A hallgatók fogadásának szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hallgatók fogadásának szabályzata"

Átírás

1 TAMOP Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP / Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi Óvodában Referencia- intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása GYAKORNOKI SZABÁLYZAT kiegészítése A hallgatók fogadásának szabályzata

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Fogalmak meghatározása A szabályzat jogszabályi háttere A szabályzat területi, személyi és időbeli hatálya, módosítása A szabályzat célja A gyakorlatvezető mentor kijelölése, feladata A mentor feladatai A hallgatók gyakorlati képzésében résztvevő kollégák A hallgató jelentkezése és fogadása A hallgató joga és kötelezettsége A hallgató feladatai A hallgatói szakmai gyakorlatok lebonyolítása A szakmai gyakorlatok célja A szakmai gyakorlat feladatai A hallgatók értékelése A szakmai gyakorlat zárása A hallgatókra vonatkozó érdekvédelmi és munkajogi rendelkezések Együttműködés a képzőhelyekkel Záró rendelkezések Mellékletek sz. melléklet: Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra sz. melléklet: Értesítés a hallgató fogadásáról sz. melléklet: Értesítés elutasításról sz. melléklet: Hallgatói-mentori munkaterv sz. melléklet: Emlékeztető szakmai gyakorlati megbeszélésről sz. melléklet: Hallgatók önértékelésének szempontjai sz. melléklet: Mentori értékelés szempontjai sz. melléklet: A hallgató értékelésének főbb területei sz. melléklet: A hallgató felkészítésének lehetséges főbb témakörei (a szakmai segítő, mentor számára) sz. melléklet: A hallgatói programban szereplők feladatai sz. melléklet: Mentor kijelölése sz. melléklet: A hallgató értékelése ellenőrzési területek, Szempontok sz. melléklet: Az összefüggő külső szakmai gyakorlatot vezető óvodapedagógus feladatai sz. melléklet: Intézményi hallgatói portfólió ellenőrző lista sz. melléklet: Hallgatói elégedettségi kérdőív sz. melléklet: Szempontok a foglalkozások elemzéséhez sz. melléklet: Szempontok esettanulmány készítéséhez sz. melléklet: Szempontok dokumentumelemzéshez

3 1. Bevezetés A pedagógusképzés területén a bolognai folyamat magyarországi átültetése felvetette a gyakorlati képzés minőségi megvalósításának kérdéseit. Mivel a képzés sikerének egyik alappillére a szakmai gyakorlatok/terepgyakorlatok eredményessége, gyakorlóhelyként igyekszünk olyan személyi, tárgyi és minőségi feltételeket teremteni, amely igazodik a jogszabályi, képzőhelyi, hallgatói és korszerű szakmai igényekhez. Felkészítjük a hallgatókat a képesítővizsga sikeres teljesítésére, hozzájárulunk a szakmai gyakorlat oldaláról olyan értelmiségi óvodapedagógusok képzéséhez, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodás gyermek tudatos nevelésére, fejlődésének elősegítésére, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítésére. A TÁMOP /2 pályázat jóvoltából intézményünk felkészül a kompetencia alapú oktatással kapcsolatosan a referencia-intézményi munkára. A projekt lehetőséget nyújt e szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás referenciaintézményi munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba. Pedagógusaink szakmai továbbképzéseken vettek részt, melyeken képessé váltak meglévő tapasztalataik, tudásuk átadására, biztosítva ezzel a kompetencia-alapú oktatás minél szélesebb körben történő elterjesztését. Az intézmény fejlesztési terve tartalmazza a referenciaintézményi szerep ellátásához szükséges képzéseket, feladatokat, melyben 5 pedagógus érintett. A jelen pályázatban három óvodapedagógusunk vett részt A gyakorlatvezető mentorpedagógusok felkészítése elnevezésű 60 órás képzésen: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Priskin Ágota A csoportmunkában és egyénileg megoldott gyakorlatok és problémahelyzetek hozzájárultak a megváltozott pedagógus kompetenciák értelmezésének megértéséhez, a korszerű konfliktuskezelési technikák alkalmazásához, a reflektív módszerek alkalmazásához, az önfejlesztéshez, a mentorszerep magabiztos vállalásához. A több éves óvodapedagógusi pályán szerzett kompetenciáink lehetővé teszik a mentor szerepének felvállalását, a hallgatók széles körű segítését. Megszerzett ismereteinket, 3

4 képességeinket motiváló módon tudjuk alkalmazni a mindennapi nevelő munkánk, valamint a pedagógus/hallgató kollégáinkkal való együttműködés során. Képesek vagyunk a hallgatók munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására, a hallgatókkal történő segítő kapcsolat kialakítására, a folyamatos, személyes támogatásra. A hallgató szakmai támogatásáért a mentor felel, de az egész intézmény nyitott és támogató környezetet biztosít a hallgató kompetenciáinak fejlesztése érdekében. Szeretnénk aktívan hozzájárulni a hallgató pedagógussá válásához. A hallgató munkájához saját teret (pl. asztal), a megbeszélésekhez nyugodt környezetet biztosítunk az intézményben. Óvodavezetői jogköröm alapján ezért a következő Szabályzatot adom ki a felsőoktatási intézmények hallgatói, valamint OKJ-s képzéseken résztvevők SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézményében töltendő szakmai gyakorlatára vonatkozóan. 2. Fogalmak meghatározása Hallgató: felsőoktatási intézmény vagy más felnőttképzési szervezet képzésére felvételt nyert személy. Képzőhely: az a felsőoktatási intézmény vagy felnőttképzési szervezet, melyben a hallgató alap-, mester- vagy OKJ-s képzésben vesz részt. Gyakorlóhely: a szakmai gyakorlat külső helyszíne, SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Külső szakmai gyakorlat: alap -, mester- vagy OKJ-s képzésben erre alkalmas külső gyakorlóhelyen teljesítendő gyakorlati oktatás. Mentor/gyakorlatvezető óvónő: a gyakorlóhelyen dolgozó óvodapedagógus, aki az óvodai gyakorlatok során a konkrét tevékenységbe, óvodai munkába vezeti be a hallgatókat, segíti a hallgatók beilleszkedését, szakmai tapasztalatok megszerzését. Gyakorlatvezető tanár: a felsőoktatási intézmény hallgatójának a képzéssel párhuzamosan folyó szakmai gyakorlati képzésének vezetésére gyakorlóhelyen vagy más külső közoktatási intézményben megbízott gyakorlatvezető tanára. 4

5 Hallgatói-mentori munkaterv: A hallgató és a gyakorlatvezető mentor által közösen összeállított egyéni fejlődési terv, mely a képzőhely által kiadott képzési cél elérését szolgálja. Hallgatói portfólió: a gyakorlatai során a hallgató által kiválasztott, adott kompetenciák elérésének adott színvonalát bemutató, illusztráló dokumentumok és az ezekre vonatkozó reflexiók rendezett gyűjteménye, a kompetencia alapú képzés szabályozásának és értékelésének egyik eszköze. A hallgatói portfólió elkészítéséért a hallgató felelős. Intézményi-hallgatói portfólió: a gyakorlat során a hallgatóval kapcsolatos dokumentációk összessége. Az intézményi-hallgatói portfólió elkészítésért a gyakorlatvezető mentor felelős. 3. A szabályzat jogszabályi háttere A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet 276/2009 (XII. 4.) Kormányrendelet Az alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet módosítása 228/211 (X. 28.) Kormányrendelet Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. A szabályzat területi, személyi és időbeli hatálya, módosítása Jelen szabályzat a SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézményében (7682 Bükkösd, Ságvári Endre utca 3.) szakalkalmazotti munkakörben dolgozó, valamint a külső szakmai gyakorlatukat intézményünkben teljesítő hallgatókra vonatkozik. Jelen szabályzat visszavonásig érvényes. 5

6 A szabályzatot felül kell vizsgálni, és módosítani kell amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás következik be, valamint amennyiben a nevelőtestület legalább fele írásban kéri. 5. A szabályzat célja A szabályzat célja a szakmai gyakorlatok lebonyolításának előírása, javaslattétel a gyakorlatok tartalmi megvalósítása és a hallgatók értékelése tekintetében. A hallgatók felkészítésének, beilleszkedésük segítésének megalapozása, a szakmai gyakorlat feltételeinek rögzítése, annak érdekében, hogy segítse a tudásuknak, képességeiknek, készségeiknek fejlesztését, alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket az óvodapedagógusi hivatás iránt, segítse az oktatás ágazati céljaival, az intézményi célokkal való azonosulásukat. A hallgató folyamatban lévő ismereteinek elmélyítése, kiegészítése, az óvodapedagógusi munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat megszerzésével együtt járó folyamatok szabályozása. 6. A gyakorlatvezető mentor kijelölése, feladata A mentor ismeri az intézmény működését, szervezeti kultúráját, kellő szakértelemmel és kiváló belső kapcsolatokkal rendelkezik, képes magatartásmintákat közvetíteni, jól kommunikálni, tudását, tapasztalatait átadni, példát mutatni. A gyakorlatvezető mentorokat az intézmény vezetője jelöli ki a megfelelő végzettséggel, gyakorlati és átfogó elméleti ismeretekkel rendelkező szakalkalmazottak közül, az intézményben legalább öt éve alkalmazott, legalább tíz éves gyakorlattal rendelkező pedagógusai közül. Kivételes esetben az óvodavezető az ötéves szakmai gyakorlat intézményben való letöltésére vonatkozó feltételtől eltérhet. Alapfeltétel, hogy a pedagógus a TÁMOP pályázat keretében, vagy más módon részt vett A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése elnevezésű 60 órás akkreditált képzésen és tanúsítványt szerzett. 6

7 Az óvodavezető a mentor kijelölése előtt szóban tájékoztatja az érintett óvodapedagógust, aki méltánylást érdemlő személyes körülményeire tekintettel kérheti a kijelölés mellőzését, amelyről azonban az óvodavezető dönt. A szakmai mentort feladatainak ellátására szóló kijelölést írásban kell megadni. A kijelölésben meg kell határozni azokat a szakterületeket, amelyekre a segítői tevékenység irányul. A kijelölés határozott időtartamra szól. A kijelölés tudomásulvételét a mentor aláírásával igazolja. A kijelölés egy példányát az óvodapedagógus személyi anyagában el kell helyezni A szakmai segítő/mentor munkaköri leírásában jelölni kell a három évre szóló szakmai segítői feladattal megbízást. (a munkaköri leírás módosítása csak közös megegyezéssel történhet) A szakmai segítőt/mentort feladatai ellátásáért (látogatás, konzultáció) kiemelt munkavégzésért járó kereset - kiegészítésként a felhasznált órákra számított óradíjának megfelelő díjazás illeti meg. Lásd: 11. sz. melléklet: A mentor kijelölése 6.1 A mentor feladatai A mentor kijelölését követően gondoskodik arról, hogy a hallgató a jelen szabályzatot megismerje; a szakterületéhez tartozó követelmények tekintetében az írásos dokumentumokat a hallgatónak átadja, vagy a hozzáférési helyéről tájékoztatja. A mentor a hallgató részére támogatást nyújt a munkahelyi beilleszkedéshez, az intézmény működésének megismeréséhez, a szakmai feladatok ellátásához szükséges módszerek, ismeretek elsajátításához, az eszközrendszer alkalmazásához. Segítséget nyújt az együttműködéshez, a konfliktushelyzetek megoldásához. Támogatja a hallgató szakmai és személyes fejlődését. Lehetőséget biztosít a hallgató részére az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek gyakorlati megvalósításának bemutatására alkalmas foglalkozások látogatására 7

8 A hallgatóval egyeztetve elkészíti a hallgatói-mentori munkatervet. A látogatások (hospitáció) időpontjait, témáját hallgató az intézményvezetővel, a mentorral, illetve a bemutató pedagógussal egyeztetve egy előre ütemezi. Az intézményvezetővel jóváhagyatja a hallgatói- mentori munkatervet. Lásd: 4. sz. melléklet: Hallgatói-mentori munkaterv Segíti és felkészíti a hallgatót o az általános követelményekben meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, szabályzatok, intézményi szokások megismerésére, értelmezésére; o az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szakszerű alkalmazására, o a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott módszereknek, segédleteknek és eszközöknek célszerű megválasztására, o a foglalkozás előkészítésével, megtervezésével és eredményes magatartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, tervezetek készítése, módszerek átadása, o a munkakörrel kapcsolatos egyéb feladatok ellátására, pl. részvétel a szakmai teamek munkájában, a munkakörhöz kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat ellátása, az intézményi struktúra és feladatok megismertetése, a helyi kommunikációs szokások megismertetése; o a gyermekekkel, szülőkkel, a nevelésben résztvevőkkel, valamint más szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés formáira. Rendelkezésre áll a teendők és problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához. a hallgató kérésére konzultációt biztosít. Segíti, és folyamatosan ellenőrzi a hallgatói teljesítést. Látogatja a hallgató foglalkozásait. A látogatásról feljegyzést készít, amelyben megfogalmazza a tapasztalatait. Szóban és írásban értékeli a hallgató teljesítményét, és iránymutatást ad a továbbiakhoz. Az írásbeli munkák ellenőrzése során megállapítja észrevételeit, a 8

9 szükséges javaslatokat megteszi, tapasztalatait a hallgatóval megbeszéli, ezzel megalapozza a hallgató minősítését. Lehetőséget ad az önreflexióra. Az értékelésbe bevonja mindazokat a kollégákat, akik az adott időszakban részt vettek a hallgató gyakorlati képzésének segítésében. Az értékelését minden esetben összeveti a hallgató önértékelésével. Célja a problémák feltárása, megbeszélése, illetve a következő időszak fejlesztési területeinek és a résztvevők feladatainak meghatározása. A megállapodást írásban rögzítik. Időben elkészíti az intézményi-hallgatói portfóliót. Időben megküldi a képzőhelynek a véleményét, értékeléseit. Lásd: 5. sz. melléklet: Emlékeztető szakmai gyakorlati megbeszélésrő 7. sz melléklet: Mentori értékelés szempontjai; 8. sz. melléklet: A hallgatók értékelésének főbb területei; 9. sz. melléklet: A hallgató felkészítésének lehetséges főbb témakörei; 12. sz. melléklet: A hallgató értékelése, ellenőrzési területek, szempontok; 13. sz. melléklet. Az összefüggő külső szakmai gyakorlatot vezető óvodapedagógus feladatai; 14. sz. melléklet. Intézményi-hallgatói portfólió ellenőrzési lista; 16. sz. melléklet: Szempontok a foglalkozások elemzéséhez; 7. A hallgatók gyakorlati képzésében résztvevő kollégák A hallgatók gyakorlati képzésében a gyakorlatvezető mentoron kívül részt vehetnek más kollégák is: bemutató foglalkozás megtartására felkért kolléga, speciális intézményi feladatot ellátó kolléga (pl. gyermekvédelmi felelős, védőnő), felső- vagy középvezetők. Lásd: 10. sz. melléklet: A hallgatói programban szereplők feladatai 8. A hallgató jelentkezése és fogadása A hallgatók egyénileg, a felsőoktatási intézmény vagy a felnőttképzési szervezet munkatárásán keresztül jelentkezhetnek szakmai gyakorlatuk teljesítésére. A jelentkezési lap letölthető az intézmény weboldaláról, majd elektronikusan postázandó a weboldalon megjelölt elektronikus levélcímre. Lásd: 1. sz. melléklet: Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra 9

10 A hiánytalanul kitöltött, elektronikusan beérkező jelentkezésre a hallgatók fogadásának szervezésével megbízott intézményvezető 10 munkanapon belül válaszol az augusztus 20. és június 30. közötti időszakban. Fogadás és elutasítás esetén is a feladattal megbízott intézményvezető visszajelzést küld a hallgatónak. Fogadás estén a felsőoktatási intézménynek is megküldi a szükséges igazolást. Pozitív visszajelzéskor a levél tartalmazza a kijelölt mentor nevét, elérhetőségét, végzettségét, valamint az első mentor-hallgatói találkozó helyszínét és időpontját. A mentort a hallgatók fogadásának szervezésével megbízott óvodavezető jelöli ki. Lásd: 2. sz. melléklet: Értesítés fogadásról 3. sz. melléklet: Értesítés elutasításról 9. A hallgató joga és kötelezettsége 9.1 A hallgatónak joga van arra, hogy a szakmai követelményrendszert részére elmagyarázzák, a különböző szakterületek elsajátításához szükséges írásos intézményi és jogszabályi anyagokat megkapja, az óvoda vezetőjétől, a mentorától alkalmanként kérdezzen; szükség esetén konzultációs órát kérjen, a gyakorlati készségek fejlesztése érdekében részt vegyen a mentor, munkaközösség-vezető vagy más, nagy tapasztalattal rendelkező óvodapedagógus foglalkozásán, előzetes megbeszélés alapján, teljesítménye értékelését részére segítő szándékkal, indokolással alátámasztva kifejtsék; az értékelésre, minősítésre észrevételt tegyen, 9.2 A hallgató kötelezettsége, hogy a legteljesebb mértékben együttműködjön az óvodavezetővel, mentorral, a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket folyamatosan megszerezze, tudásáról szabályzatban ill. a képzők által előírt módon számot adjon, 10

11 hallgatói feladatainak teljesítésével, a beszámolással kapcsolatban felmerülő akadályoztatásáról szakmai vezetőjét/mentorát közvetlen felettesét, az óvodavezetőt azonnal értesítse, részt vegyen a nevelőtestület munkájában, 10. A hallgató feladatai A hallgató feladata, hogy a mentori tervben ill. a képzők által előírt és meghatározott rend szerint megismerje: o az óvoda nevelési programját, szervezeti és működési szabályzatát, o minőségirányítási programját, házirendjét, o az óvoda pedagógiai célkitűzéseit, alapelveit, értékrendjét, azok gyakorlati megvalósulását, o a gyermekek, a szülők, a pedagógusok jogait és kötelességeit, o a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket, o a nevelési, tanügyi dokumentumok alkalmazását, o a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, o az intézménybe járó gyermekek sajátos felkészítésének problémáit. A hallgató a mentor támogatásával felkészül az általa tanult, a munkakörrel kapcsolatos tervező munkára, e körben o az óvoda nevelési programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások megismerésére, értelmezésére és alkalmazására, o a gyermekek foglalkozásainak felépítésére, az alkalmazott módszerekre, eszközökre, azok célszerű megválasztására, o az előkészítéssel, tervezéssel és eredményes nevelőmunkával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására. A hallgató a mentor irányításával elvégzi az általános pedagógiai képességek fejlesztésére irányuló gyakorlati feladatokat. Eközben foglalkozás - látogatásokat, adatgyűjtéseket, elemzéseket végez, gyakorlati tapasztalatait szakszerűen dokumentálja. A hallgató a képző által előírt módon és rendben ad számot a szakmai követelmények teljesítéséről, melyet a képző szabályoz. 11

12 11. A hallgatói szakmai gyakorlatok lebonyolítása Az első mentor - hallgató találkozó legfontosabb feladata a hallgatói-mentori munkaterv elkészítése. A hallgatói-mentori munkaterv tartalmazza a szakmai gyakorlat konkrét, részletezett feladatait, azok helyét és ütemezését. A feladatok meghatározásakor a gyakorlatvezető mentor figyelembe veszi a hallgató választott szakjának képzési követelményeit, a képzőhely elvárásait, a szakmai gyakorlat óraszámát, a hallgató érdeklődési területeit. Ezen tényezők figyelembevételével próbál optimális feladatlistát illetve egyéni fejlődési programot összeállítani. A mentor a képzőhely formanyomtatványait, elemzési szempontsorát használja. Amennyiben a képzőhely nem küld munkaterv nyomtatványt, illetve más tájékoztatókat, jelen szabályzat mellékletében található űrlapot alkalmazza, valamint a mellékletben található szempontok szerint végzi a foglalkozások elemzését, dokumentumelemzést, esettanulmány készítését. Lásd: 4. sz. melléklet: Hallgatói-mentori munkaterv űrlapja A gyakorlatvezető mentor és a hallgató első és utolsó találkozójáról mindenképpen, de magasabb óraszámú gyakorlat esetén legalább 100 óránként emlékeztető készül a több tartalmi területet is érintő megbeszélésekről, mentori javaslatokról és megállapodásokról. Lásd: 5. sz. melléklet: Szakmai gyakorlat emlékeztető űrlapja Ha a képzőhely nem ír elő konkrét tevékenységeket a teljes terepgyakorlati óraszámra, a mentor a következő tartalmi elemek közül választ: 12

13 Tevékenység A) Felkészülés, megbeszélés B) Foglalkozások tervezése, vezetése C) Hospitálás E) Intézményi dokumentumok megismerése F) Adminisztrációs tevékenység G) Szakmai együttműködésekben való részvétel H) Más intézményi tevékenységek megismerése Tartalmi elem Megbeszélés a mentorral o Foglalkozások előzetese megbeszélése o Fogalakozások értékelése (felkészültség, foglalkozás szervezése, foglalkozás felépítése, foglalkozás vezetése) Önálló intézményi felkészülés (pl. gyermekek megismerése (személyi anyagok), eszközök készítése) Önálló intézményen kívüli felkészülés Egyéb Óvodai foglalkozások vezetése (kiscsoportos, csoportos) Művelődési intézményi előadás, rendezvény szervezése, vezetése Kirándulás szervezése, vezetése Ünnepélyek, megemlékezések szervezése, vezetése Egyéb tevékenységek szervezése, vezetése Hospitálás a mentor foglalkozásain Hospitálás más pedagógusok, foglalkozásain Hospitálás az intézmény TEHETSÉGMŰHELY foglakozásain Egyéb Alapító Okirat SZMSZ PP Házirend IMIP Munkaköri leírás Egyéb A pedagógiai, tevékenységhez kapcsolódó nyomtatványok kitöltése Hallgatói portfólió készítése Egyéb Mentori, nevelőtestületi megbeszélések Munkaközösségi megbeszélések Intézményi team megbeszélések Egyéb megbeszélések Az intézmény más szervezeti egységei munkájának megismerése ( pedagógiai szakszolgálati tevékenység, nevelési tanácsadás, pedagógiai szakmai szolgáltatói tevékenység) Gyermekvédelem Minőségirányítás Könyvtár Szülőkkel való együttműködés (részvétel szülőkkel való megbeszélésen, szülői értekezleten, fogadóórán, családlátogatáson) Egyéb tevékenységek megismerése

14 12. A szakmai gyakorlatok célja A szakmai gyakorlatok célja, hogy a hallgatók az elméleti és szaktárgyi tanulmányaik során szerzett ismereteik és kompetenciák gyakorlati alkalmazásával tapasztalatot és jártasságot szerezzenek a folyamatos óvodai nevelő és fejlesztőmunka tervezésében, szervezésében és magvalósításában. Megismerjék a 3-7 éves korosztály komplex és differenciált, egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségfejlesztésének sokrétű tevékenységét, s képessé váljanak értékek, erkölcsi normák közvetítésére A szakmai gyakorlat feladatai Olyan képességek kialakítása, fejlesztése, melyek lehetővé teszik a tudatos nevelő- fejlesztő tevékenységet a gyerekek fejlettségi szintjéhez igazodva. A hivatásszeretet és hivatástudat megalapozása. A humanista, gyermekközpontú szemlélet kialakítása. A toleráns, együttműködő, gyermekeket segítő nevelői beállítódás erősítése. Önismeretre, önértékelésre, és önfejlesztésre épülő, kreatív magatartásra, nevelés. A gyakorlat során ismerkedjenek meg a hallgatók a komplex óvodai neveléssel, a nevelőmunkát befolyásoló pedagógiai programokkal, az óvodai nevelés nemzetközi és hazai törekvéseivel. A gyermekek egyéni fejlődési ütemét és szükségleteit figyelembe vevő differenciáltan fejlesztő óvodapedagógus szemlélet és magatartás kialakítása. Az elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok szintézisének biztosítása. Az általános és szakmai műveltségre alapozott pedagógiai készségek, képességek, pedagógus kompetenciák fejlesztése. 13. A hallgatók értékelése A hallgatók értékelése a képzőhely követelményeinek és elvárásainak megfelelően történik. A szóbeli értékelés folyamatos, a foglalkozások megtartása után minden esetben sor kerül rá. A végső, írásos értékelés elsősorban a mentor véleményét tükrözi, de

15 kialakításakor figyelembe veszi a hallgató önértékelését, a hallgató tevékenységét esetlegesen követő kollégák vagy vezetők véleményét. A hallgatónak lehetőséget kell adni, hogy észrevételeit, megjegyzését az értékeléssel kapcsolatosan megtegye, esetleg írásban rögzítse. Amennyiben a képzőhely nem ad szempontokat a hallgató értékeléshez a gyakorlatvezető mentor a jelen szabályzat mellékleteiben szereplő szempontsorokat alkalmazza. Lásd: 6. sz. melléklet: A hallgatók önértékelésének szempontjai 7. sz. melléklet: A mentori értékelés szempontjai 14. A szakmai gyakorlat zárása A szakmai gyakorlat végén a gyakorlatvezető mentor és a hallgatók fogadásának szervezésével megbízott intézményvezető összeállítja az intézményi hallgatói portfóliót. Ez az intézmény irattárába kerül. Elkészítésével igazolja intézményünk a szakmai gyakorlat teljesülését. A portfólió tartalmazza: Ellenőrző lista Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra Értesítés fogadásról Szakmai gyakorlat emlékeztetői Hallgatói-mentori munkaterv Mentori értékelés A képzőhelynek kiadott értékelés, igazolás, egyéb dokumentum Hallgatói elégedettségi kérdőív A gyakorlatvezető mentor dotációjának dokumentumai Lásd: 14. sz. melléklet: Intézményi-hallgatói portfólió ellenőrzési lista 15. sz. melléklet: Hallgatói elégedettségi kérdőiv A felsőoktatási képzések nagy részén követelmény a Hallgatói portfólió elkészítése. A Hallgatói portfólió a gyakorlatai során a hallgató által kiválasztott, adott kompetenciák elérésének adott színvonalát bemutató, illusztráló dokumentumok és az ezekre 15

16 vonatkozó reflexiók rendezett gyűjteménye, a kompetencia alapú tanárképzés szabályozásának és értékelésének egyik eszköze. Amennyiben a képzőhely nem határozza meg a portfólió kötelező tartalmi elemeit, lehetséges tartalmi elemek lehetnek a következők: Intézmény bemutatása Csoport, egyén bemutatása Hospitálási napló Foglalkozási tervezetek Záró-foglalkozás terve Záró-foglalkozás jegyzőkönyve Egyéni fejlesztési tervek Esettanulmányok Szakcikk összegzése, értékelése Megfigyelések Összegzés, tapasztalatok, pályakép esszé A gyakorlatvezető mentor igény szerint segítséget nyújthat a portfólió tartalmának meghatározásához. A hospitálási napló, a foglalkozási tervezetek, a záró-foglalkozás tervezete csak a mentor láttamozása után kerül a portfólióba. Lásd: 17. sz. melléklet: Szempontok esettanulmány készítéséhez; 18. sz. melléklet: Szempontok dokumentumelemzéshez 15. A hallgatókra vonatkozó érdekvédelmi és munkajogi rendelkezések A gyakorlati képzés tekintetében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében a hallgatót megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A hallgató foglalkoztatására alkalmazni kell a Munka Törvénykönyve ának (1)-(4) bekezdését, ának (1) bekezdését, ának (1)-(2) bekezdését, valamint a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A hallgató a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében - a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint - jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában a munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a gyakorlati képzés szervezőjét, munkaviszonyon a hallgatói jogviszonyt kell érteni. 16

17 A hallgató az intézmény dolgozóihoz hasonlóan köteles betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a Házirendben foglaltakat. A gyakorlati képzés keretében elkövetett hallgató kötelességszegés esetén a fegyelmi eljárást a felsőoktatási intézmény folytatja le. Ilyen vonatkozású indítványt a gyakorlóhely vezetője tehet. Ha a hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. Amennyiben a gyakorlóhely okoz kárt a hallgatónak a gyakorlati képzéssel összefüggésben, vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A gyakorlóhely a felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 16. Együttműködés a képzőhelyekkel A képzőhelyekkel való együttműködés elsődlegesen az intézményvezető feladata. Az intézmény törekszik a jó munkakapcsolat kialakítására, a képzőhely és gyakorlóhely számára egyaránt előnyös együttműködési megállapodás rögzítésére. Intézményünk minden esetben lehetőséget biztosít a gyakorlatvezető tanár, a gyakorlatvezető mentor és a hallgató igény szerinti találkozóinak realizálásához. 17. Záró rendelkezések A Hallgatók fogadásának szabályzatában foglaltakat az intézmény nevelőtestülete nevelőtestületi értekezletén megismerték és véleményezték. A szabályzat a nevelőtestület véleményének kikérése után került kiadásra. A Hallgatók fogadásának szabályzatát az óvodavezető a hatályba lépés napján közzéteszi (papír alapon a helyben szokásos módon), és től az intézmény honlapján: A Hallgatók fogadásának szabályzatát a szakalkalmazotti testület ülésén véleményezte és.. számú határozatával elfogadta. Bükkösd, óvodavezető 17

18 18. Mellékletek 1. számú melléklet SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd Ságvári E.u. 3. Telefon: 06 73/ Hallgató neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAKMAI GYAKORLATRA Hallgató elérhetősége ( cím vagy telefonszám): Hallgató képzőhelyének neve, címe: Hallgatói szak/évfolyam/tagozat megnevezése: Hallgató képzési formájának megnevezése Szakmai képzés képzőhelyi koordinátorának neve: Szakmai képzés képzőhelyi koordinátorának elérhetősége: Szakmai gyakorlat megnevezése: Szakmai gyakorlat színtere Szakmai gyakorlat összes óraszáma: Szakmai gyakorlat teljesítésének tervezett időtartama: Az elvégzendő feladat részletezése Kelt: Bükkösd, 20..év..hó..nap 18

19 2. számú melléklet SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd Ságvári E.u. 3. Telefon: 06 73/ ÉRTESÍTÉS A HALLGATÓ FOGADÁSÁRÓL Tisztelt (hallgató neve)! Örömmel értesítem, hogy elfogadtuk jelentkezését az intézményünkben töltendő (gyakorlat megnevezése) szakmai gyakorlatára. Egyúttal a következőkről tájékoztatom: Kijelölt gyakorlatvezető mentora: A gyakorlatvezető mentor elérhetősége: Az első találkozó helyszíne: Az első találkozó időpontja: Üdvözlettel: Kelt: 19

20 3. számú melléklet SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd Ságvári E.u. 3. Telefon: 06 73/ ÉRTESÍTÉS ELUTASÍTÁSRÓL Tisztelt (hallgató neve)! Sajnálattal értesítem, hogy nem tudjuk biztosítani (gyakorlat megnevezése) szakmai gyakorlatának intézményünkben történő teljesítését. Az elutasítás indoklása: Üdvözlettel: Kelt: 20

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HALLGATÓK FOGADÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HALLGATÓK FOGADÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HALLGATÓK FOGADÁSÁNAK SZABÁLYZATA Verzió: 1.0 Hatályba lépés időpontja: 2010. május 1. Jóváhagyta:

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Székesfehérvár 2015 Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Arany EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája. (8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4.

Arany EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája. (8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. Arany EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája (8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4.) Hallgatók fogadásának szabályzata Verzió: 1.0 Hatályba lépés

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT CSODAPÓK ÓVODA

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT CSODAPÓK ÓVODA BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT CSODAPÓK ÓVODA 1104 Budapest, Mádi u. 127. Tel/fax: (06-1) 260-3362 Internet: w3.enternet.hu/csodapok email: csodapok@enternet.hu Iktatószám: GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA OM: 201901 GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Készült: 2014. augusztus Készítette: Kékesi-Szabó Csilla óvodavezető Érvényes: 2014. szeptember 1. napjától 1 Tartalom 1.Fogalmak.3 2.A szabályzat

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

KŐBÁNYAI CSODAPÓK ÓVODA 1104 Budapest, Mádi utca 127.

KŐBÁNYAI CSODAPÓK ÓVODA 1104 Budapest, Mádi utca 127. KŐBÁNYAI CSODAPÓK ÓVODA 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám: GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

1. A szabályzat célja

1. A szabályzat célja 1. A szabályzat célja A gyakornokok ismereteinek, képességeinek, készségeinek fejlesztéséhez, a gyakorlati tapasztalatszerzéshez, a pedagógusmunka iránti elkötelezettség erősítéséhez támogató intézményi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK A SZABÁLYZAT CÉLJA A SZABÁLYZAT FELELŐSE A SZABÁLYZAT TERÜLETI

Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK A SZABÁLYZAT CÉLJA A SZABÁLYZAT FELELŐSE A SZABÁLYZAT TERÜLETI Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola OM: 035462 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK... 3 2. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 3. A SZABÁLYZAT FELELŐSE...

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZABÁLYZATA

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZABÁLYZATA SZABÁLYZAT A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 100921 SZABÁLYZATA A NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ PEDAGÓGUS VÉGZETTSÉGŰ ALKALMAZOTTAK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSÁRÓL A nevelőtestület elfogadásának dátuma:

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Kerületi Nevelési Tanácsadó 1157 Budapest, Hartyán köz 3. Gyakornoki Szabályzat Készült: Budapest, 2009. augusztus 11. Elfogadva:

Részletesebben

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról 2016.09.01. NOS SZABÁLYZAT A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról ALMAFA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4646 EPERJESKE, KOSSUTH UTCA 74. 0 A nevelőtestület

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Gyakornoki szabályzat 1 Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület a 2014. október 14-én a nevelőtestületi ülésén véleményezte. Érvényes:

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Gyakornoki szabályzat Készítette: 2014/2015.. Füves Zsuzsanna főigazgató 1 Bevezetés Készült: 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján a Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1. Telefon / Fax: 53 / 374 016 Email: mosolygoalma4@freemail.hu www.mosolygoalmaovoda.hu HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Tartalom 1. Fogalmak... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 2 3. A szabályzat

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28.

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28. SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA Készítette: Vetési Márta SZOLNOK 2015. augusztus 28. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk az óvodáról 3 1. Fogalmak... 4 2. A szabályzat területi hatálya. 4 3. A szabályzat személyi hatálya..

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda Pilisvörösvár, Zrínyi 48. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Pilisvörösvár, 2015. szeptember 1. Lovász Ferencné Óvodavezető 1. Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje. Gyakornoki Szabályzata. Bácsalmás, szeptember 01.

A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje. Gyakornoki Szabályzata. Bácsalmás, szeptember 01. A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje Gyakornoki Szabályzata Bácsalmás, 2016. szeptember 01. 1 BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDÉJE..

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat Függelék 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat 1. számú Gyakornoki nyilvántartás Gyakornok neve, születési helye és ideje Munkakör Értékelés Óvodapedagógus Gyakornoki idő Szakmai vezető neve,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben