ALFA HÍRLEVÉL. Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 2009/1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALFA HÍRLEVÉL. Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 2009/1"

Átírás

1 ALFA HÍRLEVÉL Az Alfa-Human Kft szakmai kiadványa 2009/1

2 Tisztelt Partnerünk, Tisztelt Érdeklődő! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/1 számával elindítjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat Célunk az, hogy szolgáltatási területünket, a humán ügyvitelt érintő aktuális jogszabály,- és törvényváltozásokat feldolgozva, összefoglalva segítsük Önöknek a változások áttekintésében, követésében Hírlevelünkkel szeretnénk a szolgáltatási portfóliónkkal összefüggő, általunk hasznosnak ítélt egyéb információt, tudnivalót, tapasztalatot is megosztani Önökkel Tervezzük, hogy rendszeresen beszámolunk hírlevelünkben szolgáltatásunk IT támogatásához használt, kiemelkedően fontos Piramis HR szoftvercsaládról, annak olyan irányú tovább fejlesztéseiről, amelyek szolgáltatásunk kibővítését, színvonalának további javítását eredményezhetik Jelen kiadványunkban a 2009 elején hatályba lépett jogszabályváltozásokat ismertetjük Az új év a korábbi évekhez hasonlóan- ismét jelentős változásokat hozott több fontos jogszabály területén Elsősorban az adózás rendjéről szóló törvény módosításait kell a vállalkozásoknak figyelemmel kísérni, de a személyi jövedelemadó törvényben is találunk változásokat A cégautó adó szabályozása 2009 február 1-től kikerült az szja törvény szabályozása alól, a gépjárműadókról szóló törvény keretein belül külön fejezet tartalmazza a cégautó adó szabályait 2/12

3 I Adózás rendjéről szóló törvény változásai 2009 január 1-től az állandó meghatalmazás, megbízás létrejöttét az adózó és a meghatalmazott képviselő is bejelentheti az adóhatóság felé Az adóhatóság köteles értesíteni az adózót, hogy bejelentették nála a képviseleti jogot Nemcsak az állandó és eseti képviseleti jog megszűnése, hanem annak keletkezése is aznaptól hatályos, amikor az adóhatósághoz bejelentik Amennyiben a foglalkozató személyében jogutódlás következik be, a jogutód munkáltató köteles a jogutódlással érintett biztosított személyre vonatkozóan is teljesíteni A bejelentésben fel kell tüntetni a jogelőd nevét, elnevezését, adószámát, a jogutódlás tényét, időpontját, továbbá a jogutód nevét, elnevezését, adószámát, és a jogutód megalakulása napját is (Hatályos 2009 február 1-től) Egészségügyi járulékot fizető magánszemélynek biztosítási jogviszony keletkezésekor nem kell jelenteni az adóhatóság felé, hogy már nem kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre, mert a foglalkoztató által bejelentett adatok alapján az adóhatóság hivatalból állapítja meg a járulékfizetési kötelezettség megszűnésének időpontját 2009 február 1-től az adószám akkor is felfüggeszthető, ha az adózó nem tesz eleget a számviteli törvény szerinti beszámoló közzétételi kötelezettségének, és e mulasztást az adóhatóság 15 napos felhívása ellenére sem pótolja, ez az előírás csak azokra a beszámolókra vonatkozik, melyek mérlegfordulónapja 2009 április 30-a utánra esik Adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén a felfüggesztést az adóhatóság csak a tényleges teljesítéskor szüntetheti meg, akkor tehát nem, ha az adózónak fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyez Az adó-visszaigénylési tilalom a felfüggesztés elrendeléséről szóló határozott időtartam leteltéig tart, az adóalany a felfüggesztésről rendelkező határozat jogerőre emelkedése napjától a határozott idő leteltéig nem gyakorolhatja az adólevonási jogot Az adóhatóság a határozott időtartamú felfüggesztésről tájékoztatást küld a cégbíróságnak, amely a határozott időtartam végnapját feltünteti a cégjegyzékben Ez évtől a munkáltatónak nem kötelező közreműködnie munkavállalója adójának megállapításában Ha nem vállalja a munkáltatói adómegállapítást, köteles tájékoztatni a munkavállalóját arról, hogy a magánszemélyek új, egyszerűsített bevallást is választathatnak A munkavállaló az adóévet követő év január 31-éig nyilatkozik a munkáltatójának arról, hogy kéri a munkáltatói adómegállapítást Ha a munkáltató vállalja az adó megállapítását, a nyilatkozat a munkavállaló bevallásának minősül A nyilatkozat, valamint a munkavállalótól az adóévet követő év március 20- áig megkapott igazolások alapján a munkáltató az adót az adóévet követő év május 20-áig köteles megállapítani és az adóévet követő év június 10-éig megküldeni az adóhatóságnak 3/12

4 A magánszemély az adóévet követő év február 15-éig kérheti az adóhatóságtól beszerezhető formanyomtatványon, vagy elektronikusan az adóhatóságtól, hogy egyszerűsített bevallást adhasson be A magánszemély a munkáltatónál, kifizetőnél a kifizetést megelőzően nyilatkozhat - A jogcímet megjelölve - arról, hogy a kifizetést járulékfizetési kötelezettség nem terheli A magánszemély nyilatkozata az adóbevallással egyenértékű A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan levont nyugdíjjárulékot a magánszemély az éves adóbevallásában igényelheti vissza, feltéve, hogy a különbözetet év közben a munkáltatóval (kifizetővel) nem számolta el A jogszabály tételesen ismerteti az eljárást arra az esetre, ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélynek teljesített kifizetésről szóló igazolás kiadását követően tárja fel, hogy a magánszemélyt terhelő járulékot nem a jogszabályban meghatározottak szerint állapította meg és vonta le A feltárt hibát nyilvántartásba kell venni Amennyiben a hiba a ténylegesnél alacsonyabb összegű járulék levonását eredményezte, a munkáltató az igazolás kiállításnak napjától a nyilvántartásba vétel napjáig a levonni elmulasztott járulék után önellenőrzési pótlékot állapít meg, vall be és fizet meg Ha a munkavállaló még munkaviszonyban áll, a tévesen levont járulék nyilvántartásba vételét követően a járulékkülönbözetet a magánszemély részére visszatéríti, vagy a következő kifizetéskor levonja A levonás nem haladhatja meg az esedékes - adóval, járulékokkal csökkentett - havi munkabér 15 %-át Ha a munkavállaló már nem a munkáltató alkalmazottja, akkor az adóhatóság határozattal állapítja meg a járulékkülönbözetet, és azt a volt munkavállalótól ő szedi be, vagy ő fizeti vissza (Hatályos 2009 február 1-től) 2009 május 1-től végelszámolás, felszámolás esetén a záróbevallást a beszámoló közzétételére előírt határidőben - a mérlegforduló napjától számított 60 napon belül (a korábbi 150 nap helyett)- a közzétételre való megküldéssel egyidejűleg kell az adóhatósághoz benyújtani A kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot (bérelszámolási lapot) köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből egyértelműen kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, adó, a járulék, valamint a kifizetőt és a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék alapjául szolgáló összeg, illetve a kifizetőt, munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék, valamint levont adóelőleg, adó, járulék összege Új előírás 2009 február 1-től, hogy a munkáltató és a rendszeres kifizetést teljesítő kifizető a bizonylaton (bérelszámolási lapon) köteles feltüntetni az előző időszakban (hónapban) teljesített kifizetést terhelő és által a megfizetett adó és járulékfizetési kötelezettségek jogcímenkénti összegét A magánszemély (feltéve, hogy vállalkozási tevékenységet nem folytat, ÁFA fizetésére nem kötelezett) a személyi jövedelemadó bevallásában nyilatkozhat úgy, hogy a bevallott, Ft-ot meg nem haladó szja-fizetési kötelezettségét pótlékmentes részletfizetés keretében, az esedékességtől számított legfeljebb 4 hónapon keresztül, havonként egyenlő részletekben teljesíti 4/12

5 II Személyi jövedelemadó törvény változásai Kiküldetési rendelvény A kifizető által két példányban kiállított bizonylat, mely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának a megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, az élelmezési költségtérítést, valamint ezen költségtérítések kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyag ár, stb) A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi Fontos változás, hogy a munkaviszonyon kívül egyéb jogviszonyokban (pl megbízási szerződés keretein belül, választott tisztség ellátása során, stb) is elszámolható kiküldetési rendelvény alapján költség, elsősorban a saját tulajdonban lévő személygépkocsi hivatalos használata miatt keletkezett költségtérítés A költségtérítés szabályai is változtak, a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket: a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra, valamint élelmezési költségtérítésként kapott összeget, feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket Képzés! A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni - a képzés kifizető által átvállalt költségét, ha az iskolai rendszerű képzés adóévben átvállalt költségének összege a minimálbér 2,5-szeresét nem haladja meg Ennek feltétele, hogy a képzés munkáltatói elrendelés alapján a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését célozza További feltétel, hogy a költségek elszámolására szolgáló bizonylatra annak kiállítója adókedvezmény érvényesítésére jogosító igazolást nem állított ki A fenti korlát feletti összeg a magánszemélynél adóköteles jövedelemnek minősül Ez az új korlát 2009 február 1-től kerül bevezetésre, csak a 2009 január után kötött szerződésekre kell alkalmazni Ennek megfelelően a 2006 január 1 előtt megkezdett iskolarendszerű képzések átvállalt költségét adóalapba nem számító tételként, a 2005 december 31-e után, de 2009 február 1 előtt megkezdett iskolarendszerű képzések esetében pedig az adóévben átvállalt költségek ,- Ft-ot meg nem haladó részét lehet adóalapba nem számító tételként elszámolni 5/12

6 Munkáltatónál adómentes béren kívüli juttatások 2009 január 1-től megszűnik a az egyes béren kívüli juttatások adómentességére vonatkozó Ft-os korlát Az együttes korlát megszűnésével az adómentes béren kívüli juttatásokra csak az egyedi korlátok maradnak érvényben A 2008 évi kifizetések után évvégén számított adókötelessé váló rész után a munkáltató által fizetendő adó és járulékok bevallásának, befizetésének időpontja 2009 május hónapban lesz esedékes Művelődési intézményi szolgáltatás Művelődési intézményi szolgáltatásként juttatott összegből adómentes legfeljebb a minimálbér összegét meg nem haladó összeg, a meghaladó rész adóköteles természetbeni juttatásnak minősül Feltétel, hogy munkáltató juttassa munkavállalójának, gazdasági társaság a személyesen közreműködő tagjának, illetve azok közeli hozzátartozójának, nyugdíjas, tanuló jogviszonyban álló személyeknek (Egyedi korlát től a minimálbér) A könyvtári, a levéltári, a múzeumi, az egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó művészeti tevékenységet folytató szervezet tevékenységi körébe tartozó ingyenesen nyújtott szolgáltatása (ide nem értve, ha azt más személy megrendelésére készíti) Adókedvezmények változásai Az összevont adókedvezmény maximuma legfeljebb évi ,- Ft, amelyet teljes összegben az a magánszemély érvényesíthet, akinek éves összes jövedelme nem haladja meg a 3,4 millió forintot os jövedelemkorláttal szabályozott összeg Ft felett a Ft-ból a Ft-ot meghaladó jövedelemrész 20 %-át meghaladó rész, de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb Ft, Ft összeghatár felett kedvezmény nem jár Az összevont kedvezményalapba a következő igazolt kiadások számíthatók be: 1 A háztartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott értéke, 2 A társadalombiztosítási ellátásra kötött megállapodásra fizetett összeg, 3 Magán nyugdíjpénztári megállapodás alapján fizetett összeg, 4 Magán nyugdíjpénztári saját tagdíj kiegészítés összege, 5 A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe fizetett saját tagdíj kiegészítés, a munkáltatói hozzájárulásból eredő adóköteles rész, 6 Hallgatói jogviszonyra tekintettel az adóévben megfizetett képzési költség összege, 7 Közcélú adományra történt befizetés, tartós adományozás esetén 20 %-al növelt összegben, 8 A magánszemély által kötött élet- és nyugdíjbiztosítás díja (7 sz mellékleletben meghatározott módon és feltételekkel) 6/12

7 A felsorolt kiadásokat számlák, illetve igazolások alapján lehet figyelembe venni Adókedvezmények sorrendje Az adókedvezményeket legfeljebb az összevont adóalap adójának mértékéig, azon belül az összevont adókedvezményre vonatkozó korlát mértékéig lehet érvényesíteni Ha az adó nem nyújt fedezetet az összes kedvezményre, vagy azok együttvéve a korlát miatt nem érvényesíthetők, a magánszemély eldöntheti, hogy melyiket érvényesíti az adóhatósági közreműködés nélkül benyújtott bevallásában, vagy a munkáltatói adó megállapításban Ha azonban választását bármely okból nem jelöli meg, vagy adóhatósági közreműködéssel egyszerűsített bevallást nyújt be, a kedvezmények sorrendjét a törvényben meghatározott következő sorrendben kell figyelembe venni: 1 lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye, 2 személyi kedvezmény, 3 alkalmi foglalkoztatás kedvezménye, 4 összevont adókedvezmény, 5 őstermelői kedvezmény, 6 családi kedvezmény, 7 egyéb Az összevont kedvezményalap megállapításánál a figyelembe vett összegeket a magánszemély által megjelölt sorrendben, ennek hiányában a 35 -ban szereplő kedvezmények felsorolási sorrendje szerint kell figyelembe venni Egységes osztalékadó A magánszemély osztalékból, osztalékelőlegből származó jövedelmét, függetlenül attól, hogy belföldről vagy külföldről származik, 25%-os mértékű adó terheli Korábban az osztalékadózás kétkulcsos volt Már a 2009-ben kifizetett osztalékot is 25 % adó terheli, abban az esetben is, ha az osztalékot a korábbi évekre állapították meg, de nem fizették ki III Cégautóadó megváltozott szabályai A cégautóadó szabályozása 2009 február 1-től kikerül az szja törvény hatálya alól, ettől az időponttól a módosított- gépjárműadóról szóló 1991 évi LXXXII törvény 17/A-17/G pontjai szerint kell eljárni A 17/A (1) bekezdés alapján adóköteles az a személygépkocsi, amely nem magánszemély tulajdonában áll, továbbá az a személygépkocsi, amely után a 7/12

8 számvitelről szóló 2000 évi C törvény szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást számoltak el A 17/A (2) bekezdése alapján nem adóköteles az a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi, amelynek használatával összefüggésben a használó költségei ellentételezésére kizárólag az szja törvény 7 (1) r pontja és a 25 (2)bekezdés szerinti költségtérítést kap Az után a személygépkocsi után, amely után tételes költségelszámolással költséget számolnak el (ezt a magánszemély tulajdonában lévő gépkocsiknál is vizsgálni kell), fennáll a cégautóadó fizetési kötelezettség A magánszemély tulajdonában lévő személygépkocsi után akkor nem kell cégautó adót fizetni, ha a kiküldetés alapján kapott költségtérítés összege nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket, azaz az APEH által közzétett üzemanyag ár alapján számolt összeget és a kilométerenként adható 9 Ft általános költségtérítés összegét Akkor sem kell cégautóadót fizetni, ha ettől több a költségtérítés, de nem tételes költségelszámolást alkalmaz a magánszemély, hanem az adómentes határ feletti rész után az szja törvény szerint összevonandó jövedelemként adózik Munkába járás esetén is adható 9 Ft/km költségtérítés, amennyiben ettől nem fizet többet a cég, itt sem keletkezik adófizetési kötelezettség A cégautóadó alanya a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa Több tulajdonos esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok Pénzügyi lízingbe adott, hatósági nyilvántartásba bejegyzett személygépkocsi esetén az adó alanya a lízingbe vevő A nem magánszemély tulajdonában álló, vagy általa lízingbe vett, hatósági nyilvántartásban szereplő személygépkocsi esetében az adókötelezettség a tulajdonszerzést, lízingbe vételt követő hónap 1 napján keletkezik A magánszemély tulajdonában álló, vagy általa pénzügyi lízingbe vett, hatósági nyilvántartásban szereplő személygépkocsi esetében az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi után a tulajdonos, lízingbe vevő költséget számolt el Amennyiben a magánszemély hivatali célra használja a saját tulajdonában lévő személygépkocsit, és a kapott költségtérítés összege meghaladja az igazolás nélkül elszámolható összeget, akkor a költségelszámolást követő hónap első napjától a magánszemély cégautóadót abban az esetben köteles fizetni, ha tételes költségelszámolást alkalmaz Az adó mértéke havonta: a) 1600 cm3 hengerűrtartalmat meg nem haladó személygépkocsi esetében 7000 Ft b) 1600 cm3 hengerűrtartalmat meghaladó személygépkocsi esetében Ft Az adót negyedévenként önadózással kell megfizetni, és bevallani az APEH felé a negyedévet követő hónap 20 napjáig 8/12

9 A negyedévre fizetendő adóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére megállapított, a negyedév azon hónapjaira jutó gépjárműadó, amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó- és gépjárműadó kötelezettség egyaránt fennállt Az adót negyedévente kell bevallani az adóhatóság felé a 0901-es bevallásban Ha magánszemély az adózó, akkor őt terheli a bevallási és befizetési kötelezettség IV Kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum A 321/2008 (XII29) Kormányrendelet szabályozza a 2009 január 1-től érvényes minimálbér összegét Havibér alkalmazása esetén Ft a kötelező legkisebb bér, ez az összeg órabér alkalmazása esetén 411 Ft A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 2009 január 1-től teljes munkaidő esetén havibéreseknél Ft, órabéreseknél 500 Ft, míg 2009 július 1-től 2009 december 31-ig havibéreseknél Ft, órabéreseknél 503 Ft Az 50 év feletti munkavállalók esetében 2009 január 1-től nincs garantált bérminimum A legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimumát a gyakorlati idő hossza nem befolyásolja V Társadalombiztosítási és egyéni járulékok 2009 évben az egyéni nyugdíjjárulék megfizetésének járulékmaximuma napi Ft, évi Ft A Tbj törvény 4 k pontja határozza meg a járulékalapot képező jövedelmeket, melynek változása következtében: jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér, illetőleg a szerződésben meghatározott díj a járulékalapot képező jövedelem Ez alapján egyértelmű, hogy pl külföldi szerződések esetében (amikor a jövedelem külföldön adóztatható) nemcsak a személyi alapbér képez járulékalapot, hanem - ha a foglalkoztatás más jogviszony keretében történik (pl megbízás, egyéb jogviszony) - a szerződésekben meghatározott összeg a járulékalap 9/12

10 VI Szakképzési hozzájárulás, munkaadói járulék 2009 január elsejétől a szakképzési hozzájárulás és a munkaadói járulék alapja azonos a társadalombiztosítási járulék alapjával Csak az után a személy után kell szakképzési hozzájárulást, valamint munkaadói járulékot fizetni, amely személynek van társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelme A szakképzési hozzájárulásra és a munkaadói járulékra is alkalmazni kell a minimális járulékalapra vonatkozó szabályokat A munkavállaló nem fizet munkavállalói járulékot: - a jubileumi jutalom, - a végkielégítés, - az újrakezdési támogatás, - a szabadságmegváltás, - a prémium évek program, illetőleg a különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás, - a határozott időtartamú jogviszony megszűntetése esetén az Mt 88 2 bekezdése és a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv 27 2bek alapján kifizetett összeg, - adóköteles természetbeni juttatás összege után Fizetni kell munkavállalói járulékot olyan juttatások után, ami eddig nem volt a kereset része, de miután TB járulékalap ez évtől belép a járulékkötelezettség, mint pl betegszabadságra járó díjazás, adóköteles költségtérítés, adóköteles segély, adóköteles napidíjak, önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói tagdíj hozzájárulás adóköteles része, stb 2009 január 1-től munkaadói járulékot kell fizetni a társadalombiztosítási járulék-köteles kifizetések után, a munkaadói járulékalap a változás szerint megegyezik a munkavállalói járulék alapnál felsoroltakkal, azzal a különbséggel, hogy az ottani kivételeket is ide kell érteni, kivéve az adóköteles természetbeni juttatásokat, melyek esetében a juttatás 54 %- os személyi jövedelemadóval növelt összege után fizetendő a munkaadói járulék A munkáltató korábban a számviteli törvény szerinti bérköltség után fizetett szakképzési hozzájárulást, és így pl nem fizetett, de 2009-től fizet a betegszabadság járó díjazás, a végkielégítés, a titoktartási díj, az adóköteles költségtérítések,- napidíjak,- segélyek, tovább az adóköteles természetbeni juttatások szja-val növelt összege után A Rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2009-ben nem változik: Ft/fő/év VII A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény változásai A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató a biztosítás megszűnését követően folyósított táppénzről, terhességi-gyermekágyi segélyről és gyermekgondozási 10/12

11 díjról az Art 16 -ának (4) bekezdésében meghatározott adatok feltüntetésével a folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját követő 8 napon belül elektronikus úton köteles bejelentést tenni az egészségbiztosítónak Ez azt jelenti, hogy ez évtől nem az adóhatóság, hanem az OEP felé kell jelenteni a passzív ellátásokat VIII Korengedményes nyugdíj A 334/2008(XII30) Kormányrendelet kihirdetésével a munkáltatók 2009 évre lehetőséget kaptak, hogy megállapodjanak munkavállalóikkal a korengedményes nyugdíjazásról A módosított szabályozás alapján a munkáltató legkorábban a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontját megelőzően egy évvel - megállapodhat a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról, ha a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárnál öt évvel alacsonyabb életkort legkésőbb a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig betölti, továbbá rendelkezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjában alkalmazandó rendelkezéseiben az előrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett előrehozott nyugdíj igénybevételéhez előírt, és az illetékes nyugdíjbiztosítási szerv által előzetesen igazolt szolgálati idővel A jelenlegi szabályozás szerint korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt 2009 december 31-ig betölti, illetve megszerzi, továbbá a megkötött megállapodást az illetékes nyugdíjbiztosítási szervhez 2009 december 31-ig benyújtják A jelenleg hatályos rendelkezések alapján a korengedményes nyugdíjazást 2009 december 31-ig igénybe is kell venni Folyamatban van a kormányrendelet rendelkezéseinek módosítása, melynek várhatóan március végén történő elfogadását és kihirdetését követően már lehetőség nyílik majd korengedményes nyugellátás 2009 december 31-ét követő időponttól történő megállapítására Amennyiben ez megtörténik, 2009 évben az 1952 évben született nőkkel és férfiakkal megállapodást lehet kötni, ha a nyugdíjazás időpontjáig rendelkeznek 40 év, csökkentett korengedményes nyugdíj esetében legalább 37 év szolgálati idővel Amennyiben a megállapodás 2009 december 31-ig a nyugdíjbiztosító felé beküldésre kerül, a megállapodás megkötését követő egy éven belül igényelhető a nyugdíj 11/12

12 VIII Egyebek Nyári időszámítás A 8001/2007 (MK 30) GKM tájékoztató a nyári időszámítás alkalmazásáról szóló 39/1996 (III 13) Korm rendelet végrehajtásáról rendelkezik Eszerint a nyári időszámítás alkalmazásáról szóló 39/1996 (III 13) Korm rendelet 1 -ának (4) bekezdése alapján 2009 évben a nyári időszámítás március 29-től (vasárnaptól) október 25-ig (vasárnapig) tart Így szombatról vasárnapra virradóra (2009 március 29) hajnal kettő órakor három órára kell átállítani az órákat A munkaidő-rögzítésnél a 1 órát nem kell rögzíteni és a bérben sem okoz változást ez az időintervallum, hiszen a munkaszerződés alapja a havi személyi alapbér, melynek mértékénél sem a napok, sem a ledolgozott órák száma nem befolyásoló tényező Azaz, ahogyan a téli időszámításra átállásnál nem jelentkezik plusz egy óra munkabér, ugyanúgy a jelenlegi nyári időszámításra átállásnál sem jelent bérkiesést a mínusz egy óra a munkavállalók számára 2009 március 24 12/12

A 2009. évi adójogszabály változások újabb tehernövekedéssel járnak!

A 2009. évi adójogszabály változások újabb tehernövekedéssel járnak! A 2009. évi adójogszabály változások újabb tehernövekedéssel járnak! Figyeljük a hatálybalépés dátumát! A következő évet adózási szabályait több módosító törvény határozza meg, ezért a hatályba lépés időpontja

Részletesebben

MSZSZE előadás 2008.11.07. Madarasiné Szirmai Andrea

MSZSZE előadás 2008.11.07. Madarasiné Szirmai Andrea MSZSZE előadás 2008.11.07. T/6667. számú törvényjavaslat Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról 1. Személyi jövedelemadó 2. Gépjármű adóról szóló törvény 3. Különadóról szóló törvény 4. Társasági

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

T/6291. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járulék törvények módosításáról

T/6291. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járulék törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6291. számú törvényjavaslat egyes adó- és járulék törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. szeptember 2008. évi törvény egyes adó-

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben