Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája"

Átírás

1 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Tel.: 76/ Fax: 76/ HÁZIREND Célja: a házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Biztosítja az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. Szabályozási köre: Személyi hatálya A házirend személyi hatálya kiterjed a tanulókra, a szülőkre, valamint az iskola összes alkalmazottjára és az iskolában munkát végző személyekre. Területi hatálya A házirend területi hatálya kiterjed: az iskola területére; és az intézmény 100 m-es körzetére az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedésre; az iskolán kívüli az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényekre. A házirend elkészítéséhez alkalmazott jogszabályok 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. I. A TANULÓK KÖTELESSÉGEIVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46. A tanuló kötelessége: Órai magatartásával, aktív közreműködésével segíti a tanóra hatékony megtartását. Minden esetben magával hozza az órarend szerinti felszerelést. Minden esetben magával hozza a fényképpel ellátott, pontos adatokkal kitöltött ellenőrző könyvet és magánál tartja, hiszen ez tartalmazza az érdemjegyeit, az iskolai rendezvények időpontját, az iskola kéréseit, dicséreteket és büntetéseket, kilépési engedélyeket. A szülők aláírásukkal igazolják vissza, hogy az információ eljutott hozzájuk. A szülők kéréseiket, ha személyesen nincs rá lehetőség, telefonon és az ellenőrzőn keresztül továbbíthatják az iskola felé. A tanuló köteles az iskolai tanévzáró ünnepélyen alkalomnak megfelelő öltözékben megjelenni, a bizonyítványát átvenni és azt aláírásával igazolni. Ha indokolatlanul nem jelenik meg, a bizonyítványt 1000 Ft külön eljárási díj ellenében veheti át a tanulónyilvántartóban. Hivatalos dokumentumok pótlásakor fizetendő külön eljárási díjak (ellenőrző, bizonyítvány, beléptető kártya): Ellenőrző: 500 Ft Bizonyítvány: 1500 Ft Beléptető kártya: 2500 Ft Minden esetben magánál tartja a diákigazolványt Felelős az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, s erre társait is figyelmezteti. Felelős az iskola és szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 1

2 Felelős az iskola védelméért: a tűz-, a biztonságtechnikai (balesetvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi) szabályok betartásáért és betartatására ügyel. Az iskola épületeit, helyiségeit (WC, öltöző, folyosó) berendezéseit és eszközeit rendeltetésüknek megfelelően használja. Tartós használatba vett tankönyvekért anyagi felelősséggel tartozik. Felelős az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért. I/2. EGYÉB KÖTELESSÉGEK ÉS TELJESÍTÉSÜK 1. Szociális, kulturális, sport és egyéb hozzájárulások befizetése, visszafizetésének rendje: A köznevelési törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója és az iskola által megállapított szabályok szerint a díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről és azok befizetésének idejéről és módjáról tanévenként és kedvezményenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt kikéri a nevelőtestület, a szülői munkaközösség véleményét. A tanulók tájékoztatása az osztályfőnökök, szakoktatók feladata. A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez kötődő feladatok teljesítésekor. Ezért a tanulót külön térítés nem illeti meg. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 83.. (2.) bekezdés alapján A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni. a), minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul. Az iskola Pedagógiai Programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében folyó oktatást minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg 2. A tanuló távolmaradásának engedélyezési rendje: A tanítási idő alatt az iskola csak osztályfőnöki, szaktanári, szakoktatói, igazgatói engedéllyel hagyható el. a. A szaktanár a saját óráiról, de legfeljebb 3 órára eltávozást engedélyezhet. b. Az osztályfőnök és szakoktató együttesen 4x1 napról, az osztályfőnök elméleti, a szakoktató gyakorlati munkanapról adhat távolmaradási engedélyt. A távolmaradást a szülő (gondozó) az ellenőrző könyvben előre köteles kérni és az engedélyezők írásban (aláírással) járulhatnak hozzá. Bármelyik aláírás nélküli mulasztás igazolatlannak minősítendő. Utólagos igazolás indokolt esetben fogadható el. c. Háromnál több napról távolmaradást az igazgató engedélyezhet, előzetes osztályfőnöki hozzájárulással (eljárás: mint a b. pontnál). 3. Hiányzások, késések, mulasztások igazolásának rendje: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. Nem tekintendő hiányzásnak, ha társadalmi, sport vagy kulturális rendezvényen vesz részt a tanuló, és erre előzőleg engedélyt kapott. Betegség esetén történő mulasztás igazolása: a. A betegnek kiírt tanuló mulasztásának kezdő napján, de legkésőbb a 2. napon mindenképpen köteles osztályfőnökét értesíteni a mulasztás okáról és várható időtartamáról (szülő személyesen, telefonon jelenti, levelet ír, üzen stb.). b. Az orvosi igazolások szülői aláírással fogadhatóak el. 6-nál kevesebb óráról való igazolás az egész nap igazolására csak különleges mérlegeléssel fogadható el. A digitális napló egy hetet biztosít az igazolások benyújtására. c. Felgyógyulás után a tanuló mulasztását mielőbb, de legkésőbb az első osztályfőnöki órán igazolja. A gyakorlati oktatáson történt mulasztást az illetékes szakoktatónál is igazolni kell. d. Az iskolában történt rosszullét esetén a védőnő véleményezése alapján a tanuló szakorvosi vizsgálaton vehet részt. Ilyenkor a védőnő a szülőt telefonon értesíti. Rendkívüli esetek utólagos igazolása: 7) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a) az Nkt. 5. (1) bekezdés b) c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát, b) az Nkt. 5. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, 2

3 c) a közoktatási törvény 27. (2) bekezdésében meghatározott, a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, d) a közoktatási törvény 29. (1) bekezdésében meghatározott, a kilencedik évfolyamtól kezdődően a Nat-ban meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát, f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. (8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. (9) A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról való hiányzás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségek teljesítése vagy egyéb alapos indok miatt történt távolmaradásról a tanuló hatósági igazolást hoz. Igazolatlan mulasztásnak tekintendő a késés is. Megszűnik a tanulói jogviszonya a tanköteles kivételével annak, aki igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Kismotor és egyéb gépjárművizsgára a tanulókat adott időpontban az osztályfőnök elengedi, de tanfolyamra, vezetési gyakorlatra csak tanítási és gyakorlati foglalkozáson túli időpontokra adhat engedélyt. A tanuló részvételét, illetőleg mulasztását a gazdálkodó szervezet is nyilvántartja és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. A tanuló köteles a gyakorlati oktatásról történő mulasztását igazolni a gazdálkodó szervezetnél is. Ha a távolmaradást a tanuló egy héten belül nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. A késést a szaktanár dokumentálja a naplóban, annak időtartamával együtt. 3 igazolatlan késés 1 igazolatlan órának felel meg. Az igazolatlan mulasztásra vonatkozó rendelkezések: 1-2 óra: szülő szóbeli értesítése tanköteles korú tanulóknál:10 óra igazolatlan esetén Jegyzői gyámhatóság, Gyermekvédelmi szolgálat és a szülő értesítése 30 óra igazolatlan esetén Általános szabálysértési hatóság, Gyermekvédelmi szolgálat és a szülő értesítése 50 óra igazolatlan esetén Általános szabálysértési hatóság, Jegyzői gyámhatóság, Gyermekvédelmi szolgálat és a szülő értesítése nem tanköteles tanulóknál: 10 óra igazolatlannál, ha a tanuló kiskorú( éves)egy alkalommal a szülőt és a Gyermekjóléti szolgálatot értesítjük. 4. Az iskolai ünnepségeken való megjelenés és viselkedés rendje: Az iskolai ünnepségeken és vizsgákon kötelező a sötét nadrág, szoknya, fehér ing, blúz viselése az iskolai nyakkendővel együtt. A tanulónál táska, mobiltelefon, kabát vagy más, a rendezvényt zavaró eszköz nem lehet. Iskolai ünnepek: 3

4 nemzeti ünnepekről Október 23., Március 15. való megemlékezés munkatervben meghatározott napjai. tanévnyitó, szalagavató, ballagás, tanévzáró, záróvizsgák napjai, az iskola rendkívüli ünnepei külön meghatározással. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: A hetesek Megbízatása egy-egy hétre szól, a heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek feladata: gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, stb.) A tanterembe belépve, ha rendetlenséget tapasztalnak, azt az órát tartó tanárnak jelzik. Az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat. Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 5 perccel nem érkezik meg, értesítik az igazgatóságot. ( helyiségek) Az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Köznevelési törvény bekezdésben előírtak és kiegészítésük: A tanulók jogai Biztonságos környezetben tanuljon Emberi, személyiségi jogait, méltóságát tiszteletben tartsák, de e jogai érvényesítésében nem korlátozhat és sérthet másokat, nem veszélyeztetheti társai és más dolgozók testi épségét, függetlenségét. Az ismereteket tárgyilagosan és szakszerűen nyújtsák számára. A család anyagi helyzetére tekintettel kérje bizonyos térítési díjak csökkentését, szociális, családi helyzetében bekövetkező változások esetén az iskolától, ill. az alapítványtól támogatást, a jogszabályban kötelező juttatásokon felüli segítséget kap, (pl. ingyenes tankönyv, étkezési, tankönyv támogatás) A tanuló az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat. A véleményalkotás módja: a tanítási órán a véleménynyilvánítás jogával a tanuló az órát vezető pedagógus által irányított keretek között élhet, alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez. Kérje átvételét a tanköteles a szülő hozzájárulásával más osztályba, iskolába. Választható és választó legyen a diákképviseletben. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskola igazgatója diákgyűléseken tanévenként legalább két alkalommal hirdetőtáblán körlevélen keresztül A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról, az iskola munkatervéről, aktuális feladatairól nevelők folyamatosan szóban, digitális naplóban, ellenőrző könyvön keresztül és szülői értekezleteken, fogadóórákon tájékoztatják. A szülői értekezletek, és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskola munkaterve tartalmazza. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben az iskolaorvos és az iskolai védőnő biztosítja. 4

5 Az iskolaorvos, vagy szakorvos elvégzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, valamint a szakmaválasztás előtt álló tanulók alkalmassági vizsgálatát. A házirend, a Munka törvénykönyve, a Köznevelési törvény, a Szakképzési törvény, a Pedagógiai program, az SZMSZ, a DÖK munkaterve egy-egy példánya megtekinthető: o az iskola irattárában o az iskola könyvtárában o az iskola nevelői szobájában o az iskola igazgatójánál A tanulók igényeinek érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek (szakkörök, önképzőkörök, énekkar, művészeti csoportok, tehetséggondozó szakkör stb.) A diákkörökben a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. A foglalkozáson a tanuló szabadidejében vehet részt, és törekedni kell arra, hogy ne üközzön iskolai elfoglaltsággal/rendezvénnyel III. A véleménynyilvánításról: A tanulók a jogszabályokban valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogainak érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez vagy a diákönkormányzathoz fordulhatnak. A tanulók kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, osztályfőnökeikkel, nevelőivel. A szülők, a tanulók és a saját a jogszabályokban valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jo - gainak érvényesítése érdekében szóban vagy írásban közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, s a diákönkormányzathoz fordulhatnak. A szülők kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat írásban egyénileg, vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel. Az iskola igazgatójának írt kérelem engedélyezése útján. Lehet: szóban vagy írásban, név szerint vagy anonim, alkalomszerű, nyilvános vagy bizalmas. Láncolat: szaktanár, osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős, diákönkormányzatot segítő pedagógus, igazgatóhelyettes, igazgató, az iskola fenntartója, oktatási jogok biztosa. Az eljárás megindítása előtt az iskola lehetőséget teremt az egyeztetésre, diák, szülő közös meghallgatására. Diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletért. A tanulók megfelelő ismeret birtokában a DÖK-ön keresztül gyakorolhatják a jogorvoslathoz való jogukat, bármely probléma felmerülésekor. A magántanulói státusz engedélyezése csak szülői kérésre, érvényes szakorvosi és /vagy családsegítői javaslattal alátámasztva, írásban kérhető. Az igazgatói engedély megadása esetében minden tanévben januárban illetve júniusban záróvizsgát kell tennie, erről írásban kap értesítést. Felkészülése egyénileg illetve a tanórai keretek között heti 10 órában. A tananyag témaköreit az osztályban tanító szaktanárok jelölik ki. A kérelem benyújtása írásban történik, tanuló, szülő, osztályfőnök és az igazgató közös megbeszélése után születik meg a döntés. Az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős ad tájékoztatást a lehetőségekről, és az írásban beadott kérelemről az igazgató dönt. Tanulmányok alatti vizsgák különbözeti, köztes, szintvizsga, osztályozó vizsga nem osztályozható tanulóknak időpontjáról, a tananyagról az osztályfőnök és a szaktanárok tájékoztatják a tanulókat és a szülőket digitális naplón keresztül. A SZÜLŐI JOGOK GYAKORLÁSA A szülő joga, hogy Megismerje iskolánk pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Ezeket a dokumentumokat a könyvtárban és az iskola honlapján megtekintheti. Gyermeke fejlődéséről, magatartásáról és szorgalmáról, tanulmányi eredményéről rendszeres tájékoztatást kapjon, személyes megkeresés, szülőértekezlet, fogadónap keretében, illetve digitális napló útján, amelyhez a belépési kódot a tanuló kapja meg. Szülői értekezletet évente két alkalommal, illetve rendkívüli esetben tartunk. Fogadónap decemberben van, továbbá a szaktanárral, osztályfőnökkel külön egyeztetés alapján lehet kapcsolatot tartani. 5

6 Írásbeli javaslatát, illetve kérvényét az igazgató, a nevelőtestület az iskolaszék megvizsgálja és arra 30 napon belül választ adjon. Részt vehet a szülői szervezetekben, szülői képviselők megválasztásában. Az iskola által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozások megszervezését kezdeményezze. Az igazgató vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon A szülő kötelessége, hogy Gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését. Megtegyen minden tőle telhetőt gyermeke fejlődéséért és rendszeresen tartsa a kapcsolatot az iskolával. Elősegítse gyermeke beilleszkedését az iskola közösségébe, erősítse benne a közösség magatartás szabályait. A tanuló hiányzását a házirendben foglaltaknak megfelelően igazolja IV. ISKOLAI MUNKAREND / AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE / TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜ - LI FOGLALKOZÁSOK RENDJE Tanórai foglalkozások: 1. Az iskola a szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.00-tól ig vannak nyitva. 2. Az iskolában beléptető rendszer működik. A tanuló a belépő kártyát az osztályfőnöktől veszi át 1.000,- Ft ellenében, és kódja bekerül a digitális naplóba. A kártyával lehetőség nyílik a tanuló igazolatlan mulasztásainak megállapítására. Kiiratkozáskor, a tanulmányok befejezésekor a tanuló köteles leadni a belépőkártyát, a kauciót visszakapja. 3. Az elméleti tanítás 7.15-kor kezdődik, de minden tanuló az órájának helyszínén 10 perccel korábban köteles megjelenni. A gyakorlati oktatás kezdete a csoport tanévkezdésekor meghatározott időpont. 4. A tanítási órák 45 percesek, közöttük szüneteket kell tartani. Csengetési rend: 1. óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra Az óraközi szünetekben az osztályokban nem lehet tartózkodni, a termeket az órát tartó tanárok nyitják és zár - ják. A tanulók a szünetekben a folyosón illetve az udvaron tartózkodhatnak. A folyosókon az ügyeletes tanár tart rendet. 6. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a Tanuló-nyilvántartói irodában től ig, ezen idő alatt órán lévő tanulóknak a szünetekben történik az ügyintézése. 7. Az iskola a tanítási szünetekben hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza az osztályfőnökökön és a szakoktatókon keresztül. 8. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkező szülők illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi, az iskolába érkező szülőket illetve idegeneket a portaszolgálat nyilvántartja. 9. A tanulók a kerékpárt lezárva a Kossuth utcai és a kollégium mögötti kerékpártárolóban tárolhatják. A járművekért az iskola megőrzést és anyagi felelősséget nem vállal. 10. Az intézmény területére nagy értékű pénzt, tárgyat (pl. mobiltelefont, MP3-as lejátszót) csak saját felelősségére hozhat a tanuló. Eltűnésük esetén az iskola kártérítési felelősséget nem vállal. 6

7 11. A tanóra idején a tanuló köteles az órai munkához nem tartozó tárgyait, eszközeit (telekommunikációs eszközök, stb) a táskájában zárva tartani. 12. Az iskola területén zene csak a szünetben és fülhallgatóval hallgatható, a tanórát ezzel a diák nem zavarhatja (ide tartozik még a mobiltelefonon tárolt videó, kép, illetve hangfájl is). 13. A tanítást később kezdő tanulók csak kicsengetés után mehetnek fel a tanteremhez a folyosókra. Tanórán kívüli foglalkozások: Az iskola a tanulók számára az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: Diákétkeztetés: Az iskola biztosítja a tanulók számára az iskola ebédlőjében az ebédet. A tanulóknak lehetőségük van a törvény által biztosított kedvezményes ebédelésre. Az ebédjegyet minden hónapba előre meg kell vásárolni a kiírt napokon. Tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkoztatások: az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanuló gondozását, és felzárkóztatást az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások segítik, idejét, rendjét szeptember 30-ig teszi közzé az igazgató. Iskolai sportkör: tagja az iskola minden tanulója. A sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. Szakkörök: a különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. Jellegüket tekintve művésziek, technikaiak vagy valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján szerveződhetnek. Idejét, rendjét szeptember 30-ig teszi közzé az igazgató. Versenyek, vetélkedők: tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a szaktárgyi megyei, országos versenyek. Idejét, rendjét szeptember 30-ig teszi közzé az igazgató. Kirándulások: az iskola nevelői a nevelő munka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal kirándulást szervezhetnek, melyet a tanév elején az osztályfőnöki tanmenetbe megterveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Múzeumi kiállítási, könyvtári és művészi előadásokhoz kapcsolódó foglalkozás: a tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon - ha a tanítási időn kívül esik és költségekkel jár - önkéntes. Szabadidős foglalkozások: a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat felkészíteni. Pl.: sítábor, nyári tábor, színházlátogatás, táncos rendezvények. A tanulók részvétele a rendezvényeken önkéntes. Iskolai könyvtár: a tanulók egyéni tanulását, önképzését, a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Hit- és vallásoktatás: az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak - az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek. Ezeken való részvétel a tanulók számára önkéntes. V. JUTALMAZÁS, ELMARASZTALÁS ÉS BÜNTETÉS RENDJE A tanulók jutalmazása 1. Az a szakiskolai tanuló, aki az adott tanévre meghatározott kiemelt hiányszakmára jár, szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülhet (328/2009. (XII.29.) Kormányrendelet, - ha tanulmányi eredménye 2,51 átlag feletti, - nincs 10-nél több igazolatlan órája, - nem került Fegyelmi Bizottság elé. Kapható összegek: 2,51 3, ,- ft 3,01 3, ,- Ft 3,51 4, ,- Ft 4,01 4, ,- Ft 4, ,- Ft.). 2. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 7

8 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. 3. Az iskolában a tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári dicséret, szakoktatói, nevelőtanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, reszortvezetői dicséret (tagintézményvezető-helyettes, kollégiumvezető, gyakorlati oktatásvezető) igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 4. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: szaktárgyi teljesítményért, példamutató magatartásért, kiemelkedő szorgalomért, példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. A dicséretet az osztálynaplóba, a tanuló bizonyítványába, és törzslapjába be kell jegyezni. 4. Azok a tanulók, akiknek félévi, illetve év végi tanulmányi eredménye 4.5, szakképzésben 4.7 feletti, anyagi elismerésben részesülnek, az iskola Alapítványának támogatásával. Az anyagi elismerés mértékét, formáját a tantestület határozza meg. Az átadás az iskolaközösség előtt történik. Az a tanulmányait befejező tanuló, aki tanulmányai során kitűnő tanulmányi eredményt, vagy országos versenyen kiemelkedő helyezést ért el oklevelet és tárgyjutalmat, vagy könyvjutalmat kap, melyet az iskolaközösség előtt vehet át. Az iskolaközösség és a hozzátartozók előtti jutalomátadásról a nevelőtestület dönt. 5. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 6. A legkevesebbet hiányzó osztályt egy tanítás nélküli nap illeti meg, amelyet közösségépítésre kell, hogy felhasználjanak. Tanulók elmarasztalása, büntetése (Köznevelési törvény 58. ) 1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet, vagy kell részesíteni. 2. Az iskolai büntetések formái szaktanári, szakoktatói, nevelőtanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás, tagintézményvezető-helyettesi, gyakorlati oktatásvezetői, kollégiumvezetői megrovás, igazgatói intés igazgatói megrovás. Az elmarasztalást, büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül 4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek iskolába hozatala, fogyasztása; a szándékos károkozás (irányadó a R.33& 1. illetve 2. pontja); a tanárok, tanulótársak emberi méltóságának megsértése (pl. szidalmazás, tiszteletlen hangnem, megalázás, negatív diszkrimináció stb.); 8

9 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése (pl. szidalmazás, tiszteletlen hangnem, megalázás stb.); Fizikai bántalmazás, testi erőfölénnyel való fenyegetés, vagy az erre utaló magatartás, mind az iskolatársakkal, mint az iskola bármely dolgozójával szemben; Iskolában tudatmódosító szer használata, illetve ennek gyanúja, vagy ha a tanuló láthatólag még tudatmódosító szerek hatása alatt áll. Az észlelő tanár köteles a diákot azonnal a tagintézményvezető-helyetteshez vinni, aki a törvényi előírásoknak megfelelően jár el (jegyzőkönyvet vesz fel és megszondáztatja a tanulót, vagy kihívja a rendőrséget) Abban az esetben, ha a tanuló nem hajlandó alávetni magát a szondáztatásnak, ezt a jegyzőkönyvben írásban rögzíteni kell! ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek. 5. A tanuló súlyos és vétkes kötelességszegése esetén minden esetben fegyelmi eljárás indítandó. A fegyelmi tárgyaláson a szülőnek biztosítani kell részvételi lehetőségét írásbeli értesítéssel. A fegyelmi bizottság tagjai: Vezetője - nevelőtestület bízza meg Ifjúságvédelmi felelős, Osztályfőnök, Osztályban tanító tanárok közül legalább kettő fő a nevelőtestület képviseletében, Az osztály tanulói közül legalább két fő a tanulói közösség képviseletében, A DÖK képviselője. Egyes büntetési fokozatok kirovása szaktanári figyelmeztetés: a tanóra zavarása, a szaktanárral szembeni tiszteletlen viselkedés esetén, tanulmányi munka elhanyagolása, felszerelés hiánya osztályfőnöki figyelmeztetés: a harmadik szaktanári figyelmeztetést követően vállalt és el nem végzett közösségi feladat esetén ismétlődő tiszteletlen viselkedés esetén 5 igazolatlan óra miatt osztályfőnöki intés ismételt osztályfőnöki figyelmeztetés után újabb igazolatlan órák után osztályfőnöki megrovás szándékos rongálásért 10 igazolatlan óra elérésekor a tanár szándékos félrevezetéséért durva viselkedés tagintézményvezető-helyettesi megrovás az iskola hírnevét romboló magatartásért tiltott dohányzásért, alkoholfogyasztásért és tudatmódosító szerek használatáért személyiségi jogok megsértésérét szűkebb tágabb környezetünk megóvásáért végzett tevékenységgel megbízható igazgatói intés, igazgatói megrovás Ugyanazon vétség ismételt elkövetése esetén a tanuló egyel magasabb büntetési fokozatot kap. Az elmarasztalást, büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. A fegyelmi tárgyalás lefolytatásának szabályait az EMMI tartalmazzák. A fegyelmi büntetés lehet (EMMI 55. ) megrovás; szigorú megrovás; 9

10 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása; áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába; eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától; kizárás az iskolából. Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetés kiszabása esetén a tanuló tanév végi osztályzatait a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése előtt nem lehet megállapítani. Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév végi osztályzatokat megállapították. Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt osztályozó vizsgát tegyen. Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik évfolyamának, illetőleg a középiskola utolsó évfolyamának vagy szakképző iskola utolsó szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A tanuló a megrovás és a szigorú megrovás kivételével a fegyelmi határozatban foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi határozatot írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója, vagy az iskola fegyelmi bizottsága határozza meg. VI. VII. VIII. Az iskola biztosítja, hogy a szülők és az iskolai diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolyatatását megelőző egyeztető eljárást. (EMMI 53. (2) és (3) bekezdés) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az iskola területén a diákoknak szigorúan tilos a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. 2. A mobiltelefon zavarja a többiek nyugodt tanulásához való alapvető jogát, ezért, az iskolai foglalkozásokon tilos mobiltelefonokat, MP3-at, MP4-et, stb. használni 3. Az iskolában és minden iskolai rendezvényen tilos alkoholos italok, tudatmódosító szerek behozatala, fogyasztása, terjesztése. Ennek megszegése súlyos fegyelmi vétség. 4. Az iskola területén a közszemérem megsértése tilos. 5. A szaktanár a diákoknak adhat otthon elvégzendő feladatot, melyet a szaktanár értékelhet. Ha a feladatot nem végzi el, kötelességszegést követ el. ÜGYINTÉZÉS AZ ISKOLÁBAN 1. A különböző hivatalos iratokkal a tanulónyilvántartót kereshetik fel a tanulók ig. 2. Gazdasági irodát, pénztárt a mindenkori kiírás szerint lehet felkeresni. 3. A védőnő rendelése hétfőtől péntekig van (a rendelés pontos idejét az ajtón kifüggesztik). 4. Nyári szünetben az igazgatóság tart ügyeletet. 5. Az iskolában hirdetéseket elhelyezni, az iskolarádióban közleményeket felolvasni csak igazgatói, vagy tagintézményvezető- helyettesi engedéllyel lehet. 6. A végzős osztályok az elkészült tablóikat csak a tagintézményvezető- helyettes jóváhagyásával helyezhetik el nyilvánosan. VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK Az iskola baleset-, egészség-, tűzvédelmi szabályzatot készít, amit az első osztályfőnöki órán illetve a gyakorlati oktatás megkezdése előtt az osztályfőnök illetve a szakoktató ismertet a tanulókkal, akik aláírásukkal igazolják, hogy az oktatáson részt vettek és az ott leírtakat megértették, betartják. 1. A tanuló kötelessége, hogy: Óvja saját és társai testi épségét, egészségét; elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket, szabályokat; betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 10

11 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel; azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének amennyiben ezt állapota lehetővé teszi, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában; rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat; a sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést: tornacipőt (edzőcipőt), iskolai pólót, tornanadrágot vagy melegítőt kell viselniük; a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót. A testékszert ragtapasszal leragasztva viselheti. 3. Az ifjúsági orvos és szakorvos végzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését. 4. Az iskola védőnője biztosítja a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal. 5. Tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére az iskola területén a dohányzás tilos. IX. LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE A tanulóknak joga, hogy igénybe veheti az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit: tantermek, tornacsarnok, számítástechnikai termek, ebédlő, könyvtár. Ezen helyiségek használati rendjét a felügyelő vagy foglalkozást vezető nevelő ismerteti minden tanév szeptemberében a tanulókkal, mely összhangban van a védő-óvó intézkedésekkel. X. A DIÁKÉLET MINDENNAPI KÉRDÉSEI A diákönkormányzat jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok Az iskolai diákönkormányzat 1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. 3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. A Diákközgyűlés eljárásrendjének szabályai 1. Tanévenként legalább két alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanévben az iskola igazgatója a felelős. 3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A közgyűlés lehet az a fórum, ahol rendeleti felhatalmazás alapján évente kezdeményezhető a házirend felülvizsgálata, hiszen a házirend végrehajtásának tapasztalatait értékelve felkerülhetnek magára a szöveg módosítására is a hasznos javaslatok. Tanítás nélküli munkanap Az iskola munkaterve alapján javasolt napok, melyből egy programját a diákönkormányzat dönti el (Kossuth-nap) 11

12 Az egy nap alatt íratható dolgozatok száma, a dolgozatok kiosztásának határideje és más helyi szabályok Témazáró dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely egy tananyag tudásanyagának elsajátítását ellenőrzi. Egy tanítási napon egyetlen osztály sem kötelezhető 3 témazáró dolgozatnál több megírására. A peda - gógus dolgozatíratási szándékát köteles a naplóban előre jelezni. Az osztály diákképviselője is nyilvántartást vezet a kitűzött dolgozatokról, és köteles a szaktanárnak jelenteni, ha az adott napra már más dolgozatot is kitűztek. A diák joga, hogy dolgozatát annak beszedésétől számított három héten belül kijavítva és értékelve megtekinthesse, a témazáró dolgozatok kivételével dolgozatait hazavihesse. Ha a diák a dolgozatát a pedagógus hibájából az értékelési határidő lejárta után ismerheti csak meg, jogosult eldönteni, hogy érdemjegye beleszámítson-e a félévi, illetve év végi osztályzat megállapításába. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon megtekintse. MELLÉKLETEK: 1. A vonatkozó törvények 2. Tisztasági rend 3. Az iskola ügyeleti rendje 4. A kollégium és a speciális iskola házirendje Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete év augusztus hó 31. napján tartott ülésén elfogadta. igazgató 12

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az intézménybe

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata... 4 2. A házirend hatálya... 5 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54 1 2 Tartalom BEVEZETŐ... 4 A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK... 5 HÁZIRENDJÉRE... 5 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK... 5 A HÁZIREND ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, ELFOGADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, JOGKÖRÖK... 12 AZ ISKOLAI

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013 2 A HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 3 A házirend hatálya... 4 A házirend

Részletesebben

Fenntartó elvárások. Szüleiket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassák.

Fenntartó elvárások. Szüleiket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassák. HÁZIREND mely a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolának a tanulói jogok gyakorlására és a kötelezettségek végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. Tartalom Fenntartó

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben