Katonai bevonulás VIII. 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katonai bevonulás 1944. VIII. 30."

Átírás

1 Katonai bevonulás VIII. 30. Szép a naps üt é s az őszi időben, a lekasz ált fü rende n hever a tiszat öltés e n elérke ze t t a gyű jtés ideje. A lovak egyhang u ügetés be közelegnek a töltés felé a kanyargós dül ő uton nótáz á s alatt tünik fel a sző ke tisza. A hullámok ezernyi csillámjai csap fel a magasba mintha tul akarná n a k csapni a fölötte száldoláló madar ak sokaságain. Megkezdő dik a gyüjtés. A széná t vidáma n beszélgetés ek közepe t t e hajtogatj uk a rudasokba. A friss széna illat tölti be az egész tájat majd jő az ebédelés ideje késeinket szélesen mártjuk a frissen sült cipóba. A távolból kerékp ár o s alakja bontak o zik ki a délibáb karjai közül mindig tisztáb b a n ki lehet venni a közelg ő alak sze mélyét. Hoz zá n k érve jó étvágyat kíván és leszáll kerékp árjár ól. Jó hirt hozok hoz zá d Baráto m szólitott meg Bakó János ugyanis ő volt az érkez ő. Kíváncsi voltam és közelebb megyek hoz z á igy újságolja hogy meg jött a behívónk. Az ebédelés rögvest abba maradt talán jóllakta m a szavak hallattára. A gyüjtés félbe marad t én meg indulta m gyalogosa n hazafelé mivel a szekér meg volt rakva szénával. Haza érve az édesanyá m sirva adja tudto m r a, hogy a behivóm itt van a községhá z á n vigasztalo m, hogy ne sírjon, hisz oda is embert visznek igy indulok a községhá z á h o z itt már a baráto k vártak reám mind nyája n jó kedvvel fogadta k, majd igy kapjuk meg a behivót melyen a nyiregyhá zi husz ár zászló aljho z hívtak IX. hó másodikár a. A behivás anyiból bántott hogy ponto s a n a behivás napjára volt kitüzve a polgári iskolai vizsgám is. Tehát én azon n al felment e m Dombrá d r a és kérte m az igazgató t, hogy engedje meg, hogy elő bb levizsgáz h a s s a k mivel a határidő n kell bevonulni ezt a kérése me t az igazgató el is fogadta azt mon dvá n, hogy másn a p menjek fel és a vizsgát megejti. ez a kitű zöt t napo n sikerese n be is végző dö tt. 1

2 Ettől a naptól az órákat számlálta m, gondolva arra, hogy nemsok á ra üt már az én órám is. Fojt a kész ülő dés. Az éjelt majd n e m ébren töltö m az órának min de n ütését szá mlálva j ő el az elvállás pillanata. Szüleim, testvérei m sze mé b e könycsep jelent meg mely mindig szap or á b b a n tolakod ta k kifelé mintha könnyte nger t akarná n a k alkotni a borus hajnalon. De fügyöl a vonat el kell válnunk bár ha nehe z e n esik is, az állomás on ott tolongot t a sokaság alig tudta m a tömege n átalvergő dni, hogy fel szálhassak a kocsiba. A bucsu s z ó t a vonat sipja adja meg utána megin d ul a lomha acéltest. Fehér kendő k lengenek kezeinkbe majd a vonat belsejéből felhang zik e dal. HA MEGINDULT EZ A VONAT HAD MENJEN ÉN UTÁNAM SENKI NE KESEREGJEN KESEREGJEN MINDENKI A BABÁJA UTÁN ÉN NEM KESERGEK A SZERETŐM UTÁN Megérkezünk a nyiregyházi állomásra s hozzálátunk a reggelizéshez, kihasználva az alkalma t míg az őrség megérke zik amely bevezet a laktanyá ba. A közeli vendéglő ben megisz u n k egy pohár bort hogy bátrab ba k legyünk a tisztekkel sze mbe. Rövidese n megérke zik az őrség és sorbaállitan ak bennü n k e t s nótas z óval vezetne k a laktanyá ba. Megkez dő dik a beosz tá s kiválogatják az iparosok a t a felső bb iskolát végzett egyéneket négy háro m majd két közép iskoláho z érnek erre én is boldogan lépte m el ő. A szá za d n ál négyen voltunk akik töb vagy kevesebb iskolát végezt ü n k mivel a laktanyában majdnem tisztán a kiképzők voltak igy bennünket osztottak be szobaparancsnoknak a szerencse ugy látszik kedvezni akart. Ezenkivül a máso dik szakas z n a k voltam a paranc s n o k hejetese mi gyakoroltatt u k a rajokat, a kiképző k csak ellenő riztek benn ü n k e t. Olykor olykor el el kaptak mert rends z e ri n t mikor már közelegtek hozz á n k sohase m tud tu n k kedvökre vezényelni ilyenkor aztá n jobban meg szenved t e t t e k bennü n k e t mintha mind az idáig gyakoroltu n k volna. Már negyedik napos katonák voltunk mikor Borcsik László Nagyhalás z és Barkó József Nagytanyasi lakosu haverokat elbocsáto t t a m a szobá m b ól haza. Jobban mondva meg szökte tte m őket mert a keritésen keresz t ül segitve a talpokkal fenyegették a laktanyá t majd másfél nap mulva jöttek vissza. Ez azért nem tünt fel a kikép ző kn ek mert ekkor segédke z t ü n k bevago nér o z n i a harctérre induló szerelvényt. De ez a párna p amit már távoltöltöt te m a szülő i hajléktól kezdet t hoss z u n a k bizo ny ulni igy október 3án irtam egy levelet szüleim ne k, hogy ha tehetik szerdá n látogassa n a k meg. Ó hogyisne lettek volna erre hajlan d ó k bármily sürgő s munkájok lenne is!! Szerdá n reggeli után kivonulun k a gyakorló térre a tiszte sek veszik átal a kikép z é s t felváltva megy a mun ka már tizenegy óra mikor a fő hadn agy uj paranc so t ad a bevonulásra. Neheze n akart eljönni a dél ugyanis délben volt a látogatá si id ő és biztos voltam abba, hogy szüleim felkeresik már öt napja nem látott fiokat. A gyakorlótérrő l meg is indulu n k a lakta nya felé de a követke z ő percben megsz ólalna k a szirénák és a száz a d o s feküggyöt vezényel mert már látni lehetett a fényes gépma d a r a ka t melyek hozták 475 ember ne k a biztos halált és gyönyörkö d t e m a gépekbe n mert minden vágyam az volt, hogy legalább egy bomb a táma dá s ba n vehetnék részt aztán nem bánná m bármi is történ ne. Az egyik ujonc elkiáltja magát valami fényes dolog kiesett a repülő ből aztán láttuk mind nyája n de csak egy pillanatig mert a követke z ő másod p e rc b e n ugy tünt fel minth a alólun k a földbő l tikkasz t ó foróság törne fel és az mege mel mind nyáj u n k a t és vissza d o b a 2

3 földre ez volt a légnyom á s ezt éreztü k az els ő hullám leszórt bombáinál és ezt éreztü k héts z er ugyanis hét hullámb ajö t t e k a bombá z ó gépek. Majd látjuk mikor a várost elhagyták hogy a bombá z ó k fordulna k és ugy tünt fel mint ha visza akarná n a k térni ismét erre a száza d o s kiadja a parancso t mind en ki a fasorh o z és ugy fusson ahogy csak bir mert a lőszer raktár ott volt 900 méterre hoz z á n k és ha ezt el találja mind n yája n egyszerre halunk meg én is megind ult a m futni két baráto m mal de befelé a laktanyába ugyanis enge met az bántot t, hogy most én lettem gyilkosa szüleim nek mert biztos voltam abba, hogy ők eljöttek hoz zá m. Szerenc sére a gépek eltávozt a k romot és halált hagyva magok után a laktanyá ra alig lehetett rá ismer ni. Mi egyenest a kapu h o z futott u n k ott is halottak és emberro nc s o k fogattak bennü n k e t az els ő lélekkel mikor találkoz t u n k azon n al szüleim után érdeklő dte m természetes eredmény nélkül. Kiérve a vasutho z egy gyereket látok félig elteme tve kibonts u k baratai mal és elször nye dve látjuk, hogy egy nyolctagból álló család temető je lett saját házikójuk melyet a bomba rájok szakitott e közbe n érkeze tt oda Pázmá n y Kálmán n é akivel üzen te m haza, hogy legyenek nyugod t a n nem törté n t semmi bajom abból a nyugott sá g b ól igaz én nem kérte m volna. Igy abba a bizalo mb a voltam, hogy csak nem jöttek be hoz z á m hála Istennek és ezzel a gondolat tal mente m a halotta k eltakaritá sá h o z. Hirüladták, hogy a sziréná k a bombá z á s következ t é b e n meghibáltak igy nagy lett a félelem a laktanyába törté ne te s e n az egyik alkalo m m al valaki elkiáltotta magát, hogy riadó hiába valónak bizony ulta k a tisztek ordito z á s ai a megré m ült népet nem birták vissza tartani. A tisztek belátva, hogy a csihéssé lett néppel nem birnak igy elrendelték a laktanya átköltöz t e té sé t Kótalyba, ami október 6án meg is történt. A szá za d o s ur egy olyan embert kért aki elvezeti mellék fás uton a száza do t Kótalyba termé s z e t e se n én voltam rá a jelentke z ő gondolva arra, hogy ha még ma elmegyünk akkor én már othol fogok hálni ami be is sikerült ugyanis Kótalyba szere nc sé se n megérke zv e mihelyt elszálásoltu n k azon n al megind ulta m hazafelé és fél kilenc órakor már az ithoni hajlékba kopogtat t a m, ahol örömü k be sirva fogadta k szüleim testvéreim s elmon d t á k, hogy ők is ott voltak a Bombáz á sk o r, csak nem láttak engem. Másnap a koraivonatt al vissza térte m Kótalyba még itt egy hétig állomáso z t u n k és bevezényelik a száza d o t irányitás véget Nyiregyhá z a Damjanics laktanyáb a. Alig, hogy megérke z t ü n k fujnak a sziréná k és jöttek a gépek, látni igaz nem lehetett mert este volt de annál vészese b b n e k tünt fel a zugása egész éjelt szaba d b a n töltsük álmosan ténfergünk regel a kaszárnyába. Tiz orakor sorakoztatnak bennü n k e t és osztan a k szá za d o n k é n t munká ra mire megvolt az elosztá s délutá n négy óra lett ekkor kiválasz t a n a k engem Kiss Miklóst és HOLES GYURKÁT, hogy elmegyünk egy szakaszvezet ő parancsnoksága alatt a Huszár laktanyába felvételezni élelmet. Ennek örültem is mert olyan századparancsnokot kaptunk az uj beos ztá s s al, hogy valósággal meg akarta enni az embert. Mindig bottal járt és ezzel verekede t t ezért nyomba n meg is tiszteltü k a botosh a d n a gy névvel máskülömben Csatai Bertalan volt a neve. Majd elindultunka szakaszvezetővel az élelemér és utközben betérünk az egyik vendéglő be egy pohár borra ami aztá n ugy meg szapo ro d o t t, hogy a szakinak teljese n beháló zt a a lábát mivel menni nem tudo tt kénytelenek voltunk a korcsm á b a meghálni s reggel a szakas zve z e t ő vissza küldö tt benn ü n ke t a Damja nicsb a de mire megérke z t ü n k már a többi kolegák elmente k Sátoraljaujh elbe s minket ismét Kótalyba vezényeltek. Kótajba érve nem akartak elfogad ni bennü n k e t és egy őrmester kiséreté be n vissza ment ü n k Nyiregyhá zá r a és itt megka pj u k az utlevelet Sátoraljauj h elbe. 3

4 De mivel este lett vonato t csak reggel fél ötkor kapt u n k igy kijöttü n k a sóstóra mert már a városba a lágitáma d á s miatt nem mertü n k hálni viszon t a gyalogha z a menés re rásem gondolt u n k mivel a koffru n k igen nehe z vol még a hazai elemó z siát ól. Igy elhatáro z t u k, hogy az éjelt a sóstói erdő ben töltsü k ami igy is történ t. Igaz hogy a szél igen keresgett e a ruháink o n azt a kis nyilást melyen a test ünkh ö z férkő zhet, mindegy de mégis igy jött el a reggel. A vonatbeérke z e t t és mi indultunk, nem a csapat után hane m haza felé. Nyolc órára érünk be az Ibrányi állomás ra s a kofferjainkat berakva Szász Áronnal indulu n k haza megegyezve abba, hogy másn a p indulu nk csak a csapat után. Hozzá n k eljött Holes györgy Pestmegyesi Barátom akivel a párna p alatt ismerke d te m meg és az igy kötött baráts ág elkisért a hadifogság keserü napjáig. Idehaz a épen tengeri törés volt hogy megérke z t ü n k akkor jött be az udvara édesa p á m egy szekér tengerivel ezt besegitett ü n k pakolni a tengeri kasba és elindultu n k a faluba őszinté n szólva a kislány ho z ugyanis ekkor Gégény Bertának udvarolta m majd este hét óra felé tértü n k haza ekkor megsz ólaltak a faluba a szirénák futva igyekezt ü n k haza felé, hogy bátorits u k az ithollévő ket. Az udvarra érve Boriska j ő elénk a konyhá ból s én rákiáltok, hogy nem hallod, hogy itt zugna k a gépek a fejünkfelett te meg csalogato d őket a lámpafé nyel? Erre sirva fakad és azt mondj a csak megakart alak csókolni és ez a szó végigkisért a fogság nehé z napjain sokszo rg o n d olt a m de jó volna, ha ismét megcsókolhatna a testvérem. Reggel elindulu n k Sátoraljaujh elb e. Az uton egyhang u a n szórako z t u n k majd Ujhelhe z közeledve feltess z ü k a karszallagot amelyet még Nyiregyhá zá n kaptu n k amely a miunkászászlóalj jele volt. Szerencsésem meg erkeztünk a századu nkho z, ahol mifelőlünk az irásse m tudot t legnagyobb csodálko z á s u n k r a. Ugyan is Nyiregyhá z a átadot t bennünke t, de a száz a d o s nem vett átal. Ha mi ezt tudt uk volna nyugo d ta n lehett ü n k volna oda haza. Majd a száza d o s átal vett benn ü n k e t és engem az els ő szakaszba nevezett szakaszparancsnok hejettesnek. Szeptember 18án megind ult u n k Ujhelből mint egy öt kilóméter re fekv ő Széphalo m b a géppu sk a fészket s tankta n k cs a p d á k a t ásni. Napi tiz órát dolgoz u n k a munka megfes zitet t erővel folyik az élelem a kemé ny munká h o z bizony kevésnek bizonyult aki szót emelt miatta azt az előbb emlitett Csatai akit ezutá n Botos néven fogok emliteni mert méltó erre a névre ez e szigorue m b e r 1 2 órára kikötte tte és mi sem mit sem tehett ü n k ő nagyon ponto s ember volt és ezt megkiván ta a szá za d já t ól is, ezzel kapcsolato s a n törté n t egyszer, hogy kiadta parancsb a, hogy reggel fél hét órára minde n ember a sorako z ó h elye n jelenjen meg ez meg is történ t a betegek kivételével a jelzett idő ben minde n ki ott volt. Igen ám de ő beteget nem ösme rt el igy dühéb e n min de n szakas z és rajpara nc s n o k o t végig botolt és reggeli nélkül kihalytott a munka helyre ahol mindig átalvett bennü n k e t az utás z s ág és annak a felügyelete alatt dolgoz t u n k ezen a napo n délig ennivalót is féladagra csökken te t te. A század zugolódott mert a többi századok nevettek bennünket. Majd este haza menet mindig daloltato t t benn ü n k e t mert az ő száza d já n a k kikellett vállani. Vacsora kiosztá s elő tt para ncskihird e té s, a botos kiadta másna p reggel háro m órakor sorako z ó minde n kine k, beteget nem ismer. Minden ki tudta, hogy ennek meg kell törté n nie a napos hajnali félháro m órakor ébres z tő t rendel és háro m n egye d három ko r jelenti a botosna k, hogy 148 ember együtt áll mire ő nem restelt felöltözni. Átal számlálja a szakaszokat és ő parancsnoksága alatt béka ügetésbe mint eggy másfél kilómeter re fekv ő gyakorlótérre nótas z óval valósággal zavart aki kidő lt azt szokásá h o z mérten jól elvert. Igy járt az egyik Hájas szaka s z ve z e t ő társu n k is kidőlt mire a botos elkez d te ütlegelni ez ellens z egült emiatt 2 ½ órára kiköttet te anélkül, hogy orvos ott lett volna a kiköttetés e n. A kikötést jól értette egy Zajác László szintén velünkbeli és 4

5 közülü n k lett szolgálatvez e t ő. Késő bb még erről beszélek hogy milyen gatyáse m b e r lett a huszárságnál. Ezen hajnali gyakorlat után izmaink ugy meg fájdultak, hogy egy hét is eltellet míg valamenyire rend b e hoztu k magu n k a t. Közbe hada p ró d o k a t kapu n k ezek lettek a szakaszparancsnokok. Egy Szabó nevezetühadapró d lett az én szakaszo mnak a paranc s n o k a és én lettem a hejettese. A munk a napoko n kívül vasárna p o n gyakorlato z t u n k tisztálkod á s r a csak nagyon kevés idő nk volt igy magától érthet ő, hogy a tunyha embere knél megjelent ek a nem kívánt mada ra k és mindig szapo ro d t a k ugy anyira, hogy késő bb az egés z szá za d megrako d o t t a kis juhocská k b ól. De közbejöt t október 6 azt a napot mi is megü n n e p elt ü k közbe n elkészültünk a munkával is. Október 10én parancsot kaptunk, hogy mindenünket pakoljun k össz e és bemegyü n k Ujhelbe ahol benn van a kórhá zvo n a t és lefertő tleniten ek benn ü n k e t ez meg is történ t. Ruháinkat ösze rakjuk egy egy fogasra egy cédulát kapun k melyre majd a ruhát megka pj u k utána bemen t ü n k egy kocsiba amely fürdés h e z volt be rend e zve meg füröd t ü n k és utána megkap ju k a ruhán k a t és délutá n 2 órakor már megyü nk vissza Széphalo m ba. A faluvégén felálitott őrség már ujságolja, hogy meg érkeze t t hoz z á m az édesa pá m. Nem sok idő mulva csakugyan megpillanto t t a m az édesap á m a t nagy batyuval, egymás nyakába borulva ajkunk csókra nyillik könnyeink közö se n ászta t t ák orcáinkat. Majd el válunk én megyek paranc s kiadásra ahol megtu dj u k, hogy érkez et t hoz zá n k 50 pár bakancs és akinek leg rossz a b b a lábbelije az kapja a bakancso t. Ugyanis ez idáig még saját ruháin kba n voltu nk. A száz a d p a r a n c s n o k ki adja, hogy reggel kiosztja a lábbelit és meg indulu n k Miskolc felé a hus zá r száz a d h o z. Vissza térve szálás u n k r a ott várt rám az édesa p á m. Hossz u ideig beszélgett ü n k ezer és ezer tanáccsal látott el az éjet majd n e m ébren töltött ü k. A hajnali órában bucs ut vettün k egymástól elkisérve a faluvégéig akkor még nem gondolta m arra, hogy a viszon t látás csak két év mulva történik. Megvirado tt s a bakancso ka t szétos z t o t t á k ebbő l én is kapta m egy párat mivel az én csizmá m is teljesen szét m e n t még ezzel kapcsolato s a n egy vicces lapot is küldöt te m haza melyen az állott a csiz má m a t egy kis suskó alá tette m, ha Széphalo m ba járnak keressék meg. Ez a táborilap volt az utolsó a követke ző t csak két év után kapták meg. Meg indulva Széphalo m b ól 11 nap 42 km tettü n k meg Olaszliszk á n háltun k meg. A többi szálás adó község neve valamint azon községek nevei melyeken keres z t ül ment ü n k a fogságba esés alkalmával eltün tek igy helységeke t megneve z ni nem tudok. Volt rá eset, hogy 65 ső t 70 kilómétert is megte tt ü n k azelő tt ha valaki azt mon d t a volna, hogy ezt ember megtudja tenni kinevette m volna. Igy érkez t ü n k Miskolcra itt egy pár napő ot töltött ü n k ez id ő alattört é n t, hogy Horthi Miklós Magyarors z á g volt kormá ny z ója November 15 én fegyver letételt rendelt el igy megin dito tta k benn ü n k e t fel Kassára ide érve tud tu k meg, hogy Szálasi átvette Magyarors z á g vezetését. Kassán hevenyés z é s s el töltsük az idő t egyszer a pince paranc s n o k s á g t ól kilépési enged élyt kérte m amely nem volt más mint kiszökés. A városba. Kint töltött id ő alatt rátalálta m egy pék üzletre ahol 1.50 pengő ért lehetet másfélkilós kenyér darabjá t vásárolni azon n al megsz üle te t t benne m az üzleti szelle m. Megvásárolta m 8 darab kenyeret és bevitte m a laktanyába hol az állandó kártyáz ó csopor t na k eladta m 7 pengő ért igy a 12 pengő ből 56 peng ő lett ezt az üzletet 5

6 négys ze r megismé telte m s rövid id ő alatts z é p kis pén z öss zeggel rendelke z t e m de az emberi hiuság a pénzvágy amely katoná t magával ragad készte te t t enge m is a kártya megis meré sé r e. Az egyik pesti fiu minde n pénz ét elveszite tte kártyán megtud t a, hogy nálam is van egy kis megsz er z e t t pénz, megkért, hogy 200 pengő t adjak neki kölcsön és ő ad rá neke m 20 pengő t rá, ebbe én bele is egyezte m ső t nem, hogy bele egyezte m, hane m hoz z á kezdte m előbb 10 majd 20 pengő t állotta m a pesti fiu kártyájára. Ugyanis a kártya megfor dult és az emlitett Polesz Ferenc mert ez volt a pesti soroza to s a n nyert igy rövid id ő alatt Polesz Ferenc 500 én pedig 160 pengő t nyerte m. Közben jött egy para ncs melyszerin t Szlovákiába rendeltek benn ü n k e t egy napi munkára. A hely hol géppuska fészket ástunk Regeteruszkának neveztetett. Itt egy éjelre meg Szálásolu n k alig kaptu n k helyet, hol egy rövid éjszaká t eltöltsü n k míg végre elhelye zte k bennü nke t. A szállása d ó gazdá n k egy szót sem akart tud ni magyarul megvacsorá z u n k, termés z e t e s e n a magun k é ból és mivel nem akart tudni a házigaz d a velünk beszélni igy lefeküdt ü n k a ház földjére teritett szalmár a és rövid id ő mulva elaludt u n k álmaink ból dörö m b ölés és eréjes néme t hang költött fel a háziga z d a is azon n al megtan ul t magyarul beszélni és kért benn ü n k e t, hogy ne engedjük be a németeke t de mi azt mon d t u k, ha az elő bb nem értette a magyars z ó t mi meg most nem értün k magyarul. Igy aztán bejöttek a németek hozzánk azonnal mosdóvizet kértek megmosakodtak és el akarták foglalni a háziga z d a ágyát amibe n mi már beleszólot t u n k, a vita majdne m verekedés sel végző dött. Végreis a néme t engedet t, oda feküd t hoz z á n k a szalmá r a. Reggel ő korán elment és minket a háziga z d a megvendégelt ső t még utravalóval is ellátott. Még Regeterus z k á n a k a hegyes szikláin irtam ezt a rövid verset anyunak mely igy szólott. HEGYEKORMÁT SIMOGATÓ SZELLŐ HEGYEK FÖLÖTT ÁTSUHANÓ FELHŐ ÜDVÖZLETEM VIGYÉTEK ANYÁMNAK TUDJÁTOK OTT A SZIV ES LÉLEK VÁRNAK ÉS HA VISSZAFELÉ SZÁLTOK MAJD ÉNHOZZÁM HOZZÁTOK EL NÉKEM AZ ÉDESJÓ ANYÁM HAD SZORITSAM ŐTET KARJAIMBA HAD OSSZAM CSÓKJAIM SZERET Ő AJKÁRA Kelt Regeteruszka 1944 október 24 én. Visszaté rve Kassára találkoz ta m Gégény Sanyival és levelet küldve haza megirta m, hogy kik vannak velem IBRÁNYIAK. Itt kaptu n k zubbo n yt és sapkát mert még ezidáig saját ruhán k b a voltunk. December 2 án indultu n k Szentgot h á r d felé ekkor nevezett ki a századosur szakácsnak. 6

7 Mondja a közmondás aki ellopja a tüt ellopja az ökröt is. Szemü n k e t ezutá n mindig nyitva tarto tt u k, már maso dik napja gyalogolun k Szentgot h ár d felé teljesen este van mire elérjük Kemence nevü községe t az est homályba n a domb oldalon egy nagy ju nyájat pillanto tt u n k meg figyelme z te t t e m erre szakácskollégákat kihasználva a szürkületet szerencsésen megközelitettük a ju nyájat melyet oros z fogjok őriztek német parancs n o k s ág alatt. Odaérve a juhok összeszaladtak ahogy észrevettek bennünket. Annyira szabadkoztak tőllünk, hogy alig tudt u n k kettő tő l bocsána t o t kérni amiért oly nagyon megzavart u k, de hogy ezt a sérelme t minél elő bb orvosoljuk felvettü k őket a vállainkra s az őrz ő fogjok kiabálása köze pet t e rohant u nk vélek egy kis erdő ségbe hol már rejtve és fedve voltunk itt egy kicsit kifujtu k magu n k a t s az tán vittük a konyhá h o z holmár várt reánk a százados ki megdicsért bennünket a jó fogásért és kiadta parancsba, hogy másna p reggelre birka pő rkől tet akar reggelire ami be is követke z e t t a legénység is jobban birta a gyaloglást a pő rkő lttől mint az egyszerü zupát ól. A birka esete után 3 napra szinté n utólérü n k egy disz n ó ny ája t amit szinté n a némete k kész tet t e k arra, hogy hagyják el Magyarors z á g o t és szolgáljanak eledelül a némete kne k. Valahogya n ugy került a sor hogy még világosan elszálásoltu n k egy községgel előrébb mint hol a disz nó nyájjal találko zt u n k de a nyájat tovább hajtottá k, ahogy utolértek benn ü ke t a szálás u n k kapuját kitárjuk s én a kapu elé állok és erő szak olo m a disz n ók a t, hogy térjenek be hoz z á n k. Nagy rimán s ágr a sikerült egy jól fejlett disznóna k akarataima t meg magyará z ni és betért a nyitott kapu n a keritésen belül sürü n ültetett orgona jó rejtek hely volt az eltévede tt álatnak alig, hogy a falka elment azon n al levágtuk a jövevényt 2 napig ismét bizto sitva voltunk élelemm el. Igy értü nk el Szentgot h á r d r a. Itt egy hetet töltve megka pj u k a parancs o t, hogy Szilsárká ny ba megyü nk itt van a Nyiregyhá zi hus z ár ság és most fog átalven ni. Ugylátszik a tisztek is meg elégelték a gyaloglást és paranc so t adtak a be vagonirozásho z. Vonato n értün k Veszpr é m küls ő pájau dva rá ra itt az álomáso n lév ő konyha látott el élelem m el. Délben ebédkios z t á s van én nem akarta m ebéde r menni igy a vagonba n marad ta m és egy szerre megs z ólalna k az oros z raták apró 5 kilós bombá k at szórta k az álomás ra míg végig mentek a fejünk felett azideig a vagonb a voltam majd megford ult a k vissza felé és ekkor ugrotta m a vonat alá szoro sa n a vonat kerekéhe z simulta m de ez talán az utolsó máso d p e rc b e n történ t mert ebben a pillanatba n ismét ott voltak a gépek és ekkor a mi szerelvényü n k e t géppu sk á z t a végig a vagont melybe mivoltunk valósággal rostává lőtte hoz z á m 3 méterre esett le egy 5 kilós bomba még hallotta m, hogy a vonatkere k ét valami verdesi egyszer csak foróságot érezte m az egész teste me n és minde n elmulot t. 7

8 A szanitészek kezei között tértem magamhoz, kik elmondották hogy oromon szá mo n elindult a vér a légnyomá s t ól melyet kapta m de neféljek párna p mulva sem mi bajom se lesz. Tovább ment ü n k Szilsárká ny felé 2 napig még fekve mara d ta m de tovább nem lehetett mert ki vagoniro z t u n k, igy ismét a szakács kolégákh o z mente m egy nap gyaloglás után a század parancsnok megmondja, hogy még 68 kmtert kell meg tenni s ott vagyunk a rendeltet ési hejünk ö n. Mi meg tárgyaljuk, ha csak egy mód van rá még egyszer jóltarts u k a száz a do t valami husfélével, had emlegesse ne k meg a fiuk, ha valamikor megéh e z n e k. Az alkalo m min dig meg volt mert közel voltunk a Német határho z s napont a 4-5 gulya, nyáj vagy ménes ment átal a határon amit a németek hajtotta k az orosz ok elől. Délutá nra jár az id ő mikor elszálásolu n k alig egy fél óra mulik el mikoris a már megs zo k o t t idegen nyelvü kiabálásra lettün k figyelmesek ki megyünk a kapuho z s lát juk, hogy a Németek egy gujabeli csordát hajta nak ezt aki nem látta elsem tudja képzelni mennyi jószág lehetet különöse n ki csak a falusi csordát látta. A gyönyörü Hortobágyi gulyák ott mentek ismét mint m á r anyisz or a sze meink elő tt. Szokás u n k h o z mérten a kaput kinyitott u k és oda áltunk a nyitott kapu elé a jószágot hajtó oros z fogjok 8 10 méter távolságra mentek a jó szágok mellett ők ugyan nem sokat törődtek vele, hogy ki mit vagy menyit fog el belőle igy mi bátran fogtuk meg egy magyar ökörnek a szarvat és hivtuk a mi vendégs z e re t ő konyhá n k felé ahol nem mi akartuk őt meg vendégelni, hane m ellenke ző en ő minket. Igaz, hogy a szegény álat váltig szaba dko z o t t de egy pár páca csapás meg bátoritot ta s az udvaron álócsü rb e vezettü k és mire az utója elment a gulyának a mi ökrün k félig megnyu zva feküdt elő ttünk. Ezzel a szakács kaland véget ért. 8

9 Átves z a Nyireg yházi huszárság ( 1944.XII.25.) Másnap még jó ézü falatokat szab d alt u n k a lopott ökörbő l gujásos n a k az ebéd fél háromra készült el mivel mozgókonyhánkban a tüz gyakran majdnem bealudt mert vagy ki hullott vagy a levesleve locsolta be a rázós út miatt. Ekkorra megis érkeztünk Szilsárkányba. Az ebédet kiosszuk utána a század sorakozik elosztásra. Mi elmoss u k a kondér t, ekkorra egy Nyiregyhá zá r a való őrmester a Szabolcsiaka t kiválogatta mire oda értem be is vitte őket egy iskolába igy egyed ül marad t a m idegenek között elszaka dva a földiektő l mert mi még azon este vissza ment ü n k mint egy 6 kilóméter t ez a hely volt Rábacsa na k. Ide már csak egy őrmester kisért bennü nke t még egyetlen Ibrányi fiu volt vélem ez volt Márton Ferenc de mikor a káesseseke t kiválogatt ák őt is elvitték. Igy teljesen maga m mara d t a m elszaka dv a az Ibrányiaktól ső t még Szabolcs m egyesi iscsak kett ő volt. Majd egy Kisvárdai tizedes névszerint Mándoki József magáh o z vett, biztatva azzal hogy énben n e m saját öccsét látja neféljek ő biztositja hogy néke m jódolgo m lesz. Azonn al elvitt az ő szálására hol két ló voltaz övé és az enyém. Másna p megka p t u k a ruhát, felszerelés t. Mándoki beváltotta a szavát mert tiszta uj ruhát adatot t nékem. Aznap mikor a ruhá t megkap t u k pihenő nk volt megisme rt e t t é k lovainkat ezzel eltelt a nap. Másnap a nyergelést tanul má ny o z t u k délutá n már men t ez is. Engem a tizedes még este is oktatot t mivel egy száláso n voltunk együtt aludtu n k nem egyszer arra ébredte m, hogy épen akor csókolt meg, mon d h a t o m, hogy igazá n szeretett. Minden nap kijártun k a legelő re lovagolni délelő tt lovalda volt délutá n gyalok rukkolón voltunk. Igy telt el a December hóna p is Január 12 én parancs kihirdeté se n vagyunk hol megtu d t u k, hogy másna p megin d ulu n k németo r s z á g b a az uj címet mind en ki megkap t a amely igy szólt Nach Bamberg 4/1 hus z ár z á s z l óalj Nürnbergtő l észak nyugatra. 9

10 Elhagyjuk Magyarországot ( 1945 Január 13.) Bánatosa n veszü nk bucsut a kedves Csanaki lakosságtól akik őszinte szivekbő l sirattak bennü nke t. Minden kapuba n ott állott a család apraja nagyja és boldog Istenhozzá dot intenek. Bizonnyal mondhatom, hogy sok kisleány nem aludt el éjjelen kiknek a szerel me most nótas z óval megyen idegen ország ba. Másnap léptük át a néme t határt körül belől még 20 kmre lehettü n k a határh o z mikor négy orosz gép megjelent a fejünk felett és hoz z á kezde t t keringeni mire a szá za do s elorditott a magát szét ugratás 20 m távolság. A lovakkal be ugrattunk a szántóföldekre hol cm hóréteg volt szétoszolva leugrálu n k lovainkról s lefeksz ü n k a hóra meg kóvályog egy párs z o r a gépma d á r aztán eltünik minde n hiba nélkül. Napi km lovagolunk elérve a határt néma csönd csak a lovak patáina k egyenletes csattogá sa és 224 ember szivének dobogása zavarja meg a méltóság teljes csönde t. Egy percre megáll a száz a d a száza d o s úr egy pár lelkesit ő szót szólott és aztán ügetést vezényelt nehogy a fájó sziv megs z ök te té s re kénys ze rits e gazdáját. Lehorgasztott fővel ügetünk még a százados úr elfelejtett vigasztalni bennünket igy mentünk néhány kilómétert hangtalanul míg az egyik szakaszvezet ő elkezdte a bucsunót á t. ISTENVELED ÉDES HAZÁM UJRA VISZONT LÁTLAK. Siró rivó jó szüleim karjaiba szállok Édes kedves tubicáim csillag galambjai m Messze majd az id egenből ujra vissza szállok A nótát átvette a száza d s nems oká ra eljött az est. 10

11 Németországi fogadtatás. Ósztria Els ő nap Bécsujhelig érke zt ü n k arra gondoltu n k, hogy ha átal lépjük a határt mi is ugy fogunk tenni a lakossággal mint nálunk tettek a némete k de ebben a gondolatb a n határo z o t t a n csalódt u n k mert a szá za d o s a legnagyobb fegyelmet tartot t a között ü nk a osztr ákok még vizet is alig akartak adni ez ugyan nem is igen hiányzot t mert az Alpokban fok hideg volt ennek ellenére alig tudtu n k egy szellő s pajtába elszálá solni ugy a lovak mint az emberek dideregve bujtak össze a lovakat a nyergel ő pokróccal letakart u k igy nekün k még két takaró pokrócu n k marad t. Nekünk ugyan háro m kiló méterre volt egy iskola beren d e z ve szálásul de a szá za d o s ugy határo z o t t, hogy minde n ki a lova mellett mara d igy csak a gyalogságu n k mehetet t be a szálásra ugyan is a száz a d n á l nem volt min de n ember nek lova igy csak azok kaptak lovat akik jól tudtak lovagolni nehogy a hoss z u uton a lovakat feltörjék, de a gyalogságn a k is anyit kellett megte n ni mint a lovasokna k. Igy megvetet t ük az ágyunkat a lovaink faráho z betakaró z t u n k és a fáradt sá gtól hamar elaludt u nk. A nagy fáradságtól lábaink beledagadtak a csizmába arra ébredtünk, hogy takarónk fehér lett ugyanis ötcentimé te r es hótakaró ékeske de t t felettü n k igytelt el az első éjszaká n k. Ébresztő kor minde n tagunk elvolt gémbere dve ló ápolás után megérke z e t t a finom fekete kávé. Nyolcórakor folytatjuk tovább utu nka t az osztrák o k mind en ü t t gyülölettel fogadn a k benn ü n k e t. És az id ő sem akar enyhülni már közölünk 12 ember a gyengélkedőn van fagyási sérüléssel. Kétheti utazá s u n k után kaptu n k négy napo s pihenő t. A pihenő t neheze n töltsü k mert a kiképe zé s itt is szigorua n folyik. További parancso t kapva még két hetet töltün k Thersch n e k b e az utólsó héten versenyre készülü n k a versenyen való teljesitmé ny 3000 méteres futás ebben van egy hegyoldali vizmos ás mely 18 méter mély ezen keres z t ü l menetel ugy törté n t, hogy mikor lefelé ment ü n k a lóhátá n kellett ülni s mikor leértü n k a vizmo sá s b a lekellett szálani és ugy felkapa s z k o d ni a lóval a tulsó partra utána négy akadály ugratás szá z métere n ké n t. Els ő akadály 75 cm máso dik 100 cm harma dik 130 cm negyedik 150 cm volt a negyedik akadályo n a szá za db ól csak 6 ló ment átal ezek közül az els ő volt az enyém. A parancskihirdetésen cigarettát kapunk és a százados úr meg dicserő beszé dé t amely többet ért a cigerettá t ól. 11

Isten nevében kezdem el naplómat. (Részben jegyzeteimből, tapasztalataim és emlékezeteim nyomán állítottam össze) Kurszk, 1942.

Isten nevében kezdem el naplómat. (Részben jegyzeteimből, tapasztalataim és emlékezeteim nyomán állítottam össze) Kurszk, 1942. Isten nevében kezdem el naplómat (Részben jegyzeteimből, tapasztalataim és emlékezeteim nyomán állítottam össze) Kurszk, 1942. július 10-én Kovács Nándor szakaszvezető Behívó: 1942. március 8-án Balassagyarmatra

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

ki magamnak, de be kellett látnom, hogy pólyásokat nem szokás feleségül venni. Nem maradt más megoldás, mint az emeleti kislány,

ki magamnak, de be kellett látnom, hogy pólyásokat nem szokás feleségül venni. Nem maradt más megoldás, mint az emeleti kislány, Sebõk Éva Hó-ha! Virágon, kacagóka, gyere ki a hóba, rétek havába, nagy telek tavába, bele-belehempergõzni vajba-tejbe, tollpehelybe, púpos szappanhabba, havak habjába, hableány hajába, tiszta patyolatba,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

2. Lesum, 1951. Aug. 18. 3. The Knolls, 1951. Szept. 3.

2. Lesum, 1951. Aug. 18. 3. The Knolls, 1951. Szept. 3. 2. Lesum, 1951. Aug. 18. Kedves Nyuszim! - remélem első lapomat, amit még csütörtökön délután írtam innen és a Stiftungba címeztem, idejében megkaptad és már tudod, hogy hol vagyunk. Elhelyezésünk nagyon

Részletesebben

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás 61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár 40 41 Kellemes karácsonyt és boldog új évet! 2 A leghosszabb éjszaka világossága 3 Már az ősi népek megfigyelték, hogy a december 24-i éjszaka a leghosszabb éjszaka.

Részletesebben

Jeles András A NAP MÁR LEMENT" Misztérium-játék

Jeles András A NAP MÁR LEMENT Misztérium-játék Jeles András A NAP MÁR LEMENT" Misztérium-játék 1991 Néhány megjegyzés Az itt következő szöveg - mint minden teátrális megjelenítésre váró matéria - az olvasó számára többé-kevésbé érdekes vagy érdektelen

Részletesebben

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben

q Vannak még csodák, ugye? w

q Vannak még csodák, ugye? w Vannak még csodák, ugye? w w e A KEZDET w Otthagytam a gimnáziumot az első osztály befejezése után. Előbb ugyan sokat töprengtem, mit tegyek. Azon a nyáron édesapámnak sűrűn voltak asztmás rohamai. Dohánnyal

Részletesebben

Tóth Erika Katalin: Még sosem volt szabad

Tóth Erika Katalin: Még sosem volt szabad Tóth Erika Katalin: Még sosem volt szabad avagy Hogyan lettem én Ludas Manyi Bevezető Nem magamtól vállaltam fel a Ludas Manyi szerepet, hanem az élet szabta rám. Mégpedig úgy, hogy fel kellett vállalnom,

Részletesebben

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS SZABÓ MAGDA Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS Szabó Magda, 1970, 1997 Móra Könyvkiadó, 1994, 1997 TARTALOMJEGYZÉK GINA INTÉZETBE KERÜL... 3 MATULA PÜSPÖK ISKOLÁJA... 7 AZ

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Az első gyilkosságom

Az első gyilkosságom Leena Lehtolainen Az első gyilkosságom SKANDINÁV KRIMIK animus Budapest, 2012 2 Viszi az ár csónakom, hová sodorja vajon? Hullára csap orrába, oldalába. Mi az emberi lét? Nyughatatlan lidércfény, nyughatatlan

Részletesebben

Dr. Ötvös László. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. (János 15:16)

Dr. Ötvös László. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. (János 15:16) Dr. Ötvös László Az interjút készítette Bartha Ákos Szerkesztette: Kádár Judit Debrecen, 2013. augusztus-október Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. (János 15:16) Szeretném,

Részletesebben

Nem értelek, de szeretlek

Nem értelek, de szeretlek 2006. március, XVI. évf. 1. (44.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja fotó: Kuslits Levente Kopogtató A kamaszkorban új születésrõl van szó. Örömteli látvány a szülési fájásokkal együtt. A kamasz

Részletesebben

Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1

Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1 Oázis A Magyar Schönstatt Család és Ifjúság lapja 1 Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1 2 Örömvadászat Számoljuk

Részletesebben

A teljes nagy Robinson

A teljes nagy Robinson Daniel Defoe A teljes nagy Robinson Robinson Crusoe yorki tengerész élete és csodálatos kalandjai Angol eredetiből fordította: Dr. Szerelemhegyi Ervin TARTALOM SZÖKÉS A SZÜLŐI HÁZBÓL AZ ELSŐ HAJÓTÖRÉS

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

Pilinszky János. Intelem (részlet)

Pilinszky János. Intelem (részlet) Arra figyelj, amire városod, az örök város máig is figyel: tornyaival, tetőivel, élő és halott polgáraival. Akkor talán még napjaidban hírül adhatod azt, amiről hírt adnod itt egyedül érdemes. Írnok, akkor

Részletesebben

EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN

EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN Wass Albert EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN Zas Lóránt: ERDÉLY (Wass Albertnek) Választott az, akinek hegyei vannak, akinek csillag-indájú égboltot adott az Úr, hogy alatta őrizze a csendet, patakok ficánkolását

Részletesebben

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE Szerkesztette: Huszár János Apáczai-díjas történelemtanár Pápa, 1998. A PÁPAI JÓKAI KÖR KIADVÁNYA 6. Szaktanácsadó: Dr. Hermann István A címlapot tervezte: Lóky

Részletesebben

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom:

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom: A SZÍV ÉBREDÉSE Elmélkedések rövid történetek alapján Anthony de Mello SJ A csend szava, Egy perc bölcsesség, valamint a Szárnyalás szerzője KORDA KIADÓ KECSKEMÉT 1998 Figyelmeztetés Nagy titok, hogy bár

Részletesebben

Jó Pajtás Jó Pajtás 2 3

Jó Pajtás Jó Pajtás 2 3 2 Egy öreg fa históriája 3 Kérdezik kollégáim: miért ezt az öreg fát választottam az idei naptár-poszter háttérképéül? Nos, pont ilyennek látom a hatvanéves, szebb és csúnyább időket egyaránt megélt t

Részletesebben