A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév"

Átírás

1 A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2013/2014. tanév Készítette: Pozsgay Zoltán igazgató Jóváhagyta: Az Iskola nevelőtestülete

2 Bevezetés A munkatervet a Pedagógiai Program, a tanévzáró értekezleten elhangzott javaslatok, a kompetencia-mérés, a tanév végi eredmények, a vizsgák eredményei, valamint a munkaközösségvezetők által benyújtott munkatervi javaslatok, valamint a munkaterv végén felsorolt jogszabályok alapján állítottuk össze. A feladatok meghatározásánál figyelembe vettük a nyáron megjelent új jogszabályokat, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság szakképzésre vonatkozó döntéseit, a beiratkozott tanulók létszámainak alakulását, valamint eloszlását az egyes feladatellátási helyek szerint. Fontos alapdokumentumnak tekintettük a többször módosított, s a Köznevelésről szóló évi CXC. törvényt, annak többször módosított végrehajtási rendeletét, a 229/2012. kormányrendeletet. Intézményünk működését a többször módosított 20/2012.EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, a 110/2012. kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról és alkalmazásáról, a többször módosított 51/2012. EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről továbbá a megelőző bekezdésben foglalt, fentebb jelzett jogszabályok határozzák meg. A szakképzési évfolyamokon a többször módosított évi CLXXXVII. számú, a szakképzésről szóló törvényt, a 14/2013. NGM. rendelet a szakképzési kerettantervekről, a 314/2013. NGM rendelet a szakképzési megállapodásról szóló jogszabályokat vettük alapul. Kollégiumi tevékenységünket az 59/2013. a kollégiumi alapprogram kiadásáról szóló EMMI rendelet alapján szerveztük meg. Az iskolai sporttevékenység szervezésénél a 16/2004.(V.18.) OM-GYISM együttes rendelet alapján járunk el. Tanév végi vizsgák szervezésénél alkalmazzuk a többször módosított 100/1997. kormányrendeletet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Figyelembe vettük a 315/2013. NGM rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló, valamint a 20/2007. SzMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól rendeleteket. Az intézményi dolgozók alkalmazása és juttatásai tekintetében alapvető dokumentumként vettük figyelembe a 326/213. kormányrendeletet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről. A pedagógusok óraszámának megállapításánál is erre a jogszabályra hagyatkoztunk. Az idei tanévtől a 9. évfolyamra felvett szakiskolai és szakközépiskolai tanulók a 14/2013. NGM rendelettel kiadott szakképzési kerettanterv szerint kezdték meg tanulmányaikat. A szakiskola 10. évfolyamán tanuló diákok a 20/2010. OKM rendeletben, valamint a 8198/2010. SzMM közleményben kiadott kerettanterv alapján sajátítják el szakmájuk alapjait. 2

3 A szakiskola 11. és 12. szakképző évfolyamán tanuló diákok a szakképzésről szóló CLXXXVII. törvény 92. (1) bekezdése alapján az évi, a szakképzésről szóló LXXVI. törvény alapján fejezik be tanulmányaikat. A szakközépiskola 10. és magasabb évfolyamain a korábbi kerettantervek szerint folyik az oktatás. Az érettségire épülő szakképzések esetében a 150/2012. kormányrendeletben kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a 14/2013. NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv szerinti képzés folyik. A 10. évfolyam elvégzése után szakmai képesítést szerzett diákok a 10/2003. OM rendeletben kiadott kerettanterv szerint készülhetnek fel az érettségire. Nevelési és oktatási feladatainkat a Fenntartó által is jóváhagyott Pedagógiai Programunk, a Fenntartó által a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatallal kötött szakképzési megállapodás alapján szervezzük. Határidős feladatinkat a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. EMMI rendelet alapján szervezzük meg. Gyermekvédelmi feladatainkat a többször módosított évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, továbbá a többször módosított 149/1997 kormányrendelet alapján terveztük meg. A pedagógus továbbképzések tervezésénél, átképzéseknél meghatározó a 346/2013. kormányrendelet, továbbá a köznevelésről szóló évi CXC. törvény 3. számú melléklete. A diákigazolványok kezelésénél, kiadásánál és nyilvántartásánál a többször módosított 362/2011. Kormányrendeletet, továbbá az Oktatási Hivatal útmutatásait alkalmazzuk. Az alkalmazott munkavédelmi szabályokat és feladatokat a évi I. törvény határozza meg. A tűzvédelemmel kapcsolatban a többször módosított, a tűz elleni védekezésről szóló, évi XXXI. törvény előírásait alkalmazzuk. A felnőtt szakképzésben alkalmazzuk a 207/2013. törvényben meghatározottak szerint járunk el. A tankönyvrendelésnél alkalmazzuk a 16/2013.EMMI. rendeletet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyv ellátás rendjéről. 3

4 Általános információk A tanítás nélküli munkanapokon a munkaidő a Munka törvénykönyvében meghatározott napi 8 munkaóra reggel 7.30-tól ig. A munkaidő-nyilvántartást a beléptető-rendszer használatával kell vezetni. Munkaidőnyilvántartás vezetésére a kötetlen munkaidőben foglalkoztatott vezetőkön kívül mindenki kötelezett. A tanév munkarendjét az Iskola honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A tanév főbb eseményeivel kapcsolatos részletesebb információk és feladatok kiadására az iskola belső levelezési rendszerén, illetve az iskolai belső hálózaton kerül sor. A Tanévi munkaterv táblázatos kivonata a tanév munkarendjének 1. számú mellékletét képezi. A Tanév eleji munkaterv a tanév munkarendjének 2. számú mellékletét képezi. Az egyes munkaközösségek munkatervei a tanév munkaterének 3. számú mellékletét képezik. Az ellenőrzési terv a tanévi munkaterv 4. Számú mellékletét képezi. A Munkaterv elfogadása A munkaterv a nevelő testület, a szülői szervezet, a diákönkormányzat jóváhagyásával, valamint a Fenntartó elfogadásával lép életbe. A véleményezések kezdeményezéséért felelős: igazgató Kiemelt feladataink A kiemelt feladatok összegző vezérelveket tartalmaznak, melyek felelőssel és határidővel történő kibontására a Részletes munkaterv fejezetben kerül sor. A tanév indításával kapcsolatos feladatok: Jogszabályi feladatok: Az oktatási rendszer átalakítása a jogszabályi környezet változásával is jár. A megváltozott jogszabályoknak megfelelő képzési rendszer kialakítása, az iskolai alapdokumentumokban a szükséges módosítások végrehajtása. 4

5 Személyi feltételek: Az iskola alapító okiratában és működési engedélyében meghatározott képzések személyi feltételeit az Nkt. 3. számú melléklete szerint kell biztosítani. A beiratkozott tanulók osztály-, csoportkialakítása az Nkt.4. számú mellékletének megfelelően. Tárgyi feltételek: A működési engedélyben meghatározott szakképesítések tárgyi feltételeinek összevetése az adott szakképesítés eszközjegyzékével. A hiányzó eszközök beszerzésére pályázat benyújtása a decentralizált szakképzési alaprész terhére. Tankönyvek, oktatási segédanyagok: Pótrendeléssel biztosítani kell a még szükséges tankönyveket, illetve a szükséges ismerethordozókat a tanulóknak. Bővíteni kell a szaktanárok által készített, illetve az interaktív segédanyagok körét. Az igazgatóhelyettesek a munkaközösség-vezetőkön keresztül figyelemmel kísérik a megrendelt tankönyvek, munkafüzetek használhatóságát és tényleges alkalmazását. Tervező, szervező munka: A vezetők, a munkaközösségek és az egyes területek vezetői feladataikat munkatervek és ellenőrzési tervek alapján végzik. Az ellenőrzési terv a tanévi munkaterv mellékletét képezi. A munka-, tűz-, és baleset megelőzés az iskola minden dolgozójának feladata, melyet a tűz-, és munkavédelmi megbízott útmutatásai szerint látják el. A tanulók magatartási, magánéleti problémáinak megoldását pszichológus segíti. Az osztályfőnökök és szaktanárok közös feladata, hogy a segítségre szoruló tanulókat kiszűrjék, s a pszichológussal történő együttműködését elősegítsék. Nevelési terv: Az iskola szakmai pedagógiai programjában a nevelőtestület megfogalmazta nevelési programját. Ugyanakkor láthatjuk, hogy évről-évre egyre nagyobb nevelési hiányosságokkal, magaviseleti problémákkal, szociális hátrányokkal érkeznek hozzánk tanítványaink. Ezek kompenzálása gyakran meghaladja az intézményi kereteket. 5

6 Tanulóink többsége rendelkezik az emberi érintkezés általános normáival. Öltözködésük többnyire koruknak megfelelő. Neveltetési problémájuk hátterében a legtöbb esetben a családi nevelés hiánya, a családi viszonyok rendezetlen volta húzódik meg. Gyakori a durvaság, a csúnya beszéd, tiszteletlenség. Jó szóval, őszinte közeledéssel meg kell próbálni magunk felé nyitottá tenni tanítványainkat és példamutatással, jó szóval segítni őket pozitív irányú változásokban. Testi és egészségnevelés: A testi nevelés elsődleges színtere a testnevelési órák, illetve az iskolai sportkörök. A lehetőségek bővítése érdekében Iskolánk partnere a Tatán megalakuló TAC Sportiskolának, illetve együttműködési megállapodással bír a Kenderke Művészeti Alapiskolával, ahol diákjaink a tánc alapjait sajátíthatják el. Tanulóinknak biztosítjuk a heti két testnevelési óra terhére a sportolási lehetőséget, amennyiben az ehhez szükséges feltételeket teljesítik. Iskolánk rendszeresen részt vesz a társintézmények sportrendezvényein, illetve tavasszal megrendezi a hagyományos Bláthy-kupát. Az egészségnevelés keretében év közben előadások, illetve a Bláthy héten egészséges táplálkozás bemutatóval próbáljuk a helyes irányt megmutatni. Kulturális és esztétikai nevelés: A kulturális igényesség kialakítását szolgálják a tatabányai Jászai Mari Színházba vásárolt bérleteink, melyekkel elsősorban a kollégista diákok kulturális igényeit igyekszünk kielégíteni. Továbbá a budapesti múzeum és színházlátogatások, melyek elsősorban osztály-keretek között kerülnek megszervezésre. Az esztétikai nevelést szolgálja továbbá az iskolai kiállítások, bemutatók tartása, ahol diákjaink képzőművészeti ambícióikat mutathatják meg. Tanórán kívüli nevelés: Elsősorban osztálykirándulások, múzeumlátogatások alkalmával valósul meg. A különböző városi rendezvények, megemlékezések, a nemzetközi kapcsolatban megvalósuló együttműködések a tanórán kívüli nevelés részét képezik. 6

7 Oktató munka: Az iskola alapfeladata, hogy iskolatípusonként, évfolyamonként elsajátítassa a diákokkal azokat az ismereteket, amelyet a kerettantervek előírnak. A munka összehangolását a munkaközösségek végzik. Különös gondot kell fordítani az általános iskolából érkező diákok hiányosságainak pótlására, a tudásszint kiegyenlítésére. Munkaközösségek által tervezendő feladatok: A munkaközösségek elsődleges feladata a munkaközösségi tevékenység tervezése, a tananyagok összehangolása, tanmenetek elkészítése és egyeztetése, továbbá a tanulói értékelési rendszer egységes alkalmazása a Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint. A munkaközösségek feladata a bemutatók, projekt-hetek, óralátogatások szervezése és megtartása, továbbá továbbképzési javaslattétel az iskola vezetése felé. A munkaközösségek szervezik a szaktárgyi versenyeket, rendezvényeket. Gyakorlati oktatás: Miután az egyes gyakorlati képzőhelyek adottságaiban jelentős eltérések vannak, törekedni kell az ebből adódó tanulói tudás-különbségek kompenzálására. Partneri együttműködéssel kell segíteni a képzőhelyek szakmai munkáját. Rendszeres látogatással, tanulói ellenőrzéssel a hiányzások csökkentésére kell törekedni. A diákokat elsősorban azokhoz a cégekhez kell kihelyezni, ahol már korábbi pozitív tapasztalataink voltak a gyakorlati képzés terén. Igényelni kell a külső gyakorlati helyektől, hogy a szakmai vizsgák szervezésében és lebonyolításában anyagi-tárgyi segítséget nyújtsanak. Nyílt napot kell szervezni, illetve tájékoztató előadást kell tartani a cégek képviselőinek a szakmai képzés feltételeiről, követelményeiről, a gyakorlati képzés szervezésének feltételeiről és a tanulói juttatásokról. Gondoskodni kell meghívásukról az iskolai rendezvényekre. Iskola minőségfejlesztés: Iskolánk ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvánnyal rendelkezik. A további eredményes auditálás feltétele a változó körülmények megfelelő dokumentálása, valamint a dokumentációnak megfelelő működés. 7

8 A mindenkori változások átvezetése a minőségbiztosítási csoport feladata az iskola vezetésétől kapott dokumentációk alapján. Iskolai könyvtári tevékenység: Az iskolai könyvtár a Szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint látja el feladatát. A könyvtár szervezeti és működési szabályzata, a tartós tankönyvek szabályzata, továbbá a gyűjtőköri szabályzat részletezi a tevékenységét. A könyvtáros-tanár könyvtári órákat tart, írásban közzé teszi a nyitva tartást, továbbá részt vesz az iskolai kulturális élet szervezésében. Továbbképzések: Az iskola dolgozóinak továbbképzésére elsődlegesen a Továbbképzési terv alapján kerül sor. Ugyanakkor a rendkívüli, vagy előre nem tervezhető többnyire 1-2 napos továbbképzéseken való részvételről a dolgozó jelentkezése alapján az iskola vezetősége dönt. Kapcsolat a tanulók szüleivel: A kapcsolattartás megvalósul az elektronikus napló alkalmazásával, a szülői értekezleteken, a fogadóórákon továbbá a szülő és a szaktanár, illetve osztályfőnök közötti egyeztetett időpontokban. Igény esetén az iskola vezetése is részt vesz a szülőkkel való kapcsolattartásban. Nyílt napon megmutatjuk az érdeklődőknek lehetőségeinket, eredményeinket és fejlesztési irányainkat. Irányító, ellenőrző tevékenység: Az egységes irányítási elvek megvalósulásának felelőse az igazgató. Ennek érdekében az igazgató figyelemmel kíséri a helyettesei munkáját, ellenőrző tevékenységét. Gondoskodik a tanév munkarendje alapján készült munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásáról. Az iskolai osztályok, csoportok kialakítása után elkészítteti a tantárgyfelosztást, továbbá az órarendet. Majd gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról. Az igazgató közvetlenül vagy megbízottjai útján rendszeres ellenőrzést végez az iskolai működés minden területén. Beleértve a tanórán kívüli foglalkozásokat, a kulturális és sportrendezvényeket, továbbá a gyakorlati képzést is. Az ellenőrzések célja a pedagógusok minősítési rendszerének megalapozása. 8

9 Az órarend szerinti tanórák, illetve a munkatervben meghatározott feladatok havi ellenőrzése, a pedagógusok munkaidő-kimutatásának igazolása havi rendszerességgel az igazgató, illetve az általa megbízott vezető által. Tűz-, munka-, és balesetvédelem: A tűzvédelmi és munkavédelmi megbízottak a tanév kezdete előtt megszervezik a dolgozók és a tanulók oktatását. Elkészítik éves munkaprogramjukat. Ellenőrzési terv szerint vizsgálják az intézmény munka- és tűzvédelmi helyzetét. Tervezik a bejárások és tűzriadók időpontját. Iskolai gazdálkodás: A belső ellenőrzési rendnek megfelelően kell vizsgálni a rendelkezésre álló források racionális hasznosítását, a vagyonvédelmet, az intézkedések célszerűségét és hatékonyságát. A leltározási szabályzat szerint a gazdaságvezető által elkészített ütemterv szerint kell az éves leltárt lebonyolítani. Ifjúságvédelmi feladatok: Az iskola előadások tartásával, tanórán kívüli programok szervezésével igyekszik megelőzni az ifjúságot fenyegető veszélyeket. Pszichológus és nevelési szakember közreműködésével segíti a nehéz helyzetbe került diákokat. Szükség esetén a nevelési igazgatóhelyettes közreműködésével igénybe veszi a helyi Nevelési Tanácsadó vagy a megyei Szakszolgálatok segítségét. Részletes munkaterv A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint annak a évi CXXIV. törvényi módosítása (továbbiakban együtt: Nkt.) szerint biztosítani kell a szülők és a diákok részvételét, beleszólását az intézményi szabályzatok, dokumentumok belső tartalmának véleményezésébe, továbbá a tankönyvek, taneszközök, egyéb felszerelések, kiválasztásába, a tanév munkarendjének elfogadásába. Ezen jogukat a szülők képviselőik, míg a diákok a diákönkormányzati képviselőik útján tehetik meg. A jogok gyakorlásának biztosításáért felelős: Igazgató Határidő: folyamatos Az Nkt. adatszolgáltatási kötelezettségeket tartalmaz a közoktatási információs rendszerek számára (létszámok, tanuló-nyilvántartás, pedagógus és diákigazolványok, KIR stat., KIFIR, 9

10 ADAFOR. stb.) Aktualizálnunk kell az elmúlt tanév során közölt adatainkat. Biztosítani kell az AROMO adatbázis és a KIR. rendszer közötti adatátadást. Az adatszolgáltatás megszervezéséért felelős: Igazgató Az adatszolgáltatásért felelős: Iskolatitkár, Rendszergazda Határidő: folyamatos, illetve jogszabály szerinti Ellenőrizni kell az Nkt. 3. számú mellékletének megfelelően a személyzeti dokumentációban a képzettségeket, illetve módosítani kell az Nkt. előírásainak megfelelően a továbbképzési tervet. Határidő: december 31. Gondoskodni kell a a TÁMOP pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítéséről. (komepetencia alapú oktatás, tankönyvek) A feladat elvégzéséért felelős: Projektvezető, Nevelési ig.h. Határidő: folyamatos Hetente vezetőségi értekezletet kell tartani, ahol a vezetők részletesen beszámolnak az elmúlt heti eseményekről, a munkaközösségi megbeszélésekről, az aktuális feladatokról az iskolai élet egész területén. A feladat elvégzéséért felelős: Vezetőség Határidő: minden szerdán A vezetőségi értekezletekről feljegyzések készülnek, melyet a vezetőség minden tagja írásban, elektronikusan megkap. A feladat elvégzéséért felelős: Iskolatitkár Határidő: minden péntek A helyettesek heti rendszerességgel egyeztetik az aktuális feladatokat, problémákat, ötleteket, javaslatokat a munkaközösség-vezetőkkel. Biztosítják a vezetőségi értekezleteken és munkaközösségi megbeszéléseken elhangzott információk áramlását mindkét irányban. A továbbítandó információkról feljegyzést készítenek az igazgató részére. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők Határidő: hetente Kéthetente munkaközösségi megbeszéléseken egyeztetik a munkaközösségek tagjai a nevelésioktatási feladatokat, a versenyekre felkészítések, korrepetálások tapasztalatait, a szaktárgyi kérdéseket, az iskolai rendezvények előkészítésének és lebonyolításának kérdéseit. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők Határidő: kéthetente Iskolai adminisztráció ellenőrzése az AROMO-ban (hiányzások, igazolások, osztályzatok, szülői értesítések, stb.) Az igazolatlan hiányzások esetén a szükséges intézkedés megtétele. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: hetente 10

11 Iskolai adminisztráció ellenőrzése az AROMO-ban (hiányzások, igazolások, osztályzatok, szülői értesítések, stb.) Szükség esetén az egy osztályban tanítók értekezletének összehívása, vagy a szaktanár figyelmének felhívása. Felhívás eredménytelensége esetén jelentési kötelezettség a munkaközösség-vezetőnek és a vezetőségnek. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: hetente Iskolai adminisztráció ellenőrzése az AROMO-ban. Ennek keretében osztályonként kell ellenőrizni a be nem írt órákat, az osztályzatok időarányos mennyiségét, az igazolt és igazolatlan hiányzások kimutatását. A jogszabályban megjelölt igazolatlan hiányzás meghaladása esetén a szükséges intézkedés megtételének ellenőrzése. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők Határidő: hetente A munkaidőkeret és a munkaidő-nyilvántartás ellenőrzése az elektronikus nyilvántartások alapján. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: tárgyhónapot követő 8. nap Médiák és meghívandó vendégek értesítése, meghívása az iskolai rendezvényekre A feladat elvégzéséért felelős: Iskolatitkár Határidő: Program előtt 7-14 nappal A jogszabályban előírt tartalmak, egyes rendezvények, események megjelenítése az iskola honlapján. A feladat elvégzéséért felelős: Rendszergazda Határidő: Jogszabály szerint, illetve Program előtt 7-14 nappal Versenyekre felkészítések a munkaközösségek munkatervei szerint A feladat elvégzéséért felelős: Szaktanár Határidő: Folyamatos Az ügyeleti rend, a házirend betartásának és betartatásának ellenőrzése különös tekintettel a Nemdohányzók védelméről szóló törvény végrehajtására, valamint az iskola területének indokolatlan elhagyására.. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h., Mk-vezetők Határidő: folyamatos Korrepetálási, szakköri igények összegzése. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: szeptember

12 Nyári gyakorlatok teljesítésének igazolása a bizonyítványokban valamint az elektronikus nyilvántartásokban. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: szeptember 16. Bizonyítványok leadása az átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel együtt az igh. irodában. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: szeptember 16. Valamennyi dokumentum elkészítése az AROMO-ban (elektronikus napló, törzslapok), a törzslapok kinyomtatása a évfolyamokon. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Rendszergazda Határidő: szeptember 16. Munkaközösségi munkatervek leadása. Tantestületi értekezlet DÖK alakuló értekezlet A feladat elvégzéséért felelős: Munkaközösség-vezetők Határidő: szeptember 10. Határidő: szeptember 16. A feladat elvégzéséért felelős: DÖK patronáló tanár Határidő: szeptember 28-ig. Normatíva igénylése a Magyar Államkincstártól, Gazdasági ig.h. Határidő: jogszabály szerint. Tanév eleji felmérések összegzésének leadása elektronikusan, egységes formában A feladat elvégzéséért felelős: Szaktanárok Határidő: szeptember évfolyamos diákok törzslapjainak megnyitás A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Rendszergazda Határidő: szeptember 30. Tájékoztatás a Fenntartónak a ös tanévben indítandó szakirányokra. A tájékoztatókhoz szükséges prospektusok összeállítása. Határidő: október 18. Bláthy hét rendezvényei külön forgatókönyv szerint A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők, Szervezők Határidő: szeptember 30-október 5. 12

13 Október 4. Megemlékezés az Aradi vértanúkról. Bláthy-hét sportnapja, Ismerd meg Tatát. Helytörténeti programok. A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők, Osztályfőnökök Határidő: október 4. Október 1-től az általános iskolák 8. osztályos tanulóinak pályaorientációs foglalkozások szervezése. A feladat elvégzéséért felelős: Szakmai munkaközösség-vezető Határidő: folyamatos Szülők Iskolája rendezvénysorozat indítása október 15-től A feladat elvégzéséért felelős: Iskolapszichológus Határidő: folyamatos Korrepetálások, versenyekre felkészítések kezdete Felvételi tagozatkódok megadása a KIFIR számára A feladat elvégzéséért felelős: Szaktanárok Határidő: Október 7-től folyamatos Határidő: október 15. Részvételi a beiskolázási szülői értekezleteken az általános iskolákban A feladat elvégzéséért felelős: Vezetőség, szaktanárok Határidő: október 15-től folyamatos Városi megemlékezés október 23-ról. Iskolai megemlékezés október 23-ról. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési igazgatóhelyettes Határidő: október A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési igazgatóhelyettes Határidő: október 22. Részvétel a városi emlék-meneten Tata-Baj útvonalon. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési helyettes Határidő: október 26. Őszi szünet. Október A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő) November 8-9. Pályaválasztási kiállítás A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési és felnőttképzési ig.h. Határidő: november 8-9. Tantestületi értekezlet, Szülői értekezlet és fogadóóra Határidő: november

14 Kompetenciaméréshez adatok küldése. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: november 22. Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák az Eötvös József Gimnáziumban A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: november Nyílt nap az iskolában Beiskolázási tájékoztató. Külön forgatókönyv szerint Határidő: november 26. Munkanap, december 24. ledolgozása december 7-én, szombaton. December 6-án pénteken A hét keddi órarend szerinti tanítás, míg december 7-én szombaton A hét pénteki órarend szerinti tanítás Határidő: december 7. Nyugdíjas kollégáinknak karácsonyi műsor és összejövetel Határidő: december 19. Tanítás nélküli munkanap. Tantestületi értekezlet, karácsonyi összejövetel. Határidő: december 21. Téli szünet a 47/2013. EMMI rendelet szerint december 23-től január 3-ig tart. Határidő: december 23. Félévi értékelések, I. félév vége A feladat elvégzéséért felelős: Tantestület Határidő: január 17. Nyílt nap az iskolában Beiskolázási tájékoztató. Külön forgatókönyv szerint Határidő: január 14. Osztályozó értekezlet A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: január 16. Szülők tájékoztatása a félévi eredményekről az ellenőrző könyvön keresztül. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: január 23. Szalagavató ünnepély külön forgatókönyv szerint A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: január

15 Félévi értekezlet. Az I. félév eredményeinek értékelése Határidő: január Szülői értekezlet és fogadóóra A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: február 4. Felvételi jelentkezési lapok érkezése az általános iskolákból A feladat elvégzéséért felelős: Általános iskolák igazgatói Határidő: február 14. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: február 25. Fizikális, egészségügyi és mentális felmérés a belügyi rendészeti előkészítő képzésre jelentkező diákok számára A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők, Pszichológus, Iskolaorvos Határidő: március Nevezés az atlétikai diákolimpia mezeifutó bajnokságára A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő: március. Ideiglenes felvételi rangsor összeállítása és közzé tétele az iskola honlapján, felvételi bizottság Határidő: március 12. Iskolai megemlékezés március 15-i eseményekről A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: március 14. Felvételi rangsor módosíthatósága az általános iskolákban A feladat elvégzéséért felelős: Általános iskolák igazgatói Határidő: március FITT-ségi felmérések A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő:április 2 május 27. A Nkt. 9. (3) előírásainak megfelelően tájékoztatjuk a szülőket azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: április 4. 15

16 Ideiglenes felvételi rangsor megküldése KIFIR-nek, felvételi bizottság Határidő: április 8. Szülői értekezlet és fogadóóra A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: április 10. Megemlékezés a Holocaust áldozatairól Végleges felvételi jegyzéket kapunk A Bláthy-kupa lebonyolítása A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: április 16. A feladat elvégzéséért felelős: KIFIR Határidő: április 18 A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő: április 25. Az általános felvételi eljárás eredményéről a tanulók és szüleik értesítése Határidő: április 25. Végzős diákjaink osztályozó értekezlete. Határidő: április 29. Végzős diákjaink utolsó tanítási napja. Osztályozó értekezlet. Határidő: április 30. Ballagás Határidő: április Érettségi vizsgák jogszabályokban meghatározottak szerint A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: május 5-től. Érettségi szünet A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: május Szakmai írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek: A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési ig.h. Határidő: május

17 Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységek: A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési ig.h. Határidő: május-június. Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamos diákjaink számára. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: május 28. Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: június 4. Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgarészek: A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési ig.h. Határidő: június. Osztályozó értekezlet: Utolsó tanítási nap Szóbeli középszintű érettségi vizsgák: Tanévzáró értekezlet A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: június 12. június 13. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: június Határidő: június

18 Eseménynaptár hetek tanítási hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap A Hétfő 4xOF 38 2 B MK munkatervek leadása 39 3 A Tanmenetek leadása Tantestületi értekezlet 40 4 B Tanév eleji felmérések összegzése. Törzslapok kinyomtatása 41 5 A Bláthy hét, Bláthy-nap 42 6 B A KIFIR és KIR-STAT jelentés 44 8 B iskolai ünnepség Városi ünnepség, Emlékmenet 45 9 A Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart B Pályaválasztási kiállítás A Szülői értekezlet és fogadó óra B Általános iskolások üzemlátogatásai A nyílt nap : B munkanap: 12.06: A Kedd, 12.07: A pénteki órarend A B Nyugdíjasok napja, 12.21: Tantestületi értekezlet, karácsonyi ünnepség. Tanítás nélküli munkanap A A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart B Téli szünet 2 19 A B : Nyílt nap : Osztályozó értekezlet 01.17: Félév 4 21 A : Szalagavató főpróba : Szalagavató ig Félévi értesítő B : Félévi értékelő értekezlet 6 23 A : szülői értekezlet, fogadó óra 7 24 B Felvételi jelentkezési lapok érkezése, rögzítése 8 25 A B A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 02.25

19 hetek tanítási hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap A : Belügyi felmérők B : Felvételi névsor iskolai ünnepség A : Rangsor módosítása ált. isk-ban B A B : szülői értekezlet, fogadó óra A : Holocaust emléknap. A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart : Végleges felvételi jegyzék B : Bláthy kupa, Felvételi kiértesítés A : Végzős osztályozó ért : Végzősök utolsó tanítási nap : Ballagás B től: Érettségi írásbeli vizsgák : É. szünet A től: Szakmai írásbeli vizsgák B től: Szakmai szóbeli és gyak. vizsgatevékenységek A : Kompetenciamérés B : A nemzeti összetartozás napja A : Osztályozó értekezlet 06.13: Utolsó tanítási nap :16-tól szóbeli érettségik, Nyári szakmai gyakorlatok : Tanévzáró értekezlet

20 1. számú melléklet Általános információk: A tanítás kezdetéig a munkaidő a Munka törvénykönyvében meghatározott napi 8 munkaóra. Az iskolában tartózkodás kötelező időtartama 8.00-tól az iskolában végzendő feladat végéig, de legalább ig. Az azon kívüli időben az oktatásra - nevelésre való felkészülés iskolán kívül is végezhető. 2. Praktikussági okokból az aktuális információk ben illetve a nyilvános tanárokon lesznek elérhetők! 3. Dátum / idő Program Felelős Aug Alakuló értekezlet igazgató Munkaközösségi értekezletek: munkaközösségvezetők igh.-k választása vagy megerősítése Előkészületek a javítóvizsgára: Bizottságok Terem tanár - tantárgy beosztások kiadása. A vizsgafeladatok előkészítése, feladatlapok szükség szerinti kinyomtatása a szaktanárok által. nev. igh. mk. Vezetők, jav. vizsgabiz. elnökök Kollégisták értesítése. Érettségire és szakmai vizsgákra felhívások közzététele nev igh. igazgató Aug tól Javítóvizsgák kiírás szerint vizsgabiz. elnökök, szaktanárok Javítóvizsgák dokumentálása bizottságok, osztályfőnökök Aug tól Javítóvizsgák kiírás szerint vizsgabiz. elnökök, szaktanárok Javítóvizsgák dokumentálása bizottságok, Tantárgyfelosztással, órarenddel kapcsolatos kérések leadásának határideje. osztályfőnökök szaktanárok Aug. 21 aug.24. Aug. 21. Szabadság a tanároknak Osztályok csoportok kialakítása Tantárgyfelosztás-tervezet előkészítése igazgató, szakképzési ig.h. nev. ig.h. 20

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2013. március 31. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1998. FELÜLVIZSGÁLVA A 28/2000. (IX. 21.) OM RENDELET ÉRTELMÉBEN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Aktualizálva: 2013. szeptember 15-én Kaukerné Kovács

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2013.

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. OM azonosító: 202975 1 Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre A rendezvény Ssz. Tervezett ideje Felelős Év Hó Nap Óra Elnevezése

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FORRÁS KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 1. 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÖVEGES JÓZSEF ikt.sz.: 289/5/2014. Szakközépiskola és Szakiskola Budapest, Fehérvári út 10. 1 1 1 7 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek

Részletesebben

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Tartalom: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Az SZMSZ célja, és tartalma... 4 I.2. Az intézmény működésének jogszabályi

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben