Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára:"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.április 29-én, du. 14,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Szociális Szolgáltató Központ Konferenciaterem Jelen vannak: Szobota Lajos, Veres Lajos al, Bartháné Béres Zsuzsanna, Hadobás Sándor, Szél Miklós, Vaszily Csaba, Szögedi Szabolcs, képviselőtestületi tagok, összesen 7 fő. Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző Szabóné Dobi Andrea Szoc. Szolg. Kp. vezető Vinczéné Bodnár Irén pénzügyi vezető Papp András Városüzemeltető Nonprofit Kft ügyvezető igazgató Mega András RNNÖ Kovácsné Sipos Tünde Polgárőrség elnök az 5. napirendi ponthoz Dr. Farkas Imre hatósági állatorvos a 4. napirendi ponthoz Gál István körzeti megbízott Takács Viktor rendőrőrs parancsnok Szobota Lajos köszöntötte a képviselő-testület tagjait, külön üdvözölte a tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 7 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a testületi ülés napirendi pontjára, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: Napirend előtt: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 1) Javaslat a Rudabánya Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet módosítására 2) Beszámoló a évi költségvetési gazdálkodásról és javaslat a zárszámadási rendelet megalkotására 3) Bóbita Óvoda Alapító Okirat módosításának elfogadása

2 4) Beszámoló az állatorvos munkájáról Előadó: Dr. Farka Imre hatósági állatorvos 5) Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről Előadó: Kovácsné Sipos Tünde elnök 6) A VII. Városnap előkészítése, költségvetési előirányzat meghatározása 7) Pályázat a évi szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására 8) Indítványok, javaslatok, tájékoztatók Napirend előtt: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Szobota Lajos : napirend előtt megkéri Takács Viktort, a rudabányai Rendőrőrs parancsnokát, hogy a településünk körzeti megbízottját Gál Istvánt mutassa be a testületnek és a lakosságnak. Takács Viktor, rendőrőrs parancsnok, tanácskozási joggal meghívott: Köszönti a képviselő-testület tagjait és a lakosságot. Elmondta, hogy Gál István közel egy éve látja el a körzeti megbízotti feladatokat Rudabányán. Rendőri szolgálatát 2004-ben kezdte a közlekedésrendészeti osztályon, innen szerelt át járőrvezetőként Rudabányára. Szakmai tudásának köszönhetően körzeti megbízott lett a településen. Tájékoztatásként elmondta, hogy Dr. Mecser Tamás lett az év rendőri vezetője országos szinten. Az év körzeti megbízottja pedig Csányi István. Gál István körzeti megbízott, tanácskozási joggal meghívott: elmondta, hogy sikerült jó kapcsolatot kialakítani a lakossággal. Kéri a település lakóit, hogy forduljanak hozzá bizalommal

3 bármilyen problémával kapcsolatban. Előadásokat tartott az általános iskolában, aminek véleménye szerint pozitív visszhangja volt. Szobota Lajos : Gratulál dr. Mecser Tamásnak és Csányi Istvánnak a kitüntetésekért és az elismerésekért, amit a munkájukkal kapcsolatban kaptak. Sikeres munkát kíván a rudabányai Rendőrőrsnek és köszöni a megjelenést és a tájékoztatást. Szobota Lajos : elmondta, hogy a képviselő-testület napján tartott ülésén a következőkről határozott: Elfogadta a kazincbarcikai Rendőrkapitányság tájékoztatóját a településünket bűnügyi helyzetéről, valamint határozatot hozott az ebrendészeti feladatok elnapolásáról. Határozott a Sajó és Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról, valamint a Társulási tanácsba tagként történő delegálásról. A hozott határozatok a Sajó és Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás felé megküldésre került. Döntött a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tervének jóváhagyásáról, valamint a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozó törvényességi felhívásról. A törvényességi felhívásról hozott határozatot a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya részére megküldésre került. Döntés született a BARCIKA Vízmű Kft-ben meglévő üzletrész vételi ajánlatának elfogadásáról is. A vételi ajánlat a BARCIKA Vízmű Kft részére megküldésre került. A képviselő-testület döntött a közbeszerzési tervünk elfogadásáról. Zárt ülés keretében döntött a képviselő-testület önkormányzati földtulajdon bérbeadásáról napján rendkívüli testületi ülés keretében döntött a testület a Ruda Gastro Kft. létrehozásáról. 1) Első napirendi pont tárgya: Javaslat a Rudabánya Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására A rendelet tervezetet és az indokolást a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza. Szobota Lajos : a Pénzügyi és Szociális Bizottság előzetesen tárgyalta a rendeletmódosítást. A módosított költségvetési bevételünk E Ft. A módosított költségvetési kiadás: E Ft. A költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban állapítja meg. Elmondta, hogy két számszaki hiba van a módosítás tervezetében. A (2) bekezdésben a kiadási

4 főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat cím alatt a Működési költségvetés módosított kiadásai összegnél a E Ft helyett E Ft összeg a helyes. A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összegnél pedig a E Ft helyett E Ft öszeg kerül átvezetésre. Ezekkel a módosításokkal javasolja a költségvetési rendelet módosítás elfogadását. Átadja a szót Hadobás Sándornak a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökének. Hadobás Sándor Képviselő-testületi tag, Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke: elmondta, hogy a Bizottság előzetesen tárgyalta a rendelet módosítást és a úr által említett pontosításokkal javasolja azt elfogadásra. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 5/2014. (IV.30) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza. 2).Második napirendi pont tárgya: Beszámoló a évi költségvetési gazdálkodásról és javaslat a zárszámadási rendelet megalkotására Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza. Szobota Lajos : elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Átadja a szót Hadobás Sándornak a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökének. Hadobás Sándor Képviselő-testületi tag, Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke: elmondta, hogy a Bizottság előzetesen tárgyalta a rendelet módosítást és javasolja azt elfogadásra. Kérdés, hozzászólás nem volt.

5 A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 6/2014. (IV.30) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi pénzügyi terv végrehajtásáról. A rendeletet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza. 3) Harmadik napirendi pont tárgya: Bóbita Óvoda Alapító Okirat módosításának elfogadása Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza. Szobota Lajos : elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. A Bóbita Óvoda Alapító Okiratát a Képviselő-testület napján módosította. Rudabánya Önkormányzati Hivatala a Bóbita Óvoda kormányzati funkciók szerinti módosítását elvégezte, amelyet a MÁK a közhiteles nyilvántartáson átvezetett. A törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnél a Bóbita Óvoda költségvetési szerv gazdálkodási besorolása és önállóan működő költségvetési szerv PIR száma megszűnt. Ezeket a módosításkor az okiraton át kell vezetni és egységes szerkezetbe kell foglalni. Javasolja az Alapító Okirat módosításának elfogadását. A napirendi pontot a Pénzügyi és Szociális Bizottság előzetesen megtárgyalta és átadja a szót Hadobás Sándornak a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökének. Hadobás Sándor Képviselő-testületi tag, Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke: a Bizottság előzetesen tárgyalta a Bóbita Óvoda Alapító Okirat módosítását és javasolja azt elfogadásra. Kérdés, hozzászólás nem volt. A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal-egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

6 Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2014.(IV.29.) határozata a Bóbita Óvoda Alapító Okirat módosításának elfogadásáról Rudabánya Város önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: 4)Negyedik napirendi pont tárgya: Beszámoló az állatorvos munkájáról Előadó: Dr. Farkas Imre állatorvos Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. melléklete tartalmazza. Szobota Lajos : elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta és átadja a szót dr. Farkas Imre állatorvosnak, aki szóbeli kiegészítést kíván tenni. Dr. Farkas Imre állatorvos, tanácskozási joggal meghívott: elmondta, hogy több önkormányzat is a Start munka keretében állattenyésztési programba kezdett. Véleménye szerint bizonyos állatokat itt is lehetne tartani, gondol itt tojó tyúkra, sertésre, valamint tájékoztatást adott arról, hogy az ebek pótoltására, május 10-én szombaton órakkor, az önkormányzat épülete előtti parkolóban fog sor kerülni. Veres Lajos al: megkérdezte, hogy mennyire elterjedt a településen a rágcsálók jelenléte? A lakosság részéről érkeztek olyan jelzések, hogy elszaporodtak a patkányok a településen. Dr. Farkas Imre állatorvos, tanácskozási joggal meghívott: Több településen is végez patkányirtást. Elmondta, hogy Rudabánya Önkormányzata sok pénzt áldoz a patkányirtásra. Nem minden Önkormányzat vállalja ennek a költségeit. Véleménye szerint a szervezettségen kellene javítani. Patkányirtó dobozokat kellene kihelyezni és azt folyamatosan felügyelni. Szögedi Szabolcs képviselő-testületi tag: megkérdezi, hogy illetékességi területén van-e olyan önkormányzat, ahol eb rendészeti hozzájárulást fizetnek a lakosok. A kisállattartó rendszerrel kapcsolatban kérdezi, hogy ennek aktualizálása kinek a feladata? Szeretne többet tudni a sertés

7 fertőzöttségről? Van-e arra lehetőség, hogy megszabaduljon az ország ettől a betegségtől? Dr. Farkas Imre állatorvos, tanácskozási joggal meghívott: eb rendészeti hozzájárulást az ő körzetében nem fizetnek a lakosok. Ennek befizetésére nem került még sor. Elmondta azt is, hogy Rudabányán példa értékű eb nyilvántartó rendszert vezet az önkormányzat, valamint az internetes nyilvántartásban minden micro cippel rendelkező eb felvitelre került, ami az ő feladata. Jelenleg az afrikai sertéspestis a legveszélyesebb betegség. Oroszország felől terjedt el. Óriási mennyiségű sertés eladhatatlan maradt az Unióban. A másik betegség a PRS, amely egy sertés légzőszervi és szaporodásbiológiai betegség. Ettől próbálják mentesíteni az országot. Ezt úgy próbálják, hogy az északi és a déli megyéket mentesítenék, mivel itt nagyon alacsony a fertőzöttség, 1% alatt van. Utána terjesztenék tovább a mentesítési folyamatot a dunántúli megyékre. Vaszily Csaba képviselő-testületi tag: szeretne többet tudni a sertéstenyésztés után járó állami támogatásról, valamint arról, hogy milyen engedélyek birtokában lehet kutyát szaporítani, illetve, hogy az ivartalanítást ki tudja elvégezni és ennek milyen anyagi vonzata van. Dr. Farkas Imre állatorvos, tanácskozási joggal meghívott: elmondta, hogy az állami támogatás csak a nyilvántartott sertésekre vonatkozik. Elsősorban a nagyüzemekre van kiírva ez a pályázat. A nőstény kutya ivartalanítását Kazincbarcikán vagy Edelényben végzik. Anyagi vonzata kb: ezer Ft. A hímivarú kutya ivartalanítását ő is elvégzi, mivel ez a fajta beavatkozás egyszerűbb, mint a női ivarú kutyák esetében. A kutyák szaporításának engedélyezése, csak eb tenyészetre vonatkozik az otthoni vétlen szaporulatra nem. Kérdés, hozzászólás nem volt. A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal-egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2014.(IV.29.) határozata az állatorvos beszámolójáról Rudabánya Város önkormányzat képviselő-testülete

8 az állatorvos beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: 5) Ötödik napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről Előadó: Kovácsné Sipos Tünde elnök Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza. Szobota Lajos : elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta és átadja a szót Kovácsné Sipos Tündének a Polgárőrség elnökének, aki szóbeli kiegészítést kíván tenni. Kovácsné Sipos Tünde tanácskozási joggal meghívott, a Polgárőrség elnöke: elmondta, hogy a Polgárőrség tagjai önkéntesen végzik a tevékenységüket mindenféle pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül. Tevékenységük sokszor éjszaka végzik, mely a lakosság részéről nem igazán látványos, nem szembetűnő. A szombati nap folyamán összehívott Megyei Közgyűlésen értékelték a Borsod Megyei Polgárőr Szövetség tagjainak munkáját. A rangsorolásban Borsod megye és így Rudabánya is az 1-2- helyen végzett országos viszonylatban. Rengeteg jelzés érkezik a polgárőrségtől a rendőrség felé, hatékonyan segítik a rendőrség munkáját. Bármilyen önkormányzati rendezvény van, a Polgárőrség részt vesz a tevékenység lebonyolításában. Köszöni a polgárőröknek a kitartó munkájukat. Vaszily Csaba képviselő-testületi tag: a zárszámadásból kitűnik, hogy a tavalyi évben a Polgárőrség részére biztosított összeg nem lett felhasználva. Szeretné, ha ezek a pénzeszközök a közbiztonság javítására, eszközök vásárlására, ruházat vásárlására lennének fordítva. Többször is szóba került a gépjármű beszerzése. Erre van-e lehetőség? Kovácsné Sipos Tünde tanácskozási joggal meghívott, a Polgárőrség elnöke: a gépjárművel kapcsolatban elmondta, hogy Rudabánya részt vesz a 100x101 programban. Ezen a rendezvényen többszörös ígéretet kaptak autóra és térfigyelő kamerákra. Ez csak ígéret maradt. A most megrendezésre kerülő közgyűlésen viszont kaptak Ft értékű üzemanyag utalványt, melyet, a gépjárművüket igénybe vevő polgárőrök között fognak kiosztani. Kérdés, hozzászólás nem volt. A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

9 Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal-egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014.(IV.29.) határozata a Polgárőrség tájékoztatójának elfogadásáról. Rudabánya Város önkormányzat képviselő-testülete a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal tudomásul vette. Határidő: azonnal Felelős: 6).Hatodik napirendi pont tárgya: A VII. Városnap előkészítése, költségvetési előirányzat meghatározása Szobota Lajos : elkezdték a programokat összeállítani a Városnap megrendezéséhez. Figyelik a pályázat kiírását, és igyekeznek szponzorokat találni a megrendezéshez. Az önkormányzat Ft irányösszeget határozna meg a városnap megrendezéséhez, melyhez kéri a képviselő-testület jóváhagyását. Kérdés, hozzászólás nem volt. A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal-egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2014.(IV.29.) határozata

10 a Városnap költségeihez történő hozzájáruláshoz Rudabánya Város önkormányzat képviselő-testülete a évi Városnap megrendezésének költségeihez az önkormányzat költségvetésének terhére Ft összeggel hozzájárul. Határidő: azonnal Felelős: 7) Hetedik napirendi pont tárgya: Pályázat a évi szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására A tájékoztatót a jegyzőkönyv 8. melléklete tartalmazza. Szobota Lajos : a Pénzügyi és Szociális Bizottság előzetesen tárgyalta az előterjesztést amit mindenki írásban megkapott. Hadobás Sándor Képviselő-testületi tag, Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke: elmondta, hogy a Bizottság előzetesen tárgyalta az előterjesztést és javasolja azt elfogadásra. Az elmúlt nyáron kedvező tapasztalatok voltak a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem volt. A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal-egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2014.(IV.29.) határozata a szociális nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban

11 Rudabánya Város Önkormányzata a évi pályázatot a szociális nyári gyermekétkeztetéshez benyújtja. Felkéri a t a benyújtandó pályázat aláírására és megküldésére. Határidő: azonnal Felelős: 8).Nyolcadik napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok, tájékoztatók Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. melléklete tartalmazza. Szobota Lajos : az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Pályázatot szükséges kiírni a Bányászattörténeti Múzeum múzeumigazgatói álláshelyének betöltésére. A vezetői megbízás június 30-val lejár ezért pályázatot kell kiírni. Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. Kérdés, hozzászólás nem volt. A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal-egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2014.(IV.29.) határozata a Bányászattörténeti Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról Rudabánya Város önkormányzat képviselő-testülete a Bányászattörténeti Múzeum igazgatói álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki: Közzétételi adatlap

12 I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve 3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma 4. A munkáltató megnevezése: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Szobota Lajos 6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók Rudabánya Város Önkormányzata 3733 Rudabánya, Gvadányi J. u A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) neve, címe, telefonszáma (A 7-8. pont kitöltése nem kötelező) II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 1. A munkakör megnevezése: muzeológus 2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: igazgató 3. A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető 4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor kerül: Bányászattörténeti Múzeum 3733 Rudabánya, Petőfi S. u Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Bányászattörténeti Múzeum 3733 Rudabánya, Petőfi S. u A munkakör betölthetőségének időpontja: július A jogviszony időtartama: határozatlan 8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: július június A munkavégzés helye: Bányászattörténeti Múzeum 11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása: o Vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása, o Szakmai feladatok: szakirányú muzeológusi munkakörnek megfelelően 12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: -

13 13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettség tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység 14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa 15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret 16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje 18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat 19. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez: 20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák (A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A pont, illetve az előnyt jelentő kategóriák kitöltése nem kötelező.) III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai 1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: május A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása o Diplomamásolat(ok) o Erkölcsi bizonyítvány o Szakmai önéletrajz (publikációs listával) o Vezetői program o Idegen nyelv ismeret igazolása o 5 év szakmai gyakorlat igazolása o nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázat eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul o nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 3. A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtásának módja: ajánlott küldeményként vagy személyesen 5. A pályázat benyújtásának feltételei 6. A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság (Pénzügyi és Szociális Bizottság) személyes meghallgatást követő javaslatára és a miniszter egyetértésével a

14 Képviselő-testület minősített többséggel dönt. 8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: KSzK 9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt munkatárs neve, címe: A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve telefonszáma (A pont kitöltése nem kötelező.) Határidő:intézkedésre azonnal Felelős: Szobota Lajos : tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy határozatot kell hozniuk az óvoda felvételi körzeteiről és az óvodai felvétel időpontjáról, módjáról. Egyeztetett a megbízott óvodavezetővel, Sebestyén Mónikával, aki a ig tartó időszakot javasolja a beiratkozás időpontjának. Kérdés, hozzászólás nem volt. A szavazásban 7 fő képviselő vett részt. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal-egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014.(IV.29.) határozata a Bóbita Óvoda felvételi körzeteinek és az általános felvételi időpontjának, a felvétel módjának meghatározásáról Rudabánya Város önkormányzat képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 1. Rudabányai Bóbita Óvoda felvételi körzeteit az alábbiak szerint határozza meg: Rudabánya Város Közigazgatási területe

15 2. A Bóbita Óvoda általános felvételi időpontját az alábbiak szerint állapítja meg: május május 09. Helye: Bóbita Óvoda 3733 Rudabánya, Petőfi S utca A felvétel módjáról a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalommal hirdetményt tesz közzé. A törvényes képviselő a gyermek óvodába történő felvételét kizárólag személyesen a hirdetményben meghatározott dokumentumok bemutatásával kezdeményezheti. Felelős: Határidő: azonnal Szél Miklós képviselő-testületi tag: felhívja a szülők figyelmét arra, hogy az iskola udvarán életveszélyes állapot alakult ki, mivel egy tábla kopolit üveg meglazult, mely bármikor kieshet a helyéről. Kéri, hogy a gyerekeket ne engedjék be iskolai időn kívül a tornacsarnok udvarára, mert életveszélyes. A tanórák közti szünetekben a gyerekek nem tartózkodhatnak a veszélyes területen. Kéri a úr segítségét a veszélyhelyzet elhárításához. Szobota Lajos : az életveszélyes helyzet megszüntetésével azonnal foglalkozni fognak. Vaszily Csaba képviselő-testületi tag: javasolja az iskola kapuját kulccsal bezárni, valamint kitáblázni, hogy a terület baleset és életveszélyes. Szeretné, ha a már korában megbeszélt óvodai bejárás megtörténne, valamint érdeklődik, hogy a gyerekek részére játszótér kialakítására lenne-e lehetőség. Megkérdezi, hogy a falusi temetőbe ígért urnafal elkészítésének a lehetőségét megvizsgálták-e? Szobota Lajos : az óvoda bejárása természetesen meg fog történni. Intézkedik új időpont egyeztetéséről. A játszótérrel kapcsolatban elmondta, hogy a Szabadidő Parkot, valamint a Kossuth utcában lévő sportpályát a gyerekek igénybe vehetik a nyáriszünet alatt is. Az urnafal elkészítésének kérdésében egyeztetni fog Papp Andrással, a Városüzemeltető Nonprofit Kft igazgatójával. Javasolja a Képviselő-testületnek zárt ülés elrendelését, mivel üzlethelyiség bérleti javaslatával kapcsolatban kellene döntenie a testületnek. Kérdés, hozzászólás nem volt.

16

17

18

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24-én, du. 14,00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 30-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,...

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbánya! Önkormányzat Képviselő-testület ülése lléjsfs plqll Budapest.,...

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. március 29-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. március 29-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-5/2007. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. március 29-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Biró István, Danyi László, Fekete József,

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 30-i üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 30-i üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 30-i üléséről. Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme Jelen vannak Szavazati joggal: Karkóné Lukácsy

Részletesebben

4./ A Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása

4./ A Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása 6/2014.(IV.24.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április hó 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről, intézkedésekről,

Részletesebben