SÚLYOS BALESETEK MEGEL ZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKIT ZÉSEK ÉS ELVEK...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÚLYOS BALESETEK MEGEL ZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKIT ZÉSEK ÉS ELVEK..."

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK 0. EL ZMÉNYEK SÚLYOS BALESETEK MEGEL ZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKIT ZÉSEK ÉS ELVEK SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE ÜZEMVEZETÉS VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE VÉDELMI TERVEZÉS BELS AUDIT ÉS VEZET SÉGI ÁTVIZSGÁLÁS A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEM ÉS KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEK BEMUTATÁSA A lakott területek jellemzése A lakosság által leginkább látogatott létesítmények, közintézmények Különleges természeti értékek Súlyos baleset által potenciálisan érintett közm vek Forgalmi adatok bemutatása Szomszédos gazdálkodó szervezetek, ipari- és mez gazdasági tevékenységek A társadalmi kockázat számítása során figyelmen kívül hagyott gazdálkodó szervezetek Üzemen kívüli más üzemeltet k által folytatott veszélyes tevékenységek és lehetséges hatásaik A VESZÉLYES IPARI ÜZEM TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA Meteorológiai jellemz k Geológiai jellemz k Hidrológiai jellemz k TERMÉSZETI KÖRNYEZET VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS, SÚLYOS BALESETB L ADÓDÓ VESZÉLYEZTETETTSÉGE A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEM BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEM RENDELTETÉSE F BB TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA ÉS A GYÁRTOTT TERMÉKEK FELSOROLÁSA A DOLGOZÓK LÉTSZÁMA, A MUNKAID ÉS A M SZAKSZÁM A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK A JELEN LÉV VESZÉLYES ANYAGOK AKTUÁLIS LELTÁRA A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMBEN TERVEZETT TECHNOLÓGIÁK Keményít üzemcsoport Cukor üzemcsoport A kémiai reakciók, fizikai és biológiai folyamatok A technológia védelmi és jelz rendszereinek leírása A normál üzemvitelt l eltér üzemi állapotok A veszélyes anyagok tárolása, id szakos tárolás Telephelyen belüli szállítás Kárment és mentesít anyagok A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGHEZ TARTOZÓ TERVEZETT INFRASTRUKTÚRA KÜLS ELEKTROMOS- ÉS MÁS ENERGIAFORRÁSOK KÜLS VÍZELLÁTÁS FOLYÉKONY ÉS SZILÁRD ANYAGOKKAL TÖRTÉN ELLÁTÁS BELS ENERGIATERMELÉS, ÜZEMANYAG ELLÁTÁS ÉS EZEN ANYAGOK TÁROLÁSA BELS ELEKTROMOS HÁLÓZAT TARTALÉK ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁS MELEGVÍZ ÉS MÁS FOLYADÉK HÁLÓZATOK T ZOLTÓVÍZ HÁLÓZAT HÍRADÓ RENDSZEREK S RÍTETT LEVEG ELLÁTÓ RENDSZEREK MUNKAVÉDELEM FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS VEZETÉSI PONTOK ÉS A KIMENEKÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

3 4.14 ELS SEGÉLYNYÚJTÓ ÉS MENT SZERVEZET BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLAT ÜZEMI M SZAKI BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KATASZTRÓFAELHÁRÍTÁSI SZERVEZET JAVÍTÓ ÉS KARBANTARTÓ TEVÉKENYSÉG LABORATÓRIUMI HÁLÓZAT SZENNYVÍZHÁLÓZATOK ÜZEMI MONITORING HÁLÓZATOK T ZJELZ ÉS ROBBANÁSI TÖMÉNYSÉGET ÉRZÉKEL RENDSZEREK BELÉPTET ÉS AZ IDEGEN BEHATOLÁST ÉRZÉKEL RENDSZEREK DISZPÉCSER SZOLGÁLAT A VESZÉLYES LÉTESÍTMÉNYEK VESZÉLYAZONOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ INFORMÁCIÓK MEGALAPOZÓ ELEMZÉS Üzemazonosítás, jelenlév anyagok Az üzem létesítményekre történ felosztása Kiválasztási- és jelz számokon alapuló megalapozó elemzés RÉSZLETES TECHNOLÓGIA-ELEMZÉS, A SÚLYOS BALESETI ESEMÉNYEK LEHET SÉGÉNEK BEMUTATÁSA Összeköt SO 2 vezeték az Áztató üzem és a Vegyszertároló tartálypark között [SO 2 vezeték] Vegyszertároló tartálypark [935] Tartálypark [840] A SÚLYOS BALESET ÁLTAL VALÓ VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE KÖVETKEZMÉNYELEMZÉS SO 2 vezeték sérüléséb l származó következmények Vegyszertároló tartálypark sérüléséb l származó következmények IBC tároló és tölt -lefejt Etanol tartályok Etanol közúti tölt DOMINÓHATÁS ELEMZÉS Bels dominóhatás elemzés Küls dominó hatáselemzés KOCKÁZATELEMZÉS Egyéni kockázat Társadalmi kockázat meghatározása IPARBIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS ESZKÖZRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA VESZÉLYHELYZETI VEZETÉS LÉTESÍTMÉNYEK A VEZET ÁLLOMÁNY VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSÉNEK ESZKÖZRENDSZERE AZ ÜZEMI DOLGOZÓK VESZÉLYHELYZETI RIASZTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A VESZÉLYHELYZETI HÍRADÁS ESZKÖZEI ÉS RENDSZEREI TÁVÉRZÉKEL RENDSZEREK A HELYZETÉRTÉKELÉST ÉS DÖNTÉS-EL KÉSZÍTÉST TÁMOGATÓ INFORMATIKAI RENDSZEREK A BELS BEAVATKOZÓ SZERVEK EGYÉNI VÉD ESZKÖZEI A BELS BEAVATKOZÓ SZERVEK SZAKTECHNIKAI ESZKÖZEI A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELS ÉS KÜLS ER K ÉS ESZKÖZÖK BELS VÉDELMI TERVVEL KAPCSOLATOS OKTATÁS, KÉPZÉS ÉS BEGYAKOROLTATÁS A BIZTONSÁGI ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉBE BEVONT TANÁCSADÓ SZERVEZET Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

4 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Üzemazonosítási adatlapok 2. sz. melléklet Biztonsági adatlapok (csak elektronikus formában) 3. sz. melléklet Veszélyes anyagok felhasználási és tárolási helye 4. sz. melléklet Programszámítási eredmények (szcenárió riport fájlok) (csak elektronikus formában) 5. sz. melléklet Telepítési tanulmányterv (csak elektronikus formában) 6. sz. melléklet Technológiai PFD rajzok (csak elektronikus formában) 7. sz. melléklet Tanácsadó szervezet igazoló dokumentumai (csak elektronikus formában) TÉRKÉPEK, HELYSZÍNRAJZOK T-01 Topográfiai térkép T-02 Telephelyi helyszínrajz T-03 zoltóvíz hálózat Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

5 0.El zmények A Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki közigazgatási területén Gabona feldolgozó üzemet kíván létesíteni a Tiszapüspöki Ipartelepre, mint ipari gazdasági és általános mez gazdasági terület besorolású beépítetlen területre. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr l szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. -ában és 1. mellékletében megadott kritériumoknak megfelel en a Tisza-TK Projekt Kft. építési engedélyezési fázisban lév tárgyi Gabona feldolgozó üzeme az alsó küszöbérték veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek kategóriájába sorolandó. Tárgyi Rendelet tartalmi és formai feltételei alapján, a Tisza-TK Projekt Kft. jelen dokumentáció keretében készítette el a Gabona feldolgozó üzemre vonatkozó el zetes Biztonsági elemzését. A Rendelet 8. -ának értelmében, a Biztonsági elemzés tartalmi és formai követelményeit a Rendelet 4. mellékletének 1.2. pontja tartalmazza. Jelen Biztonsági elemzés tartalmi megállapításai az építési engedélyezési fázisban lév Gabona feldolgozó üzem június havi tervállapotát rögzítik. Tekintettel arra, hogy a Biztonsági elemzés készítése és a tervez i munka bizonyos szakaszai párhuzamosan zajlottak, ezért a Biztonsági elemzés és az engedélyezésre benyújtott tervek között kisebb eltérések lehetnek, melyeket a Gabona feldolgozó üzem katasztrófavédelmi engedélyezési eljárásának második ütemében benyújtandó Biztonsági elemzés és Bels védelmi terv mindenképpen figyelembe fog venni. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

6 1.Súlyos balesetek megel zésével kapcsolatos célkit zések és elvek A Tisza-TK Projekt Kft. súlyos balesetek veszélyének csökkentésével kapcsolatos célja, hogy az általános m ködés során a baleseti és egészségkárosítási kockázatot az elvárható legalacsonyabb szinten tartsa, illetve a személyi- és anyagi károkkal, károsodásokkal járó, nem tervezett eseményeket megel zze. A Társaság minden t le elvárhatót megtesz a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari kockázatok csökkentéséért, továbbá az esetlegesen bekövetkez nem kívánatos események hatásainak mérsékléséért. A Tisza-TK Projekt Kft. elkötelezett a min ség-, környezet-, egészségvédelmi és biztonsági alapelveit, védelmi filozófiájában a jogszabályi megfelel ségre. Ennek értelmében a társaság az üzem környezetének, a telephely és az ott dolgozók, valamint a küls vállalkozók biztonságának megteremtésére helyezi a hangsúlyt. A jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében a Tisza-TK Projekt Kft. az el írások változásait folyamatosan figyelemmel kíséri, a hatályos jogszabályokat nyilvántartja, illetve az érintetteket a változásokról haladéktalanul értesíti. Az ügyvezet a társaság munkavállalóival együtt elkötelezi magát annak érdekében, hogy a Társaság tevékenységének min ségén és környezeti hatásain felül, teljes mértékben megfeleljen a munkahelyi egészségvédelmi- és biztonsági követelményeknek, illetve a megrendel k elvárásainak és a társadalom követelményeinek. A Társaság elkötelezi magát a folyamatos javítás gyakorlata mellett, dokumentált eljárások bevezetésével és fenntartásával folyamatosan gondoskodik arról, hogy felderíthet k és teljesíthet k legyenek azok a jogi és egyéb vállalt követelmények, amelyek a tevékenységek és szolgáltatások környezeti tényez ivel, biztonsági követelményeivel kapcsolatosak. A szolgáltatások színvonalas teljesítése érdekében a Társaság megkülönböztetett figyelmet fordít a jogszabályok maradéktalan betartására, az elvárások változását követ rugalmasságra, a megrendel i igények kielégítésének pontosságára, a környezet megóvására, valamint a telephelyen jelenlév küls s vállalkozások-, a szomszédos gazdálkodó szervezetek- és saját munkavállalói egészségének és biztonságának szavatolására. 1.1 Szervezet és személyzet A Tisza-TK Projekt Kft. szervezetének minden szintjén nevesített formában megjelennek a súlyos balesetek megel zésébe és az ellenük való védekezés irányításába és végrehajtásába bevont személyek. Ezen személyek részére meghatározásra került a feladat- és hatáskörük betöltéséhez szükséges követelmény rendszer, és a Társaság lehet vé teszi az ilyen irányú felkészülésüket. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megel zésére a Tisza-TK Projekt Kft. különös hangsúlyt fektet, ezért az érintett személyek megfelel felkészültségét rendszeres, tervezett képzésekkel biztosítja. A képzések köre kiteljed az új belép k kötelez biztonsági alapoktatására, minden munkatárs rendszeres ismétl képzésére, a speciális képzettséget igényl munkakörökben dolgozókra, valamint a telephelyen tevékenyked küls s vállalkozások alkalmazottaira is. 1.2 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása érdekében a Tisza- TK Projekt Kft. osztályozza a kockázatokat és kézben tartásukat körültekint en megtervezi. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

7 Az alkalmazott módszerek összhangban állnak a m ködési tapasztalatokkal és a kockázat kézbentartására alkalmazott intézkedésekkel, melyek folyamatos felügyelet alatt történnek. Jelen Biztonsági elemzésben elvégzett kockázatelemzés, a kockázat menedzsment elemeinek, a fokozatosság elvének és a hazai jogszabályi követelményeknek megfelel en, az Európai Uniós elvárások alapján került alkalmazásra. 1.3 Üzemvezetés A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan a Tisza-TK Projekt Kft. vezetése tisztában van a tervezett technológiák és a majdan jelenlév anyagok veszélyességével, illetve környezeti, egészségi és biztonsági kockázataival. Tudatosan vállalva a tulajdonosok, a munkavállalók, a telephelyen tevékenyked küls s vállalkozások, a szomszédos gazdálkodó szervezetek, a környez lakosság, illetve a környezet iránti felel sséget a Társaság vezetése az alábbi alapelvek szerint irányítja a telephely m ködését: szaki és gazdasági lehet ségeikhez mérten mindent megtesznek a veszélyes anyagokból és technológiákból származó környezeti, egészségi és biztonsági kockázatok folyamatos csökkentése érdekében, a súlyos balesetek elleni védekezés során els dlegesen a megel zésre törekszenek, a veszélyes anyagok beszerzése, tárolása, kezelése és felhasználása során, illetve a veszélyes technológiák üzemeltetése kapcsán a mindenkor hatályos jogszabályok maradéktalan betartását alapkövetelménynek tekintik, munkavállalóikat folyamatosan képzik, tudatosítják bennük a tevékenységükkel kapcsolatos veszélyeket, felkészítik ket az esetleges balesetek során rájuk háruló teend kre, a balesetek elhárítására, illetve következményeik mérséklésére szolgáló m szaki védelem eszközeit és munkatársaik egyéni véd eszközeit folyamatosan hiánytalan és kifogástalan állapotban tartják, ennek biztosítására szigorú ellen rz mechanizmusokat m ködtetnek. A Tisza-TK Projekt Kft. szabályozni kívánja mindazon folyamatait, illetve tevékenységeit, amelyek a súlyos balesetek szempontjából meghatározóak lehetnek. Ezen szabályozások rögzítik az egyes feladatok és m veletek végrehajtásának módját, felel seit és a betartandó ködési kritériumokat a balesetek, illetve vészhelyzetek megel zése érdekében. 1.4 Változások kezelése A telephelyen tervezett változtatások és keresztülvitt intézkedések folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek és szükség esetén javító intézkedések kerülnek foganatosításra. A Tisza-TK Projekt Kft. soron kívül felülvizsgálja Biztonsági elemzését és Bels védelmi tervét, amennyiben: a telephelyen olyan változások történtek, amelynek súlyos baleset kockázatát növel vagy a védelmi rendszert érint hatása van, a súlyos balesetek, rendkívüli események értékeléséb l levont tanulságok vagy a m szaki fejl dés következtében új információk állnak rendelkezésére, a veszélyazonosításban vagy a hatások értékelésében kialakult korszer bb módszerek erre okot adnak, veszélyes anyagokkal kapcsolatosa súlyos baleset bekövetkezése esetén. 1.5 Védelmi tervezés A veszélyek következményeinek elhárítására a Tisza-TK Projekt Kft. a használatba vételi engedélyezési eljárás során 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

8 megfelel Bels védelmi tervet készít. A Tisza-TK Projekt Kft. súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat módszeres elemzéssel feltártja és megjelöli a végrehajtásukkal kapcsolatos feltételeket, személyeket, er ket és eszközöket. A Társaság majd megteremti a Bels védelmi tervben megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges mindennem feltételt, a megfelel szaktechnikai véd felszerelésekkel és eszközökkel felszereli a védekezésben érintett munkavállalókat, valamint biztosítja a védekezéshez szükséges üzemi infrastruktúrát. A Tisza-TK Projekt Kft. a telephelyén majdan tevékenyked küls s vállalkozások munkavállalói felkészítésben, oktatásban részesülnek, a gyakorlatok végrehajtásában részt vesznek, illetve a riasztás, egyéni védelem és elzárkózás feltételei szükség szerint biztosítottak lesznek. A védelmi szervezet felkészültségét a Tisza-TK Projekt Kft. fels vezetése rendszeresen fogja ellen rzi. Ennek érdekében évente gyakorlatot tart, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását a védelmi szervezetek kijelölt részével, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását az egész védelmi szervezettel gyakoroltatják. Súlyos hiányosság vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a biztonsági szervezet intézkedéseit érint rendelkezéseit a Társaság fels vezetése azonnal foganatosítja. A Bels védelmi terv, illetve a kapcsolódó bels szabályozók majdani felülvizsgálata legalább háromévente, továbbá a Biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálata esetén megvalósul. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a Bels védelmi tervben foglalt intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal foganatosítani fogja. 1.6 Bels audit és vezet ségi átvizsgálás A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezést és a hatások csökkentését szolgáló irányítási rendszer megfelel m ködését, a küls és bels el írások betartását, a kit zött biztonsági célok és programok id arányos teljesítése rendszeres, el re megtervezett, szisztematikus bels auditokkal kerülnek majd ellen rzésre. A bels auditok során feltárt vagy más módon felszínre került biztonsági hiányosságok megszüntetésére, az el írásoknak megfelel állapotok visszaállítására és a problémák ismételt el fordulásának megakadályozására helyesbít intézkedéseket fognak foganatosítanak. A bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, vészhelyzetek okai minden esetben részletes kivizsgálásra kerülnek majd. Az eseményb l fakadó tapasztalatok alapján megel intézkedések kerülnek megvalósításra az ismételt el fordulás, illetve a hasonló okokra visszavezethet más balesetek elkerülése érdekében. Az ilyen események után minden esetben felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a vonatkozó bels szabályozók. A Tisza-TK Projekt Kft. fels vezetése évente legalább egyszer átvizsgálja és értékeli az irányítási rendszer súlyos balesetek elleni védekezés teljesítményét, m ködését és eredményességét. A vezet ségi átvizsgálás kiterjed a biztonsági célok és programok teljesülésének értékelésére, a következ id szak céljainak meghatározására. A Tisza-TK Projekt Kft. rendszeres id közönként felül fogja vizsgálni a rendszer dokumentumait, eljárási utasításait és munkautasításait. A feltárt nem megfelel ségeket, valamint az újbóli el fordulás lehet ségét megszünteti. Ennek érdekében a meghatározza a Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

9 nem megfelel ségek kezelésével és kivizsgálásával kapcsolatos, valamint valamely hatás csökkentésére tett javító intézkedéseket, továbbá helyesbít és megel tevékenység kezdeményezésére és végrehajtására vonatkozó felel sségi- és hatásköröket. A m ködés alapeleme a folyamatos fejlesztés, amelynek érdekében rendszeres méréseket, ellen rzéseket kell majd végezni, illetve figyelemmel kell kísérni és értékelni a súlyos balesetek elleni védekezési teljesítményt. Alapvet en törekedni kell a teljesítménymutatók javítására, ezáltal a biztonsággal kapcsolatos teljesítmény növelésére. Az irányítási rendszer teljesítményének értékelésére indikátormódszert szükséges alkalmazni, amely a szervezet biztonsági teljesítményét mér számok (indikátorok) segítségével számszer síti. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

10 2.A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és környezetének bemutatása A felülvizsgálat során hangsúlyt azon lakossági és ipari területek adtainak aktualizálására fektettünk, amelyek feltehet en a Tiszta-TK Projekt Kft. tevékenységéb l származó halálozásra vonatkozó katasztrófakockázati zónán belül helyezkednek el. Vizsgálandó területként a helyi adottságokból és korábbi tapasztalatainkból kiindulva az üzemet körülvev legfeljebb 1-2 kilométeres sugarú kört érdemes figyelembe venni a bemutatás során. A környezetben található települések közül az uralkodó meteorológiai viszonyok figyelembe vételével becsülhet és számítható hatás szempontjából els sorban Tiszapüspöki, Törökszentmiklós és Szajol emelend ki. A Tisza-TK Projekt Kft. célja gabona feldolgozó üzem létesítése Tiszapüspökiben a 4-es és 46-as utak keresztez dése mellett lév területen. A terület Tiszapüspökit l délre, Szajoltól keletre megközelít leg 3 km távolságra, Törökszentmiklóstól nyugati irányban kb. 2 km-re, Tiszapüspöki és Törökszentmiklós települések közötti területen helyezkedik el. A területet délr l a 4. út (illetve a jelenleg építés alatt álló M4 gyorsforgalmi út), keletr l a Tiszapüspökit Törökszentmiklóssal összeköt közút, míg a többi térrészen szántóföldek határolják. A tervezett létesítményhez legközelebb található épületek keleti és DK-i irányban találhatóak. Az üzem helyszínét l a Tisza mintegy 4 km-re, a folyó Szajoli-holtága 1 km-re nyugatra található. Az üzemt l keletre kb. 500 m-re folyik a Karancs-ér. 2.1 Területrendezési elemek bemutatása Az üzem tervezetett helyszíne Az üzem környezetének területrendezési jellemz it, a leginkább látogatott intézményeket, a Tisza-TK Projekt Kft. által potenciálisan érintett közm veket, valamint az üzem környezetében m köd gazdálkodó szervezeteket az alábbiakban mutatjuk be. A Tisza-TK Projekt Kft. közigazgatásilag Tiszapüspökihez tartozik. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

11 2.1.1 A lakott területek jellemzése Az üzem környezete túlnyomó részt szántóföld jelleg. Az üzemet nyugat fel l Szajol, északról Tiszapüspöki, keletr l Törökszentmiklós városrészei ölelik körbe. Az üzemet Észak fel l a Törökszentmiklóst és Tiszapüspökit összeköt közút határolja, délr l pedig a 4. számú út. A területhez legközelebb fekv épület a keleti irányban lév GIP-1 besorolású tanya, mely távolsága a terület keleti oldalától mintegy 200 méter. A területhez a legközelebb fekv lakó ingatlan a Törökszentmiklós Szolnoki út 17. (329 Hrsz.) szám alatt fekv lakóház, melynek távolsága a terület legközelebbi határától mintegy 1600 méter és mely lakóház Lf-4 falusias lakóterület besorolásba esik A lakosság által leginkább látogatott létesítmények, közintézmények Az üzem 1 km-es körzetében nem található tömegek tartózkodására alkalmas létesítmény, közintézmény Különleges természeti értékek A Tisza melletti terület Natura 2000 természetvédelmi területek közé sorolt, az üzemt l ÉNYra kb. 3 km-re található a Közép-tiszai tájvédelmi körzet. Egyéb ingatlanok környezeti, természeti, m emléki és egyéb jogszabályi védettség alá nem esnek. Természetvédelmi területek Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer Súlyos baleset által potenciálisan érintett közm vek A meglév közm vek (hálózatok és m tárgyak, vízellátás, szennyvízelvezetés, vezetékes gázellátás, távközlés, kábeles m sorszórás) számára a helyigényt véd távolsággal együtt az utak szabályozási szélességén belül biztosították. A területen ivóvíz vezeték, elektromos föld- és légkábelek, gázvezeték valamint távközlési vezetékek találhatóak majd meg. 4-es út mellett halad Magyarország egyik f gázvezetéke, továbbá a villamos hálózat több Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

12 nagyfeszültség vezetéke is itt lépi át a 4-es utat. A település külterületén vízelvezet és öntöz csatornák találhatók. Ezeket nyílt földmedr és zárt átereszek alkotják. 1. sz. táblázat Közm jellege Kezel neve Címe Ivóvíz ellátó hálózat Gázelosztó hálózat Telefon hálózat Elektromos hálózat Csapadékvíz elvezet hálózat Országos közutak Helyi utak Forgalmi adatok bemutatása Tiszamenti Regionális Vízm vek Zrt. TIGÁZ Zrt. T-Com Magyar Telekom Rt. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény Magyar Közút Nonprofit Zrt. JNSZM-i Területi Igazgatóság Tiszapüspöki Község Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth L. út Szolnok, Thököly út Szolnok, Madách u Debrecen, Bethlen Gábor u Szolnok, Verseghy u Tiszapüspöki, út Szolnok, Pet fi S. u Tiszapüspöki, út 93. Az érintett utak többségében kis forgalmú szórt vagy földút. Az üzem az országos közutak közül a Tiszapüspökihez vezet számú közutat és az üzemt l délre elhelyezked 4. sz. els rend f út érinti. A környez kisebb utcák forgalma elhanyagolható a f útvonal forgalmi adatai mellett. A Magyar Közút Nonprofit Zrt évi forgalomszámlálási adatai alapján a 4. sz. els rend útvonalra és számú közútra vonatkozó forgalmi adatokat az alábbiakban közöljük. A Tiszta-TK Projekt Kft.-hez tartozó referenciaszakasz a 4. sz. els rend f útvonal, R160393B és C azonosítóval rendelkez állomásai és a számú közút, C és V azonosítóval rendelkez állomásai között található. A forgalomszámlálás adatai szerint a 4. sz. els rend f útvonal napi járm forgalma a referenciaszakaszon 8619 db (11634 egységjárm /nap) volt, amely 4922 db személygépkocsi, 1636 db kistehergépkocsi, 117 autóbusz, 1896 db tehergépkocsi és 41 db motorkerékpár és 2 kerékpár szerint oszlott meg. A forgalomszámlálás adatai szerint a sz. közút napi járm forgalma a referenciaszakaszon 960 db (1043 egységjárm /nap) volt, amely 579 db személygépkocsi, 175 db kis tehergépkocsi, 40 autóbusz, 53 db tehergépkocsi, 21 db motorkerékpár és 89 db kerékpár szerint oszlott meg. Üzemt l a vasúti közlekedés kb. 2 km-re délre található, a MÁV 100-as számú nemzetközi vonala. Egy esetleges súlyos ipari baleset esetén a környez utakon, szükséges lehet a forgalom ideiglenes felfüggesztésére. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

13 Tiszta-TK Projekt Kft. környezetének közút-hálózati térképe Forrás: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Szomszédos gazdálkodó szervezetek, ipari- és mez gazdasági tevékenységek Az üzem környezetében nagyobb részt szántóföldek találhatók, jelenleg ipari tevékenység a területen és a terület közelében nem folyik A társadalmi kockázat számítása során figyelmen kívül hagyott gazdálkodó szervezetek Az üzem 1 km-es körzetében nem található olyan gazdálkodó szervezet, amely nem került figyelembe vételre a társadalmi kockázat számítása során Üzemen kívüli más üzemeltet k által folytatott veszélyes tevékenységek és lehetséges hatásaik A Tisza-TK Projekt Kft. környezetében nem található más olyan üzem, amely veszélyes tevékenységet folytat vagy nem-kívánt hatás érinthetné általa a vizsgált üzem m ködését. 2.2 A veszélyes ipari üzem természeti környezetének bemutatása A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem természeti környezetével kapcsolatban a terület meteorológiai, legfontosabb geológiai és hidrológiai jellemz it, valamint a telephely által esetlegesen érintett természeti és m emléki értékeit az alábbiakban részletezzük Meteorológiai jellemz k Tiszapüspöki a mérsékelten meleg-száraz és meleg-száraz övek határán elterül Szolnokiártér kistájon található. A h mérséklet évi középértéke 10,2-10,3 C, a nyár maximumok átlaga 34,4 C, a téli minimumok átlaga pedig -17 C. Az évi átlagos csapadékmennyiség mm, így a kistája az ország egyik legszárazabb területe. A kistáj ariditási indexe 1,44 körüli, a leggyakoribb szélirány az É, ÉK-i, míg az átlagos szélsebesség 2,5 m/s. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

14 2.2.2 Geológiai jellemz k A Szolnoki-ártér kistáj 85 és 91 m közötti tszf-i magasságú tökéletes síkság. A domborzat 70%-a az ártéri szint síkság orográfiai domborzattípusába sorolható. A kistáj domborzati képét és morfológiai formáit a futásirányát sokat változtató Tisza és Zagyva határozta meg. A felszínt elhagyott folyómedrek, morotvák rendkívül gazdag hálózata borítja. A pannon után rendkívül dinamikusan süllyed felszínt az Északi-középhegységb l érkez folyók töltötték fel, f ként finom szem (iszapos, agyagos) üledékkel. A pleisztocén rétegek vastagsága a 400 métert is eléri. A kistáj felszín közeli üledékeinek dönt többsége már a Tiszához és a Zagyvához kapcsolódó holocén öntésiszap, öntésagyag. Az EU tagországaként Magyarországon is érvényben van az Unió egységes földrengés szabványa az Eurocode-8 (MSZ EN ). Ez a szabvány egységes tervezési metodikát ír el az Unió egész területén, amely alapján minden építményt úgy kell tervezni, hogy az élettartama (általában 50 év) alatt 10% valószín séggel el forduló földrengést komolyabb szerkezeti károsodás, összeomlás nélkül kibírjon. A Tiszapüspöki környékén található területekr l elmondható, hogy földrengés veszélyeztetettségük nem haladja meg a hazai átlagot, annál alacsonyabb értéket mutat. A potenciális max. szeizmicitás 7 MS, az Európai Unió egységes földrengés szabványa (Eurocode 8) alapján e térség 2-s és 3-s zóna határába esik. Magyarország szeizmikus zónatérképe Forrás: Tóth L, Gy ri E, Mónus P, Zsíros T, Seismic Hazard in the Pannonian Region Hidrológiai jellemz k Az üzem helyszínét l a Tisza mintegy 4 km-re, a folyó Szajoli-holtága 1 km-re nyugatra található. Az üzemt l keletre kb. 500 m-re folyik a Karancs-ér. A kistáj teljes területe a Tisza árterét képezi. Az árvizek f id szaka a kora nyár, míg a kisvizek sszel és télen gyakoriak. A Tisza hullámterét védgátak kísérik. Az id szakos belvizek elvezetését csatornahálózat biztosítja. A területen többségében mesterséges állóvizek, halastavak és tározók találhatóak, de gyakoriak a meandertavak is. A talajvíz átlagos mélysége Tiszapüspöki környékén 4-6 méter, mennyisége nem számottev, kémiai jellege alapján kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. A rétegvizek mennyisége a területen 1/s*km 2 felett van. A kistáj nagy geotermikus gradiens értéke miatt sok a termálviz Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

15 kút, amelyek átlagos h mérséklete C. 2.3 Természeti környezet veszélyes anyagokkal kapcsolatos, súlyos balesetb l adódó veszélyeztetettsége A telephelyen számos környezetre veszélyes anyag is felhasználásra kerül majd. Ezen anyagokkal kapcsolatos környezetterheléssel járó súlyos balesetb l származó veszélyeztetés fennállása esetén azonban a Tisza-TK Kft. részér l több feltétel is biztosított lesz, hogy a környezetre káros anyag ne okozzon környezetterheléssel járó súlyos baleseti eseménysort. A telephely olyan m szaki kialakítással fog rendelkezni, amely garantálja a környezetre veszélyes anyagok környezetbe jutó mennyiségének korlátozását, és az erre vonatkozó szabályzók is rendelkezésre fognak állni, a kikerült környezetre veszélyes anyag összegy jtését, mentesítését vagy más módon történ ártalmatlanítását lehet vé tev eszközök és a leírását tartalmazó szabályzók rendelkezésre fognak állni, a környezeti kárelhárítási eljárások anyagi-technikai és személyi feltételei biztosítottak lesznek, valamint a telephely kárelhárító szervezete felkészült lesz a környezeti kárelhárítási feladatok végzésére, és e feladatokat terv szerint rendszeresen gyakorolja majd. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

16 3.A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bemutatása 3.1 Általános információk A Tisza-TK Pojekt Kft. Tiszapüspökiben a 4-es és 46-as utak keresztez dése mellett lév területen valósul meg. A tervezett beruházás zöldmez s területen valósul meg, helyszíne jelenleg mez gazdasági m velés és részlegesen földkitermelés alatt áll, a más célú hasznosítás iránti eljárás elindult. Cégnév: Tisza-TK Projekt Kft. Székhely címe: 6500 Baja, Szabadság út 150. Telephely címe: Tiszapüspöki Ipartelep Üzem levelezési címe: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt emelet A Kft. vezet je: Dr. Zahola-Pollák Vanda, ügyvezet igazgató Telefon: +36 (56) A létesítmény területén az alábbi épületek, építmények lesznek megtalálhatóak: 2. sz. táblázat Számozás Rajzi elnevezés Funkció 600 Gabona feldolgozó és takarmány üzemek A keményít üzemcsoport részei 610 Gabona fogadó üzem nyitott szín nedves takarmány fogadó nyitott szín Technológia Kukorica fogadó- és tisztító üzem silókkal 600 Gabonaraktár Takarmány és kukorica raktár épület Malom és áztató üzem (Fsz + emelet) Áztató, rl és nedves keményít üzem 620 Technológia Áztató tartályok 4 db 1000 m 3 -es Trafóház elektromos 630 Csíraszárító üzem Csíraszárító üzem 640 Takarmányszárító üzem CGF szárító üzem 650 Glutén szárító üzem Glutén szárító üzem Trafóház elektromos üzemek A Cukor üzemcsoport részei 700 Központi üzemi blokk Központi üzemi blokk Trafóház 710 Üzemi tartálypark Cukor üzemi tartálypark 750 Kamiontölt Késztermék kamiontölt 702 Keményít szárító üzem Keményít szárító üzem 810 Fermentáló üzem Alkoholfermentáló üzem 820 Desztilláló üzem Alkoholdesztilláló üzem (el - és utódesztillálók) 840 Tartálypark Alkohol tartálypark és denaturáló üzem 900 Energia üzemek Az Energia üzemcsoport részei 910 Friss víz üzem medencék Friss víz üzem 920 Víztorony és tüzivíz Víztorony (glóbusz 36m 750 m 3 ) 950 Friss vízüzem Kazántápvíz üzem 960 Szennyvíz üzem Szennyvíz üzem 970 Kazánüzem Biomassza kazán üzem Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

17 Számozás Rajzi elnevezés Funkció 935 Vegyszertároló tartálypark Vegyszertároló tartálypark 990 Transzformátor állomás Transzformátor és villamos blokk 923 víz tornyok 400 Kiegészít létesítmények: Kiegészít létesítmények: 410 Mérlegház és parkoló Mérlegház és parkoló 400 Úthálózat, közm Úthálózat, közm vel 420 Min ségellen rz laboratórium Min ségellen rz laboratórium 430 Irodaház és öltöz (Fsz + em) Irodaház és öltöz 440 Vezérl épület Vezérl épület 450 Karbantartó m hely Karbantartó m hely 470 Segédanyag raktár Vegyszer raktár 480 Készáru raktár Készáru raktár 490 Szelektív gy jt Szelektív hulladékgy jt A telephely helyszínrajzát a T-02. sz. térkép ismerteti. 3.2 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem rendeltetése A TISZA-TK Kft. célja gabona feldolgozó üzem létesítése. Az üzem napi 1500 tonna kukoricát dolgoz fel, f termékei fruktóz-glükóz szirup (izocukor), szirupok, keményít, továbbá nagy tisztaságú gyógyszer és vegyipari alkohol, melléktermékei glutén (kukorica fehérje), kukorica csíra és rostos takarmány (CGF). Az üzem ún. nedves kukorica feldolgozó technológiát és folyamatos áztató illetve fermentáló egységeket tartalmaz. Energia ellátásában kiemelten támaszkodik a megújuló er források alkalmazására, az üzem h illetve g zigényét lágyszárú biomassza (nád, kukoricaszár, szalma, stb.) tüzelésével állítja el. 3.3 bb tevékenységek bemutatása és a gyártott termékek felsorolása Az üzem f termékei 1000 t/nap glükóz-fruktóz szirup (HFCS), 170 t/nap keményít szörp, 100 t/nap natív keményít és 1200 hl/nap alkohol. A volumenek az egyes üzemek maximális kapacitásait jelölik. Ezen volumenek összességében mintegy 2400 t/nap kidarálással egyenérték ek. A f termékek felhasználása az üdít - és szeszesital gyártás, söripar, süt ipar, édesipar, fermentációs- és gyógyszeripar, papíripar területén történik. Az üzem melléktermékei takarmányok (CGF és Glutén), továbbá élelmiszeripari alapanyag (Csíra). A melléktermékek mindig a kidarált kukoricával arányos mennyiségben keletkeznek. Az üzem az alábbi táblázatban található alapanyagok és segédanyagok segítségével a lentebb feltüntetett késztermékeket állítja el. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

18 ALAPANYAG Kukorica KÉSZTERMÉKEK Keményít tej, Csíra, Glutén (CGM), Rosttakarmány (CGF), Nedves CGF, CGF por, CGF pellet, Nagy tisztaságú etanol, Etanol, Izocukor termékek, Natív keményít, Keményít szirupok, HFCS, Hasznosítható tisztítási hulladék kukoricából, Hulladék takarmányok komposztálási célra 3. sz. táblázat SEGÉDANYAGOK Kén-dioxid, Kénsav, Habzásgátló, Nátriumhidroxid (regeneráláshoz és tisztításhoz), Ívszita tisztító vegyszer (tisztításhoz), Dobsz vászonmosó vegyszer (tisztításhoz), Fert tlenít vegyszer (tisztításhoz), Propionsav, Alfa-amiláz enzim, Amiloglügozidáz enzim, Kálciumklorid, Sósav, Salétromsav, Na-hipoklorit, Ultraclean UC II, Granulált aktív szén, Porszén, Kovaföld (2 fajta), Rögzített glükóz izomeráz enzim, Magnézium-szulfát, Nátrium-metabiszulfit, Kalcium-karbonát A termelés alapanyaga tehát minden esetben a kukorica, amely különböz gyártási folyamatokon keresztül jut el a különböz végtermékek el állításáig. 3.4 A dolgozók létszáma, a munkaid és a m szakszám Az üzem területén 8 és 12 órás folyamatos m szakban fognak dolgozni, a jellemz létszám 50 /m szak. A nappali id szakban ezen felül további 100 f jelenlétével lehet majd számolni. Az üzem területén el reláthatólag további 100 f küls s karbantartó tartózkodhat, valamint a szállítást végz kamionsof rök száma is elérheti a napi f t. A telephelyen éjjel-nappal portaszolgálat fog m ködni. Az rök várhatóan 3 m szakban váltják egymást, egy m szakban 2 f látja el a szolgálatot. 3.5 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó általános megállapítások A veszélyes anyagok kezelését és tárolását a Tisza-TK Kft. kell gondossággal, a gyártók ajánlásai szerint fogja végezni, illetve a helyszínen gyártott termékek kezelését és tárolását utasításokban fogja szabályozni. A veszélyes anyagok telephelyre történ beszállítása várhatóan közúton történik. A nem ömlesztett állapotban érkez vegyszereket a szállító gépkocsiról targoncával, kisebb kiszerelés esetén kézi er vel rakják majd le, és helyezik el a raktárakban. Telephelyen belül az alap-és segédanyagok a raktárakból az üzemekhez halmazállapotuktól és mennyiségükt l függ en cs vezetékben, tartályban (pl. IBC) és egyéb kisebb kiszerelésekben juthatnak majd el. A szállításhoz targoncát illetve kézikocsit fognak használni. Az üzemekb l a termékek raktárra adása szintén hasonló módon történik majd. A szállítási útvonalak a gyártelep egész területén aszfalt burkolatúak lesznek. Az ömlesztett vegyszerek helyi tárolótartályba kerülnek betöltésre. A Tisza-TK Kft. üzembe helyezését követ en az anyagmozgatás során a kezelés, tárolás, átfejtés és szállítás vonatkozásában a min ségbiztosítási szempontokon túlmen en, azokkal összhangban biztosítja az anyagmozgatást végz k és környezetük megfelel védelmét. A vállalat törekszik arra, hogy a kézi anyagmozgatást minimalizálva az elvárható technikai és szaki fejlettség gépeket, berendezéseket, technológiákat, valamint gépelrendezést alkalmazzon. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

19 A gyárban felhasznált anyagokat fedett, félig fedett vagy nyitott raktártérben fogják tárolni. A nagyobb mennyiségben tárolt folyékony vegyszereket kárment vel ellátott zárt tartályban helyezik el. 3.6 A jelen lév veszélyes anyagok aktuális leltára A telephelyen jelenlév veszélyes anyag maximális mennyiségét a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete alapján közöljük. 4. sz. táblázat A/1 adatlap: ÜZEMADATOK VESZÉLYES ANYAGOK A nevesített veszélyes anyag megnevezése (az 1. melléklet 2. táblázat alapján) 18. PB Nemzetközileg elfogadott egyértelm azonosítása (CAS-szám, szükség szerint IUPAC név, kereskedelmi megnevezés, fizikai forma) CAS szám IUPAC név kereskedelmi megnevezés fizikai forma H mondatok, ADR szerinti osztályozás Jelen lév maximális mennyisége (tonna) A besorolásnál figyelembe vett küszöbmennyiség (tonna) cseppfolyósított Pébégáz H220 0, gáz Acetilén Oxigén 41. Nátriumhipoklorit oldat Acetilén (oldott) Nátriumhipoklorit oldat 150 g/l Nátriumhipoklorit oldat 150 g/l gáz H220 0,1 5 folyadék H400 1,2 200 folyadék H400 1,2 200 A nem nevesített veszélyes anyag megnevezése (az 1. melléklet 1. táblázat alapján) A/2 adatlap: ÜZEMADATOK-VESZÉLYES ANYAGOK A veszélyes anyag 1. melléklet 1. táblázat 1. Nemzetközileg elfogadott egyértelm oszlopa szerinti azonosítása veszélyességi osztályba (CAS-szám, szükség szerint IUPAC név, sorolása a H mondatok kereskedelmi megnevezés, fizikai forma) és az ADR szerinti osztályozás feltüntetésével CAS szám IUPAC név kereskedelmi megnevezés fizikai forma H monda-tok ADR osztály Az 1. melléklet 1. táblázat 1. oszlopa szerinti osztályba sorolás 5. sz. táblázat Jelen lév maximális mennyisége (tonna) A besorolásnál figyelembe vett küszöb-mennyiség (tonna) P5.c Denaturálószer I-butanol propanol s metil-1- zveszélye izo-butanol folyadék H226 3 folyadékok propanol Denaturálószer isopropil- izopropilalkohol folyadék H225 3 P5.c zveszélye 3, Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

20 A nem nevesített veszélyes anyag megnevezése (az 1. melléklet 1. táblázat alapján) A/2 adatlap: ÜZEMADATOK-VESZÉLYES ANYAGOK A veszélyes anyag 1. melléklet 1. táblázat 1. Nemzetközileg elfogadott egyértelm oszlopa szerinti azonosítása veszélyességi osztályba (CAS-szám, szükség szerint IUPAC név, sorolása a H mondatok kereskedelmi megnevezés, fizikai forma) és az ADR szerinti osztályozás feltüntetésével CAS szám IUPAC név kereskedelmi megnevezés fizikai forma H monda-tok ADR osztály Az 1. melléklet 1. táblázat 1. oszlopa szerinti osztályba sorolás Jelen lév maximális mennyisége (tonna) A besorolásnál figyelembe vett küszöb-mennyiség (tonna) alkohol s folyadékok P5.c Denaturálószer T butanol propanol s metil-2- zveszélye terc-butanol folyadék H225 3 folyadékok 3, Metil-etilketon folyadék H225 3 Etil-acetát etil-acetát etil-acetát folyadék H butanon metil-etilketon Izopropilacetát metiletilacetát isopropylacetate Hidrogénpero xid 35 % hidrogénperoxid 35 % Kéndioxid 100% folyadék H225 3 folyadék H kén-dioxid gáz H331 2 Etanol etanol etanol absz. folyadék H225 3 Ecetsav 98% ecetsav ecetsav folyadék H226 8 P5.c zveszélye s folyadékok P5.c zveszélye s folyadékok P5.c zveszélye s folyadékok P8. Oxidáló folyadékok és szilárd anyagok H2. Akut toxicitás P5.c zveszélye s folyadékok P5.c zveszélye s folyadékok , , , A Tisza-TK Kft. telephelyén el forduló, az elemzésbe bevont anyagok azonosítását, azaz a Rendelet 1. sz. melléklete alapján jelenlév nek tekintend veszélyes anyagok megnevezését, betárolt maximális küszöbmennyiségeit, veszélyjeleit, H-mondatait, veszélyességi osztályba sorolását és azonosítását az 1. sz. melléklet, a vonatkozó Biztonsági adatlapokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 7/1. oldal 1. Telephely főbb adatai: 1.1. Megnevezése: Vajszlói biogáz üzem 1.2. Sertéstelep címe: Vajszló, 140 hrsz 1.3. EOV koordináták: Y: 568 278 X: 580

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

Visegrád 2014. november 6-7. 6

Visegrád 2014. november 6-7. 6 Veszélyes anyagok azonosításával kapcsolatos jogszabályi módosításoksok Visegrád 2014. november 6-7. 6 Bali Péter P tű. t őrnagy Seveso II módosításának okai A hatály hozzáigazítása a CLP Rendelethez,

Részletesebben

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE Tartalomjegyzék EL SZÓ 9 1. BEVEZETÉS 10 1.1. CÉLMEGHATÁROZÁS 10 1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE 11 1.3. KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER (KMR), MINT A VÁLLALATI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

IKR Agrár KFT. Biztonsági Elemzés

IKR Agrár KFT. Biztonsági Elemzés IKR Agrár KFT. Biztonsági Elemzés Növényvédő Szer Üzletág Füzesabony Területi Központ Készítette az IKR Agrár Kft. megbízásából az AGEL-CBI KFT. 2016.04.18 Verzió: 1.1 Agel-CBI Kft. Megrendelő: IKR AGRÁR

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA Dr. Kovács Endre BEVEZETÉS A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/00342-195/2015. Tárgy: Egységes környezethasználati Ügyintéző: Molnár Gabriella engedély Telefon: 56/523-413 Hiv. szám: - Melléklet: - A Tiszapüspöki,

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján

Részletesebben

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tőzvédelmének mőszaki követelményeirıl

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96 418 373; Fax: 96 418699; email: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent plan.hu Győr Rendezési terv

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER Budapest 2007. október 11. készítmény neve: 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 20/460-41-99 email: bioved@bioved.hu

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgához szükséges

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 0544--3/05. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes zajkibocsátási határérték megállapítása Retek Zoltán Tel.: +36 (6) 553-060/4455 H

Részletesebben

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. június 16-án megtartott ülésének jegyz könyvéb l: nyílt VATTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 7/2014.(VI.19.) rendelete a kötelez

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban Környezet és Energia Operatív Program Vízbázisvédelem a KEOP-ban Huszár Hajnalka KvVM FI Balatonfüred 2008. március 26. Háttér - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS 1 I. fejezet 1. Általános előírások 1.1. E szakutasítás fejezeteinek előírásait a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 14578-7-15/2011. El adó: Szenes Róbert (KVO) dr. Séra Judit (EJT) Tárgy: Pontforrás m ködési engedély H A T Á R O Z A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében Szélenergia a tények szélenergia integrációja Magyarországon, EWEA Budapest, 2009 június 12. EUROPEAN COMMISSION

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások

Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások 1. A) A hidrogén és vegyületei a hidrogén atomszerkezete, molekulaszerkezete, izotópjai színe, halmazállapota, oldhatósága, sűrűsége reakciója halogénekkel,

Részletesebben

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 36/2014. Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013.

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013. ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ LEVEGİMINİSÉGI TERV Szombathely, 2013. Tel.: (94) 506 700 Fax: (94) 313 283 E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS Építési engedélyezési dokumentáció Lakossági tájékoztatóhoz készített kivonat 1. kiadás Tiszaújváros, 2014. május

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kályhás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kályhás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kályhás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Vízbesajtolás homokkövekbe

Vízbesajtolás homokkövekbe Vízbesajtolás homokkövekbe Problémák, olajipari tapasztalatok és ajánlások Hlatki Miklós okl. olajmérnök Vízbesajtolás homokkövekbe Tartalom A nemzetközi olajipar vízbesajtolási tapasztalatai A hazai vízbesajtolási

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 95944-1-33/2014. Ea: dr. F z István dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Kovács Tibor H A T Á R O Z A T Tárgy: Biotojás

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A Békés Megyei Katas ztrófavédelmi Igazgatós ág. Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 2012. évben elvégzett feladatairól.

T Á J É K O Z T A T Ó. A Békés Megyei Katas ztrófavédelmi Igazgatós ág. Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 2012. évben elvégzett feladatairól. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5540 Szarvas, Deák F. u. 7. Tel/Fax: 06/66 312-733 e-mail: szarvas.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község a Dunántúli-dombság nagytáj, Mecsek és Tolna-Baranyai-domvidék

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATA

BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATA FLAGA GÁZ Kft. (tulajdonos) Székhely: 8000 Székesfehérvár, LORANGER Ipari Telep Sóstói út 17-19. TERMO-FUVAR Kft. (üzemeltető) Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Földvár u. 19/A. 3561 Felsőzsolca, Ongai bekötőút

Részletesebben