Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon -"

Átírás

1 Bevezetı Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon - A nevelı-fejlesztı munka alapja a pedagógiai program, mely a kollégiumi alapprogramban meghatározott nevelési feladatokat is figyelembe véve készül. E dokumentum tartalma a közeljövıben változni fog, többek között olyan irányban is, hogy szerepet kap benne a kompetenciaalapú fejlesztés. A pedagógiai programban meghatározott nevelési célok elérésére, egy-egy nevelési feladat megoldására számos lehetıség kínálkozik. A nevelıtanári éves munka tervezésekor döntendı el, hogy adott fejlesztési célt hogyan tudok elérni, egy nevelési feladatot milyen tevékenységformában tudunk legsikeresebben megoldani. Ilyenkor tekintettel kell lenni például a diákok elıképzettségére, de a kivitelezhetıségre is. A kollégiumi alapprogramban a témakörönként meghatározott kötelezı csoportfoglalkozás - amely kollégiumi pedagógiai programban leírt nevelési területekhez vagy feladatokhoz kapcsolódik - a tevékenységrendszerben a sok közül csupán egy tevékenységforma. A pedagógus felkészülése (a foglalkozások megtervezése, menetének végiggondolása) ezekre a foglalkozásokra azért fontos, hogy a tudásközvetítés, a nevelés valóban eredményes és hatékony legyen. A tervezés a tevékenység tudatos átgondolása: mit szeretnénk elérni, mit, miért, hogyan csinálunk. Ha nem rögzítjük, milyen tudástartalmakat kívánunk közvetíteni, milyen kompetenciákat, képességeket, attitődöket kívánunk fejleszteni, a nevelés céljainak megfogalmazása nehézségekbe ütközik. Ennek hiányában nem lesz egyszerő a tanulók számára követelményeket felállítani, ami a fejlesztımunka, a foglalkozás eredményességét (motiváció, produktum stb.) kétségessé teszi. Az alábbiakban, a tervezés metódusára tett javaslatokat a pedagógiailag irányított foglalkozások mindegyikére vonatkoztatjuk. 1. A kompetenciaalapú fejlesztés A tételes tudás átadása (közvetítése) mellett a kompetenciaalapú fejlesztésre (oktatásra és nevelésre) helyezıdik a hangsúly. A kulcskompetencia fogalma az oktatás és nevelés európai szintő fejlesztésben, az EU tagországok számára készült elıterjesztésben jelent meg: megállapodás alapján az alapkészségek elnevezést helyettesíti. A Nemzeti alaptanterv 9 kulcskompetenciát definiál. Kulcskompetenciák: azok a kompetenciák, amelyekre mindenkinek szüksége van a személyes boldogulásához, a fejlıdéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez, és a munkához (l. NAT). Hogyan jelennek meg a kulcskompetenciák az alapprogram tervezetében? Ezt foglalja össze az alábbi táblázat (zárójelbe tettem a kötelezı foglalkozások új elnevezését). 1

2 Összefoglaló táblázat Kollégiumi nevelési (fejlesztési) feladat az új alapprogramban Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése Felzárkóztatás, tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése Kulturált viselkedésre nevelés, koherens világkép kialakulásának segítése Önismeret. Kapcsolódó alapprogram témakör (Énkép, önismeret. Pályaorientáció.) Tanulásmódszertan. (Tanulás.) Pályaválasztás. (Énkép, önismeret. Pályaorientáció.) Magyarság, nemzetiségi lét, európaiság. Egyén és közösség. Életmód, életvitel, háztartási ismeretek. Mővészet és információs kultúra (Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra. Hon- és népismeret.) A fejlesztési területen megjeleníthetı kulcskompetencia Szociális és állampolgári kompetencia A hatékony, önálló tanulás Digitális kompetencia Matematikai kompetencia Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Esztétikai-mővészeti tudatosság, kifejezıkészség A hatékony, önálló tanulás Digitális kompetencia Esztétikai-mővészeti tudatosság, kifejezıkészség Szociális és állampolgári kompetencia Idegen nyelvi kommunikáció Digitális kompetencia 2

3 Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakulásának segítése Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése Életmód, életvitel, háztartási ismeretek. Környezeti nevelés (Testi és lelki egészség. Környezettudatosság.) Életmód, életvitel, háztartási ismeretek. Egyén és közösség (Felkészülés a felnıtt lét szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés.) Természettudományos kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Természettudományos kompetencia Kezdeményezıkészség és vállalkozói kompetencia 3

4 1.1 A kompetencia fogalma A kompetencia alapvetıen értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne az emocionális tényezık és a motivációs elemek. Jelentıs benne a környezet megismerésének motívuma, az explorációs (kutatási) hajlam, készség. Lényegi mozzanata az önállóság. Mindezekbıl következik, hogy a kompetencia fejlıdésében a gyermekkori nevelésnek jelentıs szerepe van. A kompetens személy leírására álljon itt két meghatározás. - Valaki kompetens, ha megfelelı képességekkel rendelkezik, és megfelelıen motivált. Tehát meghatározott személyiségállapothoz köthetı. - A kompetencia a képességen, a tudáson, a kvalifikáción túl a konkrét személyiség önszervezı képessége, amelynek birtokában a környezetre hatást tud gyakorolni az egyén, melynek eredményeképpen megfelelı teljesítmény születik. 4

5 1.2 A fejlesztés egy lehetséges modellje A kompetencia: ismeretek (tudás), képességek, attitődök összessége. Feladat Diák számára Meg kell tanulnia, mi az (tudást, ismeretet kell szereznie). Meg kell tanulnia alkalmazni. Képességek elsajátítása, motiváció, attitőd (nézetek, beállítódás) pozitív irányú változása.* Ismeretek, átadása. Bemutatás és gyakoroltatás, képességfejlesztés, motiválás, pozitív attitőd létrehozása. Pedagógus számára tudás Tanulási folyamat megszervezése. Tevékenységközpontú fejlesztés: irányítás, bevonás stb. *A pozitív attitőd meghatározását a NAT a kulcskompetenciák leírásánál adja. 5

6 1.3 A kompetenciafejlesztést a középpontba helyezı foglalkozás: - ismeret- (tudás)közvetítı, - képességfejlesztı, - egyben motiváló és orientáló: a tanuló attitődjét (nézetét, beállítódását) pozitív irányba tereli. Ennek megfelelıen szolgálja a kollégiumi foglalkozás: a megismerés igényének fejlesztését a mőveltségi szint emelését, a tudásgyarapítást az önálló ismeretszerzésre való képességet a begyőjtött információk rögzítésére, rendszerezésére, értelmezésére és elemzésére irányuló képesség fejlesztését a döntésképesség fejlesztését (pl. fontos és kevésbé fontos információk szétválasztása) a szóbeli és írásbeli szövegalkotás képességét a könyvtári szolgáltatások iránti igény felkeltését a kritikai érzék fejlesztését a megfelelı forrás (szakkönyv, folyóirat, videó, internet stb.) kiválasztásának képességét az önálló és csoportos alkotómunkára való ösztönzést az együttmőködési készség fejlesztését. 2. A foglalkozások megtervezése A foglalkozások tervezése írásban történik. Tartalmazza a témakörön belül a tartalom ( tananyag ) meghatározását a fejlesztési célok meghatározását a fogalmak felsorolását az eljárások, munkaformák, módszerek (tanár/diák) megtervezését az alkalmazott (felhasznált) eszközök megnevezését az elvárt teljesítmény, végeredmény, produktum leírását. A következıkben a vázlatpontok kitöltésére a példát az alapprogram Énkép-önismeret. Pályaorientáció témakörébıl hozom; ezen keresztül mutatom be a tervezés egyes fázisait, valamint azt, mire célszerő odafigyelni. Közbevetıleg megjegyzem, a 2.1, 2.2, 2.4 és 3. pontok leírása programszintő, bár nem törekedtem a teljességre. Érdemes végiggondolni, hogy a pedagógiai program mely területein van szükség ehhez hasonlóan a mélyebb kidolgozásra, hiszen ez a dokumentum az alapja a kollégiumban folyó nevelı-oktató tevékenységnek, függetlenül annak formáitól. Egy megfelelıen részletes program jelentısen megkönnyítheti a kötelezı, vagy a pedagógiailag irányított foglalkozást vezetı pedagógus számára is a munkát. 6

7 Ha az intézményben egy-egy témára programfelelıst neveznek ki, az ı feladata lehet a témakörök kellı mélységő feldolgozása, megtervezése, valamint akár több témavariáns elkészítése. Bár az alapprogram is differenciál, igazán a csoport ismeretében tudjuk a tartalmat a tanulók fejlettségi szintjéhez, igényeihez, elvárásaihoz igazítani, ami alapkövetelmény. 2.1 Az alapprogram/pedagógiai program által kijelölt témakörökön belül a fejlesztés tartalmának, a tananyagnak a meghatározása A két témakör ( Énkép-Önismeret, valamint Pályaorientáció ) tartalmilag szétválasztható, ugyanakkor fedi is egymást. Nem véletlenül kerültek egymás mellé, hiszen az önismeretnek többek között komoly szerepe van az életút alakításában, így a pályaválasztásban is. Énkép-önismeret önkép, heterokép kialakítása személyiségjegyek, személyes tulajdonságok problémamegoldás, konfliktuskezelés lelki egészség megóvása az eredményes pályaválasztás pszichés összetevıinek (motivációk, érdeklıdési területek, érzelmi viszonyulások stb.) feltárása, tudatosítása fizikai, szellemi teljesítıképesség (teljesítményszint), képességek, adottságok feltárása, tudatosítása társas kapcsolatok kultúrája (mások viselkedési motívumainak megértése, alkalmazkodás stb.) pozitív életszemlélet szerinti életvitel önérvényesítés, önmegvalósítás életstratégia felállítása Reális jövıkép kialakítása társadalmi ismeretek: politikai és társadalmi folyamatok, gazdasági helyzet, tendenciák megismerése (munkaerıpiac, munkanélküliség stb.) Tudatos felkészülés a munkára, választott pályára, hivatásra társadalmi szerepek a középiskola után a munka világa pályák, szakmák ismerete a pályaválasztás saját lehetıségek feltárása, kiaknázása szociokulturális környezet, szülıi és tanulói szándékok a választott pálya és a személyiség megfelelésének feltárása, tudatosítása az értelmiségi életmód, az értelmiségi hivatás, az értelmiségi szerep bepillantás a felsıfokú tanintézmények világába pályaválasztási dokumentumok ismerete, használata 7

8 Tájékozódás a munkaerıpiacon, munkahelykeresés források, információhordozók felkutatása, használata az elhelyezkedés lehetıségei, mire figyeljünk az álláskeresés technikái, szabályai; viselkedési szabályok Sikeres beilleszkedés a munka világába, beilleszkedés a munkahelyen a korszerő munkavállalói karakter legfontosabb összetevıi - gondolkodási képesség (kultúra) - a kommunikációs képességek (beszéd, olvasás, írás) - kreativitás - innovációs készség - megfelelı munkavállalói magatartás és munkakultúra - együttmőködési készség, megfelelı rugalmasság - alkalmazkodóképesség - mobilitás Munkajogi ismeretek a munkavállaló jogai, kötelességei alapvetı munkaügyi dokumentumok Pályakorrekció felkészülés az esetleges pályamódosításra a tovább-és átképzések lehetıségei: az ezzel foglalkozó intézmények, a tanulható szakmák stb. bemutatása második, harmadik szakma tanulása az élethosszig tartó tanulás Munkanélküliség a munkanélküliség mint állapot a munkanélkülieket segítı intézmények, szolgáltatásaik igénybevétele 2.2 A fejlesztési célok meghatározása Rendkívül fontos, hogy helyesen fogalmazzuk meg a fejlesztés célját: milyen készségeket, kompetenciákat kívánunk kialakítani, fejleszteni a tanulóknál. A célt tehát a tanulókra vonatkoztatjuk. A cél egy jövıbeni állapot, egy vízió arra nézve, hogy az adott területen mikor tekinthetjük eredményesnek a nevelımunkát, honnan hová szeretnénk eljutni. Kézzelfogható, ellenırizhetı (esetleg mérhetı) kell, hogy legyen. A fejlıdés diákjaink magatartásában, attitődjeiben, tudásában, képességeiben, kompetenciákban, személyiségváltozásában jelenik meg, érhetı tetten. A diákok felé mindezek követelmény formájában fogalmazódnak meg. A pedagógiai dokumentumok tanúsága szerint gyakori hiba, hogy a stratégiai célok (a kollégium vagy a pedagógusok céljai) és a nevelési célok felcserélıdnek vagy összemosódnak. Nem nevezik meg, milyen eredményt akarnak elérni a fejlesztés során a 8

9 tanulóknál, rosszabb esetben a nevelési feladatokat sorolják fel. A célok sokszor nem elég konkrétak, nem határoznak meg idıintervallumot, ezáltal az elırehaladás nem ellenırizhetı (mérhetı). A célok pontatlan megfogalmazása miatt nem lehet azokat operacionalizálni, azaz feladatokat, tevékenységet rendelni, mérést, ellenırzést kapcsolni hozzájuk. Elıfordul, hogy a célok nagyon távoliak, irreálisak (nem teljesíthetıek), mert nem veszik figyelembe a tanulók elıképzettségét, vagy a feltételeket. Példák a fejlesztési (nevelési) célok helyes meghatározására Igényükké válik - saját személyiségük megismerése (képességek, tehetség, pszichés jellemzık stb.) Fejlıdik - önismeretük, jellemük, erkölcsiségük, realitásérzékük - problémamegoldó és konfliktuskezelı készségük Ismereteket szereznek - az emberi viselkedésrıl, megismerik az emberi viselkedés néhány fontos mozgatórugóját, pl. sztereotípiák, elıítélet, önigazolás, konformitás - a továbbtanulási lehetıségekrıl, a továbbtanulással kapcsolatos dokumentumokról, kitöltésükrıl - a munka világáról - a fontosabb álláskeresési technikákról - az önnevelı (önfejlesztı), személyiségfejlesztı módszerekrıl Képessé válnak - helyzetüket tárgyilagosan szemlélni - megalapozott, reális döntést hozni leendı hivatásukról, életpályájukról Megismerkednek - az alapvetı munkavállalói jogokkal - a munkáltatói igényekkel, elvárásokkal (kompetenciák) - az átképzés intézményeivel, a képzési lehetıségekkel, a képzésben való részvétel módjával Jártasságot szereznek - a pályaválasztással kapcsolatos információszerzésben Használni tudják - azokat az információhordozókat, amelyek révén tájékozódhatnak a munkaerıpiacon 9

10 A fejlesztési célokhoz kapcsoljuk azokat a pozitív attitődöket, amelyeket ki szeretnék alakítani, vagy meg szeretnék erısíteni neveltjeinkben. Például: - a mások részérıl rólam kialakított kép közelebb visz önmagam megismeréséhez - a hétköznapi döntéseimért a felelısséget vállalnom kell - az emberi kapcsolatok alakítását, az embertársainkhoz való közeledést a mások iránti érdeklıdés és tisztelet hassa át - mások véleményére is oda kell figyelni - mindenkinek keményen meg kell dolgoznia a sikerért - hajlandó vagyok az önkritikára, korábbi álláspontom felülvizsgálatára - a tervezés a jövı tudatos felépítéséhez elengedhetetlen 2.3 Elsajátítandó fogalmak Tisztáznunk kell azoknak a tartalomból következı fogalmaknak a jelentését, értelmét, amelyeket a foglalkozás során használunk, amelyekkel dolgozunk, és elsajátításuk a témával kapcsolatosan alapkövetelmény. Szükség van erre azért is, hogy megtaláljuk a közös nyelvet, különben csak néhány diák vesz részt a dialógusban, ami lerontja a foglalkozás hatékonyságát. A fogalmak tisztázására szánt idıt fıként a téma újdonsága, a tanulók elızetes tapasztalatai és életkora befolyásolja. 2.4 Eljárások, munkaformák, módszerek (tanár, diák) Tanári: Diák: - szóróanyagok, PR füzetek, tájékoztatók bemutatása -kérdıívek kitöltése és feldolgozása (pl. érdeklıdés és képességek összehasonlítása) - tanulói csoportmunka megszervezése - szorongás- és stresszoldó technikák megtanítása - tájékozódás segítése: szakirodalom (könyvek, folyóiratok stb.), webhelyek ajánlása a témához - személyiségállapot, személyes tulajdonságok feltárására irányuló felmérés - a léleknevelés eszközeinek bemutatása - önismereti tréning - álláslehetıségek forrásainak bemutatása - álláskeresési technikák bemutatása - kérdıívek, tesztek kitöltése - önismereti kérdıív önértékelése 10

11 - munkahelykeresı, vagy felvételi alaphelyzetek közös, játékos átgondolása, szituációs játékokban való részvétel - internetes portálok böngészése - kiselıadás megtartása 2.5 Alkalmazott (felhasznált) eszközök Célszerő megtervezni és számba venni a foglalkozásokon felhasznált eszközök listáját. Pedagógiai jelentıségén túl ennek praktikus oka is van, hiszen elıfordul, hogy azok beszerzése idıt vesz igénybe, vagy anyagi szabályozási feltétele van (pl. tanév elején, vagy az elızı tanév végén kell megigényelni). 2.6 Teljesítmény, végeredmény, produktum A tervezés azáltal válik teljessé, hogy megfogalmazzuk a foglalkozás végtermékét. Ilyenek lehetnek például a kitöltött kérdıívek, tanulói kigyőjtések az álláslehetıségek forrásairól, egy szituációs játék, vagy egy kiselıadás tapasztalatainak megbeszélése, következtetések levonása. 3. A fejlesztımunka megvalósulásának fontosabb kritériumai A célok konkrét meghatározása azért lényeges, mert így tudunk teljesülési kritériumokat (sikerkritériumokat) felállítani, amelyek segítségével a nevelési területre vonatkozóan munkánk eredményességét, a teljesítményt ellenırizni, értékelni lehet. Jó, ha ezeket a pedagógiai programban rögzítjük. A fejlesztımunka eredménye példánk esetében korlátozottan ellenırizhetı, értékelhetı. Az, hogy a pályaorientációs munkánk mennyire volt sikeres, mennyiben és hogyan tudtunk növendékeinknek segíteni, hogyan alakult életútjuk, inkább hosszú távon értékelhetı. A hosszabb távra szóló hatásokat nyilvánvalóan egy követéses vizsgálattal lehetne pontosan kideríteni (pl. munkába állás körülményei, beilleszkedés a munkahelyen, életpálya alakulása). Erre a kollégiumban sajnos nincs lehetıség. Ámde az öregdiák találkozók élménybeszámolói, ha a tudományos alapot nélkülözik is, jó lehetıséget kínálnak egy ilyen visszacsatolásra, amelybıl az intézmény építkezni tud. A kollégiumban a személyiség fejlıdésének nyomon követésére, a viselkedés megfigyelésre nyílik inkább lehetıség. Rövid-, illetve középtávon értékelhetı szempontok: - reális önismerettel, helyes énképpel rendelkezik - a lehetıségekkel összefüggésben kitőzött céljai reálisak - önkontroll szintjének emelkedése - magatartásformáit kontrollálja 11

12 - életkorának megfelelı az erkölcsi tudata, ítélıképessége (képes a jót a rossztól megkülönböztetni, az erkölcsöt romboló tényezıket, a devianciát felismerni) - érdekeit felismeri - reálisan gondolkodik - kellı önkritikával rendelkezik - céltudatosan készül a választott hivatására (jó tanulmányi teljesítményt nyújt, szakköri, önképzıköri munkában aktívan részt vesz, választott szakmájában keresi az elmélyülés lehetıségeit) - fokozott tájékozódási hajlamot mutat (a szakterülettel való megismerkedés fokozott igénye, érdeklıdés) - körültekintıen dönt a pályáját illetıen - a felvételi tájékoztató helyesen, önállóan tudja használni - tevılegesség a munkahelykeresésben - ismeri az álláskeresési technikákat - jól tájékozott a munkaerıpiaci vagy a munkavállalókkal szembeni elvárásokról 12

13 Egyszerő példa a foglalkozás vázlatának megtervezésére* Téma, tananyag Fejlesztési célok Fogalmak Eljárások, munkaformák, módszerek Tanár/diák Alkalmazott (felhasznált) eszközök Teljesítmény, végeredmény, produktum Önismeret: önkép, énkép felállítása. Igényükké válik saját személyiségük megismerése. Fejlıdik: önismeretük, önkontrolljuk, realitásérzékük. - önismeret - önkép - heterokép - személyes tulajdonságok Tanár: a kérdıív kitöltésének, használatának magyarázata Diák: Tulajdonságskála kérdıív kitöltése magáról és egy diáktársról. Közös munka: a tapasztalatok megbeszélése, tanulságok leszőrése. Tulajdonságskála kérdıívek. Témavázlatok kollégiumi kiadvány (42. oldal). Írásvetítı vagy projektor. Önjellemzést és jellemzést tartalmazó kérdıívek, amely által a tanulók szembesülnek az önmagukról és a társak által kialakított kép közötti differenciákkal, hasonlóságokkal. * Az áttekinthetıség kedvéért készült táblázatos formában. 13

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Tomasovszky Edit: Pedagógusi kompetenciák, avagy milyen a jó tanár? (2013)

Tomasovszky Edit: Pedagógusi kompetenciák, avagy milyen a jó tanár? (2013) Tomasovszky Edit: Pedagógusi kompetenciák, avagy milyen a jó tanár? (2013) A pedagógus a saját személyiségével dolgozik, s mindannyiunkat érnek sikerek, kudarcok a pedagógus pályánk során. Dolgozatomban

Részletesebben

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y - KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - T a n u l m á n y - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben