Tanulmányi területek, doméniumok (szak)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmányi területek, doméniumok (szak)"

Átírás

1 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által román állampolgárságú, a szomszédos államokban élı magyarokról szóló évi LXII. törvény hatálya alatt álló hallgatók számára a magyarországi felsıoktatási intézmények nappali tagozatára a 2011/2012-es tanév ıszi szemeszterében történı teljes szemeszteres részképzésre, valamint egyéni vagy csoportos részképzıs tanulmányútra meghirdetett miniszteri ösztöndíjpályázat ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma a tárca által mőködtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttmőködve dolgozta ki, és a pályázatot az Országos Magyar Diákszövetség Agora Információs Központja és a Balassi Intézet lebonyolítói közremőködésével hirdette meg. A pályázatok az egyes tudományterületek eltérı sajátosságai miatt a szülıföldi szak alapján az alábbi tudományterületenként külön kerülnek elbírálásra: (A tudományterületi besorolásról további információk találhatók a Román Köztársaság Oktatási, Kutatási és Innovációs Minisztériumának hivatalos honlapján, az alábbi linken: ; az alábbiakkal kapcsolatban érdeklıdni lehet a pályázati felhívásban található elérhetıségeken is.) Tudományterületek Egzakttudományok Természettudományok Humán tudományok Teológia Jogi és igazgatási Társadalom- és politikatudományok Gazdaságtudományok Mővészetek Építészet Sport Agrártudományok Tanulmányi területek, doméniumok (szak) matematika, informatika, fizika, kémia biológia, geológia, földrajz, ökológia filozófia, nyelv és irodalom, alkalmazott modern nyelvészet, történelem, kultúra- tanulmányok szociológia, szociális munkás képzı, politikatudományok, európai tanulmányok és közkapcsolatok, közigazgatás-tudományok, kommunikáció tudományok, pedagógia-tudományok, pszichológia közgazdaságtan, pénzügy, könyvelés, gazdasági informatika, kereskedelem, nemzetközi gazdálkodás, menedzsment, marketing színmővészet, filmmővészet és média, zene, képzımővészet és design mőépítészet, urbaniszika testnevelés és sport agrártudományok, kertészet, erdészet, állattenyésztés, biotechnológiák Mőszaki tudományok számítástechnika, geodézia, hadmérnöki, repülımérnöki, vegyészmérnöki, építımérnöki, berendezés-mérnöki, fegyver-, rakéta- és robbanószer mérnöki, villamosmérnöki, anyagmérnöki, gépészmérnöki, környezetmérnök, hajóépítészet, hajómérnöki, rendszermérnöki, mérnöki menedzsment, villamosmérnöki és híradástechnikai, energetika, mőszaki földtudomány, ipari mérnöki, erdészmérnöki, élelmiszer-ipari mérnöki, gépjármőipari, szállításmérnöki, mechatronika és robotika, bánya-, olaj- és gázmérnöki, alkalmazott mérnöki tudományok Állatorvosi tudományok Egészségtudomány és Gyógyszerészet Katonai és nemzetvédelmi tudományok orvostudományi, fogorvostudomány, gyógyszerészet, általános orvostudományi, bábaképzı 1

2 Pályázati kategóriák: 1. Egyéni részképzıs tanulmányút (alap- mesterképzés) 2. Csoportos részképzıs tanulmányút 3. Teljes szemeszteres részképzés (alap- mesterképzés) A pályázatra való jelentkezés további általános feltételeit, az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó részletes feltételeket, a pályázásból kizáró feltételeket valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalókat a pályázati felhívás teljes szövege tartalmazza. PONTRENDSZER A pontozás alapelvei: 1. A különbözı pályázati kategóriákra pályázók kategóriánként külön kerülnek elbírálásra. 2. Csak dokumentumokkal (mellékletekkel) igazolt állításért adható pont. 3. Az adott pontok nem haladhatják meg a kategóriánként meghatározott legmagasabb pontszámot. 4. Egyenlı pontszám esetén a prioritás sorrendje a következı: I. aki még nem volt részképzésen; II. a tudományos tevékenységre kapott pontszám. 1. Prioritások: MAX. 5 PONT teljes szemeszteres részképzés : o intézményi együttmőködés keretében megvalósuló képzésben vesznek részt (a pályázó által csatolt igazolás alapján) 5 pont Részképzıs tanulmányút esetében többletpontszámot kapnak azon hallgatók, akik: o szülıföldjükön orvos, fogorvos illetve gyógyszerész szakon folytatják tanulmányaikat és 2-3 hetes gyakorlati képzésben vesznek részt 5 pont, vagy o intézményi együttmőködés keretében megvalósuló 2-3 hetes gyakorlati képzésben vesznek részt 5 pont, vagy o tudományos szöveg/tanulmány, illetve államvizsga- vagy magiszteri dolgozat megírása céljából pályáznak részképzésre és ezt tanári aláírással igazolják 5 pont Csoportos részképzıs tanulmányút esetén többletpontszámot kapnak azon hallgatók, akik: o rendelkeznek a szülıföldi intézmény írásos hozzájárulásával a csoport részképzıs tanulmányúton való részvételéhez 5 pont, vagy o intézményi együttmőködés keretében megvalósuló 2-3 hetes gyakorlati képzésben vesznek részt 5 pont 2. Tanulmányi eredmény (utolsó 2 féléves átlag, nyelvvizsga): MAX. 70 PONT 2.1. A tanulmányi átlagra adható pontszámok alapképzésben részt vevı pályázók esetében: teljes szemeszteres részképzés esetén (átlagminimum: 7,50): tanulmányi átlag * inde * 4 Egyéni részképzıs tanulmányút esetében (átlagminimum: 7,00): tanulmányi átlag * inde * 4 Csoportos részképzés esetén (átlagminimum: 7,00): tanulmányi átlag * 4 Inde: Képzési forma Évfolyam I Nyelvvizsgára adható pontszámok: középfokú: (nyelvenként) 6 pont felsıfokú: (nyelvenként) 10 pont 2 3 éves képzés 4 éves képzés 5 éves képzés 6 éves képzés II. 0,975 0, III. 1,00 0,975 0,950 0,925 IV. 1,00 0,975 0,950 V. 1,00 0,975 VI. 1,00 A bejutási vagy tanulmányi átlagra adható pontszámok magiszteri képzésben részt vevı pályázók esetében: Egy éves képzés: bejutási átlag*4. Két éves képzés esetén: o elsı évfolyamon: bejutási átlag*4*0,975, o második évfolyamon: tanulmányi átlag*4.

3 Minden idegen nyelvbıl tett vizsga nyelvenként csak egyszer (a legmagasabb vizsgafokon és pontszámmal) pontozható. Nem pontozhatóak a nyelvkurzusok elvégzésérıl szóló igazolások, a román és magyar nyelvbıl letett nyelvvizsgák, valamint a középiskolai és egyetemi tanrend által kötelezıen elıírt nyelvvizsgák. 3. Tudományos tevékenység (TDK, konferencia, szakmai verseny, publikációk, tudományos projekt): MAX. 100 PONT Az általános és középiskolai tanulmányok idıtartama alatti tevékenységekre nem adható pont! Figyelem! A konferencián és szakmai versenyen való részvétel csak akkor pontozható, ha a pályázó saját (egyénileg vagy csoportosan elkészített) dolgozatot, tudományos munkát mutatott be, és ezt igazolja! 3.1. Tudományos diákköri konferencián való részvételre adható pontszámok: Elért helyezés I. díj II. díj III díj részvétel Szint helyi 12 p. 10 p. 8 p. 4 p. országos 18 p. 16 p. 14 p. 6 p. nemzetközi 20 p. 18 p. 16 p. 8 p. Csoportos részvétel (több szerzı közös munkája) esetén a pontszámot 2-vel kell osztani. Egy dolgozattal való részvétel tanévenként csak egyszer (a legmagasabb részvételi szinten és pontszámmal) pontozható Egyéb konferencián, szakmai versenyeken való részvételre adható pontszámok: Elért helyezés Szint I. díj II. díj III díj részvétel Mővészeti szakos diákok kiállítása/ elıadása/ építészeti szakos diákok kiállított munkái helyi 10 p. 8 p. 6 p. 4 p. 8 országos 14 p. 12 p. 10 p. 6 p. 12 nemzetközi 24 p. 20 p. 18 p. 8 p. 24 A középiskolai szakmai versenyeken való részvétel nem pontozható! Csoportos szakmai versenyek (több szerzı közös munkája) esetén a pontszámot 2-vel kell osztani. Egy dolgozattal/elıadással/kiálítással való részvétel tanévenként csak egyszer (a legmagasabb részvételi szinten és pontszámmal) pontozható Publikációkra adható pontszámok: Ismeretterjesztı jellegő folyóiratban Hazai szakmai folyóiratban, konferenciakötet ben, tanulmánykötetbe n/ építészeti szakos diákok munkáiból szakkönyv, folyóiratban publikált anyagok 3 Külföldi szakmai folyóiratban, konferenciakötetben, tanulmánykötetben Egyetemi jegyzet, oktatási segédlet Szakkönyv, monográfia. Egyedüli szerzı 4 p. 10 p. 16 p. 10 p. 24 p. 2-3 szerzı 2 p. 6 p. 10 p. 6 p 14 p. 4 vagy több szerzı 1 p. 4 p. 6 p. 4 p. 8 p. A szakfolyóiratokban megjelentetett konferencia-kivonatok publikációkként nem kerülnek pontozásra! A konferencián bemutatott és megjelentetett dolgozatok a pályázó számára elınyösebb pontkategóriában kerülnek elismerésre. A publikált anyagok abban az esetben kerülnek pontozásra, amennyiben a CNCSIS által jegyzett szakmai folyóiratban, könyvben jelentek meg! 3.4. Szakszövegek fordítására adható pontszámok: Tanulmányok, recenziók Egyetemi jegyzet, oktatási segédlet Szakkönyv, monográfia. 4 p. 6 p. 8 p.

4 Több fordító közös munkája esetén a pontszámot 2-vel kell osztani. Bármely nyelven már megjelent szakszöveg bármely más nyelvre történı azon szakfordítása vehetı kizárólag figyelembe, mely - tudományos szakkönyvként (monográfiaként) kiadásra került (illetve kiadás alatt van), - tudományos szakfolyóiratban, konferencia- vagy tanulmánykötetben, egyetemi/fıiskolai jegyzetben megjelent (illetve megjelenés alatt áll). A publikált anyagok abban az esetben kerülnek pontozásra, amennyiben a CNCSIS által jegyzett szakmai folyóiratban, könyvben jelentek meg! 3.5. Szakfolyóirat, tanulmánykötet, konferenciakötet szerkesztésére adható pontszámok: Szakfolyóirat szerkesztése Tudományos konferenciakötet szerkesztése Tudományos tanulmány kötet szerkesztése Önállóan/fıszerkesztıként 6 p. 8 p. 10 p. társszerkesztıként 3 p. 4 p. 5 p. Csak azon szülıföldön vagy külföldön (ide értve Magyarországot is) megjelent, vagy megjelenés alatt álló szerkesztések vehetık figyelembe, melyeknél a pályázó a tudományos kötet illetve szakfolyóirat impresszumában szerkesztıként megnevezésre került. A szerkesztett anyagok abban az esetben kerülnek pontozásra, amennyiben a CNCSIS által jegyzettek Tudományos projektekben való részvételre adható pontszámok: Kutatási projektenként 4 pont, összesen maimum 12 pont adható. A kötelezı szakmai gyakorlat tudományos projektben való részvételként nem kerül pontozásra! A kutatóprojektben való részvételt bizonyító igazolásban kötelezı feltőntetni, hogy a projektben való részvétel nem volt kötelezı és az igazolás részképzıs tanulmányútban való részvétel céljából lett kibocsátva! Kommunikáció szakos diákok esetében médiában való megjelentetett anyagonként 2 pont. A megjelent anyagok csak akkor pontozhatóak, ha a pályázó igazolja, hogy nem kötelezı szakmai gyakorlat keretében valósult meg. 4. Magyar diákszervezeti tevékenység: MAX. 18 PONT A diákszervezetben kifejtett tevékenységre adható pontszámok: Diák- és ifjúsági szervezeti tagság pályázati beadás határideje napján a 2 éves vagy azt meghaladó idıtartamú tagság 3 pont 1 éves vagy azt meghaladó, de 2 éves idıtartamot el nem érı tagság 2 pont 1 év idıtartamot el nem érı tagság 1 pont Diák- és ifjúsági szervezeti tevékenység (ma. 12 pont) fıszervezı: 1,2 * pontszám szervezı: 1* pontszám Oktatási jellegő nagyrendezvények (tudományos diákköri konferencia, tudományos konferencia, egyetemi nyílt nap, nyári egyetem) szervezése 4 pont Oktatási jellegő kisrendezvények (képzés, állásbörze, elsısegély, stb.) szervezése 3 pont Szórakoztató jellegő nagyrendezvények (diákfesztivál, diáknapok, gólyatábor, gólyabál, stb.) szervezése 2 pont Szórakoztató jellegő kisrendezvények (sportrendezvény, kirándulás, bulik, stb.) szervezése 1 pont *Ha valaki több típusú rendezvényben is tevékenykedett, megkapja minden kategóriában a pontot. Diák- és ifjúsági szervezetben vezetıségi funkció betöltése Vezetı tisztségviselı (elnök, ügyvezetı elnök, alelnök) Középszintő tisztségviselı (tanügyi referens, pénzügyi referens, stb) Egyéb tisztségviselı (szakosztályvezetı, stb.) 3 pont 2 pont 1 pont 4

5 5. Pontlevonás Ha a pályázó vett részt már részképzésen, részvételenként 7 pont levonás jár. 6. Pontegyenlıség A pontozás alapelveiben meghatározott prioritások figyelembe vételével is fennmaradó pontegyenlıség esetén az érintett pontegyenlıségben lévı pályázatok közül az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács jogosult szakmai szempontok figyelembe vételével javaslatot tenni azon pályázat(ok)ra, mely(ek) esetében az ösztöndíj odaítélését indítványozza. 7. Csoportos pályázatok esetén a pályázat összpontszámát a pályázók egyéni pontszámának számtani átlaga jelenti. Nem jogosult az ösztöndíjra az a pályázó, akinek összteljesítménye nem éri el a 40 pontot. Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács az elbírálás során, döntésével azonban egyrészt a fentitıl eltérı, továbbá tudományterületenként különbözı minimumpontszámot állapíthat meg. 5

6 Függelék: Tájékoztató a leggyakoribb Tudományos Diákköri Konferenciák, tudományos konferenciák és szakmai versenyek besorolásáról: Megnevezés helyi országos nemzetközi Junior Achievment Young Enterprise, HP European Challenge Essay Contest Országos Magyar Tudományos Diákköri, Budapest Erdélyi Múzeum-Egyesület szakosztályai által szervezett konferenciák Brassói Magyar Diákszövetség, Erdészeti és Faipari Tudományos Diákköri Kolozsvári Magyar Diákszövetség, Humán- és Reáltudományi Tudományos Diákköri Kolozsvári Mőszaki Egyetem, Országos Tudományos Diákköri Magyarországi felsıoktatási intézmények által szervezett kari tudományos diákköri konferenciák Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség, Orvostudományi Tudományos Diákköri Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marisiensis Országos Tudományos Diákköri Nagyváradi Magyar Diákszövetség, Környezetvédelmi és Agrártudományi Tudományos Diákköri Temesvári Magyar Diákszervezet, Mőszaki Magyar Tudományos Diákkonferencia Brassói Magyar Diákszövetség, Brassói Mőszaki Tudományos Bukaresti Magyar Diákszövetség, Tudományos Diákköri Egyetemek által szervezett kari tudományos diákköri konferenciák Kolozsvári Magyar Diákszövetség Közgazdász Klub, Országos Esettanulmány Megoldó Verseny (OMEV) helyi szakasza Sapientia EMTE, Csíkszeredai Nyílt Esettanulmány Verseny Szatmári Magyar Diákszövetség, Szatmári Tudományos Diákköri Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete, Partiumi Tudományos Diákköri 6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. szülőföldi jogász

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. szülőföldi jogász PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet tanulmányi támogatásra a 2011/2012-es tanévben szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben részt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája Pályázati felhívás magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 006/007-es tanévben magyarországi felsıoktatási intézményekbe, valamint a Balassi Bálint Kulturális Intézetbe magyarországi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi

Részletesebben

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK)

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

Elfogadva a 2013. december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.)

Elfogadva a 2013. december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.) A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2014/2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Elfogadva a 2013. december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.) A Szenátus a felsıoktatásról

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán Általános tudnivalók:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán Általános tudnivalók: PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2014/2015-ös tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények

Részletesebben

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Cím: 7400 Kaposvár Guba Sándor u 40.

Részletesebben

Kárpátaljai magyarországi PhD kiírás 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kárpátaljai magyarországi PhD kiírás 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal

Részletesebben

Erdélyi magyarországi PhD felhívás 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Erdélyi magyarországi PhD felhívás 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal

Részletesebben

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

Szlovákiai BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szlovákiai BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. május 25. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 4 3. 4 II. rész A férőhelyek felosztása 5 4. - Jelentkezés a kollégiumokba

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK A felvételi

Részletesebben

FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 1. Agrármérnöki mesterképzési szak (Mezőgazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje Jelentkezők tájékoztatása: Az Országos Felsőoktatási

Részletesebben

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ NAPPALI KÉPZÉSEK Képz. szint ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka -rend Fin. Önköltség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2013/2014. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Módosítva a 2012. december 5-i Szenátusi ülésen Határozat száma:

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz lapképzések: BCE-KERTK Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar kertészmérnöki (Beregszász) (4) K kertészmérnöki (Beregszász) (4) 210000 7 10 < 25 biológia v. fizika v. földrajz v. intika v. kémia

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 21. (4), 22. (5) bk., valamint a 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. -ában

Részletesebben

Pályázati útmutató. Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

További felvételi információk

További felvételi információk Intézményi/ Kar kód Képz. forma További felvételi információk VKF VKF BCE-GTK BCE-KTK BKF- HFTGK H pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek.

Részletesebben