Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend"

Átírás

1 Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola Házirend Sorszám: Módosítási szám: 8. Készítette: Dr. Vas Rezső Igazgató Jóváhagyta Fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: Egyben hatályát veszti a 7. sz. módosítás 1

2 Tartalomjegyzék 1. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások A mulasztás igazolt, ha A tanuló hiányzása igazolatlan, Igazolatlan mulasztás esetén követendő eljárások , Tanköteles tanulónál: Valamennyi tanulónál: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 247. c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások... Hiba! A könyvjelző nem létezik A tandíj mértéke... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje A tankönyv ellátásban nyújtott iskolai támogatások Ingyenes tankönyv További kedvezmények Használt tankönyv vásárlása A vásárlás módja Tartós tankönyvek használatának rendjére A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formái. A tanulói panaszok kezelése A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái Tájékoztatás a tankönyvrendelés rendjéről Tanórán kívüli foglalkoztatás rendje Az iskolai szolgáltatások rendje Az iskolában igénybe vehető egészségügyi és mentálhigiénés segítség Egyéb, a tanulókat érintő kérdések A gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és formái Elismerések a házi-, városi-, megyei- és országos versenyeken elért eredményekért: A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A fegyelmező intézkedések formái

3 Az osztályfőnök hozza: Az igazgató hozza: Fegyelmi büntetések fegyelmi eljárás után A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend A tanulói munkarend A tanórai és egyéb foglalkozások rendje A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje Tantermek használata Műhely használati rend Az iskolában és az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás

4 A házirend alapja a évi CXC törvény a Köznevelésről, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. A Házirend hatálya, nyilvánossága, felülvizsgálata és módosítása A házirend az egész tanítási évre, tehát a szorgalmi időszakra és a tanítási szünetekre is érvényes. Érvényessége kiterjed az iskolán kívül az iskola által szervezett rendezvényekre is, illetve minden olyan más rendezvényre, ahol a diák az iskola képviseletében megjelenik. Tanulók nagyobb csoportja alatt tanulmányi vagy más érdekazonosság alapján egy évfolyam összes tanulója, vagy azonos szak valamennyi tanulója értendő. Nem tanulmányi érdekazonosság alapján tanulók nagyobb csoportjának tekintendő az iskola tanulóinak 25%-a is. A házirend a kihirdetés napján lép életbe, és az újabb módosítások jogszerű kihirdetéséig érvényben marad. Ezen házirend kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti minden ilyen jellegű korábbi szabály. A házirendet beiratkozáskor minden szülőnek egy példányban át kell adni, továbbá olvashatóvá kell tenni az iskolai számítógépes hálózaton és az iskola honlapján is. Felülvizsgálat: minden jogszabályváltozás esetén, de legalább négyévente szükséges. A felülvizsgálatot az igazgató rendeli el, egyben kijelöli a vizsgálatot végző team tagjait. 1.6 Módosítás: Kérheti a fenntartó, a szülők vagy a diákok, illetve a tanárok nagyobb csoportja, az igazgatóhoz benyújtott írásos kérelemben, aki a következő nevelőtestületi értekezleten beterjeszti a módosítási javaslatot a testületnek, egyidejűleg javaslatot tesz a módosítást elvégző team tagjaira. Szülők, tanárok nagyobb csoportján a létszámuk 25%-át értjük.. Felülvizsgálat vagy módosítás során a DÖK, az SZM és a nevelőtestület véleményét ismét ki kell kérni! 4

5 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 5. (1) alapján a nevelési-oktatási intézmény házirendjében szabályozandók a következők: 1. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások 1.1. A mulasztás igazolt, ha a tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra. Egy tanóráról a szaktanár, egy tanítási napról az osztályfőnök, egynél több tanítási napról az igazgató adhat felmentést. a tanuló beteg volt, és azt öt munkanapon belül az ellenőrző könyvbe írt orvosi vagy szülői igazolással igazolja. Szülő egy félévben három tanítási napról adhat igazolást. a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, és ezt igazolni tudja. hiányzást csak az osztályfőnök igazolhat A tanuló hiányzása igazolatlan, ha az iskolából engedély nélkül eltávozik, ha hiányzását megjelenése után 5 munkanapon belül nem igazolja, vagy nem tudja igazolni, ha az iskolában szervezett orvosi vizsgálat okán a tanóráról a szükségesnél többet hiányzik. ha módja lett volna engedélyt kérni a távolmaradásra, de azt elmulasztotta. ha az igazolatlan késésekből összeadódás miatt az egy tanóra időintervallum kitelik Igazolatlan mulasztás esetén követendő eljárások 1.3.1, Tanköteles tanulónál: Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban tanköteles tanuló esetén a 5

6 kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola és szükség esetén a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt Valamennyi tanulónál: Összesen 3 igazolatlan óráért osztályfőnöki figyelmeztetés jár, Összesen 4-7 igazolatlan óráért osztályfőnöki intés jár, legfeljebb jó, 4-es magatartás jeggyel, Összesen 8-15 igazolatlan óráért igazgatói intés jár, legfeljebb változó, 3-as magatartás jeggyel, Összesen 16 igazolatlan óra felett fegyelmi eljárást kell indítani, rossz, 2-es magatartási jeggyel, Az igazolatlan órákat (mint a többi mulasztást is), a tanév végéig kell folyamatosan összegezni A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 247. c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke A közoktatási törvény 24. (3) bekezdése alapján tanköteles tanuló esetén harminc óra. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a) az NKT. 5. (1) bekezdés b) c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát, b) az NKT. 5. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, c) a közoktatási törvény 27. (2) bekezdésében meghatározott, a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, d) a közoktatási törvény 29. (1) bekezdésében meghatározott, a kilencedik évfolyamtól kezdődően a NAT-ban meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, e) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén 6

7 nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. f) A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. g) A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról való hiányzás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. h) A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A gyakorlati képzés esetén az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire a szakképzésről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat. i) Tanköteles tanuló esetében 30-nál több igazolatlan mulasztás esetén az iskola kezdeményezi a más iskolába helyezést. j) Nyílt napokon való részvételre a szülő előzetes kérése után az osztályfőnök adhat engedélyt és a mulasztást a szülő igazolja. 2. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai. (A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról ) 2.1. A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás, az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és első alkalommal a javító szakmai vizsga, a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal történő 7

8 megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette, az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozás, a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az énekkari foglalkozás, más művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a házibajnokság, az iskolák közötti verseny, bajnokságok, az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelet, az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája, a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát, a tanulók rendeletben meghatározott egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet, a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony, a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor, a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az előző pontban meghatározott közfeladatok, a független vizsga, az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája, a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az előző pontban meghatározott közfeladatok, a független vizsga, az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája, 8

9 a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. Az iskola a szülõi szervezet (közösség) az intézményi tanács és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével meghatározza azt a legmagasabb összeget,amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni. A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának tizenöt százaléka Vendégtanulói jogviszonyesetén a térítési díj mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 15 százaléka lehet. A térítési díjat a fenntartó által meghatározottak szerint a tanulmányi eredménytõl függõen csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb 15 %-nál. Az érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles: a) a vizsgázónak a középszintû érettségi vizsgáért ha a vizsgázó a jelentkezését nem egy adott középiskolába nyújtja be az adott évre érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelõ, b) a vizsgázónak az emelt szintû érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelõ, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie.. A szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteirõl szóló, szakképzésért felelõs miniszter által kiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy tanulóra jutó hányadának mértékével azonos. A független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a Tandíj megfizetése mellett igénybe vehetõ szolgáltatások a) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggõ más szolgáltatás, b) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történõ megismétlése, 9

10 c) a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is A tandíj mértéke a kötelezõ feladatellátásban részt nem vevõ, a külföldi nevelésioktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytõl függõen vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthetõ. A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetõje dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegérõl, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekrõl és a befizetés módjáról. 3. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 3.1. A tanuló joga, hogy szociális-és tanulmányi támogatásért az Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítványhoz forduljon, mivel az iskola ösztöndíjat nem fizet. A kérvényt a nevelési igazgatóhelyettestől kell igényelni. Az alapítvány kuratóriuma az osztályfőnök és a DÖK véleményének meghallgatásával dönt a támogatás odaítéléséről. Elbírálási szempontok: Az alapítvány anyagi helyzete Szociális rászorultság Tanulmányi munka DÖK és osztályfőnöki vélemény 3.2. A tanuló abban az esetben, ha családjában három eltartott tanuló van, jogosult az 50%-os étkezési kedvezményre A tanuló joga, hogy a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén ingyenes tankönyv ellátást igényeljen. Kérését a feltételek megléte esetén az iskolai könyvtárosnál a feltételek igazolásával együtt november 15-ig kell benyújtani, ha a tanuló körülményei időközben megváltoznak, ezt írásban jeleznie kell a fenti módon Az iskola a városi tanulóknak kiutalt önkormányzati támogatást és az állami támogatást osztály szinten differenciáltan osztja szét. A differenciálás szociális rászorultság alapján történik, a DÖK és az osztályfőnök bevonásával. 10

11 3.5. A tankönyv ellátásban nyújtott iskolai támogatások Ingyenes tankönyv A tanuló (szülő) az iskolában ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet. Ingyenes tankönyv jár a tanulónak, ha tartósan beteg (szakorvos igazolja), sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja), három- vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja), nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat igazolja). Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is További kedvezmények Az ingyenes tankönyvellátást az iskola az intézményi könyvtárból történő kölcsönzéssel is biztosíthatja a tanulónak. Amennyiben a tanulónak ingyenes tankönyv nem jár, de a szülő kérvénye alapján a rászorultsága megállapítható, úgy a könyvtárból egy-egy tanítási évre tankönyvet kölcsönözhet. Amennyiben ez a tankönyv a tanuló hibájából elveszik vagy használhatatlanná válik, akkor a könyvtár számára azt az eredeti áron köteles a szülő megtéríteni. A tankönyv kölcsönzés ezen módjánál előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges Használt tankönyv vásárlása Az iskola könyvtárosa minden év november 15-ig összeállítja az eladható tankönyvek jegyzékét, és ezt az intézmény a honlapján közzéteszi, az igényléshez szükséges formanyomtatvánnyal együtt. Ezek a tankönyvek a piaci értékük feléért vásárolhatóak meg. Az összeget az iskola pénztárába kell befizetni, kiállított számla alapján. A tanuló a tankönyvet akkor viheti haza, ha a befizetés tényét a könyvtárosnak igazolta A vásárlás módja. A szülő minden év nov. 30-ig jelzi, hogy milyen tankönyvet szeretne vásárolni a listáról. Egyben igazolja szociális helyzetét az előző évi adóbevallása alapján, az osztályfőnöki véleményt és a DÖK véleményét csatolja a kérelemhez. Az iskola január 30-ig elbírálja a kérelmeket, és a végeredményt közzéteszi az iskola honlapján. 11

12 A tankönyvek február 15-ig vihetők el a könyvtárból. Ha a tanuló eddig az időpontig nem vásárolja meg a számára megítélt könyvet, az újra rákerül az értékesítendők listájára, és azt a sorban következő rászoruló tanuló kaphatja meg Tartós tankönyvek használatának rendjére a könyvtári kölcsönzési szabályok vonatkoznak. Ha egy tanuló a tartós tankönyvet egész évre igénybe veszi, akkor a kölcsönzési idő, jogosultság esetén a szorgalmi időszak vége. A jogosultságról a tanuló kérelme alapján a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az igazgató dönt. 4. A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formái. A tanulói panaszok kezelése A tanuló kérdéseivel, panaszával közvetlenül fordulhat az igazgatóhoz, a DÖK-hoz, az SZM-hez, elmondhatja az igazgatói fórumon, vagy írásban az igazgatói hirdetőtábla Kérdezz felek dobozába dobhatja. A kérdések és panaszok egy része azonnali döntéssel orvosolható, ha eljárás elindítását igénylik azt az igazgató az államigazgatási eljárásokhoz rendelt határidő szerint köteles megtenni. Az igazgató a közvetlen és közérdekű kérdésekre a munkatervben tervezett igazgatói fórumokon is válaszol A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákkör iskolai támogatásban részesül az alábbiak szerint: Egy tanítás nélküli munkanap programját szervezi. Szabadon dönt e nap rendezvényein befolyt összeg felhasználásáról. A DÖK vezetők az iskola igazgatójával konzultálva eldöntik az egyes diákoknak szervezett rendezvényen való részvételt és meghatározzák a résztvevők számát. A költségeket az iskola fedezi. A DÖK rendezvényeire az iskola létesítményeit előzetes egyeztetés után térítésmentesen használhatja. A DÖK javaslatára szociális támogatás igényelhető az Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítványtól. Az anyagi helyzettől függően a kérések teljesítésre kerülnek. A DÖK vezető képviseli intézményünket a városi diákfórumon 4.3. A tanulók véleményeiket az osztályközgyűléseken, az osztályfőnökön keresztül, a DÖKön keresztül és a Munkatervben meghatározott napokon tartott igazgatói fórumon mondhatják el. A diákközgyűlést évente egy alkalommal, novemberben össze kell hívni. Előtte az osztályközgyűléseket meg kell tartani! 5. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 5.1. Tájékoztatás a tankönyvrendelés rendjéről Az iskolai könyvtáros minden tanévben összeállítja azt a listát, amelyet a tanuló legkésőbb április végéig, vagy a beiratkozáskor kézhez kap. Ezen a listán a szülőkkel együtt bejelölik a kért tankönyveket vagy taneszközöket, és a tanuló szülői aláírással ellátva visszaadja azt egy héten belül az osztályfőnökének. 9-es tanuló esetén a szülő egy héten belül visszaküldi a listát az iskolának. 12

13 5.2. Tanórán kívüli foglalkoztatás rendje Az iskolai hirdetőtáblán tekinthető meg a kötelező tanórai foglalkozásokon kívüli órák és foglakozások ideje és helye, ide értve a fakultatív hitoktatást is 5.3. Az iskolai szolgáltatások rendje Az iskola valamennyi kötelező és vállalt szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéről az iskolai hirdető táblán ad információt. Részletesebb felvilágosítás az osztályfőnököktől kapható Az iskolában igénybe vehető egészségügyi és mentálhigiénés segítség Az ifjúságvédelmi felelős neve, fogadóórájának ideje és helye az iskolai hirdetőtáblán olvasható, és az ellenőrző könyvön keresztül a szülő is értesítésre kerül. Az iskolai védőnő rendelésének ideje a hirdető táblára és a rendelő ajtajára van kifüggesztve Egyéb, a tanulókat érintő kérdések Minden, a tanulókat érintő kérdésben a tájékoztatás az igazgatói hirdető táblán, az elektronikus faliújságon, ill. az alagsorban kifüggesztett táblán olvasható. Azokban a kérdésekben, amelyekben a jogszabályok a diákoknak valamilyen jogot biztosítanak, a DÖK képviselőjén keresztül történik a tájékoztatás. 6. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és formái 6.1. A jutalmazás formáit és elveit a pedagógiai program határozza meg. Ezekről a tanév kezdetén az osztályfőnökök adnak részletes tájékoztatást Azokról az iskolai tanulók által kapott jutalmakról, amikről a nevelőtestület, az iskola fenntartója, vagy országos tanulmányi versenyek rendezői, illetve alapítványok döntenek, az egész tanulói közösséget tájékoztatni kell Elismerések a házi-, városi-, megyei- és országos versenyeken elért eredményekért: Háziversenyek (tanulmányi, művészeti, sport) 1-3. helyezett: osztályfőnöki írásbeli dicséret, Városi versenyek (tanulmányi, művészeti, sport) 1-3. helyezett: igazgatói dicséret, 4-6. helyezett: szaktanári dicséret, Megyei versenyek, országos versenyek 1-6. helyezett: igazgatói dicséret, OKTV, OSZTV 1-10-ig helyezett: nevelőtestületi dicséret A több tanéven át kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazására az ALBACOMP részvénytársaság saját szabályzata alapján további jutalmazási lehetőséget biztosít A több tanéven át kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók nyelvtanulását az Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány támogatja. 13

14 7. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 7.1. A fegyelmező intézkedések formái Az osztályfőnök hozza: figyelmeztetés intés megrovás (az utóbbi kettőt írásban) Az igazgató hozza: igazgatói figyelmeztetés igazgatói intés 7.2. Fegyelmi büntetések fegyelmi eljárás után Igazgatói megrovás Igazgatói szigorú megrovás Áthelyezés másik osztályba, max. 12 hónapra Nevelőtestületi megrovás Nevelőtestületi szigorú megrovás Eltiltás a tanév folytatásától max. 12 hónapra (Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló a nyári gyakorlat teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő magatartást. Kizárás az iskolából max. 12 hónapra Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt osztályozó vizsgát tegyen. Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik évfolyamának, a középiskola utolsó évfolyamának vagy a szakiskola utolsó szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei A fegyelmi eljárás a fegyelmi vizsgálattal kezdődik, ami elsődlegesen az osztályfőnök feladata. Amennyiben ez nem elegendő, a fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök különösen: a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság folytatja le. Az FB állandó tagjai: a nevelési igazgatóhelyettes, a DÖK patronáló tanár, az ifjúságvédelmi felelős, két diák az iskolai DÖK-ből; ideiglenes tagjai: az érintett tanuló osztályának érdekképviselője. és osztályfőnöke. Az FB a nevelőtestület által leadott jogkörrel bír, és határoz az egyes fegyelmi intézkedések kiszabásáról, véleményét szótöbbséggel hozza. A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyv készül. 14

15 Ha fegyelmi eljárás tárgyát képező vétség objektíven bizonyított, erről írásos dokumentum fénykép, filmfelvétel, biztonsági kamera felvétele, hatósági irat vagy a tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén szülői nyilatkozat áll rendelkezésre, akkor a fegyelmi eljárás során a bizonyítást nem kell lefolytatni A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól Az intézményben lefolytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra felfüggesztheti Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 15

16 Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az NKT. 59. (1) (2) bekezdésében meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére. ( a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát, b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - öt havi összegét. ) Fegyelmi vétségek különösképpen Az iskola bármely vagyontárgyának és természeti környezetének rendeltetésellenes használata, engedély nélküli igénybevétele, rongálása, megsemmisítése. Az iskola egész területén és az iskola által gondozott közterületen, valamint az iskola területén kívül tartott iskolai rendezvényeken a dohányzás, szeszes ital és drog fogyasztása. Fegyver, vagy annak minősülő bármilyen tárgy behozatala az iskola területére, és iskola által szervezett rendezvényekre. Jelentősebb érték (pl. rádió, magnó, mobiltelefon, ékszer, nagyobb összegű pénz, személygépkocsi, motort, kerékpár stb.) és egyéb, az iskolai munkához nem szükség tárgyat a tanuló csak saját felelősségére hozhat az iskolába. Ha a szabályt a tanulók megszegik, a bekövetkezett kárért az iskola csak a dolgozója által vétett szándékos károkozás esetén felel. Gördeszka, görkorcsolya használata az iskola területén Mobiltelefont, elektronikus hordozók engedély nélküli használata a tanórákon Minden olyan magatartás és tevékenység, amely bármely hatályos jogszabályba ütközik. Mentességet a következmények alól a szabály nem ismerése nem jelent. Rágógumi rágása a tanítási órák alatt. Mások tanuláshoz fűződő bármely jogának megsértése bármilyen eszközzel, cselekvéssel, együttműködés megtagadásával vagy egyéb módon. Mások személyiségi jogainak megsértése, nyugalmuk megzavarása, jó hírük csorbítása, vagy arra alkalmas magatartás. Az iskola működési rendjének megzavarása az oktatási- nevelési tevékenységben, vagy működési feltételek biztosítása területén. Alkohol vagy kábítószer másnak való átadása, akár fogyasztásra, akár megőrzésre, akár továbbadás céljából, mennyiségtől és ellenértéktől függetlenül. Alkoholra és kábítószerre irányuló bármely további cselekmény. Bármely köztörvényes bűncselekmény elkövetése. Szemetelés vagy a tisztaság elleni bármilyen szándékos vétség Testi vagy vagyoni veszély okozására alkalmas eszköz bevitele az iskolába. Szoftvervédelmi szabályok bármilyen módon vagy eszközzel való megsértése. Illetéktelen beavatkozással elkövetett rongálás, károkozás. Lopás, értéktől függetlenül. Bármely fegyelmi vétségre való bíztatás, felbujtás, erre irányuló zsarolás, ezzel összefüggő közvetlen vagy közvetett fenyegetés. Olyan információ visszatartása, amely révén megakadályozható lett volna mások személyi, vagyoni kára testi épségének sérelme, biztonságának veszélyeztetése. Az iskola érdekeinek megsértése hamis információ által, vagy az iskola megítélésében okozott kár. Személyiségi jogok megsértése bármely módon minden iskolai és iskolán kívüli olyan rendezvényen, amelyet az iskola szervez, vagy amelyen a tanuló az iskola képviseletében megjelenik. Okirat hamisítás (ellenőrző, félévi vagy év végi bizonyítvány, stb.) 16

17 Hetesi, csoportfelelősi vagy folyosó felügyelői teendők elmulasztása. Mások tanuláshoz fűződő bármely jogának megsértése környezet-károsítással, épület, bútorzat, védőeszköz megrongálásával, vagy egyéb módon. Testi vagy vagyoni veszély okozása. Tanóra zavarása fegyelmezetlen magatartással Tanuláshoz szükséges segédeszközök hiánya Tanóráról való engedély nélküli késés vagy hiányzás Gyakorlati foglalkozás előtti sorakozóról való engedély nélküli késés Tornafelszerelés hiánya Fegyelmi vétségnek minősíthetők a fel nem sorolt cselekmények is, ha azok alkalmasak az iskola működésének, munkarendjének, biztonságának megzavarására, vagy ütköznek bármely létező jogszabállyal, függetlenül attól, hogy az adott jogszabályt ismeri-e a tanuló. 8. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja 8.1. A szülő minden év szeptember 10-ig az ellenőrzőben nyilatkozik, hogy a tanulóra vonatkozó tudnivalókat az E-naplón követi, vagy az ellenőrző könyvbe kéri beírni azokat. A beírás havonként az osztályfőnök feladata Minden tanuló személyes kóddal rendelkezik, amelyet a szülő vesz át, aláírás ellenében. Ezzel a kóddal léphet be az iskola honlapján lévő ikonra kattintva az elektronikus naplóba, (www.gr-szechenyi.hu), vagy használhatja a címet. 9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Terjedelmi okok miatt az iskola honlapján megtalálható Pedagógiai programjának Helyi tanterv részében a tantárgyankénti kerettantervekhez csatoltan található A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje. Osztályozó-és javító vizsgát az iskola minden évben augusztus végén szervez. Amennyiben a tanulónak a továbbhaladásához ezek valamelyikének letétele szükséges, erről legkésőbb a tanév végén szervezett évzáró vizsgán értesül. Az osztályozó-és javító vizsga időpontját az osztályfőnök közli ugyanekkor, de a nyári szünet ideje alatt az iskola ajtajára kifüggesztve is olvasható az időpont. Különbözeti vizsgát osztályváltáskor, vagy más iskolából történő átvételkor írhat elő az igazgató, egyben közli a vizsga időpontját és a felelős tanár nevét. 17

18 A tanuló, amennyiben a tanév folyamán előrehozott érettségi vizsga miatt osztályozó vizsgát szeretne tenni, köteles az igazgatónak szeptember 05-ig, amennyiben a vizsgát az augusztusi javító-pótló vizsgaidőszakban szeretné letenni, akkor előtte június 15-ig kérvény formájában jelezni. Az angol-magyar két tanítási nyelvű osztályokban a 11. évfolyam végén szintfelmérő vizsga van angolból, ill. angol nyelven történelemből és informatikából. 10. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend Tanítási óra sorszáma Kezdési- és befejezési idő Ebédszünet: A tanulói munkarend Az iskola óráig tart nyitva A tanulók ig tartózkodhatnak a tantermekben Rossz idő esetén között a fsz. 24-es termet és a könyvtárat használhatják a diákok, jó idő esetén, az udvaron várakozhatnak a terembe menetelig Az iskola a szülőt az ellenőrző-könyv és az elektronikus napló és az iskola honlapja segítségével minden, a tanulót érintő lényeges eseményről értesíti Az osztályfőnökök, illetve a szaktantermekért felelős tanárok meghatározzák a tanulók közreműködésének módját a rend fenntartásában a foglalkozások idejére. Ezekre a faladatokra heteseket, csoportbontás esetén csoport felelősöket jelölnek ki. 18

19 11.6. A hetesek és csoport felelősök feladatai: számba veszik a hiányzókat és minden tanítási óra elején jelentik a tanárnak, szünetekben kiszellőztetik a tantermeket, ha a tanár 10 percnél többet késik az óráról, az igazgatóságon jelentik ezt, jelentik a szaktanárnak és az osztályfőnöknek a szándékos rongálókat és szemetelőket, letörlik a táblát, benedvesítik a szivacsot és a terem elhagyásakor becsukják az ablakot és lekapcsolják a villanyt Az ügyiratok bélyegzése a portán történik a szünetekben. Csak osztályfőnök, igazgató, igazgatóhelyettesek vagy gyakorlati oktatásvezető által kitöltött és aláírt ügyirat bélyegezhető Az étkezési térítési díjak befizetési idejét az iskola havonta a hirdető táblán elhelyezett hirdetésben határozza meg. A visszafizetési igényt általában a befizetésekkel egyidejűleg lehet érvényesíteni. Egyéb, térítési díjakkal kapcsolatos közleményeket az osztályfőnök szülői értekezleten vagy az ellenőrző könyv útján, a honlapon vagy az elektronikus naplón keresztül közöl a szülőkkel Óráról tanárt, tanulót kihívni csak indokolt esetben lehet. Tanórára óraközben csak tűz, bombariadó vagy katasztrófa esetén szabad bemenni A tanuló az elméleti és gyakorlati oktatás ideje alatt az iskola területét csak igazgatói, igazgatóhelyettesi, gyakorlati oktatásvezetői vagy tanári engedéllyel hagyhatja el. Az engedélynek az ellenőrző könyvben kell rögzítve lennie A tanuló kötelessége munkaeszközeit használható állapotban tartani, ha szükséges, a tanítási órára magával hozni Az iskola udvarán csak kiépített utakon szabad közlekedni. A járművet az erre kijelölt helyen kell elhelyezni. Az iskola udvarán a tanulóknak az érkezésen és távozáson kívül járművel közlekedni tilos. Személygépkocsival csak engedéllyel lehet az iskola területére behajtani Az iskola területén, épületein, egyéb létesítményi tárgyain hirdetéseket elhelyezni csak igazgatói engedéllyel lehet Az iskola nyitva tartása alatt a tanulókat a mindenkori ügyeleti rend szerint felügyelik a tanárok. A tanári ügyelet rendje az iskolai igazgatói hirdető táblán kifüggesztve olvasható. Ugyanitt található meg a vezetői ügyeleti rend is A tanév első tanítási napján az osztályfőnök az ellenőrző könyvbe beíratja az iskolai szünetek, az iskolai megemlékezések és rendezvények, a szülői értekezletek és a fogadóórák időpontjait, valamint az ifjúságvédelmi felelős nevét és elérhetőségét. 12. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje A tanuló a pedagógiai programban meghatározott tantárgyak és foglalkozások között választhat. A tanórai foglalkozások rendjét az órarend tartalmazza. A tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola az osztályfőnökön keresztül ismerteti a tanulókkal. Az iskola 19

20 vállalja minden olyan foglalkozás megszervezését, amelyre a tanulók vagy szüleik részéről igény merül fel, és ez a finanszírozott órakeret és az iskola Pedagógiai Programjával összeegyeztethető. A csoport minimum 8 fő esetén indítható Iskolánkban a pedagógusválasztásnál a felmenő rendszert ajánljuk figyelembe venni A tanuló igazgatói határozattal részleges vagy teljes felmentést kaphat egy-egy tantárgy vagy a tanév tanóráinak látogatása alól. Ezt a felmentést írásban kell kérnie a tanulónak /tanköteles tanuló esetében a szülőnek/ az iskola igazgatójától. A kérelemhez csatolni kell a felmentésre jogosító bizonyítványokat vagy igazolásokat is. Az igazgatói határozat kézhezvételéig a megfelelő tanórák látogatása kötelező Egy tanítás nélküli munkanap programjáról a DÖK dönt. Ezt a napot a Széchenyi-napok keretében, szeptemberben rendezzük meg. A többi tanítás nélküli munkanapot az iskola zavartalan működése érdekében az érettségi vizsgákra (emelt szintű is) és a tanári továbbképzések szervezésére fordítjuk. 13. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések A tanulók választhatnak aközött, hogy az egyes tantárgyakat, az érettségi vizsgát megelőző két évben emelt szinten vagy középszinten kívánják-e tanulni. Emelt szinten tanévenként maximum két tantárgy tanulható. Az iskola az osztályfőnökön keresztül a 4 évfolyamos képzés esetén a 10. és az öt évfolyamos képzés esetén a 11. évfolyamon a tavasz folyamán felméri az igényeket. A választás egy tanévre szól. Abból a tantárgyból, amelyet a tanuló emelt szinten tanul, két érdemjegyet kap. Mivel a tananyag különböző, így külön értékeljük a középszintű és külön az emelt szintű felkészülés során nyújtott teljesítményt. Mindkét érdemjegy bekerül a bizonyítványba. Bármelyik érdemjegy elégtelen volta elegendő ahhoz, hogy a tanul tanéve eredménytelenül záruljon. A két tanítási nyelvű osztályokban a tanuló élhet a második idegen nyelvnél a választás lehetőségével. Az iskola minden olyan igényt támogat, amelyet legalább 8 tanuló együttesen fogalmaz meg Módosítási kérelmet a tanuló az igazgatónak írásos formában nyújthat be, aki a szaktanár és az osztályfőnök véleményének kikérése után dönt az engedély megadásáról. Az eredményről írásban értesíti a tanulót, aki a határozat kézhezvételéig köteles részt venni a foglalkozásokon. 14. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje Tantermek használata Az iskola tantermei a tanítási idő alatt a kifüggesztett teremórarend szerint használhatóak 20

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete a Paks Város Önkormányzata és a tagságával működő intézményfenntartó társulások által fenntartott nevelési-oktatási

Részletesebben

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2012. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj és a tandíj megállapításához

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

1. SZ. MELLÉKLET TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI 1. SZ. MELLÉKLET TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI 2014 1. A szabályzat jogszabályi háttere A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása a KHT. által fenntartott intézmények iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinél. 2008. szeptember 1-től érvényes Szeged, 2008. június 15.

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Tartalom: 1 A házirend hatálya, nyilvánossága, felülvizsgálata és módosítása... 3 2 Az iskola munkarendje:... 4 3 Az iskola helységeinek, berendezési tárgyainak,

Részletesebben

SZABÁLYZAT a térítési díjak és a tandíj fizetéséről

SZABÁLYZAT a térítési díjak és a tandíj fizetéséről School of Business Vezető képző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 12. SZABÁLYZAT a térítési díjak és a tandíj fizetéséről, Ervényes: 2013. szeptember 1-től Jóváhagyta:

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 14. SZÁMÚ MELLÉKLET A TANULÓI FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYZAT

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 14. SZÁMÚ MELLÉKLET A TANULÓI FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYZAT A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 14. SZÁMÚ MELLÉKLET A TANULÓI FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYZAT 2013 2 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Értesítés... 3 3. Egyeztető

Részletesebben

Tandíj és térítési díjak rendjének. Szabályzata

Tandíj és térítési díjak rendjének. Szabályzata Tandíj és térítési díjak rendjének Szabályzata Budapest, 2012. szeptember 1-től 1 A./ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.) - a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE A Lőrinci Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíjak

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Jelentkezés az érettségi vizsgára + A 2013/2014-es tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

2013. június 14. (többi osztály) - A tanév első féléve január 11-ig tart. A szülők január 18-ig kapnak értesítést az első félév eredményéről.

2013. június 14. (többi osztály) - A tanév első féléve január 11-ig tart. A szülők január 18-ig kapnak értesítést az első félév eredményéről. + A 2012/2013-as tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

Zeneművészeti ág - egyéni képzés

Zeneművészeti ág - egyéni képzés Budapest XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában fizetendő Térítési díjak és tandíjak mértéke a 2015/16. tanévre 1 Zeneművészeti ág - egyéni képzés egy művészeti ágban, heti

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Készítette A Fiatalok Idegen Nyelv- és Szakmai Továbbképzéséért Alapítvány Kuratóriuma.

Készítette A Fiatalok Idegen Nyelv- és Szakmai Továbbképzéséért Alapítvány Kuratóriuma. DISCIMUS SZAKKÖZÉPISKOLA TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2015. március 16. Készítette A Fiatalok Idegen Nyelv- és Szakmai Továbbképzéséért Alapítvány Kuratóriuma. Tartalom 1. A szabályzat

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

2015.09.25. OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG ÉS A TANKÖTELEZETTSÉG

2015.09.25. OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG ÉS A TANKÖTELEZETTSÉG JOGSZABÁLYI HÁTTÉR OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG ÉS A DR. JÁSPER ANDRÁS Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 25. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény,

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét ABONY HÁZIREND Jóváhagyta:

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési

Részletesebben

Tájékoztató a felvételi lehetőségekről 2014/2015 tanév

Tájékoztató a felvételi lehetőségekről 2014/2015 tanév Dunaferr Szakközép- és Szakiskola, 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2; OM azonosító: 030213, Telefon: 06 (25) 413-842, web: www.dunaferriskola.hu Tájékoztató a felvételi lehetőségekről 2014/2015 tanév Tartalomjegyzék

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

RENDELET. Törvényi előírások. Részletek a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletből

RENDELET. Törvényi előírások. Részletek a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletből RENDELET Törvényi előírások Részletek a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletből A térítési díj-fizetési kötelezettség 35. (1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

SZABÁLYZAT a térítési díjak és a tandíj fizetéséről

SZABÁLYZAT a térítési díjak és a tandíj fizetéséről City College Nonprofit Kft. SZABÁLYZAT a térítési díjak és a tandíj fizetéséről Érvényes: 2014. július 1-től Jóváhagyta: a fenntartó nevében Bokor József ügyvezető Győr, 2014. június 30. A City College

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (XI. 28.) rendelete a Művészeti Iskolában alkalmazott térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség megállapításának szabályairól Martonvásár

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 37.903/2012. Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Javaslat az oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról szóló 18/2005.(III. 31.) Ör.sz rendelet módosításáról szóló

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: Bn. Beírási napló étl. N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Tl. Törzslap sztl. B. Bizonyítvány szb. ig. igazgató aláírása eln. elnök

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT december Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Web: illessy.baptistaoktatas.

FEGYELMI SZABÁLYZAT december Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Web: illessy.baptistaoktatas. FEGYELMI SZABÁLYZAT 2016. december 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 Web: illessy.baptistaoktatas.hu Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések, a szabályzat célja

Részletesebben

Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából)

Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. (3) bek. szerint 8.1. A tanulmányok alatti vizsga A tanulmányok alatti vizsga

Részletesebben