OM azonosító: (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u ) HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM azonosító: 101 185 (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE"

Átírás

1 OM aznsító: (2509 Esztergm-kertvárs, Wesselényi M. u ) HÁZIRENDJE Készült a évi CXC. törvény, a évi CLXXXVII. Törvény és a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben fglaltak alapján. 1

2 Általáns rendelkezések: A házirend az OKTÁV Szakközépiskla belső életét szabályzza. Hatálys az iskla teljes területén, az isklai rendezvényeken, a pedagógiai prgramban meghatárztt isklán kívüli rendezvényeken. A házirend érvényes a tanulókra, a pedagóguskra, és az intézmény dlgzóira egyaránt, a hatályba lépés napjától visszavnásig érvényes, flyamatsan az iskla területére belépéstől, annak elhagyásáig. A házirend módsítását kezdeményezheti az iskla igazgatója, a nevelőtestület, diákönkrmányzat. A tanuló távlmaradásának, mulasztásának, késésének igazlása: A beteg tanuló az rvs által meghatárztt időszakban nem látgathatja a nevelési-ktatási intézményt. A szaktanár kötelessége, hgy az sztálynaplóban, csprtnaplókban, gyakrlati fglalkzási naplóban jelölje a hiányzó tanulókat, és a késő tanulókat a késés időtartamának beírásával. A késések időtartamait az sztályfőnöknek össze kell adnia a napló elején erre a célra rendszeresített táblázatban és amennyiben ez eléri a 45 percet, gyakrlati óra esetén a 60 percet, azt igazlatlan vagy amennyiben a tanuló igazlja a késést - igazlt hiányzásként kell a tanuló hiányzásaihz hzzászámítani. A késés igazlására a kését követő sztályfőnöki órán van lehetőség. Késést igazlt időtartamnak kell elfgadni rendkívüli időjárási-, vagy közlekedési helyzet esetén a közlekedési társaság igazlása alapján. Amennyiben a tanuló az isklában tartózkdik, az órarend szerinti kötelező és választható fglalkzásain köteles részt venni. A tanórákn tanúsíttt passzív vagy nem a tanórára való magatartás (alvás, feladat végrehajtásának elutasítása, telefns játék, keresztrejtvény fejtés, internet böngészés, stb.) vagy a tanóra szándéks zavarása, feladat megtagadása esetén a szaktanár a tanulót az óráról kiküldheti, részére igazlatlan órát állapíthat meg. Gyakrlati ktatásn isklai gyakrlóhelyen vagy külső gyakrlóhelyen - munkaruhák, munkaeszköz hiánya vagy nem megfelelő állapta esetén a tanuló kiküldhető a gyakrlati fglalkzásról. Ezekben esetekben a hiányzás igazlására lehetőség nincs, az igazlatlan óra pirs színnel és a szaktanár aláírásával kerül bejegyzésre az sztálynapló haladási és mulasztási részének hiányzásk vezetése rvatába. Ha a tanuló a kötelező fglalkzásról távl marad, akkr mulasztását igazlnia kell. Elméleti órák igazlását a mulasztást követő sztályfőnöki órán, gyakrlati órákról való hiányzást a srn következő gyakrlati órán kell bemutatni a gyakrlati ktatónak. A gyakrlati fglalkzáskról történő hiányzáskat az sztályfőnökök havnta vezetik át az sztálynaplóba. A távlmaradást követő két héten belül nem igazlt mulasztást igazlatlan mulasztásnak kell tekinteni. A szaktanárk az sztálynapló értékelő részében vezetik a tanulók tanóráról történő távlmaradását, Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazlt és igazlatlan hiányzása együttesen meghaladja az elméleti órák 20 %-át vagy az adtt tantárgyból a tanítási órák 30 %-át és emiatt a tanuló a teljesítménye a tanév közben nem vlt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem sztályzható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi a tanuló számára, hgy sztályzóvizsgát tegyen. A nevelőtestület abban az esetben tagadhatja meg az sztályzóvizsga letételét, ha a tanuló mulasztásainak száma meghaladja nappali tagzatn a 20 órát. Ha a tanulónak a tanévben a gyakrlati képzésről való igazlt és igazlatlan mulasztása meghaladja a gyakrlati képzés idő 20 %-át, a tanuló tanulmányait csak az évflyam megismétlésével flytathatja. Ha a gyakrlati ktatás tanulószerződés alapján flyik az évismétléshez a gyakrlati képzőhely hzzájárulására is szükség van. Ha a tanulónak igazlatlan mulasztása nincs és a következő tanév megkezdéséig pótlni tudja hiányzásait, a nevelőtestület mentesítheti az évflyam megismétlése alól. Ha a tanulónak a nyári összefüggő szakmai gyakrlati képzésen az igazlt és igazlatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakrlat óraszámának 20 %-át, a tanuló nem léphet magasabb évflyamba. A tanuló igazlatlan hiányzása a nyári szakmai gyakrlati képzés óraszámának 5 %-át nem haladhatja meg. Az igazlatlan mulasztást a tanuló pótlni köteles. Az összefüggő szakmai gyakrlatt a tanév megkezdéséig abban az esetben pótlhatja a tanuló, ha hiányzásai meghaladják a 20 %-s mértéket, de nincs igazlatlan mulasztása vagy vlt igazlatlan mulasztása nem haladta meg az 5 %-t és igazlatlan mulasztását pótlta. Esti és levelező tagzatn, ha a tanuló a tanítási órák több mint 50 %-ról távl marad minden esetben sztályzó vizsgát kell tennie, függetlenül attól, hgy évközi teljesítménye sztályzattal értékelhető vlt-e vagy sem. 2

3 A mulasztás igazlható: nappali tagzatn: a tanuló beteg vlt és az sztálynaplóba beírt házirvsa hiányzását igazlja az ellenőrző könyvben (rendkívüli esetben papír alapn), a betegség miatt bekövetkezett távllét pnts időtartamával, esti levelező tagzatn: ha a tanuló vagy annak gyermeke betegsége miatt maradt távl a tanítási óráról és ezt saját vagy a gyermek házirvsa rvsi igazlással (papírn) igazlja, a tanuló hatósági intézkedés miatt vlt távl és erre vnatkzóan mutat be igazlást, nappali tagzatn: a tanuló halaszhatatlan szakrendelői vizsgálatn vesz részt és az sztályfőnökétől engedélyt kaptt a távlmaradásra, nappali tagzatn szülő igazlta a mulasztást az ellenőrző könyvbe, melynek mértéke tanévenként nem haladhat meg 3 tanítási napt, Az igazlatlan mulasztás fegyelmi vétség. Az sztályfőnök köteles intézkedni az alábbiak szerint: Nappali tagzatn: -8 igazlatlan óra elérése után a tanulót sztályfőnöki figyelmeztetésben kell részesíteni és magatartás jegye csak jó (4) lehet, -15 igazlatlan óra elérése után sztályfőnöki intésben részesül a tanuló, szülőnek értesítő levelet küldünk tvábbi hiányzás következményeiről, magatartás jegye csak váltzó (3) lehet, -25. igazlatlan óra után igazgatói figyelmeztetésben részesül a tanuló és a szülőnek 2. alkalmmal küldünk értesítő levelet a tvábbi hiányzás következményeiről és magatartás jegye csak rssz (2) lehet, -29 igazlatlan óra igazgatói intést vn maga után. -30 igazlatlan óra mulasztás felett megszűnik a tanuló tanulói jgvisznya kizárással, ez esetben fegyelmi eljárás leflytatására nincs szükség. Esti-levelező tagzatn: -10 igazlatlan óra elérése után a tanulót sztályfőnöki figyelmeztetésben kell részesíteni és magatartás jegye csak jó (4) lehet, -15 igazlatlan óra elérése után sztályfőnöki intésben részesül a tanuló, tanulónak értesítő levelet küldünk tvábbi hiányzás következményeiről, magatartás jegye csak váltzó (3) lehet, -17. igazlatlan óra után igazgatói figyelmeztetésben részesül a tanuló és a 2. alkalmmal küldünk értesítő levelet a tvábbi hiányzás következményeiről és magatartás jegye csak rssz (2) lehet, -19 igazlatlan óra igazgatói intést vn maga után. -20 igazlatlan óra mulasztás felett megszűnik a tanuló tanulói jgvisznya kizárással, ez esetben fegyelmi eljárás leflytatására nincs szükség. Térítési díj, tandíj befizetése, visszafizetése: Isklánk valamennyi tagzatán tanulmányi követelmények nem teljesítése miatti másdik alkalmmal az évismétlés, egyéb fglalkzáskn való részvétel, vagy független vizsga esetén fizetnek tanulóink térítési díjat. Isklánk valamennyi tagzatán másdik vagy tvábbi szakképesítésre felkészülő tanulók és az isklai évflyam tanulmányi követelményeinek nem teljesítése esetén az évflyam harmadik vagy tvábbi alkalmmal való megismétlők, nem magyar államplgárk, első szakképesítésre felkészülő azn tanulók, akik lyan szakképesítést választttak, amelyre az iskla vnatkzó jgszabályk alapján nem jgsult állami nrmatív támgatásra fizetnek tanulóink tandíjat és a tanulói jgviszny megszűnése után megkezdett szakmai vizsga - beleértve a javító- és pótlóvizsgát is -, tvábbá a tanulói jgviszny fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a másdik vagy tvábbi javítóvizsga esetén fizetnek tandíjat tanulóink. Tandíjfizetés terhe mellett látgathatja isklánkat az a túlkrs tanuló, aki tanulmányait 21. életévét követően kezdi meg, de életkra nem haladja mg a 23 évet. A tandíjak és térítési díjak mértékét a hatálys igazgatói utasítás tartalmazza. Tandíj és térítési díj fizetés határideje: minden hónap 15. napja, vizsga esetén az első vizsgatevékenység napja. A tandíjat és térítési díjat az iskla által kiállíttt számla alapján csekken, készpénzben az iskla pénztárában, vagy banki átutalással fizethetik a tanulók. Túlfizetéskr az iskla a különbözetet a követkő hónapban, legké- 3

4 sőbb a szakmai vizsga napjáig átutalással rendezi. Amennyiben a tanulónak a tanév végén fizetési elmaradása van, az iskla fenntartja a jgt arra, hgy tanulói dkumentumkat a tartzás rendezéséig nem ad ki. Tandíjfizetésre és térítési díj fizetésre vnatkzó tvábbi rendelkezéseket a képzési szerződés tartalmazza. A tanuló által befizetett tandíjak, térítési díjak, beiratkzási díjak abban az esetben fizethetők vissza, ha a képzés megvalósítására az iskla hibájából nem kerül sr. A tanuló által előállíttt termék, dlg, alktás vagyni jgra vnatkzó díjszabás: Isklánkban gyakrlati képzés keretében előállíttt termékek, alktásk, dlgk, javak nem kerülnek értékesítésre, azk a képzés végén a tanuló tulajdnába kerülnek (kivéve a vizsgák srán elkészült termékek, javak, alktásk stb.), ebből adódóan a tanulót juttatás nem illeti meg. Szciális ösztöndíj, szciális támgatás megállapítása, felsztása, nem alanyi jgn járó tankönyvtámgatás elvei, elsztási rendje: Isklánk szciális ösztöndíjat, szciális támgatást egyéb frrás hiányában nem állapít meg tanulói számára. Azk nappali tagzatn tanulók számára, akik nem jgsultak alanyi jgn ingyenes tankönyvekre, az ingyenes tankönyvekre jgsult tanulók ellátását követően, a rendelkezésre álló isklai tartós tankönyvek erejéig nyújt ingyenesen használható tankönyveket. Nem alanyi jgn járó tankönyvtámgatásra a tanuló írásban jelentkezik igénylőlapn a rászrultság indklásával és a rászrultság hiteles igazlásával. Az iskla igazgatója a rendelkezésre álló tankönyvek erejéig rászrultság srrendjében részesíti tanulóit ingyenes tankönyv ellátásban. Munkafüzetek, nyelvkönyvek erre a célra nem adhatók ki. Tanulói vélemény nyilvánítás, a tanulók rendszeres tájékztatás rendje: A tanulók a házirend egy példányát beiratkzáskr átveszik, részletesen az sztályfőnöki nap keretében megismerik, melyet az erre rendszeresített aláíró íven aláírásukkal igazlnak. A tanulók vélemény nyilvánításának legkisebb fóruma az sztályközösség az sztályfőnöki óra keretein belül. Az isklai tanulói vélemény nyilvánítás hivatals isklai fóruma a Diákönkrmányzat (DÖK), melynek tagjait tanévenként újraválasztjuk az éves rendes diákközgyűlésen a tanév helyi rendjében megjelölt időpntban. Külön diákönkrmányzat működik a székhelyen és külön diákönkrmányzat működik a tagintézményben. A diákönkrmányzatba az sztályk létszámuk arányában delegálnak képviselőket. A diákönkörmányzat üléseire az egyes sztályk javaslhatnak témákat, prblémákat. Az iskla közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkrmányzatn (DÖK) keresztül érvényesíthetik jgaikat. Az isklába beiratkztt tanulók a Köznevelési törvény ban meghatárztt jgaikat csak az isklai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakrlhatják. A tanuló a szciális ellátásával (pl. családi pótlék stb.) kapcslats jgkat a beiratkzás napjától gyakrlhatja. A tanulók rendszeres tájékztatását az iskla tanulói által elérhető nline diáksark szlgáltatásn keresztül, illetve az isklában elhelyezett faliújságn az iskla vezetése által és sztályfőnöki órák keretében az sztályfőnökökön keresztül biztsítjuk. Szükség esetén az iskla igazgatója vagy a tagintézmény vezetése isklagyűlést rendelhet el, melyen a tanulók részvétele kötelező. Tanulók jutalmazásának elvei, frmái: Nappali tagzatn isklánk tanulói az alábbi elvek mentén részesülhetnek jutalmban: szaktanári dicséret: adható ha az adtt tantárgyból csak jeles sztályzatai vannak a tanulónak, vagy részt vett valamilyen tantárgyi tanulmányi versenyen és azn kiválóan szerepelt. A szaktanári dicséret da ítéléséről a szaktanár dönt. A szaktanári dicséretet az sztálynaplóban a tantárgy év végi érdemjegye mellett D betűvel jelöljük, a törzslap tantárgyi dicséretébe bejegyezve, a biznyítványban a jegyzet rvatban.. tantárgyból szaktanári dicséretben részesült záradékkal látjuk el. igazgatói dicséret: adható kiemelkedő tanulmányi eredményért 4,8 tanulói átlag felett, vagy szakmai tanulmányi verseny rszágs döntőjének helyezetteknek. Az igazgatói dicséretre az sztályfőnök tesz javaslatt, melyről az iskla igazgatója dönt. Az igazgatói dicséret a biznyítványban és a törzslap jegyzet rvatába kerül bejegyezésre. 4

5 sztályfőnöki dicséret: a tanév srán tanúsíttt közösségi munkáért, példamutató szrgalmért, hiányzásmentes tanévért, stb. adható. Osztályfőnöki dicséretre az sztályfőnök tesz javaslatt, melyet a nevelőtestület hagy jóvá. Az sztályfőnöki dicséret a törzslap és a biznyítvány jegyzet rvatába kerül bejegyzésre, jegyzőkönyvi dicséret: a szakképesítő vizsgán nyújttt kiemelkedő teljesítményért. A vizsgabizttság munkáját seítő szakértő tesz javaslatt dicséretre, melyet a vizsgabizttság hagy jóvá. A jegyzőkönyvi dicséret a szakképesítő vizsgán felvett jegyzőkönyvbe határzat frmájában kerül bejegyzésre. Esti tagzatn igazgatói dicséretet és jegyzőkönyvi dicséretet adhatunk a nappali tagzatn leírtak szerint. A jutalmak frmái: klevél: igazgatói dicséret, jegyzőkönyvi és sztályfőnöki dicséret esetében, könyv-, vagy tárgyjutalm: igazgatói dicséret esetében, Fegyelmező intézkedések frmái és alkalmazásának elvei: Az a tanuló, aki a házirendet megszegi, elmarasztalásban, fegyelmező intézkedésben részesül. Az isklában tilttt magatartásfrmák az isklában és isklán kívüli isklai rendezvényeken: szándéks kárkzás, hátránys megkülönböztetés, másk megalázása, szándéks megsértése, fizikai erőszak, alkhl- és kábítószer fgyasztás, pirtechnikai eszközök használata és mindezek terjesztése, tanítási órákn étkezés, mbiltelefn, infrmatikai eszközök és a szórakztató elektrnikai eszközök használata, számnkérések srán meg nem engedett eszközök használata, bármilyen saját és a másk testi épségét veszélyeztető viselkedés, ilyen eszközöknek isklába hzatala, üzleti, kereskedelmi tevékenység flytatása, mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása, az iskla területén és az iskla bejáratától 5 méteren belül dhányzás. Fegyelmező intézkedések frmái: szaktanári, gyakrlati ktatói, sztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés, igazgatói szóbeli figyelmeztetés sztályfőnöki intő, igazgatói írásbeli figyelmeztetés igazgatói intő eltiltás a tanév flytatásától, kizárás az isklából. Fegyelmező intézkedést a szaktanár, gyakrlati ktató valamint az sztályfőnök kezdeményezhet. Fegyelmező intézkedés esetén a szaktanári, gyakrlati ktatói figyelmeztetés kivételével, a többi fkzatból csak egy adható. Súlys, gyakri vagy ismétlődő fegyelemsértésért a tanulóval szemben fegyelmi eljárás kezdeményezhető. A fegyelmi eljárást az sztályfőnök, gyakrlati ktató vagy a szaktanár kezdeményezi. A fegyelmi vétséget elkövető tanuló körülményeinek mérlegelésével és az eset súlysságának figyelembe vételével az igazgató (a fegyelmi eljárás leflytatása mellőzésével) saját hatáskörben fegyelmező intézkedést hzhat, melynek mértéke nem haladhatja meg a szigrú megrvást. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a tvábbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldlgzása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsíttt és a sérelmet elszenvedő közötti megállapdás létrehzása a sérelem rvslása érdekében. Egyeztető eljárás leflytatására akkr van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, valamint a kötelességszegéssel gyanúsíttt tanuló, egyetért. A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsíttt tanuló, figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, az értesítés kézhezvételétől számíttt öt tanítási napn belül írásban jelentheti be, ha egyetért az egyeztető eljárás leflytatásával. Amennyiben az egyeztető eljárás leflytatását nem kérik, tvábbá, ha a bejelentés isklába történő megérkezésétől számíttt tizenöt napn belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell flytatni. Az egyeztető eljárás leflytatásáért a fegyelmi jgkör gyakrlója felel, a technikai feltételek biztsítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bcsátása, egyeztető felkérése, értesítőlevél kiküldése) az igazgató vagy tagintézmény vezető feladata. Fegyelmi eljárásban nappali tagzatn a tanuló szülője mindig részt vehet. A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a gyakrlati képzés srán elkövetett fegyelmi vétség esetén ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakrlati képzés flytatója nem az iskla a gyakrlati képzés flytatóját, tanulószerződés esetén a területileg illetékes gazdasági kamarát értesíteni kell, a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével, 8 nappal a fegyelmi tárgyalás előtt. 5

6 A fegyelmi eljárást a megindításától számíttt harminc napn belül egy tárgyalásn be kell fejezni. A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választtt legalább hármtagú bizttság flytatja le. A bizttság az elnökét saját tagjai közül választja meg. A gndatlan vagy szándéks kárkzás fegyelmi vétség, mely minden esetben fegyelmi eljárást vn maga után. Tettenérés esetén a tanuló az kztt kárért anyagi felelősséggel tartzik. Az kztt kár beismerése enyhítő körülményként vehető figyelembe a fegyelmi eljárás srán. Gndatlan kárkzás esetén a tanuló felelőssége krlátztt, míg szándéks esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről az igazgató javaslatára a tantestület dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az iskla pert indíthat. A kárkzásra vnatkzó eljárás független attól, hgy a kárt az iskla eszközeiben, helyiségeiben vagy a gyakrlóhelyen kzta a tanuló. Amennyiben a kárkzás nem hzható összefüggésbe egyetlen tanulóval sem, életbe lép a kllektív felelősség, azaz az kztt kárt az iskla (székhely/tagintézmény külön) tanulóinak együtt kell téríteniük. Az sztályzó vizsga tantárgyankénti, évflyamnkénti követelményeit, a tanulmányk alatti vizsgák tervezett idejét, az sztályzó vizsgára jelentkezés módját és határidejét: Az sztályzó vizsga tantárgyankénti követelményeit az isklánk adtt szakmára vnatkzóan összeállíttt szakmai prgramja tartalmazza. Az sztályzóvizsga kérdéseit úgy kell összeállítani, hgy az lefedje a szakmai prgramban adtt tantárgyra összeállíttt követelményeket. A tanulmányk alatti vizsgák idejét (benne az sztályzóvizsgák idejét és a vizsgára jelentkezés határidejét) a tanév helyi rendje szabályzat tartalmazza, melyet a tanulók az 1. tanítási héten az sztályfőnökük segítségével ismernek meg. Osztályzó vizsgára minden esetben a tanulónak kell jelentkeznie az erre a célra rendszeresített frmanymtatványn a tanév helyi rendje szabályzatban meghatárztt határideig az iskla titkárságán. A jelentkezést követően legalább 15 nappal az sztályzóvizsga előtt megküldik a tanulónak az sztályzóvizsga témaköreit, követelményeit. Végzős évflyamkn azn tantárgyak esetében, amelyek tanulása félévkr befejeződött a tanuló a tanév II. félévében jelentkezhet tantárgyi javítóvizsgára, melyet a tanév éves munkatervében meghatárztt vizsgaidőpntban teljesíthet a tanév befejezése előtt. A tanulók az adtt szakképesítés szakmai prgramja alapján félévente maximum 5 tantárgyból házivizsgán adnak számt tudásukról. Az adtt félévben szervezendő házivizsgákról a diáksark felületén tájékztatjuk tanulóinkat legkésőbb a félév megkezdését követő 15. napn belül. A házivizsga értékelésére vnatkzó szabálykat az adtt tantárgy szakmai prgramjai tartalmazzák. Tanítási órák, fglalkzásk közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztsíttt hsszabb szünet időtartama, csengetési rend: Csengetési rend: Óra -tól -ig

7 Tanulói munkarend: A tanítási idő a tanuló és a pedagógus munkaideje, melyet az órarend szabályz. Pedagógus vagy tanuló az óráról csak indklt esetben hívható ki. Minden tanuló köteles a tanítás kezdete előtt tíz perccel az isklában megjelenni. A tanulók az órarendben közölt tanterem előtt vagy a tanteremben fegyelmezetten várják az órakezdést. Az sztályk tanulói az sztálytermekben bent tartózkdhatnak, de a szaktantermekben és gyakrló tantermekben csak tanári felügyelet mellett tartózkdhatnak, szünetben a gyakrlóhelyeket, szaktantermeket a tanulóknak el kell hagyniuk. Tanítási órák alatt a flysókn tanuló nem tartózkdhat. Az isklatitkárságn és tanári szbában tanuló csak ügyintézéskr tartózkdhat. Lyukas órák alatt az épületet elhagyni nem szabad! (2-5. órák között) Ezt az időt tanulásra kell frdítani, székhelyen a büfé előtt, tagintézményben a II. emeleti flysón. Utlsó óra után azk a tanulók, akiknek délutáni elfglaltsága van az isklában (pl. krrepetálás, tehetséggndzás stb.) a fglalkzás órarendben közölt tantermébe mennek, a többiek elhagyják az isklát. A tanulók rendszeresen számt adnak tudásukról, melyet a féléves és év végi sztályzatuk tükröz. Az egyes tantárgyak szakmai prgramjai tartalmazzák az adtt tantárgy érdemjegyének kialakítására vnatkzó szabálykat. A féléves sztályzatt az első félév srán az sztálynaplóba írt érdemjegyek számtani átlaga alapján kell kialakítani. Az év végi sztályzatt az adtt tantárgy teljes tanéve srán az sztálynaplóba írt érdemjegyek számtani átlaga alapján kell kialakítani, melybe a féléves sztályzat nem számít bele. Azn tantárgynak, melynek ktatási véget ér az I. félévben, féléves sztályzatát a tanév év végi sztályzataihz le kell vezetni és a tanuló tanulmányi átlagába be kell számítani. Az sztályzat kialakításának kerekítési szabályai (egy tizedesre kerekítve) 5 jeles 4,60 5,0 4 jó 3,60 4,59 3 közepes 2,60 3,59 2 elégséges 1,60 2,59 1 elégtelen 1, 00 1,59 A szrgalm jegyek a tanuló tanulmányi eredményét tükrözik, melyet az adtt hónap teljesítménye alapján az sztályfőnök ítél meg a hónap utlsó sztályfőnöki óráján. A féléves, év végi szrgalm jegyek az alábbi táblázat alapján kerülnek kialakításra: legjbb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, és segíti társait is tanulásukban, vagy legalább hárm tárgyból javít eredményén 5 példás 4 jó legjbb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, vagy javít eredményén 3 váltzó tanulmányi munkája ingadzó színvnalú tanulmányi munkája ingadzó színvnalú (1 vagy több bukás vagy tanulmányi eredménye messze elmarad a képességei alapján tőle 2 hanyag elvárhatótól) A meg nem írt, nem teljesített számnkérések jellel jelölendők a napló értékelő részében és a számtani átlag számításánál 0 értékkel kerülnek beszámításra (csak sztószámként). Egy tanítási napn egy sztály maximum két témazáró dlgzatt írhat, melyet a szaktanárnak 10 napn belül ki kell javítani és közölni a tanulóval. Szakmai gyakrlati tantárgyakat a gyakrlati tanárk havnta egy érdemjeggyel értékelik, amely jegybe beleszámítanak: a gyakrlatn végzett feladatk, az alkalmaztt szakmai elméleti tudás, a gyakrlatn tanúsíttt magatartás, felszerelés, kmmunikáció stb. Isklai ünnepélyeken, vizsgákn a tanulók alkalmhz illő öltözetben ápltan jelennek meg. Alkalmhz illő öltözet alatt nappali tagzatn lány tanulók esetében nem átlátszó fehér blúz és legalább térdig érő sötét szknya (ksztüm) vagy nadrág (de nem leggings és nem farmer) zárt cipő, fiúknál öltöny vagy fehér ing és nadrág (de nem farmer nadrág) és zárt cipő értendő. A tanítási napkn a megjelenés az isklában a közerkölcs elvárásainak megfelelő. Lányknál nem elfgadtt viselet a pánt nélküli felső, a hasat/mellett/csípőt megmutató öltözet és a frrónadrág, bikini, cmbtőig érő miniszknya, átlátszó viseletek, stb. 7

8 A tanuló a szaktanár vagy az iskla vezetőinek kérésére közreműködik környezetének és az általa alkalmaztt eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában. Viselkedése srán óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítja és alkalmazza az egészségét és biztnságát védő ismereteket. Viselkedése srán tiszteletben tartja az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazttait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jgaikat nem sérti, segítse rászruló tanulótársait. Tanárait tanár úr/tanárnő megszólítással illeti és magázó hangnemben szólítja meg. Tanár tegező hangnemben történő megszólítása fegyelmi vétség, mely igazgatói intőt vn maga után. A tanulót az isklában idegenek nem látgathatják, amennyiben az isklába hzzátartzó érkezik, be kell jelenteni az igazgató helyettesnél, tagintézményben a tagintézmény vezetőjénél. A szóbeli, egyéni köszönés a napszakhz igazdik, míg az sztályteremben a tanárt és az órák látgatóit felállással köszöntik a tanulók. A tantermet az sztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állaptban hagyhatják el. A rendhagyó teremberendezést végző sztály köteles a következő csprt számára (az utlsó óra után is) elvégezni a visszarendezést. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módsításával kapcslats eljárási kérdéseket: Tanórán kívüli fglalkzáskat az éves munkatervben rögzített időkeretben szervezünk. Tanórán kívüli fglalkzásra minden tanuló jelentkezhet a tanév május 30-ig, új tanulók az új tanév kezdőnapjáig. Kis iskla révén tanulóink a kötelező időkereten belül tantárgyat és tanárt nem választhatnak. Az iskla helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskláhz tartzó területek használatának rendje: A számítógéptermek használatára tanórákn van lehetőségük. A számítógép terem sajáts rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. A kzmetikus tanulók a tankzmetikát a 3. sz. mellékletben található rend alapján használhatják. Az isklába behztt értékekért az iskla felelősséget nem vállal. Indklatlanul sk pénzt a tanuló csak saját felelősségére hzhat magával. Elveszett értéktárgyakért az iskla felelősséget nem vállal. Az iskla által szervezett, a pedagógiai prgram végrehajtásáhz kapcslódó isklán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás: Az iskla a pedagógiai prgramjának végrehajtása érdekében üzemlátgatásk, sztálykiránduláskat szervez. Ezeken a prgramkn az isklai szünetekben és tanórákn elvárt viselkedési szabályk szerint viselkednek a tanulók. Az iskla tanulóinak legalább 75 %-a kéri, klubdélutánk, diákbálk szervezhetők. A klubdélutánk 22 óráig, míg a diákbálk 2 óráig tarthatnak, a következő napn tanítás ilyen jellegű isklai prgram miatt nem maradhat el, amennyiben a tanulók meg nem jelenése miatt a tanítási nap megtartása meghiúsul, az adtt sztálynak egy az igazgató által meghatárztt munkaszüneti napn kell pótlnia az elmaradt tanórát. Klubdélutánk, isklabálk miatt az rendezvény napján tartandó tanítási órák le nem rövidíthetők, el nem hagyhatók. 8

9 Záró rendelkezések 1. A házirend hatálybalépése A házirend szeptember 1-jén a nevelőtestület általi elfgadásával lép hatályba, és visszavnásig érvényes. A felülvizsgált házirend hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a augusztus 29-én készített (előző) házirend. 2. A házirend felülvizsgálata A házirend felülvizsgálatára sr kerül jgszabályi előírás alapján, illetve jgszabályváltzás esetén, vagy ha módsítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkrmányzat. A kezdeményezést és a javaslt módsítást az isklaigazgatóhz kell beterjeszteni. A házirend módsítási eljárása megegyezik megalktásának szabályaival. Esztergm-kertvárs, szeptember 1. Juhász Klára isklaigazgató P.H. 3. Az intézményben működő egyeztető fórumk nyilatkzatai A házirendet az intézmény diákönkrmányzata év június hó 14. napján tarttt ülésén megtárgyalta. Aláírásmmal tanúsítm, hgy a diákönkrmányzat véleményezési jgát jelen házirend felülvizsgálata srán, a jgszabályban meghatárztt ügyekben gyakrlta.... diákönkrmányzat vezetője A házirendet az intézmény nevelőtestülete augusztus 28-án tarttt értekezletén elfgadta. 4. Fenntartói és működtetői nyilatkzat Viszné Balgh Edina hitelesítő nevelőtestületi tag Jelen házirenddel az OKTÁV Nnprfit Kft. mint az intézmény fenntartója egyetértési jgkört gyakrlt. Aláírásmmal tanúsítm, hgy a fenntartó döntésre jgsult vezetője a házirend rendelkezéseivel egyetért, azkat jóváhagyja. Esztergm-kertvárs szeptember 2. Sebestyén Istvánné ügyvezető igazgató 9

10 Géptermi rend 1. számú melléklet 1. A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jgsultakn kívül más nem tartózkdhat. Más személyek benntartózkdását az igazgató engedélyezheti. 2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcskat le kell adni. A gépterem kulcsát csak a külön listán szereplő személyek kaphatják meg. Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkdhat a gépteremben. A gépterem helyiség áramtalanításáért a tanteremben tanító szaktanár a felelős. 3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, flyamats munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztnságs műszaki üzemeltetésért a rendszergazda a felelős. 4. A gépterembe ételt, italt bevinni és tt elfgyasztani szigrúan TILOS! 5. A gépteremben tüzet kzó tevékenységet flytatni szigrúan TILOS! 6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kiktattt személyek végezhetik. 7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkzást csak a rendszergazdák és a szervizek szakemberei végezhetnek. 8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 9. Az elektrms hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azk kiszlgálásáhz tartzó - berendezéseket csatlakztatni nem lehet. 10. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (klíma, tűzjelző) műszaki állaptát flyamatsan figyelni kell az tt dlgzóknak és bármilyen rendellenességet aznnal jelenteni kell a működésükért felelős megbízttaknak. 11. A számítógép javításknak, illetve bármilyen beavatkzásknak minden esetben ki kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vnatkzó érintésvédelmi szabályk és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető lyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkzás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előíráskat. 12. Tils másk adatait és munkáit ellvasni, letörölni, módsítani, és illetéktelenül adatkhz hzzáférni, valamint bármilyen módn a jgsultságkat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni. 13. Bármilyen meghibásdás vagy rendellenes működés esetén aznnal értesíteni kell a szaktanárt. 14. Tils a gépterembe idegen lemezt, CD-t és egyéb számítástechnikai eszközt tils bevinni, illetve a tanórák és a gyakrlás ideje alatt a számítógépteremben játékprgram nem használható, az internet szlgáltatásait csak szaktanári engedéllyel vehetik igénybe a diákk. A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vnás kezdeményezhető. 10

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató 1. A HÁZIREND - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1 A Házirend hatálya A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya, belső jogszabály, melynek

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola HÁZIREND 2014. Tartalomjegyzék II. Jogok és kötelességek...5 1. A tanulók jogai...5 2. Tanulói jogok gyakorlása...6 3. A tanulók kötelességei hogy:...7 III. Az iskola

Részletesebben

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013.

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. Készítette: Hága Lászlóné igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 3

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31.

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31. A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 a. Az intézmény adatai... 4 b. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D. Érvényes. 2014. április 1 - től.

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D. Érvényes. 2014. április 1 - től. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D Érvényes 2014. április 1 - től Csapó Gábor igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND OM azonosító: 032609 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend

KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. november 26. 1 Tartalom Jogszabályi hivatkozások, kapcsolódó szabályzatok... 2 Bevezetés...

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Dömötörné Papp Hargita... Hatályba lépés időpontja:... Házirend BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 2 A TANULÓK JOGAI... 2 A TANULÓK

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2014. március 3. Bevezető rendelkezések Iskolánk 8 osztályos általános iskolaként működik, ahol

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2013. március 26. Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE 1 THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE A THÁLIA Alapfokú Művészeti Iskola Házirend módosítását a nevelőtestület és az iskola vezetősége készítette,.. számú határozatával döntött

Részletesebben

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés idıpontja:. Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Tartalom: 1 A házirend hatálya, nyilvánossága, felülvizsgálata és módosítása... 3 2 Az iskola munkarendje:... 4 3 Az iskola helységeinek, berendezési tárgyainak,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24.

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. Készült: 2014. szeptember 15. Készítette: Bertók Krisztina intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben