A hallgatók fogadásának szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hallgatók fogadásának szabályzata"

Átírás

1 TAMOP Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP / Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi Óvodában Referencia- intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása GYAKORNOKI SZABÁLYZAT kiegészítése A hallgatók fogadásának szabályzata

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Fogalmak meghatározása A szabályzat jogszabályi háttere A szabályzat területi, személyi és időbeli hatálya, módosítása A szabályzat célja A gyakorlatvezető mentor kijelölése, feladata A mentor feladatai A hallgatók gyakorlati képzésében résztvevő kollégák A hallgató jelentkezése és fogadása A hallgató joga és kötelezettsége A hallgató feladatai A hallgatói szakmai gyakorlatok lebonyolítása A szakmai gyakorlatok célja A szakmai gyakorlat feladatai A hallgatók értékelése A szakmai gyakorlat zárása A hallgatókra vonatkozó érdekvédelmi és munkajogi rendelkezések Együttműködés a képzőhelyekkel Záró rendelkezések Mellékletek sz. melléklet: Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra sz. melléklet: Értesítés a hallgató fogadásáról sz. melléklet: Értesítés elutasításról sz. melléklet: Hallgatói-mentori munkaterv sz. melléklet: Emlékeztető szakmai gyakorlati megbeszélésről sz. melléklet: Hallgatók önértékelésének szempontjai sz. melléklet: Mentori értékelés szempontjai sz. melléklet: A hallgató értékelésének főbb területei sz. melléklet: A hallgató felkészítésének lehetséges főbb témakörei (a szakmai segítő, mentor számára) sz. melléklet: A hallgatói programban szereplők feladatai sz. melléklet: Mentor kijelölése sz. melléklet: A hallgató értékelése ellenőrzési területek, Szempontok sz. melléklet: Az összefüggő külső szakmai gyakorlatot vezető óvodapedagógus feladatai sz. melléklet: Intézményi hallgatói portfólió ellenőrző lista sz. melléklet: Hallgatói elégedettségi kérdőív sz. melléklet: Szempontok a foglalkozások elemzéséhez sz. melléklet: Szempontok esettanulmány készítéséhez sz. melléklet: Szempontok dokumentumelemzéshez

3 1. Bevezetés A pedagógusképzés területén a bolognai folyamat magyarországi átültetése felvetette a gyakorlati képzés minőségi megvalósításának kérdéseit. Mivel a képzés sikerének egyik alappillére a szakmai gyakorlatok/terepgyakorlatok eredményessége, gyakorlóhelyként igyekszünk olyan személyi, tárgyi és minőségi feltételeket teremteni, amely igazodik a jogszabályi, képzőhelyi, hallgatói és korszerű szakmai igényekhez. Felkészítjük a hallgatókat a képesítővizsga sikeres teljesítésére, hozzájárulunk a szakmai gyakorlat oldaláról olyan értelmiségi óvodapedagógusok képzéséhez, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodás gyermek tudatos nevelésére, fejlődésének elősegítésére, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítésére. A TÁMOP /2 pályázat jóvoltából intézményünk felkészül a kompetencia alapú oktatással kapcsolatosan a referencia-intézményi munkára. A projekt lehetőséget nyújt e szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás referenciaintézményi munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba. Pedagógusaink szakmai továbbképzéseken vettek részt, melyeken képessé váltak meglévő tapasztalataik, tudásuk átadására, biztosítva ezzel a kompetencia-alapú oktatás minél szélesebb körben történő elterjesztését. Az intézmény fejlesztési terve tartalmazza a referenciaintézményi szerep ellátásához szükséges képzéseket, feladatokat, melyben 5 pedagógus érintett. A jelen pályázatban három óvodapedagógusunk vett részt A gyakorlatvezető mentorpedagógusok felkészítése elnevezésű 60 órás képzésen: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Priskin Ágota A csoportmunkában és egyénileg megoldott gyakorlatok és problémahelyzetek hozzájárultak a megváltozott pedagógus kompetenciák értelmezésének megértéséhez, a korszerű konfliktuskezelési technikák alkalmazásához, a reflektív módszerek alkalmazásához, az önfejlesztéshez, a mentorszerep magabiztos vállalásához. A több éves óvodapedagógusi pályán szerzett kompetenciáink lehetővé teszik a mentor szerepének felvállalását, a hallgatók széles körű segítését. Megszerzett ismereteinket, 3

4 képességeinket motiváló módon tudjuk alkalmazni a mindennapi nevelő munkánk, valamint a pedagógus/hallgató kollégáinkkal való együttműködés során. Képesek vagyunk a hallgatók munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására, a hallgatókkal történő segítő kapcsolat kialakítására, a folyamatos, személyes támogatásra. A hallgató szakmai támogatásáért a mentor felel, de az egész intézmény nyitott és támogató környezetet biztosít a hallgató kompetenciáinak fejlesztése érdekében. Szeretnénk aktívan hozzájárulni a hallgató pedagógussá válásához. A hallgató munkájához saját teret (pl. asztal), a megbeszélésekhez nyugodt környezetet biztosítunk az intézményben. Óvodavezetői jogköröm alapján ezért a következő Szabályzatot adom ki a felsőoktatási intézmények hallgatói, valamint OKJ-s képzéseken résztvevők SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézményében töltendő szakmai gyakorlatára vonatkozóan. 2. Fogalmak meghatározása Hallgató: felsőoktatási intézmény vagy más felnőttképzési szervezet képzésére felvételt nyert személy. Képzőhely: az a felsőoktatási intézmény vagy felnőttképzési szervezet, melyben a hallgató alap-, mester- vagy OKJ-s képzésben vesz részt. Gyakorlóhely: a szakmai gyakorlat külső helyszíne, SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Külső szakmai gyakorlat: alap -, mester- vagy OKJ-s képzésben erre alkalmas külső gyakorlóhelyen teljesítendő gyakorlati oktatás. Mentor/gyakorlatvezető óvónő: a gyakorlóhelyen dolgozó óvodapedagógus, aki az óvodai gyakorlatok során a konkrét tevékenységbe, óvodai munkába vezeti be a hallgatókat, segíti a hallgatók beilleszkedését, szakmai tapasztalatok megszerzését. Gyakorlatvezető tanár: a felsőoktatási intézmény hallgatójának a képzéssel párhuzamosan folyó szakmai gyakorlati képzésének vezetésére gyakorlóhelyen vagy más külső közoktatási intézményben megbízott gyakorlatvezető tanára. 4

5 Hallgatói-mentori munkaterv: A hallgató és a gyakorlatvezető mentor által közösen összeállított egyéni fejlődési terv, mely a képzőhely által kiadott képzési cél elérését szolgálja. Hallgatói portfólió: a gyakorlatai során a hallgató által kiválasztott, adott kompetenciák elérésének adott színvonalát bemutató, illusztráló dokumentumok és az ezekre vonatkozó reflexiók rendezett gyűjteménye, a kompetencia alapú képzés szabályozásának és értékelésének egyik eszköze. A hallgatói portfólió elkészítéséért a hallgató felelős. Intézményi-hallgatói portfólió: a gyakorlat során a hallgatóval kapcsolatos dokumentációk összessége. Az intézményi-hallgatói portfólió elkészítésért a gyakorlatvezető mentor felelős. 3. A szabályzat jogszabályi háttere A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet 276/2009 (XII. 4.) Kormányrendelet Az alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet módosítása 228/211 (X. 28.) Kormányrendelet Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. A szabályzat területi, személyi és időbeli hatálya, módosítása Jelen szabályzat a SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézményében (7682 Bükkösd, Ságvári Endre utca 3.) szakalkalmazotti munkakörben dolgozó, valamint a külső szakmai gyakorlatukat intézményünkben teljesítő hallgatókra vonatkozik. Jelen szabályzat visszavonásig érvényes. 5

6 A szabályzatot felül kell vizsgálni, és módosítani kell amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás következik be, valamint amennyiben a nevelőtestület legalább fele írásban kéri. 5. A szabályzat célja A szabályzat célja a szakmai gyakorlatok lebonyolításának előírása, javaslattétel a gyakorlatok tartalmi megvalósítása és a hallgatók értékelése tekintetében. A hallgatók felkészítésének, beilleszkedésük segítésének megalapozása, a szakmai gyakorlat feltételeinek rögzítése, annak érdekében, hogy segítse a tudásuknak, képességeiknek, készségeiknek fejlesztését, alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket az óvodapedagógusi hivatás iránt, segítse az oktatás ágazati céljaival, az intézményi célokkal való azonosulásukat. A hallgató folyamatban lévő ismereteinek elmélyítése, kiegészítése, az óvodapedagógusi munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat megszerzésével együtt járó folyamatok szabályozása. 6. A gyakorlatvezető mentor kijelölése, feladata A mentor ismeri az intézmény működését, szervezeti kultúráját, kellő szakértelemmel és kiváló belső kapcsolatokkal rendelkezik, képes magatartásmintákat közvetíteni, jól kommunikálni, tudását, tapasztalatait átadni, példát mutatni. A gyakorlatvezető mentorokat az intézmény vezetője jelöli ki a megfelelő végzettséggel, gyakorlati és átfogó elméleti ismeretekkel rendelkező szakalkalmazottak közül, az intézményben legalább öt éve alkalmazott, legalább tíz éves gyakorlattal rendelkező pedagógusai közül. Kivételes esetben az óvodavezető az ötéves szakmai gyakorlat intézményben való letöltésére vonatkozó feltételtől eltérhet. Alapfeltétel, hogy a pedagógus a TÁMOP pályázat keretében, vagy más módon részt vett A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése elnevezésű 60 órás akkreditált képzésen és tanúsítványt szerzett. 6

7 Az óvodavezető a mentor kijelölése előtt szóban tájékoztatja az érintett óvodapedagógust, aki méltánylást érdemlő személyes körülményeire tekintettel kérheti a kijelölés mellőzését, amelyről azonban az óvodavezető dönt. A szakmai mentort feladatainak ellátására szóló kijelölést írásban kell megadni. A kijelölésben meg kell határozni azokat a szakterületeket, amelyekre a segítői tevékenység irányul. A kijelölés határozott időtartamra szól. A kijelölés tudomásulvételét a mentor aláírásával igazolja. A kijelölés egy példányát az óvodapedagógus személyi anyagában el kell helyezni A szakmai segítő/mentor munkaköri leírásában jelölni kell a három évre szóló szakmai segítői feladattal megbízást. (a munkaköri leírás módosítása csak közös megegyezéssel történhet) A szakmai segítőt/mentort feladatai ellátásáért (látogatás, konzultáció) kiemelt munkavégzésért járó kereset - kiegészítésként a felhasznált órákra számított óradíjának megfelelő díjazás illeti meg. Lásd: 11. sz. melléklet: A mentor kijelölése 6.1 A mentor feladatai A mentor kijelölését követően gondoskodik arról, hogy a hallgató a jelen szabályzatot megismerje; a szakterületéhez tartozó követelmények tekintetében az írásos dokumentumokat a hallgatónak átadja, vagy a hozzáférési helyéről tájékoztatja. A mentor a hallgató részére támogatást nyújt a munkahelyi beilleszkedéshez, az intézmény működésének megismeréséhez, a szakmai feladatok ellátásához szükséges módszerek, ismeretek elsajátításához, az eszközrendszer alkalmazásához. Segítséget nyújt az együttműködéshez, a konfliktushelyzetek megoldásához. Támogatja a hallgató szakmai és személyes fejlődését. Lehetőséget biztosít a hallgató részére az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek gyakorlati megvalósításának bemutatására alkalmas foglalkozások látogatására 7

8 A hallgatóval egyeztetve elkészíti a hallgatói-mentori munkatervet. A látogatások (hospitáció) időpontjait, témáját hallgató az intézményvezetővel, a mentorral, illetve a bemutató pedagógussal egyeztetve egy előre ütemezi. Az intézményvezetővel jóváhagyatja a hallgatói- mentori munkatervet. Lásd: 4. sz. melléklet: Hallgatói-mentori munkaterv Segíti és felkészíti a hallgatót o az általános követelményekben meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, szabályzatok, intézményi szokások megismerésére, értelmezésére; o az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szakszerű alkalmazására, o a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott módszereknek, segédleteknek és eszközöknek célszerű megválasztására, o a foglalkozás előkészítésével, megtervezésével és eredményes magatartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, tervezetek készítése, módszerek átadása, o a munkakörrel kapcsolatos egyéb feladatok ellátására, pl. részvétel a szakmai teamek munkájában, a munkakörhöz kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat ellátása, az intézményi struktúra és feladatok megismertetése, a helyi kommunikációs szokások megismertetése; o a gyermekekkel, szülőkkel, a nevelésben résztvevőkkel, valamint más szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés formáira. Rendelkezésre áll a teendők és problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához. a hallgató kérésére konzultációt biztosít. Segíti, és folyamatosan ellenőrzi a hallgatói teljesítést. Látogatja a hallgató foglalkozásait. A látogatásról feljegyzést készít, amelyben megfogalmazza a tapasztalatait. Szóban és írásban értékeli a hallgató teljesítményét, és iránymutatást ad a továbbiakhoz. Az írásbeli munkák ellenőrzése során megállapítja észrevételeit, a 8

9 szükséges javaslatokat megteszi, tapasztalatait a hallgatóval megbeszéli, ezzel megalapozza a hallgató minősítését. Lehetőséget ad az önreflexióra. Az értékelésbe bevonja mindazokat a kollégákat, akik az adott időszakban részt vettek a hallgató gyakorlati képzésének segítésében. Az értékelését minden esetben összeveti a hallgató önértékelésével. Célja a problémák feltárása, megbeszélése, illetve a következő időszak fejlesztési területeinek és a résztvevők feladatainak meghatározása. A megállapodást írásban rögzítik. Időben elkészíti az intézményi-hallgatói portfóliót. Időben megküldi a képzőhelynek a véleményét, értékeléseit. Lásd: 5. sz. melléklet: Emlékeztető szakmai gyakorlati megbeszélésrő 7. sz melléklet: Mentori értékelés szempontjai; 8. sz. melléklet: A hallgatók értékelésének főbb területei; 9. sz. melléklet: A hallgató felkészítésének lehetséges főbb témakörei; 12. sz. melléklet: A hallgató értékelése, ellenőrzési területek, szempontok; 13. sz. melléklet. Az összefüggő külső szakmai gyakorlatot vezető óvodapedagógus feladatai; 14. sz. melléklet. Intézményi-hallgatói portfólió ellenőrzési lista; 16. sz. melléklet: Szempontok a foglalkozások elemzéséhez; 7. A hallgatók gyakorlati képzésében résztvevő kollégák A hallgatók gyakorlati képzésében a gyakorlatvezető mentoron kívül részt vehetnek más kollégák is: bemutató foglalkozás megtartására felkért kolléga, speciális intézményi feladatot ellátó kolléga (pl. gyermekvédelmi felelős, védőnő), felső- vagy középvezetők. Lásd: 10. sz. melléklet: A hallgatói programban szereplők feladatai 8. A hallgató jelentkezése és fogadása A hallgatók egyénileg, a felsőoktatási intézmény vagy a felnőttképzési szervezet munkatárásán keresztül jelentkezhetnek szakmai gyakorlatuk teljesítésére. A jelentkezési lap letölthető az intézmény weboldaláról, majd elektronikusan postázandó a weboldalon megjelölt elektronikus levélcímre. Lásd: 1. sz. melléklet: Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra 9

10 A hiánytalanul kitöltött, elektronikusan beérkező jelentkezésre a hallgatók fogadásának szervezésével megbízott intézményvezető 10 munkanapon belül válaszol az augusztus 20. és június 30. közötti időszakban. Fogadás és elutasítás esetén is a feladattal megbízott intézményvezető visszajelzést küld a hallgatónak. Fogadás estén a felsőoktatási intézménynek is megküldi a szükséges igazolást. Pozitív visszajelzéskor a levél tartalmazza a kijelölt mentor nevét, elérhetőségét, végzettségét, valamint az első mentor-hallgatói találkozó helyszínét és időpontját. A mentort a hallgatók fogadásának szervezésével megbízott óvodavezető jelöli ki. Lásd: 2. sz. melléklet: Értesítés fogadásról 3. sz. melléklet: Értesítés elutasításról 9. A hallgató joga és kötelezettsége 9.1 A hallgatónak joga van arra, hogy a szakmai követelményrendszert részére elmagyarázzák, a különböző szakterületek elsajátításához szükséges írásos intézményi és jogszabályi anyagokat megkapja, az óvoda vezetőjétől, a mentorától alkalmanként kérdezzen; szükség esetén konzultációs órát kérjen, a gyakorlati készségek fejlesztése érdekében részt vegyen a mentor, munkaközösség-vezető vagy más, nagy tapasztalattal rendelkező óvodapedagógus foglalkozásán, előzetes megbeszélés alapján, teljesítménye értékelését részére segítő szándékkal, indokolással alátámasztva kifejtsék; az értékelésre, minősítésre észrevételt tegyen, 9.2 A hallgató kötelezettsége, hogy a legteljesebb mértékben együttműködjön az óvodavezetővel, mentorral, a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket folyamatosan megszerezze, tudásáról szabályzatban ill. a képzők által előírt módon számot adjon, 10

11 hallgatói feladatainak teljesítésével, a beszámolással kapcsolatban felmerülő akadályoztatásáról szakmai vezetőjét/mentorát közvetlen felettesét, az óvodavezetőt azonnal értesítse, részt vegyen a nevelőtestület munkájában, 10. A hallgató feladatai A hallgató feladata, hogy a mentori tervben ill. a képzők által előírt és meghatározott rend szerint megismerje: o az óvoda nevelési programját, szervezeti és működési szabályzatát, o minőségirányítási programját, házirendjét, o az óvoda pedagógiai célkitűzéseit, alapelveit, értékrendjét, azok gyakorlati megvalósulását, o a gyermekek, a szülők, a pedagógusok jogait és kötelességeit, o a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket, o a nevelési, tanügyi dokumentumok alkalmazását, o a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, o az intézménybe járó gyermekek sajátos felkészítésének problémáit. A hallgató a mentor támogatásával felkészül az általa tanult, a munkakörrel kapcsolatos tervező munkára, e körben o az óvoda nevelési programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások megismerésére, értelmezésére és alkalmazására, o a gyermekek foglalkozásainak felépítésére, az alkalmazott módszerekre, eszközökre, azok célszerű megválasztására, o az előkészítéssel, tervezéssel és eredményes nevelőmunkával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására. A hallgató a mentor irányításával elvégzi az általános pedagógiai képességek fejlesztésére irányuló gyakorlati feladatokat. Eközben foglalkozás - látogatásokat, adatgyűjtéseket, elemzéseket végez, gyakorlati tapasztalatait szakszerűen dokumentálja. A hallgató a képző által előírt módon és rendben ad számot a szakmai követelmények teljesítéséről, melyet a képző szabályoz. 11

12 11. A hallgatói szakmai gyakorlatok lebonyolítása Az első mentor - hallgató találkozó legfontosabb feladata a hallgatói-mentori munkaterv elkészítése. A hallgatói-mentori munkaterv tartalmazza a szakmai gyakorlat konkrét, részletezett feladatait, azok helyét és ütemezését. A feladatok meghatározásakor a gyakorlatvezető mentor figyelembe veszi a hallgató választott szakjának képzési követelményeit, a képzőhely elvárásait, a szakmai gyakorlat óraszámát, a hallgató érdeklődési területeit. Ezen tényezők figyelembevételével próbál optimális feladatlistát illetve egyéni fejlődési programot összeállítani. A mentor a képzőhely formanyomtatványait, elemzési szempontsorát használja. Amennyiben a képzőhely nem küld munkaterv nyomtatványt, illetve más tájékoztatókat, jelen szabályzat mellékletében található űrlapot alkalmazza, valamint a mellékletben található szempontok szerint végzi a foglalkozások elemzését, dokumentumelemzést, esettanulmány készítését. Lásd: 4. sz. melléklet: Hallgatói-mentori munkaterv űrlapja A gyakorlatvezető mentor és a hallgató első és utolsó találkozójáról mindenképpen, de magasabb óraszámú gyakorlat esetén legalább 100 óránként emlékeztető készül a több tartalmi területet is érintő megbeszélésekről, mentori javaslatokról és megállapodásokról. Lásd: 5. sz. melléklet: Szakmai gyakorlat emlékeztető űrlapja Ha a képzőhely nem ír elő konkrét tevékenységeket a teljes terepgyakorlati óraszámra, a mentor a következő tartalmi elemek közül választ: 12

13 Tevékenység A) Felkészülés, megbeszélés B) Foglalkozások tervezése, vezetése C) Hospitálás E) Intézményi dokumentumok megismerése F) Adminisztrációs tevékenység G) Szakmai együttműködésekben való részvétel H) Más intézményi tevékenységek megismerése Tartalmi elem Megbeszélés a mentorral o Foglalkozások előzetese megbeszélése o Fogalakozások értékelése (felkészültség, foglalkozás szervezése, foglalkozás felépítése, foglalkozás vezetése) Önálló intézményi felkészülés (pl. gyermekek megismerése (személyi anyagok), eszközök készítése) Önálló intézményen kívüli felkészülés Egyéb Óvodai foglalkozások vezetése (kiscsoportos, csoportos) Művelődési intézményi előadás, rendezvény szervezése, vezetése Kirándulás szervezése, vezetése Ünnepélyek, megemlékezések szervezése, vezetése Egyéb tevékenységek szervezése, vezetése Hospitálás a mentor foglalkozásain Hospitálás más pedagógusok, foglalkozásain Hospitálás az intézmény TEHETSÉGMŰHELY foglakozásain Egyéb Alapító Okirat SZMSZ PP Házirend IMIP Munkaköri leírás Egyéb A pedagógiai, tevékenységhez kapcsolódó nyomtatványok kitöltése Hallgatói portfólió készítése Egyéb Mentori, nevelőtestületi megbeszélések Munkaközösségi megbeszélések Intézményi team megbeszélések Egyéb megbeszélések Az intézmény más szervezeti egységei munkájának megismerése ( pedagógiai szakszolgálati tevékenység, nevelési tanácsadás, pedagógiai szakmai szolgáltatói tevékenység) Gyermekvédelem Minőségirányítás Könyvtár Szülőkkel való együttműködés (részvétel szülőkkel való megbeszélésen, szülői értekezleten, fogadóórán, családlátogatáson) Egyéb tevékenységek megismerése

14 12. A szakmai gyakorlatok célja A szakmai gyakorlatok célja, hogy a hallgatók az elméleti és szaktárgyi tanulmányaik során szerzett ismereteik és kompetenciák gyakorlati alkalmazásával tapasztalatot és jártasságot szerezzenek a folyamatos óvodai nevelő és fejlesztőmunka tervezésében, szervezésében és magvalósításában. Megismerjék a 3-7 éves korosztály komplex és differenciált, egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségfejlesztésének sokrétű tevékenységét, s képessé váljanak értékek, erkölcsi normák közvetítésére A szakmai gyakorlat feladatai Olyan képességek kialakítása, fejlesztése, melyek lehetővé teszik a tudatos nevelő- fejlesztő tevékenységet a gyerekek fejlettségi szintjéhez igazodva. A hivatásszeretet és hivatástudat megalapozása. A humanista, gyermekközpontú szemlélet kialakítása. A toleráns, együttműködő, gyermekeket segítő nevelői beállítódás erősítése. Önismeretre, önértékelésre, és önfejlesztésre épülő, kreatív magatartásra, nevelés. A gyakorlat során ismerkedjenek meg a hallgatók a komplex óvodai neveléssel, a nevelőmunkát befolyásoló pedagógiai programokkal, az óvodai nevelés nemzetközi és hazai törekvéseivel. A gyermekek egyéni fejlődési ütemét és szükségleteit figyelembe vevő differenciáltan fejlesztő óvodapedagógus szemlélet és magatartás kialakítása. Az elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok szintézisének biztosítása. Az általános és szakmai műveltségre alapozott pedagógiai készségek, képességek, pedagógus kompetenciák fejlesztése. 13. A hallgatók értékelése A hallgatók értékelése a képzőhely követelményeinek és elvárásainak megfelelően történik. A szóbeli értékelés folyamatos, a foglalkozások megtartása után minden esetben sor kerül rá. A végső, írásos értékelés elsősorban a mentor véleményét tükrözi, de

15 kialakításakor figyelembe veszi a hallgató önértékelését, a hallgató tevékenységét esetlegesen követő kollégák vagy vezetők véleményét. A hallgatónak lehetőséget kell adni, hogy észrevételeit, megjegyzését az értékeléssel kapcsolatosan megtegye, esetleg írásban rögzítse. Amennyiben a képzőhely nem ad szempontokat a hallgató értékeléshez a gyakorlatvezető mentor a jelen szabályzat mellékleteiben szereplő szempontsorokat alkalmazza. Lásd: 6. sz. melléklet: A hallgatók önértékelésének szempontjai 7. sz. melléklet: A mentori értékelés szempontjai 14. A szakmai gyakorlat zárása A szakmai gyakorlat végén a gyakorlatvezető mentor és a hallgatók fogadásának szervezésével megbízott intézményvezető összeállítja az intézményi hallgatói portfóliót. Ez az intézmény irattárába kerül. Elkészítésével igazolja intézményünk a szakmai gyakorlat teljesülését. A portfólió tartalmazza: Ellenőrző lista Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra Értesítés fogadásról Szakmai gyakorlat emlékeztetői Hallgatói-mentori munkaterv Mentori értékelés A képzőhelynek kiadott értékelés, igazolás, egyéb dokumentum Hallgatói elégedettségi kérdőív A gyakorlatvezető mentor dotációjának dokumentumai Lásd: 14. sz. melléklet: Intézményi-hallgatói portfólió ellenőrzési lista 15. sz. melléklet: Hallgatói elégedettségi kérdőiv A felsőoktatási képzések nagy részén követelmény a Hallgatói portfólió elkészítése. A Hallgatói portfólió a gyakorlatai során a hallgató által kiválasztott, adott kompetenciák elérésének adott színvonalát bemutató, illusztráló dokumentumok és az ezekre 15

16 vonatkozó reflexiók rendezett gyűjteménye, a kompetencia alapú tanárképzés szabályozásának és értékelésének egyik eszköze. Amennyiben a képzőhely nem határozza meg a portfólió kötelező tartalmi elemeit, lehetséges tartalmi elemek lehetnek a következők: Intézmény bemutatása Csoport, egyén bemutatása Hospitálási napló Foglalkozási tervezetek Záró-foglalkozás terve Záró-foglalkozás jegyzőkönyve Egyéni fejlesztési tervek Esettanulmányok Szakcikk összegzése, értékelése Megfigyelések Összegzés, tapasztalatok, pályakép esszé A gyakorlatvezető mentor igény szerint segítséget nyújthat a portfólió tartalmának meghatározásához. A hospitálási napló, a foglalkozási tervezetek, a záró-foglalkozás tervezete csak a mentor láttamozása után kerül a portfólióba. Lásd: 17. sz. melléklet: Szempontok esettanulmány készítéséhez; 18. sz. melléklet: Szempontok dokumentumelemzéshez 15. A hallgatókra vonatkozó érdekvédelmi és munkajogi rendelkezések A gyakorlati képzés tekintetében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében a hallgatót megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A hallgató foglalkoztatására alkalmazni kell a Munka Törvénykönyve ának (1)-(4) bekezdését, ának (1) bekezdését, ának (1)-(2) bekezdését, valamint a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A hallgató a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében - a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint - jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában a munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a gyakorlati képzés szervezőjét, munkaviszonyon a hallgatói jogviszonyt kell érteni. 16

17 A hallgató az intézmény dolgozóihoz hasonlóan köteles betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a Házirendben foglaltakat. A gyakorlati képzés keretében elkövetett hallgató kötelességszegés esetén a fegyelmi eljárást a felsőoktatási intézmény folytatja le. Ilyen vonatkozású indítványt a gyakorlóhely vezetője tehet. Ha a hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. Amennyiben a gyakorlóhely okoz kárt a hallgatónak a gyakorlati képzéssel összefüggésben, vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A gyakorlóhely a felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 16. Együttműködés a képzőhelyekkel A képzőhelyekkel való együttműködés elsődlegesen az intézményvezető feladata. Az intézmény törekszik a jó munkakapcsolat kialakítására, a képzőhely és gyakorlóhely számára egyaránt előnyös együttműködési megállapodás rögzítésére. Intézményünk minden esetben lehetőséget biztosít a gyakorlatvezető tanár, a gyakorlatvezető mentor és a hallgató igény szerinti találkozóinak realizálásához. 17. Záró rendelkezések A Hallgatók fogadásának szabályzatában foglaltakat az intézmény nevelőtestülete nevelőtestületi értekezletén megismerték és véleményezték. A szabályzat a nevelőtestület véleményének kikérése után került kiadásra. A Hallgatók fogadásának szabályzatát az óvodavezető a hatályba lépés napján közzéteszi (papír alapon a helyben szokásos módon), és től az intézmény honlapján: A Hallgatók fogadásának szabályzatát a szakalkalmazotti testület ülésén véleményezte és.. számú határozatával elfogadta. Bükkösd, óvodavezető 17

18 18. Mellékletek 1. számú melléklet SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd Ságvári E.u. 3. Telefon: 06 73/ Hallgató neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAKMAI GYAKORLATRA Hallgató elérhetősége ( cím vagy telefonszám): Hallgató képzőhelyének neve, címe: Hallgatói szak/évfolyam/tagozat megnevezése: Hallgató képzési formájának megnevezése Szakmai képzés képzőhelyi koordinátorának neve: Szakmai képzés képzőhelyi koordinátorának elérhetősége: Szakmai gyakorlat megnevezése: Szakmai gyakorlat színtere Szakmai gyakorlat összes óraszáma: Szakmai gyakorlat teljesítésének tervezett időtartama: Az elvégzendő feladat részletezése Kelt: Bükkösd, 20..év..hó..nap 18

19 2. számú melléklet SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd Ságvári E.u. 3. Telefon: 06 73/ ÉRTESÍTÉS A HALLGATÓ FOGADÁSÁRÓL Tisztelt (hallgató neve)! Örömmel értesítem, hogy elfogadtuk jelentkezését az intézményünkben töltendő (gyakorlat megnevezése) szakmai gyakorlatára. Egyúttal a következőkről tájékoztatom: Kijelölt gyakorlatvezető mentora: A gyakorlatvezető mentor elérhetősége: Az első találkozó helyszíne: Az első találkozó időpontja: Üdvözlettel: Kelt: 19

20 3. számú melléklet SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd Ságvári E.u. 3. Telefon: 06 73/ ÉRTESÍTÉS ELUTASÍTÁSRÓL Tisztelt (hallgató neve)! Sajnálattal értesítem, hogy nem tudjuk biztosítani (gyakorlat megnevezése) szakmai gyakorlatának intézményünkben történő teljesítését. Az elutasítás indoklása: Üdvözlettel: Kelt: 20

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Fogalmak meghatározása...3 3.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1077 Budapest Dob u. 95. A Hatályos: 2008. január 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat

Részletesebben

Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata

Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata Készítette: Timkó Gáborné Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 3535 Miskolc, Hegyalja út 203. OM azonosító: 101 626 A szabályzat létrehozásának

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Hétpettyes Óvoda 1033 Budapest, Harrer Pál u.7. Szí-kör-Játék Tagóvoda 1032. Budapest, Solymár u.12-14 TH: 1032. Budapest,Törzs u.2 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A szabályzat készült: 2014. augusztus 21. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Kazi Mária intézményvezető Tartalomjegyzék Törvényi háttér... 3 Fogalmak... 3 A szabályzat területi hatálya... 3 A szabályzat személyi hatálya...

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bárdos Lajos Általános Iskola OM azonosító: 037313 Cím: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. http: www.bardosiskola.hu ; e-mail bardos@bardosiskola.hu Telefon/fax: 27-341-204; Fehér épület : 27-341-004; gazdasági

Részletesebben

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat 19. sz. melléklet Gyakornoki szabályzat 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. január 1-től visszavonásig 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

A Szerb Antal Gimnázium

A Szerb Antal Gimnázium Szerb Antal Gimnázium 1 Gyakornoki Szabályzat A Szerb Antal Gimnázium Gyakornoki szabályzata Készült: 2007. november Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. 1 Szerb Antal Gimnázium 2 Gyakornoki Szabályzat

Részletesebben

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyakornoki Szabályzata 2007. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT DARVAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2010 Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, 2008. július 1. P l á n k Tibor igazgató GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása...

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása... Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat célja... 4 6. A gyakornok

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Gyakornoki szabályzat 2007. december Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Készítette: Felülvizsgálta: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Név: Dátum: Aláírás Tormáné Győrfi Éva Csergő Vilmosné dr. Szabó Béla Mittler

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZGATÓ SZOLNOK 2007 1 A gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten. Gyakornoki Szabályzat. Készítette: Sebestyén Györgyi

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten. Gyakornoki Szabályzat. Készítette: Sebestyén Györgyi Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Gyakornoki Szabályzat Készítette: Sebestyén Györgyi 2014 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Bátonyterenye, Zrínyi út 1. Gyakornoki Szabályzat Készítette: Horváthné Tajti Ágnes igazgató 2013. szeptember 1. napjától Tartalom 1. Fogalmak...3

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben