Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély"

Átírás

1 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: szeptember 1. Készítette:

2 Bevezető rendelkezések... 3 Jogszabályi alapok... 3 Az Intézmény adatai... 4 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége hogy:... 6 Véleménynyilvánítás formái, tájékoztatás formái... 6 Az iskola munkarendje... 7 Óraközi szünetek... 7 Tanulói étkezés... 8 Általános működési szabályok... 8 Az iskolai könyvtár... 8 Az informatika terem... 8 A tornaterem sajátos rendje az 5. számú mellékletben szerepel A fiú technika terem... 8 A lány technika terem... 9 A tankert szabályai... 9 A DÖK működésének szabályai... 9 Egészségvédelem... 9 Balesetvédelem... 9 Vagyonvédelem, kártérítés Ügyelet Intézményben tartózkodás rendje Egyéb előírások Tájékoztató füzet/ellenőrző könyv A hetesek kötelességei Késés Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek Tanulmányi kötelezettségek A tanuló fegyelmi felelőssége Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A tanuló anyagi felelőssége A tanuló munkájának elismerése A bizonyítvány Tanulmányi jegyek A magatartás és a szorgalom helyi minősítési rendszere A magatartás minősítése A szorgalom minősítése Jutalmazások Egyéni jutalmazások Csoportos jutalmazási formák: Hivatalos ügyek intézésének rendje A térítési díjra és tandíjra vonatkozó szabályok Térítési díj ellenében igénybe vehető ellátások Záró rendelkezések Mellékletek Kivonatos házirend Csengetési rend

3 A szakiskola csengetési rendje Könyvtárhasználat Az informatika terem rendje A testnevelés és tömegsport órák, sportfoglalkozások valamint a tornaterem használatának rendje Műhelyrend a fiú technika teremben A lány technika terem rendje A tankert szabályai Diákönkormányzati képviselet (DÖK) Záró rendelkezések... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2

4 Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! A Házirendet: - az iskola igazgatója készíti el - és a nevelőtestület fogadja el A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Jogszabályi alapok Ezen házirend: - Alaptörvény - a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény a köznevelésről; - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; - Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet; évi XLI. törvény nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosításáról évi XCIII. törvény az illetékről, - továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, az iskolai pedagógiai program helyi tanterve, IMIP rendelkezései alapján készült. A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. A házirend elsősorban a tanulókra vonatkoztatva tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt a pedagógusokra és más alkalmazottakra is tartalmazhat (például a helyiséghasználat rendjének meghatározásakor, vagy a jogorvoslati és 3

5 kapcsolattartási szabályokban), másrészt a tanulókra vonatkozó házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell. A házirend eligazítást nyújt a közösségi viselkedés szabályaiban, melyek betartása zökkenőmentessé teszi a munkát, hatékonyabbá a tanulást. Követendő értékrendet állít fel az iskola tanulói számára. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin megismertetik tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetik őket azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal és kötelességekkel foglalkoznak. Az Intézmény adatai - neve: Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI - székhelye: 2230 Gyömrő, Üllői út 26. (Teleki kastély) - fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Jogok és kötelességek A tanulók jogai Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. Az iskolába beiratkozott tanulók a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 46.. (1-13) tartalmazza a tanulói jogokat és kötelességeket. Az iskola minden tanulójának joga, hogy: - Színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt. - Biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, a személyi tisztaságát biztosító helyiségek és eszközök a rendelkezésére álljanak. - A tanítás során a tájékoztatás és az ismeretek közlése tárgyilagosan és több oldalú módon történjék. - Igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, sportkör, könyvtár, tanulószoba kedvezményes étkezés, sportpálya, számítástechnika terem), ezeket csak tanári felügyelet mellett használhatja. - Választhasson érdeklődésének megfelelően - szakkörök közül. - Napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön. 4

6 - Napközibe való felvételi kérelmét szülői, osztályfőnöki vagy szaktanári javaslatra is megtegye. - Személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára. - Tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén. - Érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön. - Vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesüljön. - Részt vegyen tanulmányi versenyeken, pályázatokon, iskolán kívüli versenyeken - Kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja. - Véleményt mondhat, javaslatot tehet az iskola életével kapcsolatos kérdésekben. - Választó és választható legyen a diákönkormányzatba. - Egyéni, közösségi problémái megoldásához kérheti tanárai, osztályfőnöke, iskolapszichológus, iskolaorvos, illetve az iskolavezetés és a DÖK érdekképviseletének segítségét. - Családja anyagi helyzetétől függően indokolt esetben - kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön. - Fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra járjon (kulturális, tömegsport, sportverseny). - Osztályozó vizsgát tegyen. - Kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. - Diákigazolványt kapjon. Tanulói jogok gyakorlása Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. Az iskola Diákönkormányzat képviselőinek (DÖK) megválasztása tanév elején, osztályonként történik, negyedik osztálytól. Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %-át érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály) érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. 5

7 A tanuló kötelessége hogy: - betartsa az iskolai házirendet, - az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit - tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse - részt vegyen a tanórákon, a kötelező és a választott foglalkozásokon - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének - fegyelmezett magatartásával járuljon hozzá az iskola jó hírnevéhez - az ellenőrző könyvét mindennap hozza magával - az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet - biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem - a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha) hozza magával - segítse iskolánk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását - tanítási foglalkozásról való mulasztását igazolja, a tananyagot maradéktalanul pótolja - védje saját és társai egészségét, értékeit, ruházatát, felszereléseit - tartsa be a tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályokat - az iskola területén talált tárgyakat adja le a titkárságon - az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, életkorhoz, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg - az iskolai ünnepélyeken sötét alj és fehér felsőben jelenjen meg, - a tanulók kötelesek az iskolai házirend alapelvei, útmutatásai szerint viselkedni iskolán kívüli programok idején is (iskolai szervezésben), - az iskola jó hírnevét fegyelmezetlenséggel nem veszélyeztethetik (utazási fegyelem, közlekedési fegyelem, kultúrált viselkedés, eltávozás a csoporttól stb.) - tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl.: játék, rádió, magnó, mobiltelefon, híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) tilos behozni az iskolába, - az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal - a tanuló nem tarthat magánál baleset- és tűzveszélyes eszközt. Véleménynyilvánítás formái, tájékoztatás formái A tanulónak joga van véleményének megfogalmazására. Ennek szinterei a DÖK gyűlés, diákfórum, osztályfőnöki órák, igazgatói fogadó óra. A diákok tájékoztatása az őket érintő kérdésekben osztályfőnöki órákon történik. 6

8 A tanuló jogai gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség érdekeit, a közösségi jogokat. A tanulók többségét érintő kérdésekben a diákönkormányzat jár el. Az iskola munkarendje Az iskola éves munkarendjét a központilag kiadott tanév rendjéhez igazítva a tantestület, az iskolaszék és a diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik, pedagógus vezetésével a kijelölt termekben. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák megtartása után szervezhetők. A tanítási órák időtartama 45 perc, kivéve az 1. osztály első félévét, amit a pedagógiai program külön szabályoz. Rendkívüli esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák látogatására előzetes bejelentés alapján csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató ill. helyettese tehet. Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki. A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást ne zavarják. A tanítás 8 00 órakor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban érkezzen meg az iskolába után a tantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát. A tanulók az iskola által nyújtott ügyeleti szolgáltatást az iskola munkarendjének megfelelően csak 7 30 tól kezdődően és ig vehetik igénybe. Az iskola épületéből csak a tanítás befejezése után szabad eltávozni. A szülők előzetes írásos kérésére indokolt esetben az osztályfőnök vagy a napközis nevelő adhat engedélyt az iskola korábbi elhagyására. Az iskolában a kötelező tanítási időn túl vagy délután, a nevelőtestület tagja által szervezett tevékenységen kívül, tilos tartózkodni. Az iskola területén engedély nélkül tartózkodó gyerekekért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal. Óraközi szünetek Minden órakezdésre pontosan kell megérkezni. A szünetekben a folyosón kell tartózkodni, jó idő esetén az ügyeletes tanár vezetésével az iskola udvarán. A szakiskolai tanulók az óraközi szünetekben az udvaron, az osztályteremben, illetve a diákotthon emeleti zsibongójában tartózkodhatnak, az órarend szerint tanító pedagógus vagy gyógypedagógiai asszisztens felügyeletével. Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. Az intézmény területén a diákok kerüljenek minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. 7

9 Tűz esetén riasztásra a folyosókon kifüggesztett menekülési rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a pénztárban (a kiírt nyitvatartási időben) a szünetben intézhetik. A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A csengetési rend a 2. számú mellékletben szerepel. Tanulói étkezés Az iskola tanulóinak étkezését az ebédlő biztosítja. Az ebédlő igénybevételére a tanév elején meghatározott rend szerint van lehetőség. Az alsó tagozatosok napközis vezetőjükkel, a felső tagozatosok és a speciális szakiskolások az előre megadott időpontban mennek ebédelni. A készségfejlesztő speciális szakiskola tanulóit a gyógypedagógiai asszisztens kíséri az ebédlőbe. Az étkezést igénybe nem vevő szakiskolai tanulók osztálytermükben az órarend szerint tanító pedagógus felügyelete mellett fogyasztják el az otthonról hozott élelmüket. Étkezni csak kultúráltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva kell kimenni az ebédlőből. Általános működési szabályok Az iskolai könyvtár Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontok és feltételek a könyvtár ajtaján kifüggesztve megtalálhatók. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje a 3. számú mellékletben szerepel. Az informatika terem sajátos rendje 4. számú mellékletben szerepel. A tornaterem sajátos rendje az 5. számú mellékletben szerepel. A fiú technika terem sajátos rendje a 6. számú mellékletben szerepel. 8

10 A lány technika terem sajátos rendje a 7. számú mellékletben szerepel. A tankert szabályai a 8. számú mellékletben szerepel. A DÖK működésének szabályai a 9. számú mellékletben szerepel. Tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét/az intézményt csak tanár vagy gyógypedagógiai asszisztens írásbeli engedélyével hagyhatják el. Egyéb esetben az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos. Egészségvédelem A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre meghatározva hetente két alkalommal orvosi rendelés áll rendelkezésre. Rendszeres egészségügyi felügyelet ellátási formáival a védőnő a szülőket írásban előre tájékoztatja (pl. oltás, fogászati kezelés). A tájékoztatás tudomásul vételét a szülő aláírásával igazolja. A tanulók gyógyszerezéséért a pedagógus nem felelős és nem is kötelezhető rá! Balesetvédelem Minden tanuló a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi oktatáson vesz részt. Az oktatásra az első osztályfőnöki órákon kerül sor. A szakiskolai tanulók ezen kívül a nyári gyakorlat, ill. a szakmai gyakorlat megkezdésekor is részesülnek baleset- és tűzvédelmi oktatásban. Az oktatáson való részvételt az erről készült jegyzőkönyvön a tanulók aláírásukkal igazolják. A kirándulások előtt szintén balesetvédelmi oktatást kell tartani. A tanulók számítástechnikai, életviteli, szakiskolai gyakorlati, és a testnevelési foglalkozás megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt vesznek. A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának. Az iskolában történt baleset esetén telefonon tájékoztatjuk a szülőt ill. azt, akinek értesítési adata a naplóban, üzenő füzetben megtalálható. 9

11 Rendkívüli eseménykor (tűz, bombariadó stb.) szükséges teendők: tűz észlelésekor ill. bombariadó esetén azonnal értesíteni kell a szervezeti egység vezetőjét. Az iskola minden épületét azonnal ki kell üríteni a meghatározott menekülési útvonalakon, a tanév elején begyakorolt módon. Kivonuláskor elsődleges az emberi élet mentése, a tanulók taneszközeiket nem vihetik magukkal. Az iskola elhagyása után a tanulók az iskola épületétől biztonságos távolságban gyülekeznek a következő utasításig. Az osztályban tanító pedagógus létszámot ellenőriz. Vagyonvédelem, kártérítés A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni, a berendezésért felelősséggel tartozik. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett, amelynek mértéke az okozott kár 50%-a. Szándékos károkozás esetén ennek mértéke 100%. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termet be kell zárni. Az iskola minden felszerelése mindenkié, mindenkinek kötelessége a rongálást megakadályozni. Ha rongálás történik mindenki jelenteni köteles. Ha az iskola épületében, bútoraiban, felszerelésében gondatlanságból, szándékosan vagy fegyelmezetlen viselkedés miatt kár keletkezik, a szülők kötelesek a vonatkozó jogszabályok alapján a kárt megtéríteni. Az iskola valamennyi helyiségét csak rendeltetésszerűen és tanári felügyelet mellett lehet használni. Kollektív átalány kártérítési felelősség nem állapítható meg ismeretlen károkozó esetén. Ügyelet Az iskola a tanítási szünetekben, a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és nevelők tudomására hozza. Nyári szünetben a hivatalos ügyeket szerdán 9 12 óra között lehet intézni. Intézményben tartózkodás rendje Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva van. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre csak az igazgató adhat engedélyt, eseti kérelmek alapján. A közoktatási intézménnyel közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére vagyon biztonsági okok miatt az intézmény látogatása csak igazgatói engedéllyel lehetséges. Az iskola épületében tanítási időben az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül más személyek csak a hivatalos ügyeik elintézésének időtartamáig tartózkodhatnak (szülők, szerelők, postás stb.). 10

12 Tanítási időn kívül, például rendezvények, kiállítások, versenyek stb. esetén csak a résztvevők, a versenyzők, kísérőik és a meghívott vendégek tartózkodhatnak az intézmény területén. Egyéb előírások Az iskola területére csak a házirendben engedélyezett eszközöket lehet behozni. Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával. A tanterembe mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni. A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező. A tantermekben elhelyezett informatikai és audiovizuális eszközöket önállóan a tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik. A cigaretta, alkohol, kábítószer (bármilyen egészséget károsító anyag) iskolába hozatala valamint fogyasztásuk az intézmény teljes területén szigorúan tilos. Értékeinek védelméről mindenkinek saját magának kell gondoskodnia, az értéktárgyak őrzéséért és eltűnéséért az iskola nem vállal felelősséget. Iskolánkban és az általa szervezett programokon az életkornak és az iskola elvárásainak, szellemének megfelelően, ápoltan és tisztán kell megjelenni. Mivel az iskola alapvetően az oktatás és nevelés színtere, a tanulónak munkahelye, ezért mindenféle szélsőséges divatkövetés tilos, amely a tanulástól elvonja a figyelmet. A tanulókra a külső helyszínen megtartott, intézményi programon is a mindenkori házirend érvényes. A tanulók adatainak kezelése a törvénynek megfelelően történik. A módosítást (lakcím, telefonszám, névváltozás) a szülőnek kell bejelentenie az osztályfőnöknek. Rágógumizni, tökmagot, napraforgómagot az iskolába hozni és itt fogyasztani nem lehet. A szóbeli, egyéni köszönés tisztelettudó legyen, a gyerekek és felnőttek között egyaránt, míg az osztályteremben a tanárt és az osztályba belépőt felállással köszöntik a tanulók. Szakiskolai tanulók az adott tanórának megfelelően (elméleti, gyakorlati) szóban köszöntik a foglalkozásra érkezőt. Az általános iskolai életkornak és az iskola elvárásainak, szellemének megfelelően, ápoltan és tisztán kell megjelenni. 11

13 Tájékoztató füzet/ellenőrző könyv Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze a tájékoztató füzet/ellenőrző könyv. Bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. A tanuló ellenőrzőjét, tájékoztató füzetét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni-beíratni és a szülővel aláíratni (az ellenőrző könyvében illetve a tájékoztató füzetben érdemjegyek szöveges értékelések beírása, az esetleges másnapi tanóra elmaradása, múzeumi óra, fogadó óra, ünnepélyek). Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. A tájékoztató füzet/ellenőrző könyv elvesztése esetén a szülőnek írásban kell kérvényezni az új tájékoztató füzet kiadását, térítési díj ellenében. A hetesek kötelességei - a hetes feladatát az osztályfőnöktől kapott megbízatás alapján teljesíti - ha becsengetés után 5 perccel nem érkezik tanár az órára, ezt jelzi az iskolai igazgató helyettesnek. - az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el. A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. Késés A késés az órai becsengetés utáni beérkezést jelenti. A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra. A késésekről a szülőt tájékoztatja az osztályfőnök. Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható. Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Betegség, illetve családi ok miatt tanévenként legfeljebb 3 napot a szülő is igazolhat. 3 napnál hosszabban tartó hiányzás esetén csak orvosi igazolást fogadunk el. Igazolás a délután is rendelő orvosi ellátásról nem fogadható el (fogászat, tüdőszűrés), kivéve sürgős esetben. A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult. Az igazolásokat a tájékoztató füzet/ ellenőrző könyv megfelelő rovatába kell bejegyezni, vagy az orvos által kiállított formanyomtatványra. A mulasztás igazolható: - a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra - a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta 12

14 - a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon telefonon értesítsék az iskolát (a hiányzás okáról és várható időtartamáról). Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni. A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. Ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló, az osztályfőnök igazolja a napját. Tanítás nélküli munkanapon vagy az iskola által szervezett programon minden diáknak meg kell jelennie. Az igazolatlan mulasztásról az iskola ajánlott levélben értesíti a szülőt és kéri az igazolás bemutatását. Az iskola értesítése amennyiben eredménytelen maradt, két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni. A tanuló ismételt igazolatlan mulasztása esetén az iskola a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglaltak szerint jár el. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, ez a magatartásjegyben is tükröződni fog. Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelő testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait osztályismétléssel folytathatja. A szakképző évfolyamoknál a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 28 (2) alapján 30 igazolatlan óra után szűnik meg a tanulói jogviszony, kivéve a tanköteles korú tanulót. Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 50 szerint: A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A gyakorlati képzés esetén az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire a szakképzésről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, en- 13

15 nek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat. Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban mérlegelve az összes körülményt dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét. Tanulmányi kötelezettségek Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben meghatározott mértéket: A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: - felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól - hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet (amennyiben a felkínált lehetőségekkel nem él augusztus 31-ig, osztályt ismételni köteles) Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: - a tanítási év végén: júniusban a tanév végi osztályozó értekezlet előtti héten osztályozó vizsga; augusztus végén javítóvizsga tehető (OM 8/2000.(V.24).) A szakképző évfolyam végzőseire a mindenkori hatályos törvény vonatkozik. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. A tantárgyi, tanévi, részleges vagy teljes felmentés: Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének a szülő kérése alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséhez segítséget ad az intézmény. A törvényi változások értelmében a magántanulóknak kéthetente felkészítő foglalkozásokon kell megjelennie. Mindemellett a szülő és a családsegítő szolgálat illetékes gondozója gondoskodik arról, hogy a tanuló eredményes vizsgát tudjon tenni. A kérelem benyújtásakor csatolni kell a nevelési tanácsadó szakértői véleményét és a szülői kérelmet is. A kérelem elbírálása az igazgató jogköre, döntéséről tájékoztatja az osztályfőnököt, a szülőket és a nevelőtestületet, az illetékes jegyzőt és a családsegítő szolgálatot. 14

16 A tanuló egyéni adottsága vagy sajátos helyzete miatt szakértői vélemény alapján részleges vagy teljes felmentési kérelmet nyújthat be az igazgatónak. Felülvizsgálata évente szükséges (pl. idegen nyelv, gyógytestnevelés stb.). A tanuló fegyelmi felelőssége Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. Elmarasztalás jár a házirend megszegésén túl a szüneti, iskolán kívüli fegyelemsértésért, vállalt feladatok hanyag végzéséért, igazolatlan mulasztásért stb. Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesül a közoktatási törvény alapján. A büntetés fokozatát az osztályfőnök, napközi vezető szükség esetén a nevelőtestület ill. az iskola igazgatója határozza meg. Az írásbeli büntetés az ellenőrzőbe és a naplóba is bekerül. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A tanulók felelősséggel tartoznak az iskolai Házirend betartásáért. A Házirend rendelkezéseit a tanév ideje alatt a tanuló köteles betartani. Aki a Házirend rendelkezéseit nem tartja be, a Házirend alapján felelősségre vonható. Fegyelmi vétség elkövetése esetén a diák első esetben a vétség súlyosságának megfelelő büntetésben részesül. A büntetés fokozatát az osztályfőnök, szükség esetén a nevelőtestület illetve az iskola igazgatója, valamint az iskolavezetés határozza meg. A fegyelmi intézkedés nem megtorló jellegű, hanem a súlyosabb fegyelemsértések megelőzésére szolgáló nevelési eszköz. A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az Igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. A fegyelmi eljárás során a nemzeti köznevelésről szóló2011.évi CXC. törvény szerint kell eljárni. Ügyeletes tanári figyelmeztetés, intő és megrovás Szaktanári figyelmeztetés, intő és megrovás Az óraközi szünetekben elkövetett vétségek miatt A tantárgyi követelmények nem teljesítése, a felszerelés, a házi feladat többszöri hiánya, az órákon előforduló fegyelmezetlenség miatt 15

17 Osztályfőnöki figyelmeztetés, intő és megrovás Igazgatói figyelmeztetés, intő, megrovás, szigorú megrovás Áthelyezés másik intézménybe A tanuló tanulmányi és magatartásbeli kötelezettség szegése, a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan hiány miatt Az iskolai házirend gyakori megsértése, igazolatlan mulasztás, kisebb értékű károkozás, rongálás, fegyelmezetlenség miatt Az iskolai házirend súlyos megsértése, súlyos fegyelmezetlenség, károkozás esetén A tanuló anyagi felelőssége Károkozás esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad. A tanuló munkájának elismerése A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. Az érdemjegyek száma tartárgyanként havonta legalább egy osztályzat. A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és az év végi érdemjegyeket az osztályfőnök és a tantárgyakat tanító pedagógusok határozzák meg. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár. Ha a tanulónak nincs elég érdemjegye, akkor osztályozhatatlan. Egy napon legfeljebb 2 témazáró dolgozatot lehet íratni. A dolgozatok kijavítási ideje legfeljebb 2 hét. A bizonyítvány A bizonyítvány a tanuló egész éves teljesítményének minősítéseit tartalmazza. A bizonyítványt a tanuló az ünnepélyes tanévzárón kapja kézhez, és az új tanév kezdetén, az első tanítási napon adja vissza osztályfőnökének. A javítóvizsgára kötelezett tanulók a javítóvizsga első napján adják le bizonyítványukat. A bizonyítványba rögzíteni kell az iskolából való kimaradás tényét is. Az elveszett bizonyítvány díja: az igazgatási díj összege az 1990 évi, XCII. törvény alapján kerül kiszámításra. Az igazgatási díjat az iskola által meghatározott módon és számlára kell befizetni. 16

18 A nemzeti köznevelésről szóló2011.évi CXC. törvény 54. (3-4) tartalmaz a tanuló kötelességének teljesítésére vonatkozó elírásokat. Tanulmányi jegyek Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. 5 jeles 4 jó 3 közepes Kiemelkedő teljesítmény, érdeklődése önálló ismeretszerzésben is megnyilvánul. Aktív, az ismereteket szabatosan, áttekinthető formában képes kifejezni. A tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni. Gondolatait szóban és írásban áttekinthetően képes kifejezni. Az órákra rendszeresen felkészül. Kisebb hiányosságai vannak, de törekszik ismereteinek önálló kifejezésére. Nem elég egyenletes az órákra való felkészülése. Ismereteit tanári segítséggel képes csak alkalmazni. A tantervi minimumot teljesíti. Ismereteit csak rendszeres tanári 2 elégséges segítséggel tudja alkalmazni. Szóbeli és írásbeli kifejező készsége gyenge, nehézkes. A tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy segítséggel is 1 elégtelen nehezen tudja alkalmazni. Elégtelen év végi osztályzat esetén a tanuló továbbhaladásáról a nevelőtestület dönt. A magatartás és a szorgalom helyi minősítési rendszere A nemzeti köznevelésről szóló2011.évi CXC. törvény szerint az iskola eltekinthet a magatartás és szorgalom értékelésétől és minősítésétől, intézményünk nevelői azonban egyetértettek abban, hogy a magatartás és szorgalom értékelésének jelentős nevelő szerepe van, ezért a már megszokott módon, a Házirendben is megadott értékelési rendet kívánja alkalmazni. A magatartás és szorgalom értékelése A magatartás és szorgalom értékelését az osztályfőnök végzi az osztályban tanító pedagógusok, és a napközis csoportvezető véleménye alapján. Az osztályzatok megállapítása során a tanulókat is bevonják a döntés előkészítésébe. Ha a pedagógusok közt nézetkülönbség van az érdemjegyet illetően, az osztályozó 17

19 értekezlet hoz döntést. Az értékelés szempontjai Magatartás A Házirend és az iskolai normák betartása A közösséghez és tagjaihoz való viszony A tanuláshoz való viszony Az iskola képviselete Az együttélési szabályok, normák elfogadása Szorgalom Feladattudat, motiváltság A követelmények teljesítéséhez tett erőfeszítés, igyekezet Többletmunka, szorgalmi feladat vállalása, teljesítése Társak segítése, közösségért végzett munka Az órákra való felkészülés rendszeressége A magatartás minősítése példás jó változó hanyag - aki elvégzi iskolai kötelességét - fegyelmezetten viselkedik a tanórán, és azon kívül nem késik - a kötelező feladatán kívül végez munkát - valamely versenyen kiemelkedő eredményt ért el - akinek iskolai viselkedése példaértékű - aki elvégzi iskolai kötelességét - fegyelmezetten viselkedik a tanórán, és azon kívül nem késik - a kötelező feladatán kívül végez munkát - valamely versenyen kiemelkedő eredményt ért el - osztályfőnöki intése vagy annál magasabb szintű fegyelmi büntetése van vagy 5-nél több igazolatlan órája van, - kötelességeit időnként megszegi - kötelességeit rendszeresen nem teljesíti - súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült - fegyelmezetlenségével rossz példát mutat társainak 18

20 A szorgalom minősítése Iskolánk célja, hogy tanulóink legjobb képességeiket kibontakoztassák, és adottságaiknak megfelelően, a legnagyobb képzettségre és tudásra tegyenek szert. Képességeinek és teljesítményének viszonyait fejezi ki a szorgalom értékelése. példás jó - ha iskolai munkáját példamutatóan teljesíti, vállalt feladatait elvégzi - ha iskolai munkáját teljesíti, vállalt feladatait elvégzi - ha az iskolai munkájában csak időnként tanúsít törekvést változó - ha az iskolai munkájában csak időnként tanúsít törekvést, - kötelességét csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti, - gyakran hiányos a felszerelése hanyag - ha képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, - kötelességét gyakran elmulasztja - munkájában megbízhatatlan, valamely tárgyból bukásra áll - felszerelését rendszeresen nem hozza el Jutalmazások Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek. A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. Kiemelkedő tanulmányi munkájukért, versenyeredményeiért, példás magatartásukért és társaikért végzett közösségi munkájukért dicséretben részesülhetnek. Kezdeményezheti szaktanár, osztályfőnök, napközis nevelő, nevelőtestület, igazgató. Egyéni jutalmazások A jutalmazások írásos formái: - osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért 19

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013.

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. Készítette: Hága Lászlóné igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 3

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató 1. A HÁZIREND - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1 A Házirend hatálya A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya, belső jogszabály, melynek

Részletesebben

Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE. Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:.

Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE. Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:. Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti

Részletesebben

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND OM azonosító: 032609 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31.

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31. A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 a. Az intézmény adatai... 4 b. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom A házirend jogszabályi alapja

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2014. március 3. Bevezető rendelkezések Iskolánk 8 osztályos általános iskolaként működik, ahol

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Dömötörné Papp Hargita... Hatályba lépés időpontja:... Házirend BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 2 A TANULÓK JOGAI... 2 A TANULÓK

Részletesebben

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09.

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Létavértes, Irinyi u. 8.sz. : 52-585 062; 585 063 e-mail: postmaster@irsulilvertes.t-online.hu OM azonosító: 031157 HÁZIREND

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés idıpontja:. Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola HÁZIREND 2014. Tartalomjegyzék II. Jogok és kötelességek...5 1. A tanulók jogai...5 2. Tanulói jogok gyakorlása...6 3. A tanulók kötelességei hogy:...7 III. Az iskola

Részletesebben

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE 1 THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE A THÁLIA Alapfokú Művészeti Iskola Házirend módosítását a nevelőtestület és az iskola vezetősége készítette,.. számú határozatával döntött

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend

Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend 2014. március 3. Takács Éva igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos törvényi

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Általános Iskolai Tagintézmény A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014-2015-ös tanév Készítette: Donka Péter igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel.: 52-361-436, Tel./Fax: 52-557-724

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel.: 52-361-436, Tel./Fax: 52-557-724 Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel.: 52-361-436, Tel./Fax: 52-557-724 OM azonosító:031033 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések 3. 1. A Házirend jogi

Részletesebben

A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A házirend fejezetei 1. Bevezetı rendelkezések 2. A tanulók jogai és kötelességei 3. Az iskola munkarendje 4. Mulasztások és igazolásuk 5. Magatartás és szorgalom

Részletesebben

AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND. Budapest, 2014. év szeptember 12.

AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND. Budapest, 2014. év szeptember 12. AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND Budapest, 2014. év szeptember 12. Budapest 2014 Preambulum Tanulói kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D DABASI KOSSUTH LAJOS. Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu. Tamás Roland intézményvezető

ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D DABASI KOSSUTH LAJOS. Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu. Tamás Roland intézményvezető DABASI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D 2015 Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu Tamás Roland intézményvezető T A R T A L O M J E G Y Z É K Házirend... 3 Az iskola alapadatai...

Részletesebben

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés Szakiskola Házirendje 2014 Bevezetés A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása

Részletesebben