forrásokat milyen szerzıdési modellben hasznosítsa a város, ismételten járdafelújításra és a buszmegállók korszerősítésére fordítják. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Tény, hogy a város vagyona gyarapodott, a különbözı szerveknél tett feljelentésekre indult vizsgálatok az eljárások menetét megfelelınek tartották. A vitát lezárta. Az illetékes bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 14 igen, 3 nem szavazattal, 6 tartózkodással a határozati javaslatot elvetette. Kérte a szavazás eredményének törlését. (Kazetta 2/ ) Szente Béla képviselı ügyrendi hozzászólása: Szavazógépe nem mőködött, kérte az újbóli szavazás elrendelését. (Kazetta 2/ )

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. szeptember 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott.

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben