Katonai bevonulás VIII. 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katonai bevonulás 1944. VIII. 30."

Átírás

1 Katonai bevonulás VIII. 30. Szép a naps üt é s az őszi időben, a lekasz ált fü rende n hever a tiszat öltés e n elérke ze t t a gyű jtés ideje. A lovak egyhang u ügetés be közelegnek a töltés felé a kanyargós dül ő uton nótáz á s alatt tünik fel a sző ke tisza. A hullámok ezernyi csillámjai csap fel a magasba mintha tul akarná n a k csapni a fölötte száldoláló madar ak sokaságain. Megkezdő dik a gyüjtés. A széná t vidáma n beszélgetés ek közepe t t e hajtogatj uk a rudasokba. A friss széna illat tölti be az egész tájat majd jő az ebédelés ideje késeinket szélesen mártjuk a frissen sült cipóba. A távolból kerékp ár o s alakja bontak o zik ki a délibáb karjai közül mindig tisztáb b a n ki lehet venni a közelg ő alak sze mélyét. Hoz zá n k érve jó étvágyat kíván és leszáll kerékp árjár ól. Jó hirt hozok hoz zá d Baráto m szólitott meg Bakó János ugyanis ő volt az érkez ő. Kíváncsi voltam és közelebb megyek hoz z á igy újságolja hogy meg jött a behívónk. Az ebédelés rögvest abba maradt talán jóllakta m a szavak hallattára. A gyüjtés félbe marad t én meg indulta m gyalogosa n hazafelé mivel a szekér meg volt rakva szénával. Haza érve az édesanyá m sirva adja tudto m r a, hogy a behivóm itt van a községhá z á n vigasztalo m, hogy ne sírjon, hisz oda is embert visznek igy indulok a községhá z á h o z itt már a baráto k vártak reám mind nyája n jó kedvvel fogadta k, majd igy kapjuk meg a behivót melyen a nyiregyhá zi husz ár zászló aljho z hívtak IX. hó másodikár a. A behivás anyiból bántott hogy ponto s a n a behivás napjára volt kitüzve a polgári iskolai vizsgám is. Tehát én azon n al felment e m Dombrá d r a és kérte m az igazgató t, hogy engedje meg, hogy elő bb levizsgáz h a s s a k mivel a határidő n kell bevonulni ezt a kérése me t az igazgató el is fogadta azt mon dvá n, hogy másn a p menjek fel és a vizsgát megejti. ez a kitű zöt t napo n sikerese n be is végző dö tt. 1

2 Ettől a naptól az órákat számlálta m, gondolva arra, hogy nemsok á ra üt már az én órám is. Fojt a kész ülő dés. Az éjelt majd n e m ébren töltö m az órának min de n ütését szá mlálva j ő el az elvállás pillanata. Szüleim, testvérei m sze mé b e könycsep jelent meg mely mindig szap or á b b a n tolakod ta k kifelé mintha könnyte nger t akarná n a k alkotni a borus hajnalon. De fügyöl a vonat el kell válnunk bár ha nehe z e n esik is, az állomás on ott tolongot t a sokaság alig tudta m a tömege n átalvergő dni, hogy fel szálhassak a kocsiba. A bucsu s z ó t a vonat sipja adja meg utána megin d ul a lomha acéltest. Fehér kendő k lengenek kezeinkbe majd a vonat belsejéből felhang zik e dal. HA MEGINDULT EZ A VONAT HAD MENJEN ÉN UTÁNAM SENKI NE KESEREGJEN KESEREGJEN MINDENKI A BABÁJA UTÁN ÉN NEM KESERGEK A SZERETŐM UTÁN Megérkezünk a nyiregyházi állomásra s hozzálátunk a reggelizéshez, kihasználva az alkalma t míg az őrség megérke zik amely bevezet a laktanyá ba. A közeli vendéglő ben megisz u n k egy pohár bort hogy bátrab ba k legyünk a tisztekkel sze mbe. Rövidese n megérke zik az őrség és sorbaállitan ak bennü n k e t s nótas z óval vezetne k a laktanyá ba. Megkez dő dik a beosz tá s kiválogatják az iparosok a t a felső bb iskolát végzett egyéneket négy háro m majd két közép iskoláho z érnek erre én is boldogan lépte m el ő. A szá za d n ál négyen voltunk akik töb vagy kevesebb iskolát végezt ü n k mivel a laktanyában majdnem tisztán a kiképzők voltak igy bennünket osztottak be szobaparancsnoknak a szerencse ugy látszik kedvezni akart. Ezenkivül a máso dik szakas z n a k voltam a paranc s n o k hejetese mi gyakoroltatt u k a rajokat, a kiképző k csak ellenő riztek benn ü n k e t. Olykor olykor el el kaptak mert rends z e ri n t mikor már közelegtek hozz á n k sohase m tud tu n k kedvökre vezényelni ilyenkor aztá n jobban meg szenved t e t t e k bennü n k e t mintha mind az idáig gyakoroltu n k volna. Már negyedik napos katonák voltunk mikor Borcsik László Nagyhalás z és Barkó József Nagytanyasi lakosu haverokat elbocsáto t t a m a szobá m b ól haza. Jobban mondva meg szökte tte m őket mert a keritésen keresz t ül segitve a talpokkal fenyegették a laktanyá t majd másfél nap mulva jöttek vissza. Ez azért nem tünt fel a kikép ző kn ek mert ekkor segédke z t ü n k bevago nér o z n i a harctérre induló szerelvényt. De ez a párna p amit már távoltöltöt te m a szülő i hajléktól kezdet t hoss z u n a k bizo ny ulni igy október 3án irtam egy levelet szüleim ne k, hogy ha tehetik szerdá n látogassa n a k meg. Ó hogyisne lettek volna erre hajlan d ó k bármily sürgő s munkájok lenne is!! Szerdá n reggeli után kivonulun k a gyakorló térre a tiszte sek veszik átal a kikép z é s t felváltva megy a mun ka már tizenegy óra mikor a fő hadn agy uj paranc so t ad a bevonulásra. Neheze n akart eljönni a dél ugyanis délben volt a látogatá si id ő és biztos voltam abba, hogy szüleim felkeresik már öt napja nem látott fiokat. A gyakorlótérrő l meg is indulu n k a lakta nya felé de a követke z ő percben megsz ólalna k a szirénák és a száz a d o s feküggyöt vezényel mert már látni lehetett a fényes gépma d a r a ka t melyek hozták 475 ember ne k a biztos halált és gyönyörkö d t e m a gépekbe n mert minden vágyam az volt, hogy legalább egy bomb a táma dá s ba n vehetnék részt aztán nem bánná m bármi is történ ne. Az egyik ujonc elkiáltja magát valami fényes dolog kiesett a repülő ből aztán láttuk mind nyája n de csak egy pillanatig mert a követke z ő másod p e rc b e n ugy tünt fel minth a alólun k a földbő l tikkasz t ó foróság törne fel és az mege mel mind nyáj u n k a t és vissza d o b a 2

3 földre ez volt a légnyom á s ezt éreztü k az els ő hullám leszórt bombáinál és ezt éreztü k héts z er ugyanis hét hullámb ajö t t e k a bombá z ó gépek. Majd látjuk mikor a várost elhagyták hogy a bombá z ó k fordulna k és ugy tünt fel mint ha visza akarná n a k térni ismét erre a száza d o s kiadja a parancso t mind en ki a fasorh o z és ugy fusson ahogy csak bir mert a lőszer raktár ott volt 900 méterre hoz z á n k és ha ezt el találja mind n yája n egyszerre halunk meg én is megind ult a m futni két baráto m mal de befelé a laktanyába ugyanis enge met az bántot t, hogy most én lettem gyilkosa szüleim nek mert biztos voltam abba, hogy ők eljöttek hoz zá m. Szerenc sére a gépek eltávozt a k romot és halált hagyva magok után a laktanyá ra alig lehetett rá ismer ni. Mi egyenest a kapu h o z futott u n k ott is halottak és emberro nc s o k fogattak bennü n k e t az els ő lélekkel mikor találkoz t u n k azon n al szüleim után érdeklő dte m természetes eredmény nélkül. Kiérve a vasutho z egy gyereket látok félig elteme tve kibonts u k baratai mal és elször nye dve látjuk, hogy egy nyolctagból álló család temető je lett saját házikójuk melyet a bomba rájok szakitott e közbe n érkeze tt oda Pázmá n y Kálmán n é akivel üzen te m haza, hogy legyenek nyugod t a n nem törté n t semmi bajom abból a nyugott sá g b ól igaz én nem kérte m volna. Igy abba a bizalo mb a voltam, hogy csak nem jöttek be hoz z á m hála Istennek és ezzel a gondolat tal mente m a halotta k eltakaritá sá h o z. Hirüladták, hogy a sziréná k a bombá z á s következ t é b e n meghibáltak igy nagy lett a félelem a laktanyába törté ne te s e n az egyik alkalo m m al valaki elkiáltotta magát, hogy riadó hiába valónak bizony ulta k a tisztek ordito z á s ai a megré m ült népet nem birták vissza tartani. A tisztek belátva, hogy a csihéssé lett néppel nem birnak igy elrendelték a laktanya átköltöz t e té sé t Kótalyba, ami október 6án meg is történt. A szá za d o s ur egy olyan embert kért aki elvezeti mellék fás uton a száza do t Kótalyba termé s z e t e se n én voltam rá a jelentke z ő gondolva arra, hogy ha még ma elmegyünk akkor én már othol fogok hálni ami be is sikerült ugyanis Kótalyba szere nc sé se n megérke zv e mihelyt elszálásoltu n k azon n al megind ulta m hazafelé és fél kilenc órakor már az ithoni hajlékba kopogtat t a m, ahol örömü k be sirva fogadta k szüleim testvéreim s elmon d t á k, hogy ők is ott voltak a Bombáz á sk o r, csak nem láttak engem. Másnap a koraivonatt al vissza térte m Kótalyba még itt egy hétig állomáso z t u n k és bevezényelik a száza d o t irányitás véget Nyiregyhá z a Damjanics laktanyáb a. Alig, hogy megérke z t ü n k fujnak a sziréná k és jöttek a gépek, látni igaz nem lehetett mert este volt de annál vészese b b n e k tünt fel a zugása egész éjelt szaba d b a n töltsük álmosan ténfergünk regel a kaszárnyába. Tiz orakor sorakoztatnak bennü n k e t és osztan a k szá za d o n k é n t munká ra mire megvolt az elosztá s délutá n négy óra lett ekkor kiválasz t a n a k engem Kiss Miklóst és HOLES GYURKÁT, hogy elmegyünk egy szakaszvezet ő parancsnoksága alatt a Huszár laktanyába felvételezni élelmet. Ennek örültem is mert olyan századparancsnokot kaptunk az uj beos ztá s s al, hogy valósággal meg akarta enni az embert. Mindig bottal járt és ezzel verekede t t ezért nyomba n meg is tiszteltü k a botosh a d n a gy névvel máskülömben Csatai Bertalan volt a neve. Majd elindultunka szakaszvezetővel az élelemér és utközben betérünk az egyik vendéglő be egy pohár borra ami aztá n ugy meg szapo ro d o t t, hogy a szakinak teljese n beháló zt a a lábát mivel menni nem tudo tt kénytelenek voltunk a korcsm á b a meghálni s reggel a szakas zve z e t ő vissza küldö tt benn ü n ke t a Damja nicsb a de mire megérke z t ü n k már a többi kolegák elmente k Sátoraljaujh elbe s minket ismét Kótalyba vezényeltek. Kótajba érve nem akartak elfogad ni bennü n k e t és egy őrmester kiséreté be n vissza ment ü n k Nyiregyhá zá r a és itt megka pj u k az utlevelet Sátoraljauj h elbe. 3

4 De mivel este lett vonato t csak reggel fél ötkor kapt u n k igy kijöttü n k a sóstóra mert már a városba a lágitáma d á s miatt nem mertü n k hálni viszon t a gyalogha z a menés re rásem gondolt u n k mivel a koffru n k igen nehe z vol még a hazai elemó z siát ól. Igy elhatáro z t u k, hogy az éjelt a sóstói erdő ben töltsü k ami igy is történ t. Igaz hogy a szél igen keresgett e a ruháink o n azt a kis nyilást melyen a test ünkh ö z férkő zhet, mindegy de mégis igy jött el a reggel. A vonatbeérke z e t t és mi indultunk, nem a csapat után hane m haza felé. Nyolc órára érünk be az Ibrányi állomás ra s a kofferjainkat berakva Szász Áronnal indulu n k haza megegyezve abba, hogy másn a p indulu nk csak a csapat után. Hozzá n k eljött Holes györgy Pestmegyesi Barátom akivel a párna p alatt ismerke d te m meg és az igy kötött baráts ág elkisért a hadifogság keserü napjáig. Idehaz a épen tengeri törés volt hogy megérke z t ü n k akkor jött be az udvara édesa p á m egy szekér tengerivel ezt besegitett ü n k pakolni a tengeri kasba és elindultu n k a faluba őszinté n szólva a kislány ho z ugyanis ekkor Gégény Bertának udvarolta m majd este hét óra felé tértü n k haza ekkor megsz ólaltak a faluba a szirénák futva igyekezt ü n k haza felé, hogy bátorits u k az ithollévő ket. Az udvarra érve Boriska j ő elénk a konyhá ból s én rákiáltok, hogy nem hallod, hogy itt zugna k a gépek a fejünkfelett te meg csalogato d őket a lámpafé nyel? Erre sirva fakad és azt mondj a csak megakart alak csókolni és ez a szó végigkisért a fogság nehé z napjain sokszo rg o n d olt a m de jó volna, ha ismét megcsókolhatna a testvérem. Reggel elindulu n k Sátoraljaujh elb e. Az uton egyhang u a n szórako z t u n k majd Ujhelhe z közeledve feltess z ü k a karszallagot amelyet még Nyiregyhá zá n kaptu n k amely a miunkászászlóalj jele volt. Szerencsésem meg erkeztünk a századu nkho z, ahol mifelőlünk az irásse m tudot t legnagyobb csodálko z á s u n k r a. Ugyan is Nyiregyhá z a átadot t bennünke t, de a száz a d o s nem vett átal. Ha mi ezt tudt uk volna nyugo d ta n lehett ü n k volna oda haza. Majd a száza d o s átal vett benn ü n k e t és engem az els ő szakaszba nevezett szakaszparancsnok hejettesnek. Szeptember 18án megind ult u n k Ujhelből mint egy öt kilóméter re fekv ő Széphalo m b a géppu sk a fészket s tankta n k cs a p d á k a t ásni. Napi tiz órát dolgoz u n k a munka megfes zitet t erővel folyik az élelem a kemé ny munká h o z bizony kevésnek bizonyult aki szót emelt miatta azt az előbb emlitett Csatai akit ezutá n Botos néven fogok emliteni mert méltó erre a névre ez e szigorue m b e r 1 2 órára kikötte tte és mi sem mit sem tehett ü n k ő nagyon ponto s ember volt és ezt megkiván ta a szá za d já t ól is, ezzel kapcsolato s a n törté n t egyszer, hogy kiadta parancsb a, hogy reggel fél hét órára minde n ember a sorako z ó h elye n jelenjen meg ez meg is történ t a betegek kivételével a jelzett idő ben minde n ki ott volt. Igen ám de ő beteget nem ösme rt el igy dühéb e n min de n szakas z és rajpara nc s n o k o t végig botolt és reggeli nélkül kihalytott a munka helyre ahol mindig átalvett bennü n k e t az utás z s ág és annak a felügyelete alatt dolgoz t u n k ezen a napo n délig ennivalót is féladagra csökken te t te. A század zugolódott mert a többi századok nevettek bennünket. Majd este haza menet mindig daloltato t t benn ü n k e t mert az ő száza d já n a k kikellett vállani. Vacsora kiosztá s elő tt para ncskihird e té s, a botos kiadta másna p reggel háro m órakor sorako z ó minde n kine k, beteget nem ismer. Minden ki tudta, hogy ennek meg kell törté n nie a napos hajnali félháro m órakor ébres z tő t rendel és háro m n egye d három ko r jelenti a botosna k, hogy 148 ember együtt áll mire ő nem restelt felöltözni. Átal számlálja a szakaszokat és ő parancsnoksága alatt béka ügetésbe mint eggy másfél kilómeter re fekv ő gyakorlótérre nótas z óval valósággal zavart aki kidő lt azt szokásá h o z mérten jól elvert. Igy járt az egyik Hájas szaka s z ve z e t ő társu n k is kidőlt mire a botos elkez d te ütlegelni ez ellens z egült emiatt 2 ½ órára kiköttet te anélkül, hogy orvos ott lett volna a kiköttetés e n. A kikötést jól értette egy Zajác László szintén velünkbeli és 4

5 közülü n k lett szolgálatvez e t ő. Késő bb még erről beszélek hogy milyen gatyáse m b e r lett a huszárságnál. Ezen hajnali gyakorlat után izmaink ugy meg fájdultak, hogy egy hét is eltellet míg valamenyire rend b e hoztu k magu n k a t. Közbe hada p ró d o k a t kapu n k ezek lettek a szakaszparancsnokok. Egy Szabó nevezetühadapró d lett az én szakaszo mnak a paranc s n o k a és én lettem a hejettese. A munk a napoko n kívül vasárna p o n gyakorlato z t u n k tisztálkod á s r a csak nagyon kevés idő nk volt igy magától érthet ő, hogy a tunyha embere knél megjelent ek a nem kívánt mada ra k és mindig szapo ro d t a k ugy anyira, hogy késő bb az egés z szá za d megrako d o t t a kis juhocská k b ól. De közbejöt t október 6 azt a napot mi is megü n n e p elt ü k közbe n elkészültünk a munkával is. Október 10én parancsot kaptunk, hogy mindenünket pakoljun k össz e és bemegyü n k Ujhelbe ahol benn van a kórhá zvo n a t és lefertő tleniten ek benn ü n k e t ez meg is történ t. Ruháinkat ösze rakjuk egy egy fogasra egy cédulát kapun k melyre majd a ruhát megka pj u k utána bemen t ü n k egy kocsiba amely fürdés h e z volt be rend e zve meg füröd t ü n k és utána megkap ju k a ruhán k a t és délutá n 2 órakor már megyü nk vissza Széphalo m ba. A faluvégén felálitott őrség már ujságolja, hogy meg érkeze t t hoz z á m az édesa pá m. Nem sok idő mulva csakugyan megpillanto t t a m az édesap á m a t nagy batyuval, egymás nyakába borulva ajkunk csókra nyillik könnyeink közö se n ászta t t ák orcáinkat. Majd el válunk én megyek paranc s kiadásra ahol megtu dj u k, hogy érkez et t hoz zá n k 50 pár bakancs és akinek leg rossz a b b a lábbelije az kapja a bakancso t. Ugyanis ez idáig még saját ruháin kba n voltu nk. A száz a d p a r a n c s n o k ki adja, hogy reggel kiosztja a lábbelit és meg indulu n k Miskolc felé a hus zá r száz a d h o z. Vissza térve szálás u n k r a ott várt rám az édesa p á m. Hossz u ideig beszélgett ü n k ezer és ezer tanáccsal látott el az éjet majd n e m ébren töltött ü k. A hajnali órában bucs ut vettün k egymástól elkisérve a faluvégéig akkor még nem gondolta m arra, hogy a viszon t látás csak két év mulva történik. Megvirado tt s a bakancso ka t szétos z t o t t á k ebbő l én is kapta m egy párat mivel az én csizmá m is teljesen szét m e n t még ezzel kapcsolato s a n egy vicces lapot is küldöt te m haza melyen az állott a csiz má m a t egy kis suskó alá tette m, ha Széphalo m ba járnak keressék meg. Ez a táborilap volt az utolsó a követke ző t csak két év után kapták meg. Meg indulva Széphalo m b ól 11 nap 42 km tettü n k meg Olaszliszk á n háltun k meg. A többi szálás adó község neve valamint azon községek nevei melyeken keres z t ül ment ü n k a fogságba esés alkalmával eltün tek igy helységeke t megneve z ni nem tudok. Volt rá eset, hogy 65 ső t 70 kilómétert is megte tt ü n k azelő tt ha valaki azt mon d t a volna, hogy ezt ember megtudja tenni kinevette m volna. Igy érkez t ü n k Miskolcra itt egy pár napő ot töltött ü n k ez id ő alattört é n t, hogy Horthi Miklós Magyarors z á g volt kormá ny z ója November 15 én fegyver letételt rendelt el igy megin dito tta k benn ü n k e t fel Kassára ide érve tud tu k meg, hogy Szálasi átvette Magyarors z á g vezetését. Kassán hevenyés z é s s el töltsük az idő t egyszer a pince paranc s n o k s á g t ól kilépési enged élyt kérte m amely nem volt más mint kiszökés. A városba. Kint töltött id ő alatt rátalálta m egy pék üzletre ahol 1.50 pengő ért lehetet másfélkilós kenyér darabjá t vásárolni azon n al megsz üle te t t benne m az üzleti szelle m. Megvásárolta m 8 darab kenyeret és bevitte m a laktanyába hol az állandó kártyáz ó csopor t na k eladta m 7 pengő ért igy a 12 pengő ből 56 peng ő lett ezt az üzletet 5

6 négys ze r megismé telte m s rövid id ő alatts z é p kis pén z öss zeggel rendelke z t e m de az emberi hiuság a pénzvágy amely katoná t magával ragad készte te t t enge m is a kártya megis meré sé r e. Az egyik pesti fiu minde n pénz ét elveszite tte kártyán megtud t a, hogy nálam is van egy kis megsz er z e t t pénz, megkért, hogy 200 pengő t adjak neki kölcsön és ő ad rá neke m 20 pengő t rá, ebbe én bele is egyezte m ső t nem, hogy bele egyezte m, hane m hoz z á kezdte m előbb 10 majd 20 pengő t állotta m a pesti fiu kártyájára. Ugyanis a kártya megfor dult és az emlitett Polesz Ferenc mert ez volt a pesti soroza to s a n nyert igy rövid id ő alatt Polesz Ferenc 500 én pedig 160 pengő t nyerte m. Közben jött egy para ncs melyszerin t Szlovákiába rendeltek benn ü n k e t egy napi munkára. A hely hol géppuska fészket ástunk Regeteruszkának neveztetett. Itt egy éjelre meg Szálásolu n k alig kaptu n k helyet, hol egy rövid éjszaká t eltöltsü n k míg végre elhelye zte k bennü nke t. A szállása d ó gazdá n k egy szót sem akart tud ni magyarul megvacsorá z u n k, termés z e t e s e n a magun k é ból és mivel nem akart tudni a házigaz d a velünk beszélni igy lefeküdt ü n k a ház földjére teritett szalmár a és rövid id ő mulva elaludt u n k álmaink ból dörö m b ölés és eréjes néme t hang költött fel a háziga z d a is azon n al megtan ul t magyarul beszélni és kért benn ü n k e t, hogy ne engedjük be a németeke t de mi azt mon d t u k, ha az elő bb nem értette a magyars z ó t mi meg most nem értün k magyarul. Igy aztán bejöttek a németek hozzánk azonnal mosdóvizet kértek megmosakodtak és el akarták foglalni a háziga z d a ágyát amibe n mi már beleszólot t u n k, a vita majdne m verekedés sel végző dött. Végreis a néme t engedet t, oda feküd t hoz z á n k a szalmá r a. Reggel ő korán elment és minket a háziga z d a megvendégelt ső t még utravalóval is ellátott. Még Regeterus z k á n a k a hegyes szikláin irtam ezt a rövid verset anyunak mely igy szólott. HEGYEKORMÁT SIMOGATÓ SZELLŐ HEGYEK FÖLÖTT ÁTSUHANÓ FELHŐ ÜDVÖZLETEM VIGYÉTEK ANYÁMNAK TUDJÁTOK OTT A SZIV ES LÉLEK VÁRNAK ÉS HA VISSZAFELÉ SZÁLTOK MAJD ÉNHOZZÁM HOZZÁTOK EL NÉKEM AZ ÉDESJÓ ANYÁM HAD SZORITSAM ŐTET KARJAIMBA HAD OSSZAM CSÓKJAIM SZERET Ő AJKÁRA Kelt Regeteruszka 1944 október 24 én. Visszaté rve Kassára találkoz ta m Gégény Sanyival és levelet küldve haza megirta m, hogy kik vannak velem IBRÁNYIAK. Itt kaptu n k zubbo n yt és sapkát mert még ezidáig saját ruhán k b a voltunk. December 2 án indultu n k Szentgot h á r d felé ekkor nevezett ki a századosur szakácsnak. 6

7 Mondja a közmondás aki ellopja a tüt ellopja az ökröt is. Szemü n k e t ezutá n mindig nyitva tarto tt u k, már maso dik napja gyalogolun k Szentgot h ár d felé teljesen este van mire elérjük Kemence nevü községe t az est homályba n a domb oldalon egy nagy ju nyájat pillanto tt u n k meg figyelme z te t t e m erre szakácskollégákat kihasználva a szürkületet szerencsésen megközelitettük a ju nyájat melyet oros z fogjok őriztek német parancs n o k s ág alatt. Odaérve a juhok összeszaladtak ahogy észrevettek bennünket. Annyira szabadkoztak tőllünk, hogy alig tudt u n k kettő tő l bocsána t o t kérni amiért oly nagyon megzavart u k, de hogy ezt a sérelme t minél elő bb orvosoljuk felvettü k őket a vállainkra s az őrz ő fogjok kiabálása köze pet t e rohant u nk vélek egy kis erdő ségbe hol már rejtve és fedve voltunk itt egy kicsit kifujtu k magu n k a t s az tán vittük a konyhá h o z holmár várt reánk a százados ki megdicsért bennünket a jó fogásért és kiadta parancsba, hogy másna p reggelre birka pő rkől tet akar reggelire ami be is követke z e t t a legénység is jobban birta a gyaloglást a pő rkő lttől mint az egyszerü zupát ól. A birka esete után 3 napra szinté n utólérü n k egy disz n ó ny ája t amit szinté n a némete k kész tet t e k arra, hogy hagyják el Magyarors z á g o t és szolgáljanak eledelül a némete kne k. Valahogya n ugy került a sor hogy még világosan elszálásoltu n k egy községgel előrébb mint hol a disz nó nyájjal találko zt u n k de a nyájat tovább hajtottá k, ahogy utolértek benn ü ke t a szálás u n k kapuját kitárjuk s én a kapu elé állok és erő szak olo m a disz n ók a t, hogy térjenek be hoz z á n k. Nagy rimán s ágr a sikerült egy jól fejlett disznóna k akarataima t meg magyará z ni és betért a nyitott kapu n a keritésen belül sürü n ültetett orgona jó rejtek hely volt az eltévede tt álatnak alig, hogy a falka elment azon n al levágtuk a jövevényt 2 napig ismét bizto sitva voltunk élelemm el. Igy értü nk el Szentgot h á r d r a. Itt egy hetet töltve megka pj u k a parancs o t, hogy Szilsárká ny ba megyü nk itt van a Nyiregyhá zi hus z ár ság és most fog átalven ni. Ugylátszik a tisztek is meg elégelték a gyaloglást és paranc so t adtak a be vagonirozásho z. Vonato n értün k Veszpr é m küls ő pájau dva rá ra itt az álomáso n lév ő konyha látott el élelem m el. Délben ebédkios z t á s van én nem akarta m ebéde r menni igy a vagonba n marad ta m és egy szerre megs z ólalna k az oros z raták apró 5 kilós bombá k at szórta k az álomás ra míg végig mentek a fejünk felett azideig a vagonb a voltam majd megford ult a k vissza felé és ekkor ugrotta m a vonat alá szoro sa n a vonat kerekéhe z simulta m de ez talán az utolsó máso d p e rc b e n történ t mert ebben a pillanatba n ismét ott voltak a gépek és ekkor a mi szerelvényü n k e t géppu sk á z t a végig a vagont melybe mivoltunk valósággal rostává lőtte hoz z á m 3 méterre esett le egy 5 kilós bomba még hallotta m, hogy a vonatkere k ét valami verdesi egyszer csak foróságot érezte m az egész teste me n és minde n elmulot t. 7

8 A szanitészek kezei között tértem magamhoz, kik elmondották hogy oromon szá mo n elindult a vér a légnyomá s t ól melyet kapta m de neféljek párna p mulva sem mi bajom se lesz. Tovább ment ü n k Szilsárká ny felé 2 napig még fekve mara d ta m de tovább nem lehetett mert ki vagoniro z t u n k, igy ismét a szakács kolégákh o z mente m egy nap gyaloglás után a század parancsnok megmondja, hogy még 68 kmtert kell meg tenni s ott vagyunk a rendeltet ési hejünk ö n. Mi meg tárgyaljuk, ha csak egy mód van rá még egyszer jóltarts u k a száz a do t valami husfélével, had emlegesse ne k meg a fiuk, ha valamikor megéh e z n e k. Az alkalo m min dig meg volt mert közel voltunk a Német határho z s napont a 4-5 gulya, nyáj vagy ménes ment átal a határon amit a németek hajtotta k az orosz ok elől. Délutá nra jár az id ő mikor elszálásolu n k alig egy fél óra mulik el mikoris a már megs zo k o t t idegen nyelvü kiabálásra lettün k figyelmesek ki megyünk a kapuho z s lát juk, hogy a Németek egy gujabeli csordát hajta nak ezt aki nem látta elsem tudja képzelni mennyi jószág lehetet különöse n ki csak a falusi csordát látta. A gyönyörü Hortobágyi gulyák ott mentek ismét mint m á r anyisz or a sze meink elő tt. Szokás u n k h o z mérten a kaput kinyitott u k és oda áltunk a nyitott kapu elé a jószágot hajtó oros z fogjok 8 10 méter távolságra mentek a jó szágok mellett ők ugyan nem sokat törődtek vele, hogy ki mit vagy menyit fog el belőle igy mi bátran fogtuk meg egy magyar ökörnek a szarvat és hivtuk a mi vendégs z e re t ő konyhá n k felé ahol nem mi akartuk őt meg vendégelni, hane m ellenke ző en ő minket. Igaz, hogy a szegény álat váltig szaba dko z o t t de egy pár páca csapás meg bátoritot ta s az udvaron álócsü rb e vezettü k és mire az utója elment a gulyának a mi ökrün k félig megnyu zva feküdt elő ttünk. Ezzel a szakács kaland véget ért. 8

9 Átves z a Nyireg yházi huszárság ( 1944.XII.25.) Másnap még jó ézü falatokat szab d alt u n k a lopott ökörbő l gujásos n a k az ebéd fél háromra készült el mivel mozgókonyhánkban a tüz gyakran majdnem bealudt mert vagy ki hullott vagy a levesleve locsolta be a rázós út miatt. Ekkorra megis érkeztünk Szilsárkányba. Az ebédet kiosszuk utána a század sorakozik elosztásra. Mi elmoss u k a kondér t, ekkorra egy Nyiregyhá zá r a való őrmester a Szabolcsiaka t kiválogatta mire oda értem be is vitte őket egy iskolába igy egyed ül marad t a m idegenek között elszaka dva a földiektő l mert mi még azon este vissza ment ü n k mint egy 6 kilóméter t ez a hely volt Rábacsa na k. Ide már csak egy őrmester kisért bennü nke t még egyetlen Ibrányi fiu volt vélem ez volt Márton Ferenc de mikor a káesseseke t kiválogatt ák őt is elvitték. Igy teljesen maga m mara d t a m elszaka dv a az Ibrányiaktól ső t még Szabolcs m egyesi iscsak kett ő volt. Majd egy Kisvárdai tizedes névszerint Mándoki József magáh o z vett, biztatva azzal hogy énben n e m saját öccsét látja neféljek ő biztositja hogy néke m jódolgo m lesz. Azonn al elvitt az ő szálására hol két ló voltaz övé és az enyém. Másna p megka p t u k a ruhát, felszerelés t. Mándoki beváltotta a szavát mert tiszta uj ruhát adatot t nékem. Aznap mikor a ruhá t megkap t u k pihenő nk volt megisme rt e t t é k lovainkat ezzel eltelt a nap. Másnap a nyergelést tanul má ny o z t u k délutá n már men t ez is. Engem a tizedes még este is oktatot t mivel egy száláso n voltunk együtt aludtu n k nem egyszer arra ébredte m, hogy épen akor csókolt meg, mon d h a t o m, hogy igazá n szeretett. Minden nap kijártun k a legelő re lovagolni délelő tt lovalda volt délutá n gyalok rukkolón voltunk. Igy telt el a December hóna p is Január 12 én parancs kihirdeté se n vagyunk hol megtu d t u k, hogy másna p megin d ulu n k németo r s z á g b a az uj címet mind en ki megkap t a amely igy szólt Nach Bamberg 4/1 hus z ár z á s z l óalj Nürnbergtő l észak nyugatra. 9

10 Elhagyjuk Magyarországot ( 1945 Január 13.) Bánatosa n veszü nk bucsut a kedves Csanaki lakosságtól akik őszinte szivekbő l sirattak bennü nke t. Minden kapuba n ott állott a család apraja nagyja és boldog Istenhozzá dot intenek. Bizonnyal mondhatom, hogy sok kisleány nem aludt el éjjelen kiknek a szerel me most nótas z óval megyen idegen ország ba. Másnap léptük át a néme t határt körül belől még 20 kmre lehettü n k a határh o z mikor négy orosz gép megjelent a fejünk felett és hoz z á kezde t t keringeni mire a szá za do s elorditott a magát szét ugratás 20 m távolság. A lovakkal be ugrattunk a szántóföldekre hol cm hóréteg volt szétoszolva leugrálu n k lovainkról s lefeksz ü n k a hóra meg kóvályog egy párs z o r a gépma d á r aztán eltünik minde n hiba nélkül. Napi km lovagolunk elérve a határt néma csönd csak a lovak patáina k egyenletes csattogá sa és 224 ember szivének dobogása zavarja meg a méltóság teljes csönde t. Egy percre megáll a száz a d a száza d o s úr egy pár lelkesit ő szót szólott és aztán ügetést vezényelt nehogy a fájó sziv megs z ök te té s re kénys ze rits e gazdáját. Lehorgasztott fővel ügetünk még a százados úr elfelejtett vigasztalni bennünket igy mentünk néhány kilómétert hangtalanul míg az egyik szakaszvezet ő elkezdte a bucsunót á t. ISTENVELED ÉDES HAZÁM UJRA VISZONT LÁTLAK. Siró rivó jó szüleim karjaiba szállok Édes kedves tubicáim csillag galambjai m Messze majd az id egenből ujra vissza szállok A nótát átvette a száza d s nems oká ra eljött az est. 10

11 Németországi fogadtatás. Ósztria Els ő nap Bécsujhelig érke zt ü n k arra gondoltu n k, hogy ha átal lépjük a határt mi is ugy fogunk tenni a lakossággal mint nálunk tettek a némete k de ebben a gondolatb a n határo z o t t a n csalódt u n k mert a szá za d o s a legnagyobb fegyelmet tartot t a között ü nk a osztr ákok még vizet is alig akartak adni ez ugyan nem is igen hiányzot t mert az Alpokban fok hideg volt ennek ellenére alig tudtu n k egy szellő s pajtába elszálá solni ugy a lovak mint az emberek dideregve bujtak össze a lovakat a nyergel ő pokróccal letakart u k igy nekün k még két takaró pokrócu n k marad t. Nekünk ugyan háro m kiló méterre volt egy iskola beren d e z ve szálásul de a szá za d o s ugy határo z o t t, hogy minde n ki a lova mellett mara d igy csak a gyalogságu n k mehetet t be a szálásra ugyan is a száz a d n á l nem volt min de n ember nek lova igy csak azok kaptak lovat akik jól tudtak lovagolni nehogy a hoss z u uton a lovakat feltörjék, de a gyalogságn a k is anyit kellett megte n ni mint a lovasokna k. Igy megvetet t ük az ágyunkat a lovaink faráho z betakaró z t u n k és a fáradt sá gtól hamar elaludt u nk. A nagy fáradságtól lábaink beledagadtak a csizmába arra ébredtünk, hogy takarónk fehér lett ugyanis ötcentimé te r es hótakaró ékeske de t t felettü n k igytelt el az első éjszaká n k. Ébresztő kor minde n tagunk elvolt gémbere dve ló ápolás után megérke z e t t a finom fekete kávé. Nyolcórakor folytatjuk tovább utu nka t az osztrák o k mind en ü t t gyülölettel fogadn a k benn ü n k e t. És az id ő sem akar enyhülni már közölünk 12 ember a gyengélkedőn van fagyási sérüléssel. Kétheti utazá s u n k után kaptu n k négy napo s pihenő t. A pihenő t neheze n töltsü k mert a kiképe zé s itt is szigorua n folyik. További parancso t kapva még két hetet töltün k Thersch n e k b e az utólsó héten versenyre készülü n k a versenyen való teljesitmé ny 3000 méteres futás ebben van egy hegyoldali vizmos ás mely 18 méter mély ezen keres z t ü l menetel ugy törté n t, hogy mikor lefelé ment ü n k a lóhátá n kellett ülni s mikor leértü n k a vizmo sá s b a lekellett szálani és ugy felkapa s z k o d ni a lóval a tulsó partra utána négy akadály ugratás szá z métere n ké n t. Els ő akadály 75 cm máso dik 100 cm harma dik 130 cm negyedik 150 cm volt a negyedik akadályo n a szá za db ól csak 6 ló ment átal ezek közül az els ő volt az enyém. A parancskihirdetésen cigarettát kapunk és a százados úr meg dicserő beszé dé t amely többet ért a cigerettá t ól. 11

12 Fojtatjuk utunkat és ismét repül ő támadás Frejlassigba érve bevagonéro z u n k és vonaton fojtatju k utunk a t. A vonatu n k alig hogy pár kilóméter t megyen hirtelen fékez és megáll a lovak egy csomó ra dő lnek mi pedig parancsot kapunk a szerelvény elhagyására de már kés ő volt mert a felyünk felett ott csillogtak az angol fényes gépek. Süvit a bomba vonat roncsok szállanak a levegő be mi kiugrálun k a vonatb ól és futun k az alig ötven méterre lév ő erdő be erre a vadás zge p e k reánk csap na k és gépp u s k a tüzet zuditan a k reánk. Najd ugyeltün n e k ahogyan jöttek halotta kat sebesülteke t hagyva magok után. A szerelvényü n k végén négy vagon kigyulatt melyben az élelmünk volt tartalékolva és egy vagon szivar Hozzá ke z d ü n k az oltásho z amely sikertelen volt, közbe n megérke z n e k a mentő k és 6 sebesültet bevitték a Pronn - Haugyi kórhá z ba. Itt ismét kivagonéro z z u k a lovakat és egy nagy istállóba kössük be, a mi szállásu n k továbbr a is a vagon marad. Egy hetet töltünk igy el lovaink alá feny ő galyat hordu n k közbe n az egyik hus zá r elbarangolt a közeli faluba és ott felderitett egy széna kazlat jobban mon dva egy csürt mely tele volt szénával ezt tudt ula dva a fiuknak tizen az est beáltával elmen t ü n k szénáér. Mivel a széna bálázva volt nem sokat kellet vele bajlód ni mind nyája n fogunk egy egy bálát mely kb kg lehetett igy indultu n k vissza a lovakho z félutba n az egyik kolegának kiszaka d t a bálja s ő a nagyjából összefogta és ugy indult után u n k helyeseb be n velünk mert megtarto t t u k a katon a 10 parancsola t 4ik pontját mely azt tartalmazza: A KATONA NEM HAGYJA CSERBEN BAJTÁRSÁT Termés z e t e s e n nem ügyelve arra, hogy a széna elne huljon zavartalan ul megyün k tovább visszaérve végig adjuk a lovak elő tt reggelre csak az elcsorgot t szén a maradt, amely a németet oda vezette hozzánk. Egyenest a szazadparancsnokot kereste és el ő adta, hogy a Magyar kato nák az éjel elhozta k 1,5 hóna pi takar m á n y á t. A száza d o s dübe jött és azt mond o t t a, ha ügyetlen ek voltatok én megtanitalak beneteket erre a még vonatba n lév ő senából kötött egy pokróccal termés z e t e s e n anyit amenyit a pokróc jól befedet t erre fogott egy sepr ü t és ő sepret te a vonattól az istállóig el azt az utat hol a szén át elfogja vinni, az egész szá za d ott volt tudt u k hogy ezen munk á n a k megissz u k az árát de ő a sepr üt senkinek nem adta átal hiába kértük tőle. Majd hogy végzet t a sepréssel felvette a széná t és bevitte a lovaknak utána kiadta a paranc so t a vagonig seprett helyen minden ki egy fél marék szénát szedje n természetesen egy szálat sem lehetett találni. Erre megkérdezte a századot, el lehet e vinni a szénát ugy hogy necsorgassuk el. Erre egész század természetes azt felelte hogy ellehetvinni, na ha ellehet sorako z ó az erdő be felsorako z u n k és vigyázba álitotta az egész szá za d o t 2 óra hossz áig majd 5 ember kiszé d ü l oszolyt vezényelt. Másnap be vagoniro z u n k és meg indulu n k Bamberg felé. Nűrbergi állomáso n befutott egy cukorral megrakot t szerelvény nyitott kocsikba n volt a cukor mind nyaja n megro ha n t u k és pakoltu k ahová csak tudt u k. A f ő szakács már egy zsákot vitt be a vagonba és huzt a a másikkal mikor az őr rá lőtt a golyó nem érte de megijedt igy bevitték az álomásparancsnoksághoz és agyon akarták lőni alig tudta a szá za d o s kikönyörögni. Aztán továb mentü n k más na p Megérkezt ü n k Bambergb e a kivagonéro z á s k o r ismét bomba táma d á s t kap un k hét lovunk elpus z t u l az őrmester megsebes ül. 12

13 Bevonulunk a Bambergi Huszárkaszárnyába. Elfáradta n vonulu nk a kaszá r nya felé a kapu kitárul elő ttü nk s a Németek szivesen fogadn a k benn ü n k e t jó ebédd el látnak és minde n ki megka pja a 10 darab német cigarettáját. Ugy a laktanya mint környéke szép e n volt diszitve az istáló beton váluval önmü k ö d ő itató készülékkel volt ellátva. A nagy épület mellett nékü nk az istálónyujtot t szálást szalma volt a fekv ő helyünk pokróccal takarva ez is szépe n diszlett. Élelmünk nem volt valami bőséges igy pótoltuk répa szelettel amit a lovainkn ak adtak eledelül, ebbő l megrakt u k zsebeinke t ugy ettük, ha gyomru n k könyörgöt t eledelér. Majd kiválogatn a k a tisztes iskolára benn ü n k e t. Első nap a fegyverne m e k ösmerte té s ével telik el az id ő minde n napn ak más és más progra mj a van. Éjelt nappalt eggyé téve tanulunk, délelőtt gyakorlati, délután elméleti dolgokkal foglalatos ko d u n k. Az egyik alkalo m m al tereplovar d á n vagyunk. Feladatu n k, hogy az ellenséget mely a hegynek másik oldalán van meg kell ugy közeliteni, hogy észre nevegyen bennü nke t. Hárman kimentünk terepkutatóknak az én parancsnokságom alatt. Minden házat, bokrot és ehez h a s o nl ó terep tá rgyak a t megvizsgálta to k igy halad u n k előre a szá za do s minde nt figyelt és fojton magyará z o t t a csapat n ak majd megpillantva az ellenségn ek kiküldöt t szaka s z els ő őrseit jelt adok a csapat n a k sapká m a t a karabéjo n forgatva. Az adott jelt átal vették s karjellel vágtára vezényel benn ü n k e t a főcsapat. Átalvágva magunka t az ellensége n, kik a főcsapatr a vártak s reánk nem is lőttekk, hogy elne árulják holléttöke t. Ez a szá n d é k ok meghius ul t mert a főcsapat megkerülve a hegycsucso t a hátok mögé került. A gyakorlato t lefujják, utána megbes z élé s mi volt helyes és mi nem a gyakorlat alatt. A szá za d o s felelő sségre vont, miért jártak a terepkut a t ók minden terep tárgyat erre azt feleltem, hogy nem tudhat t u k hol van az ellenség elrejtő zve és nem akarta m a szá za d o t reckéro z ni inkább mi győ ző djünk meg felőlle. A száz a d o s úr megdicsért és ettől kezdve mindig embere voltam. Az iskola március 4 én végző dött 8 karpas z o m á n y o s t léptet tek el ő és a legénység sorából 4gyönket őrvezető knek. Az altisz tek harags z a n a k reánk éa amennyiben csak lehet igyekeztek minde nt félremagyará z ni termés z e t e s, csak akkor mikor a százados úr nem volt jelen. Mi igyekszünk mindig a legpontosabban végezni a reánk bizott feladato t. Március 17 én éles lövésze tre megyü nk itt ismét jóered mé n n yel járta m a lövészete n III. dijat nyerte m este parancs ki hir de té s alkalmával kimon dj á k az ered mé ny t és jutalm ul 20 szivart kaptu n k a szá za d o s urtól. 13

14 Tábori őrsre rendelnek ki.. Április 14 én parancso t kapun k, hogy Mándoki tizedes para ncs n o k s ág a rajo m m al foglaljuk el a Tersnici tábori őrsöt mely a száza d t ó l mint egy 36 kmre feküd t az út veszéjes de a para nc s szerint az őrsöt minél elő bb elkellet foglalnun k. Teljes erővel vágtá z u n k mikor egy erd ő szegéjé he z érünk egy német autó tülköl és elő z benn ü n k e t. Ebben a pillanat ba n egy angol vadás z gép csap reánk és géppu s k a tüzet zudit felénk s az utolsó máso d p e rc b e n ugrott be vélem a ló az erdő be ez volt katonaidőm els ő eset, hogy a ló odament tőlem a hova akart és ez volt a szerencsém mert a gépkocsit közvetlen mellette m teljes soro za t o t kapo tt és négy német katona holtan mara dt a helyszine n. A lovam oly ideges lett vélem együtt, hogy alig tudta m megülni a nyeregbe igy érünk a tábori őrsre. A németek állandóa n vonulnak visszafelé magok elő tt hajtva a francia fogjokat kik fehér zás zlót visznek maku kkal melyet a magasba tartan ak valahánys z o r gépz ug á s t hallanak ez gyakori is volt mert nem volt olyan óra hogy elmulha t na anélkül, hogy gépek ne jelentke z t e k volna és a repülő ben ülő k látták a fogoj franciákat igy nem bocsáto tt a k gépp us k a tüzet a katona sá gra sem. Két nap mulva telefon jelentés t kapu n k az őrs azon nali elhagyásár a. Megérke zés ü n k alkalmaval tudju k meg, hogy az angolok tőlünk 80 km vannak és be akarnak véleszembe vetni bennünket. Április 17 én foglaljuk el az álást, felszerelésü n k igen gyönge volt szakas z o n k é n t 1 géppuska 3 tár lőszer 3 rohampu ska szintén 3-3 tár lőszerrel s karabélyokhoz tár töltény ezzel a gyönge felszereléssel a kartak benn ü n k e t bevetni. A száza d egyhang u a n határo z o t t, hogy nem vessz ü k fel a harcot oly túlerő vel sze mb e. Állásun k egy erdő ben huzó dik. Április 28 án akna tüzet kapu n k utána csönd uralko dik csak a harckocsik berregése zavarja a méltósá gte r h e s erd ő halgatagsá gát. 29 én az amerikai katonák megjelen ne k és elfognak benn ü n k e t. Örültü n k, hogy fogságba eshett ü n k megmot o z n a k fegyvereinke t elszedik és a közeli faluba szállitana k hol táborhely volt. 14

15 Megkezdődik a fácánélet IV. 29. Az éjelt egy nagy pajtába töltjük, hol kb fogoj volt összegyüjtve reggel jobban mon dva éjel 1 órakor felzavarn a k és gépkocsira ültetne k benn ü n k e t és egy éjel egy napi őrült szágul dá s után megérke z ü n k egy gyüjtő helyre hol ezren lehettü n k németek magyarok egyarán t. Az es ő szakad t két nap két éjel minde n ü n k átal ázott enni már negyedik napja nem kapu n k de nem baj hisz vizünk van bőven a gyüjtő táb or 3 méter vizesárok kal van körülvéve és ben a táborba n is mindenütt álott a víz igy csak álani tudtunk fejünket bele huztuk nyakunkba akár a mezei fácánok innen szere z t ü k a fácán nevet. Már az éség kezd t e gyötör ni az elfázot t népet elfogatás u n k t ól szá molva 5 napot megkapj u k fejenkén t a napi fejadagot mej álott 2 deci korpa leves és négy darab keksz bő l. Erre a finom eledelre másna pig csak a vizet ittuk. Igy ment ez egy hétig. Majd május 10 én bevagoniro z n a k benn ü n k e t és meg kapjuk els ő izben az amerikai konzerveke t fejenké n t 6-6 külömb ö z ő konze rvált husd olgoka t termés z e t e s, hogy kenyeret nem adnak hoz z á mind nyája n nekiláttu n k az evésnek sokan 3-4 konzervet is megette k de én és még bajtárs a m csak egyet ettün k meg belőle. A vonat megind ult vélünk és szág uldo t t éjel nappal egyarán t már a szo mj u s ág kezd urrá lenni felettü n k de csak anyit tehett ü n k, hogy ordito z t u n k és vertük a reánk zárt vonat ajtaját míg végre másfélna p után megálunk egy álomáso n. Hol közülü n k is 4 ájult embert kivesz ne k utána minde n ember teleihatta magát és vagono n ké n t 25 liter vizet feladnak volt benzi nes kanná ba n és ismét tovább megyünk. A helyet mit elhagytun k és hol vagyunk megneve z ni nem tudo m. Elég az hozz á, hogy négy nap négy éjel uta zá s után a vonat megáll és ki vagonéro z u n k utána gépkocsira szálva egy órai út után megérke z ü n k egy sátor városba ami köröskö r ül háro m méter széles és magas szurós dróttal volt körülvéve. Egy amerikai orvos vesz átal bennü n ke t és két oltást kapun k bal karunk b a utána 24 embert oszta n a k egy sátor alá. Május 15 én már ismét kapu n k ebédet amely egy szelet kenyér 5 dkg halkon z er v és 4 deci takar m á nyré p a levesbő l áll ez igy fojt 2 hétig ekkor össze állitanak bennü n k e t és megjelenik a tábor kapujáb a n egy teher autó majd ábc szerint megka pj uk a Princes Alberg feliratu finom dohá nyt 3 pakli papír és 3 pakli 18 szálas gyufát. Május 29 én a hejzet javul már napon ta 2szer kapu n k enni napi fél órákat háro m esetbe félmez t elen kellett a forró naps ü té s be n tölteni, hogy szokju n k hoz z á a meleghe z de kivolt adva paranc sb a akinek a hátát felégeti a nap attól elvonják egy napi étkezé s t. Mindenki elvan gyengülve egymás t támogatva vánszo rg u n k az illemhelyre nagyon sok fogoly elpus z t ul a vég elgyengülésb e n de mit is törő dik azzal a táborpa ra nc s n ok hisz az ő vérei ezer szám ra pus z t ult el a HITLER szavára ugyanis a táborfurer mindenütt zsidó volt. Érthet ő tehát a sanyaru élet oka. A helyzet kezde t t kibirhata tla nn á válni a napok nehez e n telnek igy j ő el junius. A szél álandóa n fuj a homok tenger uszik a magasb a. A tenger is fellázad habjait magasba emelve tajték zik. Sok ember meghal a leg szörny ü b b halállal az éhalállal Julius is igy telik el. 15

16 Dachaói lágerbe megyün k.. Agusz t us els ő felében beszálitanak német területre a daschaói lágerba. A helyzet teljese n megválto z o t t a sátorok at barak lakások váltják fel az élelmü nk is megválto z o t t napo n t a háro m s z o r kapu n k enni roha m o s javulás közben sok ember a korházban kerül. Munkára járunk Münchenbe romot takarita ni. Az élet a multho z képest arany az amerikai katonák teljesen felöltöztettek bennünket de mi ezzel nem elégedtünk meg min de nki igyeke zet t minél több ruhát össze harácsolni ebben a szán d é k u k b a n nagy segitségü n k r e volt hogy Amerikai ruhara kt ár a k b a n is járunk dolgoz ni és ez nyujtot t segitségeta zabrálás h o z. Ugy nézt ü n k ki mikor jöttü n k kifelé a raktárb ól mintha tuggya Isten mijen kövérek lettün k volna pedig csak a sok ruha muta to t t rajtu n k. Ezt az amerikai katonák csak nevették. Még ezen idő ben történ t, hogy élélem raktárba n dolgoz un k a négerek vigyázna k ránk nevetgélve nézik, hogy a magyar fácánok egymás u t á n bontog atjá k fel a külömbö z ő konz erve ket az egyik magyará z a többieknek azok hasokat fogva nevetik az előbb beszél ő néger oda jön hozzánk és figyel de mi már oly bizalmasaknak éreztük magunkat vélek szembe, hogy figyelemre sem méltatt uk majd meglátja mikor az egyik fogoly felbont egy zsirkon z e rvet ekkor odalép hoz z á a néger és meg etette véle a kilós zsirkon z e rve t, tehát ez volt az a nevetni való amit az előbb tárgyaltak ettől kezdve ki milyen konze rvet bonto tt fel azt megkellett enni ezvolt ezen t ul a szóra ko z á s u k. Igy telik az id ő álandóa n hitegetn ek benn ü n k e t a haza vitellel egyik hónap ról a másikra de mi már figyelemr e sem méltatt u k, majd egy napo n bejön a táborba egy veres keres z t e s n ő ki el hires z telte, hogy egy márka ellenébe eljuttat magyar országra. Mindenki leveletir és viszi a megjelölt barakb a hol ő tartóz k o d o t t igy csakha m a r márká t keresett a n ő és vitte magával a soksok sóhajoka t rég nem látott szeret teinkne k. Mindnyájan abba a remé nybe voltunk, hogy leveleink eljut haza az egyik napo n aztá n kin dolgoz u n k München utcáin s látjuk, hogy itt is ott is seper a szél egy egy levelet feltün ő volt előttünk mivel magyar irásvolt még előbb azt gondoltu k, hogy repülő géprő l szórtá k le, de aztán fel ösme rt ü k benne saját leveleinket ebbő l megtu t t u k, hogy a leveleinket a véd ő n ő csak a táborb ól hozta ki és szét szór ta a városba ugy látszik őneki csak a pén zre volt szüksége amit tőlünk elzsarolt. Majd két hét mulva a magyar konz ul rádióba köröz te t t e a szélhá m o s nő t. Igy kesereg tü n k bizonytala n hireket halva az othonról. A leg valóságosa b b hir még eszerin t amit hallottu n k Nagyhalás z, Ibrány, Paszab, Buj, és Gáva teljesen elvan törölve a föld szinéről. Ettől a perctől kezdve mindig csak a haza szökés volt az agyunk ba. Minden nap ember szököt t meg, hogy haza jutott ak e vagy sem nem tudt u k annyi bizonyos, hogy hoz z á n k vissza nem tértek. Már én is egyhete mindig készülődök a megszökésre. 16

17 Megszö kö k Dahcauból I. 19. Barátaim egy hete kihordot t á k munka helyre a ruháima t mindig kész ülte m a megsz öké s re de ezidáig sikertelen volt válalkozá s o m a barátok sem voltak hajlan d ó k tovább hurcolni a ruhái mat ső t még azt mon d o t t á k hogy nem is akarok megsz ö k ni csak őket hitegete m. Ez a megjegyzé s ö k bizony fájt is néke m, de nem volt mitte n n e m mert mindig oly felügyelet alatt voltam hogy ráse m gondolh a t t a m a szökésre. Már döntöt te m is ma megs z ökök ha bárhogyan is. Egy kis hó szálongot t a reggeli órában a hoz z á n k beosz t o t t amerikai őrség nagy tüzet rakato t t és körül álva meleged tek, mi pedig az ótóról huz t u k lefelé a romot. Már a negyedik ótó fut be a rakodóhoz és az őrök egybe tömörülését kihasználva mondom na na most és mint egy 13 méter magas romhal m a z r ó l lecsus zv a egy gyalog ösvényen nekivágta m a bizonytalan s ág utjának irányt ü és térkép nélkül keres z t ül a hegyek rengetegé n. Már két órája bojongok az erdő ségbe n mikor ember beszé d ütötte meg a fülemet, arra tartok, hogy érdeklődnék tőlök de mit is és hogyan mert eddig még egyáltalán nem tudta m beszélni német ül. Megkérde z t e m tehát vo iszt dorf vagy is hol a falu de hogy mejik falu azt én nem tudta m majd ő mon d o t t egy község nevet mejre én azt mondo t t a m az az. Ugyan is mindegy volt már csak kijussak az erdő ségbő l. A német ne k csak is igaza volt mert nem sokára kutya ugatás ütötte meg fülemet és feltü ntek sze meim elő tt a kis német falu kis templo m a be érve a faluba megtu d t a m, hogy mint egy 4 kmre van egy tanya melyen ott tartó z k o d o t t egy sváb család melyet kitelepitet te k. Én azon n al odavette m utama t. Az udvaron játsza d o z t a k a gyerekek de német ül beszéltek meg szólitottam őket és csodálkozásomra hozzám szalad és hozzá kezdet t csókolgatni és azt mon dja, ugye magyarbácsi miért ü n k jött és elvisz bennü nke t haza enge m is meg anyuká m a t is mert azok a rosz rendő rbácsik elhajtottak bennünket és mi mindenünket ott kellett hagyni. Alig tudt a m szóho z jutni a kis gyerek elfogó do ts á g a láttára. Azért még is azt mon d o t t a m, ha jó leszel akkor haza viszlek csak mon d hol van anyuká d? Tessék velem jönni kézen fogott és ott hagyta a bámuló német gyereket. Meglepeté s volt szá mo m r a, hogy mihelyt be mente m a szobá ba és megs z ólalta m egy n ő a nyakamba borult és keservesen sirt. Könny hullásközött mondotta el, hogy férje katona és őtet két gyerekével együtt kitelepitet ték mivel sváb szár m a z á s u sokáig beszélgett ü n k és lediktálta azon helységek neveit melyeke n keres z t ül kell majd menne m. Mijen jó. Mijen kellemes érzés fogott el mikor zsebe m b e tehette m ezen papirocská t melynek segitségével majd haza tudok jutni. Már biztos volta m benne, hogy sikerül válalkozá s o m ó hát miért is ne mikor a fel irt helység nevek 17

18 Hegyeshalo mig vezettek. Ugy tunt fel elő tta m minth a már ott is lennék. De az idő szalad a téli napok rövidek az késztete t t a mielő bbi el bucsu z á s r a a magyar nő től idegen földön. Keserves sirás között váltam el a nőtől és gyerekeitől. Husz márkát és sajtot adott utravaloul és Isten segitségét kérte a haza jutáso m r a. Meg indulta m ismét uta ma t a nagy erdő ségnek vette m gondolva, hogy ide a policárság keze nem hatol. Setéte d ni kezd a hó hullott a néma meltósá gb a n áló erdő ségre a menést meg gyorsitott a m, hogy a közelben lév ő falut elérje mgo n d olvaa rra hogy ott megs zálá solok. Az este be állott teljesen mire a faluba érte m sorra járom a házaka t de szálást nem kapok mivel nem tudta m a Németekkel beszélni igy tovább mente m az erdő sége n míg végre az a gondolat szálott meg, hogy az éjelt itt töltö m az erdő ségbe n már meg is találtam a szálás o m a t egy méteres fatönkö t nézte m ki a havat le seperte m róla és leteleped te m. A menés közben megiza d o t t ruhá m hülni kezdet t majd én is dideregni kezdte m és valami meg nem magyara z h a t a tla n ésre csak tovább indulta m. Ekkor tudja a jó Isten honn a n honna n n e m esze m b e ötlött az egykori betyárnó t a és azt vette m észre, hogy már énekele m is a minde n kitő l elhagyatott vadonba Betyárgyerek az erdőbe Bujdosik a sürüségbe Gondolkozik egymagába Holháljon meg éjszakár a És ugy érezte m, hogy ez a dal csakugya n én reám szól és mente m mente m a nélkül, hogy haza jutáso n kívül valami is esze m b e jutott volna. Körül belül a rövid pihenés után még másfél órát gyalógolta m mikor egy gyors világosság tünt fel a távolban az erd ő rengeteg mélyén. Azt gondolta m ide már a policárság keze nem ér el s oda meres z elte m a világosság közelébe. Ahogy közelebb értem látom, hogy egy erdei házból szürődik a gyér világosság. Ruhám at leverve a vastag hórétegtő l bekop ogt a t t a m az erdei házba. Bent egy háza s p á r fia leánya és 2 fiu gyerek volt. A lakásba n nagy tiszta sá g uralkod o t t háló szoba fürd ő szoba vendégs z o b a és egy spájz volt a lakás beosz tá s a. A német háza s p á r szeretet tel fogadot t, leültette k és azon n al meleg vacsorával kináltak, vacsora után megkérd e z t e k, hogy hova akarok most men ni. Rövid gond olko z á s u t á n azt mon d o t t a m egyenlő re itt szeretn é k meghálni és reggel tovább megyek valami munk át keresni. Erre ők szere tet t el ajánlották fel vendég szobáju k a t, hogy ott meg hálhatok. 18

19 Kertészn ek csapok fel X. 20. Kis id ő mulva kimegyek, hogy kissé szét tekintse k az udvarba n, hogy netalán ha menekülni kell az éjjel legalább el tudjak valamerre rejtő zni. Egy szökevényne k minde n t átal kell tekinteni mert minde n kiben ellenséget lát. A látottak elégmegnyugtatást biztositottak számomra. Igy nyugodtan tértem ismét be a lakásba csak biztositék ul azért mégis kinyitotta m a vendég s z o b a ablakján ak a külső zárát. A kert tele volt gyümölcsfákk al amik egyáltalán nem voltak gondo zv a, s rögvest megsz ülete t t agyamba, hogy gártner n e k vallom magam a t. Ezzel a gondolattal lépte m ismét a házba. A család ezer és ezer kérdések kel halmo z o t t el s én kézzel lábbal magyaráztam s az összes német tudásomat összeszedve igyekezte m minde n olyan kérdéseikre megfelelni amit megér tet te m és amit meg tudta m magyará z ni. EGY SZÖKEVÉNY. Idegenbe feny ő erd ő zöldellik. Lombjai alatt egy szökevény bujdosik. Megpihen egy levágott tönk dereká n. El el töpreng a szivének fájdalmán. Sóhaly száll a kebléből most messzire. Besötétül még az égis felette. Bánatában azért mégis dalolgat Melegtüz hely távolról is csalogat Beljebb sétál feny ő erd ő méjébe, Találhat még itt is szálást éjelre. Ahol nyugton lehejthetja a fejét Polic keze ily messzire már nem ér Fehér hó hull a bujdosó nyomára Lepelt borit a zöldfeny ő lombjára Benne már a madárdal is elné m ult Vigasztalást itten senki régne m nyújt Messze messze egy lámpa fé n y integet Jer bujdosó jer énhoz z á m közelebb, Védő n nyujto m karo m feléd óh nefélj Csalódás és bánat téged itt nem ér. ( Othol ) Nyugto n pihensz majd éjjel ágyad ba n Otthol járhatsz a te édes álmodba És álmodba n öleled az anyádat S fel ébredsz ujra epeszt a bánat 19

20 (Kelt Lesendorf X. 21, Gégény Béla 4/1 husz. örv ) Lefekvés előtt megkérdezték mia foglalkozásom amire én határozott német kiejtéssel mondo t t a m hogy gártner isch Bin vagy is én kertés z vagyok. Aztán a család tagjai besz élgettek hozz á m melybő l megértett e m, hogy szeretn é k, ha a gyümölcsös üke t megtakarita ná m. Erre a kérdésére nem szá m olta m mert minél elő bb haza akarta m térni de mit volt mit tenni a munká t fel kellett válalni mivel ugy térte m e lakásba, hogy munk át keresek és ha ezt most megtaga d o m azon n al alárulom magamat ami kész elfogatást jelentett igy megegyeztünk, hogy a gyümölcsös t megtaka rito m másrés z t pedig azért válalta m mert a hoss z u utra pénzem és ennivalóm nem volt s tudtam, hogy ha egy hetet el töltök is de munkám után valamit majd csak kapok. Ezek között agon dolato k között térte m nyugovóra. Az éjjel édesálo m b a merülve teljese n reggelig aludta m álmaimba n mindig az elfogatás veszéjébe n forogta m már szinte jólesett, hogy fel ébredte m. Megmosakszo m megreggelizem és hozzálátta m a munkához. Itt egyéb emlitésre méltó dolog nem történ t a fákat egy hét alatt rendbe hozta m. Hétfő n kész ülő dö k hogy tovább fojtass a m utam a t. A gazda aztán azzal a javaslattal ált elém hogy az ő bátyjának a felesége a kórhá z b a n van és nagyon kérte őtet, hogy enge m hivjon el oda mert szere tne vélem beszélni. Én ráis állotta m és rövid id ő mulva már lépkedtünk is a szomszéd község felé. Nekem ekkor ezerfelé volt a gondolato m a szivem fájt, hogy még mindig nem mehete k tovább mindeggy gondolta m ugy is kijáts z o m a germá n n a k eszét mert idáig még ezen gaz dá m sem tudta, hogy én egy szökevény hadi fogoly vagyok. Majd oda érve az uj helyre a gazda szeretettel fogadott bennünket és mondja is, hogy ő bármit fizet csak maradjak ott őnálla a munká m csak anyi lesz, hogy hat tehene t kell naponta kétsze r megfejni. Látszólagosa n meg is egyezt ü n k. Havonta egy öltöny munk ás ruha 10 márka 3 hónap r a egyölt ő ünne plő ru h a fejébe. Vissztérve az előbbi munk a hejün k re a csomagjai mé rt az elvégzett munká m dijául kapta m 20 márkát egy félkiló vajat és egy két kilós kenyeret és bucs utve tte m az els ő szálásadó gazdámtól. Ők természetesen azt gondolták, hogy én most a másik gazdá h o z megyek de ebben bizony határo z o t t a n tévedtek mert én az utam at haza felé vettem mess z e elkerülve az elő bb válalt munká t. Már a további utam könnyebbe n tellett mivel sok német szót megjegyez te m és igy jobban tud ta m érvényes ul ni az éjeli száláso m mindig szobába n dun n a között töltöttem. Naponta megtettem km utat természetesen hogy gyalogosan igy értem el Freilasssing határ községig. Itt volt ugyan is az osztrák német határ ez ideig még sem mik ülö n ö s dolog vélem nem történ t. 20

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Hon-és népismeret. Régi idők története

Hon-és népismeret. Régi idők története Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Alapismereti és Szakmódszertani Intézet Hon-és népismeret Kurzuskód: TA - 113 Régi idők története Interjú dédnagymamámmal Helle Brigitta HEBVAAT. KEFO Óvodapedagógus

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik?

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik? 51 bevezetésre javasoljuk a kórház igazgatójának. Ezen belül a 17/b. pont javaslati forma. A határozati javaslat egyértelmű határozott állásfoglalás, abban az esetben, ha a testület e mellett dönt, hogy

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra,

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra, Csalóka Péter Vót egyszer egy dologkerülő ember, kiment az erdőbe, nekidőt egy fának, a fa görbe vót, oszt úgy tett, mintha támasztotta vóna, hogy le ne dőjjön. Arra megyen két katona lóháton, osztan odaköszönnek

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

ekonyvtar.sk-szeged.hu

ekonyvtar.sk-szeged.hu M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztpfi Nagyságos K i l é n y i L i l i úrhölgynek, S z e g e d Kárász u.14.szám arra kér,mivel ő rossz le SZÖVETSÉGE BUDAPEST V, KULTUSZMINISZTÉRIUM EGYETEMI ÜGYOSZTÁLY

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk,

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk, CSALÓKA PÉTER Hát egyször vót egy szegény ember. Hát szóval ez a szegény ember mindenkit becsapott, aki csak a világon él. Nemhogy aki él, hanem aki űneki jó napot köszönt, és ha az elfogadta, az már be

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

16.3.1. A keringési és légzőszervrendszer felépítése és működése

16.3.1. A keringési és légzőszervrendszer felépítése és működése BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁJUS 2. 23:59 FIGYELEM! AZ ONLINE FELADATOK ÉS A PDF KÖZÖTTI ELTÉRÉSEKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! Minden esetben az online feladat tekinthető véglegesnek! Kövessétek az Aktuális

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Spiró György: Kémjelentés

Spiró György: Kémjelentés Spiró György: Kémjelentés Spiró György Kémjelentés Novellák (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2939-8 Spiró György, 2011 Kocsiút éjjel Vacsora

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

GyalogTrefort vándortábor

GyalogTrefort vándortábor 65 1 beszámolók nyári programokról 2 GyalogTrefort vándortábor 26. túra Országos Kéktúra (2011. június 26. július 1.) Útvonal: Mátraverebély > Ágasvári turistaház > Mátraszentistván > Mátraszentlászló

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története Pálmai József A szatymazi posta RÖVID TÖRTÉNETE Az első postaállomás Kalapos királyunk idejében, 1788-ban hozták létre a szatymazi postát. A jó tíz éven át (1780 1790) uralkodó II. József, Mária Terézia

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Név: Szalkai Patrik György. Erasmus Élmény beszámoló

Név: Szalkai Patrik György. Erasmus Élmény beszámoló Név: Szalkai Patrik György Erasmus Élmény beszámoló Az Erasmus által a finnországi Kuopio városába utazhattam ki két hónapra (2015. április 13-tól június 14-ig), ahol egy hotel, nevezetesen a Best Western

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került.

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került. A kidaruzásig hátralévő napokon megjavíttattuk a radart, megforrasztattuk a kályhánk meggyengült részeit, tömítettük a szivárgó csatlakozókat, felleltároztuk a készleteket. Nem mellékesen a fiúk remek

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben