Katonai bevonulás VIII. 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katonai bevonulás 1944. VIII. 30."

Átírás

1 Katonai bevonulás VIII. 30. Szép a naps üt é s az őszi időben, a lekasz ált fü rende n hever a tiszat öltés e n elérke ze t t a gyű jtés ideje. A lovak egyhang u ügetés be közelegnek a töltés felé a kanyargós dül ő uton nótáz á s alatt tünik fel a sző ke tisza. A hullámok ezernyi csillámjai csap fel a magasba mintha tul akarná n a k csapni a fölötte száldoláló madar ak sokaságain. Megkezdő dik a gyüjtés. A széná t vidáma n beszélgetés ek közepe t t e hajtogatj uk a rudasokba. A friss széna illat tölti be az egész tájat majd jő az ebédelés ideje késeinket szélesen mártjuk a frissen sült cipóba. A távolból kerékp ár o s alakja bontak o zik ki a délibáb karjai közül mindig tisztáb b a n ki lehet venni a közelg ő alak sze mélyét. Hoz zá n k érve jó étvágyat kíván és leszáll kerékp árjár ól. Jó hirt hozok hoz zá d Baráto m szólitott meg Bakó János ugyanis ő volt az érkez ő. Kíváncsi voltam és közelebb megyek hoz z á igy újságolja hogy meg jött a behívónk. Az ebédelés rögvest abba maradt talán jóllakta m a szavak hallattára. A gyüjtés félbe marad t én meg indulta m gyalogosa n hazafelé mivel a szekér meg volt rakva szénával. Haza érve az édesanyá m sirva adja tudto m r a, hogy a behivóm itt van a községhá z á n vigasztalo m, hogy ne sírjon, hisz oda is embert visznek igy indulok a községhá z á h o z itt már a baráto k vártak reám mind nyája n jó kedvvel fogadta k, majd igy kapjuk meg a behivót melyen a nyiregyhá zi husz ár zászló aljho z hívtak IX. hó másodikár a. A behivás anyiból bántott hogy ponto s a n a behivás napjára volt kitüzve a polgári iskolai vizsgám is. Tehát én azon n al felment e m Dombrá d r a és kérte m az igazgató t, hogy engedje meg, hogy elő bb levizsgáz h a s s a k mivel a határidő n kell bevonulni ezt a kérése me t az igazgató el is fogadta azt mon dvá n, hogy másn a p menjek fel és a vizsgát megejti. ez a kitű zöt t napo n sikerese n be is végző dö tt. 1

2 Ettől a naptól az órákat számlálta m, gondolva arra, hogy nemsok á ra üt már az én órám is. Fojt a kész ülő dés. Az éjelt majd n e m ébren töltö m az órának min de n ütését szá mlálva j ő el az elvállás pillanata. Szüleim, testvérei m sze mé b e könycsep jelent meg mely mindig szap or á b b a n tolakod ta k kifelé mintha könnyte nger t akarná n a k alkotni a borus hajnalon. De fügyöl a vonat el kell válnunk bár ha nehe z e n esik is, az állomás on ott tolongot t a sokaság alig tudta m a tömege n átalvergő dni, hogy fel szálhassak a kocsiba. A bucsu s z ó t a vonat sipja adja meg utána megin d ul a lomha acéltest. Fehér kendő k lengenek kezeinkbe majd a vonat belsejéből felhang zik e dal. HA MEGINDULT EZ A VONAT HAD MENJEN ÉN UTÁNAM SENKI NE KESEREGJEN KESEREGJEN MINDENKI A BABÁJA UTÁN ÉN NEM KESERGEK A SZERETŐM UTÁN Megérkezünk a nyiregyházi állomásra s hozzálátunk a reggelizéshez, kihasználva az alkalma t míg az őrség megérke zik amely bevezet a laktanyá ba. A közeli vendéglő ben megisz u n k egy pohár bort hogy bátrab ba k legyünk a tisztekkel sze mbe. Rövidese n megérke zik az őrség és sorbaállitan ak bennü n k e t s nótas z óval vezetne k a laktanyá ba. Megkez dő dik a beosz tá s kiválogatják az iparosok a t a felső bb iskolát végzett egyéneket négy háro m majd két közép iskoláho z érnek erre én is boldogan lépte m el ő. A szá za d n ál négyen voltunk akik töb vagy kevesebb iskolát végezt ü n k mivel a laktanyában majdnem tisztán a kiképzők voltak igy bennünket osztottak be szobaparancsnoknak a szerencse ugy látszik kedvezni akart. Ezenkivül a máso dik szakas z n a k voltam a paranc s n o k hejetese mi gyakoroltatt u k a rajokat, a kiképző k csak ellenő riztek benn ü n k e t. Olykor olykor el el kaptak mert rends z e ri n t mikor már közelegtek hozz á n k sohase m tud tu n k kedvökre vezényelni ilyenkor aztá n jobban meg szenved t e t t e k bennü n k e t mintha mind az idáig gyakoroltu n k volna. Már negyedik napos katonák voltunk mikor Borcsik László Nagyhalás z és Barkó József Nagytanyasi lakosu haverokat elbocsáto t t a m a szobá m b ól haza. Jobban mondva meg szökte tte m őket mert a keritésen keresz t ül segitve a talpokkal fenyegették a laktanyá t majd másfél nap mulva jöttek vissza. Ez azért nem tünt fel a kikép ző kn ek mert ekkor segédke z t ü n k bevago nér o z n i a harctérre induló szerelvényt. De ez a párna p amit már távoltöltöt te m a szülő i hajléktól kezdet t hoss z u n a k bizo ny ulni igy október 3án irtam egy levelet szüleim ne k, hogy ha tehetik szerdá n látogassa n a k meg. Ó hogyisne lettek volna erre hajlan d ó k bármily sürgő s munkájok lenne is!! Szerdá n reggeli után kivonulun k a gyakorló térre a tiszte sek veszik átal a kikép z é s t felváltva megy a mun ka már tizenegy óra mikor a fő hadn agy uj paranc so t ad a bevonulásra. Neheze n akart eljönni a dél ugyanis délben volt a látogatá si id ő és biztos voltam abba, hogy szüleim felkeresik már öt napja nem látott fiokat. A gyakorlótérrő l meg is indulu n k a lakta nya felé de a követke z ő percben megsz ólalna k a szirénák és a száz a d o s feküggyöt vezényel mert már látni lehetett a fényes gépma d a r a ka t melyek hozták 475 ember ne k a biztos halált és gyönyörkö d t e m a gépekbe n mert minden vágyam az volt, hogy legalább egy bomb a táma dá s ba n vehetnék részt aztán nem bánná m bármi is történ ne. Az egyik ujonc elkiáltja magát valami fényes dolog kiesett a repülő ből aztán láttuk mind nyája n de csak egy pillanatig mert a követke z ő másod p e rc b e n ugy tünt fel minth a alólun k a földbő l tikkasz t ó foróság törne fel és az mege mel mind nyáj u n k a t és vissza d o b a 2

3 földre ez volt a légnyom á s ezt éreztü k az els ő hullám leszórt bombáinál és ezt éreztü k héts z er ugyanis hét hullámb ajö t t e k a bombá z ó gépek. Majd látjuk mikor a várost elhagyták hogy a bombá z ó k fordulna k és ugy tünt fel mint ha visza akarná n a k térni ismét erre a száza d o s kiadja a parancso t mind en ki a fasorh o z és ugy fusson ahogy csak bir mert a lőszer raktár ott volt 900 méterre hoz z á n k és ha ezt el találja mind n yája n egyszerre halunk meg én is megind ult a m futni két baráto m mal de befelé a laktanyába ugyanis enge met az bántot t, hogy most én lettem gyilkosa szüleim nek mert biztos voltam abba, hogy ők eljöttek hoz zá m. Szerenc sére a gépek eltávozt a k romot és halált hagyva magok után a laktanyá ra alig lehetett rá ismer ni. Mi egyenest a kapu h o z futott u n k ott is halottak és emberro nc s o k fogattak bennü n k e t az els ő lélekkel mikor találkoz t u n k azon n al szüleim után érdeklő dte m természetes eredmény nélkül. Kiérve a vasutho z egy gyereket látok félig elteme tve kibonts u k baratai mal és elször nye dve látjuk, hogy egy nyolctagból álló család temető je lett saját házikójuk melyet a bomba rájok szakitott e közbe n érkeze tt oda Pázmá n y Kálmán n é akivel üzen te m haza, hogy legyenek nyugod t a n nem törté n t semmi bajom abból a nyugott sá g b ól igaz én nem kérte m volna. Igy abba a bizalo mb a voltam, hogy csak nem jöttek be hoz z á m hála Istennek és ezzel a gondolat tal mente m a halotta k eltakaritá sá h o z. Hirüladták, hogy a sziréná k a bombá z á s következ t é b e n meghibáltak igy nagy lett a félelem a laktanyába törté ne te s e n az egyik alkalo m m al valaki elkiáltotta magát, hogy riadó hiába valónak bizony ulta k a tisztek ordito z á s ai a megré m ült népet nem birták vissza tartani. A tisztek belátva, hogy a csihéssé lett néppel nem birnak igy elrendelték a laktanya átköltöz t e té sé t Kótalyba, ami október 6án meg is történt. A szá za d o s ur egy olyan embert kért aki elvezeti mellék fás uton a száza do t Kótalyba termé s z e t e se n én voltam rá a jelentke z ő gondolva arra, hogy ha még ma elmegyünk akkor én már othol fogok hálni ami be is sikerült ugyanis Kótalyba szere nc sé se n megérke zv e mihelyt elszálásoltu n k azon n al megind ulta m hazafelé és fél kilenc órakor már az ithoni hajlékba kopogtat t a m, ahol örömü k be sirva fogadta k szüleim testvéreim s elmon d t á k, hogy ők is ott voltak a Bombáz á sk o r, csak nem láttak engem. Másnap a koraivonatt al vissza térte m Kótalyba még itt egy hétig állomáso z t u n k és bevezényelik a száza d o t irányitás véget Nyiregyhá z a Damjanics laktanyáb a. Alig, hogy megérke z t ü n k fujnak a sziréná k és jöttek a gépek, látni igaz nem lehetett mert este volt de annál vészese b b n e k tünt fel a zugása egész éjelt szaba d b a n töltsük álmosan ténfergünk regel a kaszárnyába. Tiz orakor sorakoztatnak bennü n k e t és osztan a k szá za d o n k é n t munká ra mire megvolt az elosztá s délutá n négy óra lett ekkor kiválasz t a n a k engem Kiss Miklóst és HOLES GYURKÁT, hogy elmegyünk egy szakaszvezet ő parancsnoksága alatt a Huszár laktanyába felvételezni élelmet. Ennek örültem is mert olyan századparancsnokot kaptunk az uj beos ztá s s al, hogy valósággal meg akarta enni az embert. Mindig bottal járt és ezzel verekede t t ezért nyomba n meg is tiszteltü k a botosh a d n a gy névvel máskülömben Csatai Bertalan volt a neve. Majd elindultunka szakaszvezetővel az élelemér és utközben betérünk az egyik vendéglő be egy pohár borra ami aztá n ugy meg szapo ro d o t t, hogy a szakinak teljese n beháló zt a a lábát mivel menni nem tudo tt kénytelenek voltunk a korcsm á b a meghálni s reggel a szakas zve z e t ő vissza küldö tt benn ü n ke t a Damja nicsb a de mire megérke z t ü n k már a többi kolegák elmente k Sátoraljaujh elbe s minket ismét Kótalyba vezényeltek. Kótajba érve nem akartak elfogad ni bennü n k e t és egy őrmester kiséreté be n vissza ment ü n k Nyiregyhá zá r a és itt megka pj u k az utlevelet Sátoraljauj h elbe. 3

4 De mivel este lett vonato t csak reggel fél ötkor kapt u n k igy kijöttü n k a sóstóra mert már a városba a lágitáma d á s miatt nem mertü n k hálni viszon t a gyalogha z a menés re rásem gondolt u n k mivel a koffru n k igen nehe z vol még a hazai elemó z siát ól. Igy elhatáro z t u k, hogy az éjelt a sóstói erdő ben töltsü k ami igy is történ t. Igaz hogy a szél igen keresgett e a ruháink o n azt a kis nyilást melyen a test ünkh ö z férkő zhet, mindegy de mégis igy jött el a reggel. A vonatbeérke z e t t és mi indultunk, nem a csapat után hane m haza felé. Nyolc órára érünk be az Ibrányi állomás ra s a kofferjainkat berakva Szász Áronnal indulu n k haza megegyezve abba, hogy másn a p indulu nk csak a csapat után. Hozzá n k eljött Holes györgy Pestmegyesi Barátom akivel a párna p alatt ismerke d te m meg és az igy kötött baráts ág elkisért a hadifogság keserü napjáig. Idehaz a épen tengeri törés volt hogy megérke z t ü n k akkor jött be az udvara édesa p á m egy szekér tengerivel ezt besegitett ü n k pakolni a tengeri kasba és elindultu n k a faluba őszinté n szólva a kislány ho z ugyanis ekkor Gégény Bertának udvarolta m majd este hét óra felé tértü n k haza ekkor megsz ólaltak a faluba a szirénák futva igyekezt ü n k haza felé, hogy bátorits u k az ithollévő ket. Az udvarra érve Boriska j ő elénk a konyhá ból s én rákiáltok, hogy nem hallod, hogy itt zugna k a gépek a fejünkfelett te meg csalogato d őket a lámpafé nyel? Erre sirva fakad és azt mondj a csak megakart alak csókolni és ez a szó végigkisért a fogság nehé z napjain sokszo rg o n d olt a m de jó volna, ha ismét megcsókolhatna a testvérem. Reggel elindulu n k Sátoraljaujh elb e. Az uton egyhang u a n szórako z t u n k majd Ujhelhe z közeledve feltess z ü k a karszallagot amelyet még Nyiregyhá zá n kaptu n k amely a miunkászászlóalj jele volt. Szerencsésem meg erkeztünk a századu nkho z, ahol mifelőlünk az irásse m tudot t legnagyobb csodálko z á s u n k r a. Ugyan is Nyiregyhá z a átadot t bennünke t, de a száz a d o s nem vett átal. Ha mi ezt tudt uk volna nyugo d ta n lehett ü n k volna oda haza. Majd a száza d o s átal vett benn ü n k e t és engem az els ő szakaszba nevezett szakaszparancsnok hejettesnek. Szeptember 18án megind ult u n k Ujhelből mint egy öt kilóméter re fekv ő Széphalo m b a géppu sk a fészket s tankta n k cs a p d á k a t ásni. Napi tiz órát dolgoz u n k a munka megfes zitet t erővel folyik az élelem a kemé ny munká h o z bizony kevésnek bizonyult aki szót emelt miatta azt az előbb emlitett Csatai akit ezutá n Botos néven fogok emliteni mert méltó erre a névre ez e szigorue m b e r 1 2 órára kikötte tte és mi sem mit sem tehett ü n k ő nagyon ponto s ember volt és ezt megkiván ta a szá za d já t ól is, ezzel kapcsolato s a n törté n t egyszer, hogy kiadta parancsb a, hogy reggel fél hét órára minde n ember a sorako z ó h elye n jelenjen meg ez meg is történ t a betegek kivételével a jelzett idő ben minde n ki ott volt. Igen ám de ő beteget nem ösme rt el igy dühéb e n min de n szakas z és rajpara nc s n o k o t végig botolt és reggeli nélkül kihalytott a munka helyre ahol mindig átalvett bennü n k e t az utás z s ág és annak a felügyelete alatt dolgoz t u n k ezen a napo n délig ennivalót is féladagra csökken te t te. A század zugolódott mert a többi századok nevettek bennünket. Majd este haza menet mindig daloltato t t benn ü n k e t mert az ő száza d já n a k kikellett vállani. Vacsora kiosztá s elő tt para ncskihird e té s, a botos kiadta másna p reggel háro m órakor sorako z ó minde n kine k, beteget nem ismer. Minden ki tudta, hogy ennek meg kell törté n nie a napos hajnali félháro m órakor ébres z tő t rendel és háro m n egye d három ko r jelenti a botosna k, hogy 148 ember együtt áll mire ő nem restelt felöltözni. Átal számlálja a szakaszokat és ő parancsnoksága alatt béka ügetésbe mint eggy másfél kilómeter re fekv ő gyakorlótérre nótas z óval valósággal zavart aki kidő lt azt szokásá h o z mérten jól elvert. Igy járt az egyik Hájas szaka s z ve z e t ő társu n k is kidőlt mire a botos elkez d te ütlegelni ez ellens z egült emiatt 2 ½ órára kiköttet te anélkül, hogy orvos ott lett volna a kiköttetés e n. A kikötést jól értette egy Zajác László szintén velünkbeli és 4

5 közülü n k lett szolgálatvez e t ő. Késő bb még erről beszélek hogy milyen gatyáse m b e r lett a huszárságnál. Ezen hajnali gyakorlat után izmaink ugy meg fájdultak, hogy egy hét is eltellet míg valamenyire rend b e hoztu k magu n k a t. Közbe hada p ró d o k a t kapu n k ezek lettek a szakaszparancsnokok. Egy Szabó nevezetühadapró d lett az én szakaszo mnak a paranc s n o k a és én lettem a hejettese. A munk a napoko n kívül vasárna p o n gyakorlato z t u n k tisztálkod á s r a csak nagyon kevés idő nk volt igy magától érthet ő, hogy a tunyha embere knél megjelent ek a nem kívánt mada ra k és mindig szapo ro d t a k ugy anyira, hogy késő bb az egés z szá za d megrako d o t t a kis juhocská k b ól. De közbejöt t október 6 azt a napot mi is megü n n e p elt ü k közbe n elkészültünk a munkával is. Október 10én parancsot kaptunk, hogy mindenünket pakoljun k össz e és bemegyü n k Ujhelbe ahol benn van a kórhá zvo n a t és lefertő tleniten ek benn ü n k e t ez meg is történ t. Ruháinkat ösze rakjuk egy egy fogasra egy cédulát kapun k melyre majd a ruhát megka pj u k utána bemen t ü n k egy kocsiba amely fürdés h e z volt be rend e zve meg füröd t ü n k és utána megkap ju k a ruhán k a t és délutá n 2 órakor már megyü nk vissza Széphalo m ba. A faluvégén felálitott őrség már ujságolja, hogy meg érkeze t t hoz z á m az édesa pá m. Nem sok idő mulva csakugyan megpillanto t t a m az édesap á m a t nagy batyuval, egymás nyakába borulva ajkunk csókra nyillik könnyeink közö se n ászta t t ák orcáinkat. Majd el válunk én megyek paranc s kiadásra ahol megtu dj u k, hogy érkez et t hoz zá n k 50 pár bakancs és akinek leg rossz a b b a lábbelije az kapja a bakancso t. Ugyanis ez idáig még saját ruháin kba n voltu nk. A száz a d p a r a n c s n o k ki adja, hogy reggel kiosztja a lábbelit és meg indulu n k Miskolc felé a hus zá r száz a d h o z. Vissza térve szálás u n k r a ott várt rám az édesa p á m. Hossz u ideig beszélgett ü n k ezer és ezer tanáccsal látott el az éjet majd n e m ébren töltött ü k. A hajnali órában bucs ut vettün k egymástól elkisérve a faluvégéig akkor még nem gondolta m arra, hogy a viszon t látás csak két év mulva történik. Megvirado tt s a bakancso ka t szétos z t o t t á k ebbő l én is kapta m egy párat mivel az én csizmá m is teljesen szét m e n t még ezzel kapcsolato s a n egy vicces lapot is küldöt te m haza melyen az állott a csiz má m a t egy kis suskó alá tette m, ha Széphalo m ba járnak keressék meg. Ez a táborilap volt az utolsó a követke ző t csak két év után kapták meg. Meg indulva Széphalo m b ól 11 nap 42 km tettü n k meg Olaszliszk á n háltun k meg. A többi szálás adó község neve valamint azon községek nevei melyeken keres z t ül ment ü n k a fogságba esés alkalmával eltün tek igy helységeke t megneve z ni nem tudok. Volt rá eset, hogy 65 ső t 70 kilómétert is megte tt ü n k azelő tt ha valaki azt mon d t a volna, hogy ezt ember megtudja tenni kinevette m volna. Igy érkez t ü n k Miskolcra itt egy pár napő ot töltött ü n k ez id ő alattört é n t, hogy Horthi Miklós Magyarors z á g volt kormá ny z ója November 15 én fegyver letételt rendelt el igy megin dito tta k benn ü n k e t fel Kassára ide érve tud tu k meg, hogy Szálasi átvette Magyarors z á g vezetését. Kassán hevenyés z é s s el töltsük az idő t egyszer a pince paranc s n o k s á g t ól kilépési enged élyt kérte m amely nem volt más mint kiszökés. A városba. Kint töltött id ő alatt rátalálta m egy pék üzletre ahol 1.50 pengő ért lehetet másfélkilós kenyér darabjá t vásárolni azon n al megsz üle te t t benne m az üzleti szelle m. Megvásárolta m 8 darab kenyeret és bevitte m a laktanyába hol az állandó kártyáz ó csopor t na k eladta m 7 pengő ért igy a 12 pengő ből 56 peng ő lett ezt az üzletet 5

6 négys ze r megismé telte m s rövid id ő alatts z é p kis pén z öss zeggel rendelke z t e m de az emberi hiuság a pénzvágy amely katoná t magával ragad készte te t t enge m is a kártya megis meré sé r e. Az egyik pesti fiu minde n pénz ét elveszite tte kártyán megtud t a, hogy nálam is van egy kis megsz er z e t t pénz, megkért, hogy 200 pengő t adjak neki kölcsön és ő ad rá neke m 20 pengő t rá, ebbe én bele is egyezte m ső t nem, hogy bele egyezte m, hane m hoz z á kezdte m előbb 10 majd 20 pengő t állotta m a pesti fiu kártyájára. Ugyanis a kártya megfor dult és az emlitett Polesz Ferenc mert ez volt a pesti soroza to s a n nyert igy rövid id ő alatt Polesz Ferenc 500 én pedig 160 pengő t nyerte m. Közben jött egy para ncs melyszerin t Szlovákiába rendeltek benn ü n k e t egy napi munkára. A hely hol géppuska fészket ástunk Regeteruszkának neveztetett. Itt egy éjelre meg Szálásolu n k alig kaptu n k helyet, hol egy rövid éjszaká t eltöltsü n k míg végre elhelye zte k bennü nke t. A szállása d ó gazdá n k egy szót sem akart tud ni magyarul megvacsorá z u n k, termés z e t e s e n a magun k é ból és mivel nem akart tudni a házigaz d a velünk beszélni igy lefeküdt ü n k a ház földjére teritett szalmár a és rövid id ő mulva elaludt u n k álmaink ból dörö m b ölés és eréjes néme t hang költött fel a háziga z d a is azon n al megtan ul t magyarul beszélni és kért benn ü n k e t, hogy ne engedjük be a németeke t de mi azt mon d t u k, ha az elő bb nem értette a magyars z ó t mi meg most nem értün k magyarul. Igy aztán bejöttek a németek hozzánk azonnal mosdóvizet kértek megmosakodtak és el akarták foglalni a háziga z d a ágyát amibe n mi már beleszólot t u n k, a vita majdne m verekedés sel végző dött. Végreis a néme t engedet t, oda feküd t hoz z á n k a szalmá r a. Reggel ő korán elment és minket a háziga z d a megvendégelt ső t még utravalóval is ellátott. Még Regeterus z k á n a k a hegyes szikláin irtam ezt a rövid verset anyunak mely igy szólott. HEGYEKORMÁT SIMOGATÓ SZELLŐ HEGYEK FÖLÖTT ÁTSUHANÓ FELHŐ ÜDVÖZLETEM VIGYÉTEK ANYÁMNAK TUDJÁTOK OTT A SZIV ES LÉLEK VÁRNAK ÉS HA VISSZAFELÉ SZÁLTOK MAJD ÉNHOZZÁM HOZZÁTOK EL NÉKEM AZ ÉDESJÓ ANYÁM HAD SZORITSAM ŐTET KARJAIMBA HAD OSSZAM CSÓKJAIM SZERET Ő AJKÁRA Kelt Regeteruszka 1944 október 24 én. Visszaté rve Kassára találkoz ta m Gégény Sanyival és levelet küldve haza megirta m, hogy kik vannak velem IBRÁNYIAK. Itt kaptu n k zubbo n yt és sapkát mert még ezidáig saját ruhán k b a voltunk. December 2 án indultu n k Szentgot h á r d felé ekkor nevezett ki a századosur szakácsnak. 6

7 Mondja a közmondás aki ellopja a tüt ellopja az ökröt is. Szemü n k e t ezutá n mindig nyitva tarto tt u k, már maso dik napja gyalogolun k Szentgot h ár d felé teljesen este van mire elérjük Kemence nevü községe t az est homályba n a domb oldalon egy nagy ju nyájat pillanto tt u n k meg figyelme z te t t e m erre szakácskollégákat kihasználva a szürkületet szerencsésen megközelitettük a ju nyájat melyet oros z fogjok őriztek német parancs n o k s ág alatt. Odaérve a juhok összeszaladtak ahogy észrevettek bennünket. Annyira szabadkoztak tőllünk, hogy alig tudt u n k kettő tő l bocsána t o t kérni amiért oly nagyon megzavart u k, de hogy ezt a sérelme t minél elő bb orvosoljuk felvettü k őket a vállainkra s az őrz ő fogjok kiabálása köze pet t e rohant u nk vélek egy kis erdő ségbe hol már rejtve és fedve voltunk itt egy kicsit kifujtu k magu n k a t s az tán vittük a konyhá h o z holmár várt reánk a százados ki megdicsért bennünket a jó fogásért és kiadta parancsba, hogy másna p reggelre birka pő rkől tet akar reggelire ami be is követke z e t t a legénység is jobban birta a gyaloglást a pő rkő lttől mint az egyszerü zupát ól. A birka esete után 3 napra szinté n utólérü n k egy disz n ó ny ája t amit szinté n a némete k kész tet t e k arra, hogy hagyják el Magyarors z á g o t és szolgáljanak eledelül a némete kne k. Valahogya n ugy került a sor hogy még világosan elszálásoltu n k egy községgel előrébb mint hol a disz nó nyájjal találko zt u n k de a nyájat tovább hajtottá k, ahogy utolértek benn ü ke t a szálás u n k kapuját kitárjuk s én a kapu elé állok és erő szak olo m a disz n ók a t, hogy térjenek be hoz z á n k. Nagy rimán s ágr a sikerült egy jól fejlett disznóna k akarataima t meg magyará z ni és betért a nyitott kapu n a keritésen belül sürü n ültetett orgona jó rejtek hely volt az eltévede tt álatnak alig, hogy a falka elment azon n al levágtuk a jövevényt 2 napig ismét bizto sitva voltunk élelemm el. Igy értü nk el Szentgot h á r d r a. Itt egy hetet töltve megka pj u k a parancs o t, hogy Szilsárká ny ba megyü nk itt van a Nyiregyhá zi hus z ár ság és most fog átalven ni. Ugylátszik a tisztek is meg elégelték a gyaloglást és paranc so t adtak a be vagonirozásho z. Vonato n értün k Veszpr é m küls ő pájau dva rá ra itt az álomáso n lév ő konyha látott el élelem m el. Délben ebédkios z t á s van én nem akarta m ebéde r menni igy a vagonba n marad ta m és egy szerre megs z ólalna k az oros z raták apró 5 kilós bombá k at szórta k az álomás ra míg végig mentek a fejünk felett azideig a vagonb a voltam majd megford ult a k vissza felé és ekkor ugrotta m a vonat alá szoro sa n a vonat kerekéhe z simulta m de ez talán az utolsó máso d p e rc b e n történ t mert ebben a pillanatba n ismét ott voltak a gépek és ekkor a mi szerelvényü n k e t géppu sk á z t a végig a vagont melybe mivoltunk valósággal rostává lőtte hoz z á m 3 méterre esett le egy 5 kilós bomba még hallotta m, hogy a vonatkere k ét valami verdesi egyszer csak foróságot érezte m az egész teste me n és minde n elmulot t. 7

8 A szanitészek kezei között tértem magamhoz, kik elmondották hogy oromon szá mo n elindult a vér a légnyomá s t ól melyet kapta m de neféljek párna p mulva sem mi bajom se lesz. Tovább ment ü n k Szilsárká ny felé 2 napig még fekve mara d ta m de tovább nem lehetett mert ki vagoniro z t u n k, igy ismét a szakács kolégákh o z mente m egy nap gyaloglás után a század parancsnok megmondja, hogy még 68 kmtert kell meg tenni s ott vagyunk a rendeltet ési hejünk ö n. Mi meg tárgyaljuk, ha csak egy mód van rá még egyszer jóltarts u k a száz a do t valami husfélével, had emlegesse ne k meg a fiuk, ha valamikor megéh e z n e k. Az alkalo m min dig meg volt mert közel voltunk a Német határho z s napont a 4-5 gulya, nyáj vagy ménes ment átal a határon amit a németek hajtotta k az orosz ok elől. Délutá nra jár az id ő mikor elszálásolu n k alig egy fél óra mulik el mikoris a már megs zo k o t t idegen nyelvü kiabálásra lettün k figyelmesek ki megyünk a kapuho z s lát juk, hogy a Németek egy gujabeli csordát hajta nak ezt aki nem látta elsem tudja képzelni mennyi jószág lehetet különöse n ki csak a falusi csordát látta. A gyönyörü Hortobágyi gulyák ott mentek ismét mint m á r anyisz or a sze meink elő tt. Szokás u n k h o z mérten a kaput kinyitott u k és oda áltunk a nyitott kapu elé a jószágot hajtó oros z fogjok 8 10 méter távolságra mentek a jó szágok mellett ők ugyan nem sokat törődtek vele, hogy ki mit vagy menyit fog el belőle igy mi bátran fogtuk meg egy magyar ökörnek a szarvat és hivtuk a mi vendégs z e re t ő konyhá n k felé ahol nem mi akartuk őt meg vendégelni, hane m ellenke ző en ő minket. Igaz, hogy a szegény álat váltig szaba dko z o t t de egy pár páca csapás meg bátoritot ta s az udvaron álócsü rb e vezettü k és mire az utója elment a gulyának a mi ökrün k félig megnyu zva feküdt elő ttünk. Ezzel a szakács kaland véget ért. 8

9 Átves z a Nyireg yházi huszárság ( 1944.XII.25.) Másnap még jó ézü falatokat szab d alt u n k a lopott ökörbő l gujásos n a k az ebéd fél háromra készült el mivel mozgókonyhánkban a tüz gyakran majdnem bealudt mert vagy ki hullott vagy a levesleve locsolta be a rázós út miatt. Ekkorra megis érkeztünk Szilsárkányba. Az ebédet kiosszuk utána a század sorakozik elosztásra. Mi elmoss u k a kondér t, ekkorra egy Nyiregyhá zá r a való őrmester a Szabolcsiaka t kiválogatta mire oda értem be is vitte őket egy iskolába igy egyed ül marad t a m idegenek között elszaka dva a földiektő l mert mi még azon este vissza ment ü n k mint egy 6 kilóméter t ez a hely volt Rábacsa na k. Ide már csak egy őrmester kisért bennü nke t még egyetlen Ibrányi fiu volt vélem ez volt Márton Ferenc de mikor a káesseseke t kiválogatt ák őt is elvitték. Igy teljesen maga m mara d t a m elszaka dv a az Ibrányiaktól ső t még Szabolcs m egyesi iscsak kett ő volt. Majd egy Kisvárdai tizedes névszerint Mándoki József magáh o z vett, biztatva azzal hogy énben n e m saját öccsét látja neféljek ő biztositja hogy néke m jódolgo m lesz. Azonn al elvitt az ő szálására hol két ló voltaz övé és az enyém. Másna p megka p t u k a ruhát, felszerelés t. Mándoki beváltotta a szavát mert tiszta uj ruhát adatot t nékem. Aznap mikor a ruhá t megkap t u k pihenő nk volt megisme rt e t t é k lovainkat ezzel eltelt a nap. Másnap a nyergelést tanul má ny o z t u k délutá n már men t ez is. Engem a tizedes még este is oktatot t mivel egy száláso n voltunk együtt aludtu n k nem egyszer arra ébredte m, hogy épen akor csókolt meg, mon d h a t o m, hogy igazá n szeretett. Minden nap kijártun k a legelő re lovagolni délelő tt lovalda volt délutá n gyalok rukkolón voltunk. Igy telt el a December hóna p is Január 12 én parancs kihirdeté se n vagyunk hol megtu d t u k, hogy másna p megin d ulu n k németo r s z á g b a az uj címet mind en ki megkap t a amely igy szólt Nach Bamberg 4/1 hus z ár z á s z l óalj Nürnbergtő l észak nyugatra. 9

10 Elhagyjuk Magyarországot ( 1945 Január 13.) Bánatosa n veszü nk bucsut a kedves Csanaki lakosságtól akik őszinte szivekbő l sirattak bennü nke t. Minden kapuba n ott állott a család apraja nagyja és boldog Istenhozzá dot intenek. Bizonnyal mondhatom, hogy sok kisleány nem aludt el éjjelen kiknek a szerel me most nótas z óval megyen idegen ország ba. Másnap léptük át a néme t határt körül belől még 20 kmre lehettü n k a határh o z mikor négy orosz gép megjelent a fejünk felett és hoz z á kezde t t keringeni mire a szá za do s elorditott a magát szét ugratás 20 m távolság. A lovakkal be ugrattunk a szántóföldekre hol cm hóréteg volt szétoszolva leugrálu n k lovainkról s lefeksz ü n k a hóra meg kóvályog egy párs z o r a gépma d á r aztán eltünik minde n hiba nélkül. Napi km lovagolunk elérve a határt néma csönd csak a lovak patáina k egyenletes csattogá sa és 224 ember szivének dobogása zavarja meg a méltóság teljes csönde t. Egy percre megáll a száz a d a száza d o s úr egy pár lelkesit ő szót szólott és aztán ügetést vezényelt nehogy a fájó sziv megs z ök te té s re kénys ze rits e gazdáját. Lehorgasztott fővel ügetünk még a százados úr elfelejtett vigasztalni bennünket igy mentünk néhány kilómétert hangtalanul míg az egyik szakaszvezet ő elkezdte a bucsunót á t. ISTENVELED ÉDES HAZÁM UJRA VISZONT LÁTLAK. Siró rivó jó szüleim karjaiba szállok Édes kedves tubicáim csillag galambjai m Messze majd az id egenből ujra vissza szállok A nótát átvette a száza d s nems oká ra eljött az est. 10

11 Németországi fogadtatás. Ósztria Els ő nap Bécsujhelig érke zt ü n k arra gondoltu n k, hogy ha átal lépjük a határt mi is ugy fogunk tenni a lakossággal mint nálunk tettek a némete k de ebben a gondolatb a n határo z o t t a n csalódt u n k mert a szá za d o s a legnagyobb fegyelmet tartot t a között ü nk a osztr ákok még vizet is alig akartak adni ez ugyan nem is igen hiányzot t mert az Alpokban fok hideg volt ennek ellenére alig tudtu n k egy szellő s pajtába elszálá solni ugy a lovak mint az emberek dideregve bujtak össze a lovakat a nyergel ő pokróccal letakart u k igy nekün k még két takaró pokrócu n k marad t. Nekünk ugyan háro m kiló méterre volt egy iskola beren d e z ve szálásul de a szá za d o s ugy határo z o t t, hogy minde n ki a lova mellett mara d igy csak a gyalogságu n k mehetet t be a szálásra ugyan is a száz a d n á l nem volt min de n ember nek lova igy csak azok kaptak lovat akik jól tudtak lovagolni nehogy a hoss z u uton a lovakat feltörjék, de a gyalogságn a k is anyit kellett megte n ni mint a lovasokna k. Igy megvetet t ük az ágyunkat a lovaink faráho z betakaró z t u n k és a fáradt sá gtól hamar elaludt u nk. A nagy fáradságtól lábaink beledagadtak a csizmába arra ébredtünk, hogy takarónk fehér lett ugyanis ötcentimé te r es hótakaró ékeske de t t felettü n k igytelt el az első éjszaká n k. Ébresztő kor minde n tagunk elvolt gémbere dve ló ápolás után megérke z e t t a finom fekete kávé. Nyolcórakor folytatjuk tovább utu nka t az osztrák o k mind en ü t t gyülölettel fogadn a k benn ü n k e t. És az id ő sem akar enyhülni már közölünk 12 ember a gyengélkedőn van fagyási sérüléssel. Kétheti utazá s u n k után kaptu n k négy napo s pihenő t. A pihenő t neheze n töltsü k mert a kiképe zé s itt is szigorua n folyik. További parancso t kapva még két hetet töltün k Thersch n e k b e az utólsó héten versenyre készülü n k a versenyen való teljesitmé ny 3000 méteres futás ebben van egy hegyoldali vizmos ás mely 18 méter mély ezen keres z t ü l menetel ugy törté n t, hogy mikor lefelé ment ü n k a lóhátá n kellett ülni s mikor leértü n k a vizmo sá s b a lekellett szálani és ugy felkapa s z k o d ni a lóval a tulsó partra utána négy akadály ugratás szá z métere n ké n t. Els ő akadály 75 cm máso dik 100 cm harma dik 130 cm negyedik 150 cm volt a negyedik akadályo n a szá za db ól csak 6 ló ment átal ezek közül az els ő volt az enyém. A parancskihirdetésen cigarettát kapunk és a százados úr meg dicserő beszé dé t amely többet ért a cigerettá t ól. 11

12 Fojtatjuk utunkat és ismét repül ő támadás Frejlassigba érve bevagonéro z u n k és vonaton fojtatju k utunk a t. A vonatu n k alig hogy pár kilóméter t megyen hirtelen fékez és megáll a lovak egy csomó ra dő lnek mi pedig parancsot kapunk a szerelvény elhagyására de már kés ő volt mert a felyünk felett ott csillogtak az angol fényes gépek. Süvit a bomba vonat roncsok szállanak a levegő be mi kiugrálun k a vonatb ól és futun k az alig ötven méterre lév ő erdő be erre a vadás zge p e k reánk csap na k és gépp u s k a tüzet zuditan a k reánk. Najd ugyeltün n e k ahogyan jöttek halotta kat sebesülteke t hagyva magok után. A szerelvényü n k végén négy vagon kigyulatt melyben az élelmünk volt tartalékolva és egy vagon szivar Hozzá ke z d ü n k az oltásho z amely sikertelen volt, közbe n megérke z n e k a mentő k és 6 sebesültet bevitték a Pronn - Haugyi kórhá z ba. Itt ismét kivagonéro z z u k a lovakat és egy nagy istállóba kössük be, a mi szállásu n k továbbr a is a vagon marad. Egy hetet töltünk igy el lovaink alá feny ő galyat hordu n k közbe n az egyik hus zá r elbarangolt a közeli faluba és ott felderitett egy széna kazlat jobban mon dva egy csürt mely tele volt szénával ezt tudt ula dva a fiuknak tizen az est beáltával elmen t ü n k szénáér. Mivel a széna bálázva volt nem sokat kellet vele bajlód ni mind nyája n fogunk egy egy bálát mely kb kg lehetett igy indultu n k vissza a lovakho z félutba n az egyik kolegának kiszaka d t a bálja s ő a nagyjából összefogta és ugy indult után u n k helyeseb be n velünk mert megtarto t t u k a katon a 10 parancsola t 4ik pontját mely azt tartalmazza: A KATONA NEM HAGYJA CSERBEN BAJTÁRSÁT Termés z e t e s e n nem ügyelve arra, hogy a széna elne huljon zavartalan ul megyün k tovább visszaérve végig adjuk a lovak elő tt reggelre csak az elcsorgot t szén a maradt, amely a németet oda vezette hozzánk. Egyenest a szazadparancsnokot kereste és el ő adta, hogy a Magyar kato nák az éjel elhozta k 1,5 hóna pi takar m á n y á t. A száza d o s dübe jött és azt mond o t t a, ha ügyetlen ek voltatok én megtanitalak beneteket erre a még vonatba n lév ő senából kötött egy pokróccal termés z e t e s e n anyit amenyit a pokróc jól befedet t erre fogott egy sepr ü t és ő sepret te a vonattól az istállóig el azt az utat hol a szén át elfogja vinni, az egész szá za d ott volt tudt u k hogy ezen munk á n a k megissz u k az árát de ő a sepr üt senkinek nem adta átal hiába kértük tőle. Majd hogy végzet t a sepréssel felvette a széná t és bevitte a lovaknak utána kiadta a paranc so t a vagonig seprett helyen minden ki egy fél marék szénát szedje n természetesen egy szálat sem lehetett találni. Erre megkérdezte a századot, el lehet e vinni a szénát ugy hogy necsorgassuk el. Erre egész század természetes azt felelte hogy ellehetvinni, na ha ellehet sorako z ó az erdő be felsorako z u n k és vigyázba álitotta az egész szá za d o t 2 óra hossz áig majd 5 ember kiszé d ü l oszolyt vezényelt. Másnap be vagoniro z u n k és meg indulu n k Bamberg felé. Nűrbergi állomáso n befutott egy cukorral megrakot t szerelvény nyitott kocsikba n volt a cukor mind nyaja n megro ha n t u k és pakoltu k ahová csak tudt u k. A f ő szakács már egy zsákot vitt be a vagonba és huzt a a másikkal mikor az őr rá lőtt a golyó nem érte de megijedt igy bevitték az álomásparancsnoksághoz és agyon akarták lőni alig tudta a szá za d o s kikönyörögni. Aztán továb mentü n k más na p Megérkezt ü n k Bambergb e a kivagonéro z á s k o r ismét bomba táma d á s t kap un k hét lovunk elpus z t u l az őrmester megsebes ül. 12

13 Bevonulunk a Bambergi Huszárkaszárnyába. Elfáradta n vonulu nk a kaszá r nya felé a kapu kitárul elő ttü nk s a Németek szivesen fogadn a k benn ü n k e t jó ebédd el látnak és minde n ki megka pja a 10 darab német cigarettáját. Ugy a laktanya mint környéke szép e n volt diszitve az istáló beton váluval önmü k ö d ő itató készülékkel volt ellátva. A nagy épület mellett nékü nk az istálónyujtot t szálást szalma volt a fekv ő helyünk pokróccal takarva ez is szépe n diszlett. Élelmünk nem volt valami bőséges igy pótoltuk répa szelettel amit a lovainkn ak adtak eledelül, ebbő l megrakt u k zsebeinke t ugy ettük, ha gyomru n k könyörgöt t eledelér. Majd kiválogatn a k a tisztes iskolára benn ü n k e t. Első nap a fegyverne m e k ösmerte té s ével telik el az id ő minde n napn ak más és más progra mj a van. Éjelt nappalt eggyé téve tanulunk, délelőtt gyakorlati, délután elméleti dolgokkal foglalatos ko d u n k. Az egyik alkalo m m al tereplovar d á n vagyunk. Feladatu n k, hogy az ellenséget mely a hegynek másik oldalán van meg kell ugy közeliteni, hogy észre nevegyen bennü nke t. Hárman kimentünk terepkutatóknak az én parancsnokságom alatt. Minden házat, bokrot és ehez h a s o nl ó terep tá rgyak a t megvizsgálta to k igy halad u n k előre a szá za do s minde nt figyelt és fojton magyará z o t t a csapat n ak majd megpillantva az ellenségn ek kiküldöt t szaka s z els ő őrseit jelt adok a csapat n a k sapká m a t a karabéjo n forgatva. Az adott jelt átal vették s karjellel vágtára vezényel benn ü n k e t a főcsapat. Átalvágva magunka t az ellensége n, kik a főcsapatr a vártak s reánk nem is lőttekk, hogy elne árulják holléttöke t. Ez a szá n d é k ok meghius ul t mert a főcsapat megkerülve a hegycsucso t a hátok mögé került. A gyakorlato t lefujják, utána megbes z élé s mi volt helyes és mi nem a gyakorlat alatt. A szá za d o s felelő sségre vont, miért jártak a terepkut a t ók minden terep tárgyat erre azt feleltem, hogy nem tudhat t u k hol van az ellenség elrejtő zve és nem akarta m a szá za d o t reckéro z ni inkább mi győ ző djünk meg felőlle. A száz a d o s úr megdicsért és ettől kezdve mindig embere voltam. Az iskola március 4 én végző dött 8 karpas z o m á n y o s t léptet tek el ő és a legénység sorából 4gyönket őrvezető knek. Az altisz tek harags z a n a k reánk éa amennyiben csak lehet igyekeztek minde nt félremagyará z ni termés z e t e s, csak akkor mikor a százados úr nem volt jelen. Mi igyekszünk mindig a legpontosabban végezni a reánk bizott feladato t. Március 17 én éles lövésze tre megyü nk itt ismét jóered mé n n yel járta m a lövészete n III. dijat nyerte m este parancs ki hir de té s alkalmával kimon dj á k az ered mé ny t és jutalm ul 20 szivart kaptu n k a szá za d o s urtól. 13

14 Tábori őrsre rendelnek ki.. Április 14 én parancso t kapun k, hogy Mándoki tizedes para ncs n o k s ág a rajo m m al foglaljuk el a Tersnici tábori őrsöt mely a száza d t ó l mint egy 36 kmre feküd t az út veszéjes de a para nc s szerint az őrsöt minél elő bb elkellet foglalnun k. Teljes erővel vágtá z u n k mikor egy erd ő szegéjé he z érünk egy német autó tülköl és elő z benn ü n k e t. Ebben a pillanat ba n egy angol vadás z gép csap reánk és géppu s k a tüzet zudit felénk s az utolsó máso d p e rc b e n ugrott be vélem a ló az erdő be ez volt katonaidőm els ő eset, hogy a ló odament tőlem a hova akart és ez volt a szerencsém mert a gépkocsit közvetlen mellette m teljes soro za t o t kapo tt és négy német katona holtan mara dt a helyszine n. A lovam oly ideges lett vélem együtt, hogy alig tudta m megülni a nyeregbe igy érünk a tábori őrsre. A németek állandóa n vonulnak visszafelé magok elő tt hajtva a francia fogjokat kik fehér zás zlót visznek maku kkal melyet a magasba tartan ak valahánys z o r gépz ug á s t hallanak ez gyakori is volt mert nem volt olyan óra hogy elmulha t na anélkül, hogy gépek ne jelentke z t e k volna és a repülő ben ülő k látták a fogoj franciákat igy nem bocsáto tt a k gépp us k a tüzet a katona sá gra sem. Két nap mulva telefon jelentés t kapu n k az őrs azon nali elhagyásár a. Megérke zés ü n k alkalmaval tudju k meg, hogy az angolok tőlünk 80 km vannak és be akarnak véleszembe vetni bennünket. Április 17 én foglaljuk el az álást, felszerelésü n k igen gyönge volt szakas z o n k é n t 1 géppuska 3 tár lőszer 3 rohampu ska szintén 3-3 tár lőszerrel s karabélyokhoz tár töltény ezzel a gyönge felszereléssel a kartak benn ü n k e t bevetni. A száza d egyhang u a n határo z o t t, hogy nem vessz ü k fel a harcot oly túlerő vel sze mb e. Állásun k egy erdő ben huzó dik. Április 28 án akna tüzet kapu n k utána csönd uralko dik csak a harckocsik berregése zavarja a méltósá gte r h e s erd ő halgatagsá gát. 29 én az amerikai katonák megjelen ne k és elfognak benn ü n k e t. Örültü n k, hogy fogságba eshett ü n k megmot o z n a k fegyvereinke t elszedik és a közeli faluba szállitana k hol táborhely volt. 14

15 Megkezdődik a fácánélet IV. 29. Az éjelt egy nagy pajtába töltjük, hol kb fogoj volt összegyüjtve reggel jobban mon dva éjel 1 órakor felzavarn a k és gépkocsira ültetne k benn ü n k e t és egy éjel egy napi őrült szágul dá s után megérke z ü n k egy gyüjtő helyre hol ezren lehettü n k németek magyarok egyarán t. Az es ő szakad t két nap két éjel minde n ü n k átal ázott enni már negyedik napja nem kapu n k de nem baj hisz vizünk van bőven a gyüjtő táb or 3 méter vizesárok kal van körülvéve és ben a táborba n is mindenütt álott a víz igy csak álani tudtunk fejünket bele huztuk nyakunkba akár a mezei fácánok innen szere z t ü k a fácán nevet. Már az éség kezd t e gyötör ni az elfázot t népet elfogatás u n k t ól szá molva 5 napot megkapj u k fejenkén t a napi fejadagot mej álott 2 deci korpa leves és négy darab keksz bő l. Erre a finom eledelre másna pig csak a vizet ittuk. Igy ment ez egy hétig. Majd május 10 én bevagoniro z n a k benn ü n k e t és meg kapjuk els ő izben az amerikai konzerveke t fejenké n t 6-6 külömb ö z ő konze rvált husd olgoka t termés z e t e s, hogy kenyeret nem adnak hoz z á mind nyája n nekiláttu n k az evésnek sokan 3-4 konzervet is megette k de én és még bajtárs a m csak egyet ettün k meg belőle. A vonat megind ult vélünk és szág uldo t t éjel nappal egyarán t már a szo mj u s ág kezd urrá lenni felettü n k de csak anyit tehett ü n k, hogy ordito z t u n k és vertük a reánk zárt vonat ajtaját míg végre másfélna p után megálunk egy álomáso n. Hol közülü n k is 4 ájult embert kivesz ne k utána minde n ember teleihatta magát és vagono n ké n t 25 liter vizet feladnak volt benzi nes kanná ba n és ismét tovább megyünk. A helyet mit elhagytun k és hol vagyunk megneve z ni nem tudo m. Elég az hozz á, hogy négy nap négy éjel uta zá s után a vonat megáll és ki vagonéro z u n k utána gépkocsira szálva egy órai út után megérke z ü n k egy sátor városba ami köröskö r ül háro m méter széles és magas szurós dróttal volt körülvéve. Egy amerikai orvos vesz átal bennü n ke t és két oltást kapun k bal karunk b a utána 24 embert oszta n a k egy sátor alá. Május 15 én már ismét kapu n k ebédet amely egy szelet kenyér 5 dkg halkon z er v és 4 deci takar m á nyré p a levesbő l áll ez igy fojt 2 hétig ekkor össze állitanak bennü n k e t és megjelenik a tábor kapujáb a n egy teher autó majd ábc szerint megka pj uk a Princes Alberg feliratu finom dohá nyt 3 pakli papír és 3 pakli 18 szálas gyufát. Május 29 én a hejzet javul már napon ta 2szer kapu n k enni napi fél órákat háro m esetbe félmez t elen kellett a forró naps ü té s be n tölteni, hogy szokju n k hoz z á a meleghe z de kivolt adva paranc sb a akinek a hátát felégeti a nap attól elvonják egy napi étkezé s t. Mindenki elvan gyengülve egymás t támogatva vánszo rg u n k az illemhelyre nagyon sok fogoly elpus z t ul a vég elgyengülésb e n de mit is törő dik azzal a táborpa ra nc s n ok hisz az ő vérei ezer szám ra pus z t ult el a HITLER szavára ugyanis a táborfurer mindenütt zsidó volt. Érthet ő tehát a sanyaru élet oka. A helyzet kezde t t kibirhata tla nn á válni a napok nehez e n telnek igy j ő el junius. A szél álandóa n fuj a homok tenger uszik a magasb a. A tenger is fellázad habjait magasba emelve tajték zik. Sok ember meghal a leg szörny ü b b halállal az éhalállal Julius is igy telik el. 15

16 Dachaói lágerbe megyün k.. Agusz t us els ő felében beszálitanak német területre a daschaói lágerba. A helyzet teljese n megválto z o t t a sátorok at barak lakások váltják fel az élelmü nk is megválto z o t t napo n t a háro m s z o r kapu n k enni roha m o s javulás közben sok ember a korházban kerül. Munkára járunk Münchenbe romot takarita ni. Az élet a multho z képest arany az amerikai katonák teljesen felöltöztettek bennünket de mi ezzel nem elégedtünk meg min de nki igyeke zet t minél több ruhát össze harácsolni ebben a szán d é k u k b a n nagy segitségü n k r e volt hogy Amerikai ruhara kt ár a k b a n is járunk dolgoz ni és ez nyujtot t segitségeta zabrálás h o z. Ugy nézt ü n k ki mikor jöttü n k kifelé a raktárb ól mintha tuggya Isten mijen kövérek lettün k volna pedig csak a sok ruha muta to t t rajtu n k. Ezt az amerikai katonák csak nevették. Még ezen idő ben történ t, hogy élélem raktárba n dolgoz un k a négerek vigyázna k ránk nevetgélve nézik, hogy a magyar fácánok egymás u t á n bontog atjá k fel a külömbö z ő konz erve ket az egyik magyará z a többieknek azok hasokat fogva nevetik az előbb beszél ő néger oda jön hozzánk és figyel de mi már oly bizalmasaknak éreztük magunkat vélek szembe, hogy figyelemre sem méltatt uk majd meglátja mikor az egyik fogoly felbont egy zsirkon z e rvet ekkor odalép hoz z á a néger és meg etette véle a kilós zsirkon z e rve t, tehát ez volt az a nevetni való amit az előbb tárgyaltak ettől kezdve ki milyen konze rvet bonto tt fel azt megkellett enni ezvolt ezen t ul a szóra ko z á s u k. Igy telik az id ő álandóa n hitegetn ek benn ü n k e t a haza vitellel egyik hónap ról a másikra de mi már figyelemr e sem méltatt u k, majd egy napo n bejön a táborba egy veres keres z t e s n ő ki el hires z telte, hogy egy márka ellenébe eljuttat magyar országra. Mindenki leveletir és viszi a megjelölt barakb a hol ő tartóz k o d o t t igy csakha m a r márká t keresett a n ő és vitte magával a soksok sóhajoka t rég nem látott szeret teinkne k. Mindnyájan abba a remé nybe voltunk, hogy leveleink eljut haza az egyik napo n aztá n kin dolgoz u n k München utcáin s látjuk, hogy itt is ott is seper a szél egy egy levelet feltün ő volt előttünk mivel magyar irásvolt még előbb azt gondoltu k, hogy repülő géprő l szórtá k le, de aztán fel ösme rt ü k benne saját leveleinket ebbő l megtu t t u k, hogy a leveleinket a véd ő n ő csak a táborb ól hozta ki és szét szór ta a városba ugy látszik őneki csak a pén zre volt szüksége amit tőlünk elzsarolt. Majd két hét mulva a magyar konz ul rádióba köröz te t t e a szélhá m o s nő t. Igy kesereg tü n k bizonytala n hireket halva az othonról. A leg valóságosa b b hir még eszerin t amit hallottu n k Nagyhalás z, Ibrány, Paszab, Buj, és Gáva teljesen elvan törölve a föld szinéről. Ettől a perctől kezdve mindig csak a haza szökés volt az agyunk ba. Minden nap ember szököt t meg, hogy haza jutott ak e vagy sem nem tudt u k annyi bizonyos, hogy hoz z á n k vissza nem tértek. Már én is egyhete mindig készülődök a megszökésre. 16

17 Megszö kö k Dahcauból I. 19. Barátaim egy hete kihordot t á k munka helyre a ruháima t mindig kész ülte m a megsz öké s re de ezidáig sikertelen volt válalkozá s o m a barátok sem voltak hajlan d ó k tovább hurcolni a ruhái mat ső t még azt mon d o t t á k hogy nem is akarok megsz ö k ni csak őket hitegete m. Ez a megjegyzé s ö k bizony fájt is néke m, de nem volt mitte n n e m mert mindig oly felügyelet alatt voltam hogy ráse m gondolh a t t a m a szökésre. Már döntöt te m is ma megs z ökök ha bárhogyan is. Egy kis hó szálongot t a reggeli órában a hoz z á n k beosz t o t t amerikai őrség nagy tüzet rakato t t és körül álva meleged tek, mi pedig az ótóról huz t u k lefelé a romot. Már a negyedik ótó fut be a rakodóhoz és az őrök egybe tömörülését kihasználva mondom na na most és mint egy 13 méter magas romhal m a z r ó l lecsus zv a egy gyalog ösvényen nekivágta m a bizonytalan s ág utjának irányt ü és térkép nélkül keres z t ül a hegyek rengetegé n. Már két órája bojongok az erdő ségbe n mikor ember beszé d ütötte meg a fülemet, arra tartok, hogy érdeklődnék tőlök de mit is és hogyan mert eddig még egyáltalán nem tudta m beszélni német ül. Megkérde z t e m tehát vo iszt dorf vagy is hol a falu de hogy mejik falu azt én nem tudta m majd ő mon d o t t egy község nevet mejre én azt mondo t t a m az az. Ugyan is mindegy volt már csak kijussak az erdő ségbő l. A német ne k csak is igaza volt mert nem sokára kutya ugatás ütötte meg fülemet és feltü ntek sze meim elő tt a kis német falu kis templo m a be érve a faluba megtu d t a m, hogy mint egy 4 kmre van egy tanya melyen ott tartó z k o d o t t egy sváb család melyet kitelepitet te k. Én azon n al odavette m utama t. Az udvaron játsza d o z t a k a gyerekek de német ül beszéltek meg szólitottam őket és csodálkozásomra hozzám szalad és hozzá kezdet t csókolgatni és azt mon dja, ugye magyarbácsi miért ü n k jött és elvisz bennü nke t haza enge m is meg anyuká m a t is mert azok a rosz rendő rbácsik elhajtottak bennünket és mi mindenünket ott kellett hagyni. Alig tudt a m szóho z jutni a kis gyerek elfogó do ts á g a láttára. Azért még is azt mon d o t t a m, ha jó leszel akkor haza viszlek csak mon d hol van anyuká d? Tessék velem jönni kézen fogott és ott hagyta a bámuló német gyereket. Meglepeté s volt szá mo m r a, hogy mihelyt be mente m a szobá ba és megs z ólalta m egy n ő a nyakamba borult és keservesen sirt. Könny hullásközött mondotta el, hogy férje katona és őtet két gyerekével együtt kitelepitet ték mivel sváb szár m a z á s u sokáig beszélgett ü n k és lediktálta azon helységek neveit melyeke n keres z t ül kell majd menne m. Mijen jó. Mijen kellemes érzés fogott el mikor zsebe m b e tehette m ezen papirocská t melynek segitségével majd haza tudok jutni. Már biztos volta m benne, hogy sikerül válalkozá s o m ó hát miért is ne mikor a fel irt helység nevek 17

18 Hegyeshalo mig vezettek. Ugy tunt fel elő tta m minth a már ott is lennék. De az idő szalad a téli napok rövidek az késztete t t a mielő bbi el bucsu z á s r a a magyar nő től idegen földön. Keserves sirás között váltam el a nőtől és gyerekeitől. Husz márkát és sajtot adott utravaloul és Isten segitségét kérte a haza jutáso m r a. Meg indulta m ismét uta ma t a nagy erdő ségnek vette m gondolva, hogy ide a policárság keze nem hatol. Setéte d ni kezd a hó hullott a néma meltósá gb a n áló erdő ségre a menést meg gyorsitott a m, hogy a közelben lév ő falut elérje mgo n d olvaa rra hogy ott megs zálá solok. Az este be állott teljesen mire a faluba érte m sorra járom a házaka t de szálást nem kapok mivel nem tudta m a Németekkel beszélni igy tovább mente m az erdő sége n míg végre az a gondolat szálott meg, hogy az éjelt itt töltö m az erdő ségbe n már meg is találtam a szálás o m a t egy méteres fatönkö t nézte m ki a havat le seperte m róla és leteleped te m. A menés közben megiza d o t t ruhá m hülni kezdet t majd én is dideregni kezdte m és valami meg nem magyara z h a t a tla n ésre csak tovább indulta m. Ekkor tudja a jó Isten honn a n honna n n e m esze m b e ötlött az egykori betyárnó t a és azt vette m észre, hogy már énekele m is a minde n kitő l elhagyatott vadonba Betyárgyerek az erdőbe Bujdosik a sürüségbe Gondolkozik egymagába Holháljon meg éjszakár a És ugy érezte m, hogy ez a dal csakugya n én reám szól és mente m mente m a nélkül, hogy haza jutáso n kívül valami is esze m b e jutott volna. Körül belül a rövid pihenés után még másfél órát gyalógolta m mikor egy gyors világosság tünt fel a távolban az erd ő rengeteg mélyén. Azt gondolta m ide már a policárság keze nem ér el s oda meres z elte m a világosság közelébe. Ahogy közelebb értem látom, hogy egy erdei házból szürődik a gyér világosság. Ruhám at leverve a vastag hórétegtő l bekop ogt a t t a m az erdei házba. Bent egy háza s p á r fia leánya és 2 fiu gyerek volt. A lakásba n nagy tiszta sá g uralkod o t t háló szoba fürd ő szoba vendégs z o b a és egy spájz volt a lakás beosz tá s a. A német háza s p á r szeretet tel fogadot t, leültette k és azon n al meleg vacsorával kináltak, vacsora után megkérd e z t e k, hogy hova akarok most men ni. Rövid gond olko z á s u t á n azt mon d o t t a m egyenlő re itt szeretn é k meghálni és reggel tovább megyek valami munk át keresni. Erre ők szere tet t el ajánlották fel vendég szobáju k a t, hogy ott meg hálhatok. 18

19 Kertészn ek csapok fel X. 20. Kis id ő mulva kimegyek, hogy kissé szét tekintse k az udvarba n, hogy netalán ha menekülni kell az éjjel legalább el tudjak valamerre rejtő zni. Egy szökevényne k minde n t átal kell tekinteni mert minde n kiben ellenséget lát. A látottak elégmegnyugtatást biztositottak számomra. Igy nyugodtan tértem ismét be a lakásba csak biztositék ul azért mégis kinyitotta m a vendég s z o b a ablakján ak a külső zárát. A kert tele volt gyümölcsfákk al amik egyáltalán nem voltak gondo zv a, s rögvest megsz ülete t t agyamba, hogy gártner n e k vallom magam a t. Ezzel a gondolattal lépte m ismét a házba. A család ezer és ezer kérdések kel halmo z o t t el s én kézzel lábbal magyaráztam s az összes német tudásomat összeszedve igyekezte m minde n olyan kérdéseikre megfelelni amit megér tet te m és amit meg tudta m magyará z ni. EGY SZÖKEVÉNY. Idegenbe feny ő erd ő zöldellik. Lombjai alatt egy szökevény bujdosik. Megpihen egy levágott tönk dereká n. El el töpreng a szivének fájdalmán. Sóhaly száll a kebléből most messzire. Besötétül még az égis felette. Bánatában azért mégis dalolgat Melegtüz hely távolról is csalogat Beljebb sétál feny ő erd ő méjébe, Találhat még itt is szálást éjelre. Ahol nyugton lehejthetja a fejét Polic keze ily messzire már nem ér Fehér hó hull a bujdosó nyomára Lepelt borit a zöldfeny ő lombjára Benne már a madárdal is elné m ult Vigasztalást itten senki régne m nyújt Messze messze egy lámpa fé n y integet Jer bujdosó jer énhoz z á m közelebb, Védő n nyujto m karo m feléd óh nefélj Csalódás és bánat téged itt nem ér. ( Othol ) Nyugto n pihensz majd éjjel ágyad ba n Otthol járhatsz a te édes álmodba És álmodba n öleled az anyádat S fel ébredsz ujra epeszt a bánat 19

20 (Kelt Lesendorf X. 21, Gégény Béla 4/1 husz. örv ) Lefekvés előtt megkérdezték mia foglalkozásom amire én határozott német kiejtéssel mondo t t a m hogy gártner isch Bin vagy is én kertés z vagyok. Aztán a család tagjai besz élgettek hozz á m melybő l megértett e m, hogy szeretn é k, ha a gyümölcsös üke t megtakarita ná m. Erre a kérdésére nem szá m olta m mert minél elő bb haza akarta m térni de mit volt mit tenni a munká t fel kellett válalni mivel ugy térte m e lakásba, hogy munk át keresek és ha ezt most megtaga d o m azon n al alárulom magamat ami kész elfogatást jelentett igy megegyeztünk, hogy a gyümölcsös t megtaka rito m másrés z t pedig azért válalta m mert a hoss z u utra pénzem és ennivalóm nem volt s tudtam, hogy ha egy hetet el töltök is de munkám után valamit majd csak kapok. Ezek között agon dolato k között térte m nyugovóra. Az éjjel édesálo m b a merülve teljese n reggelig aludta m álmaimba n mindig az elfogatás veszéjébe n forogta m már szinte jólesett, hogy fel ébredte m. Megmosakszo m megreggelizem és hozzálátta m a munkához. Itt egyéb emlitésre méltó dolog nem történ t a fákat egy hét alatt rendbe hozta m. Hétfő n kész ülő dö k hogy tovább fojtass a m utam a t. A gazda aztán azzal a javaslattal ált elém hogy az ő bátyjának a felesége a kórhá z b a n van és nagyon kérte őtet, hogy enge m hivjon el oda mert szere tne vélem beszélni. Én ráis állotta m és rövid id ő mulva már lépkedtünk is a szomszéd község felé. Nekem ekkor ezerfelé volt a gondolato m a szivem fájt, hogy még mindig nem mehete k tovább mindeggy gondolta m ugy is kijáts z o m a germá n n a k eszét mert idáig még ezen gaz dá m sem tudta, hogy én egy szökevény hadi fogoly vagyok. Majd oda érve az uj helyre a gazda szeretettel fogadott bennünket és mondja is, hogy ő bármit fizet csak maradjak ott őnálla a munká m csak anyi lesz, hogy hat tehene t kell naponta kétsze r megfejni. Látszólagosa n meg is egyezt ü n k. Havonta egy öltöny munk ás ruha 10 márka 3 hónap r a egyölt ő ünne plő ru h a fejébe. Vissztérve az előbbi munk a hejün k re a csomagjai mé rt az elvégzett munká m dijául kapta m 20 márkát egy félkiló vajat és egy két kilós kenyeret és bucs utve tte m az els ő szálásadó gazdámtól. Ők természetesen azt gondolták, hogy én most a másik gazdá h o z megyek de ebben bizony határo z o t t a n tévedtek mert én az utam at haza felé vettem mess z e elkerülve az elő bb válalt munká t. Már a további utam könnyebbe n tellett mivel sok német szót megjegyez te m és igy jobban tud ta m érvényes ul ni az éjeli száláso m mindig szobába n dun n a között töltöttem. Naponta megtettem km utat természetesen hogy gyalogosan igy értem el Freilasssing határ községig. Itt volt ugyan is az osztrák német határ ez ideig még sem mik ülö n ö s dolog vélem nem történ t. 20

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A böcsületes? Azt, a becsületes nevét kérem. Hát a szegény, megbódogút apám után Szénégető János lenne. Anyja neve? Hát Juliska. Milyen Juliska?

A böcsületes? Azt, a becsületes nevét kérem. Hát a szegény, megbódogút apám után Szénégető János lenne. Anyja neve? Hát Juliska. Milyen Juliska? Gubera Jó reggelt aggyon Isten! Jó reggelt. Jó hejjen járok? Fogságba vótam, s az asszony felküdött Pestre, mer aszt mogya, hogy itt a fogságért lehet szőnyeget kapni. Ojjan úriasat. Nem jó mán neki a

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Első nap Körülbelül délután 1-re értünk jött egy kis busz, aminek örültem nagyon mert egyrészt milyen luxus már másrészt nem kellett cipelni a pont 15 kilogramm bőröndömet. Az út két óra volt Budapestre,

Részletesebben

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó Automata kötélbilincs WIC Ko vá csolt seklik Ka ra bi ne rek Lánctoldószem Nagyszilárdságú gyûrû S-kampó Vonóhorog lemezbiztosítóval Drót kö tél bi lincs DIN 741 Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Részletesebben

Zrínyi Miklós titokzatos halála

Zrínyi Miklós titokzatos halála Zrínyi Miklós titokzatos halála Péter Katalin történész írta Zrínyi Miklós halálával kapcsolatban A magyar romlásnak századában címû kötetében: Zrínyi halálának körülményeit mindenki ismeri; a magyar történelem

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400 BAMBI: ALISA: született 2007. december 1. született 2008. március 1. szuka ivartalanított szuka Roti keverék. Játékos kölyök. Vizslakeverék. Kamaszkorát éli, nagyon eleven és játékos. BIKFIC: már gazdára

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem.

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014 Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete 2120 Dunakeszi Garas utca 24 fsz 1 Telefon : 06-70-421-3473 noe.dunakeszi@gmail.com Zánkai tábor 2014 Oldal 1 Tisztelt Kísérőink, Önkéntes segítőink! A Dunakeszi

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának!

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Minden kutyatartó álma, hogy kutyája a tárgyakat megbízhatóan visszahozza? Sok kutya azonban inkább elszalad, és várja, hogy a gazda csatlakozzon a fogócskához.

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

Ezt írták Anno.. B.Kiss János. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Ezt írták Anno.. B.Kiss János. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Ezt írták Anno.. B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Tartalom: Első rész Adófizetés a Hírös városban Anno 1860 Kis útmutató a 33 féle adóról Illetékek Fogyasztási adók Egyéb díjak Nem

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Óravázlat. Eszközök Munkaformák. 5 perc I. Előkészítő rész. A teremben a padok átrendezése már megtörtént a szünetben. A padok félre vannak tolva.

Óravázlat. Eszközök Munkaformák. 5 perc I. Előkészítő rész. A teremben a padok átrendezése már megtörtént a szünetben. A padok félre vannak tolva. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Életkor: 3. osztály Témakör: Közösségben és egyedül a társaim és én Téma: Egymás mellett élés, segítségnyújtás A óra célja és feladata: A segítségnyújtás erkölcsi szükségszerűségének

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben