Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend"

Átírás

1 Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola Házirend Sorszám: Módosítási szám: 8. Készítette: Dr. Vas Rezső Igazgató Jóváhagyta Fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: Egyben hatályát veszti a 7. sz. módosítás 1

2 Tartalomjegyzék 1. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások A mulasztás igazolt, ha A tanuló hiányzása igazolatlan, Igazolatlan mulasztás esetén követendő eljárások , Tanköteles tanulónál: Valamennyi tanulónál: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 247. c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások... Hiba! A könyvjelző nem létezik A tandíj mértéke... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje A tankönyv ellátásban nyújtott iskolai támogatások Ingyenes tankönyv További kedvezmények Használt tankönyv vásárlása A vásárlás módja Tartós tankönyvek használatának rendjére A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formái. A tanulói panaszok kezelése A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái Tájékoztatás a tankönyvrendelés rendjéről Tanórán kívüli foglalkoztatás rendje Az iskolai szolgáltatások rendje Az iskolában igénybe vehető egészségügyi és mentálhigiénés segítség Egyéb, a tanulókat érintő kérdések A gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és formái Elismerések a házi-, városi-, megyei- és országos versenyeken elért eredményekért: A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A fegyelmező intézkedések formái

3 Az osztályfőnök hozza: Az igazgató hozza: Fegyelmi büntetések fegyelmi eljárás után A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend A tanulói munkarend A tanórai és egyéb foglalkozások rendje A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje Tantermek használata Műhely használati rend Az iskolában és az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás

4 A házirend alapja a évi CXC törvény a Köznevelésről, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. A Házirend hatálya, nyilvánossága, felülvizsgálata és módosítása A házirend az egész tanítási évre, tehát a szorgalmi időszakra és a tanítási szünetekre is érvényes. Érvényessége kiterjed az iskolán kívül az iskola által szervezett rendezvényekre is, illetve minden olyan más rendezvényre, ahol a diák az iskola képviseletében megjelenik. Tanulók nagyobb csoportja alatt tanulmányi vagy más érdekazonosság alapján egy évfolyam összes tanulója, vagy azonos szak valamennyi tanulója értendő. Nem tanulmányi érdekazonosság alapján tanulók nagyobb csoportjának tekintendő az iskola tanulóinak 25%-a is. A házirend a kihirdetés napján lép életbe, és az újabb módosítások jogszerű kihirdetéséig érvényben marad. Ezen házirend kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti minden ilyen jellegű korábbi szabály. A házirendet beiratkozáskor minden szülőnek egy példányban át kell adni, továbbá olvashatóvá kell tenni az iskolai számítógépes hálózaton és az iskola honlapján is. Felülvizsgálat: minden jogszabályváltozás esetén, de legalább négyévente szükséges. A felülvizsgálatot az igazgató rendeli el, egyben kijelöli a vizsgálatot végző team tagjait. 1.6 Módosítás: Kérheti a fenntartó, a szülők vagy a diákok, illetve a tanárok nagyobb csoportja, az igazgatóhoz benyújtott írásos kérelemben, aki a következő nevelőtestületi értekezleten beterjeszti a módosítási javaslatot a testületnek, egyidejűleg javaslatot tesz a módosítást elvégző team tagjaira. Szülők, tanárok nagyobb csoportján a létszámuk 25%-át értjük.. Felülvizsgálat vagy módosítás során a DÖK, az SZM és a nevelőtestület véleményét ismét ki kell kérni! 4

5 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 5. (1) alapján a nevelési-oktatási intézmény házirendjében szabályozandók a következők: 1. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások 1.1. A mulasztás igazolt, ha a tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra. Egy tanóráról a szaktanár, egy tanítási napról az osztályfőnök, egynél több tanítási napról az igazgató adhat felmentést. a tanuló beteg volt, és azt öt munkanapon belül az ellenőrző könyvbe írt orvosi vagy szülői igazolással igazolja. Szülő egy félévben három tanítási napról adhat igazolást. a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, és ezt igazolni tudja. hiányzást csak az osztályfőnök igazolhat A tanuló hiányzása igazolatlan, ha az iskolából engedély nélkül eltávozik, ha hiányzását megjelenése után 5 munkanapon belül nem igazolja, vagy nem tudja igazolni, ha az iskolában szervezett orvosi vizsgálat okán a tanóráról a szükségesnél többet hiányzik. ha módja lett volna engedélyt kérni a távolmaradásra, de azt elmulasztotta. ha az igazolatlan késésekből összeadódás miatt az egy tanóra időintervallum kitelik Igazolatlan mulasztás esetén követendő eljárások 1.3.1, Tanköteles tanulónál: Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban tanköteles tanuló esetén a 5

6 kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola és szükség esetén a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt Valamennyi tanulónál: Összesen 3 igazolatlan óráért osztályfőnöki figyelmeztetés jár, Összesen 4-7 igazolatlan óráért osztályfőnöki intés jár, legfeljebb jó, 4-es magatartás jeggyel, Összesen 8-15 igazolatlan óráért igazgatói intés jár, legfeljebb változó, 3-as magatartás jeggyel, Összesen 16 igazolatlan óra felett fegyelmi eljárást kell indítani, rossz, 2-es magatartási jeggyel, Az igazolatlan órákat (mint a többi mulasztást is), a tanév végéig kell folyamatosan összegezni A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 247. c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke A közoktatási törvény 24. (3) bekezdése alapján tanköteles tanuló esetén harminc óra. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a) az NKT. 5. (1) bekezdés b) c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát, b) az NKT. 5. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, c) a közoktatási törvény 27. (2) bekezdésében meghatározott, a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, d) a közoktatási törvény 29. (1) bekezdésében meghatározott, a kilencedik évfolyamtól kezdődően a NAT-ban meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, e) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén 6

7 nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. f) A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. g) A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról való hiányzás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. h) A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A gyakorlati képzés esetén az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire a szakképzésről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat. i) Tanköteles tanuló esetében 30-nál több igazolatlan mulasztás esetén az iskola kezdeményezi a más iskolába helyezést. j) Nyílt napokon való részvételre a szülő előzetes kérése után az osztályfőnök adhat engedélyt és a mulasztást a szülő igazolja. 2. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai. (A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról ) 2.1. A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás, az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és első alkalommal a javító szakmai vizsga, a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal történő 7

8 megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette, az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozás, a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az énekkari foglalkozás, más művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a házibajnokság, az iskolák közötti verseny, bajnokságok, az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelet, az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája, a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát, a tanulók rendeletben meghatározott egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet, a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony, a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor, a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az előző pontban meghatározott közfeladatok, a független vizsga, az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája, a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az előző pontban meghatározott közfeladatok, a független vizsga, az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája, 8

9 a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. Az iskola a szülõi szervezet (közösség) az intézményi tanács és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével meghatározza azt a legmagasabb összeget,amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni. A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának tizenöt százaléka Vendégtanulói jogviszonyesetén a térítési díj mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 15 százaléka lehet. A térítési díjat a fenntartó által meghatározottak szerint a tanulmányi eredménytõl függõen csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb 15 %-nál. Az érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles: a) a vizsgázónak a középszintû érettségi vizsgáért ha a vizsgázó a jelentkezését nem egy adott középiskolába nyújtja be az adott évre érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelõ, b) a vizsgázónak az emelt szintû érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelõ, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie.. A szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteirõl szóló, szakképzésért felelõs miniszter által kiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy tanulóra jutó hányadának mértékével azonos. A független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a Tandíj megfizetése mellett igénybe vehetõ szolgáltatások a) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggõ más szolgáltatás, b) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történõ megismétlése, 9

10 c) a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is A tandíj mértéke a kötelezõ feladatellátásban részt nem vevõ, a külföldi nevelésioktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytõl függõen vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthetõ. A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetõje dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegérõl, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekrõl és a befizetés módjáról. 3. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 3.1. A tanuló joga, hogy szociális-és tanulmányi támogatásért az Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítványhoz forduljon, mivel az iskola ösztöndíjat nem fizet. A kérvényt a nevelési igazgatóhelyettestől kell igényelni. Az alapítvány kuratóriuma az osztályfőnök és a DÖK véleményének meghallgatásával dönt a támogatás odaítéléséről. Elbírálási szempontok: Az alapítvány anyagi helyzete Szociális rászorultság Tanulmányi munka DÖK és osztályfőnöki vélemény 3.2. A tanuló abban az esetben, ha családjában három eltartott tanuló van, jogosult az 50%-os étkezési kedvezményre A tanuló joga, hogy a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén ingyenes tankönyv ellátást igényeljen. Kérését a feltételek megléte esetén az iskolai könyvtárosnál a feltételek igazolásával együtt november 15-ig kell benyújtani, ha a tanuló körülményei időközben megváltoznak, ezt írásban jeleznie kell a fenti módon Az iskola a városi tanulóknak kiutalt önkormányzati támogatást és az állami támogatást osztály szinten differenciáltan osztja szét. A differenciálás szociális rászorultság alapján történik, a DÖK és az osztályfőnök bevonásával. 10

11 3.5. A tankönyv ellátásban nyújtott iskolai támogatások Ingyenes tankönyv A tanuló (szülő) az iskolában ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet. Ingyenes tankönyv jár a tanulónak, ha tartósan beteg (szakorvos igazolja), sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja), három- vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja), nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat igazolja). Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is További kedvezmények Az ingyenes tankönyvellátást az iskola az intézményi könyvtárból történő kölcsönzéssel is biztosíthatja a tanulónak. Amennyiben a tanulónak ingyenes tankönyv nem jár, de a szülő kérvénye alapján a rászorultsága megállapítható, úgy a könyvtárból egy-egy tanítási évre tankönyvet kölcsönözhet. Amennyiben ez a tankönyv a tanuló hibájából elveszik vagy használhatatlanná válik, akkor a könyvtár számára azt az eredeti áron köteles a szülő megtéríteni. A tankönyv kölcsönzés ezen módjánál előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges Használt tankönyv vásárlása Az iskola könyvtárosa minden év november 15-ig összeállítja az eladható tankönyvek jegyzékét, és ezt az intézmény a honlapján közzéteszi, az igényléshez szükséges formanyomtatvánnyal együtt. Ezek a tankönyvek a piaci értékük feléért vásárolhatóak meg. Az összeget az iskola pénztárába kell befizetni, kiállított számla alapján. A tanuló a tankönyvet akkor viheti haza, ha a befizetés tényét a könyvtárosnak igazolta A vásárlás módja. A szülő minden év nov. 30-ig jelzi, hogy milyen tankönyvet szeretne vásárolni a listáról. Egyben igazolja szociális helyzetét az előző évi adóbevallása alapján, az osztályfőnöki véleményt és a DÖK véleményét csatolja a kérelemhez. Az iskola január 30-ig elbírálja a kérelmeket, és a végeredményt közzéteszi az iskola honlapján. 11

12 A tankönyvek február 15-ig vihetők el a könyvtárból. Ha a tanuló eddig az időpontig nem vásárolja meg a számára megítélt könyvet, az újra rákerül az értékesítendők listájára, és azt a sorban következő rászoruló tanuló kaphatja meg Tartós tankönyvek használatának rendjére a könyvtári kölcsönzési szabályok vonatkoznak. Ha egy tanuló a tartós tankönyvet egész évre igénybe veszi, akkor a kölcsönzési idő, jogosultság esetén a szorgalmi időszak vége. A jogosultságról a tanuló kérelme alapján a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az igazgató dönt. 4. A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formái. A tanulói panaszok kezelése A tanuló kérdéseivel, panaszával közvetlenül fordulhat az igazgatóhoz, a DÖK-hoz, az SZM-hez, elmondhatja az igazgatói fórumon, vagy írásban az igazgatói hirdetőtábla Kérdezz felek dobozába dobhatja. A kérdések és panaszok egy része azonnali döntéssel orvosolható, ha eljárás elindítását igénylik azt az igazgató az államigazgatási eljárásokhoz rendelt határidő szerint köteles megtenni. Az igazgató a közvetlen és közérdekű kérdésekre a munkatervben tervezett igazgatói fórumokon is válaszol A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákkör iskolai támogatásban részesül az alábbiak szerint: Egy tanítás nélküli munkanap programját szervezi. Szabadon dönt e nap rendezvényein befolyt összeg felhasználásáról. A DÖK vezetők az iskola igazgatójával konzultálva eldöntik az egyes diákoknak szervezett rendezvényen való részvételt és meghatározzák a résztvevők számát. A költségeket az iskola fedezi. A DÖK rendezvényeire az iskola létesítményeit előzetes egyeztetés után térítésmentesen használhatja. A DÖK javaslatára szociális támogatás igényelhető az Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítványtól. Az anyagi helyzettől függően a kérések teljesítésre kerülnek. A DÖK vezető képviseli intézményünket a városi diákfórumon 4.3. A tanulók véleményeiket az osztályközgyűléseken, az osztályfőnökön keresztül, a DÖKön keresztül és a Munkatervben meghatározott napokon tartott igazgatói fórumon mondhatják el. A diákközgyűlést évente egy alkalommal, novemberben össze kell hívni. Előtte az osztályközgyűléseket meg kell tartani! 5. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 5.1. Tájékoztatás a tankönyvrendelés rendjéről Az iskolai könyvtáros minden tanévben összeállítja azt a listát, amelyet a tanuló legkésőbb április végéig, vagy a beiratkozáskor kézhez kap. Ezen a listán a szülőkkel együtt bejelölik a kért tankönyveket vagy taneszközöket, és a tanuló szülői aláírással ellátva visszaadja azt egy héten belül az osztályfőnökének. 9-es tanuló esetén a szülő egy héten belül visszaküldi a listát az iskolának. 12

13 5.2. Tanórán kívüli foglalkoztatás rendje Az iskolai hirdetőtáblán tekinthető meg a kötelező tanórai foglalkozásokon kívüli órák és foglakozások ideje és helye, ide értve a fakultatív hitoktatást is 5.3. Az iskolai szolgáltatások rendje Az iskola valamennyi kötelező és vállalt szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéről az iskolai hirdető táblán ad információt. Részletesebb felvilágosítás az osztályfőnököktől kapható Az iskolában igénybe vehető egészségügyi és mentálhigiénés segítség Az ifjúságvédelmi felelős neve, fogadóórájának ideje és helye az iskolai hirdetőtáblán olvasható, és az ellenőrző könyvön keresztül a szülő is értesítésre kerül. Az iskolai védőnő rendelésének ideje a hirdető táblára és a rendelő ajtajára van kifüggesztve Egyéb, a tanulókat érintő kérdések Minden, a tanulókat érintő kérdésben a tájékoztatás az igazgatói hirdető táblán, az elektronikus faliújságon, ill. az alagsorban kifüggesztett táblán olvasható. Azokban a kérdésekben, amelyekben a jogszabályok a diákoknak valamilyen jogot biztosítanak, a DÖK képviselőjén keresztül történik a tájékoztatás. 6. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és formái 6.1. A jutalmazás formáit és elveit a pedagógiai program határozza meg. Ezekről a tanév kezdetén az osztályfőnökök adnak részletes tájékoztatást Azokról az iskolai tanulók által kapott jutalmakról, amikről a nevelőtestület, az iskola fenntartója, vagy országos tanulmányi versenyek rendezői, illetve alapítványok döntenek, az egész tanulói közösséget tájékoztatni kell Elismerések a házi-, városi-, megyei- és országos versenyeken elért eredményekért: Háziversenyek (tanulmányi, művészeti, sport) 1-3. helyezett: osztályfőnöki írásbeli dicséret, Városi versenyek (tanulmányi, művészeti, sport) 1-3. helyezett: igazgatói dicséret, 4-6. helyezett: szaktanári dicséret, Megyei versenyek, országos versenyek 1-6. helyezett: igazgatói dicséret, OKTV, OSZTV 1-10-ig helyezett: nevelőtestületi dicséret A több tanéven át kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazására az ALBACOMP részvénytársaság saját szabályzata alapján további jutalmazási lehetőséget biztosít A több tanéven át kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók nyelvtanulását az Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány támogatja. 13

14 7. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 7.1. A fegyelmező intézkedések formái Az osztályfőnök hozza: figyelmeztetés intés megrovás (az utóbbi kettőt írásban) Az igazgató hozza: igazgatói figyelmeztetés igazgatói intés 7.2. Fegyelmi büntetések fegyelmi eljárás után Igazgatói megrovás Igazgatói szigorú megrovás Áthelyezés másik osztályba, max. 12 hónapra Nevelőtestületi megrovás Nevelőtestületi szigorú megrovás Eltiltás a tanév folytatásától max. 12 hónapra (Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló a nyári gyakorlat teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő magatartást. Kizárás az iskolából max. 12 hónapra Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt osztályozó vizsgát tegyen. Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik évfolyamának, a középiskola utolsó évfolyamának vagy a szakiskola utolsó szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei A fegyelmi eljárás a fegyelmi vizsgálattal kezdődik, ami elsődlegesen az osztályfőnök feladata. Amennyiben ez nem elegendő, a fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök különösen: a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság folytatja le. Az FB állandó tagjai: a nevelési igazgatóhelyettes, a DÖK patronáló tanár, az ifjúságvédelmi felelős, két diák az iskolai DÖK-ből; ideiglenes tagjai: az érintett tanuló osztályának érdekképviselője. és osztályfőnöke. Az FB a nevelőtestület által leadott jogkörrel bír, és határoz az egyes fegyelmi intézkedések kiszabásáról, véleményét szótöbbséggel hozza. A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyv készül. 14

15 Ha fegyelmi eljárás tárgyát képező vétség objektíven bizonyított, erről írásos dokumentum fénykép, filmfelvétel, biztonsági kamera felvétele, hatósági irat vagy a tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén szülői nyilatkozat áll rendelkezésre, akkor a fegyelmi eljárás során a bizonyítást nem kell lefolytatni A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól Az intézményben lefolytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra felfüggesztheti Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 15

16 Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az NKT. 59. (1) (2) bekezdésében meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére. ( a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát, b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - öt havi összegét. ) Fegyelmi vétségek különösképpen Az iskola bármely vagyontárgyának és természeti környezetének rendeltetésellenes használata, engedély nélküli igénybevétele, rongálása, megsemmisítése. Az iskola egész területén és az iskola által gondozott közterületen, valamint az iskola területén kívül tartott iskolai rendezvényeken a dohányzás, szeszes ital és drog fogyasztása. Fegyver, vagy annak minősülő bármilyen tárgy behozatala az iskola területére, és iskola által szervezett rendezvényekre. Jelentősebb érték (pl. rádió, magnó, mobiltelefon, ékszer, nagyobb összegű pénz, személygépkocsi, motort, kerékpár stb.) és egyéb, az iskolai munkához nem szükség tárgyat a tanuló csak saját felelősségére hozhat az iskolába. Ha a szabályt a tanulók megszegik, a bekövetkezett kárért az iskola csak a dolgozója által vétett szándékos károkozás esetén felel. Gördeszka, görkorcsolya használata az iskola területén Mobiltelefont, elektronikus hordozók engedély nélküli használata a tanórákon Minden olyan magatartás és tevékenység, amely bármely hatályos jogszabályba ütközik. Mentességet a következmények alól a szabály nem ismerése nem jelent. Rágógumi rágása a tanítási órák alatt. Mások tanuláshoz fűződő bármely jogának megsértése bármilyen eszközzel, cselekvéssel, együttműködés megtagadásával vagy egyéb módon. Mások személyiségi jogainak megsértése, nyugalmuk megzavarása, jó hírük csorbítása, vagy arra alkalmas magatartás. Az iskola működési rendjének megzavarása az oktatási- nevelési tevékenységben, vagy működési feltételek biztosítása területén. Alkohol vagy kábítószer másnak való átadása, akár fogyasztásra, akár megőrzésre, akár továbbadás céljából, mennyiségtől és ellenértéktől függetlenül. Alkoholra és kábítószerre irányuló bármely további cselekmény. Bármely köztörvényes bűncselekmény elkövetése. Szemetelés vagy a tisztaság elleni bármilyen szándékos vétség Testi vagy vagyoni veszély okozására alkalmas eszköz bevitele az iskolába. Szoftvervédelmi szabályok bármilyen módon vagy eszközzel való megsértése. Illetéktelen beavatkozással elkövetett rongálás, károkozás. Lopás, értéktől függetlenül. Bármely fegyelmi vétségre való bíztatás, felbujtás, erre irányuló zsarolás, ezzel összefüggő közvetlen vagy közvetett fenyegetés. Olyan információ visszatartása, amely révén megakadályozható lett volna mások személyi, vagyoni kára testi épségének sérelme, biztonságának veszélyeztetése. Az iskola érdekeinek megsértése hamis információ által, vagy az iskola megítélésében okozott kár. Személyiségi jogok megsértése bármely módon minden iskolai és iskolán kívüli olyan rendezvényen, amelyet az iskola szervez, vagy amelyen a tanuló az iskola képviseletében megjelenik. Okirat hamisítás (ellenőrző, félévi vagy év végi bizonyítvány, stb.) 16

17 Hetesi, csoportfelelősi vagy folyosó felügyelői teendők elmulasztása. Mások tanuláshoz fűződő bármely jogának megsértése környezet-károsítással, épület, bútorzat, védőeszköz megrongálásával, vagy egyéb módon. Testi vagy vagyoni veszély okozása. Tanóra zavarása fegyelmezetlen magatartással Tanuláshoz szükséges segédeszközök hiánya Tanóráról való engedély nélküli késés vagy hiányzás Gyakorlati foglalkozás előtti sorakozóról való engedély nélküli késés Tornafelszerelés hiánya Fegyelmi vétségnek minősíthetők a fel nem sorolt cselekmények is, ha azok alkalmasak az iskola működésének, munkarendjének, biztonságának megzavarására, vagy ütköznek bármely létező jogszabállyal, függetlenül attól, hogy az adott jogszabályt ismeri-e a tanuló. 8. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja 8.1. A szülő minden év szeptember 10-ig az ellenőrzőben nyilatkozik, hogy a tanulóra vonatkozó tudnivalókat az E-naplón követi, vagy az ellenőrző könyvbe kéri beírni azokat. A beírás havonként az osztályfőnök feladata Minden tanuló személyes kóddal rendelkezik, amelyet a szülő vesz át, aláírás ellenében. Ezzel a kóddal léphet be az iskola honlapján lévő ikonra kattintva az elektronikus naplóba, (www.gr-szechenyi.hu), vagy használhatja a címet. 9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Terjedelmi okok miatt az iskola honlapján megtalálható Pedagógiai programjának Helyi tanterv részében a tantárgyankénti kerettantervekhez csatoltan található A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje. Osztályozó-és javító vizsgát az iskola minden évben augusztus végén szervez. Amennyiben a tanulónak a továbbhaladásához ezek valamelyikének letétele szükséges, erről legkésőbb a tanév végén szervezett évzáró vizsgán értesül. Az osztályozó-és javító vizsga időpontját az osztályfőnök közli ugyanekkor, de a nyári szünet ideje alatt az iskola ajtajára kifüggesztve is olvasható az időpont. Különbözeti vizsgát osztályváltáskor, vagy más iskolából történő átvételkor írhat elő az igazgató, egyben közli a vizsga időpontját és a felelős tanár nevét. 17

18 A tanuló, amennyiben a tanév folyamán előrehozott érettségi vizsga miatt osztályozó vizsgát szeretne tenni, köteles az igazgatónak szeptember 05-ig, amennyiben a vizsgát az augusztusi javító-pótló vizsgaidőszakban szeretné letenni, akkor előtte június 15-ig kérvény formájában jelezni. Az angol-magyar két tanítási nyelvű osztályokban a 11. évfolyam végén szintfelmérő vizsga van angolból, ill. angol nyelven történelemből és informatikából. 10. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend Tanítási óra sorszáma Kezdési- és befejezési idő Ebédszünet: A tanulói munkarend Az iskola óráig tart nyitva A tanulók ig tartózkodhatnak a tantermekben Rossz idő esetén között a fsz. 24-es termet és a könyvtárat használhatják a diákok, jó idő esetén, az udvaron várakozhatnak a terembe menetelig Az iskola a szülőt az ellenőrző-könyv és az elektronikus napló és az iskola honlapja segítségével minden, a tanulót érintő lényeges eseményről értesíti Az osztályfőnökök, illetve a szaktantermekért felelős tanárok meghatározzák a tanulók közreműködésének módját a rend fenntartásában a foglalkozások idejére. Ezekre a faladatokra heteseket, csoportbontás esetén csoport felelősöket jelölnek ki. 18

19 11.6. A hetesek és csoport felelősök feladatai: számba veszik a hiányzókat és minden tanítási óra elején jelentik a tanárnak, szünetekben kiszellőztetik a tantermeket, ha a tanár 10 percnél többet késik az óráról, az igazgatóságon jelentik ezt, jelentik a szaktanárnak és az osztályfőnöknek a szándékos rongálókat és szemetelőket, letörlik a táblát, benedvesítik a szivacsot és a terem elhagyásakor becsukják az ablakot és lekapcsolják a villanyt Az ügyiratok bélyegzése a portán történik a szünetekben. Csak osztályfőnök, igazgató, igazgatóhelyettesek vagy gyakorlati oktatásvezető által kitöltött és aláírt ügyirat bélyegezhető Az étkezési térítési díjak befizetési idejét az iskola havonta a hirdető táblán elhelyezett hirdetésben határozza meg. A visszafizetési igényt általában a befizetésekkel egyidejűleg lehet érvényesíteni. Egyéb, térítési díjakkal kapcsolatos közleményeket az osztályfőnök szülői értekezleten vagy az ellenőrző könyv útján, a honlapon vagy az elektronikus naplón keresztül közöl a szülőkkel Óráról tanárt, tanulót kihívni csak indokolt esetben lehet. Tanórára óraközben csak tűz, bombariadó vagy katasztrófa esetén szabad bemenni A tanuló az elméleti és gyakorlati oktatás ideje alatt az iskola területét csak igazgatói, igazgatóhelyettesi, gyakorlati oktatásvezetői vagy tanári engedéllyel hagyhatja el. Az engedélynek az ellenőrző könyvben kell rögzítve lennie A tanuló kötelessége munkaeszközeit használható állapotban tartani, ha szükséges, a tanítási órára magával hozni Az iskola udvarán csak kiépített utakon szabad közlekedni. A járművet az erre kijelölt helyen kell elhelyezni. Az iskola udvarán a tanulóknak az érkezésen és távozáson kívül járművel közlekedni tilos. Személygépkocsival csak engedéllyel lehet az iskola területére behajtani Az iskola területén, épületein, egyéb létesítményi tárgyain hirdetéseket elhelyezni csak igazgatói engedéllyel lehet Az iskola nyitva tartása alatt a tanulókat a mindenkori ügyeleti rend szerint felügyelik a tanárok. A tanári ügyelet rendje az iskolai igazgatói hirdető táblán kifüggesztve olvasható. Ugyanitt található meg a vezetői ügyeleti rend is A tanév első tanítási napján az osztályfőnök az ellenőrző könyvbe beíratja az iskolai szünetek, az iskolai megemlékezések és rendezvények, a szülői értekezletek és a fogadóórák időpontjait, valamint az ifjúságvédelmi felelős nevét és elérhetőségét. 12. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje A tanuló a pedagógiai programban meghatározott tantárgyak és foglalkozások között választhat. A tanórai foglalkozások rendjét az órarend tartalmazza. A tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola az osztályfőnökön keresztül ismerteti a tanulókkal. Az iskola 19

20 vállalja minden olyan foglalkozás megszervezését, amelyre a tanulók vagy szüleik részéről igény merül fel, és ez a finanszírozott órakeret és az iskola Pedagógiai Programjával összeegyeztethető. A csoport minimum 8 fő esetén indítható Iskolánkban a pedagógusválasztásnál a felmenő rendszert ajánljuk figyelembe venni A tanuló igazgatói határozattal részleges vagy teljes felmentést kaphat egy-egy tantárgy vagy a tanév tanóráinak látogatása alól. Ezt a felmentést írásban kell kérnie a tanulónak /tanköteles tanuló esetében a szülőnek/ az iskola igazgatójától. A kérelemhez csatolni kell a felmentésre jogosító bizonyítványokat vagy igazolásokat is. Az igazgatói határozat kézhezvételéig a megfelelő tanórák látogatása kötelező Egy tanítás nélküli munkanap programjáról a DÖK dönt. Ezt a napot a Széchenyi-napok keretében, szeptemberben rendezzük meg. A többi tanítás nélküli munkanapot az iskola zavartalan működése érdekében az érettségi vizsgákra (emelt szintű is) és a tanári továbbképzések szervezésére fordítjuk. 13. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések A tanulók választhatnak aközött, hogy az egyes tantárgyakat, az érettségi vizsgát megelőző két évben emelt szinten vagy középszinten kívánják-e tanulni. Emelt szinten tanévenként maximum két tantárgy tanulható. Az iskola az osztályfőnökön keresztül a 4 évfolyamos képzés esetén a 10. és az öt évfolyamos képzés esetén a 11. évfolyamon a tavasz folyamán felméri az igényeket. A választás egy tanévre szól. Abból a tantárgyból, amelyet a tanuló emelt szinten tanul, két érdemjegyet kap. Mivel a tananyag különböző, így külön értékeljük a középszintű és külön az emelt szintű felkészülés során nyújtott teljesítményt. Mindkét érdemjegy bekerül a bizonyítványba. Bármelyik érdemjegy elégtelen volta elegendő ahhoz, hogy a tanul tanéve eredménytelenül záruljon. A két tanítási nyelvű osztályokban a tanuló élhet a második idegen nyelvnél a választás lehetőségével. Az iskola minden olyan igényt támogat, amelyet legalább 8 tanuló együttesen fogalmaz meg Módosítási kérelmet a tanuló az igazgatónak írásos formában nyújthat be, aki a szaktanár és az osztályfőnök véleményének kikérése után dönt az engedély megadásáról. Az eredményről írásban értesíti a tanulót, aki a határozat kézhezvételéig köteles részt venni a foglalkozásokon. 14. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje Tantermek használata Az iskola tantermei a tanítási idő alatt a kifüggesztett teremórarend szerint használhatóak 20

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Tartalom: 1 A házirend hatálya, nyilvánossága, felülvizsgálata és módosítása... 3 2 Az iskola munkarendje:... 4 3 Az iskola helységeinek, berendezési tárgyainak,

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE Jelen házirend az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D. Érvényes. 2014. április 1 - től.

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D. Érvényes. 2014. április 1 - től. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D Érvényes 2014. április 1 - től Csapó Gábor igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola. Házirend

A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola. Házirend Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola Szeged, Kenyérgyári út 8. Közoktatás Minőségéért Díj; Partnerközpontúság kategória, bronz fokozatú intézménye; 2005 A Hansági

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés Szakiskola Házirendje 2014 Bevezetés A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása

Részletesebben

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.hu Bevezető rész: Házirendünk jogszabályi háttere: a közoktatásról

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE Készült a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ának felhatalmazása alapján a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban (Miskolc, Tízeshonvéd 21.). Az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek 1 HÁZIREND 2 H Á Z I R E N D A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium házirendje az Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. I. Általános

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend

Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend 2014. március 3. Takács Éva igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos törvényi

Részletesebben

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu OM: 036345 Ikt.sz.: 1-2/2015. Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés helye:

Részletesebben

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola HÁZIREND 2014. Tartalomjegyzék II. Jogok és kötelességek...5 1. A tanulók jogai...5 2. Tanulói jogok gyakorlása...6 3. A tanulók kötelességei hogy:...7 III. Az iskola

Részletesebben

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLAI HÁZIREND A HÁZIREND célja. 3. 1.) A gyermek, tanuló távolmaradásának igazolására vonatkozó előírások

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje A Házirend az intézmény minden általános iskolai tanulójára, valamint

Részletesebben