Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı"

Átírás

1 Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: május 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének nyilvános ülésén. Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, Köles István alpolgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Hirka Tamás képviselı Szente Béla, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila, Vrbovszki Viktor, Fodor Lajos, Kiss Tibor, Herczeg Tamás tanácsnok, Kutyej Pál, Hricsovinyi Tamás, Baji Lajos, Galisz Géza, Hrabovszki György, Miklós Attila, Vámos József, Takács Péter, Benkóné Dudás Piroska, Halász Zsanett, Tóth Károly képviselı. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetıje, Uhrin Nándorné, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetı-helyettese, Opauszki Zoltán kabinetvezetı, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje, Witmann László, a Stratégiai- Fejlesztési Osztály osztályvezetıje, Dr. Pribojszki Szabina vagyonkezelı, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetıje, Dr. Kiss Gyula aljegyzı, Dr. Deák Zoltán, a Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetıje, Dr. László Jenı, a Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport jogásza, Bába Sándor beruházási ügyintézı Meghívottként jelen volt: Csapó Ágnes Priv-Invest szakértı, Krizsán Miklós könyvvizsgáló,varga Róbert HBc.e. Kft, Fekécs Imre Alkoholizmus Ellenes Klub Országos Szövetségének elnöke, Kozma János Vagyonkezelı Zrt., Badics Józsefné a Békés Megyei Vízmővek Zrt. Gazdasági igazgató helyettese Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyőlés határozatképes, 22 fı képviselı van jelen. Távolmaradását elızetesen Dr. Fábián Ágnes tanácsnok és Fodor Jánosné képviselı jelezte. Elnézést kért az országgyőlési kinevezésükbıl adódó többszöri közgyőlési idıpont változtatások miatt, és megköszönte az apparátus együttmőködését. A meghívóban a zárt ülésre tervezett Z.1.a, Z1.b, Z.2.a, Z.2.b, Z.3. napirendjeit a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület, amirıl nem kell szavazni. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselı: Mi indokolja a Z.4. jelő napirend zárt ülésen való tárgyalását? Intézményvezetıi pályázatok nyilvános ülésen kerülnek megtárgyalásra, kivéve azt az esetet, ha a pályázó ragaszkodik a zárt ülés megtartásához. (Kazetta 1/ )

2 2 Szente Béla képviselı: Indokolásul elıadta, hogy nincsenek túl jó tapasztalatai a szerzıi jogi kérdésekkel kapcsolatban, és addig, amíg egy pályázat nincs elfogadva, addig nem látja célszerőnek annak nyilvánosságra hozatalát. Érveit az illetékes bizottság ülésén is ismertette. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Tudomása szerint amennyiben az érintett a zárt ülésen való tárgyalást kezdeményezi, kötelezı jelleggel teljesíteni szükséges. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Kezdeményezte, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Turizmus Fejlesztési Stratégiájának elfogadása és a Békéscsabai Turisztikai Egyesülettel kötött együttmőködési megállapodás módosítása tárgyú elıterjesztést a Városüzemeltetést érintı ügyek elsı napirendjeként tárgyalja a közgyőlés, tekintettel arra, hogy a napirend során számos elıterjesztést befolyásolhat. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Információi szerint a Városüzemeltetési Osztály munkatársai temetésen vesznek részt, ezért az elıterjesztés elıbbre vétele nem célszerő, tekintettel arra, hogy nem tudnak jelen lenni a közgyőlés délelıtti ülésén. (Kazetta 1/ ) Vámos József képviselı: A napirend elfogadása után, a zárt ülés elején szeretne szót kérni. (Kazetta 1/ ) Dr. Kerekes Attila képviselı: A nyilvános ülés elıtt felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Hricsovinyi Tamás képviselı: Kezdeményezte a mezımegyeri tőzoltótornyot magába foglaló épület felújításának Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok napirenden belüli tárgyalását. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: A zárt ülés megkezdése elıtt kérdést intézte Dr. Szvercsák Szilvia jegyzıhöz. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a képviselıi kérdések megválaszolására a Bejelentések között kerül sor. (Kazetta 1/ ) Herczeg Tamás tanácsnok: Az Alkoholellenes Klubok Országos Szövetségének díjátadására az ebédszünet utáni nyilvános ülés kezdetekor kerülne sor. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a közgyőlés a meghívott vendégek megjelenése miatt az ebédszünet után a 7.16 számú napirend tárgyalásával folytatja munkáját. (Kazetta 1/ )

3 3 Mezei Zsolt képviselı: Kérdését Hricsovinyi Tamás képviselıhöz intézte. Mi indokolja az általa javasolt anyag napirendre vételét? Az anyagot az illetékes bizottság tárgyalta? (Kazetta 1/ ) Hricsovinyi Tamás képviselı mikrofonon kívül -: Tárgyalta. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Miklós Attila képviselı módosító javaslatát, amivel személye egyetért. - Megállapította, hogy a közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslattal egyetértett. Szavazásra bocsátotta Hricsovinyi Tamás képviselı módosító javaslatát. - Megállapította, hogy a közgyőlés 24 igen szavazattal, 3 tartózkodással a módosító javaslattal egyetértett. Szavazásra bocsátotta az Alkoholellenes Klubok Országos Szövetségének díjátadását, valamint a napirend ebédszünet utáni tárgyalását. - Megállapította, hogy a közgyőlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Az elfogadott módosítással szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a módosított napirenddel egyetértett. (Kazetta 1/ ) NAPIRENDI PONTOK: Zárt ülés: 1.) Fellebbezés rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyben Elıkészítı: Közigazgatási Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetıje 3.) Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetés adományozása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 4.) Békéscsabai Kulturális Központ intézményvezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı

4 4 Nyilvános ülés: 1.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének évi eredményérıl Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2. A évrıl szóló költségvetési beszámoló az elıterjesztés megküldve az április 27-i közgyőlés anyagával Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 3. A évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentés az elıterjesztés megküldve az április 27-i közgyőlés anyagával Elıkészítı: Krizsán Miklós könyvvizsgáló Elıterjesztı: Krizsán Miklós könyvvizsgáló évi éves összefoglaló ellenırzési jelentés az elıterjesztés megküldve az április 27-i közgyőlés anyagával Elıkészítı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 5. Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó elıirányzatok felhasználásáról Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 6. Beszámoló a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott évi döntéseirıl Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke 7. Könyvvizsgálói megbízás Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 8. Tájékoztató a évben behajthatatlanná vált követelésekrıl Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 9. Polgármester, alpolgármester költségtérítése Elıkészítı: Titkársági Osztály, Személyzeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 2.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról Elıkészítı: Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendırkapitányság Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester

5 5 3.) Megye-város megállapodás jóváhagyása Elıkészítı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzıje Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 4.) Oktatási, közmővelıdési és sport ügyek: 1. Döntés a 2010/2011-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság elnöke 2. Beszámoló a évi oktatási, kulturális, ifjúsági és sport pénzeszközök felhasználásáról Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság elnöke 3. A Békéscsabai Kistérség Kulturális Közmővelıdési Stratégiája Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Köles István alpolgármester 4. A Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium felnıttoktatás keretében szervezett gimnáziumi képzése beiskolázási tervének módosítása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Túriné Kovács Márta osztályvezetı 5. A évi közmővelıdési és mővészeti, valamint az ifjúsági feladatok ellátására kiírt pályázatok alapítványi támogatásainak jóváhagyása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság elnöke 5.) Szociális, egészségügyi területet érintı ügyek: 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.(II.29.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 2. Az Invitel Távközlési Zrt. által nyújtott szociális támogatás felhasználása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Herczeg Tamás tanácsnok 3. Alapítványok támogatása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke

6 6 4. Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága évben átruházott hatáskörben hozott határozatairól Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 5. Fogszabályozási szakellátás területi ellátásának jóváhagyása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 6.) Városüzemeltetést érintı ügyek: felújított játszótér karbantartására kötött megállapodás felmondása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2. A Körös Volán Zrt évi teljesítésérıl szóló beszámolója Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 3. Tájékoztató a parkoló építés kötelezettségnek nem a beruházás keretein belül történı teljesítése esetén gyakorolható kedvezmény alkalmazásáról Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 4. Nyilatkozat a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 5. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. közgyőlési elıterjesztéseinek véleményezése Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 6. Karácsonyi Vásár megrendezése Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Dr. Ferenczi Attila, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke 7. Energiát-Energiáért céltartalék elıirányzat felhasználása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Dr. Ferenczi Attila, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke

7 7 8. Beszámoló leadott hatáskörökrıl Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Dr. Ferenczi Attila, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke 7.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. Az OREX Zrt.-ben lévı önkormányzati tulajdonú részvények értékesítése Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt évi éves beszámolója Elıkészítı: Vagyonkezelı Zrt. Igazgatósága Elıterjesztı: Pacza József, az igazgatóság elnöke 3. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt évi üzleti terve Elıkészítı: Vagyonkezelı Zrt. Igazgatósága Elıterjesztı: Pacza József, az igazgatóság elnöke 4. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Hitelfelvétel engedélyezése Elıkészítı: Vagyonkezelı Zrt. Igazgatósága Elıterjesztı: Pacza József, az igazgatóság elnöke 5. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Alapító Okiratának módosítása Elıkészítı: Vagyonkezelı Zrt. Igazgatósága Elıterjesztı: Pacza József, az igazgatóság elnöke 6. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. igazgatóságának, felügyelıbizottságának és vezetı állású munkavállalójának javadalmazásáról szóló szabályzatának módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 7. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi beszámolójának elfogadása Elıkészítı: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Elıterjesztı: Sztankó János ügyvezetı igazgató 8. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervének elfogadása Elıkészítı: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Elıterjesztı: Sztankó János ügyvezetı igazgató

8 8 9. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló évi CXXII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. vonatkozásában Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 10. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Elıre Kft évi egyszerősített éves beszámolója Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Békéscsaba Elıre Kft. ügyvezetıje 11. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat a Békéscsaba Elıre Kft. új ügyvezetıjének személyére Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 12. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft. egyszerősített éves beszámolójának, évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása, új ügyvezetı és új könyvvizsgáló választása, felügyelıbizottság díjazásának megállapítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 13. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. felügyelıbizottságának ügyrendje és a évre vonatkozó munkaterve, a társaság Szervezeti és Mőködési Szabályzata, a Kft. felügyelıbizottságának és vezetı tisztségviselıjének javadalmazásáról szóló szabályzata, valamint a Kft évre vonatkozó üzleti terve Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 14. Az Ipari Parki 20525/14. hrsz-ú telek értékesítésérıl szóló 172/2010. (III.18.) közgy. határozat módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 15. Almáskamarás, Nagykamarás községek belépési kérelme a Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulásba Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 16. Békéscsaba Megyei Jogú Város közlekedésfejlesztési koncepciójának elfogadása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester

9 9 17. Pályázat benyújtása DAREH Önkormányzati Társulással Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 18. Kalandpark tervezésére fejlesztési támogatás átadása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 19. Békéscsabai Kulturális Központ átmeneti elhelyezése Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 20. Városrehabilitációs rendelet elfogadása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály, Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 21. Településrendezési Eszközök módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 22. A 41/2006.(I.26.) közgyőlési határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 23. Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006.(I.26.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 24. Csabagyöngye ültetvény létesítése Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 25. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Hirka Tamás, az ÖKDB elnöke 8.) Vállalkozási szerzıdés Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekthez kapcsolódó PR feladatok ellátása tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevı kiválasztása Elıkészítı: PIU Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 9.) A évi egyházi támogatások Elıkészítı: Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottság elnöke

10 10 10.) Beszámoló a KÉK Bizottság átruházott hatáskörben hozott évi döntéseirıl Elıkészítı: Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Kabinet Elıterjesztı: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottság elnöke 11.) Alapítványok támogatása Elıkészítı: Kabinet Elıterjesztı: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottság elnöke 12.) Közép-Békési Centrum Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület létrehozása Elıkészítı: Kabinet Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 13.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Turizmus Fejlesztési Stratégiájának elfogadása és a Békéscsabai Turisztikai Egyesülettel kötött együttmőködési megállapodás módosítása Elıkészítı: Kabinet Elıterjesztı: Hanó Miklós alpolgármester 14.) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítása Elıkészítı: Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 15.) Beszámoló az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól Elıkészítı: Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Vrbovszki Viktor, az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság elnöke 16.) BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: A meglehetısen sok napirendre tekintettel kérte a képviselıket, hogy lényegre törıen fogalmazzák meg kérdéseiket, észrevételeiket órakor zárt ülést rendelt el. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Pénzügyi, költségvetési ügyek Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének évi eredményérıl Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést véleményezte a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság. Köszöntötte Csapó Ágnest a BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft. képviselıjét. (Kazetta 1/ )

11 11 Baji Lajos képviselı: Békés város, hasonlóan Békéscsabához kötvényt bocsátott ki. Realizált kamatbevételüket és a már most aktuális kamatfizetési kötelezettség különbözetét használják csak fel a fejlesztések lebonyolítására. Mi az eljárásbeli különbség városunk és Békés város kötvényfelhasználása között? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Az elıterjesztés szerint a kötvénykibocsátás felhasználását a évrıl szóló költségvetési beszámoló tartalmazza. Az írásos részében mindössze a évi nyitóállomány, valamint, hogy a befektetés biztosította a kötvény kamatfizetési kötelezettségének, és a felmerülı pénzintézeti és pénzügyi szakértıi szolgáltatás költségeinek fedezetét szerepel. A évi ,- Ft, valamint a évi ,- Ft mire került felhasználásra? A 4 milliárd forint kibocsátott kötvénybıl ,- Ft-ot költött a közgyőlés. Várja az illetékes bizottsági elnök válaszát. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Az említett összeget jórészt beruházásokra és fejlesztésekre fordították. Felhívta a testület figyelmét arra, hogy évben ,- Ft volt a záró állomány, annak ellenére, hogy az önkormányzat ,- Ft-ot felhasznált. A kötvényforgalmazás ,- Ft-ot jövedelmezett. Köszönetét fejezte ki a cég képviselıjének, remekül kihasználták a pénzpiaci lehetıségeket, a prémiumlekötéseket, az átváltásokat, az államkötvény és részvények közötti tranzakciókat. Továbbra sem érzi veszélyben a kötvénykibocsátás hozadékát. (Kazetta 1/ ) Csapó Ágnes a BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft.szakértıje: Baji Lajos képviselı felvetésére elmondta, hogy a kötvénykibocsátás év közepén indult, melynek kapcsán négyféle cél fogalmazódott meg. Refinanszírozás, a meglévı adósságszolgálatnak az optimalizációja, mind a futamidıt, a törlesztési struktúrát, a kamatfelárat, a devizanemet tekintve. A mőködési környezetben meglévı hiányoknak - konszolidációs folyamatot figyelembe véve a megszüntetése, a meglévı folyószámla-, mőködési hitel visszafizetésével. A fejlesztési-, valamint az óvadéki cél. Az elıre nem látható problémák esetében az önkormányzatoknak lehetısége nyílt arra, hogy a kamatkülönbözetet a forint és az adott deviza között megpróbálja fejlesztésként a maga számára biztosítani, ami nem azt jelenti, hogy az idei vagy a következı évben nem lesz szüksége fejlesztési forrásra. Abban az esetben, ha egy nagyobb fejlesztési lehetıség miatt a kamatkülönbözet nem elegendı, a késıbbiekben lesz szükség fejlesztési célú dedikált forrás felvételére. Békéscsaba Megyei Jogú Város fejlesztési célokra bocsátott ki kötvényt, aminek segítségével pl. a városban lakók életminıségét javítják. Az önkormányzati zártkörő kötvény szitokszóvá vált, amit teljesen abszurdnak tart. Az önkormányzat kibocsátott 4 milliárd forintnak megfelelı svájci frankban kötvényt, 145,57 árfolyamon. A kamatfelár 1,1 %, a jelenlegi referenciakamat 0,23 %, a hat havi bubor 5,19 %. Az önkormányzat a felhasznált pénzösszeget fejlesztésre és a kötvényforrás költségeire fordította. (Kazetta 1/ /1. 106)

12 12 Vantara Gyula polgármester: Miklós Attila képviselı figyelmébe ajánlotta az elıterjesztés 20. és 21. oldalát, amely a ,- Ft felhasználásáról részletes tájékoztatást ad. Tartné Stuber Éva pénzügyi osztályvezetı kívánja-e kiegészíteni a Csapó Ágnes által elmondottakat? (Kazetta 2/ ) Tarné Stuber Éva osztályvezetı: Amikor a kötvény kibocsátásáról a testület januárjában, illetve áprilisában döntött, a közgyőlési határozattal elfogadott elıterjesztések tartalmazták azt a mondatot, amely szerint a kötvénykibocsátással az önkormányzat 2-3 év fejlesztési forrásait biztosítja. Ez egy racionális döntése volt a testületnek. A évi elszámolás is a zárszámadási rendelet szöveges indokolásában tételesen levezetésre kerül. A közgyőlés nem hozott határozatot a tekintetben, hogy a felhasználásokat minden egyes alkalommal határozatában meg kell jelölje, hogy kötvényforrásról van szó. Az önkormányzatnak éves elszámolási kötelezettsége van a CIB Bank Zrt. felé. A kötvényforrás rendelkezésre álló összegét mind a 2009., mind pedig a évi költségvetés bevételi oldala teljes mértékben tartalmazza, felhasználásáról az éves beszámolóban adnak számot. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Korábban a CIB Bank Zrt-t határozat formájában tájékoztatták az önkormányzat fejlesztési céljairól. A zrt. különös figyelmet fordít arra, hogy csak az önkormányzat által meghatározott fejlesztési feladatokra hagyja jóvá a kötvényfelhasználást. Nyilvánvaló, hogy egy magasabb euró vagy svájci frank árfolyam azt jelenti, hogy több forintot lehet felhasználni. (Kazetta 2/ ) Mezei Zsolt képviselı: Megköszönte Csapó Ágnes szakértınek a részletes anyagot. A kamat visszafizetés két veszélypontot jelent, ami szeptember és az euró bevezetése. Mindenki számára ismert, hogy az euró gyengül a svájci frankkal szemben, ezért kérte az országgyőlési képviselıket, hogy az euró mihamarabbi bevezetését kezdeményezzék a parlamentben. Hogy miért lett Magyarországon szitokszó a kötvény? Matolcsi György miniszterjelölt szájából hangzott el, hogy Magyarországnak komoly pénzügyi kockázatot jelent az önkormányzatok által kibocsátott kötvény. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Részt vett Matolcsi György meghallgatásán. Az önkormányzatok eladósodása lényegesen alatta van a kormányzati eladósodottság mértékének. Az elızı kormány jó néhány olyan feladatot rátolt az önkormányzatokra, amihez nem biztosított forrást. A Magyar Nemzeti Banknál a bankok által 4500 milliárd forint van letétbe helyezve kamatra, ahelyett, hogy a vállalkozásokat ösztönöznék, és a vállalkozások elindításához nyújtanának segítséget. Jelen pillanatban nem ismert, hogy Békéscsabán lesz-e önkormányzati szanálás. Molnár László országgyőlési képviselı a legutóbbi testületi ülésen bejelentette, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban az Állami Számvevıszékhez fordul. Molnár László kapott egy levelet az Állami Számvevıszék fıtitkárától, amit elfelejtett a közvéleménnyel közölni, amiben az áll, hogy nem történt vagyoni hátrány, azaz károkozás a békéscsabai kötvénykibocsátással kapcsolatban. A vizsgálatot végzı szervezetek együttesen azt a megállapítást tették, hogy a kötvény kezelése, kiadása teljesen szabályszerően zajlott, a pontatlanságokat a közgyőlés utólag rendezte. (Kazetta 2/ )

13 13 Takács Péter képviselı: Hírportálokon megjelent, hogy a magyarországi önkormányzatok anyagi helyzete instabil, melynek okát részben a kötvényjegyzéssel magyarázzák. Gémesi György a kormányhoz fordul az ügyben, hogy valamilyen módon konszolidálják a magyarországi önkormányzatokat. Nem gondolja, hogy a kötvénykibocsátás szitokszó, de nem is csodafegyver. Békéscsaba a kötvénykibocsátás elıtt fejlesztési célokra fejlesztési célhitelt vett igénybe, megpályáztatta a bankokat. A Pénzügyi és Gazdasági Osztály erıfeszítésének köszönhetıen évi millió forint kamatbevétel is származott. A cég javadalmazása aránytalan ahhoz képest, amit a munkája elvégzése jelent. Amikor a testület elıször tárgyalt a kötvénykibocsátásról, egyetlen fontos célként a csatornázás saját erejének a biztosítását jelölte meg. A csatornázás most kezdıdik. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Régészeti, elıkészítı munkákra történtek kifizetések. Az elsı csatorna kiviteli munka elıleget, amelynek nagysága kb ,- Ft, már kifizetésre került. Nem titkolt szándék, hogy amennyiben a fejlesztések tovább folytatódnak, a rendelkezésre álló összeg kevésnek bizonyul. Az európai pályázatok esetében 2000 milliárd forint áll rendelkezésre. Amennyiben a város további fejlesztéseket kíván eszközölni, ismételt kötvénykibocsátásra, hitelfelvételre van szükség. (Kazetta 2/ ) Fodor Lajos képviselı, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke: Miklós Attila képviselı felvetésére elmondta, hogy a költségvetés 20. és 21. oldala tartalmazza a ,- Ft felhasználását. A évi zárszámadás taglalja az az évi költségmozgást. Amennyiben a hitelfelvételre most kerülne sor, sokkal kedvezıtlenebb kamatkötelezettség terhelné az önkormányzatot. (Kazetta 2/ ) Baji Lajos képviselı: Nem volt módja az illetékes bizottsági ülésen kifejteni véleményét, ezért kérte a polgármestert, hogy ez esetben ne ragaszkodjon az idıkorlát betartásához. Megköszönte Csapó Ágnes szakértı válaszát. Valóban az általa felsorolt négy fı cél az, amire célszerő felhasználni a rendelkezésre álló pénzforrást, de nem szabad elfelejteni, hogy hitelrıl van szó. Véleménye szerint nem egyfajta cél megvalósulása látható. A kötvénybıl nem történt komoly refinanszírozás. Korábban javasolta, hogy az önkormányzat a kibocsátott kötvénybıl meglévı futamidejő kölcsöneit rendezze. Óvadéki funkciót mindig az az összeg tölt be, ami nincs elköltve. Nem szerencsés, ha az önkormányzat mőködésre fordítja pénzforrásait. A kötvényforrás realizálásánál külön említést nyert, hogy olyan fejlesztésekre használják fel, amelyek segítségével megteremtıdik a visszafizetés feltétele is. Ehhez képest az anyag tőzoltógépjármő beszerzést, utas váró létesítést említ. Valóban szükség van az életminıséget javító intézkedésekre, de ebbıl bevétel nem származik. Kiszámítható a kamatkövetelés nagyságrendje, a tıkekifizetés, de bizonytalansági tényezıként jelentkezik az árfolyamkockázat, amit nem szabad szem elıl téveszteni. A beszámoló logikus és pénzügyi szempontból elfogadható, a felhasználás esetében nem tisztázott, hogy csak olyan fejlesztéseket hajtsanak végre, ami bevételt eredményez. Az Invitel Zrt-tıl származó bevétel is elolvadt a költségvetésben. A hiba az önkormányzat mőködésében van. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Az elköltött források felhasználásával kapcsolatban elmondta, hogy egy város vezetıségének felelıssége a város és polgárainak értékének megırzése. A tőzoltógépjármő beszerzés ezt a célt szolgálja, és az a kb ,- Ft is, amit csapadékvíz elvezetésre fordítottak. Az intézmények felújítása ,- Ft-ot vont maga után, amely

14 14 szintén a polgárok javát szolgálja. Hogy ki herdálja a város vagyonát? A évi ÁSZ vizsgálat alapján a kihelyezett pénzeszközök az általános kamat mértéke alatt teljesítettek. Amennyiben a képviselı figyelmesen elolvasta a város vagyonának változását, szembetőnı, hogy re 6 %-al növekedett, míg évben ,- Ft vagyongyarapodás látható. (Kazetta 2/ ) Miklós Attila képviselı: Az elıterjesztésben felsorolt felhalmozási célok - Réthy Pál Kórház felújítás, Agóra, szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése, közmőbeszerzések miatti utcaszélesítés, kártalanítás, kisajátítás, csapadékvíz elvezetés, járdafelújítás, jelzılámpa felújítás - támogathatók, de a kötvénykibocsátáskor elsıdleges szempontként szerepelt a bevételt eredményezı fejlesztések támogatása. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: A Réthy Pál Kórház mellett elkészült helikopter leszállónak nincs pénzbeni visszatérı haszna. Délkelet Magyarország jelenleg legkorszerőbb leszállópályáját azért hozták létre, hogy az életveszélyben lévı polgárok életét meg tudják menteni. A képviselı által említett közmőberuházások utcaszélesítése a csatornázás kisajátítási költsége. Minden felújítás indokolt, van, amely bevételt képez, és van, ami a polgárok életminıségét javítja. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: Senki nem mondta, hogy indok nélküli volt a kötvénykibocsátás, a kötvény szabad forrásainak felhasználására kötött szerzıdés. A probléma abból adódik, hogy bizonyos indokokat máshogy látnak. A jó indok mellett 16,5 biztos szavazat áll. A kötvénykibocsátás nem, de a szabad források felhasználására kötött szerzıdés végiggondolt volt. A 16,5 szavazat arra nem elég, hogy bizonyos indokokat máshogy lássanak, arra biztos nem, hogy megváltoztassák az álláspontjukat. Gratulált a polgármesternek a szabad források használatával kapcsolatos szerzıdéskötéshez, mindenki az önkormányzatéhoz hasonló szerzıdéskötésekrıl álmodik, miközben a rendelkezésre álló forrásokat olyan elaprózva használják fel, amely külön-külön indokolt, csak a nagy átfogó fejlesztés nem kivitelezhetı. Biztos abban, hogy már nem szükséges külön közbeszerzést kiírni arra, hogy az új kötvénykibocsátás után keletkezı szabad forrásokat milyen szerzıdési modellben hasznosítsa a város, ismételten járdafelújításra és a buszmegállók korszerősítésére fordítják. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Tény, hogy a város vagyona gyarapodott, a különbözı szerveknél tett feljelentésekre indult vizsgálatok az eljárások menetét megfelelınek tartották. A vitát lezárta. Az illetékes bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 14 igen, 3 nem szavazattal, 6 tartózkodással a határozati javaslatot elvetette. Kérte a szavazás eredményének törlését. (Kazetta 2/ ) Szente Béla képviselı ügyrendi hozzászólása: Szavazógépe nem mőködött, kérte az újbóli szavazás elrendelését. (Kazetta 2/ )

15 15 Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A közgyőlés 15 igen, 3 nem szavazattal, 5 tartózkodással a következı határozatot hozta: 234/2010. (V.27.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft. által elkészített, a kötvényforrás kezelésének évi eredményeirıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május 27. Vantara Gyula polgármester: Megköszönte Csapó Ágnes pénzügyi szakértı részvételét. (Kazetta 2/ ) Tárgy: A évrıl szóló költségvetési beszámoló Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést véleményezte a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a közgyőlésnek. Köszöntötte Krizsán Miklós könyvvizsgálót. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Békéscsaba város költségvetési helyzete az elmúlt tíz évre visszamenıleg meglehetısen nagy stabilitást mutat. A évben elindított Invitel per nem várt összeget biztosított a város költségvetése számára. Fájlalja, hogy ezen összeget nem próbálták egy meghatározott cél irányába elmozdítani, pl. a Barnevál újraindítását megkísérelni. Mindenképpen dicséretes, hogy az önkormányzat az elmúlt évben több mint ,- Ft-ot biztosított szociális juttatásokra. Értelmezése szerint a vállalkozásfejlesztési célelıirányzaton ,- Ft maradvány keletkezett. Nagy konszenzussal támogatták, kidolgozásában mindkét frakció részt vett, az egyik legfontosabb munkahelyteremtı támogatási szisztéma. Mi az oka a jelentıs pénzmaradvány beragadásnak? (Kazetta 2/ /2 001) Dr. Ferenczi Attila képviselı, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: - mikrofonon kívül -: Nincs pénzmaradvány. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Az elıterjesztésben maradványként az általa említett összeg van feltüntetve. A már többször említett ,- Ft vitathatatlanul jó célokra lett fordítva, de csupán egyetlen olyan elemet vélt felfedezni, amely munkahelyteremtéshez kötıdik, az Északi ipartelep üzemcsarnok építés. Ugyanebben a felsorolásban szerepel a Kalandpark létesítése. A beállított ,- Ft-ot mire fordították? Tartalmazza a fakitermelés költségét is? (Kazetta 2/ )

16 16 Pap János képviselı: Véleménye szerint technikailag az összeg megfelelıen lett felhasználva, erkölcsi aggályai vannak. A város mőködése finanszírozás szempontjából megoldott. A fejlesztési kiadások tekintetében meglehetısen nagy aránytalanságok mutatkoznak. Fontos az utak, járdák felújítása, helikopter-leszálló építése, de ezzel csak választási kampányt lehet nyerni, bevétel nem keletkezik, csak plusz folyó kiadásokat generálnak. A költségvetés a remény költségvetése, reményeik szerint majd az új kormány biztosítja az önkormányzatok számára a szükséges pénzösszeget. Ez a költségvetés alkalmatlan a felvett hitelek visszafizetésére. Felvetéseire nem vár választ, mert már eldöntött tény, csak blöfföket lehet rá mondani. Kérte, hogy gondolják végig a hitelek visszafizetési lehetıségét. (Kazetta 2/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: A közgyőlés a évi költségvetés végrehajtását tárgyalja, amelyben egyensúly mutatkozik, ami a mai gazdasági környezetben igen nagy szó. A közintézményekbıl nem történtek nagyarányú elbocsátások. A szocialista kormány volt az, aki ,- Ft összeget elvont Békéscsabától, majd számon kérik, hogy hogyan fognak gazdasági növekedést elérni, és hogyan fognak évben törlesztéseket visszafizetni. Nagyon korrekt kérdés azok részérıl, akik olyan feladatokkal terhelték meg az önkormányzatokat, amihez fedezetet nem biztosítottak. Takács Péter felvetésére elmondta, hogy a kérdés helyénvaló, de a támogatás folyósításának feltétele az elıirányzott beruházások elszámolása volt, amely a múlthét pénteken megtörtént. Egy adott vállalkozás csak abban az esetben pályázhatott újra, ha a pénzügyi elszámolások megtörténtek. Az említett ,- Ft vállalkozásfejlesztési célelıirányzat felosztása megtörtént, de annak kiosztására még nem került sor ,- Ft pályázaton nyert összeg áll rendelkezésre, 81 vállalkozás pályázott, melybıl 16 munkahelyteremtı és 65 eszköz-, gépés informatikafejlesztési igény érkezett. Az önkormányzatnak vannak kötelezı és önként vállalt feladatai. A kórházfelújítás nem kötelezı feladat, de amennyiben vállalta, annak fenntartása kötelezı, mőködése, a biztonságos ellátást biztosítandó eszközbeszerzés, eszközfejlesztés mindenképpen az önkormányzat feladata. Vannak olyan elırehozott fejlesztések, pl. járda- és útfelújítás, amely ha a közeljövıben megvalósul, az elkövetkezendı 3-5 évben nem szükséges rá forrást biztosítani. Az elıterjesztésben szerepelnek olyan felsorolások, amelyek a pályázati anyag elıkészítéséhez szükségesek. Igyekeznek minden kedvezı támogatási intenzitású pályázaton indulni. Legutóbb kerékpárutak létrehozására ,- Ft-ot nyert az önkormányzat. A hivatal önerıbıl fedezi a tőzoltási feladatok ellátására kért ,- Ft értékő rohamkocsi beszerzést. Áttekintve a évi költségvetést megállapítható, hogy egy egyensúlyban lévı, a várost stabilan tartó költségvetésrıl van szó, ami jó alapot biztosított a évi költségvetés megvalósulásához is, ezért javasolta annak elfogadását. (Kazetta 2/ ) Hanó Miklós alpolgármester: Többen sérelmezték, hogy a városvezetés nem munkahelyteremtésre fordítja a meglévı pénzösszegeket. A városban élık életminıségét javító beruházásokat tartják szem elıtt. Lakossági fórumok kapcsán derült fény arra, hogy a legnagyobb igény a járdaépítés iránt mutatkozik. E célra, 6 évre önerıbıl ,- Ftot irányzott elı az önkormányzat. Korábban célszerő lett volna a kormánnyal tárgyalásokat folytatni a Barnevál, a tejüzem vagy az István Malom megmentése és munkahelyek fennmaradása érdekében. A Takács Péter képviselı által említett Invitel Zrt-tıl származó bevétel kevés lett volna a Barnevál megmentéséhez. Véleménye szerint az elvégzett

17 17 fejlesztések a város költségvetésében plusz forrást jelentenek, pl. az intézmények nyílászáró cseréi energia szempontjából megtakarítást jelentenek a fenntartónak. (Kazetta 2/ ) Miklós Attila képviselı: Tekintettel arra, hogy a vita során számtalan probléma merült fel, egyet kiemelve az alábbi módosító javaslattal élt a közgyőlés felé. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése felkéri Vantara Gyula és Hanó Miklós országgyőlési képviselıket, hogy járjanak el az ügyben, hogy az új kormány járdafelújításra írjon ki pályázatot. Módosító javaslatáról szavazást kért. (Kazetta 2/ ) Tarné Stuber Éva osztályvezetı: Takács Péter képviselı felvetésére elmondta, hogy a vállalkozásfejlesztési célelıirányzatra hozott 36.7 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány. Ez ügyben az illetékes bizottság évben döntését meghozta, de tekintettel arra, hogy áthúzódó kötelezettség, ezért pénzügy technikailag szerepel, és ez évben történik a tényleges pénzügyi elszámolás. A Kalandparkkal kapcsolatban elmondta, hogy a 23.1 millió forint tényleges fejlesztési kiadás, alapvetıen tervezési és elıkészítési költség, amelynek a tétele megtekinthetı. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: A kb ,- Ft-ot arra a munkára fordították, amelynek végeredményeként a közgyőlés kénytelen volt visszamondani a pályázaton nyerhetı ,- Ft-ot? (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem. Közmőkiváltások és tervezések költségeire fordították. (Kazetta 2/ ) Miklós Attila képviselı: Takács Péter képviselınek elmondta, hogy a Kalandparkra több mint ,- Ft-ot költött az önkormányzat. Ebbıl ,- Ft-ot kötvénybıl. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Miklós Attila képviselı módosító javaslatával kapcsolatban elmondta, hogy a kormány szombaton alakul. Az uniós pályázatok megítélését érintıen a kormányprogramban jelentıs változásokat eszközölnek. Szavazásra bocsátotta Miklós Attila képviselı módosító javaslatát, amit személye nem támogat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 8 igen, 8 nem szavazattal, 10 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta évi költségvetésrıl szóló beszámolót. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 14/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

18 18 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi összes teljesített bevétele ezer Ft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi összes teljesített kiadása ezer Ft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (1) Az önkormányzati intézmények kiadási fıösszege ezer Ft. 3. (2) Az (1) bekezdés szerinti fıösszeg intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzati intézmények teljesített bevételeinek fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fıösszeg intézményenkénti és bevételenkénti részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámát a 2/b. melléklete mutatja be. 6. (1) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

19 19 (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásai ezer Ft-ban teljesültek. (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 7. (3) Az intézményi kiadásokból fejlesztési kiadásra fordított összeg ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz. (4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását a 4/a. mellékletek tartalmazzák. 8. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok felújítására fordított összeg ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (3) Az intézményi kiadásokból felújításra fordított összeg ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz. 9. A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege ezer Ft, amelyet a 3. melléklet 24. cím 1. alcíme részletez. 10. Az év során fennálló fejlesztési hitelek és kamatok ezer Ft-ban, a kötvénykamat törlesztése ezer Ft-ban teljesült, amelyet a 6/1. melléklet tartalmaz. 11. A közgyőlés az általános tartalék elıirányzat-maradványának összegét ezer Ft-ban, a céltartalékok összegét ezer Ft-ban állapítja meg. 12. (1) Az önkormányzati vagyon bemutatását a könyvviteli mérleg tartalmazza a 9., 9/a. melléklet szerinti részletezésben. Az önkormányzat eszközei összesen ezer Ft, a források összesen ezer Ft. (2) Az önkormányzat gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részarányait a 9/b. melléklet tartalmazza. 13. (1) A 10/1., 10/2., 10/3. mellékletek az önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazzák.

20 20 (2) A 10/a. melléklet tartalmazza Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 0 -ra leírt eszközeinek állományát. (3) A 10/b. melléklet az önkormányzat évi vagyonváltozását tartalmazza. 14. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok és teljesítések mérlegszerő bemutatását a 11. melléklet tartalmazza. 15. (1) A polgármesteri hivatal évi pénzmaradványát a 12. melléklet szerint a 12/a., 12/b., 12/c. mellékletek tartalmazzák. A közgyőlés felhatalmazást ad a kapcsolódó elıirányzat módosítás évi költségvetési rendeletben történı átvezetésére. (2) A közgyőlés az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési intézmények évi pénzmaradványának összegét a 12/d. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad az ezzel összefüggı elıirányzat módosítások átvezetésére. 16. A 13. és 13/a. mellékletek mutatják be a normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a évi személyi jövedelemadó megosztásából a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolását. 17. A 14. melléklet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat foglalja magában. 18. A 15., 15/a., 15/b., 15/c., 15/d. mellékletek a kisebbségi önkormányzatok beszámolóját tartalmazzák. 19. A 16., 17., 18., 19. mellékletek az önkormányzat összevont egyszerősített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény-kimutatását tartalmazzák. 20. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetésrıl szóló 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 13/2009. (IV. 06.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 14/2009. (IV. 06.) önk. rendelet,

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-6/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÉRDEKEGYEZTETİ, KÜLKAPCSOLATI ÉS EGYHÁZÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 986/2014. Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-2/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2008. január 24. Zárt ülés: 2.) Békéscsabáért kitüntetés odaítélése Előkészítő: Titkársági Osztály Véleményezi: A kitüntetési javaslatokat

Részletesebben

M u t a t ó. Napirendi pontok:

M u t a t ó. Napirendi pontok: J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2009. július 16-án 14.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésérıl.- M u t a t

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-7/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-4/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000. évi költségvetési rendelet módosítása A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben