Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon -"

Átírás

1 Bevezetı Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon - A nevelı-fejlesztı munka alapja a pedagógiai program, mely a kollégiumi alapprogramban meghatározott nevelési feladatokat is figyelembe véve készül. E dokumentum tartalma a közeljövıben változni fog, többek között olyan irányban is, hogy szerepet kap benne a kompetenciaalapú fejlesztés. A pedagógiai programban meghatározott nevelési célok elérésére, egy-egy nevelési feladat megoldására számos lehetıség kínálkozik. A nevelıtanári éves munka tervezésekor döntendı el, hogy adott fejlesztési célt hogyan tudok elérni, egy nevelési feladatot milyen tevékenységformában tudunk legsikeresebben megoldani. Ilyenkor tekintettel kell lenni például a diákok elıképzettségére, de a kivitelezhetıségre is. A kollégiumi alapprogramban a témakörönként meghatározott kötelezı csoportfoglalkozás - amely kollégiumi pedagógiai programban leírt nevelési területekhez vagy feladatokhoz kapcsolódik - a tevékenységrendszerben a sok közül csupán egy tevékenységforma. A pedagógus felkészülése (a foglalkozások megtervezése, menetének végiggondolása) ezekre a foglalkozásokra azért fontos, hogy a tudásközvetítés, a nevelés valóban eredményes és hatékony legyen. A tervezés a tevékenység tudatos átgondolása: mit szeretnénk elérni, mit, miért, hogyan csinálunk. Ha nem rögzítjük, milyen tudástartalmakat kívánunk közvetíteni, milyen kompetenciákat, képességeket, attitődöket kívánunk fejleszteni, a nevelés céljainak megfogalmazása nehézségekbe ütközik. Ennek hiányában nem lesz egyszerő a tanulók számára követelményeket felállítani, ami a fejlesztımunka, a foglalkozás eredményességét (motiváció, produktum stb.) kétségessé teszi. Az alábbiakban, a tervezés metódusára tett javaslatokat a pedagógiailag irányított foglalkozások mindegyikére vonatkoztatjuk. 1. A kompetenciaalapú fejlesztés A tételes tudás átadása (közvetítése) mellett a kompetenciaalapú fejlesztésre (oktatásra és nevelésre) helyezıdik a hangsúly. A kulcskompetencia fogalma az oktatás és nevelés európai szintő fejlesztésben, az EU tagországok számára készült elıterjesztésben jelent meg: megállapodás alapján az alapkészségek elnevezést helyettesíti. A Nemzeti alaptanterv 9 kulcskompetenciát definiál. Kulcskompetenciák: azok a kompetenciák, amelyekre mindenkinek szüksége van a személyes boldogulásához, a fejlıdéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez, és a munkához (l. NAT). Hogyan jelennek meg a kulcskompetenciák az alapprogram tervezetében? Ezt foglalja össze az alábbi táblázat (zárójelbe tettem a kötelezı foglalkozások új elnevezését). 1

2 Összefoglaló táblázat Kollégiumi nevelési (fejlesztési) feladat az új alapprogramban Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése Felzárkóztatás, tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése Kulturált viselkedésre nevelés, koherens világkép kialakulásának segítése Önismeret. Kapcsolódó alapprogram témakör (Énkép, önismeret. Pályaorientáció.) Tanulásmódszertan. (Tanulás.) Pályaválasztás. (Énkép, önismeret. Pályaorientáció.) Magyarság, nemzetiségi lét, európaiság. Egyén és közösség. Életmód, életvitel, háztartási ismeretek. Mővészet és információs kultúra (Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra. Hon- és népismeret.) A fejlesztési területen megjeleníthetı kulcskompetencia Szociális és állampolgári kompetencia A hatékony, önálló tanulás Digitális kompetencia Matematikai kompetencia Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Esztétikai-mővészeti tudatosság, kifejezıkészség A hatékony, önálló tanulás Digitális kompetencia Esztétikai-mővészeti tudatosság, kifejezıkészség Szociális és állampolgári kompetencia Idegen nyelvi kommunikáció Digitális kompetencia 2

3 Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakulásának segítése Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése Életmód, életvitel, háztartási ismeretek. Környezeti nevelés (Testi és lelki egészség. Környezettudatosság.) Életmód, életvitel, háztartási ismeretek. Egyén és közösség (Felkészülés a felnıtt lét szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés.) Természettudományos kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Természettudományos kompetencia Kezdeményezıkészség és vállalkozói kompetencia 3

4 1.1 A kompetencia fogalma A kompetencia alapvetıen értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne az emocionális tényezık és a motivációs elemek. Jelentıs benne a környezet megismerésének motívuma, az explorációs (kutatási) hajlam, készség. Lényegi mozzanata az önállóság. Mindezekbıl következik, hogy a kompetencia fejlıdésében a gyermekkori nevelésnek jelentıs szerepe van. A kompetens személy leírására álljon itt két meghatározás. - Valaki kompetens, ha megfelelı képességekkel rendelkezik, és megfelelıen motivált. Tehát meghatározott személyiségállapothoz köthetı. - A kompetencia a képességen, a tudáson, a kvalifikáción túl a konkrét személyiség önszervezı képessége, amelynek birtokában a környezetre hatást tud gyakorolni az egyén, melynek eredményeképpen megfelelı teljesítmény születik. 4

5 1.2 A fejlesztés egy lehetséges modellje A kompetencia: ismeretek (tudás), képességek, attitődök összessége. Feladat Diák számára Meg kell tanulnia, mi az (tudást, ismeretet kell szereznie). Meg kell tanulnia alkalmazni. Képességek elsajátítása, motiváció, attitőd (nézetek, beállítódás) pozitív irányú változása.* Ismeretek, átadása. Bemutatás és gyakoroltatás, képességfejlesztés, motiválás, pozitív attitőd létrehozása. Pedagógus számára tudás Tanulási folyamat megszervezése. Tevékenységközpontú fejlesztés: irányítás, bevonás stb. *A pozitív attitőd meghatározását a NAT a kulcskompetenciák leírásánál adja. 5

6 1.3 A kompetenciafejlesztést a középpontba helyezı foglalkozás: - ismeret- (tudás)közvetítı, - képességfejlesztı, - egyben motiváló és orientáló: a tanuló attitődjét (nézetét, beállítódását) pozitív irányba tereli. Ennek megfelelıen szolgálja a kollégiumi foglalkozás: a megismerés igényének fejlesztését a mőveltségi szint emelését, a tudásgyarapítást az önálló ismeretszerzésre való képességet a begyőjtött információk rögzítésére, rendszerezésére, értelmezésére és elemzésére irányuló képesség fejlesztését a döntésképesség fejlesztését (pl. fontos és kevésbé fontos információk szétválasztása) a szóbeli és írásbeli szövegalkotás képességét a könyvtári szolgáltatások iránti igény felkeltését a kritikai érzék fejlesztését a megfelelı forrás (szakkönyv, folyóirat, videó, internet stb.) kiválasztásának képességét az önálló és csoportos alkotómunkára való ösztönzést az együttmőködési készség fejlesztését. 2. A foglalkozások megtervezése A foglalkozások tervezése írásban történik. Tartalmazza a témakörön belül a tartalom ( tananyag ) meghatározását a fejlesztési célok meghatározását a fogalmak felsorolását az eljárások, munkaformák, módszerek (tanár/diák) megtervezését az alkalmazott (felhasznált) eszközök megnevezését az elvárt teljesítmény, végeredmény, produktum leírását. A következıkben a vázlatpontok kitöltésére a példát az alapprogram Énkép-önismeret. Pályaorientáció témakörébıl hozom; ezen keresztül mutatom be a tervezés egyes fázisait, valamint azt, mire célszerő odafigyelni. Közbevetıleg megjegyzem, a 2.1, 2.2, 2.4 és 3. pontok leírása programszintő, bár nem törekedtem a teljességre. Érdemes végiggondolni, hogy a pedagógiai program mely területein van szükség ehhez hasonlóan a mélyebb kidolgozásra, hiszen ez a dokumentum az alapja a kollégiumban folyó nevelı-oktató tevékenységnek, függetlenül annak formáitól. Egy megfelelıen részletes program jelentısen megkönnyítheti a kötelezı, vagy a pedagógiailag irányított foglalkozást vezetı pedagógus számára is a munkát. 6

7 Ha az intézményben egy-egy témára programfelelıst neveznek ki, az ı feladata lehet a témakörök kellı mélységő feldolgozása, megtervezése, valamint akár több témavariáns elkészítése. Bár az alapprogram is differenciál, igazán a csoport ismeretében tudjuk a tartalmat a tanulók fejlettségi szintjéhez, igényeihez, elvárásaihoz igazítani, ami alapkövetelmény. 2.1 Az alapprogram/pedagógiai program által kijelölt témakörökön belül a fejlesztés tartalmának, a tananyagnak a meghatározása A két témakör ( Énkép-Önismeret, valamint Pályaorientáció ) tartalmilag szétválasztható, ugyanakkor fedi is egymást. Nem véletlenül kerültek egymás mellé, hiszen az önismeretnek többek között komoly szerepe van az életút alakításában, így a pályaválasztásban is. Énkép-önismeret önkép, heterokép kialakítása személyiségjegyek, személyes tulajdonságok problémamegoldás, konfliktuskezelés lelki egészség megóvása az eredményes pályaválasztás pszichés összetevıinek (motivációk, érdeklıdési területek, érzelmi viszonyulások stb.) feltárása, tudatosítása fizikai, szellemi teljesítıképesség (teljesítményszint), képességek, adottságok feltárása, tudatosítása társas kapcsolatok kultúrája (mások viselkedési motívumainak megértése, alkalmazkodás stb.) pozitív életszemlélet szerinti életvitel önérvényesítés, önmegvalósítás életstratégia felállítása Reális jövıkép kialakítása társadalmi ismeretek: politikai és társadalmi folyamatok, gazdasági helyzet, tendenciák megismerése (munkaerıpiac, munkanélküliség stb.) Tudatos felkészülés a munkára, választott pályára, hivatásra társadalmi szerepek a középiskola után a munka világa pályák, szakmák ismerete a pályaválasztás saját lehetıségek feltárása, kiaknázása szociokulturális környezet, szülıi és tanulói szándékok a választott pálya és a személyiség megfelelésének feltárása, tudatosítása az értelmiségi életmód, az értelmiségi hivatás, az értelmiségi szerep bepillantás a felsıfokú tanintézmények világába pályaválasztási dokumentumok ismerete, használata 7

8 Tájékozódás a munkaerıpiacon, munkahelykeresés források, információhordozók felkutatása, használata az elhelyezkedés lehetıségei, mire figyeljünk az álláskeresés technikái, szabályai; viselkedési szabályok Sikeres beilleszkedés a munka világába, beilleszkedés a munkahelyen a korszerő munkavállalói karakter legfontosabb összetevıi - gondolkodási képesség (kultúra) - a kommunikációs képességek (beszéd, olvasás, írás) - kreativitás - innovációs készség - megfelelı munkavállalói magatartás és munkakultúra - együttmőködési készség, megfelelı rugalmasság - alkalmazkodóképesség - mobilitás Munkajogi ismeretek a munkavállaló jogai, kötelességei alapvetı munkaügyi dokumentumok Pályakorrekció felkészülés az esetleges pályamódosításra a tovább-és átképzések lehetıségei: az ezzel foglalkozó intézmények, a tanulható szakmák stb. bemutatása második, harmadik szakma tanulása az élethosszig tartó tanulás Munkanélküliség a munkanélküliség mint állapot a munkanélkülieket segítı intézmények, szolgáltatásaik igénybevétele 2.2 A fejlesztési célok meghatározása Rendkívül fontos, hogy helyesen fogalmazzuk meg a fejlesztés célját: milyen készségeket, kompetenciákat kívánunk kialakítani, fejleszteni a tanulóknál. A célt tehát a tanulókra vonatkoztatjuk. A cél egy jövıbeni állapot, egy vízió arra nézve, hogy az adott területen mikor tekinthetjük eredményesnek a nevelımunkát, honnan hová szeretnénk eljutni. Kézzelfogható, ellenırizhetı (esetleg mérhetı) kell, hogy legyen. A fejlıdés diákjaink magatartásában, attitődjeiben, tudásában, képességeiben, kompetenciákban, személyiségváltozásában jelenik meg, érhetı tetten. A diákok felé mindezek követelmény formájában fogalmazódnak meg. A pedagógiai dokumentumok tanúsága szerint gyakori hiba, hogy a stratégiai célok (a kollégium vagy a pedagógusok céljai) és a nevelési célok felcserélıdnek vagy összemosódnak. Nem nevezik meg, milyen eredményt akarnak elérni a fejlesztés során a 8

9 tanulóknál, rosszabb esetben a nevelési feladatokat sorolják fel. A célok sokszor nem elég konkrétak, nem határoznak meg idıintervallumot, ezáltal az elırehaladás nem ellenırizhetı (mérhetı). A célok pontatlan megfogalmazása miatt nem lehet azokat operacionalizálni, azaz feladatokat, tevékenységet rendelni, mérést, ellenırzést kapcsolni hozzájuk. Elıfordul, hogy a célok nagyon távoliak, irreálisak (nem teljesíthetıek), mert nem veszik figyelembe a tanulók elıképzettségét, vagy a feltételeket. Példák a fejlesztési (nevelési) célok helyes meghatározására Igényükké válik - saját személyiségük megismerése (képességek, tehetség, pszichés jellemzık stb.) Fejlıdik - önismeretük, jellemük, erkölcsiségük, realitásérzékük - problémamegoldó és konfliktuskezelı készségük Ismereteket szereznek - az emberi viselkedésrıl, megismerik az emberi viselkedés néhány fontos mozgatórugóját, pl. sztereotípiák, elıítélet, önigazolás, konformitás - a továbbtanulási lehetıségekrıl, a továbbtanulással kapcsolatos dokumentumokról, kitöltésükrıl - a munka világáról - a fontosabb álláskeresési technikákról - az önnevelı (önfejlesztı), személyiségfejlesztı módszerekrıl Képessé válnak - helyzetüket tárgyilagosan szemlélni - megalapozott, reális döntést hozni leendı hivatásukról, életpályájukról Megismerkednek - az alapvetı munkavállalói jogokkal - a munkáltatói igényekkel, elvárásokkal (kompetenciák) - az átképzés intézményeivel, a képzési lehetıségekkel, a képzésben való részvétel módjával Jártasságot szereznek - a pályaválasztással kapcsolatos információszerzésben Használni tudják - azokat az információhordozókat, amelyek révén tájékozódhatnak a munkaerıpiacon 9

10 A fejlesztési célokhoz kapcsoljuk azokat a pozitív attitődöket, amelyeket ki szeretnék alakítani, vagy meg szeretnék erısíteni neveltjeinkben. Például: - a mások részérıl rólam kialakított kép közelebb visz önmagam megismeréséhez - a hétköznapi döntéseimért a felelısséget vállalnom kell - az emberi kapcsolatok alakítását, az embertársainkhoz való közeledést a mások iránti érdeklıdés és tisztelet hassa át - mások véleményére is oda kell figyelni - mindenkinek keményen meg kell dolgoznia a sikerért - hajlandó vagyok az önkritikára, korábbi álláspontom felülvizsgálatára - a tervezés a jövı tudatos felépítéséhez elengedhetetlen 2.3 Elsajátítandó fogalmak Tisztáznunk kell azoknak a tartalomból következı fogalmaknak a jelentését, értelmét, amelyeket a foglalkozás során használunk, amelyekkel dolgozunk, és elsajátításuk a témával kapcsolatosan alapkövetelmény. Szükség van erre azért is, hogy megtaláljuk a közös nyelvet, különben csak néhány diák vesz részt a dialógusban, ami lerontja a foglalkozás hatékonyságát. A fogalmak tisztázására szánt idıt fıként a téma újdonsága, a tanulók elızetes tapasztalatai és életkora befolyásolja. 2.4 Eljárások, munkaformák, módszerek (tanár, diák) Tanári: Diák: - szóróanyagok, PR füzetek, tájékoztatók bemutatása -kérdıívek kitöltése és feldolgozása (pl. érdeklıdés és képességek összehasonlítása) - tanulói csoportmunka megszervezése - szorongás- és stresszoldó technikák megtanítása - tájékozódás segítése: szakirodalom (könyvek, folyóiratok stb.), webhelyek ajánlása a témához - személyiségállapot, személyes tulajdonságok feltárására irányuló felmérés - a léleknevelés eszközeinek bemutatása - önismereti tréning - álláslehetıségek forrásainak bemutatása - álláskeresési technikák bemutatása - kérdıívek, tesztek kitöltése - önismereti kérdıív önértékelése 10

11 - munkahelykeresı, vagy felvételi alaphelyzetek közös, játékos átgondolása, szituációs játékokban való részvétel - internetes portálok böngészése - kiselıadás megtartása 2.5 Alkalmazott (felhasznált) eszközök Célszerő megtervezni és számba venni a foglalkozásokon felhasznált eszközök listáját. Pedagógiai jelentıségén túl ennek praktikus oka is van, hiszen elıfordul, hogy azok beszerzése idıt vesz igénybe, vagy anyagi szabályozási feltétele van (pl. tanév elején, vagy az elızı tanév végén kell megigényelni). 2.6 Teljesítmény, végeredmény, produktum A tervezés azáltal válik teljessé, hogy megfogalmazzuk a foglalkozás végtermékét. Ilyenek lehetnek például a kitöltött kérdıívek, tanulói kigyőjtések az álláslehetıségek forrásairól, egy szituációs játék, vagy egy kiselıadás tapasztalatainak megbeszélése, következtetések levonása. 3. A fejlesztımunka megvalósulásának fontosabb kritériumai A célok konkrét meghatározása azért lényeges, mert így tudunk teljesülési kritériumokat (sikerkritériumokat) felállítani, amelyek segítségével a nevelési területre vonatkozóan munkánk eredményességét, a teljesítményt ellenırizni, értékelni lehet. Jó, ha ezeket a pedagógiai programban rögzítjük. A fejlesztımunka eredménye példánk esetében korlátozottan ellenırizhetı, értékelhetı. Az, hogy a pályaorientációs munkánk mennyire volt sikeres, mennyiben és hogyan tudtunk növendékeinknek segíteni, hogyan alakult életútjuk, inkább hosszú távon értékelhetı. A hosszabb távra szóló hatásokat nyilvánvalóan egy követéses vizsgálattal lehetne pontosan kideríteni (pl. munkába állás körülményei, beilleszkedés a munkahelyen, életpálya alakulása). Erre a kollégiumban sajnos nincs lehetıség. Ámde az öregdiák találkozók élménybeszámolói, ha a tudományos alapot nélkülözik is, jó lehetıséget kínálnak egy ilyen visszacsatolásra, amelybıl az intézmény építkezni tud. A kollégiumban a személyiség fejlıdésének nyomon követésére, a viselkedés megfigyelésre nyílik inkább lehetıség. Rövid-, illetve középtávon értékelhetı szempontok: - reális önismerettel, helyes énképpel rendelkezik - a lehetıségekkel összefüggésben kitőzött céljai reálisak - önkontroll szintjének emelkedése - magatartásformáit kontrollálja 11

12 - életkorának megfelelı az erkölcsi tudata, ítélıképessége (képes a jót a rossztól megkülönböztetni, az erkölcsöt romboló tényezıket, a devianciát felismerni) - érdekeit felismeri - reálisan gondolkodik - kellı önkritikával rendelkezik - céltudatosan készül a választott hivatására (jó tanulmányi teljesítményt nyújt, szakköri, önképzıköri munkában aktívan részt vesz, választott szakmájában keresi az elmélyülés lehetıségeit) - fokozott tájékozódási hajlamot mutat (a szakterülettel való megismerkedés fokozott igénye, érdeklıdés) - körültekintıen dönt a pályáját illetıen - a felvételi tájékoztató helyesen, önállóan tudja használni - tevılegesség a munkahelykeresésben - ismeri az álláskeresési technikákat - jól tájékozott a munkaerıpiaci vagy a munkavállalókkal szembeni elvárásokról 12

13 Egyszerő példa a foglalkozás vázlatának megtervezésére* Téma, tananyag Fejlesztési célok Fogalmak Eljárások, munkaformák, módszerek Tanár/diák Alkalmazott (felhasznált) eszközök Teljesítmény, végeredmény, produktum Önismeret: önkép, énkép felállítása. Igényükké válik saját személyiségük megismerése. Fejlıdik: önismeretük, önkontrolljuk, realitásérzékük. - önismeret - önkép - heterokép - személyes tulajdonságok Tanár: a kérdıív kitöltésének, használatának magyarázata Diák: Tulajdonságskála kérdıív kitöltése magáról és egy diáktársról. Közös munka: a tapasztalatok megbeszélése, tanulságok leszőrése. Tulajdonságskála kérdıívek. Témavázlatok kollégiumi kiadvány (42. oldal). Írásvetítı vagy projektor. Önjellemzést és jellemzést tartalmazó kérdıívek, amely által a tanulók szembesülnek az önmagukról és a társak által kialakított kép közötti differenciákkal, hasonlóságokkal. * Az áttekinthetıség kedvéért készült táblázatos formában. 13

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE A CSOPORTBAN. Javaslat a munkaterv felépítésére és tartalmára

A PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE A CSOPORTBAN. Javaslat a munkaterv felépítésére és tartalmára Vopaleczky György: A PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE A CSOPORTBAN Javaslat a munkaterv felépítésére és tartalmára Korábbi írásainkban foglalkoztunk már a pedagógiai munka tervezésével, nevezetesen a pedagógiai

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák Készítette:

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve

Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 1 Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 9. évfolyam Tanulásmódszertan 1. Tanulási szokásaim, tanuláshoz való viszonyom (teszt kitöltése) 2. A tanuláshoz szükséges belső állapot (a fáradtság természetéről,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Elfogadva: 2013. december 20. Hatályba lépett: 2013. december 20. után felvett alapítványi támogatottak esetében.

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

A tanyapedagógia szerepe és jelentősége

A tanyapedagógia szerepe és jelentősége 2013. február 4. A tanyapedagógia szerepe és jelentősége A kép forrása: : http://mek.niif.hu/02100/02152/html/08/446.html Dr. Horváth Zsuzsanna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Érintett témák (1) Neveléstörténeti

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet Tartalom Informatika Dancsó Tünde Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Jogszabályok Fejlesztési alapelvek Fejlesztési területek, nevelési célok Kerettantervi célok A kerettanterv felépítése Kapcsolatok a

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. "A jövőútjai... 14." Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17.

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. A jövőútjai... 14. Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17. Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest 1 2 Ahonnan indultunk Filozófiánk: Az iskola mindenkié, mindenki találja meg az érdeklıdésének megfelelı területet, az önmegvalósítás

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

A kompetencia terület neve: Esztétikai-művészeti tudatosság kulcskompetencia; szociális, életviteli kompetencia. A modul címe:

A kompetencia terület neve: Esztétikai-művészeti tudatosság kulcskompetencia; szociális, életviteli kompetencia. A modul címe: Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve: Esztétikai-művészeti tudatosság kulcskompetencia; szociális, életviteli kompetencia A modul címe: A reneszánsztánc, mint

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com Mentorálás a tehetséggondozásban tamas.marta53@gmail.com MATEHETSZ Tehetséghidak program www.tehetseghidak.hu/tehetsegkonyvtar Dávid Mária-Gefferth Éva-Nagy Tamás- Tamás Márta: Mentorálás a tehetséggondozásban

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK. 9.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK. 9. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Közgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra 185 óra

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek Tantárgy: Osztályfőnöki Készítette: Glatzné Gyömörei Irén Évfolyam: 13. Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Tankönyv: Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv vázlatok

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa 1.1 Helyzetelemzés: Iskolánk jellegzetesen lakótelepi iskola, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

A pályázat összefoglalása

A pályázat összefoglalása A pályázat összefoglalása A projekt címe: Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban A kompetencia alapú oktatásról általában A kompetencia

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák

A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák Mottó: Az emberek jobban hasonlítanak ahhoz a korhoz amiben élnek, mint szüleikhez. Az az alapvető feltétele minden jó és helyes beszédnek,

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei Belgrád, 2011 áprilisa 1 Tartalom Bevezető... 2 Az oktatási területtel, a tantárggyal és a tanítási módszerrel kapcsolatos kompetenciák...

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

AZ AKTÍV TANULÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN MAGYARORSZÁGON

AZ AKTÍV TANULÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN MAGYARORSZÁGON AZ AKTÍV TANULÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN MAGYARORSZÁGON A tanárképzés és a tanári továbbképzések célja a tanulói aktivitás motivációja: a hatékonyság növelése, jobb eredmények elérése a tanár-diák

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

Amit tudni kell a pályázatról:

Amit tudni kell a pályázatról: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA Amit tudni kell a pályázatról: Az EU élethosszig tartó tanulás programjának közoktatási intézményekre vonatkozó pályázata, Az Egész életen át tartó tanulás program gyerekkortól id skoriő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben