SÚLYOS BALESETEK MEGEL ZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKIT ZÉSEK ÉS ELVEK...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÚLYOS BALESETEK MEGEL ZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKIT ZÉSEK ÉS ELVEK..."

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK 0. EL ZMÉNYEK SÚLYOS BALESETEK MEGEL ZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKIT ZÉSEK ÉS ELVEK SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE ÜZEMVEZETÉS VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE VÉDELMI TERVEZÉS BELS AUDIT ÉS VEZET SÉGI ÁTVIZSGÁLÁS A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEM ÉS KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEK BEMUTATÁSA A lakott területek jellemzése A lakosság által leginkább látogatott létesítmények, közintézmények Különleges természeti értékek Súlyos baleset által potenciálisan érintett közm vek Forgalmi adatok bemutatása Szomszédos gazdálkodó szervezetek, ipari- és mez gazdasági tevékenységek A társadalmi kockázat számítása során figyelmen kívül hagyott gazdálkodó szervezetek Üzemen kívüli más üzemeltet k által folytatott veszélyes tevékenységek és lehetséges hatásaik A VESZÉLYES IPARI ÜZEM TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA Meteorológiai jellemz k Geológiai jellemz k Hidrológiai jellemz k TERMÉSZETI KÖRNYEZET VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS, SÚLYOS BALESETB L ADÓDÓ VESZÉLYEZTETETTSÉGE A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEM BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEM RENDELTETÉSE F BB TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA ÉS A GYÁRTOTT TERMÉKEK FELSOROLÁSA A DOLGOZÓK LÉTSZÁMA, A MUNKAID ÉS A M SZAKSZÁM A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK A JELEN LÉV VESZÉLYES ANYAGOK AKTUÁLIS LELTÁRA A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMBEN TERVEZETT TECHNOLÓGIÁK Keményít üzemcsoport Cukor üzemcsoport A kémiai reakciók, fizikai és biológiai folyamatok A technológia védelmi és jelz rendszereinek leírása A normál üzemvitelt l eltér üzemi állapotok A veszélyes anyagok tárolása, id szakos tárolás Telephelyen belüli szállítás Kárment és mentesít anyagok A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGHEZ TARTOZÓ TERVEZETT INFRASTRUKTÚRA KÜLS ELEKTROMOS- ÉS MÁS ENERGIAFORRÁSOK KÜLS VÍZELLÁTÁS FOLYÉKONY ÉS SZILÁRD ANYAGOKKAL TÖRTÉN ELLÁTÁS BELS ENERGIATERMELÉS, ÜZEMANYAG ELLÁTÁS ÉS EZEN ANYAGOK TÁROLÁSA BELS ELEKTROMOS HÁLÓZAT TARTALÉK ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁS MELEGVÍZ ÉS MÁS FOLYADÉK HÁLÓZATOK T ZOLTÓVÍZ HÁLÓZAT HÍRADÓ RENDSZEREK S RÍTETT LEVEG ELLÁTÓ RENDSZEREK MUNKAVÉDELEM FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS VEZETÉSI PONTOK ÉS A KIMENEKÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

3 4.14 ELS SEGÉLYNYÚJTÓ ÉS MENT SZERVEZET BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLAT ÜZEMI M SZAKI BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KATASZTRÓFAELHÁRÍTÁSI SZERVEZET JAVÍTÓ ÉS KARBANTARTÓ TEVÉKENYSÉG LABORATÓRIUMI HÁLÓZAT SZENNYVÍZHÁLÓZATOK ÜZEMI MONITORING HÁLÓZATOK T ZJELZ ÉS ROBBANÁSI TÖMÉNYSÉGET ÉRZÉKEL RENDSZEREK BELÉPTET ÉS AZ IDEGEN BEHATOLÁST ÉRZÉKEL RENDSZEREK DISZPÉCSER SZOLGÁLAT A VESZÉLYES LÉTESÍTMÉNYEK VESZÉLYAZONOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ INFORMÁCIÓK MEGALAPOZÓ ELEMZÉS Üzemazonosítás, jelenlév anyagok Az üzem létesítményekre történ felosztása Kiválasztási- és jelz számokon alapuló megalapozó elemzés RÉSZLETES TECHNOLÓGIA-ELEMZÉS, A SÚLYOS BALESETI ESEMÉNYEK LEHET SÉGÉNEK BEMUTATÁSA Összeköt SO 2 vezeték az Áztató üzem és a Vegyszertároló tartálypark között [SO 2 vezeték] Vegyszertároló tartálypark [935] Tartálypark [840] A SÚLYOS BALESET ÁLTAL VALÓ VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE KÖVETKEZMÉNYELEMZÉS SO 2 vezeték sérüléséb l származó következmények Vegyszertároló tartálypark sérüléséb l származó következmények IBC tároló és tölt -lefejt Etanol tartályok Etanol közúti tölt DOMINÓHATÁS ELEMZÉS Bels dominóhatás elemzés Küls dominó hatáselemzés KOCKÁZATELEMZÉS Egyéni kockázat Társadalmi kockázat meghatározása IPARBIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS ESZKÖZRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA VESZÉLYHELYZETI VEZETÉS LÉTESÍTMÉNYEK A VEZET ÁLLOMÁNY VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSÉNEK ESZKÖZRENDSZERE AZ ÜZEMI DOLGOZÓK VESZÉLYHELYZETI RIASZTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A VESZÉLYHELYZETI HÍRADÁS ESZKÖZEI ÉS RENDSZEREI TÁVÉRZÉKEL RENDSZEREK A HELYZETÉRTÉKELÉST ÉS DÖNTÉS-EL KÉSZÍTÉST TÁMOGATÓ INFORMATIKAI RENDSZEREK A BELS BEAVATKOZÓ SZERVEK EGYÉNI VÉD ESZKÖZEI A BELS BEAVATKOZÓ SZERVEK SZAKTECHNIKAI ESZKÖZEI A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELS ÉS KÜLS ER K ÉS ESZKÖZÖK BELS VÉDELMI TERVVEL KAPCSOLATOS OKTATÁS, KÉPZÉS ÉS BEGYAKOROLTATÁS A BIZTONSÁGI ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉBE BEVONT TANÁCSADÓ SZERVEZET Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

4 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Üzemazonosítási adatlapok 2. sz. melléklet Biztonsági adatlapok (csak elektronikus formában) 3. sz. melléklet Veszélyes anyagok felhasználási és tárolási helye 4. sz. melléklet Programszámítási eredmények (szcenárió riport fájlok) (csak elektronikus formában) 5. sz. melléklet Telepítési tanulmányterv (csak elektronikus formában) 6. sz. melléklet Technológiai PFD rajzok (csak elektronikus formában) 7. sz. melléklet Tanácsadó szervezet igazoló dokumentumai (csak elektronikus formában) TÉRKÉPEK, HELYSZÍNRAJZOK T-01 Topográfiai térkép T-02 Telephelyi helyszínrajz T-03 zoltóvíz hálózat Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

5 0.El zmények A Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki közigazgatási területén Gabona feldolgozó üzemet kíván létesíteni a Tiszapüspöki Ipartelepre, mint ipari gazdasági és általános mez gazdasági terület besorolású beépítetlen területre. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr l szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. -ában és 1. mellékletében megadott kritériumoknak megfelel en a Tisza-TK Projekt Kft. építési engedélyezési fázisban lév tárgyi Gabona feldolgozó üzeme az alsó küszöbérték veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek kategóriájába sorolandó. Tárgyi Rendelet tartalmi és formai feltételei alapján, a Tisza-TK Projekt Kft. jelen dokumentáció keretében készítette el a Gabona feldolgozó üzemre vonatkozó el zetes Biztonsági elemzését. A Rendelet 8. -ának értelmében, a Biztonsági elemzés tartalmi és formai követelményeit a Rendelet 4. mellékletének 1.2. pontja tartalmazza. Jelen Biztonsági elemzés tartalmi megállapításai az építési engedélyezési fázisban lév Gabona feldolgozó üzem június havi tervállapotát rögzítik. Tekintettel arra, hogy a Biztonsági elemzés készítése és a tervez i munka bizonyos szakaszai párhuzamosan zajlottak, ezért a Biztonsági elemzés és az engedélyezésre benyújtott tervek között kisebb eltérések lehetnek, melyeket a Gabona feldolgozó üzem katasztrófavédelmi engedélyezési eljárásának második ütemében benyújtandó Biztonsági elemzés és Bels védelmi terv mindenképpen figyelembe fog venni. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

6 1.Súlyos balesetek megel zésével kapcsolatos célkit zések és elvek A Tisza-TK Projekt Kft. súlyos balesetek veszélyének csökkentésével kapcsolatos célja, hogy az általános m ködés során a baleseti és egészségkárosítási kockázatot az elvárható legalacsonyabb szinten tartsa, illetve a személyi- és anyagi károkkal, károsodásokkal járó, nem tervezett eseményeket megel zze. A Társaság minden t le elvárhatót megtesz a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari kockázatok csökkentéséért, továbbá az esetlegesen bekövetkez nem kívánatos események hatásainak mérsékléséért. A Tisza-TK Projekt Kft. elkötelezett a min ség-, környezet-, egészségvédelmi és biztonsági alapelveit, védelmi filozófiájában a jogszabályi megfelel ségre. Ennek értelmében a társaság az üzem környezetének, a telephely és az ott dolgozók, valamint a küls vállalkozók biztonságának megteremtésére helyezi a hangsúlyt. A jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében a Tisza-TK Projekt Kft. az el írások változásait folyamatosan figyelemmel kíséri, a hatályos jogszabályokat nyilvántartja, illetve az érintetteket a változásokról haladéktalanul értesíti. Az ügyvezet a társaság munkavállalóival együtt elkötelezi magát annak érdekében, hogy a Társaság tevékenységének min ségén és környezeti hatásain felül, teljes mértékben megfeleljen a munkahelyi egészségvédelmi- és biztonsági követelményeknek, illetve a megrendel k elvárásainak és a társadalom követelményeinek. A Társaság elkötelezi magát a folyamatos javítás gyakorlata mellett, dokumentált eljárások bevezetésével és fenntartásával folyamatosan gondoskodik arról, hogy felderíthet k és teljesíthet k legyenek azok a jogi és egyéb vállalt követelmények, amelyek a tevékenységek és szolgáltatások környezeti tényez ivel, biztonsági követelményeivel kapcsolatosak. A szolgáltatások színvonalas teljesítése érdekében a Társaság megkülönböztetett figyelmet fordít a jogszabályok maradéktalan betartására, az elvárások változását követ rugalmasságra, a megrendel i igények kielégítésének pontosságára, a környezet megóvására, valamint a telephelyen jelenlév küls s vállalkozások-, a szomszédos gazdálkodó szervezetek- és saját munkavállalói egészségének és biztonságának szavatolására. 1.1 Szervezet és személyzet A Tisza-TK Projekt Kft. szervezetének minden szintjén nevesített formában megjelennek a súlyos balesetek megel zésébe és az ellenük való védekezés irányításába és végrehajtásába bevont személyek. Ezen személyek részére meghatározásra került a feladat- és hatáskörük betöltéséhez szükséges követelmény rendszer, és a Társaság lehet vé teszi az ilyen irányú felkészülésüket. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megel zésére a Tisza-TK Projekt Kft. különös hangsúlyt fektet, ezért az érintett személyek megfelel felkészültségét rendszeres, tervezett képzésekkel biztosítja. A képzések köre kiteljed az új belép k kötelez biztonsági alapoktatására, minden munkatárs rendszeres ismétl képzésére, a speciális képzettséget igényl munkakörökben dolgozókra, valamint a telephelyen tevékenyked küls s vállalkozások alkalmazottaira is. 1.2 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása érdekében a Tisza- TK Projekt Kft. osztályozza a kockázatokat és kézben tartásukat körültekint en megtervezi. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

7 Az alkalmazott módszerek összhangban állnak a m ködési tapasztalatokkal és a kockázat kézbentartására alkalmazott intézkedésekkel, melyek folyamatos felügyelet alatt történnek. Jelen Biztonsági elemzésben elvégzett kockázatelemzés, a kockázat menedzsment elemeinek, a fokozatosság elvének és a hazai jogszabályi követelményeknek megfelel en, az Európai Uniós elvárások alapján került alkalmazásra. 1.3 Üzemvezetés A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan a Tisza-TK Projekt Kft. vezetése tisztában van a tervezett technológiák és a majdan jelenlév anyagok veszélyességével, illetve környezeti, egészségi és biztonsági kockázataival. Tudatosan vállalva a tulajdonosok, a munkavállalók, a telephelyen tevékenyked küls s vállalkozások, a szomszédos gazdálkodó szervezetek, a környez lakosság, illetve a környezet iránti felel sséget a Társaság vezetése az alábbi alapelvek szerint irányítja a telephely m ködését: szaki és gazdasági lehet ségeikhez mérten mindent megtesznek a veszélyes anyagokból és technológiákból származó környezeti, egészségi és biztonsági kockázatok folyamatos csökkentése érdekében, a súlyos balesetek elleni védekezés során els dlegesen a megel zésre törekszenek, a veszélyes anyagok beszerzése, tárolása, kezelése és felhasználása során, illetve a veszélyes technológiák üzemeltetése kapcsán a mindenkor hatályos jogszabályok maradéktalan betartását alapkövetelménynek tekintik, munkavállalóikat folyamatosan képzik, tudatosítják bennük a tevékenységükkel kapcsolatos veszélyeket, felkészítik ket az esetleges balesetek során rájuk háruló teend kre, a balesetek elhárítására, illetve következményeik mérséklésére szolgáló m szaki védelem eszközeit és munkatársaik egyéni véd eszközeit folyamatosan hiánytalan és kifogástalan állapotban tartják, ennek biztosítására szigorú ellen rz mechanizmusokat m ködtetnek. A Tisza-TK Projekt Kft. szabályozni kívánja mindazon folyamatait, illetve tevékenységeit, amelyek a súlyos balesetek szempontjából meghatározóak lehetnek. Ezen szabályozások rögzítik az egyes feladatok és m veletek végrehajtásának módját, felel seit és a betartandó ködési kritériumokat a balesetek, illetve vészhelyzetek megel zése érdekében. 1.4 Változások kezelése A telephelyen tervezett változtatások és keresztülvitt intézkedések folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek és szükség esetén javító intézkedések kerülnek foganatosításra. A Tisza-TK Projekt Kft. soron kívül felülvizsgálja Biztonsági elemzését és Bels védelmi tervét, amennyiben: a telephelyen olyan változások történtek, amelynek súlyos baleset kockázatát növel vagy a védelmi rendszert érint hatása van, a súlyos balesetek, rendkívüli események értékeléséb l levont tanulságok vagy a m szaki fejl dés következtében új információk állnak rendelkezésére, a veszélyazonosításban vagy a hatások értékelésében kialakult korszer bb módszerek erre okot adnak, veszélyes anyagokkal kapcsolatosa súlyos baleset bekövetkezése esetén. 1.5 Védelmi tervezés A veszélyek következményeinek elhárítására a Tisza-TK Projekt Kft. a használatba vételi engedélyezési eljárás során 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

8 megfelel Bels védelmi tervet készít. A Tisza-TK Projekt Kft. súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat módszeres elemzéssel feltártja és megjelöli a végrehajtásukkal kapcsolatos feltételeket, személyeket, er ket és eszközöket. A Társaság majd megteremti a Bels védelmi tervben megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges mindennem feltételt, a megfelel szaktechnikai véd felszerelésekkel és eszközökkel felszereli a védekezésben érintett munkavállalókat, valamint biztosítja a védekezéshez szükséges üzemi infrastruktúrát. A Tisza-TK Projekt Kft. a telephelyén majdan tevékenyked küls s vállalkozások munkavállalói felkészítésben, oktatásban részesülnek, a gyakorlatok végrehajtásában részt vesznek, illetve a riasztás, egyéni védelem és elzárkózás feltételei szükség szerint biztosítottak lesznek. A védelmi szervezet felkészültségét a Tisza-TK Projekt Kft. fels vezetése rendszeresen fogja ellen rzi. Ennek érdekében évente gyakorlatot tart, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását a védelmi szervezetek kijelölt részével, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását az egész védelmi szervezettel gyakoroltatják. Súlyos hiányosság vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a biztonsági szervezet intézkedéseit érint rendelkezéseit a Társaság fels vezetése azonnal foganatosítja. A Bels védelmi terv, illetve a kapcsolódó bels szabályozók majdani felülvizsgálata legalább háromévente, továbbá a Biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálata esetén megvalósul. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a Bels védelmi tervben foglalt intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal foganatosítani fogja. 1.6 Bels audit és vezet ségi átvizsgálás A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezést és a hatások csökkentését szolgáló irányítási rendszer megfelel m ködését, a küls és bels el írások betartását, a kit zött biztonsági célok és programok id arányos teljesítése rendszeres, el re megtervezett, szisztematikus bels auditokkal kerülnek majd ellen rzésre. A bels auditok során feltárt vagy más módon felszínre került biztonsági hiányosságok megszüntetésére, az el írásoknak megfelel állapotok visszaállítására és a problémák ismételt el fordulásának megakadályozására helyesbít intézkedéseket fognak foganatosítanak. A bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, vészhelyzetek okai minden esetben részletes kivizsgálásra kerülnek majd. Az eseményb l fakadó tapasztalatok alapján megel intézkedések kerülnek megvalósításra az ismételt el fordulás, illetve a hasonló okokra visszavezethet más balesetek elkerülése érdekében. Az ilyen események után minden esetben felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a vonatkozó bels szabályozók. A Tisza-TK Projekt Kft. fels vezetése évente legalább egyszer átvizsgálja és értékeli az irányítási rendszer súlyos balesetek elleni védekezés teljesítményét, m ködését és eredményességét. A vezet ségi átvizsgálás kiterjed a biztonsági célok és programok teljesülésének értékelésére, a következ id szak céljainak meghatározására. A Tisza-TK Projekt Kft. rendszeres id közönként felül fogja vizsgálni a rendszer dokumentumait, eljárási utasításait és munkautasításait. A feltárt nem megfelel ségeket, valamint az újbóli el fordulás lehet ségét megszünteti. Ennek érdekében a meghatározza a Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

9 nem megfelel ségek kezelésével és kivizsgálásával kapcsolatos, valamint valamely hatás csökkentésére tett javító intézkedéseket, továbbá helyesbít és megel tevékenység kezdeményezésére és végrehajtására vonatkozó felel sségi- és hatásköröket. A m ködés alapeleme a folyamatos fejlesztés, amelynek érdekében rendszeres méréseket, ellen rzéseket kell majd végezni, illetve figyelemmel kell kísérni és értékelni a súlyos balesetek elleni védekezési teljesítményt. Alapvet en törekedni kell a teljesítménymutatók javítására, ezáltal a biztonsággal kapcsolatos teljesítmény növelésére. Az irányítási rendszer teljesítményének értékelésére indikátormódszert szükséges alkalmazni, amely a szervezet biztonsági teljesítményét mér számok (indikátorok) segítségével számszer síti. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

10 2.A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és környezetének bemutatása A felülvizsgálat során hangsúlyt azon lakossági és ipari területek adtainak aktualizálására fektettünk, amelyek feltehet en a Tiszta-TK Projekt Kft. tevékenységéb l származó halálozásra vonatkozó katasztrófakockázati zónán belül helyezkednek el. Vizsgálandó területként a helyi adottságokból és korábbi tapasztalatainkból kiindulva az üzemet körülvev legfeljebb 1-2 kilométeres sugarú kört érdemes figyelembe venni a bemutatás során. A környezetben található települések közül az uralkodó meteorológiai viszonyok figyelembe vételével becsülhet és számítható hatás szempontjából els sorban Tiszapüspöki, Törökszentmiklós és Szajol emelend ki. A Tisza-TK Projekt Kft. célja gabona feldolgozó üzem létesítése Tiszapüspökiben a 4-es és 46-as utak keresztez dése mellett lév területen. A terület Tiszapüspökit l délre, Szajoltól keletre megközelít leg 3 km távolságra, Törökszentmiklóstól nyugati irányban kb. 2 km-re, Tiszapüspöki és Törökszentmiklós települések közötti területen helyezkedik el. A területet délr l a 4. út (illetve a jelenleg építés alatt álló M4 gyorsforgalmi út), keletr l a Tiszapüspökit Törökszentmiklóssal összeköt közút, míg a többi térrészen szántóföldek határolják. A tervezett létesítményhez legközelebb található épületek keleti és DK-i irányban találhatóak. Az üzem helyszínét l a Tisza mintegy 4 km-re, a folyó Szajoli-holtága 1 km-re nyugatra található. Az üzemt l keletre kb. 500 m-re folyik a Karancs-ér. 2.1 Területrendezési elemek bemutatása Az üzem tervezetett helyszíne Az üzem környezetének területrendezési jellemz it, a leginkább látogatott intézményeket, a Tisza-TK Projekt Kft. által potenciálisan érintett közm veket, valamint az üzem környezetében m köd gazdálkodó szervezeteket az alábbiakban mutatjuk be. A Tisza-TK Projekt Kft. közigazgatásilag Tiszapüspökihez tartozik. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

11 2.1.1 A lakott területek jellemzése Az üzem környezete túlnyomó részt szántóföld jelleg. Az üzemet nyugat fel l Szajol, északról Tiszapüspöki, keletr l Törökszentmiklós városrészei ölelik körbe. Az üzemet Észak fel l a Törökszentmiklóst és Tiszapüspökit összeköt közút határolja, délr l pedig a 4. számú út. A területhez legközelebb fekv épület a keleti irányban lév GIP-1 besorolású tanya, mely távolsága a terület keleti oldalától mintegy 200 méter. A területhez a legközelebb fekv lakó ingatlan a Törökszentmiklós Szolnoki út 17. (329 Hrsz.) szám alatt fekv lakóház, melynek távolsága a terület legközelebbi határától mintegy 1600 méter és mely lakóház Lf-4 falusias lakóterület besorolásba esik A lakosság által leginkább látogatott létesítmények, közintézmények Az üzem 1 km-es körzetében nem található tömegek tartózkodására alkalmas létesítmény, közintézmény Különleges természeti értékek A Tisza melletti terület Natura 2000 természetvédelmi területek közé sorolt, az üzemt l ÉNYra kb. 3 km-re található a Közép-tiszai tájvédelmi körzet. Egyéb ingatlanok környezeti, természeti, m emléki és egyéb jogszabályi védettség alá nem esnek. Természetvédelmi területek Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer Súlyos baleset által potenciálisan érintett közm vek A meglév közm vek (hálózatok és m tárgyak, vízellátás, szennyvízelvezetés, vezetékes gázellátás, távközlés, kábeles m sorszórás) számára a helyigényt véd távolsággal együtt az utak szabályozási szélességén belül biztosították. A területen ivóvíz vezeték, elektromos föld- és légkábelek, gázvezeték valamint távközlési vezetékek találhatóak majd meg. 4-es út mellett halad Magyarország egyik f gázvezetéke, továbbá a villamos hálózat több Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

12 nagyfeszültség vezetéke is itt lépi át a 4-es utat. A település külterületén vízelvezet és öntöz csatornák találhatók. Ezeket nyílt földmedr és zárt átereszek alkotják. 1. sz. táblázat Közm jellege Kezel neve Címe Ivóvíz ellátó hálózat Gázelosztó hálózat Telefon hálózat Elektromos hálózat Csapadékvíz elvezet hálózat Országos közutak Helyi utak Forgalmi adatok bemutatása Tiszamenti Regionális Vízm vek Zrt. TIGÁZ Zrt. T-Com Magyar Telekom Rt. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény Magyar Közút Nonprofit Zrt. JNSZM-i Területi Igazgatóság Tiszapüspöki Község Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth L. út Szolnok, Thököly út Szolnok, Madách u Debrecen, Bethlen Gábor u Szolnok, Verseghy u Tiszapüspöki, út Szolnok, Pet fi S. u Tiszapüspöki, út 93. Az érintett utak többségében kis forgalmú szórt vagy földút. Az üzem az országos közutak közül a Tiszapüspökihez vezet számú közutat és az üzemt l délre elhelyezked 4. sz. els rend f út érinti. A környez kisebb utcák forgalma elhanyagolható a f útvonal forgalmi adatai mellett. A Magyar Közút Nonprofit Zrt évi forgalomszámlálási adatai alapján a 4. sz. els rend útvonalra és számú közútra vonatkozó forgalmi adatokat az alábbiakban közöljük. A Tiszta-TK Projekt Kft.-hez tartozó referenciaszakasz a 4. sz. els rend f útvonal, R160393B és C azonosítóval rendelkez állomásai és a számú közút, C és V azonosítóval rendelkez állomásai között található. A forgalomszámlálás adatai szerint a 4. sz. els rend f útvonal napi járm forgalma a referenciaszakaszon 8619 db (11634 egységjárm /nap) volt, amely 4922 db személygépkocsi, 1636 db kistehergépkocsi, 117 autóbusz, 1896 db tehergépkocsi és 41 db motorkerékpár és 2 kerékpár szerint oszlott meg. A forgalomszámlálás adatai szerint a sz. közút napi járm forgalma a referenciaszakaszon 960 db (1043 egységjárm /nap) volt, amely 579 db személygépkocsi, 175 db kis tehergépkocsi, 40 autóbusz, 53 db tehergépkocsi, 21 db motorkerékpár és 89 db kerékpár szerint oszlott meg. Üzemt l a vasúti közlekedés kb. 2 km-re délre található, a MÁV 100-as számú nemzetközi vonala. Egy esetleges súlyos ipari baleset esetén a környez utakon, szükséges lehet a forgalom ideiglenes felfüggesztésére. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

13 Tiszta-TK Projekt Kft. környezetének közút-hálózati térképe Forrás: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Szomszédos gazdálkodó szervezetek, ipari- és mez gazdasági tevékenységek Az üzem környezetében nagyobb részt szántóföldek találhatók, jelenleg ipari tevékenység a területen és a terület közelében nem folyik A társadalmi kockázat számítása során figyelmen kívül hagyott gazdálkodó szervezetek Az üzem 1 km-es körzetében nem található olyan gazdálkodó szervezet, amely nem került figyelembe vételre a társadalmi kockázat számítása során Üzemen kívüli más üzemeltet k által folytatott veszélyes tevékenységek és lehetséges hatásaik A Tisza-TK Projekt Kft. környezetében nem található más olyan üzem, amely veszélyes tevékenységet folytat vagy nem-kívánt hatás érinthetné általa a vizsgált üzem m ködését. 2.2 A veszélyes ipari üzem természeti környezetének bemutatása A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem természeti környezetével kapcsolatban a terület meteorológiai, legfontosabb geológiai és hidrológiai jellemz it, valamint a telephely által esetlegesen érintett természeti és m emléki értékeit az alábbiakban részletezzük Meteorológiai jellemz k Tiszapüspöki a mérsékelten meleg-száraz és meleg-száraz övek határán elterül Szolnokiártér kistájon található. A h mérséklet évi középértéke 10,2-10,3 C, a nyár maximumok átlaga 34,4 C, a téli minimumok átlaga pedig -17 C. Az évi átlagos csapadékmennyiség mm, így a kistája az ország egyik legszárazabb területe. A kistáj ariditási indexe 1,44 körüli, a leggyakoribb szélirány az É, ÉK-i, míg az átlagos szélsebesség 2,5 m/s. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

14 2.2.2 Geológiai jellemz k A Szolnoki-ártér kistáj 85 és 91 m közötti tszf-i magasságú tökéletes síkság. A domborzat 70%-a az ártéri szint síkság orográfiai domborzattípusába sorolható. A kistáj domborzati képét és morfológiai formáit a futásirányát sokat változtató Tisza és Zagyva határozta meg. A felszínt elhagyott folyómedrek, morotvák rendkívül gazdag hálózata borítja. A pannon után rendkívül dinamikusan süllyed felszínt az Északi-középhegységb l érkez folyók töltötték fel, f ként finom szem (iszapos, agyagos) üledékkel. A pleisztocén rétegek vastagsága a 400 métert is eléri. A kistáj felszín közeli üledékeinek dönt többsége már a Tiszához és a Zagyvához kapcsolódó holocén öntésiszap, öntésagyag. Az EU tagországaként Magyarországon is érvényben van az Unió egységes földrengés szabványa az Eurocode-8 (MSZ EN ). Ez a szabvány egységes tervezési metodikát ír el az Unió egész területén, amely alapján minden építményt úgy kell tervezni, hogy az élettartama (általában 50 év) alatt 10% valószín séggel el forduló földrengést komolyabb szerkezeti károsodás, összeomlás nélkül kibírjon. A Tiszapüspöki környékén található területekr l elmondható, hogy földrengés veszélyeztetettségük nem haladja meg a hazai átlagot, annál alacsonyabb értéket mutat. A potenciális max. szeizmicitás 7 MS, az Európai Unió egységes földrengés szabványa (Eurocode 8) alapján e térség 2-s és 3-s zóna határába esik. Magyarország szeizmikus zónatérképe Forrás: Tóth L, Gy ri E, Mónus P, Zsíros T, Seismic Hazard in the Pannonian Region Hidrológiai jellemz k Az üzem helyszínét l a Tisza mintegy 4 km-re, a folyó Szajoli-holtága 1 km-re nyugatra található. Az üzemt l keletre kb. 500 m-re folyik a Karancs-ér. A kistáj teljes területe a Tisza árterét képezi. Az árvizek f id szaka a kora nyár, míg a kisvizek sszel és télen gyakoriak. A Tisza hullámterét védgátak kísérik. Az id szakos belvizek elvezetését csatornahálózat biztosítja. A területen többségében mesterséges állóvizek, halastavak és tározók találhatóak, de gyakoriak a meandertavak is. A talajvíz átlagos mélysége Tiszapüspöki környékén 4-6 méter, mennyisége nem számottev, kémiai jellege alapján kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. A rétegvizek mennyisége a területen 1/s*km 2 felett van. A kistáj nagy geotermikus gradiens értéke miatt sok a termálviz Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

15 kút, amelyek átlagos h mérséklete C. 2.3 Természeti környezet veszélyes anyagokkal kapcsolatos, súlyos balesetb l adódó veszélyeztetettsége A telephelyen számos környezetre veszélyes anyag is felhasználásra kerül majd. Ezen anyagokkal kapcsolatos környezetterheléssel járó súlyos balesetb l származó veszélyeztetés fennállása esetén azonban a Tisza-TK Kft. részér l több feltétel is biztosított lesz, hogy a környezetre káros anyag ne okozzon környezetterheléssel járó súlyos baleseti eseménysort. A telephely olyan m szaki kialakítással fog rendelkezni, amely garantálja a környezetre veszélyes anyagok környezetbe jutó mennyiségének korlátozását, és az erre vonatkozó szabályzók is rendelkezésre fognak állni, a kikerült környezetre veszélyes anyag összegy jtését, mentesítését vagy más módon történ ártalmatlanítását lehet vé tev eszközök és a leírását tartalmazó szabályzók rendelkezésre fognak állni, a környezeti kárelhárítási eljárások anyagi-technikai és személyi feltételei biztosítottak lesznek, valamint a telephely kárelhárító szervezete felkészült lesz a környezeti kárelhárítási feladatok végzésére, és e feladatokat terv szerint rendszeresen gyakorolja majd. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

16 3.A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bemutatása 3.1 Általános információk A Tisza-TK Pojekt Kft. Tiszapüspökiben a 4-es és 46-as utak keresztez dése mellett lév területen valósul meg. A tervezett beruházás zöldmez s területen valósul meg, helyszíne jelenleg mez gazdasági m velés és részlegesen földkitermelés alatt áll, a más célú hasznosítás iránti eljárás elindult. Cégnév: Tisza-TK Projekt Kft. Székhely címe: 6500 Baja, Szabadság út 150. Telephely címe: Tiszapüspöki Ipartelep Üzem levelezési címe: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt emelet A Kft. vezet je: Dr. Zahola-Pollák Vanda, ügyvezet igazgató Telefon: +36 (56) A létesítmény területén az alábbi épületek, építmények lesznek megtalálhatóak: 2. sz. táblázat Számozás Rajzi elnevezés Funkció 600 Gabona feldolgozó és takarmány üzemek A keményít üzemcsoport részei 610 Gabona fogadó üzem nyitott szín nedves takarmány fogadó nyitott szín Technológia Kukorica fogadó- és tisztító üzem silókkal 600 Gabonaraktár Takarmány és kukorica raktár épület Malom és áztató üzem (Fsz + emelet) Áztató, rl és nedves keményít üzem 620 Technológia Áztató tartályok 4 db 1000 m 3 -es Trafóház elektromos 630 Csíraszárító üzem Csíraszárító üzem 640 Takarmányszárító üzem CGF szárító üzem 650 Glutén szárító üzem Glutén szárító üzem Trafóház elektromos üzemek A Cukor üzemcsoport részei 700 Központi üzemi blokk Központi üzemi blokk Trafóház 710 Üzemi tartálypark Cukor üzemi tartálypark 750 Kamiontölt Késztermék kamiontölt 702 Keményít szárító üzem Keményít szárító üzem 810 Fermentáló üzem Alkoholfermentáló üzem 820 Desztilláló üzem Alkoholdesztilláló üzem (el - és utódesztillálók) 840 Tartálypark Alkohol tartálypark és denaturáló üzem 900 Energia üzemek Az Energia üzemcsoport részei 910 Friss víz üzem medencék Friss víz üzem 920 Víztorony és tüzivíz Víztorony (glóbusz 36m 750 m 3 ) 950 Friss vízüzem Kazántápvíz üzem 960 Szennyvíz üzem Szennyvíz üzem 970 Kazánüzem Biomassza kazán üzem Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

17 Számozás Rajzi elnevezés Funkció 935 Vegyszertároló tartálypark Vegyszertároló tartálypark 990 Transzformátor állomás Transzformátor és villamos blokk 923 víz tornyok 400 Kiegészít létesítmények: Kiegészít létesítmények: 410 Mérlegház és parkoló Mérlegház és parkoló 400 Úthálózat, közm Úthálózat, közm vel 420 Min ségellen rz laboratórium Min ségellen rz laboratórium 430 Irodaház és öltöz (Fsz + em) Irodaház és öltöz 440 Vezérl épület Vezérl épület 450 Karbantartó m hely Karbantartó m hely 470 Segédanyag raktár Vegyszer raktár 480 Készáru raktár Készáru raktár 490 Szelektív gy jt Szelektív hulladékgy jt A telephely helyszínrajzát a T-02. sz. térkép ismerteti. 3.2 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem rendeltetése A TISZA-TK Kft. célja gabona feldolgozó üzem létesítése. Az üzem napi 1500 tonna kukoricát dolgoz fel, f termékei fruktóz-glükóz szirup (izocukor), szirupok, keményít, továbbá nagy tisztaságú gyógyszer és vegyipari alkohol, melléktermékei glutén (kukorica fehérje), kukorica csíra és rostos takarmány (CGF). Az üzem ún. nedves kukorica feldolgozó technológiát és folyamatos áztató illetve fermentáló egységeket tartalmaz. Energia ellátásában kiemelten támaszkodik a megújuló er források alkalmazására, az üzem h illetve g zigényét lágyszárú biomassza (nád, kukoricaszár, szalma, stb.) tüzelésével állítja el. 3.3 bb tevékenységek bemutatása és a gyártott termékek felsorolása Az üzem f termékei 1000 t/nap glükóz-fruktóz szirup (HFCS), 170 t/nap keményít szörp, 100 t/nap natív keményít és 1200 hl/nap alkohol. A volumenek az egyes üzemek maximális kapacitásait jelölik. Ezen volumenek összességében mintegy 2400 t/nap kidarálással egyenérték ek. A f termékek felhasználása az üdít - és szeszesital gyártás, söripar, süt ipar, édesipar, fermentációs- és gyógyszeripar, papíripar területén történik. Az üzem melléktermékei takarmányok (CGF és Glutén), továbbá élelmiszeripari alapanyag (Csíra). A melléktermékek mindig a kidarált kukoricával arányos mennyiségben keletkeznek. Az üzem az alábbi táblázatban található alapanyagok és segédanyagok segítségével a lentebb feltüntetett késztermékeket állítja el. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

18 ALAPANYAG Kukorica KÉSZTERMÉKEK Keményít tej, Csíra, Glutén (CGM), Rosttakarmány (CGF), Nedves CGF, CGF por, CGF pellet, Nagy tisztaságú etanol, Etanol, Izocukor termékek, Natív keményít, Keményít szirupok, HFCS, Hasznosítható tisztítási hulladék kukoricából, Hulladék takarmányok komposztálási célra 3. sz. táblázat SEGÉDANYAGOK Kén-dioxid, Kénsav, Habzásgátló, Nátriumhidroxid (regeneráláshoz és tisztításhoz), Ívszita tisztító vegyszer (tisztításhoz), Dobsz vászonmosó vegyszer (tisztításhoz), Fert tlenít vegyszer (tisztításhoz), Propionsav, Alfa-amiláz enzim, Amiloglügozidáz enzim, Kálciumklorid, Sósav, Salétromsav, Na-hipoklorit, Ultraclean UC II, Granulált aktív szén, Porszén, Kovaföld (2 fajta), Rögzített glükóz izomeráz enzim, Magnézium-szulfát, Nátrium-metabiszulfit, Kalcium-karbonát A termelés alapanyaga tehát minden esetben a kukorica, amely különböz gyártási folyamatokon keresztül jut el a különböz végtermékek el állításáig. 3.4 A dolgozók létszáma, a munkaid és a m szakszám Az üzem területén 8 és 12 órás folyamatos m szakban fognak dolgozni, a jellemz létszám 50 /m szak. A nappali id szakban ezen felül további 100 f jelenlétével lehet majd számolni. Az üzem területén el reláthatólag további 100 f küls s karbantartó tartózkodhat, valamint a szállítást végz kamionsof rök száma is elérheti a napi f t. A telephelyen éjjel-nappal portaszolgálat fog m ködni. Az rök várhatóan 3 m szakban váltják egymást, egy m szakban 2 f látja el a szolgálatot. 3.5 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó általános megállapítások A veszélyes anyagok kezelését és tárolását a Tisza-TK Kft. kell gondossággal, a gyártók ajánlásai szerint fogja végezni, illetve a helyszínen gyártott termékek kezelését és tárolását utasításokban fogja szabályozni. A veszélyes anyagok telephelyre történ beszállítása várhatóan közúton történik. A nem ömlesztett állapotban érkez vegyszereket a szállító gépkocsiról targoncával, kisebb kiszerelés esetén kézi er vel rakják majd le, és helyezik el a raktárakban. Telephelyen belül az alap-és segédanyagok a raktárakból az üzemekhez halmazállapotuktól és mennyiségükt l függ en cs vezetékben, tartályban (pl. IBC) és egyéb kisebb kiszerelésekben juthatnak majd el. A szállításhoz targoncát illetve kézikocsit fognak használni. Az üzemekb l a termékek raktárra adása szintén hasonló módon történik majd. A szállítási útvonalak a gyártelep egész területén aszfalt burkolatúak lesznek. Az ömlesztett vegyszerek helyi tárolótartályba kerülnek betöltésre. A Tisza-TK Kft. üzembe helyezését követ en az anyagmozgatás során a kezelés, tárolás, átfejtés és szállítás vonatkozásában a min ségbiztosítási szempontokon túlmen en, azokkal összhangban biztosítja az anyagmozgatást végz k és környezetük megfelel védelmét. A vállalat törekszik arra, hogy a kézi anyagmozgatást minimalizálva az elvárható technikai és szaki fejlettség gépeket, berendezéseket, technológiákat, valamint gépelrendezést alkalmazzon. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

19 A gyárban felhasznált anyagokat fedett, félig fedett vagy nyitott raktártérben fogják tárolni. A nagyobb mennyiségben tárolt folyékony vegyszereket kárment vel ellátott zárt tartályban helyezik el. 3.6 A jelen lév veszélyes anyagok aktuális leltára A telephelyen jelenlév veszélyes anyag maximális mennyiségét a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete alapján közöljük. 4. sz. táblázat A/1 adatlap: ÜZEMADATOK VESZÉLYES ANYAGOK A nevesített veszélyes anyag megnevezése (az 1. melléklet 2. táblázat alapján) 18. PB Nemzetközileg elfogadott egyértelm azonosítása (CAS-szám, szükség szerint IUPAC név, kereskedelmi megnevezés, fizikai forma) CAS szám IUPAC név kereskedelmi megnevezés fizikai forma H mondatok, ADR szerinti osztályozás Jelen lév maximális mennyisége (tonna) A besorolásnál figyelembe vett küszöbmennyiség (tonna) cseppfolyósított Pébégáz H220 0, gáz Acetilén Oxigén 41. Nátriumhipoklorit oldat Acetilén (oldott) Nátriumhipoklorit oldat 150 g/l Nátriumhipoklorit oldat 150 g/l gáz H220 0,1 5 folyadék H400 1,2 200 folyadék H400 1,2 200 A nem nevesített veszélyes anyag megnevezése (az 1. melléklet 1. táblázat alapján) A/2 adatlap: ÜZEMADATOK-VESZÉLYES ANYAGOK A veszélyes anyag 1. melléklet 1. táblázat 1. Nemzetközileg elfogadott egyértelm oszlopa szerinti azonosítása veszélyességi osztályba (CAS-szám, szükség szerint IUPAC név, sorolása a H mondatok kereskedelmi megnevezés, fizikai forma) és az ADR szerinti osztályozás feltüntetésével CAS szám IUPAC név kereskedelmi megnevezés fizikai forma H monda-tok ADR osztály Az 1. melléklet 1. táblázat 1. oszlopa szerinti osztályba sorolás 5. sz. táblázat Jelen lév maximális mennyisége (tonna) A besorolásnál figyelembe vett küszöb-mennyiség (tonna) P5.c Denaturálószer I-butanol propanol s metil-1- zveszélye izo-butanol folyadék H226 3 folyadékok propanol Denaturálószer isopropil- izopropilalkohol folyadék H225 3 P5.c zveszélye 3, Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

20 A nem nevesített veszélyes anyag megnevezése (az 1. melléklet 1. táblázat alapján) A/2 adatlap: ÜZEMADATOK-VESZÉLYES ANYAGOK A veszélyes anyag 1. melléklet 1. táblázat 1. Nemzetközileg elfogadott egyértelm oszlopa szerinti azonosítása veszélyességi osztályba (CAS-szám, szükség szerint IUPAC név, sorolása a H mondatok kereskedelmi megnevezés, fizikai forma) és az ADR szerinti osztályozás feltüntetésével CAS szám IUPAC név kereskedelmi megnevezés fizikai forma H monda-tok ADR osztály Az 1. melléklet 1. táblázat 1. oszlopa szerinti osztályba sorolás Jelen lév maximális mennyisége (tonna) A besorolásnál figyelembe vett küszöb-mennyiség (tonna) alkohol s folyadékok P5.c Denaturálószer T butanol propanol s metil-2- zveszélye terc-butanol folyadék H225 3 folyadékok 3, Metil-etilketon folyadék H225 3 Etil-acetát etil-acetát etil-acetát folyadék H butanon metil-etilketon Izopropilacetát metiletilacetát isopropylacetate Hidrogénpero xid 35 % hidrogénperoxid 35 % Kéndioxid 100% folyadék H225 3 folyadék H kén-dioxid gáz H331 2 Etanol etanol etanol absz. folyadék H225 3 Ecetsav 98% ecetsav ecetsav folyadék H226 8 P5.c zveszélye s folyadékok P5.c zveszélye s folyadékok P5.c zveszélye s folyadékok P8. Oxidáló folyadékok és szilárd anyagok H2. Akut toxicitás P5.c zveszélye s folyadékok P5.c zveszélye s folyadékok , , , A Tisza-TK Kft. telephelyén el forduló, az elemzésbe bevont anyagok azonosítását, azaz a Rendelet 1. sz. melléklete alapján jelenlév nek tekintend veszélyes anyagok megnevezését, betárolt maximális küszöbmennyiségeit, veszélyjeleit, H-mondatait, veszélyességi osztályba sorolását és azonosítását az 1. sz. melléklet, a vonatkozó Biztonsági adatlapokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Tisza-TK Projekt Kft. Tiszapüspöki Ipartelep, Gabona feldolgozó üzem, Biztonsági elemzés, /103. oldal

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72 TARTALOMJEGYZÉK 0. El zmények... 7 1. Súlyos balesetek megel zése... 9 1.1 Szervezet és személyzet...9 1.2 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése... 10 1.3

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS BIZTONSÁGI ELEMZÉS KESELYŐSI ÚT 120. ALATTI TELEP NYÍLVÁNOS VÁLTOZAT Készítette az ALISCA AGRÁRHÁZ Kft megbízásából. a HVESZ KFT. BUDAPEST 2012. JÚLIUS 31. VERZIÓ 1.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

Biztonsági jelentés Tiszamenti Vegyiművek Rt. Szolnok

Biztonsági jelentés Tiszamenti Vegyiművek Rt. Szolnok 1 Biztonsági jelentés Tiszamenti Vegyiművek Rt. Szolnok 1. A Tiszamenti Vegyiművek Rt. bemutatása A Tiszamenti Vegyiművek Részvénytársaság jogelődjét, a Tiszamenti Vegyiműveket (TVM) 1951-ben alapították.

Részletesebben

Biztonsági jelentés OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS. -Nyilvános változat -

Biztonsági jelentés OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS. -Nyilvános változat - OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS -Nyilvános változat - Készült: az AGEL-CBI Kft.által a hatósághoz beadott alapján. ALGYŐ 2010. JÚNIUS

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 47. szám A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 1. melléklet a 23/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT::

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató

Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató Ágazatok: olajos magvak feldolgozása, olajfinomítás és keményít -el állítás 2.2 verzió Hatálybalépés

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS KLORID Zrt. NYILVÁNOS VÁLTOZAT 2011. Tartalomjegyzék: 1 Bevezetés... 4 2 A Telephely környezetének bemutatása... 5 2.1 A Telephely elhelyezkedése, megközelíthetősége... 5 2.2 Lakott

Részletesebben

TUBES 3D LOKÁTORÁLLOMÁS ÉPÍTÉSE KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT

TUBES 3D LOKÁTORÁLLOMÁS ÉPÍTÉSE KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT Építéstervez és Mérnöki Munkaszám: 16/2006. Tanácsadó Iroda Kft. 1525, 114. Pf. 1. Tel/Fax: 200-53-10; 391-04-20 TUBES 3D LOKÁTORÁLLOMÁS ÉPÍTÉSE KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 2006. június hó Környezeti hatástanulmány

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN

BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN Nyilvános verzió Debrecen, 2010. október 5. Tartalomjegyzék 1. A TEVA Zrt. alapadatai... 5 1.1. A debreceni telephely azonosító adatai... 5 2. A veszélyes üzem

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL

BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL Tartálypark ZRt. TELEPHELY Tiszaújváros NYILVÁNOS VÁLTOZAT 2014. Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés, általános adatok... 4 2. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetének bemutatása...

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS 3. REVÍZIÓ

BIZTONSÁGI JELENTÉS 3. REVÍZIÓ MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NyRt. DOWNSTREAM TERMÉKELŐÁLLÍTÁS ÉS KERESKEDELEM DIVÍZIÓ FINOMÍTÁS - TISZAI FINOMÍTÓ BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS (VÉDENDŐ ADATOT NEM TARTALMAZÓ) VÁLTOZAT 3. REVÍZIÓ Átdolgozta:

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

NYILVÁNOS VÁLTOZAT. MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió LOGISZTIKA Szajol Bázistelep BIZTONSÁGI JELENTÉS

NYILVÁNOS VÁLTOZAT. MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió LOGISZTIKA Szajol Bázistelep BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió LOGISZTIKA Szajol Bázistelep készült a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes

Részletesebben

SZÉKKUTAS Község LOCAL AGENDA 21

SZÉKKUTAS Község LOCAL AGENDA 21 SZÉKKUTAS Község LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejl dés Helyi Programja 2014. szeptember Készítette: Székkutas Község Önkormányzatának megbízásából a Pannon Natura Kft. (1126 Budapest, Dolgos u. 13.) Elfogadta

Részletesebben

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/378-201; Fax: 56/378-206; E-mail: keviterv@kevitervakva.hu

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/378-201; Fax: 56/378-206; E-mail: keviterv@kevitervakva.hu KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK -BAJA -BUDAPEST Hunyadfalva Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2014. november Készítette: Hunyadfalva Község Önkormányzatának

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS ALGYŐ PÉBÉTÖLTŐÜZEM NYÍLVÁNOS VERZIÓ. 4. számú revízió

BIZTONSÁGI JELENTÉS ALGYŐ PÉBÉTÖLTŐÜZEM NYÍLVÁNOS VERZIÓ. 4. számú revízió BIZTONSÁGI JELENTÉS ALGYŐ PÉBÉTÖLTŐÜZEM NYÍLVÁNOS VERZIÓ 4. számú revízió Készítette: Tóth János üzemvezető Jelentés elkészítésében szakértőként közreműködött: AGEL-CBI Számítástechnikai Kft. Budapest,

Részletesebben

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n.. Varga Ferenc tű. dandártábornok Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató E G Y E T É R

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ Tartalomjegyzék 1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése...4 1.1 Előzmények 1.2. A tervezési folyamat más részeihez

Részletesebben