A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév"

Átírás

1 A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2013/2014. tanév Készítette: Pozsgay Zoltán igazgató Jóváhagyta: Az Iskola nevelőtestülete

2 Bevezetés A munkatervet a Pedagógiai Program, a tanévzáró értekezleten elhangzott javaslatok, a kompetencia-mérés, a tanév végi eredmények, a vizsgák eredményei, valamint a munkaközösségvezetők által benyújtott munkatervi javaslatok, valamint a munkaterv végén felsorolt jogszabályok alapján állítottuk össze. A feladatok meghatározásánál figyelembe vettük a nyáron megjelent új jogszabályokat, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság szakképzésre vonatkozó döntéseit, a beiratkozott tanulók létszámainak alakulását, valamint eloszlását az egyes feladatellátási helyek szerint. Fontos alapdokumentumnak tekintettük a többször módosított, s a Köznevelésről szóló évi CXC. törvényt, annak többször módosított végrehajtási rendeletét, a 229/2012. kormányrendeletet. Intézményünk működését a többször módosított 20/2012.EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, a 110/2012. kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról és alkalmazásáról, a többször módosított 51/2012. EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről továbbá a megelőző bekezdésben foglalt, fentebb jelzett jogszabályok határozzák meg. A szakképzési évfolyamokon a többször módosított évi CLXXXVII. számú, a szakképzésről szóló törvényt, a 14/2013. NGM. rendelet a szakképzési kerettantervekről, a 314/2013. NGM rendelet a szakképzési megállapodásról szóló jogszabályokat vettük alapul. Kollégiumi tevékenységünket az 59/2013. a kollégiumi alapprogram kiadásáról szóló EMMI rendelet alapján szerveztük meg. Az iskolai sporttevékenység szervezésénél a 16/2004.(V.18.) OM-GYISM együttes rendelet alapján járunk el. Tanév végi vizsgák szervezésénél alkalmazzuk a többször módosított 100/1997. kormányrendeletet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Figyelembe vettük a 315/2013. NGM rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló, valamint a 20/2007. SzMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól rendeleteket. Az intézményi dolgozók alkalmazása és juttatásai tekintetében alapvető dokumentumként vettük figyelembe a 326/213. kormányrendeletet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről. A pedagógusok óraszámának megállapításánál is erre a jogszabályra hagyatkoztunk. Az idei tanévtől a 9. évfolyamra felvett szakiskolai és szakközépiskolai tanulók a 14/2013. NGM rendelettel kiadott szakképzési kerettanterv szerint kezdték meg tanulmányaikat. A szakiskola 10. évfolyamán tanuló diákok a 20/2010. OKM rendeletben, valamint a 8198/2010. SzMM közleményben kiadott kerettanterv alapján sajátítják el szakmájuk alapjait. 2

3 A szakiskola 11. és 12. szakképző évfolyamán tanuló diákok a szakképzésről szóló CLXXXVII. törvény 92. (1) bekezdése alapján az évi, a szakképzésről szóló LXXVI. törvény alapján fejezik be tanulmányaikat. A szakközépiskola 10. és magasabb évfolyamain a korábbi kerettantervek szerint folyik az oktatás. Az érettségire épülő szakképzések esetében a 150/2012. kormányrendeletben kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a 14/2013. NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv szerinti képzés folyik. A 10. évfolyam elvégzése után szakmai képesítést szerzett diákok a 10/2003. OM rendeletben kiadott kerettanterv szerint készülhetnek fel az érettségire. Nevelési és oktatási feladatainkat a Fenntartó által is jóváhagyott Pedagógiai Programunk, a Fenntartó által a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatallal kötött szakképzési megállapodás alapján szervezzük. Határidős feladatinkat a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. EMMI rendelet alapján szervezzük meg. Gyermekvédelmi feladatainkat a többször módosított évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, továbbá a többször módosított 149/1997 kormányrendelet alapján terveztük meg. A pedagógus továbbképzések tervezésénél, átképzéseknél meghatározó a 346/2013. kormányrendelet, továbbá a köznevelésről szóló évi CXC. törvény 3. számú melléklete. A diákigazolványok kezelésénél, kiadásánál és nyilvántartásánál a többször módosított 362/2011. Kormányrendeletet, továbbá az Oktatási Hivatal útmutatásait alkalmazzuk. Az alkalmazott munkavédelmi szabályokat és feladatokat a évi I. törvény határozza meg. A tűzvédelemmel kapcsolatban a többször módosított, a tűz elleni védekezésről szóló, évi XXXI. törvény előírásait alkalmazzuk. A felnőtt szakképzésben alkalmazzuk a 207/2013. törvényben meghatározottak szerint járunk el. A tankönyvrendelésnél alkalmazzuk a 16/2013.EMMI. rendeletet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyv ellátás rendjéről. 3

4 Általános információk A tanítás nélküli munkanapokon a munkaidő a Munka törvénykönyvében meghatározott napi 8 munkaóra reggel 7.30-tól ig. A munkaidő-nyilvántartást a beléptető-rendszer használatával kell vezetni. Munkaidőnyilvántartás vezetésére a kötetlen munkaidőben foglalkoztatott vezetőkön kívül mindenki kötelezett. A tanév munkarendjét az Iskola honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A tanév főbb eseményeivel kapcsolatos részletesebb információk és feladatok kiadására az iskola belső levelezési rendszerén, illetve az iskolai belső hálózaton kerül sor. A Tanévi munkaterv táblázatos kivonata a tanév munkarendjének 1. számú mellékletét képezi. A Tanév eleji munkaterv a tanév munkarendjének 2. számú mellékletét képezi. Az egyes munkaközösségek munkatervei a tanév munkaterének 3. számú mellékletét képezik. Az ellenőrzési terv a tanévi munkaterv 4. Számú mellékletét képezi. A Munkaterv elfogadása A munkaterv a nevelő testület, a szülői szervezet, a diákönkormányzat jóváhagyásával, valamint a Fenntartó elfogadásával lép életbe. A véleményezések kezdeményezéséért felelős: igazgató Kiemelt feladataink A kiemelt feladatok összegző vezérelveket tartalmaznak, melyek felelőssel és határidővel történő kibontására a Részletes munkaterv fejezetben kerül sor. A tanév indításával kapcsolatos feladatok: Jogszabályi feladatok: Az oktatási rendszer átalakítása a jogszabályi környezet változásával is jár. A megváltozott jogszabályoknak megfelelő képzési rendszer kialakítása, az iskolai alapdokumentumokban a szükséges módosítások végrehajtása. 4

5 Személyi feltételek: Az iskola alapító okiratában és működési engedélyében meghatározott képzések személyi feltételeit az Nkt. 3. számú melléklete szerint kell biztosítani. A beiratkozott tanulók osztály-, csoportkialakítása az Nkt.4. számú mellékletének megfelelően. Tárgyi feltételek: A működési engedélyben meghatározott szakképesítések tárgyi feltételeinek összevetése az adott szakképesítés eszközjegyzékével. A hiányzó eszközök beszerzésére pályázat benyújtása a decentralizált szakképzési alaprész terhére. Tankönyvek, oktatási segédanyagok: Pótrendeléssel biztosítani kell a még szükséges tankönyveket, illetve a szükséges ismerethordozókat a tanulóknak. Bővíteni kell a szaktanárok által készített, illetve az interaktív segédanyagok körét. Az igazgatóhelyettesek a munkaközösség-vezetőkön keresztül figyelemmel kísérik a megrendelt tankönyvek, munkafüzetek használhatóságát és tényleges alkalmazását. Tervező, szervező munka: A vezetők, a munkaközösségek és az egyes területek vezetői feladataikat munkatervek és ellenőrzési tervek alapján végzik. Az ellenőrzési terv a tanévi munkaterv mellékletét képezi. A munka-, tűz-, és baleset megelőzés az iskola minden dolgozójának feladata, melyet a tűz-, és munkavédelmi megbízott útmutatásai szerint látják el. A tanulók magatartási, magánéleti problémáinak megoldását pszichológus segíti. Az osztályfőnökök és szaktanárok közös feladata, hogy a segítségre szoruló tanulókat kiszűrjék, s a pszichológussal történő együttműködését elősegítsék. Nevelési terv: Az iskola szakmai pedagógiai programjában a nevelőtestület megfogalmazta nevelési programját. Ugyanakkor láthatjuk, hogy évről-évre egyre nagyobb nevelési hiányosságokkal, magaviseleti problémákkal, szociális hátrányokkal érkeznek hozzánk tanítványaink. Ezek kompenzálása gyakran meghaladja az intézményi kereteket. 5

6 Tanulóink többsége rendelkezik az emberi érintkezés általános normáival. Öltözködésük többnyire koruknak megfelelő. Neveltetési problémájuk hátterében a legtöbb esetben a családi nevelés hiánya, a családi viszonyok rendezetlen volta húzódik meg. Gyakori a durvaság, a csúnya beszéd, tiszteletlenség. Jó szóval, őszinte közeledéssel meg kell próbálni magunk felé nyitottá tenni tanítványainkat és példamutatással, jó szóval segítni őket pozitív irányú változásokban. Testi és egészségnevelés: A testi nevelés elsődleges színtere a testnevelési órák, illetve az iskolai sportkörök. A lehetőségek bővítése érdekében Iskolánk partnere a Tatán megalakuló TAC Sportiskolának, illetve együttműködési megállapodással bír a Kenderke Művészeti Alapiskolával, ahol diákjaink a tánc alapjait sajátíthatják el. Tanulóinknak biztosítjuk a heti két testnevelési óra terhére a sportolási lehetőséget, amennyiben az ehhez szükséges feltételeket teljesítik. Iskolánk rendszeresen részt vesz a társintézmények sportrendezvényein, illetve tavasszal megrendezi a hagyományos Bláthy-kupát. Az egészségnevelés keretében év közben előadások, illetve a Bláthy héten egészséges táplálkozás bemutatóval próbáljuk a helyes irányt megmutatni. Kulturális és esztétikai nevelés: A kulturális igényesség kialakítását szolgálják a tatabányai Jászai Mari Színházba vásárolt bérleteink, melyekkel elsősorban a kollégista diákok kulturális igényeit igyekszünk kielégíteni. Továbbá a budapesti múzeum és színházlátogatások, melyek elsősorban osztály-keretek között kerülnek megszervezésre. Az esztétikai nevelést szolgálja továbbá az iskolai kiállítások, bemutatók tartása, ahol diákjaink képzőművészeti ambícióikat mutathatják meg. Tanórán kívüli nevelés: Elsősorban osztálykirándulások, múzeumlátogatások alkalmával valósul meg. A különböző városi rendezvények, megemlékezések, a nemzetközi kapcsolatban megvalósuló együttműködések a tanórán kívüli nevelés részét képezik. 6

7 Oktató munka: Az iskola alapfeladata, hogy iskolatípusonként, évfolyamonként elsajátítassa a diákokkal azokat az ismereteket, amelyet a kerettantervek előírnak. A munka összehangolását a munkaközösségek végzik. Különös gondot kell fordítani az általános iskolából érkező diákok hiányosságainak pótlására, a tudásszint kiegyenlítésére. Munkaközösségek által tervezendő feladatok: A munkaközösségek elsődleges feladata a munkaközösségi tevékenység tervezése, a tananyagok összehangolása, tanmenetek elkészítése és egyeztetése, továbbá a tanulói értékelési rendszer egységes alkalmazása a Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint. A munkaközösségek feladata a bemutatók, projekt-hetek, óralátogatások szervezése és megtartása, továbbá továbbképzési javaslattétel az iskola vezetése felé. A munkaközösségek szervezik a szaktárgyi versenyeket, rendezvényeket. Gyakorlati oktatás: Miután az egyes gyakorlati képzőhelyek adottságaiban jelentős eltérések vannak, törekedni kell az ebből adódó tanulói tudás-különbségek kompenzálására. Partneri együttműködéssel kell segíteni a képzőhelyek szakmai munkáját. Rendszeres látogatással, tanulói ellenőrzéssel a hiányzások csökkentésére kell törekedni. A diákokat elsősorban azokhoz a cégekhez kell kihelyezni, ahol már korábbi pozitív tapasztalataink voltak a gyakorlati képzés terén. Igényelni kell a külső gyakorlati helyektől, hogy a szakmai vizsgák szervezésében és lebonyolításában anyagi-tárgyi segítséget nyújtsanak. Nyílt napot kell szervezni, illetve tájékoztató előadást kell tartani a cégek képviselőinek a szakmai képzés feltételeiről, követelményeiről, a gyakorlati képzés szervezésének feltételeiről és a tanulói juttatásokról. Gondoskodni kell meghívásukról az iskolai rendezvényekre. Iskola minőségfejlesztés: Iskolánk ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvánnyal rendelkezik. A további eredményes auditálás feltétele a változó körülmények megfelelő dokumentálása, valamint a dokumentációnak megfelelő működés. 7

8 A mindenkori változások átvezetése a minőségbiztosítási csoport feladata az iskola vezetésétől kapott dokumentációk alapján. Iskolai könyvtári tevékenység: Az iskolai könyvtár a Szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint látja el feladatát. A könyvtár szervezeti és működési szabályzata, a tartós tankönyvek szabályzata, továbbá a gyűjtőköri szabályzat részletezi a tevékenységét. A könyvtáros-tanár könyvtári órákat tart, írásban közzé teszi a nyitva tartást, továbbá részt vesz az iskolai kulturális élet szervezésében. Továbbképzések: Az iskola dolgozóinak továbbképzésére elsődlegesen a Továbbképzési terv alapján kerül sor. Ugyanakkor a rendkívüli, vagy előre nem tervezhető többnyire 1-2 napos továbbképzéseken való részvételről a dolgozó jelentkezése alapján az iskola vezetősége dönt. Kapcsolat a tanulók szüleivel: A kapcsolattartás megvalósul az elektronikus napló alkalmazásával, a szülői értekezleteken, a fogadóórákon továbbá a szülő és a szaktanár, illetve osztályfőnök közötti egyeztetett időpontokban. Igény esetén az iskola vezetése is részt vesz a szülőkkel való kapcsolattartásban. Nyílt napon megmutatjuk az érdeklődőknek lehetőségeinket, eredményeinket és fejlesztési irányainkat. Irányító, ellenőrző tevékenység: Az egységes irányítási elvek megvalósulásának felelőse az igazgató. Ennek érdekében az igazgató figyelemmel kíséri a helyettesei munkáját, ellenőrző tevékenységét. Gondoskodik a tanév munkarendje alapján készült munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásáról. Az iskolai osztályok, csoportok kialakítása után elkészítteti a tantárgyfelosztást, továbbá az órarendet. Majd gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról. Az igazgató közvetlenül vagy megbízottjai útján rendszeres ellenőrzést végez az iskolai működés minden területén. Beleértve a tanórán kívüli foglalkozásokat, a kulturális és sportrendezvényeket, továbbá a gyakorlati képzést is. Az ellenőrzések célja a pedagógusok minősítési rendszerének megalapozása. 8

9 Az órarend szerinti tanórák, illetve a munkatervben meghatározott feladatok havi ellenőrzése, a pedagógusok munkaidő-kimutatásának igazolása havi rendszerességgel az igazgató, illetve az általa megbízott vezető által. Tűz-, munka-, és balesetvédelem: A tűzvédelmi és munkavédelmi megbízottak a tanév kezdete előtt megszervezik a dolgozók és a tanulók oktatását. Elkészítik éves munkaprogramjukat. Ellenőrzési terv szerint vizsgálják az intézmény munka- és tűzvédelmi helyzetét. Tervezik a bejárások és tűzriadók időpontját. Iskolai gazdálkodás: A belső ellenőrzési rendnek megfelelően kell vizsgálni a rendelkezésre álló források racionális hasznosítását, a vagyonvédelmet, az intézkedések célszerűségét és hatékonyságát. A leltározási szabályzat szerint a gazdaságvezető által elkészített ütemterv szerint kell az éves leltárt lebonyolítani. Ifjúságvédelmi feladatok: Az iskola előadások tartásával, tanórán kívüli programok szervezésével igyekszik megelőzni az ifjúságot fenyegető veszélyeket. Pszichológus és nevelési szakember közreműködésével segíti a nehéz helyzetbe került diákokat. Szükség esetén a nevelési igazgatóhelyettes közreműködésével igénybe veszi a helyi Nevelési Tanácsadó vagy a megyei Szakszolgálatok segítségét. Részletes munkaterv A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint annak a évi CXXIV. törvényi módosítása (továbbiakban együtt: Nkt.) szerint biztosítani kell a szülők és a diákok részvételét, beleszólását az intézményi szabályzatok, dokumentumok belső tartalmának véleményezésébe, továbbá a tankönyvek, taneszközök, egyéb felszerelések, kiválasztásába, a tanév munkarendjének elfogadásába. Ezen jogukat a szülők képviselőik, míg a diákok a diákönkormányzati képviselőik útján tehetik meg. A jogok gyakorlásának biztosításáért felelős: Igazgató Határidő: folyamatos Az Nkt. adatszolgáltatási kötelezettségeket tartalmaz a közoktatási információs rendszerek számára (létszámok, tanuló-nyilvántartás, pedagógus és diákigazolványok, KIR stat., KIFIR, 9

10 ADAFOR. stb.) Aktualizálnunk kell az elmúlt tanév során közölt adatainkat. Biztosítani kell az AROMO adatbázis és a KIR. rendszer közötti adatátadást. Az adatszolgáltatás megszervezéséért felelős: Igazgató Az adatszolgáltatásért felelős: Iskolatitkár, Rendszergazda Határidő: folyamatos, illetve jogszabály szerinti Ellenőrizni kell az Nkt. 3. számú mellékletének megfelelően a személyzeti dokumentációban a képzettségeket, illetve módosítani kell az Nkt. előírásainak megfelelően a továbbképzési tervet. Határidő: december 31. Gondoskodni kell a a TÁMOP pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítéséről. (komepetencia alapú oktatás, tankönyvek) A feladat elvégzéséért felelős: Projektvezető, Nevelési ig.h. Határidő: folyamatos Hetente vezetőségi értekezletet kell tartani, ahol a vezetők részletesen beszámolnak az elmúlt heti eseményekről, a munkaközösségi megbeszélésekről, az aktuális feladatokról az iskolai élet egész területén. A feladat elvégzéséért felelős: Vezetőség Határidő: minden szerdán A vezetőségi értekezletekről feljegyzések készülnek, melyet a vezetőség minden tagja írásban, elektronikusan megkap. A feladat elvégzéséért felelős: Iskolatitkár Határidő: minden péntek A helyettesek heti rendszerességgel egyeztetik az aktuális feladatokat, problémákat, ötleteket, javaslatokat a munkaközösség-vezetőkkel. Biztosítják a vezetőségi értekezleteken és munkaközösségi megbeszéléseken elhangzott információk áramlását mindkét irányban. A továbbítandó információkról feljegyzést készítenek az igazgató részére. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők Határidő: hetente Kéthetente munkaközösségi megbeszéléseken egyeztetik a munkaközösségek tagjai a nevelésioktatási feladatokat, a versenyekre felkészítések, korrepetálások tapasztalatait, a szaktárgyi kérdéseket, az iskolai rendezvények előkészítésének és lebonyolításának kérdéseit. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők Határidő: kéthetente Iskolai adminisztráció ellenőrzése az AROMO-ban (hiányzások, igazolások, osztályzatok, szülői értesítések, stb.) Az igazolatlan hiányzások esetén a szükséges intézkedés megtétele. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: hetente 10

11 Iskolai adminisztráció ellenőrzése az AROMO-ban (hiányzások, igazolások, osztályzatok, szülői értesítések, stb.) Szükség esetén az egy osztályban tanítók értekezletének összehívása, vagy a szaktanár figyelmének felhívása. Felhívás eredménytelensége esetén jelentési kötelezettség a munkaközösség-vezetőnek és a vezetőségnek. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: hetente Iskolai adminisztráció ellenőrzése az AROMO-ban. Ennek keretében osztályonként kell ellenőrizni a be nem írt órákat, az osztályzatok időarányos mennyiségét, az igazolt és igazolatlan hiányzások kimutatását. A jogszabályban megjelölt igazolatlan hiányzás meghaladása esetén a szükséges intézkedés megtételének ellenőrzése. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők Határidő: hetente A munkaidőkeret és a munkaidő-nyilvántartás ellenőrzése az elektronikus nyilvántartások alapján. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: tárgyhónapot követő 8. nap Médiák és meghívandó vendégek értesítése, meghívása az iskolai rendezvényekre A feladat elvégzéséért felelős: Iskolatitkár Határidő: Program előtt 7-14 nappal A jogszabályban előírt tartalmak, egyes rendezvények, események megjelenítése az iskola honlapján. A feladat elvégzéséért felelős: Rendszergazda Határidő: Jogszabály szerint, illetve Program előtt 7-14 nappal Versenyekre felkészítések a munkaközösségek munkatervei szerint A feladat elvégzéséért felelős: Szaktanár Határidő: Folyamatos Az ügyeleti rend, a házirend betartásának és betartatásának ellenőrzése különös tekintettel a Nemdohányzók védelméről szóló törvény végrehajtására, valamint az iskola területének indokolatlan elhagyására.. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h., Mk-vezetők Határidő: folyamatos Korrepetálási, szakköri igények összegzése. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: szeptember

12 Nyári gyakorlatok teljesítésének igazolása a bizonyítványokban valamint az elektronikus nyilvántartásokban. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: szeptember 16. Bizonyítványok leadása az átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel együtt az igh. irodában. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: szeptember 16. Valamennyi dokumentum elkészítése az AROMO-ban (elektronikus napló, törzslapok), a törzslapok kinyomtatása a évfolyamokon. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Rendszergazda Határidő: szeptember 16. Munkaközösségi munkatervek leadása. Tantestületi értekezlet DÖK alakuló értekezlet A feladat elvégzéséért felelős: Munkaközösség-vezetők Határidő: szeptember 10. Határidő: szeptember 16. A feladat elvégzéséért felelős: DÖK patronáló tanár Határidő: szeptember 28-ig. Normatíva igénylése a Magyar Államkincstártól, Gazdasági ig.h. Határidő: jogszabály szerint. Tanév eleji felmérések összegzésének leadása elektronikusan, egységes formában A feladat elvégzéséért felelős: Szaktanárok Határidő: szeptember évfolyamos diákok törzslapjainak megnyitás A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Rendszergazda Határidő: szeptember 30. Tájékoztatás a Fenntartónak a ös tanévben indítandó szakirányokra. A tájékoztatókhoz szükséges prospektusok összeállítása. Határidő: október 18. Bláthy hét rendezvényei külön forgatókönyv szerint A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek, Munkaközösség-vezetők, Szervezők Határidő: szeptember 30-október 5. 12

13 Október 4. Megemlékezés az Aradi vértanúkról. Bláthy-hét sportnapja, Ismerd meg Tatát. Helytörténeti programok. A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők, Osztályfőnökök Határidő: október 4. Október 1-től az általános iskolák 8. osztályos tanulóinak pályaorientációs foglalkozások szervezése. A feladat elvégzéséért felelős: Szakmai munkaközösség-vezető Határidő: folyamatos Szülők Iskolája rendezvénysorozat indítása október 15-től A feladat elvégzéséért felelős: Iskolapszichológus Határidő: folyamatos Korrepetálások, versenyekre felkészítések kezdete Felvételi tagozatkódok megadása a KIFIR számára A feladat elvégzéséért felelős: Szaktanárok Határidő: Október 7-től folyamatos Határidő: október 15. Részvételi a beiskolázási szülői értekezleteken az általános iskolákban A feladat elvégzéséért felelős: Vezetőség, szaktanárok Határidő: október 15-től folyamatos Városi megemlékezés október 23-ról. Iskolai megemlékezés október 23-ról. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési igazgatóhelyettes Határidő: október A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési igazgatóhelyettes Határidő: október 22. Részvétel a városi emlék-meneten Tata-Baj útvonalon. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési helyettes Határidő: október 26. Őszi szünet. Október A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő) November 8-9. Pályaválasztási kiállítás A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési és felnőttképzési ig.h. Határidő: november 8-9. Tantestületi értekezlet, Szülői értekezlet és fogadóóra Határidő: november

14 Kompetenciaméréshez adatok küldése. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: november 22. Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák az Eötvös József Gimnáziumban A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: november Nyílt nap az iskolában Beiskolázási tájékoztató. Külön forgatókönyv szerint Határidő: november 26. Munkanap, december 24. ledolgozása december 7-én, szombaton. December 6-án pénteken A hét keddi órarend szerinti tanítás, míg december 7-én szombaton A hét pénteki órarend szerinti tanítás Határidő: december 7. Nyugdíjas kollégáinknak karácsonyi műsor és összejövetel Határidő: december 19. Tanítás nélküli munkanap. Tantestületi értekezlet, karácsonyi összejövetel. Határidő: december 21. Téli szünet a 47/2013. EMMI rendelet szerint december 23-től január 3-ig tart. Határidő: december 23. Félévi értékelések, I. félév vége A feladat elvégzéséért felelős: Tantestület Határidő: január 17. Nyílt nap az iskolában Beiskolázási tájékoztató. Külön forgatókönyv szerint Határidő: január 14. Osztályozó értekezlet A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: január 16. Szülők tájékoztatása a félévi eredményekről az ellenőrző könyvön keresztül. A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: január 23. Szalagavató ünnepély külön forgatókönyv szerint A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: január

15 Félévi értekezlet. Az I. félév eredményeinek értékelése Határidő: január Szülői értekezlet és fogadóóra A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: február 4. Felvételi jelentkezési lapok érkezése az általános iskolákból A feladat elvégzéséért felelős: Általános iskolák igazgatói Határidő: február 14. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: február 25. Fizikális, egészségügyi és mentális felmérés a belügyi rendészeti előkészítő képzésre jelentkező diákok számára A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők, Pszichológus, Iskolaorvos Határidő: március Nevezés az atlétikai diákolimpia mezeifutó bajnokságára A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő: március. Ideiglenes felvételi rangsor összeállítása és közzé tétele az iskola honlapján, felvételi bizottság Határidő: március 12. Iskolai megemlékezés március 15-i eseményekről A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: március 14. Felvételi rangsor módosíthatósága az általános iskolákban A feladat elvégzéséért felelős: Általános iskolák igazgatói Határidő: március FITT-ségi felmérések A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő:április 2 május 27. A Nkt. 9. (3) előírásainak megfelelően tájékoztatjuk a szülőket azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: április 4. 15

16 Ideiglenes felvételi rangsor megküldése KIFIR-nek, felvételi bizottság Határidő: április 8. Szülői értekezlet és fogadóóra A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: április 10. Megemlékezés a Holocaust áldozatairól Végleges felvételi jegyzéket kapunk A Bláthy-kupa lebonyolítása A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: április 16. A feladat elvégzéséért felelős: KIFIR Határidő: április 18 A feladat elvégzéséért felelős: Testnevelők Határidő: április 25. Az általános felvételi eljárás eredményéről a tanulók és szüleik értesítése Határidő: április 25. Végzős diákjaink osztályozó értekezlete. Határidő: április 29. Végzős diákjaink utolsó tanítási napja. Osztályozó értekezlet. Határidő: április 30. Ballagás Határidő: április Érettségi vizsgák jogszabályokban meghatározottak szerint A feladat elvégzéséért felelős: Helyettesek Határidő: május 5-től. Érettségi szünet A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: május Szakmai írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek: A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési ig.h. Határidő: május

17 Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységek: A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési ig.h. Határidő: május-június. Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamos diákjaink számára. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: május 28. Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) A feladat elvégzéséért felelős: Osztályfőnökök Határidő: június 4. Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgarészek: A feladat elvégzéséért felelős: Szakképzési ig.h. Határidő: június. Osztályozó értekezlet: Utolsó tanítási nap Szóbeli középszintű érettségi vizsgák: Tanévzáró értekezlet A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: június 12. június 13. A feladat elvégzéséért felelős: Nevelési ig.h. Határidő: június Határidő: június

18 Eseménynaptár hetek tanítási hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap A Hétfő 4xOF 38 2 B MK munkatervek leadása 39 3 A Tanmenetek leadása Tantestületi értekezlet 40 4 B Tanév eleji felmérések összegzése. Törzslapok kinyomtatása 41 5 A Bláthy hét, Bláthy-nap 42 6 B A KIFIR és KIR-STAT jelentés 44 8 B iskolai ünnepség Városi ünnepség, Emlékmenet 45 9 A Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart B Pályaválasztási kiállítás A Szülői értekezlet és fogadó óra B Általános iskolások üzemlátogatásai A nyílt nap : B munkanap: 12.06: A Kedd, 12.07: A pénteki órarend A B Nyugdíjasok napja, 12.21: Tantestületi értekezlet, karácsonyi ünnepség. Tanítás nélküli munkanap A A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart B Téli szünet 2 19 A B : Nyílt nap : Osztályozó értekezlet 01.17: Félév 4 21 A : Szalagavató főpróba : Szalagavató ig Félévi értesítő B : Félévi értékelő értekezlet 6 23 A : szülői értekezlet, fogadó óra 7 24 B Felvételi jelentkezési lapok érkezése, rögzítése 8 25 A B A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 02.25

19 hetek tanítási hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap A : Belügyi felmérők B : Felvételi névsor iskolai ünnepség A : Rangsor módosítása ált. isk-ban B A B : szülői értekezlet, fogadó óra A : Holocaust emléknap. A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart : Végleges felvételi jegyzék B : Bláthy kupa, Felvételi kiértesítés A : Végzős osztályozó ért : Végzősök utolsó tanítási nap : Ballagás B től: Érettségi írásbeli vizsgák : É. szünet A től: Szakmai írásbeli vizsgák B től: Szakmai szóbeli és gyak. vizsgatevékenységek A : Kompetenciamérés B : A nemzeti összetartozás napja A : Osztályozó értekezlet 06.13: Utolsó tanítási nap :16-tól szóbeli érettségik, Nyári szakmai gyakorlatok : Tanévzáró értekezlet

20 1. számú melléklet Általános információk: A tanítás kezdetéig a munkaidő a Munka törvénykönyvében meghatározott napi 8 munkaóra. Az iskolában tartózkodás kötelező időtartama 8.00-tól az iskolában végzendő feladat végéig, de legalább ig. Az azon kívüli időben az oktatásra - nevelésre való felkészülés iskolán kívül is végezhető. 2. Praktikussági okokból az aktuális információk ben illetve a nyilvános tanárokon lesznek elérhetők! 3. Dátum / idő Program Felelős Aug Alakuló értekezlet igazgató Munkaközösségi értekezletek: munkaközösségvezetők igh.-k választása vagy megerősítése Előkészületek a javítóvizsgára: Bizottságok Terem tanár - tantárgy beosztások kiadása. A vizsgafeladatok előkészítése, feladatlapok szükség szerinti kinyomtatása a szaktanárok által. nev. igh. mk. Vezetők, jav. vizsgabiz. elnökök Kollégisták értesítése. Érettségire és szakmai vizsgákra felhívások közzététele nev igh. igazgató Aug tól Javítóvizsgák kiírás szerint vizsgabiz. elnökök, szaktanárok Javítóvizsgák dokumentálása bizottságok, osztályfőnökök Aug tól Javítóvizsgák kiírás szerint vizsgabiz. elnökök, szaktanárok Javítóvizsgák dokumentálása bizottságok, Tantárgyfelosztással, órarenddel kapcsolatos kérések leadásának határideje. osztályfőnökök szaktanárok Aug. 21 aug.24. Aug. 21. Szabadság a tanároknak Osztályok csoportok kialakítása Tantárgyfelosztás-tervezet előkészítése igazgató, szakképzési ig.h. nev. ig.h. 20

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

A tanév helyi rendje - TSZC Szent Imre Szakgimnázium (Készült a 12/2016.(VI.27.) EMMI rendelet alapján)

A tanév helyi rendje - TSZC Szent Imre Szakgimnázium (Készült a 12/2016.(VI.27.) EMMI rendelet alapján) A 2016-2017. tanév helyi rendje - TSZC Szent Imre Szakgimnázium (Készült a 12/2016.(VI.27.) EMMI rendelet alapján) Munkahét Tanítási hét Dátum Nap Tanítási nap száma: 181 Program - Szakközépiskola/Gimnázium

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence TANÉV RENDJE - GUNDEL 2016/2017-es tanév A hét betűjele Dátum A hét napja Események augusztus 24. szerda 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és

Részletesebben

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Készítette: Kovács Tibor intézményvezető helyettes Időpont Esemény Felelős 08.29. Vezetői értekezlet 08.30. Javítóvizsga

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete, a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2016. szeptember 1-től 2017. június 15-ig tart

Részletesebben

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK)

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) Dátum/ 02. (hétfő) 8,00 02. 02. 05. 11. (szerda) 11. (szerda) 14,15 11. (szerda) 16,00 A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

2016/2017. tanévi ütemterv

2016/2017. tanévi ütemterv 2016/2017. tanévi ütemterv Tanítási napok száma hét 1. 2016. aug.. 22. hétfő 2. 2016. aug.. 23. kedd Tankönyvárusítás 3. 2016. aug.. 24. szerda Tankönyvárusítás 4. 2016. aug.. 25. csütörtök Alakuló értekezlet

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tanévi munkaterve 2012-2013.

A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tanévi munkaterve 2012-2013. Bevezetés A munkatervet a Pedagógiai Program, a tanévzáró értekezleten elhangzott javaslatok, a kompetencia-mérés, a tanév végi eredmények, a vizsgák eredményei, valamint a munkaközösségvezetők által benyújtott

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-ös tanévre

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-ös tanévre NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-ös tanévre Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája Augusztus Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. 8,00 Trefort utána

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje:

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyitvatartási rendje, a 2016/2017-es tanévre tervezett jelentősebb események Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre munkanap áthelyezések október 31 pihenőnap, helyette október 15. munkanap A végzősök 156

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. TANÉV. Készítette: Mohácsi Csilla tagintézmény-vezető

MUNKATERV 2016/2017. TANÉV. Készítette: Mohácsi Csilla tagintézmény-vezető SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁSÁRHELYI PÁL KÖZGAZDASÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IDEGENFORGALMI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 5000 SZOLNOK, BAROSS ÚT 43. MUNKATERV 2016/2017. TANÉV Készítette:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

/ e s t a n é v p r o g r a m j a

/ e s t a n é v p r o g r a m j a Augusztus 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - e s t a n é v p r o g r a m j a Felelősök 23. 9:00 Alakuló értekezlet Igazgató 25. 8:00 Javítóvizsgák Tanárok 31. 9:00 Tanévnyitó értekezlet Dolgozók munka- és balesetvédelmi

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tanítási nap száma 22. Hétfő PIOK alakuló értekezlet 23. Kedd jelentkezés vizsgákra Esemény 24. Szerda

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség Munkaterv 2014/2015-ös tanév Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés 2014. aug.25. 9h Vezetőségi megbeszélés Vezetőség, Vezetőség Jelenléti ív 2014. aug. 25. 17h i tanévnyitó értekezlet 2014.

Részletesebben

tanév rendje 17/2008. (V.9.) OKM rendelet aug Tankönyvosztás. aug óra Vezetőségi értekezlet

tanév rendje 17/2008. (V.9.) OKM rendelet aug Tankönyvosztás. aug óra Vezetőségi értekezlet Kedves olvasóink! A tanév eseményeit a weblapunkhoz szorosan kapcsolódó google calendar-ban is megtekinthetik, csak kattintsanak a Naptárunk menüpontra. Sőt, ingyen SMS értesítést is kaphatnak róla. A

Részletesebben

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir.

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir. szeptember csütörtök - 8 óra: tanévnyitó ünnepség első 1 1 szombat tanítási nap 4 ofi óra, tűzvédelmi oktatás 2 2 vasárnap október 3 szombat 3 4 vasárnap 4 5 5 6 6 csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. csütörtök 2. 2. péntek Eseménytervezet Els tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség

Részletesebben

R É S Z L E T E S Ü T E M T E R V

R É S Z L E T E S Ü T E M T E R V R É S Z L E T E S Ü T E M T E R V 2013/2014 tanév 2 2013. év Augusztus 22. Tanévnyitó értekezlet 9:00 h 10-13:00 óráig korrepetálás Herczeg Mária 23. Korrepetálás 9:00-13:00 26. Javító-pótló vizsgák 8:00

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

. Munkaterv-naptár 2016/2017

. Munkaterv-naptár 2016/2017 . Munkaterv-naptár 2016/2017 Dátum Esemény Felelős Augusztus Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése Nyári gyakorlatok igazolásának Aug. 22. 9 h Alakuló értekezlet Orvosi vizsgálat Aug. 23. 8.h Javítóvizsgák,

Részletesebben