Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája"

Átírás

1 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Tel.: 76/ Fax: 76/ HÁZIREND Célja: a házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Biztosítja az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. Szabályozási köre: Személyi hatálya A házirend személyi hatálya kiterjed a tanulókra, a szülőkre, valamint az iskola összes alkalmazottjára és az iskolában munkát végző személyekre. Területi hatálya A házirend területi hatálya kiterjed: az iskola területére; és az intézmény 100 m-es körzetére az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedésre; az iskolán kívüli az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényekre. A házirend elkészítéséhez alkalmazott jogszabályok 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. I. A TANULÓK KÖTELESSÉGEIVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46. A tanuló kötelessége: Órai magatartásával, aktív közreműködésével segíti a tanóra hatékony megtartását. Minden esetben magával hozza az órarend szerinti felszerelést. Minden esetben magával hozza a fényképpel ellátott, pontos adatokkal kitöltött ellenőrző könyvet és magánál tartja, hiszen ez tartalmazza az érdemjegyeit, az iskolai rendezvények időpontját, az iskola kéréseit, dicséreteket és büntetéseket, kilépési engedélyeket. A szülők aláírásukkal igazolják vissza, hogy az információ eljutott hozzájuk. A szülők kéréseiket, ha személyesen nincs rá lehetőség, telefonon és az ellenőrzőn keresztül továbbíthatják az iskola felé. A tanuló köteles az iskolai tanévzáró ünnepélyen alkalomnak megfelelő öltözékben megjelenni, a bizonyítványát átvenni és azt aláírásával igazolni. Ha indokolatlanul nem jelenik meg, a bizonyítványt 1000 Ft külön eljárási díj ellenében veheti át a tanulónyilvántartóban. Hivatalos dokumentumok pótlásakor fizetendő külön eljárási díjak (ellenőrző, bizonyítvány, beléptető kártya): Ellenőrző: 500 Ft Bizonyítvány: 1500 Ft Beléptető kártya: 2500 Ft Minden esetben magánál tartja a diákigazolványt Felelős az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, s erre társait is figyelmezteti. Felelős az iskola és szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 1

2 Felelős az iskola védelméért: a tűz-, a biztonságtechnikai (balesetvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi) szabályok betartásáért és betartatására ügyel. Az iskola épületeit, helyiségeit (WC, öltöző, folyosó) berendezéseit és eszközeit rendeltetésüknek megfelelően használja. Tartós használatba vett tankönyvekért anyagi felelősséggel tartozik. Felelős az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért. I/2. EGYÉB KÖTELESSÉGEK ÉS TELJESÍTÉSÜK 1. Szociális, kulturális, sport és egyéb hozzájárulások befizetése, visszafizetésének rendje: A köznevelési törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója és az iskola által megállapított szabályok szerint a díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről és azok befizetésének idejéről és módjáról tanévenként és kedvezményenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt kikéri a nevelőtestület, a szülői munkaközösség véleményét. A tanulók tájékoztatása az osztályfőnökök, szakoktatók feladata. A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez kötődő feladatok teljesítésekor. Ezért a tanulót külön térítés nem illeti meg. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 83.. (2.) bekezdés alapján A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni. a), minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul. Az iskola Pedagógiai Programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében folyó oktatást minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg 2. A tanuló távolmaradásának engedélyezési rendje: A tanítási idő alatt az iskola csak osztályfőnöki, szaktanári, szakoktatói, igazgatói engedéllyel hagyható el. a. A szaktanár a saját óráiról, de legfeljebb 3 órára eltávozást engedélyezhet. b. Az osztályfőnök és szakoktató együttesen 4x1 napról, az osztályfőnök elméleti, a szakoktató gyakorlati munkanapról adhat távolmaradási engedélyt. A távolmaradást a szülő (gondozó) az ellenőrző könyvben előre köteles kérni és az engedélyezők írásban (aláírással) járulhatnak hozzá. Bármelyik aláírás nélküli mulasztás igazolatlannak minősítendő. Utólagos igazolás indokolt esetben fogadható el. c. Háromnál több napról távolmaradást az igazgató engedélyezhet, előzetes osztályfőnöki hozzájárulással (eljárás: mint a b. pontnál). 3. Hiányzások, késések, mulasztások igazolásának rendje: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. Nem tekintendő hiányzásnak, ha társadalmi, sport vagy kulturális rendezvényen vesz részt a tanuló, és erre előzőleg engedélyt kapott. Betegség esetén történő mulasztás igazolása: a. A betegnek kiírt tanuló mulasztásának kezdő napján, de legkésőbb a 2. napon mindenképpen köteles osztályfőnökét értesíteni a mulasztás okáról és várható időtartamáról (szülő személyesen, telefonon jelenti, levelet ír, üzen stb.). b. Az orvosi igazolások szülői aláírással fogadhatóak el. 6-nál kevesebb óráról való igazolás az egész nap igazolására csak különleges mérlegeléssel fogadható el. A digitális napló egy hetet biztosít az igazolások benyújtására. c. Felgyógyulás után a tanuló mulasztását mielőbb, de legkésőbb az első osztályfőnöki órán igazolja. A gyakorlati oktatáson történt mulasztást az illetékes szakoktatónál is igazolni kell. d. Az iskolában történt rosszullét esetén a védőnő véleményezése alapján a tanuló szakorvosi vizsgálaton vehet részt. Ilyenkor a védőnő a szülőt telefonon értesíti. Rendkívüli esetek utólagos igazolása: 7) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a) az Nkt. 5. (1) bekezdés b) c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát, b) az Nkt. 5. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, 2

3 c) a közoktatási törvény 27. (2) bekezdésében meghatározott, a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, d) a közoktatási törvény 29. (1) bekezdésében meghatározott, a kilencedik évfolyamtól kezdődően a Nat-ban meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát, f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. (8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. (9) A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról való hiányzás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségek teljesítése vagy egyéb alapos indok miatt történt távolmaradásról a tanuló hatósági igazolást hoz. Igazolatlan mulasztásnak tekintendő a késés is. Megszűnik a tanulói jogviszonya a tanköteles kivételével annak, aki igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Kismotor és egyéb gépjárművizsgára a tanulókat adott időpontban az osztályfőnök elengedi, de tanfolyamra, vezetési gyakorlatra csak tanítási és gyakorlati foglalkozáson túli időpontokra adhat engedélyt. A tanuló részvételét, illetőleg mulasztását a gazdálkodó szervezet is nyilvántartja és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. A tanuló köteles a gyakorlati oktatásról történő mulasztását igazolni a gazdálkodó szervezetnél is. Ha a távolmaradást a tanuló egy héten belül nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. A késést a szaktanár dokumentálja a naplóban, annak időtartamával együtt. 3 igazolatlan késés 1 igazolatlan órának felel meg. Az igazolatlan mulasztásra vonatkozó rendelkezések: 1-2 óra: szülő szóbeli értesítése tanköteles korú tanulóknál:10 óra igazolatlan esetén Jegyzői gyámhatóság, Gyermekvédelmi szolgálat és a szülő értesítése 30 óra igazolatlan esetén Általános szabálysértési hatóság, Gyermekvédelmi szolgálat és a szülő értesítése 50 óra igazolatlan esetén Általános szabálysértési hatóság, Jegyzői gyámhatóság, Gyermekvédelmi szolgálat és a szülő értesítése nem tanköteles tanulóknál: 10 óra igazolatlannál, ha a tanuló kiskorú( éves)egy alkalommal a szülőt és a Gyermekjóléti szolgálatot értesítjük. 4. Az iskolai ünnepségeken való megjelenés és viselkedés rendje: Az iskolai ünnepségeken és vizsgákon kötelező a sötét nadrág, szoknya, fehér ing, blúz viselése az iskolai nyakkendővel együtt. A tanulónál táska, mobiltelefon, kabát vagy más, a rendezvényt zavaró eszköz nem lehet. Iskolai ünnepek: 3

4 nemzeti ünnepekről Október 23., Március 15. való megemlékezés munkatervben meghatározott napjai. tanévnyitó, szalagavató, ballagás, tanévzáró, záróvizsgák napjai, az iskola rendkívüli ünnepei külön meghatározással. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: A hetesek Megbízatása egy-egy hétre szól, a heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek feladata: gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, stb.) A tanterembe belépve, ha rendetlenséget tapasztalnak, azt az órát tartó tanárnak jelzik. Az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat. Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 5 perccel nem érkezik meg, értesítik az igazgatóságot. ( helyiségek) Az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Köznevelési törvény bekezdésben előírtak és kiegészítésük: A tanulók jogai Biztonságos környezetben tanuljon Emberi, személyiségi jogait, méltóságát tiszteletben tartsák, de e jogai érvényesítésében nem korlátozhat és sérthet másokat, nem veszélyeztetheti társai és más dolgozók testi épségét, függetlenségét. Az ismereteket tárgyilagosan és szakszerűen nyújtsák számára. A család anyagi helyzetére tekintettel kérje bizonyos térítési díjak csökkentését, szociális, családi helyzetében bekövetkező változások esetén az iskolától, ill. az alapítványtól támogatást, a jogszabályban kötelező juttatásokon felüli segítséget kap, (pl. ingyenes tankönyv, étkezési, tankönyv támogatás) A tanuló az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat. A véleményalkotás módja: a tanítási órán a véleménynyilvánítás jogával a tanuló az órát vezető pedagógus által irányított keretek között élhet, alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez. Kérje átvételét a tanköteles a szülő hozzájárulásával más osztályba, iskolába. Választható és választó legyen a diákképviseletben. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskola igazgatója diákgyűléseken tanévenként legalább két alkalommal hirdetőtáblán körlevélen keresztül A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról, az iskola munkatervéről, aktuális feladatairól nevelők folyamatosan szóban, digitális naplóban, ellenőrző könyvön keresztül és szülői értekezleteken, fogadóórákon tájékoztatják. A szülői értekezletek, és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskola munkaterve tartalmazza. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben az iskolaorvos és az iskolai védőnő biztosítja. 4

5 Az iskolaorvos, vagy szakorvos elvégzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, valamint a szakmaválasztás előtt álló tanulók alkalmassági vizsgálatát. A házirend, a Munka törvénykönyve, a Köznevelési törvény, a Szakképzési törvény, a Pedagógiai program, az SZMSZ, a DÖK munkaterve egy-egy példánya megtekinthető: o az iskola irattárában o az iskola könyvtárában o az iskola nevelői szobájában o az iskola igazgatójánál A tanulók igényeinek érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek (szakkörök, önképzőkörök, énekkar, művészeti csoportok, tehetséggondozó szakkör stb.) A diákkörökben a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. A foglalkozáson a tanuló szabadidejében vehet részt, és törekedni kell arra, hogy ne üközzön iskolai elfoglaltsággal/rendezvénnyel III. A véleménynyilvánításról: A tanulók a jogszabályokban valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogainak érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez vagy a diákönkormányzathoz fordulhatnak. A tanulók kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, osztályfőnökeikkel, nevelőivel. A szülők, a tanulók és a saját a jogszabályokban valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jo - gainak érvényesítése érdekében szóban vagy írásban közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, s a diákönkormányzathoz fordulhatnak. A szülők kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat írásban egyénileg, vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel. Az iskola igazgatójának írt kérelem engedélyezése útján. Lehet: szóban vagy írásban, név szerint vagy anonim, alkalomszerű, nyilvános vagy bizalmas. Láncolat: szaktanár, osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős, diákönkormányzatot segítő pedagógus, igazgatóhelyettes, igazgató, az iskola fenntartója, oktatási jogok biztosa. Az eljárás megindítása előtt az iskola lehetőséget teremt az egyeztetésre, diák, szülő közös meghallgatására. Diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletért. A tanulók megfelelő ismeret birtokában a DÖK-ön keresztül gyakorolhatják a jogorvoslathoz való jogukat, bármely probléma felmerülésekor. A magántanulói státusz engedélyezése csak szülői kérésre, érvényes szakorvosi és /vagy családsegítői javaslattal alátámasztva, írásban kérhető. Az igazgatói engedély megadása esetében minden tanévben januárban illetve júniusban záróvizsgát kell tennie, erről írásban kap értesítést. Felkészülése egyénileg illetve a tanórai keretek között heti 10 órában. A tananyag témaköreit az osztályban tanító szaktanárok jelölik ki. A kérelem benyújtása írásban történik, tanuló, szülő, osztályfőnök és az igazgató közös megbeszélése után születik meg a döntés. Az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős ad tájékoztatást a lehetőségekről, és az írásban beadott kérelemről az igazgató dönt. Tanulmányok alatti vizsgák különbözeti, köztes, szintvizsga, osztályozó vizsga nem osztályozható tanulóknak időpontjáról, a tananyagról az osztályfőnök és a szaktanárok tájékoztatják a tanulókat és a szülőket digitális naplón keresztül. A SZÜLŐI JOGOK GYAKORLÁSA A szülő joga, hogy Megismerje iskolánk pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Ezeket a dokumentumokat a könyvtárban és az iskola honlapján megtekintheti. Gyermeke fejlődéséről, magatartásáról és szorgalmáról, tanulmányi eredményéről rendszeres tájékoztatást kapjon, személyes megkeresés, szülőértekezlet, fogadónap keretében, illetve digitális napló útján, amelyhez a belépési kódot a tanuló kapja meg. Szülői értekezletet évente két alkalommal, illetve rendkívüli esetben tartunk. Fogadónap decemberben van, továbbá a szaktanárral, osztályfőnökkel külön egyeztetés alapján lehet kapcsolatot tartani. 5

6 Írásbeli javaslatát, illetve kérvényét az igazgató, a nevelőtestület az iskolaszék megvizsgálja és arra 30 napon belül választ adjon. Részt vehet a szülői szervezetekben, szülői képviselők megválasztásában. Az iskola által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozások megszervezését kezdeményezze. Az igazgató vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon A szülő kötelessége, hogy Gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését. Megtegyen minden tőle telhetőt gyermeke fejlődéséért és rendszeresen tartsa a kapcsolatot az iskolával. Elősegítse gyermeke beilleszkedését az iskola közösségébe, erősítse benne a közösség magatartás szabályait. A tanuló hiányzását a házirendben foglaltaknak megfelelően igazolja IV. ISKOLAI MUNKAREND / AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE / TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜ - LI FOGLALKOZÁSOK RENDJE Tanórai foglalkozások: 1. Az iskola a szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.00-tól ig vannak nyitva. 2. Az iskolában beléptető rendszer működik. A tanuló a belépő kártyát az osztályfőnöktől veszi át 1.000,- Ft ellenében, és kódja bekerül a digitális naplóba. A kártyával lehetőség nyílik a tanuló igazolatlan mulasztásainak megállapítására. Kiiratkozáskor, a tanulmányok befejezésekor a tanuló köteles leadni a belépőkártyát, a kauciót visszakapja. 3. Az elméleti tanítás 7.15-kor kezdődik, de minden tanuló az órájának helyszínén 10 perccel korábban köteles megjelenni. A gyakorlati oktatás kezdete a csoport tanévkezdésekor meghatározott időpont. 4. A tanítási órák 45 percesek, közöttük szüneteket kell tartani. Csengetési rend: 1. óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra Az óraközi szünetekben az osztályokban nem lehet tartózkodni, a termeket az órát tartó tanárok nyitják és zár - ják. A tanulók a szünetekben a folyosón illetve az udvaron tartózkodhatnak. A folyosókon az ügyeletes tanár tart rendet. 6. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a Tanuló-nyilvántartói irodában től ig, ezen idő alatt órán lévő tanulóknak a szünetekben történik az ügyintézése. 7. Az iskola a tanítási szünetekben hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza az osztályfőnökökön és a szakoktatókon keresztül. 8. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkező szülők illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi, az iskolába érkező szülőket illetve idegeneket a portaszolgálat nyilvántartja. 9. A tanulók a kerékpárt lezárva a Kossuth utcai és a kollégium mögötti kerékpártárolóban tárolhatják. A járművekért az iskola megőrzést és anyagi felelősséget nem vállal. 10. Az intézmény területére nagy értékű pénzt, tárgyat (pl. mobiltelefont, MP3-as lejátszót) csak saját felelősségére hozhat a tanuló. Eltűnésük esetén az iskola kártérítési felelősséget nem vállal. 6

7 11. A tanóra idején a tanuló köteles az órai munkához nem tartozó tárgyait, eszközeit (telekommunikációs eszközök, stb) a táskájában zárva tartani. 12. Az iskola területén zene csak a szünetben és fülhallgatóval hallgatható, a tanórát ezzel a diák nem zavarhatja (ide tartozik még a mobiltelefonon tárolt videó, kép, illetve hangfájl is). 13. A tanítást később kezdő tanulók csak kicsengetés után mehetnek fel a tanteremhez a folyosókra. Tanórán kívüli foglalkozások: Az iskola a tanulók számára az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: Diákétkeztetés: Az iskola biztosítja a tanulók számára az iskola ebédlőjében az ebédet. A tanulóknak lehetőségük van a törvény által biztosított kedvezményes ebédelésre. Az ebédjegyet minden hónapba előre meg kell vásárolni a kiírt napokon. Tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkoztatások: az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanuló gondozását, és felzárkóztatást az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások segítik, idejét, rendjét szeptember 30-ig teszi közzé az igazgató. Iskolai sportkör: tagja az iskola minden tanulója. A sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. Szakkörök: a különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. Jellegüket tekintve művésziek, technikaiak vagy valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján szerveződhetnek. Idejét, rendjét szeptember 30-ig teszi közzé az igazgató. Versenyek, vetélkedők: tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a szaktárgyi megyei, országos versenyek. Idejét, rendjét szeptember 30-ig teszi közzé az igazgató. Kirándulások: az iskola nevelői a nevelő munka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal kirándulást szervezhetnek, melyet a tanév elején az osztályfőnöki tanmenetbe megterveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Múzeumi kiállítási, könyvtári és művészi előadásokhoz kapcsolódó foglalkozás: a tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon - ha a tanítási időn kívül esik és költségekkel jár - önkéntes. Szabadidős foglalkozások: a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat felkészíteni. Pl.: sítábor, nyári tábor, színházlátogatás, táncos rendezvények. A tanulók részvétele a rendezvényeken önkéntes. Iskolai könyvtár: a tanulók egyéni tanulását, önképzését, a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Hit- és vallásoktatás: az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak - az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek. Ezeken való részvétel a tanulók számára önkéntes. V. JUTALMAZÁS, ELMARASZTALÁS ÉS BÜNTETÉS RENDJE A tanulók jutalmazása 1. Az a szakiskolai tanuló, aki az adott tanévre meghatározott kiemelt hiányszakmára jár, szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülhet (328/2009. (XII.29.) Kormányrendelet, - ha tanulmányi eredménye 2,51 átlag feletti, - nincs 10-nél több igazolatlan órája, - nem került Fegyelmi Bizottság elé. Kapható összegek: 2,51 3, ,- ft 3,01 3, ,- Ft 3,51 4, ,- Ft 4,01 4, ,- Ft 4, ,- Ft.). 2. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 7

8 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. 3. Az iskolában a tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári dicséret, szakoktatói, nevelőtanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, reszortvezetői dicséret (tagintézményvezető-helyettes, kollégiumvezető, gyakorlati oktatásvezető) igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 4. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: szaktárgyi teljesítményért, példamutató magatartásért, kiemelkedő szorgalomért, példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. A dicséretet az osztálynaplóba, a tanuló bizonyítványába, és törzslapjába be kell jegyezni. 4. Azok a tanulók, akiknek félévi, illetve év végi tanulmányi eredménye 4.5, szakképzésben 4.7 feletti, anyagi elismerésben részesülnek, az iskola Alapítványának támogatásával. Az anyagi elismerés mértékét, formáját a tantestület határozza meg. Az átadás az iskolaközösség előtt történik. Az a tanulmányait befejező tanuló, aki tanulmányai során kitűnő tanulmányi eredményt, vagy országos versenyen kiemelkedő helyezést ért el oklevelet és tárgyjutalmat, vagy könyvjutalmat kap, melyet az iskolaközösség előtt vehet át. Az iskolaközösség és a hozzátartozók előtti jutalomátadásról a nevelőtestület dönt. 5. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 6. A legkevesebbet hiányzó osztályt egy tanítás nélküli nap illeti meg, amelyet közösségépítésre kell, hogy felhasználjanak. Tanulók elmarasztalása, büntetése (Köznevelési törvény 58. ) 1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet, vagy kell részesíteni. 2. Az iskolai büntetések formái szaktanári, szakoktatói, nevelőtanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás, tagintézményvezető-helyettesi, gyakorlati oktatásvezetői, kollégiumvezetői megrovás, igazgatói intés igazgatói megrovás. Az elmarasztalást, büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül 4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek iskolába hozatala, fogyasztása; a szándékos károkozás (irányadó a R.33& 1. illetve 2. pontja); a tanárok, tanulótársak emberi méltóságának megsértése (pl. szidalmazás, tiszteletlen hangnem, megalázás, negatív diszkrimináció stb.); 8

9 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése (pl. szidalmazás, tiszteletlen hangnem, megalázás stb.); Fizikai bántalmazás, testi erőfölénnyel való fenyegetés, vagy az erre utaló magatartás, mind az iskolatársakkal, mint az iskola bármely dolgozójával szemben; Iskolában tudatmódosító szer használata, illetve ennek gyanúja, vagy ha a tanuló láthatólag még tudatmódosító szerek hatása alatt áll. Az észlelő tanár köteles a diákot azonnal a tagintézményvezető-helyetteshez vinni, aki a törvényi előírásoknak megfelelően jár el (jegyzőkönyvet vesz fel és megszondáztatja a tanulót, vagy kihívja a rendőrséget) Abban az esetben, ha a tanuló nem hajlandó alávetni magát a szondáztatásnak, ezt a jegyzőkönyvben írásban rögzíteni kell! ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek. 5. A tanuló súlyos és vétkes kötelességszegése esetén minden esetben fegyelmi eljárás indítandó. A fegyelmi tárgyaláson a szülőnek biztosítani kell részvételi lehetőségét írásbeli értesítéssel. A fegyelmi bizottság tagjai: Vezetője - nevelőtestület bízza meg Ifjúságvédelmi felelős, Osztályfőnök, Osztályban tanító tanárok közül legalább kettő fő a nevelőtestület képviseletében, Az osztály tanulói közül legalább két fő a tanulói közösség képviseletében, A DÖK képviselője. Egyes büntetési fokozatok kirovása szaktanári figyelmeztetés: a tanóra zavarása, a szaktanárral szembeni tiszteletlen viselkedés esetén, tanulmányi munka elhanyagolása, felszerelés hiánya osztályfőnöki figyelmeztetés: a harmadik szaktanári figyelmeztetést követően vállalt és el nem végzett közösségi feladat esetén ismétlődő tiszteletlen viselkedés esetén 5 igazolatlan óra miatt osztályfőnöki intés ismételt osztályfőnöki figyelmeztetés után újabb igazolatlan órák után osztályfőnöki megrovás szándékos rongálásért 10 igazolatlan óra elérésekor a tanár szándékos félrevezetéséért durva viselkedés tagintézményvezető-helyettesi megrovás az iskola hírnevét romboló magatartásért tiltott dohányzásért, alkoholfogyasztásért és tudatmódosító szerek használatáért személyiségi jogok megsértésérét szűkebb tágabb környezetünk megóvásáért végzett tevékenységgel megbízható igazgatói intés, igazgatói megrovás Ugyanazon vétség ismételt elkövetése esetén a tanuló egyel magasabb büntetési fokozatot kap. Az elmarasztalást, büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. A fegyelmi tárgyalás lefolytatásának szabályait az EMMI tartalmazzák. A fegyelmi büntetés lehet (EMMI 55. ) megrovás; szigorú megrovás; 9

10 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása; áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába; eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától; kizárás az iskolából. Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetés kiszabása esetén a tanuló tanév végi osztályzatait a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése előtt nem lehet megállapítani. Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév végi osztályzatokat megállapították. Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt osztályozó vizsgát tegyen. Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik évfolyamának, illetőleg a középiskola utolsó évfolyamának vagy szakképző iskola utolsó szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A tanuló a megrovás és a szigorú megrovás kivételével a fegyelmi határozatban foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi határozatot írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója, vagy az iskola fegyelmi bizottsága határozza meg. VI. VII. VIII. Az iskola biztosítja, hogy a szülők és az iskolai diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolyatatását megelőző egyeztető eljárást. (EMMI 53. (2) és (3) bekezdés) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az iskola területén a diákoknak szigorúan tilos a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. 2. A mobiltelefon zavarja a többiek nyugodt tanulásához való alapvető jogát, ezért, az iskolai foglalkozásokon tilos mobiltelefonokat, MP3-at, MP4-et, stb. használni 3. Az iskolában és minden iskolai rendezvényen tilos alkoholos italok, tudatmódosító szerek behozatala, fogyasztása, terjesztése. Ennek megszegése súlyos fegyelmi vétség. 4. Az iskola területén a közszemérem megsértése tilos. 5. A szaktanár a diákoknak adhat otthon elvégzendő feladatot, melyet a szaktanár értékelhet. Ha a feladatot nem végzi el, kötelességszegést követ el. ÜGYINTÉZÉS AZ ISKOLÁBAN 1. A különböző hivatalos iratokkal a tanulónyilvántartót kereshetik fel a tanulók ig. 2. Gazdasági irodát, pénztárt a mindenkori kiírás szerint lehet felkeresni. 3. A védőnő rendelése hétfőtől péntekig van (a rendelés pontos idejét az ajtón kifüggesztik). 4. Nyári szünetben az igazgatóság tart ügyeletet. 5. Az iskolában hirdetéseket elhelyezni, az iskolarádióban közleményeket felolvasni csak igazgatói, vagy tagintézményvezető- helyettesi engedéllyel lehet. 6. A végzős osztályok az elkészült tablóikat csak a tagintézményvezető- helyettes jóváhagyásával helyezhetik el nyilvánosan. VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK Az iskola baleset-, egészség-, tűzvédelmi szabályzatot készít, amit az első osztályfőnöki órán illetve a gyakorlati oktatás megkezdése előtt az osztályfőnök illetve a szakoktató ismertet a tanulókkal, akik aláírásukkal igazolják, hogy az oktatáson részt vettek és az ott leírtakat megértették, betartják. 1. A tanuló kötelessége, hogy: Óvja saját és társai testi épségét, egészségét; elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket, szabályokat; betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 10

11 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel; azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének amennyiben ezt állapota lehetővé teszi, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában; rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat; a sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést: tornacipőt (edzőcipőt), iskolai pólót, tornanadrágot vagy melegítőt kell viselniük; a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót. A testékszert ragtapasszal leragasztva viselheti. 3. Az ifjúsági orvos és szakorvos végzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését. 4. Az iskola védőnője biztosítja a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal. 5. Tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére az iskola területén a dohányzás tilos. IX. LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE A tanulóknak joga, hogy igénybe veheti az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit: tantermek, tornacsarnok, számítástechnikai termek, ebédlő, könyvtár. Ezen helyiségek használati rendjét a felügyelő vagy foglalkozást vezető nevelő ismerteti minden tanév szeptemberében a tanulókkal, mely összhangban van a védő-óvó intézkedésekkel. X. A DIÁKÉLET MINDENNAPI KÉRDÉSEI A diákönkormányzat jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok Az iskolai diákönkormányzat 1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. 3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. A Diákközgyűlés eljárásrendjének szabályai 1. Tanévenként legalább két alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanévben az iskola igazgatója a felelős. 3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A közgyűlés lehet az a fórum, ahol rendeleti felhatalmazás alapján évente kezdeményezhető a házirend felülvizsgálata, hiszen a házirend végrehajtásának tapasztalatait értékelve felkerülhetnek magára a szöveg módosítására is a hasznos javaslatok. Tanítás nélküli munkanap Az iskola munkaterve alapján javasolt napok, melyből egy programját a diákönkormányzat dönti el (Kossuth-nap) 11

12 Az egy nap alatt íratható dolgozatok száma, a dolgozatok kiosztásának határideje és más helyi szabályok Témazáró dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely egy tananyag tudásanyagának elsajátítását ellenőrzi. Egy tanítási napon egyetlen osztály sem kötelezhető 3 témazáró dolgozatnál több megírására. A peda - gógus dolgozatíratási szándékát köteles a naplóban előre jelezni. Az osztály diákképviselője is nyilvántartást vezet a kitűzött dolgozatokról, és köteles a szaktanárnak jelenteni, ha az adott napra már más dolgozatot is kitűztek. A diák joga, hogy dolgozatát annak beszedésétől számított három héten belül kijavítva és értékelve megtekinthesse, a témazáró dolgozatok kivételével dolgozatait hazavihesse. Ha a diák a dolgozatát a pedagógus hibájából az értékelési határidő lejárta után ismerheti csak meg, jogosult eldönteni, hogy érdemjegye beleszámítson-e a félévi, illetve év végi osztályzat megállapításába. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon megtekintse. MELLÉKLETEK: 1. A vonatkozó törvények 2. Tisztasági rend 3. Az iskola ügyeleti rendje 4. A kollégium és a speciális iskola házirendje Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete év augusztus hó 31. napján tartott ülésén elfogadta. igazgató 12

Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma HÁZIREND

Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma HÁZIREND Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma HÁZIREND HÁZIREND Célja: a házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Sass Andrásné igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Egyetértést gyakorolt: az iskolaszék Elfogadta: a fenntartó Petőháza, 2004. 12. 06. A házirend célja

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Vokányi Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 2015 HÁZIREND Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék ISKOLAI ETIKAI KÓDEX... 3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A HÁZIREND CÉLJA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2014 2 Az intézmény tanköteles korú gyermekeinek jogaira, kötelezettségeire, ellátására, a szülőkkel

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága 1 A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján.

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. HÁZIREND Kossuth Lajos Általános Iskola A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

H Á Z I R E N D. mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

H Á Z I R E N D. mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza H Á Z I R E N D mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. alapfokú oktatás

HÁZIREND. alapfokú oktatás HÁZIREND Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Feladata: alapfokú oktatás A fent

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

RÁKOSCSABAI JÓKAI MÓR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM

RÁKOSCSABAI JÓKAI MÓR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM RÁKOSCSABAI JÓKAI MÓR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201632 1171 Budapest, Szánthó Géza utca 60. Tel.: 258 20 15 Fax: 258 03 32 E-mail: info@jokaim.sulinet.hu HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben