OM azonosító: (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u ) HÁZIRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM azonosító: 101 185 (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE"

Átírás

1 OM aznsító: (2509 Esztergm-kertvárs, Wesselényi M. u ) HÁZIRENDJE Készült a évi CXC. törvény, a évi CLXXXVII. Törvény és a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben fglaltak alapján. 1

2 Általáns rendelkezések: A házirend az OKTÁV Szakközépiskla belső életét szabályzza. Hatálys az iskla teljes területén, az isklai rendezvényeken, a pedagógiai prgramban meghatárztt isklán kívüli rendezvényeken. A házirend érvényes a tanulókra, a pedagóguskra, és az intézmény dlgzóira egyaránt, a hatályba lépés napjától visszavnásig érvényes, flyamatsan az iskla területére belépéstől, annak elhagyásáig. A házirend módsítását kezdeményezheti az iskla igazgatója, a nevelőtestület, diákönkrmányzat. A tanuló távlmaradásának, mulasztásának, késésének igazlása: A beteg tanuló az rvs által meghatárztt időszakban nem látgathatja a nevelési-ktatási intézményt. A szaktanár kötelessége, hgy az sztálynaplóban, csprtnaplókban, gyakrlati fglalkzási naplóban jelölje a hiányzó tanulókat, és a késő tanulókat a késés időtartamának beírásával. A késések időtartamait az sztályfőnöknek össze kell adnia a napló elején erre a célra rendszeresített táblázatban és amennyiben ez eléri a 45 percet, gyakrlati óra esetén a 60 percet, azt igazlatlan vagy amennyiben a tanuló igazlja a késést - igazlt hiányzásként kell a tanuló hiányzásaihz hzzászámítani. A késés igazlására a kését követő sztályfőnöki órán van lehetőség. Késést igazlt időtartamnak kell elfgadni rendkívüli időjárási-, vagy közlekedési helyzet esetén a közlekedési társaság igazlása alapján. Amennyiben a tanuló az isklában tartózkdik, az órarend szerinti kötelező és választható fglalkzásain köteles részt venni. A tanórákn tanúsíttt passzív vagy nem a tanórára való magatartás (alvás, feladat végrehajtásának elutasítása, telefns játék, keresztrejtvény fejtés, internet böngészés, stb.) vagy a tanóra szándéks zavarása, feladat megtagadása esetén a szaktanár a tanulót az óráról kiküldheti, részére igazlatlan órát állapíthat meg. Gyakrlati ktatásn isklai gyakrlóhelyen vagy külső gyakrlóhelyen - munkaruhák, munkaeszköz hiánya vagy nem megfelelő állapta esetén a tanuló kiküldhető a gyakrlati fglalkzásról. Ezekben esetekben a hiányzás igazlására lehetőség nincs, az igazlatlan óra pirs színnel és a szaktanár aláírásával kerül bejegyzésre az sztálynapló haladási és mulasztási részének hiányzásk vezetése rvatába. Ha a tanuló a kötelező fglalkzásról távl marad, akkr mulasztását igazlnia kell. Elméleti órák igazlását a mulasztást követő sztályfőnöki órán, gyakrlati órákról való hiányzást a srn következő gyakrlati órán kell bemutatni a gyakrlati ktatónak. A gyakrlati fglalkzáskról történő hiányzáskat az sztályfőnökök havnta vezetik át az sztálynaplóba. A távlmaradást követő két héten belül nem igazlt mulasztást igazlatlan mulasztásnak kell tekinteni. A szaktanárk az sztálynapló értékelő részében vezetik a tanulók tanóráról történő távlmaradását, Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazlt és igazlatlan hiányzása együttesen meghaladja az elméleti órák 20 %-át vagy az adtt tantárgyból a tanítási órák 30 %-át és emiatt a tanuló a teljesítménye a tanév közben nem vlt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem sztályzható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi a tanuló számára, hgy sztályzóvizsgát tegyen. A nevelőtestület abban az esetben tagadhatja meg az sztályzóvizsga letételét, ha a tanuló mulasztásainak száma meghaladja nappali tagzatn a 20 órát. Ha a tanulónak a tanévben a gyakrlati képzésről való igazlt és igazlatlan mulasztása meghaladja a gyakrlati képzés idő 20 %-át, a tanuló tanulmányait csak az évflyam megismétlésével flytathatja. Ha a gyakrlati ktatás tanulószerződés alapján flyik az évismétléshez a gyakrlati képzőhely hzzájárulására is szükség van. Ha a tanulónak igazlatlan mulasztása nincs és a következő tanév megkezdéséig pótlni tudja hiányzásait, a nevelőtestület mentesítheti az évflyam megismétlése alól. Ha a tanulónak a nyári összefüggő szakmai gyakrlati képzésen az igazlt és igazlatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakrlat óraszámának 20 %-át, a tanuló nem léphet magasabb évflyamba. A tanuló igazlatlan hiányzása a nyári szakmai gyakrlati képzés óraszámának 5 %-át nem haladhatja meg. Az igazlatlan mulasztást a tanuló pótlni köteles. Az összefüggő szakmai gyakrlatt a tanév megkezdéséig abban az esetben pótlhatja a tanuló, ha hiányzásai meghaladják a 20 %-s mértéket, de nincs igazlatlan mulasztása vagy vlt igazlatlan mulasztása nem haladta meg az 5 %-t és igazlatlan mulasztását pótlta. Esti és levelező tagzatn, ha a tanuló a tanítási órák több mint 50 %-ról távl marad minden esetben sztályzó vizsgát kell tennie, függetlenül attól, hgy évközi teljesítménye sztályzattal értékelhető vlt-e vagy sem. 2

3 A mulasztás igazlható: nappali tagzatn: a tanuló beteg vlt és az sztálynaplóba beírt házirvsa hiányzását igazlja az ellenőrző könyvben (rendkívüli esetben papír alapn), a betegség miatt bekövetkezett távllét pnts időtartamával, esti levelező tagzatn: ha a tanuló vagy annak gyermeke betegsége miatt maradt távl a tanítási óráról és ezt saját vagy a gyermek házirvsa rvsi igazlással (papírn) igazlja, a tanuló hatósági intézkedés miatt vlt távl és erre vnatkzóan mutat be igazlást, nappali tagzatn: a tanuló halaszhatatlan szakrendelői vizsgálatn vesz részt és az sztályfőnökétől engedélyt kaptt a távlmaradásra, nappali tagzatn szülő igazlta a mulasztást az ellenőrző könyvbe, melynek mértéke tanévenként nem haladhat meg 3 tanítási napt, Az igazlatlan mulasztás fegyelmi vétség. Az sztályfőnök köteles intézkedni az alábbiak szerint: Nappali tagzatn: -8 igazlatlan óra elérése után a tanulót sztályfőnöki figyelmeztetésben kell részesíteni és magatartás jegye csak jó (4) lehet, -15 igazlatlan óra elérése után sztályfőnöki intésben részesül a tanuló, szülőnek értesítő levelet küldünk tvábbi hiányzás következményeiről, magatartás jegye csak váltzó (3) lehet, -25. igazlatlan óra után igazgatói figyelmeztetésben részesül a tanuló és a szülőnek 2. alkalmmal küldünk értesítő levelet a tvábbi hiányzás következményeiről és magatartás jegye csak rssz (2) lehet, -29 igazlatlan óra igazgatói intést vn maga után. -30 igazlatlan óra mulasztás felett megszűnik a tanuló tanulói jgvisznya kizárással, ez esetben fegyelmi eljárás leflytatására nincs szükség. Esti-levelező tagzatn: -10 igazlatlan óra elérése után a tanulót sztályfőnöki figyelmeztetésben kell részesíteni és magatartás jegye csak jó (4) lehet, -15 igazlatlan óra elérése után sztályfőnöki intésben részesül a tanuló, tanulónak értesítő levelet küldünk tvábbi hiányzás következményeiről, magatartás jegye csak váltzó (3) lehet, -17. igazlatlan óra után igazgatói figyelmeztetésben részesül a tanuló és a 2. alkalmmal küldünk értesítő levelet a tvábbi hiányzás következményeiről és magatartás jegye csak rssz (2) lehet, -19 igazlatlan óra igazgatói intést vn maga után. -20 igazlatlan óra mulasztás felett megszűnik a tanuló tanulói jgvisznya kizárással, ez esetben fegyelmi eljárás leflytatására nincs szükség. Térítési díj, tandíj befizetése, visszafizetése: Isklánk valamennyi tagzatán tanulmányi követelmények nem teljesítése miatti másdik alkalmmal az évismétlés, egyéb fglalkzáskn való részvétel, vagy független vizsga esetén fizetnek tanulóink térítési díjat. Isklánk valamennyi tagzatán másdik vagy tvábbi szakképesítésre felkészülő tanulók és az isklai évflyam tanulmányi követelményeinek nem teljesítése esetén az évflyam harmadik vagy tvábbi alkalmmal való megismétlők, nem magyar államplgárk, első szakképesítésre felkészülő azn tanulók, akik lyan szakképesítést választttak, amelyre az iskla vnatkzó jgszabályk alapján nem jgsult állami nrmatív támgatásra fizetnek tanulóink tandíjat és a tanulói jgviszny megszűnése után megkezdett szakmai vizsga - beleértve a javító- és pótlóvizsgát is -, tvábbá a tanulói jgviszny fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a másdik vagy tvábbi javítóvizsga esetén fizetnek tandíjat tanulóink. Tandíjfizetés terhe mellett látgathatja isklánkat az a túlkrs tanuló, aki tanulmányait 21. életévét követően kezdi meg, de életkra nem haladja mg a 23 évet. A tandíjak és térítési díjak mértékét a hatálys igazgatói utasítás tartalmazza. Tandíj és térítési díj fizetés határideje: minden hónap 15. napja, vizsga esetén az első vizsgatevékenység napja. A tandíjat és térítési díjat az iskla által kiállíttt számla alapján csekken, készpénzben az iskla pénztárában, vagy banki átutalással fizethetik a tanulók. Túlfizetéskr az iskla a különbözetet a követkő hónapban, legké- 3

4 sőbb a szakmai vizsga napjáig átutalással rendezi. Amennyiben a tanulónak a tanév végén fizetési elmaradása van, az iskla fenntartja a jgt arra, hgy tanulói dkumentumkat a tartzás rendezéséig nem ad ki. Tandíjfizetésre és térítési díj fizetésre vnatkzó tvábbi rendelkezéseket a képzési szerződés tartalmazza. A tanuló által befizetett tandíjak, térítési díjak, beiratkzási díjak abban az esetben fizethetők vissza, ha a képzés megvalósítására az iskla hibájából nem kerül sr. A tanuló által előállíttt termék, dlg, alktás vagyni jgra vnatkzó díjszabás: Isklánkban gyakrlati képzés keretében előállíttt termékek, alktásk, dlgk, javak nem kerülnek értékesítésre, azk a képzés végén a tanuló tulajdnába kerülnek (kivéve a vizsgák srán elkészült termékek, javak, alktásk stb.), ebből adódóan a tanulót juttatás nem illeti meg. Szciális ösztöndíj, szciális támgatás megállapítása, felsztása, nem alanyi jgn járó tankönyvtámgatás elvei, elsztási rendje: Isklánk szciális ösztöndíjat, szciális támgatást egyéb frrás hiányában nem állapít meg tanulói számára. Azk nappali tagzatn tanulók számára, akik nem jgsultak alanyi jgn ingyenes tankönyvekre, az ingyenes tankönyvekre jgsult tanulók ellátását követően, a rendelkezésre álló isklai tartós tankönyvek erejéig nyújt ingyenesen használható tankönyveket. Nem alanyi jgn járó tankönyvtámgatásra a tanuló írásban jelentkezik igénylőlapn a rászrultság indklásával és a rászrultság hiteles igazlásával. Az iskla igazgatója a rendelkezésre álló tankönyvek erejéig rászrultság srrendjében részesíti tanulóit ingyenes tankönyv ellátásban. Munkafüzetek, nyelvkönyvek erre a célra nem adhatók ki. Tanulói vélemény nyilvánítás, a tanulók rendszeres tájékztatás rendje: A tanulók a házirend egy példányát beiratkzáskr átveszik, részletesen az sztályfőnöki nap keretében megismerik, melyet az erre rendszeresített aláíró íven aláírásukkal igazlnak. A tanulók vélemény nyilvánításának legkisebb fóruma az sztályközösség az sztályfőnöki óra keretein belül. Az isklai tanulói vélemény nyilvánítás hivatals isklai fóruma a Diákönkrmányzat (DÖK), melynek tagjait tanévenként újraválasztjuk az éves rendes diákközgyűlésen a tanév helyi rendjében megjelölt időpntban. Külön diákönkrmányzat működik a székhelyen és külön diákönkrmányzat működik a tagintézményben. A diákönkrmányzatba az sztályk létszámuk arányában delegálnak képviselőket. A diákönkörmányzat üléseire az egyes sztályk javaslhatnak témákat, prblémákat. Az iskla közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkrmányzatn (DÖK) keresztül érvényesíthetik jgaikat. Az isklába beiratkztt tanulók a Köznevelési törvény ban meghatárztt jgaikat csak az isklai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakrlhatják. A tanuló a szciális ellátásával (pl. családi pótlék stb.) kapcslats jgkat a beiratkzás napjától gyakrlhatja. A tanulók rendszeres tájékztatását az iskla tanulói által elérhető nline diáksark szlgáltatásn keresztül, illetve az isklában elhelyezett faliújságn az iskla vezetése által és sztályfőnöki órák keretében az sztályfőnökökön keresztül biztsítjuk. Szükség esetén az iskla igazgatója vagy a tagintézmény vezetése isklagyűlést rendelhet el, melyen a tanulók részvétele kötelező. Tanulók jutalmazásának elvei, frmái: Nappali tagzatn isklánk tanulói az alábbi elvek mentén részesülhetnek jutalmban: szaktanári dicséret: adható ha az adtt tantárgyból csak jeles sztályzatai vannak a tanulónak, vagy részt vett valamilyen tantárgyi tanulmányi versenyen és azn kiválóan szerepelt. A szaktanári dicséret da ítéléséről a szaktanár dönt. A szaktanári dicséretet az sztálynaplóban a tantárgy év végi érdemjegye mellett D betűvel jelöljük, a törzslap tantárgyi dicséretébe bejegyezve, a biznyítványban a jegyzet rvatban.. tantárgyból szaktanári dicséretben részesült záradékkal látjuk el. igazgatói dicséret: adható kiemelkedő tanulmányi eredményért 4,8 tanulói átlag felett, vagy szakmai tanulmányi verseny rszágs döntőjének helyezetteknek. Az igazgatói dicséretre az sztályfőnök tesz javaslatt, melyről az iskla igazgatója dönt. Az igazgatói dicséret a biznyítványban és a törzslap jegyzet rvatába kerül bejegyezésre. 4

5 sztályfőnöki dicséret: a tanév srán tanúsíttt közösségi munkáért, példamutató szrgalmért, hiányzásmentes tanévért, stb. adható. Osztályfőnöki dicséretre az sztályfőnök tesz javaslatt, melyet a nevelőtestület hagy jóvá. Az sztályfőnöki dicséret a törzslap és a biznyítvány jegyzet rvatába kerül bejegyzésre, jegyzőkönyvi dicséret: a szakképesítő vizsgán nyújttt kiemelkedő teljesítményért. A vizsgabizttság munkáját seítő szakértő tesz javaslatt dicséretre, melyet a vizsgabizttság hagy jóvá. A jegyzőkönyvi dicséret a szakképesítő vizsgán felvett jegyzőkönyvbe határzat frmájában kerül bejegyzésre. Esti tagzatn igazgatói dicséretet és jegyzőkönyvi dicséretet adhatunk a nappali tagzatn leírtak szerint. A jutalmak frmái: klevél: igazgatói dicséret, jegyzőkönyvi és sztályfőnöki dicséret esetében, könyv-, vagy tárgyjutalm: igazgatói dicséret esetében, Fegyelmező intézkedések frmái és alkalmazásának elvei: Az a tanuló, aki a házirendet megszegi, elmarasztalásban, fegyelmező intézkedésben részesül. Az isklában tilttt magatartásfrmák az isklában és isklán kívüli isklai rendezvényeken: szándéks kárkzás, hátránys megkülönböztetés, másk megalázása, szándéks megsértése, fizikai erőszak, alkhl- és kábítószer fgyasztás, pirtechnikai eszközök használata és mindezek terjesztése, tanítási órákn étkezés, mbiltelefn, infrmatikai eszközök és a szórakztató elektrnikai eszközök használata, számnkérések srán meg nem engedett eszközök használata, bármilyen saját és a másk testi épségét veszélyeztető viselkedés, ilyen eszközöknek isklába hzatala, üzleti, kereskedelmi tevékenység flytatása, mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása, az iskla területén és az iskla bejáratától 5 méteren belül dhányzás. Fegyelmező intézkedések frmái: szaktanári, gyakrlati ktatói, sztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés, igazgatói szóbeli figyelmeztetés sztályfőnöki intő, igazgatói írásbeli figyelmeztetés igazgatói intő eltiltás a tanév flytatásától, kizárás az isklából. Fegyelmező intézkedést a szaktanár, gyakrlati ktató valamint az sztályfőnök kezdeményezhet. Fegyelmező intézkedés esetén a szaktanári, gyakrlati ktatói figyelmeztetés kivételével, a többi fkzatból csak egy adható. Súlys, gyakri vagy ismétlődő fegyelemsértésért a tanulóval szemben fegyelmi eljárás kezdeményezhető. A fegyelmi eljárást az sztályfőnök, gyakrlati ktató vagy a szaktanár kezdeményezi. A fegyelmi vétséget elkövető tanuló körülményeinek mérlegelésével és az eset súlysságának figyelembe vételével az igazgató (a fegyelmi eljárás leflytatása mellőzésével) saját hatáskörben fegyelmező intézkedést hzhat, melynek mértéke nem haladhatja meg a szigrú megrvást. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a tvábbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldlgzása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsíttt és a sérelmet elszenvedő közötti megállapdás létrehzása a sérelem rvslása érdekében. Egyeztető eljárás leflytatására akkr van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, valamint a kötelességszegéssel gyanúsíttt tanuló, egyetért. A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsíttt tanuló, figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, az értesítés kézhezvételétől számíttt öt tanítási napn belül írásban jelentheti be, ha egyetért az egyeztető eljárás leflytatásával. Amennyiben az egyeztető eljárás leflytatását nem kérik, tvábbá, ha a bejelentés isklába történő megérkezésétől számíttt tizenöt napn belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell flytatni. Az egyeztető eljárás leflytatásáért a fegyelmi jgkör gyakrlója felel, a technikai feltételek biztsítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bcsátása, egyeztető felkérése, értesítőlevél kiküldése) az igazgató vagy tagintézmény vezető feladata. Fegyelmi eljárásban nappali tagzatn a tanuló szülője mindig részt vehet. A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a gyakrlati képzés srán elkövetett fegyelmi vétség esetén ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakrlati képzés flytatója nem az iskla a gyakrlati képzés flytatóját, tanulószerződés esetén a területileg illetékes gazdasági kamarát értesíteni kell, a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével, 8 nappal a fegyelmi tárgyalás előtt. 5

6 A fegyelmi eljárást a megindításától számíttt harminc napn belül egy tárgyalásn be kell fejezni. A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választtt legalább hármtagú bizttság flytatja le. A bizttság az elnökét saját tagjai közül választja meg. A gndatlan vagy szándéks kárkzás fegyelmi vétség, mely minden esetben fegyelmi eljárást vn maga után. Tettenérés esetén a tanuló az kztt kárért anyagi felelősséggel tartzik. Az kztt kár beismerése enyhítő körülményként vehető figyelembe a fegyelmi eljárás srán. Gndatlan kárkzás esetén a tanuló felelőssége krlátztt, míg szándéks esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről az igazgató javaslatára a tantestület dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az iskla pert indíthat. A kárkzásra vnatkzó eljárás független attól, hgy a kárt az iskla eszközeiben, helyiségeiben vagy a gyakrlóhelyen kzta a tanuló. Amennyiben a kárkzás nem hzható összefüggésbe egyetlen tanulóval sem, életbe lép a kllektív felelősség, azaz az kztt kárt az iskla (székhely/tagintézmény külön) tanulóinak együtt kell téríteniük. Az sztályzó vizsga tantárgyankénti, évflyamnkénti követelményeit, a tanulmányk alatti vizsgák tervezett idejét, az sztályzó vizsgára jelentkezés módját és határidejét: Az sztályzó vizsga tantárgyankénti követelményeit az isklánk adtt szakmára vnatkzóan összeállíttt szakmai prgramja tartalmazza. Az sztályzóvizsga kérdéseit úgy kell összeállítani, hgy az lefedje a szakmai prgramban adtt tantárgyra összeállíttt követelményeket. A tanulmányk alatti vizsgák idejét (benne az sztályzóvizsgák idejét és a vizsgára jelentkezés határidejét) a tanév helyi rendje szabályzat tartalmazza, melyet a tanulók az 1. tanítási héten az sztályfőnökük segítségével ismernek meg. Osztályzó vizsgára minden esetben a tanulónak kell jelentkeznie az erre a célra rendszeresített frmanymtatványn a tanév helyi rendje szabályzatban meghatárztt határideig az iskla titkárságán. A jelentkezést követően legalább 15 nappal az sztályzóvizsga előtt megküldik a tanulónak az sztályzóvizsga témaköreit, követelményeit. Végzős évflyamkn azn tantárgyak esetében, amelyek tanulása félévkr befejeződött a tanuló a tanév II. félévében jelentkezhet tantárgyi javítóvizsgára, melyet a tanév éves munkatervében meghatárztt vizsgaidőpntban teljesíthet a tanév befejezése előtt. A tanulók az adtt szakképesítés szakmai prgramja alapján félévente maximum 5 tantárgyból házivizsgán adnak számt tudásukról. Az adtt félévben szervezendő házivizsgákról a diáksark felületén tájékztatjuk tanulóinkat legkésőbb a félév megkezdését követő 15. napn belül. A házivizsga értékelésére vnatkzó szabálykat az adtt tantárgy szakmai prgramjai tartalmazzák. Tanítási órák, fglalkzásk közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztsíttt hsszabb szünet időtartama, csengetési rend: Csengetési rend: Óra -tól -ig

7 Tanulói munkarend: A tanítási idő a tanuló és a pedagógus munkaideje, melyet az órarend szabályz. Pedagógus vagy tanuló az óráról csak indklt esetben hívható ki. Minden tanuló köteles a tanítás kezdete előtt tíz perccel az isklában megjelenni. A tanulók az órarendben közölt tanterem előtt vagy a tanteremben fegyelmezetten várják az órakezdést. Az sztályk tanulói az sztálytermekben bent tartózkdhatnak, de a szaktantermekben és gyakrló tantermekben csak tanári felügyelet mellett tartózkdhatnak, szünetben a gyakrlóhelyeket, szaktantermeket a tanulóknak el kell hagyniuk. Tanítási órák alatt a flysókn tanuló nem tartózkdhat. Az isklatitkárságn és tanári szbában tanuló csak ügyintézéskr tartózkdhat. Lyukas órák alatt az épületet elhagyni nem szabad! (2-5. órák között) Ezt az időt tanulásra kell frdítani, székhelyen a büfé előtt, tagintézményben a II. emeleti flysón. Utlsó óra után azk a tanulók, akiknek délutáni elfglaltsága van az isklában (pl. krrepetálás, tehetséggndzás stb.) a fglalkzás órarendben közölt tantermébe mennek, a többiek elhagyják az isklát. A tanulók rendszeresen számt adnak tudásukról, melyet a féléves és év végi sztályzatuk tükröz. Az egyes tantárgyak szakmai prgramjai tartalmazzák az adtt tantárgy érdemjegyének kialakítására vnatkzó szabálykat. A féléves sztályzatt az első félév srán az sztálynaplóba írt érdemjegyek számtani átlaga alapján kell kialakítani. Az év végi sztályzatt az adtt tantárgy teljes tanéve srán az sztálynaplóba írt érdemjegyek számtani átlaga alapján kell kialakítani, melybe a féléves sztályzat nem számít bele. Azn tantárgynak, melynek ktatási véget ér az I. félévben, féléves sztályzatát a tanév év végi sztályzataihz le kell vezetni és a tanuló tanulmányi átlagába be kell számítani. Az sztályzat kialakításának kerekítési szabályai (egy tizedesre kerekítve) 5 jeles 4,60 5,0 4 jó 3,60 4,59 3 közepes 2,60 3,59 2 elégséges 1,60 2,59 1 elégtelen 1, 00 1,59 A szrgalm jegyek a tanuló tanulmányi eredményét tükrözik, melyet az adtt hónap teljesítménye alapján az sztályfőnök ítél meg a hónap utlsó sztályfőnöki óráján. A féléves, év végi szrgalm jegyek az alábbi táblázat alapján kerülnek kialakításra: legjbb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, és segíti társait is tanulásukban, vagy legalább hárm tárgyból javít eredményén 5 példás 4 jó legjbb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, vagy javít eredményén 3 váltzó tanulmányi munkája ingadzó színvnalú tanulmányi munkája ingadzó színvnalú (1 vagy több bukás vagy tanulmányi eredménye messze elmarad a képességei alapján tőle 2 hanyag elvárhatótól) A meg nem írt, nem teljesített számnkérések jellel jelölendők a napló értékelő részében és a számtani átlag számításánál 0 értékkel kerülnek beszámításra (csak sztószámként). Egy tanítási napn egy sztály maximum két témazáró dlgzatt írhat, melyet a szaktanárnak 10 napn belül ki kell javítani és közölni a tanulóval. Szakmai gyakrlati tantárgyakat a gyakrlati tanárk havnta egy érdemjeggyel értékelik, amely jegybe beleszámítanak: a gyakrlatn végzett feladatk, az alkalmaztt szakmai elméleti tudás, a gyakrlatn tanúsíttt magatartás, felszerelés, kmmunikáció stb. Isklai ünnepélyeken, vizsgákn a tanulók alkalmhz illő öltözetben ápltan jelennek meg. Alkalmhz illő öltözet alatt nappali tagzatn lány tanulók esetében nem átlátszó fehér blúz és legalább térdig érő sötét szknya (ksztüm) vagy nadrág (de nem leggings és nem farmer) zárt cipő, fiúknál öltöny vagy fehér ing és nadrág (de nem farmer nadrág) és zárt cipő értendő. A tanítási napkn a megjelenés az isklában a közerkölcs elvárásainak megfelelő. Lányknál nem elfgadtt viselet a pánt nélküli felső, a hasat/mellett/csípőt megmutató öltözet és a frrónadrág, bikini, cmbtőig érő miniszknya, átlátszó viseletek, stb. 7

8 A tanuló a szaktanár vagy az iskla vezetőinek kérésére közreműködik környezetének és az általa alkalmaztt eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában. Viselkedése srán óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítja és alkalmazza az egészségét és biztnságát védő ismereteket. Viselkedése srán tiszteletben tartja az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazttait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jgaikat nem sérti, segítse rászruló tanulótársait. Tanárait tanár úr/tanárnő megszólítással illeti és magázó hangnemben szólítja meg. Tanár tegező hangnemben történő megszólítása fegyelmi vétség, mely igazgatói intőt vn maga után. A tanulót az isklában idegenek nem látgathatják, amennyiben az isklába hzzátartzó érkezik, be kell jelenteni az igazgató helyettesnél, tagintézményben a tagintézmény vezetőjénél. A szóbeli, egyéni köszönés a napszakhz igazdik, míg az sztályteremben a tanárt és az órák látgatóit felállással köszöntik a tanulók. A tantermet az sztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állaptban hagyhatják el. A rendhagyó teremberendezést végző sztály köteles a következő csprt számára (az utlsó óra után is) elvégezni a visszarendezést. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módsításával kapcslats eljárási kérdéseket: Tanórán kívüli fglalkzáskat az éves munkatervben rögzített időkeretben szervezünk. Tanórán kívüli fglalkzásra minden tanuló jelentkezhet a tanév május 30-ig, új tanulók az új tanév kezdőnapjáig. Kis iskla révén tanulóink a kötelező időkereten belül tantárgyat és tanárt nem választhatnak. Az iskla helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskláhz tartzó területek használatának rendje: A számítógéptermek használatára tanórákn van lehetőségük. A számítógép terem sajáts rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. A kzmetikus tanulók a tankzmetikát a 3. sz. mellékletben található rend alapján használhatják. Az isklába behztt értékekért az iskla felelősséget nem vállal. Indklatlanul sk pénzt a tanuló csak saját felelősségére hzhat magával. Elveszett értéktárgyakért az iskla felelősséget nem vállal. Az iskla által szervezett, a pedagógiai prgram végrehajtásáhz kapcslódó isklán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás: Az iskla a pedagógiai prgramjának végrehajtása érdekében üzemlátgatásk, sztálykiránduláskat szervez. Ezeken a prgramkn az isklai szünetekben és tanórákn elvárt viselkedési szabályk szerint viselkednek a tanulók. Az iskla tanulóinak legalább 75 %-a kéri, klubdélutánk, diákbálk szervezhetők. A klubdélutánk 22 óráig, míg a diákbálk 2 óráig tarthatnak, a következő napn tanítás ilyen jellegű isklai prgram miatt nem maradhat el, amennyiben a tanulók meg nem jelenése miatt a tanítási nap megtartása meghiúsul, az adtt sztálynak egy az igazgató által meghatárztt munkaszüneti napn kell pótlnia az elmaradt tanórát. Klubdélutánk, isklabálk miatt az rendezvény napján tartandó tanítási órák le nem rövidíthetők, el nem hagyhatók. 8

9 Záró rendelkezések 1. A házirend hatálybalépése A házirend szeptember 1-jén a nevelőtestület általi elfgadásával lép hatályba, és visszavnásig érvényes. A felülvizsgált házirend hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a augusztus 29-én készített (előző) házirend. 2. A házirend felülvizsgálata A házirend felülvizsgálatára sr kerül jgszabályi előírás alapján, illetve jgszabályváltzás esetén, vagy ha módsítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkrmányzat. A kezdeményezést és a javaslt módsítást az isklaigazgatóhz kell beterjeszteni. A házirend módsítási eljárása megegyezik megalktásának szabályaival. Esztergm-kertvárs, szeptember 1. Juhász Klára isklaigazgató P.H. 3. Az intézményben működő egyeztető fórumk nyilatkzatai A házirendet az intézmény diákönkrmányzata év június hó 14. napján tarttt ülésén megtárgyalta. Aláírásmmal tanúsítm, hgy a diákönkrmányzat véleményezési jgát jelen házirend felülvizsgálata srán, a jgszabályban meghatárztt ügyekben gyakrlta.... diákönkrmányzat vezetője A házirendet az intézmény nevelőtestülete augusztus 28-án tarttt értekezletén elfgadta. 4. Fenntartói és működtetői nyilatkzat Viszné Balgh Edina hitelesítő nevelőtestületi tag Jelen házirenddel az OKTÁV Nnprfit Kft. mint az intézmény fenntartója egyetértési jgkört gyakrlt. Aláírásmmal tanúsítm, hgy a fenntartó döntésre jgsult vezetője a házirend rendelkezéseivel egyetért, azkat jóváhagyja. Esztergm-kertvárs szeptember 2. Sebestyén Istvánné ügyvezető igazgató 9

10 Géptermi rend 1. számú melléklet 1. A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jgsultakn kívül más nem tartózkdhat. Más személyek benntartózkdását az igazgató engedélyezheti. 2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcskat le kell adni. A gépterem kulcsát csak a külön listán szereplő személyek kaphatják meg. Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkdhat a gépteremben. A gépterem helyiség áramtalanításáért a tanteremben tanító szaktanár a felelős. 3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, flyamats munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztnságs műszaki üzemeltetésért a rendszergazda a felelős. 4. A gépterembe ételt, italt bevinni és tt elfgyasztani szigrúan TILOS! 5. A gépteremben tüzet kzó tevékenységet flytatni szigrúan TILOS! 6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kiktattt személyek végezhetik. 7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkzást csak a rendszergazdák és a szervizek szakemberei végezhetnek. 8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 9. Az elektrms hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azk kiszlgálásáhz tartzó - berendezéseket csatlakztatni nem lehet. 10. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (klíma, tűzjelző) műszaki állaptát flyamatsan figyelni kell az tt dlgzóknak és bármilyen rendellenességet aznnal jelenteni kell a működésükért felelős megbízttaknak. 11. A számítógép javításknak, illetve bármilyen beavatkzásknak minden esetben ki kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vnatkzó érintésvédelmi szabályk és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető lyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkzás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előíráskat. 12. Tils másk adatait és munkáit ellvasni, letörölni, módsítani, és illetéktelenül adatkhz hzzáférni, valamint bármilyen módn a jgsultságkat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni. 13. Bármilyen meghibásdás vagy rendellenes működés esetén aznnal értesíteni kell a szaktanárt. 14. Tils a gépterembe idegen lemezt, CD-t és egyéb számítástechnikai eszközt tils bevinni, illetve a tanórák és a gyakrlás ideje alatt a számítógépteremben játékprgram nem használható, az internet szlgáltatásait csak szaktanári engedéllyel vehetik igénybe a diákk. A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vnás kezdeményezhető. 10

11 Kzmetikai tanműhely rendje 2. sz. melléklet A tanulók a tankzmetikába munkaruhában (fehér nadrág, fehér póló vagy fehér köpeny, fehér papucs és fehér zkni), áplt külsővel (smink nélkül) léphetnek be és végzik gyakrlatukat. A tanulók értékeiket az öltözőben az erre a célra kijelölt szekrényben helyezik el. Az elől hagytt, vagy a tankzmetikában hagytt értékekért az iskla nem vállal felelősséget. A tanulók a szakmai gyakrlatuk teljesítése flyamatsan rövidre vágtt, körömlakk nélküli és műköröm nélkül, ékszerek (gyűrű) nélkül végzik munkájukat. A tankzmetikában a tanulók elsősrban egymásn gyakrlnak. A tanulók munkáját a szakktató irányítja, a tanuló a szakktató által kiadtt feladatt köteles elvégezni. A féléves vizsgákra, szintvizsgára, szakképesítő vizsgára a tanuló gndskdik (a szakktató által kijelölt feladatra) mdellről, eszközökről, készítményekről. A tankzmetikában vendégek fgadására van lehetőség. A vendégek a tankzmetikában kifüggesztett árlista alapján fizetnek az igénybe vett kzmetikai szlgáltatáskért. A vendégen végzett kezelést minden esetben a szakktatóval egyeztetve, az általa engedélyezett készítményekkel végzi a tanuló. A kzmetikai készítmények kiadása a kezelések srán alkalmaztt kzmetikai kezelőberendezések használatának engedélyezése a szakktató feladata. A szakktató jelöli ki (II. éven a tanuló javaslatára) a felhasználható készítményeket és azk mennyiségét. A tankzmetikában étel és italfgyasztás, illetve mbiltelefn használat a szakmai gyakrlat ideje alatt tils. A szakmai gyakrlat teljesítésének végén minden tanuló rendet teremt saját munkahelyén, a napi takarítás (felmsás, prtalanítás, szemétürítés) a hetesek feladata. Esti tagzats tömbösített gyakrlat esetében a tankzmetikát kitakarítva, a használt eszközöket a helyére téve, a használt textíliákat kimsva kell hagyni. A tankzmetikában heti rendszerességgel kell a szekrényeket prtalanítani, az üveges vitrinek ablakait tisztítani. A tankzmetika nagytakarítása a tanulóközösség dlga. Nagytakarítást a székhelyen (ablaktisztítás, függönymsás) félévente legalább egy alkalmmal kell végezni. A tankzmetika eszközeiért a tankzmetikát használó csprtk anyagi felelősséget vállalnak. Az éves gyakrlat leltárral kezdődik és leltárral zárul. A záró leltárból hiányzó eszközöket a csprt közösen köteles megtéríteni. Abban az esetben, amennyiben a tankzmetikát esti/levelező/tanflyami csprt is használja, az ktatási időpntk előtt és átadás után időközi leltárt kell végezni. Az időközi leltár felvételénél a tanulók kötelesek közreműködni, a leltárt az adtt tanterem használatáért felelős szakktató veszi fel. 11

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Ságújfalui Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla 2014 Ságújfalu Körzeti Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla és Napközi Otthns Óvda Tartalmjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND. Készült: 2014. augusztus

PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND. Készült: 2014. augusztus PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Készült: 2014. augusztus I. A Házirend célja A házirend az iskla diákjainak alktmánya. Rögzíti a jgkat és a kötelességeket, valamint az iskla munkarendjét.

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4. 1 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal

Részletesebben

HÁZIREND Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Szentgtthárd és Térsége Általáns Iskla, Gimnázium és Alapfkú Művészeti Iskla A törvényes rend egyetlen egy jgdtól és szabadságdtól sem fszt meg mindaddig, amíg nem sérted meg embertársaid jgait

Részletesebben

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Készült: 2015. szeptember 1 Bevezetés Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A nevelési- oktatási

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA És óvda HÁZIRENDJÉNEK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA...

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7625 Pécs, Cserző köz 2. H Á Z I R E N D J E (Pécs, 2013.) A házirend a Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóira vonatkozik. Érvényes: a tanév

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE HATÁLYBA LÉPÉSE: 2012. 12. 03. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jgk és kötelességek

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Szügyi Dániel Református Általános Iskola Házirendje

Szügyi Dániel Református Általános Iskola Házirendje Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Házirendje Dévaványa, 2004. Módsítva: 2009. 08. 31. Átdlgzva: 2013. 03. 31. Tartalmjegyzék I. Bevezetés 1. II. Intézmények adatai 2. III. Jgk és kötelességek 3. -

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1 Tartalmjegyzék 1. Preambulum... 3 1.1. Az SZMSZ jgszabályi alapja... 3 1.2. Alapelvek.. 4 1.3. Az SZMSZ személyi- és időbeli hatálya... 5 2. Az intézmény általáns jellemzői... 5 2.1. Az intézmény adatai...

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE (HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. 09. 01.) A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013.

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Házirendet a tantestület 2013. március 28-i tantestületi értekezleten megismerte, véleményezte és

Részletesebben

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: Bn. Beírási napló étl. N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Tl. Törzslap sztl. B. Bizonyítvány szb. ig. igazgató aláírása eln. elnök

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem.

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem. NYILATKOZAT Alulírtt.. nyilatkzm, hgy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kllégiumi ellátást igénybe veszem. Kérjük az alábbi adatkat kitölteni: Gyermek neve: Kllégium neve: Iskla/sztálya:..

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Preambulum Az ifjakat ugyanígy intsd, hgy legyenek józank mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben,

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

A VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Készítette: Cselikné Juhász Ildikó főigazgató Hatályba lépés időpntja: 2009. január 1. 2 TARTALOM Az intézmény

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Liszt Ferenc Ének - zenei Általáns Iskla 2013. Készítette: Frrainé Kószó Györgyi Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalm 1. Fgalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Készítette A Fiatalok Idegen Nyelv- és Szakmai Továbbképzéséért Alapítvány Kuratóriuma.

Készítette A Fiatalok Idegen Nyelv- és Szakmai Továbbképzéséért Alapítvány Kuratóriuma. DISCIMUS SZAKKÖZÉPISKOLA TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2015. március 16. Készítette A Fiatalok Idegen Nyelv- és Szakmai Továbbképzéséért Alapítvány Kuratóriuma. Tartalom 1. A szabályzat

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 12- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 12- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Vársi Önkrmányzat Képviselő-testülete 2007. február 12- i ülésére Tárgy: A Vársi Könyvtár, Művelődési Ház és Turinfrm Irda Könyvtárhasználati Szabályzatának módsítása Előadó: Benczikné

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat Budafki Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. szeptember 22. Takács Éva igazgató 1 Tartalmjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általáns

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011.

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011. LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírk u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend Budapest, 2011. 1. Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jgszerű elhagyásig terjedő

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben