KÉTSZÁZ HOLD SZAMÁRTÖVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉTSZÁZ HOLD SZAMÁRTÖVIS"

Átírás

1 Hthmd é fo ym 50 áx Szombt 942 decembe 2 Pot, tádm é özgzdág, p _ A Vámegye Tűzotózöetég, Vámegye Doeüet " \ \ é Égé e pegő, féée pftf egyedée 5$ pego pédá} S2S pego Vptot éh FeeS zeezt SmeztH DHL "mutá SZOMB TH Komom Vmegye Közjóét e Gzdág Szöetezet, e Vámegye Átteyézté Egyeüet hto pj uba JÁNOS - >K KÁLLA ENDRE BAH\\y VV JÓZSEF VKTOR é NEHÉZ F K M SzeeutSég e dóht Vádo uec 2S Teeíou SS Mdg e e mde Nobtuu Kézto em du z Az e g y é g ő, tu özefogáét #ojpeá éé U hbzé zé e eht, t M p\ eohhu eh tg >ot ee*- ó áo htm gzgzdg tzá betédébe» táó muttot á, begy eje* özefogá peete m<^dáyozó Me háb o mgyé háb \ geé] tétee gy á* egj Nte Hté* pee f dottág mdg eéötő h Síe teh- ftzefogá, é &e, h» pát tfjtj, e\ «po á yeo íyu- pát m o pt em, e\ ő eme AeeéWL K«>h* z eze, mey md ddó megzíeedő, üöö m mü ee -há t \\jj tude thj ebbe u^hu, e zeme, hegj e gj hcot e ügj íhtju g teít ee, h mg e teje e gyég - h dogmá em zggtjá ézee ot Megyugáu zogát hegy mt mzteeö eeedám - m- d po o ptj öo háboú té edeébe ptu m má e c»yég, cnépo petebe oo üőete ot t má ázft, \ bj e e N togj még mdg -» e*ee\ -mh o^m á meo eh áápotj- M> em egede, eüöüe ebbe t éet-há hcb özö Mádtó Vgyobt mu zeb zo, em e po, hem cye* özébe tjá e z eüuh - e feetepco, «K mhejezc ezözee pod z B&zefogá hídj á, t eüöüé em bd z úgyeezett t, meye zeejü zéthúzát, z t eh eüzat ete eeef h eég ugy bb e "tt á h ugu egátá * «dhté mgyázt, bőgj g Fjtáb o z dduum *e, egyéég, o \ ecó N^ mdm máed em-,h «d zetü meg gye- WMb*e íő, hágj c z egyedü whozí Kze ozág é em ád bodogítáá, íí tám e e o épe ü,5 e em- é í zg bíátáó, hu fj {{ t - zó MD, me efe mt, ] ö tptto ott- dítj egy e- «Í emg e jh» - ^ gtó b H,V NÍ e\foduó ü p mtet 0 etű, " b deáo # gátáb á- tt«^y épe Ez mgbb h í me tgdm fd, é eeztem ee^- Kí eeébe áá b»?zmu péébe A tehát emc 3 Sy Ktáb, Hébe ugy é eez- < >áteeee tetet éü ee msg2sb,,, ho zob eze M dő-,,, á yúz fte e»e cye^ ftzé % gy eh e e özá -?Wyj- u, zotó Í-M eő ejjyütt meetejee KÉTSZÁZ HOLD SZAMÁRTÖVS N üg> u [á \»tá mh, - W ÎÎ foóod ezd \ - Ï > be foóágb z éh et uz eeáhhut ágj p e Í bíu ddg mgu, míg em meeüü *bb füeztő á ««*< zztó őegetegbö mz, mey eyűgöz eûe tywfeo edüő, zbd mgj htá áz, egj ébe mtoj eft \ á «eftbb fc hág Ceteőbbmdüégt* áá b mdg tápát, méye ugy - tet ézet, <e még má-má e ^ tom >me éeméyüé \»c jö, \áttm é h m > eo e, áz meoe megtet m> ót Vádo-utcá fé épéy zéíc bázdá éjü má, m öz b éggohtm jt \ Kp té )uá-<o egy cücé á H eődf, mey bcét SÍ Mt áo öü, em má ob< m % gg* Féybe üdöö j öt függöy, mej búzcté có o eezedet á Me pedg átéü pozoy > ebé á Aáyo myáb ádott, zegő cóöz áe mth e b eübe fotogf m ó góáb àg^ogó zt*téj>e átá jy meeütü ozo Vághíco tá z feeűjá ízágúto De éptü ábó, md" mtm em topu Közeteü ozágú metéb u»zöyű ép teg ázt \ >éjk meye góá fé» Ntöu eübe, e á gyü ote hzugág tűt ze tájo Vem thoí mgy hátát áttu mgu ewü hteì mth H tegbbább ozfôdho] e 4 o ebé egy db A zoj-m o ozo eoí LO Ko z ozágú m*tébe *^f0 zf ó éztü A ghe uz fá te mh S t áé öhejé fújt o ze > h ÖSSZeeCCSí í V x [ombtu ág, mth )ü«bz oo oöjée gj \oh tő eée hgj hottu A \ oh ó dü cező c teed «é, -M^ gzdág e )- tetöt, mhzá züött -u á, -- yu p^t tt éméye m m ötét átó m utó öchct éû feé?t b?- omá ee míf P# dühödt, mm ouó ptzát* *4 m m o m é H- ume} puztuó fod p tátájá fttzm t \ tg tett mu h tttet*9*u egye eetej Szöyűödd ^xü Pôc d b- m \ eöü áz w mjo öü o A búzeté féh * buj mej«jt tyá ápdt A ee M> h«,, máto, xjtojá tágóm tc me pdűtetíí uodott Rége m otu fte má báb «bî g mdot, m- özk* tédüd zmátö uozt, fumzttg^ágz m o ft] futot A gdou, hogy étso pjb ojo^ t-y et temeztee, mde ptty, jye Ozozágb pédáu, ^ce Sze MáA4é «Muo pcá céptet RTA N E H É Z FERENC Xyyo bűö embeé hét ez ff J- ebedü eedte Me hoztu «> < m etuéet? \e me god>t Lgz om, meyee o omom htàh, yzo gydt6dtu Mòbbete m4> > Rdòbb mg> éet, hteh to*e t gye tòbb bùt u\ et mgóbó >u ìz^ó-? bo dht t b e>té, Rd ee ebe > M t -fée btfdc S pob eg otém z opeócó Bzott^ ^zà bto, fòmttéùgy mzéum Ozfpo Fódhteté- gzdóg feugyefég ùdòttebo, bttoo ee 200 ot t»»\ mjo egyùtt àtdt Komóomo KózjóJét é> ìzetég Szc e ezete \ hojy btoo zem- t tott, eépedte A 900 hod fodm mo z 0 odt tùt fetàt mo, < mbe ztejé \ 200 < < o HÌ egy t pt y h ttje «e M Ve o m tof M 2 om hotó $ ìgp eut fgy éteeedett t fód* h t b b \ mòzbe < é- E m e j^ cípte oc zátö, Uo hogj h z ozágb mdeütt ígj gzdáodt oì ef^téb b ét >\e eef téf ì- éhe puztu M gyuozôg Od Komáom Lpoot M» M>«MWBBS^tMMMBWft A mgy tztuáét hco Szeetette jáju ez z íáut o, eeo éeméye ott e még m \e jájá z ó éggyág 5 ézzee öü Mot má zbd Láthtjá mutt, de má fogmt otb mgu ^ jöőő \ zmátó> hdoááb z pgézége, eetet dó búzwté hmttuzt- ZSOgó muzáját h ehe má özee fogtj má heyet tzt mgy zádé gyez z eyhe tébe ffez mgo et bázdáo Eezzü, udju jóő jáou em códu m omáom hhó- üzeetébe A mgy föd ázá codájá ee fogju z éeújá ozágú metébe ^ é y t e e K o m á o m á m e g y e z ú t d ó t A gyűé é özgzgtá bzottág üée A ób eetett gmeyéget ü- o mot má utóg gh eheo* megápít Eé páá ut métete feé ámegye özöégét, bog) edeeteet mde tetetbe poto tt be, met <> be üc ttá íme ye öetezméyee )á pede téz tuydy Lázó m őjegyző bejeetette, hogy omáy má eézített é jóáhgyá céjábó fetejeztett béet z báyedeete ém éyegtee módoítát ezözöt ázt y éteembe hgyt jó\á \ beje tét gyűé udomáué* tée jáj özgyűée Ug ámegye Eeít omáyhozj hogy Budpete feedet öztzteő p 8 tcátá) át <t <tz4 éö emeje íe, me m díj meett teteme áfzetée já műde ye utzá A gyűé joj özgöée, hoy hoó zeeműé* tt fodujo omáyhoz D * ob \t\ á főjeg) zőhey tte metette ámépítézet ht ezámoáát» ámegye zéház ud- fcomá m \ ámegye tö éyhtóág bzottágá gyüé^ é özgzgtá bzottág foyó bó 9-é ttott zoáo h üéét ámegyeház zéházáb Mdét ée téz \ Nádo főpá eööt Kgyűé \ gyűé déeőtt o óo ytott meg z eö Npede íü Pty Lázó bzottág tg zót e é t éte főpát mt özeátá] omáybztot] h-> «íod gzdá édeébe tézedjé Fehzát etőmg poto megápítá át Ugy cépéo ó ot zó, bog) hodt 0 g etőbuzát hgy my bood eh ttum mgut ób yt etette e Mot zob z ezámottá oá c 20 g-ot zá mftott be hodét gy #o g üömboze háyz gzdá gboezetébő Fööege ezet hezoteáttáo em md még mdemp eyée zü^e meyégísc et^ tée éhez fog, Vté Nügy Nádo" főpá ázáb jeetette, hogy em á módjáb eze bjo egíte Ugy 0 cépét edeet f&jezetíe c< 20 mm etőmgot eugedétfezetí* - hogy tötée épée ee feemeée át, ez zob em jogoított fe gzdát, begy eded- Lettő etéjee - h etét* fetouö e öetezméyét Komoy dőet d, ht et$sú& bo omáy edeezéet o- moy e e mdee, ebe febot % ed \ p üd M Tábo otzám

2 2 od KOMAROM LAPOK á cd-éée megzzo öt- égő Az ezámoá zet $94 P metá ít muttoz A gyűé Ébzámotá efogdt é femetéyt megdt A Mgy Köcö ö Átbztoító Tá* -tg- megeete ámegyét, o>^\- 450 db [jegye jegyezze dmbot 0 é étébe A gyűé megbízt pát, hogy zöetezet yg tátu feö zéez- Je b [H «>mátót é z ééye együtt újbó ejezc gyűé Vtéz Huydy Lázó metette ezutá ámegye özút p 943- é ötág \ eté< * ^ t \ y tét* A gyméű ygdágué < - mufbétvfva*é> S2egt$é tez z t <> f*temeéét é még tz emeé meett h ttb e 7 e e ejte b uézáo teg&* gyobb ézét Az ügytézé újbb ehézége ézég be muttoz^ ho jegyze egédeő m gfogyfo* Mé foytá ù ^gyobb eéfezt* tèe épee c A fedtut eégez A özbztoág eégítő, 5 tüzeet fodut eő, á c ézbe tem meg bztoítá útjá Egy fegyem ejáá dut egy útbzto ete Bttó Kámá bz tg gboezázámoá pcotb z déy muáo eátáát tette zóá Qdódy á ámuttott, hogy beügymfd^íe cedőö fudíjához ó*» tóét S ée jáu hozz ob t ötege öteme e A fudíj ohmo emeedée foytá zob fudíj mmá 50 t-e eme- o dett így fudíj oozáéze f özége péztáát tehe, m megj özége ötégetéét J ój, íjo fé bzottág omáyhoz étége g ízágobb megozt át Pzot toábbá, hogy Eháy mtt egye oá éyteee títát bezütet tézedét é tűzf ezáítáá meggy* títá át Reczy tá pá ézégge hozzájáu, hogy bzottág cedőuo tágyáb fett éje A tü há) ú ét godood, hogy ámegye teüeté eedete többzáz hod áej temeé>ét\ K7 má meg dut é így eméhetőeg juá á be Deme Sádo d bz tg ámuttott hogy gyo öébe eo gyemee hm ö cpőjüet éü, hogy zt ehzátá o A ye cpőe éze edeezé fjo > bzottág özeátá mztehez, hogy z ye cpőgéyőe e o dj cpőjegyet, h ég cpő bezogáttjá A bzottág z dítáyt efogdt A bzottág z pá jeetéét egyhgú efogdt é tudomáu ette Vtéz Hydy Lázó m főjegyző metette opo potgzgtóág Od Komom Lpot A mgucl tztuáét ht co eébé ttj zocá é g&z* goá bább emejü útdót, met t mdet egyfomá ét Vtéz Huydy Lázó fgyee zted gyűé, hogy z átdót 94 { ^ " gpbb eme töéy étemébe em u Többe hozzázóá utá gyűé jt átozt efogdáát jáj özgyűée Joj toábbá gyué,hogy cá út jeeget zütee meg é* z cá utt V be tééyhtóág ut őzé t fedé cá útpot pedg, w P-t tez, ctoj özútpf Joj égü töéyhtóág útháóz poto é égege megápítáát ee teezetet í tejezt özgyűé eé A Pozoybó zhozott \á mege ttá yg oy gy, bog] «eébt ézée fettott heyég te befc jjgdáá oát om eég Szó het tehát ó, hogy egye htot máutt e eheyez A füé ezét htmzt z pát, hogy megodát heyégbéet, gypedg há \cte útjá eee e tetetbe tegye < ótej jeztét Ezutá özége ézéő jóáhgyá fetejeztett htáoztot bíát feü gyűé V Á M O S A R A N K A pímáő zéf í embe -tö DUNA Ku > Hetem Pe N é m j u á á o -záod 942 decembe 2 e t h e y é g é b e K o m á o m, D u o p o mutoz& ö z e á á á b - A áo Cupá üxeőyg háy jeztő - özgzgtá bzoág üée fü f m edeezée Mt 9 ödee Komáom thj áo özgzgtá Bzottág Mfé hó 9-é déutá 5 óo A mzteöz bzottág jt öet z útdót 9 -ó 24 -< é c efogy, oág ét-tüzeőygl ó eátá teheteteé á ttott zoáo öeét áodáz z özmuátágot 3 50 P-ő 6 Po, táctemébe, Az féeu tó W*& A háy eyhítéée Födműeéügy L < >m átágot pedg 0 P- T6\ 4 - e feeme, hogy e Nádo fő^á hööt Mzte 000 fméte tűzfát utt Mpy ápá pogámete tejeztette eő eöe h jeetéét Eze bjc <é md edőbő ^ámíth bé edőbő, ezefeü zőy, gduát züéget f fedezetet ye* )> éü, bog) öcöt eee t Méte^ete pjá géybee &gyéém tu de ágáű ácá D Qzuy Józef bz tg eez xm ég t e é e tötét megeméoeté hőt homó, utá áo eézüt tebeett 0 db cöút A Mmüe feújítá muáj >oá özmuá átág feemeéét, met ct megozoúzd hőö íját üöböző temetőbe mt zcyí-ító be edezé é foymtb zoyezeté, K ö z g z g t á h í o t t > á g Megeméez jeeté d Gá építée* A özgzgtá bzottág fóe féj ázát \ teefozogát hápyo o* Gyu y pogámete hááó, Bogh Mó tüzeőze eátá e^téégehez zót hozzá é üö Ómo»dődöt pá h jeeéée Ezet 00 hodo u áá zet gyóbbméü t«ì tágyáb hozzáüdött T Í u A egehezebb tdőbm f ób toeg em zűő mgy htte zót züöáo- ámuttott, hogy ámegye teüetéő tt Ezteházy udom- be cteté- edóbtoo téz éze jutttá meg -c tehete c háyoo egíte* 4 \ huyt áfo ottjá tetette, ehuytáó gyá-zjcohó Budpete záítjá tűzfát ezdődöt í foymtb Szedáb ez pedg m mo z új potpot w fye Rozzy Lázó zödég- é gyümöco ejgyát éteített, m «má épüőbe», em át tdotét dott é ozoút hyczctt tá A áo tézéto pogáme\e é áo töéyhtóág ézée tézed eee, hogy eőbb \áme- Cóöz p fejődéét dítj e A metetée eü ezutá hote modott bc-úbezédet bztoíttá fzüéget ddg Noembe hób háom ízbe búcúzédhdtet átt ode oozáá j tttu hctée duó to ut- f záítá c egedéyezteé Rámuttott toábbá, hogy Stt g* ámot tá é föö gt zogáttá foymtb ht btmá háy má e tét htejeztée A hdtetpmeoág e- üepe fomáb tötét, A pogádecetzáá át hozzá tézett fe toát, A búcúzá mde omm utóbuz át eu ée,hogy táát tc\>á Láomáh À átáomá 3 á dá pdób edete "»«>g> me-c mde egye hdbo uő ho z 0 m-é gyobb táoágb fó ézé ^já őzetüb 7 üö ö t bzottág műödjé A bzottág mdét ázt tudomáu ette Ezutá egye -7éeődó tejeztetté eő h jeetéescet Bo Nádo ázé eö ázé műödéét, Ydét^ Lázó z dófzeté edféyét metette D Bózá főoo jeetée zet özegézégügy ápot edezőbb z eőbb há, met CecStm>háozé^o >zá\ cö" e f A züetée ám 45 há <» -< > 27S ot em^zete zpout tehát 63 A cecemőhdóág 065* A heey fet6zőbetog< g > zám 98 özégbe 282, ebbő háo mdöze 6 Tfuz ee gyu özégebe m egej t e é otá» Vtéz Szbó tá tfeügyeő jeet, hogy tüzeőyg záítáá ehézége több o műödéét feyeget A feyegetett oá mot z pügy mztehez fodut ügő éemüe, zob eőeáthtóg eé eedméye Az új épot tá- töéy eee méyítée céjábó of ofeügyeóe ét po éteezetet tt eődáo özeöte, A zóáymgy töteee ézée özottáüg mzte ge töyeet é uh,- m éyt heyezett átáb A mezőgzdág, átegézégügy é űté] fté jeetéeet máutt ézetee me-tét ú Ezutá z bzottágo tácm de 00 db cgettát dot út<óu Noembe 6-á áo dízözgyűé eetébe üepete fezbduá egyed éfoduóját, meye, z üep béédet Gmbo Zotá th bz tg modott A Jó egyeüet Ugyc ede éeemeő hzf üepéget zett \ Födműeéügy Mzte Mege-fée zdóbtoot Ko áo Közjóét Szöetezet" e jutttt máom Az gt átdá má meg tötét, zo Szöetezet megezdte gzdáodát Az ee \-otozo teezet dogozá tt á, A özeátáügy Mzte o hób ét go tü L «- o yéztet utt A utt fom zt? ceéyége foytá zemye ütéét átmeeteg be eett zütet A zt zétoztá öü zo em ot A bugoy-eátá teé * ehézége megzűte, mutá áob mtegy 8 go bugoy éezett Ugyc zt ot zíéátá Az öze zíjegye beátá^ megtötét A tej-eátá zob máem ot eégítő, met B hozú zázág é tmáy-háy mtt w tehee epdt é tejtemeé így gyo megcöet Hzt b é c-, mt bomf fehoztft eőe megöeedett Tüzeőygg c háyo ot eégítő züéget é ez eőeáthtó z egéz té foymá így ez Szé em éez, h z eé Kácoy jádé Féyépezőgépe, Látcöe, Mozóp B o m é t e e, Doháyzó Ögyújtó, Má tuó), chucó ce, játéo N ó á B é O P T K A - F O T Ó 47* Nádo-utc 9 Te íozám 39 2 oct áított be zeméy fogmt megeégedée em boyoítj e Tóth áozó bepcoá ío Mjd zóá tette, omáom dé páyud é tehepáyud eőtt ut ehetete ápotát é ügő tézedét ét Végü éte, hogy özágítá z dőe, míg z o títá z et óág tt, zpoítté, met ötétbe ó jáá á gyemee tet épégét ezéyeztett A pogámete ázáb metette^ tüzeőzeeátá bztoítá édeébe tett ejáá eedméyét é hgúyozt, hogy ebbe z ügybe főpá zeméye özbejááát újóg é fogj A Sttt pcotb eődt, hogy Tóth áozó bepcoá fogom eboyoítááb em ehetége, met eeedeem é özeedéügy mzte ú záógoág jogot Stt- bztoított* A páyud eőtt ut otozó tézedett, hogy zeméypáy md eőtt éz bheyezéée 043 é ötégetébe megfeeő fedeze hztoítté A tehepáyudhoz eezető út heyehozt tetetébe pedg z ámépítézet ht Fog tág A özágítá módoítá át em á módjáb tézed, met z eötétíté tetetéb e ho édem mzte ú tézed Egydejűeg ejeetette pogámete, hogy zte 2 het^t cuo pedg hot ó zogáttáát edete e ezt özátáügy mzte ú bejeet uu áoze íjo fe özgzgtá bzottág oí áyhtóágh oz cuofejdg budpet fejdg megfeeő meyége ó feemeée, etőeg cuo fogmá zbddá tétee éeébe, toábbá bugoy fogmá 5 Q- g ó zbddá tétee ügyébe é égü cuojegye utá fzetedő 06 é 0 fé etöée át Vtéz Ngy Nádo ö-pá bejeéttte hogy ét özbe\é ^z " -c eeget tez A özgzgtá bzottág á^ot tudomáu ette é z dítáyt egyhgúg mgáéá tette Ezutá pézügygzgtóág ögyfeég jeetéet bzottág efogdt A t-zt oo jeetéhez Bogh Mó bz tg zót hozzá é fogáot emete oc edete ápotát A tfeügyeő, gzd feügyeő é z átoo jeetéét hozzázóá éü tudomáu ette bzottág Ezutá z bzottágo tágyt M2 Rec y S ggááh bt Ke t < pm^» páj ut be < jáá, tt --> ì b mem átáá ezeőtt zgo He< e\ ÚÖÍU N ftpá %á ttá <á betö B e de t ee d J \ f)_ tot Ré) \z e» J^ à A t Lo tu m teepá \ öt bu ped u V- d A te Ste o g z Ve K ho t e «d < z tj À MAN Ú á áe 3 p eu P de hom e <\J, ^ K mey «3 é eó tec he g bút, W «^ Y <f e

3 t á b 35 e -oút ee*, dezé e-»-> m- - * >ugy áy, *á K- Stt e hoey íítj e ) d-ol- 0 dé eőtt gd ö- >o jye- c-tette- deébe - hg fög - eőd- oám e- - oz- - j é * bzeee pedg g átá át met z fc *e cu- - \^á- * átá%f, > o uo < q- - é eem - - Mtf egybd^ ügyéz- eő tgyfc - Mot ü decembe 2 gyee tumáyutt dogozó embee ézée Reczy omáommegye pá édee jt \z o cmo edégfogm, utzá hetp egy utóbb Jf «ö tt \ ju Z áb b t gt Éü Máto ce, meye MSV >tóbe 50- zámá ezetóheyé yuö á > m,e 6 títóág gyee H - édéée fogozott eő U * tet Komáom ámegye jgéjá " *ptu éee- eeet, meye ee dyeáüd togdj z Ozágj ezdeméyezéé ut {) P öá éee ezeőtt goő ó dított tádom e* u - ájá gyee utz- g 4á be z áyb háom ée ezeö ézete eőeje&ztát tett z > u - M t degefogm Ht oe meg hzáu, e - épzeűíte jtát,,, öegé ot eü heüdotte me) \ & át Retcz N édee eőtt zté <ét A jt \ ttott % dé odá ettá üö jö\edem foáo tztoíg *e e tehe dét- e -, füze őz ttoz pd z t&w - Sdföheyefce ét íé [ cet dá hzátá ew de Jégátópo é eeedő e ee áy he\ 52 - _ tot «z e \\\ tt e- t át t pá \ öt ö eező tétee,\ eeedő é ye* í ppfjo z ető fet á X \ hey dege áí ü e mezeüe bocá^ p \ < et ft ázz» po épygá odá át ó oe- eeteg eámbéyege, hey ídegcíoím ht d tt dpe zé Ah e «M te o< fog z A O A H ábbb dogozó * zdá, pood eej th o, muáo,,- ee Eomáb ó e éeteó eet ádm éu-^, fej- \ h ídfcj 5\ f - - j- t égbeejőe heh et tbe bej-^- záz é^ zázeze ő ée - g me, - t ágyóto \ ág) í m özé * pá, Uájá- \ -\ t büzeégée >u- te & e " H á eee éte-, e é mde zeeöy utoó ee ezedő uto ézée e ezee oc fet > pí omáom KOMAROM LAPOK Jz emítet egzztecá mde MS tádm étege zéá Oz eee, M 5 t o towd heyeet &ö pogmot ehete zámu dogoz Vz utzáot bzoyo dőe ehete oát* íg>- gzdá cépé tá te, té h^pob, ftó yá o zoette utzhtá Meg eee Spt eeet é jöedem tmmot, mdjfe feü Üeeettet, $ j,\ m - bíó z ugyee có^tzáh éz e ehete \z gyee tzá ede meyébe f ze ő éjegyzétoh öz- M - í^^ő, áoob pogámete feedcé özeáítá zed ézée z utzá jegyet áfcmá \ átogtdó he yee «-e%ezetö mzáát tt íáto jg mey üööe ) - «tí pogm godo özeáhíáá ttj g< Eo á Bőwe ázotu ^eezy pá, go àóu t, meye mgóftáat c M meettteg dáyozht^ ut háboú heyzet, de Eététef pede dét ttu é ézete eőézíteü z öt-e» z utzá t Q ogy tőmegb öye megóthtó feméye é zóoz tez degefogm téyezőet, úgj tudju, má ot c^e, -^ zt j bá mú utá tf e o feézüé mde ézetédée < etée heye em egyze mutt «éppe p hábj, hogy háboít befejezé* utá eéez zocá dege^ fotgom oz, mo öööej eh) oyg ehetőégee edeező, utz ágyó özépoztáy & tuátádob tgj copotob ee m fd ut >-\ eégítheé háboú ée eee uzá f \em ÓtégCS hogj Reczy pá jtű tuo öze tee özé z, meye tdegefo^mu \ ezető öet fogoztt bízu hee, h egzztec gye utzttáá - módját á o omá)zt tá À \\ eőtt - - emít meg teeze eő pt emfog*oo-* zeee átzj z eg^toá, de < ze étégtee, ee edzee eőyet dőe éppe M\Y fogj éez, u z gye utzttott tőcge- 2 Utzá e my emeed, hogy ]obb yg zoyo özé eüe, z utzá já ubö zíee tg á J»z Megédem u íju,»* égz jtát R\ez j pá, hogy átdozto áá öyujtu ézée, mt c ehet A S \\ ádozt em e ^-» hze ötégtöbbet éü oy oé todfj ^- «* íj eé mg)* te é zeem megeőödéét ht zogá ohe^ü-í toá áághgee ye - - y öyee át Lee, m«eg hgut - A MANSz deeo mu ócz-*í Háb, mt högye ezűb í mdht " t e, pp eőbb eb hű z í á ut, ^jtt- Í <W óhá- - zeehée?é$g» J ">é éhez egy hge ádó úíjá met eceg, ozo - 8 oeme< h- hm á Vm éé tudomáá jutot MAN )< z \o g, H, -o - í í ezető é é- eb oé Se tefeáme oy pc, mej - M > h íjt ttbeíet- V - z^eé^ m--- B, omáom ebe üt -^ > ézée íáág hge- o ub déutá p- get t Száod > eéb ü y zúfoág megtet ebeotete - édeődőé öt o má jutott íuy Ngy ot ugy J*pem, de még codzámb megy, J gy jo deű, o mdet, büt - bjt, ebe ájdát efe fjtető ő uu jóed, dá- Í t e«b Mcod tpoáo ú fö z egye zámo tt é utá «g ütődte öze ebeüte teyee, e c egy eze ot ép, z tédét pot ép ezée, de P tetzéyháítá még hgo jeét dt Még z eő megemegte hgo cgátő, ebe Sűte e z yo deű zúé fehő gtozot cem háom óá eeztü ööm ot éz eb üte odó * 0 Qcygó, cgó cát Udj meg Mgyo tee, ezeet odog óát e eezté deé hő ebeükjde A íáág hge ey 4 ytáy ezdődött Nem zee ytáy ot Hbzó öö* Doh hodt zét efceühee, opogó fe Közbe cgett comgot pt é égé, mo etáozt, mdegy egy zeetetcomgot pott mde föd jó Ezeet zeetet comgot Komáom é meze dé ádoztézége hodt öze \ íó, átó ^ é mmde ézébe zépe eüt műot d Koáté Sütz Má y t meg gzá éebe moó poétu bt - --ó Sí-- 3 uoj >^ * > -,* w -< V >Z^^» V - öztööe degeed fu zédée A föü é^á m t codáto zeemée ezdte, zemeágá é ját eztette őegéyéét ét já zeemee át- j öee ezette z otához pédát d- \ mde é z boeáy Báz MJt é Láy L átézett, dám eőe eődott ztát em zembe c őy- yéet, ot z Xáudoé, Rotz >é háágdot é pztéteé c dt eő ew, cegő, étee ede hgo Fátyo M é cgázee muéoy éeté e fígy tetzét tt d Ngy pád éezám ját m íéetée Szté zebe mot Boem á éee á- J to Mé eő?e íé é^ z ám pogá eáyo ée étze zóozttt bgóágot Seéy Emm é d P- zá Lázóé pecíz eetéée M- j gy dot dt o"» Htm deut^^t ázot teembe d S é e t y \\ ögyé é Bogh Kámá gy em foog* című pájeeete Pompá dtá zeepüet Fegető cgá tőt ogf Kámá műbbá eődót tácpódájá A ze me dój éő mű o, ofez m epe B ogb \á- má tötötte be, o defte pecet ^- j ezé hgtőág Hogy mdegy zeepő éá műozámo bth tph] jutmzt özöég, z c teé- ^zcu A tp cj, deű - p mde új ygtó é c z úgyeezett ód teméeet máj eel Á ez eóáé, meyet ód me e meye t* t é yb zíe été* e yg L A Fe ó Íé á egymgáb tejje eee mt íze é S^ áéó " - MCbe ^üt ot, t8b mt 00 eztedeje * hí2-z^y zemébe e jöou jebbodt ^ őzte é ee ot, mdegy zeepő gyo megédemete Mo pedg ü tomácoju WANSZ háá é> p e ét ó, zeete comgo eézítééhez ítm, ízeé ygot üdte é ézdomáy dt A dé egy ézée pát á- Tozté? ge < Ttá MANSZ temez b domáy ő g, öt< mey é 0 g m, Ee özég zoy 86 comg fetéy, cget, gyümöc Ngymegyc özég zoy 38 cőmg úeméy, cg o, Fütötzo é m c ó Bábo gyűjtőíé 30 comg üeméy, gy comg zom to, gett, Sz é Lz á üdeméye gy oá üteméy é cgett^ Komáom gyfjt^e 309 P é 0 heő üteméy é cgett Kőf hzú jád tágy Dobo Dogé, Tue üzet, Somoj cemegé üzet Feüfzetée B- Mome >áé 7 Rochtz Tbo Tt 7, Cpot Józef d Káy Jőíef Doztá Gyuáé \ d Pty Lázó gmázum m ő ^ P-gő Küö özöet T» m e M ó é mdet gye bocátod ebeüe edeezéée Fátyo M é cgáyzee gye muzá, ezét * háá özö t hj) ób eő o d ò É > \ át)

4 KOMAROM 4 od DUNAALMÁS Szbdzéj u mx [ég C Oj 6S3 00 g \ tzbe K< hydorémem ég 000 g * *h t Lehdt Gyögy \ \ \ gyáu ü»tm-- K d m o áo \ zée ez J e##mm mutt, tg Tttóá 942 decembe LAPOK 4 t^m uwto *óm > m «m 007 MLUS egyeg fet, tztt uhát mu-öt& \ ízbe odot ygo omo yomá O30 «Hdg to< c»u t ü K? Pfc 3 - íct uo ezeőép ^j 8 K O M Á R O M» 8 g e m \ mcboíd «C 0,033 Nádo-uco 3, m mtt t t o m MMW W * Ntumhjám bot < o M M í te Teefo 292 Apítttott SQ5 \ &ü Ktfde bcboto ée m ü d o< U d K O 02760, ywí unmf»,,ü)» Ngeumhyd >e*b ML RC O Chem tetetbe zoo tt u gytó M < S O 0090 foázée chem tá mb Stjothmutt SSO Ke éetc t C mgbb éhd c uutottbó hm hof mgém ttmz, á t é z*fce ázto büégg^ MSZ gáttt «\ b? c_ *^ thh h ó ùftze foú et u e, 6gj Sm < S p x z u p á jedg ^zeg\jtó p \ o> ü*> SH ) t h á t t ö S \ m t t, töé fo me» \\ ebh fúá w jámto geoógu c á míg euutg ü uhá \ foá hőmééete 2 ug o ye é t foá fezíe eme á megjeö hete, met íz hömé Uegt hőméée 5 oh ed, mé gyobb méyégbe «éc éhydogé ttom öeedéé \ foá í^úx mwt 8 ó megütü h >L\ ezát mgbb «fáh étéét öehtíé ] ödee be öetezet hőfoú ízttó yu meg etőg Eáj Sádo edöfdp foázet mé eeebb hdeg ízze eeede áju fe Hogj ez ett c ejóeetc tdöt eőhb utítá egye, Fúáot «éz feé ehgyt Komáomot é tumj ozí ejtő őée tó ehető mee e h» b öhözdtt, Ezét zupá egj xéü, epíte, ám ez mdét de üööe po eátf» Gá Gyu xgám fe f ü, foáá megehető teepdáyob S z e m e é y e d G Gyu pogámete m u ö á é é b ő ütöz mthojj ez utóbb özete u egj dege, o h em átott tt f HJ pt já fd \ xóí hozzá óogt, mjd ozuí ttmtol \j\u«) he e e eeze m ü p \ NLt oáá < [ u eptée w < J á o t»odj ][ m m* eeztem Komáom á Ueópáto U feöt heye jdo* **P* pogámete ü G Gyu f N m \ hogj V á o K meh o u t o ó p í y á á Kezóto po táátó mteg> 270mé e ft, <» modót bueúbc&zéctéhctt, bog) teezett töé mttó mtem 70 métee gámete t bog) egye ^ m ftág em tudj, em udhtj mdddg tt tog ^ EWMTS^Ó fez ézyugt, ít\«- éz \ ep döté em töté o d á Gyu D«em tudjá u t ezee bt? htá> Eoyóft Geece-hegM»be feépő öö mt G á M d meg <* fzetéét íj íeggyt*b) düéfoá^ 7»» > ez o m» em, «m bzom mgyfegyeebe, m ut téteeze í J eé töé pá - été» áou megzááá zomoú Zupá u ázot Gá t\ub jeö heye métej özött pj Kze» ü \ c t o mc^j zàt e eőm P yége e *e é ett< útó z e ü t em éé d zt,» fúá EU>e méyégbe Hj teje ápot u em ót mdg megyomt,< g > 30 métee geotemu gde] hog) éo » zámá íáb Bezey tomácot z ezede bóogt, \ t á h m ezt*h?m, zeté é e dm t< hő»ú ^ íz ^^^ femdj, cőzedu joee p u, m öyé át z gám te öődéébö éháy ptu mj o u m e em foyóíto ubó ye dto feee me j \ }, y O S Ì S»j GáJ Gyuá ő pó^go Heye A zupá z htte, hogj» má udj f">» \ ) íjá B0 foo ejtée ee «tzéde m bog) áo ótó meg m e yeo Leu teóum ed< t 20 P» métebé femé fúó e á póágoó, hem o öetej teje yugmt, e%e zetbe tőt h) J 28 C íze eem bu poh zomoú omoyágához méte g) é ó ígj zót pogá tehez «omá g<e pjá eeh égó godoodmd özeöő, ceeedeteő ez ezebe ó mee Ac* éytee e» ét u Mtthofj Mb z má foá öe t gyobztoágó yo toá eőáíttt, emé, éppe Gá Gyu gyágát, bátoágát, ze «fezíe ffáá má 235 Gá \ o? özó^ge yugodt U eőz eget ogámete á ete 2 hőfoú, h o o t t útjáb féfágá é zzó mgyág hzoyí á Szogáj ouáu, <>\ edf M* fog eeed, met mjf^ gtó"áj» tj, ete Du ízze eeed ) Gá ííj u töhetet m «züégéppe e, h «ux tt èp\ e me ótf ee P tezd degeee dáu utóo zámá > h egém ámádá zz ehté töéo met tö e mè \ «V gy<mbztoágt zupá u U U ó u o étege meeg N > áytu eb \on c c m egzooùb) pedg eme eáom, < cf^ó^ m \, h t ó» dom geotemu gádet é «emítet z \ mét oháeo z t^pede fzeté >y<vít u, m fő méh étebe em» omá 30 méte» 90 juà 9 é otét \ m f e gde pjá zámított, hem zàé <«) pto m déefttt» \ óog é fee ptáy áá c & \ ée^e mgbb, t» 5 t > Í t \ J o t \ modj ut àtjb, meuu Mcc o töéye öt tett fóptátty cu höééetf zet e, «p táju H*, hogy edeezée pá etáoz MÍ áááó em mm o oz,» m ì cx «7 > p Kámá, m Föge^ó^u, főegyéz 02 feh é e jeeté óo é t meg Kwujà>ó \ m - u cehz»á óztáág K é tö d L* * eh t4tej > hmmá á fz ehem \zgá tée c y j t \ «o p» féem ejáá c o á e dmé^ íö j özbeág C ehüzoá z* geteéhez ezeet à GyuU >ogà tűgg áá, h feg\mcg jofjeoe t, \ > hhc hoó co)o^ hu-"- h^ mete ogdt ht eyégébe \ mozdtju 5 Mdddg áj fptát u mee Soh h *m ó»^ó h V o t»ì* S L > 4 N» f jmm» \ zhe \ m u \ hco u tóub Eoy duzu^ u hej be ùjàgó Kt to íh ó ot mde petáá, h,h \, \ «u * \ t» à cjh,*\ jmdt ü XJB8 Kumo K y^eté, Gá Gyu e óetezetec E» g é eé " Józe moz otm «o àttmé^fté h m m V ttott á á p m j meett, me udt, ü u m > zet ht o fóòe «>ÌÓÌ h Mgu mwá Gá Gyu e z hogj* jog zet gz \ zupá umj m «0087 euóp yee, òztf o u Bezey Juothoz &o e jog, hem htom Stet umm S )0003 h é t «* bezét De mt h Mh éto embee átz t z «\\ y \ d ó Vgeho Mg yeézége ot gy, h àtàb < L*S A mot ó megjeet ó zuoyo c h e^óá htoo C m»t fogj N 000 g Oo 0 ] K H Q é \ 7 u fee * ey, de h ó ó Gyu ettóztttá \4b Hydozéì o HC O 47BS zuetett dpomt ot, fodítottm o e, me \ ó Foyj ó Kéo S O, Megezdód be^zégeté moytdtá, mjd em ee megétő Phophoo ) j omo Be ze y o t \ o p \tet \,\ S O o ezede *, bogj z h uu Medz e ácoy özee 07X2 eà jótt Wc, m eehz>^ e f Gá Gyu foyttt ^gámete é fé ghácóo \ oúé^ze egyeété zázé o ezée ào pco Ké téyedéé éppe ú g y, mth m á \ t \ omá} tgj pétee ttott «> c mmdeeeót udomóu éte, [ozá óé)» h Ezettd c 85 Kumo t h Mou meg z ezede u» beugymüzee ftdte j zte táco Fog > t ácoy & ) Vto zoáo gtuácó ügyée \ wfe j hogy fog, téém é gzág heébe «eet A^ hd te twm á á, dé Lthum m Ccumo 660 t w m h o ee, ó p^áíomáo] d <, p» áe m éteüü, z áá Stothmo 007 pot heyezedett, \ \ öeoy & m po áo Ez áo mdg m meyeet, híd záá té zob M ee m 80 ó ó \ g*tuáetó meőzedd, e& >)^» gy of é em fogj meghjt jé m jem tdóde őetezméyejíe, z fezee 0000 ^oh dege htom eőtt pot tehemeteítée eéjáhó mw t \ >o potá ette géybe \ eo ptó hoo 5 7 B e z e y oz yee tomáco ezde ceh éze íefí p^ o» ppfj ó eöeötée mtt \ ö\ ófnm\» j modottt, z m heh mézíe«em toábbtot zot, h tíbmé$ teh^ ez 6be tete e etts Ké o MM áí4 zoátó, me» emftett A m* Pbopho^ o m M U - O tozé^e h ezútt > e «M T ó em p üdöző tápot, gj e ) Mo éá é égee gyobb méyégbő qz, N má ízt z hőméé et b m dy mg, hogy még gyobb méyégbő fezáó fz hőfo c ut e, h gj ő, hdeg tá M»mó\ü»á\»t< gwbbt ép fezíe, mü ttó \ o) CMH gì ízbe t 5 GAÁL GYULA ÉS A CSEHEK X G, VYA t T Képe c meé ffjáág öye áyo Mgy odúm é öye, e fú, ü fö d újdoágo md p h ó öye hotbo, Komom, Bhqdtfhtf 9 T e e í o J o K ít öoyjegj eé ot > déc Vód y tötőto, Tteu díze e étppfo, dtt <> 9 -, tt ááo Kácoy ööme hoz jádé Tmuí zá odc zíháztemébe & V t e ztàut, èg meóft, M bemutté eödá b tez mé oot fe m zombo megme öz ^e z áj ooftu ete o ezdette ytjà meg «z eöt M j má m e t e édo» Sz po oz cmf hfmee föép V é t e Ney, omáom ed opeette \ tè egéze \ zeezft yeyt Szegede zeződött, de h zbd dott eup^j j g dfzete, eéz, de, K má mb föép uht mtì ehetó^ ez, hg} <t\o m " zeetette Oddzőjü öüdcbe dbot $6 tu ch < taut, meh éező zéwe fc íáju, oj d j o om zezo t bóp teez, * te< e eíeg et * bl) \ b< etjegjzé 2), > edezméy uj béteteee, m óté eóy \ SU S \ MP8OR >Jut^ oóó éebó etóyóe \ é Kát dj w, «ú A^tó e gtt zthz ftté, O o z Làzó zeppe^ omá ob T záuod ezòzh dhátemébe \ pődáo ezdete \ O * zthéz * o Tuu Bte «h t í, 6 m o T, z&uod zhtemébe Qtdtte Fò t u\ f & ubtoh megytó eftdé» Száz ut H Ozòég u 3dmmc O* jp»ftt ez tudomém, me [eoé &zohe 4 déutá ocó heyá Szúz TuuUz fó) Htemé gé^"be po óz, opeett het eme zetem d et ì V ^ ó SzáZ p» V,, U, K M V h - éze& Azó^g uwéme,htm eejf zmf, ReméjQ dz^g bdj, m ótee Budpette egyjdőbe ^ge, hog\ mgy utu We à Kedde tée eődá, M) fétő J30 ft dot tàmoft e é et ùgy hcet ég C pete, wpeett eójegyzéd, m f zmhzfc àà dá ] p á t, peje egfte mgy zézete OtAtöö \ e m edó J MftygíM A PS O w, ] Töb zt öefe5 htm tá oj egzebb jípojhcyacot áztéb * <> c- á o Bhdá gyb ctoybe, eet Szép «K üdözéeé hoétte, g> hozzáttozó [ pöt* domá átá u özdéü c M eo ez megytó e ődá Loád CSZeíc MLT Megjötte zíéze Az ább cége áuítjá Uó öyeeede, bzuyoghy Tetée, eeedé, Nóá beő átzeéz, öm J óy áoé tf, Mye ü e g h á z Ngy Lázó öyeeedé, u e G é z fetéház, Oyéy Kámá eeedé, F Gézáé tf

5 m he íj 2 tccube 2 KOMAOM LATOK OM tfîct S05 >#át*ttj we_\ pohá m t p\ f, t -> ép 4, dgámet t ég Kf á \ - SZÓHOfU J tíüe t -» t\ \ em megyomj e é, ft y A á o p é z ü g y b z o t t á g ü é e, bj áe pézügy bzotfeéft, 5het öüme eoé^tée»e de- é «t ä á MT ütét tom oház tátte \ «p \ Gáptámee eöée meett ^ og áxum totemée megépf-,,,\>u owe- tooe bc- gd íguá é fttbéemec tá em bzoyut eegedőe 27W0 M«âtép, Atté* oîa > f* egébí utjá >t - 0f M e^e A toteem építéée eeühetetee mu gmájm átáo jítá g ezefeü eáygmázum,» dbeboztefc teteme Ezét «K z*\ u t özgyűée, bog} pá htt- d -» teetnm * ó-öt \e-y «\ V p Gápá e j \ e ej - tfcztodjptám zámdá *x\ bzottág tudomáuétee é g W\»>g á jáj öztíö- \ omom-éz páyud á «e eet Vet Ué\>e -, é 5 P éteá ttjá- \ áo dejé e» á gdtj c hem 8 P egy5$t- é A Ü\ mot étetete «áo*f, ogy hjdó ez éteá megd pézügy bzottág joj < \\ eííötéét \ «í óepo íe SjoftO«tü é $ ^8«3 wgthüt zmé t,,,, pézügy UMtáf, mt ezt ogj, ám Duátú Hej Szeetetzoetég» te éteftett áházb m,,hí Mm MuA teé \, tte P >t- M é- hh-,e^n t \,,, texább, ^ ^eo tm öö ézé fzeté 36 eejég Ámé MgHy yjtfo áo mftttá ezè Km Tö t «t íá -o b, téj\ [fá á A \»MMm ),e-\» Me,,-,,,,, áá Ut eb heyzetbe jut tt dóágt É», zetí em bfj Ezé é&tye bdu áoho e U é\ â \ pézüg> bzottg ^ ojö, uí\ édemebe gzdg egyeüet ézée özgyűé 2p00 P egé - óto ue\ -\ ée eeztü egyeu ézetbe utffé \ -\ é eme ttuftá^ Mjetä Muádém ézée ôh^getd tede- eéü 550 * M-^e jot pézög\ h zottág, mjd ébu egydfj át eeme tágyt e e VégÖ j\eoj, b»,_ ) L \ö,- «\ átáb, bogj» p*etbe,»t eí títóépző háxát Komáom u -t e 4 téét toább \» K máomb mod, %] < - *-»j [ f* z eüeh» j HÜ t - Kíf^Aget x 7" má tudj, Mt eh K7 \ h é M bte H md ât Ueh<»z «ü o w Adom f»»»b M K \, t\ eue m m» >\, bo eet j*tt» \ t e-» \ ee me) d \ M»á x m e áá p ó ÍJ _íé>á\ áb ö) ácuy teát, \ 6S ÉVd \ í áá JM M»m 6Î,» h á> m A ü e ettő» mt \ teepeé û á je- uíjó ffc teede, A Fedé é Kápátj Mgátzteő é Amzott Szöetége t» ejááát pu egtóbh üzámáb ö # jeeh \ ább* b éz «e» ] eteju éd * - - b>é- e\-béye ctót zté fc ef éhtmtátá, ztéttm zocá ufyoztá- \ ezetőjéé ötejezee uáágo pgybe fogó c m b- -é» íb deje H joggéye été-, ezetőég z pyugdíj 5 özegée záttáát, wohtá Lezáítát, $zubd >\ >> t- - $ \^\ e\ háyt o- e \ üuötég be - é j»éugytzt umo etée tíjoztáy ot* á é íjt J ome ó yugdjbzto- e édéee újbb < - e Ná»> é - át, hogy z özwg^c \\} á é\e «^ 30 tttt * t>mh jádé- S t\» dág g [ó é t yfg \ e<> e m *K>- >gj má elmh e utób- u íá-- yg beyteíf á ^ egéye wábbj >><>- 4\ mtt gzoo e Mt&de)o eőtejeztet ímágo egtejcew) megétée táozt é gée) hgoí e hogj mde oo- b o öe te é ee megfeeő f «öéttozág téz e - jí"»\ö é\ Î j má e u ee oo íój zeméyee meggyőzt eöt, K>gj zöetég üdöttége Mb Foumá ejm tábu egeözéfcej bb Fo^dttá ézeöt, \gt, özö «teee eme»te» é ^éee «ÏÏ- \ ítő wztö-ée «\ téík*, te\ ádhtthu dogoz ttúzö «é >\ eééée édeébe Nem éteedü, «^> egíetéeeb heyő yyzo hgo^tott zocá Mgjo zág -be, god ^otá tágy ez e >» étée ádh oztáh édeee megötáe \ toább eeméx ÖfetéU özettá Mdzo édeete, eddg még )» hígj» zöetége, eeté heíéjée ám gy ezető égé tmzombt, Pojgáeh utc 2 zám \< -áe c-éu tgdíjj támogá zöetéget meőzzé zt éeme ááoto hogy máo e máo yg ádoztá ájá ou juáát fb T Ue T tujító özfyué E zéög Főzöeféfbe ^ Ozágot Bjté>zé,g^dem Sző Ngy SáMc íé eöö f Vt h< Komá^m j \á»^ Fózö^ j áty VïVw e Rûég Utá mjd ó bo í» t éwtex ^áztottá áztmáy JO - í é ^á->á gy- ^ztá á *m tájá b^ moet ü té megytá ü é «tm be^be foözötíc peg * t om gyeető üt- megát ztott e ébe bzm - K Mó ôw c j o meé, Vtéz Ngy Náb- edüete *» z 942 éő êmh fet^te Ftózöwté^ mpo á, öuüé Jó- } " \ f,,, Î -» «- ejéíz4*é<emo J> M tudomáu ett, ^jd <> Í, ôzôt é hméhc gye c, «áh é Pôc átm MÍM f wy 7 H2 íuztá «tpíezc á> \ zám tdâ > H ôzgj ß- é«cz ] tî- > g y-, tg <> H» > fc J e* cemmé met, Î-tmît ^ mzc ü b jöője etö gy< öeéd hü t í, - u Mâ cô» hog K mó», oj, jogú Vmfttá -UV-t HÜ U e fogdűt uö g\ Fózöetég műödőé áo te zt m fete Fozö^ 9J8 mg tzt őébe muteét m ü--üö ÜÄjuc foíídt» OZR>«Hdt hozot oteo tetzyü é tudomá \ ette 93 é ötégetaít í Kezegh 7»M öejezt«t*- é m - j tztújítá \ özgxííjé befejezte utá z ujfm HM \ ze eö t w á ztám tot, úíéíét, meye ügyezew tötítáá d ffídué Jáot, toá Gbo»ét, Mto P * W h " ^^ üíehzmí ebb öezof o moeádj é d Feecet, ügyem < Ä-oAow Tbot, pé^oá Ketz g HHt m eíó-»hut, eteôé wwt <>, " 7 í ztottá ")- 4*«TUNGSRAM á z t m á y ü é t t t o t t o m á o m M É P \ Mgy -e Pátjt Komáom áo áztmáy hó 7-é ete B óo áztmáy üét ttott b Pöj Adá ytott meg z üét Főeg özédeű ügye eüte megttá í> Póó) Bé ehezméyezte, hogy dágág <- # \ út á e tétébe ehézeége e pz oo dó eete fodu eő, Zechmete Sádo áztmáy g pogáo ehéze tézedéet ée - á hto zembe,»wehe \ p \ tápá ázáb ögj yozott högj étégteee ttj, pz eeteét o, zob ex háboú heyzet ehézégebő dód é áo tzteő egjobb dutt eze mde *>gá ügyé Sooogj Kámá pémete tüzeő mzéá muttót á éemezte, h gj ecî»t> péeeï eue ét métemáz fáj» íz md M dé pé bő- ^uí -»* edeez túzeőfá& ugyez 0 heze tzteátá eítets- be A p-u e jeeétté tog) oét Eejeeé eeté Feûzgp ézetet e megtez züége épéee ^ áj ^tjo áztmáy g feüzgáó bzottág meé edő zzeucát é Bhoecz Nádo édé té x>jgámetebez, hegj hoédem om \ y\ át jutttdó ocó bcbó géye e á ezetőége, h ge, m ot ee eedméye*? Hjd z éebe -\ ehe cgj ú edzee tötéj átáhtáát b > jtb, me^bo utjá tötéő ézbefu SM ete pot Utjá, met mm modott, g tmtu eeühető tez é hto em eze muá tútehee A pogámete hctgé) ée \ mtozó ^ ftzám jeetette, hog» megüget míg jegjoztá otozó dítáy e<>gdt Több átáo é özédeű ezómá utá téz N g \ Nádo főpá ámegye eö tuá édéee yújtott tájé»íf> Vedégőö Fgyeőm Keeedő R O Z S N Y Ó M R É K É c ő e é ocó boéó eme JYee,,, F Komáom Köpe-é 8 Teeío 204 t> hegy, m] jótteméü Szezád dé boot g> éztéb KUdfée íehé é ööb cemege boo pcoz 5 ttdb^ző tebe duztáv ípfeeöfc géyeet eégítő pot e tgyeífe zogáá Mg meg mot em tudj? A D O B O S cég mjd megmodj, Hogy mt egye ácoy tomthom, Vme^-U 9 Teeo 20

6 2 decembe 2 KOMáROM VARMEGYE ÉLET 7 «tl Közég - Szöetexe - Áe T é«é _ Közgd4, fdefee tofco é hu«dy o üu ) mueedee P É F e ő h á z tgo j e ö é e Uh má jeetettü, mo>t megejtedő <«óház tgáztáot oá ^ ámegye 2 ede é 2 pótt * jogohüfc \"u7 Ngy \ pá áztáot d, <\ á eh u özgyűée tü7tc \,- o eőézítée céjábó dee 9é megttott gyft- o jzg t bzottág üé utá, 2 óá ezee hít öze gyűé özgzgtá bzottág tgjt A A te főpá zo óhjé dott fejezét, hogy e ámegye toóág bzottágáb eddg oy dcéetee megyé* -, egyéget eze áztáo zjá, e botá meg á m e g y é é j hít öze éteezetet, hogy ódot yújto z egyötetű megpod Ké B jeeeőet hogy ^pobb tá 0 ^o^o B w 8 f wmegye édeee zem eőtt ftáá ogozz jeöé é«deee] P t \ Lázó bz tg Wt, hof áegyét eddg egjobb, tegme^ewóbbe épee áztott, Ozz Eemé élőe Káoy Eddg édeme emeééü tehát Ráyom, hogy ede tgotu mét őet jeöje z éteezet tgeu )7^ Gyögy é )dódy tá jeöéeé tötét dít -4«éteezet többége ed % t* go Qhczy Eemé é Lőe Káoy, pé guu Dá yt Gyögy é Odódy tá jeöéét tette mgáéá, -o ááfogáó öze töéyhtóág bzottág tgot éteít Megut Vámegye Egézégédem 0 - Egézégédem Szöetég md töéyhtóág teüeté megít j fózö* etezetet A Fózöet?g pob á gyébe megut F ó z ö e t é g P c j tá pá eö * z «* [dított tgo tobozáát, hogj zutá z uó özgyűéét megtth \ Fózöetég céj z egézégéde- \ támogtá é moödéék c ézítée, m át, tete öteeégée Pótóetégbe ó beépé Édeődőe ámegye t> Főoo ht d feágoítá é útbg Üá CÖZ- ÉS Komom c téz* ye ee ádédem f- óítm útjá tü zfa, - MHeö, cfjézéfte é oeá go* doodát» do egtetéhc ádo > ycztcto zoeá é üfcöc ù dazdée á Í\ P teüeté HM Szíe átogtát é K «utóbb cétűzéée gy fot tg é étée m - 20} * özött, o oy o eeége Mezőgzdág cád tztág Met e íì jtu, hogy eggyobb cábító HA* - mo Kpá, cádfettd & t hc- " p - f tt t, gy tőü megíát fyobh tejeítméy mtt zoottá foozottbb métébe géybeée o ÍLÍV cádjut ezéyeztető zoctá é eöc átm eüzdébe c fz * dejü Ee áoz heyettü u Egézége édém Szöetég, me é emzet zámbe é étébe ejée öeébe \ zöetég ámegye teüeté pod bjot megeőz Fzt céj cádédeem eetébe íáj Megóít é ázouót gyámoít Ezefeü eöceg é ygg b támogtj ámegye teüete míí- y-, cemő- é gyemeédet mt épbetegége ee üzbet Cup o cö mey mde támo- Páí gédeme, őt»t«éf^tté t z md ájj hoí> gédew yuj^ zo í> hbe z yb eéggé m «<heto özt^ buzg t fejteofc ú í hzfá pmdood em ^ zocá é özédeű üuye -á fettet é tztt tt töéete muá p &öyö zíá é ámázá KOMáROMÍ Ráócz PecCtte 2 z KÁDFÜRDŐ NYTVA ádfüdő edd ÜétdéTe md p A f&zfüúó o éée bétfö 2 ts öféf, pétee 3 9 óá* Féf ó*ee cütötöö 2 y óác ^70 - betò 7 óáf, Táp 7 í% óág Moáfüdó Bzombtoo 7 Afág wf u zppftá TÓTH MÁRTON Füdóbé heyzetjeeté Az -t D embe hópb pá eő, " * «y** ot egge ő öe \ hó éee feé z dőjáá hdege fodut, egge fgyo] é heyeét ^ hóeée A dőjáá mezőgzdág muáto zempotjábó eégítő ot met ehetőé tette még teő teméye betítáát, tjeőézftő f et muáto ottógo eh Sgzéét A gzdág muáto má oáo té mu jeegét bíjá A tegetöé hodá befejt yete \ S búz etéteüete zob cöet, meye o etédőbe zázágb eeedő M e g é e z t e W W \ etée átáb egyeetee ete, fce- \ch)á jó oj dtü, fejődéü eégítő Roát tet em jeeétté A tmáyézete zűöe fedez z átáomáy té tmáyzüégetét, de c máyzm é uoczáézetc b fehzááá mezőgzdág muáo heyzete - jftf gj eeet muáob A áá edeeteg megápított A födmíeéügj mzte edeetée Komáom * fcoegye teüeté té gzdág tfoymo eze épedg tt jááb Feőgá, z ágy jááb Bgójá, omáom jááb Apáczáo omoj jááb Cütőtó gy Fé özégebe A tfoymo decembe, tete juá VLLANYBOROTVA EGYEN- ÉS VÁLTÓÁRAMON MNDEN FESZÜLTSÉGRE zpp, pege, íz é ee«t éü -tüömá bootád S- K Ü Z L C T B C N K A P H A T Ó hóp >b ezdőde AJ 5 00 t hod zdóbtoo fttdá Ytáz Szú ézée foymtb Komáomzetpé özéghez ttozó Schmdeg-fée zdóbztoot megye, ete Hege-fée zdóbtoot áo ONCSA ézée má átdtá z 3942-e zezácó mőégű áu ezüje ORON, PHLPS, STANDARD, TELEFUNKE^ tb gyátmáyo gy áztéb Díjt bemuttá B U R u m -, é S E K ádóeeedőe Komom f Váoház- 8 - Teefozám 66 ő p á üöegeége cybe é gyb egeőyöebb bezezé foá um- é ő g y á á b Feec Józef p 2 3 z u d b ) Tábezéő 3-4 e Á L L A P O T A A m ámépftézet ht jeeémb zet medé Duhd é ejáójámd építée ebb teémuá \tcu\e, medé áteé zz mdám őpáyá* ó építée, > gee ooá építée befejezét yete- Foymtb ->t omom mát pááy bjc á ömt teje teítá>e e^eé^ ^máom VágduÉ hd újmázoá, bood útzz Építé őygá út - özút zámá, M-pzt hfd építée, bgot Zt híd űjjáépítée, özút gépteep, < tt üá-tutáh) ttt» té gzd ág mezőgzdág épo, du dá, táy, ^ymgy 6 zöy ooáo é z ógyj >zetóuté íéet pojá építée Az 6gy é ^d oo építée ygháy mtt még mdg em ot megdíthtó* A foyó ée eőáyzott ám é th tedyg oembe hópb zóáyo éezett A özut őpáyám háyt z e6 dő beátá edeezée áó edyg météég ^gzütetté zo így éyegee megjut Á g y to o c ó Tátó 70 f, jobb 60 < egye foztott 2- J, jobb X méjobb 3*40, mom,?zü 4 Fehée, foztott bto 5Ő0, jobb fehé 6*50, mégjobb 750 modott, jómúőégű B50, peheyet o P-tőzáít 5 u ppzá comgoáb, bémete utáétte Tzteőe % edezméy, VA R A A N A L ág> to-át Kuféegyház Szet jo-té J3 z % 6 Tuu Fmzíház fúuuáom í dáo ezdete hétözp 5 í* 7 óo, zombt áp 3, óo Ku Mó u Tet z, 4-7t Decembe 2-é ó 3-á zombto 65 Váp 3, 5 é 7 óo, decembe 4-é, ttíö ő 63 7 ójo >DÖNTÖMÉRKŐZÉS Ngy zeehm tötéet egy b ttmecc tébe Főzeepő É tg *,,- the Bg, C C ^e u, Gemm Zcc, UFA hmdé A S2 bt < u 3 ó eődá ocó heyál Decembe 5, b> 7-é, edde, zedá é cütötöö mdegy po 7 óo z BENCE Szíhez zóó gyöyöt edéy tötée Főzeepő Jáo Pá, Body Be, Szy Lázó, Máy Geő, öedy Zó e^ fd, Gwu Zotá, Tomp Sádo -- Mű hídó è Zí

7 S edtu KOMROM LAPOK 942 deccmh 2 mm Hp ftdo Tt dmtí SPORT Doog AC KFC 33 20) * Kh é> - í * *» - jcyóhetu to, Méttáo* áttá** Ká M m beéd w ««m»-\ «u mo tm <óum Ráott ) f * í >t mím- 0 \ bjoág utoó méőzéét «eöoho épet yg ej oöuéfj ««téftg \ pet eeég htáág \ táomdtu»o jáhtjá met tmeu Mtedébe, hem játéb méttó befejezée \-,t «táozá óz gót Szé utá Ráo zép özjáté utá mát u V peebe eedméye, mjd M petébe Kuftcz eyágáét megítét et étéeít 2 2 Kg) h du meg mto góé \ J6 pecbe Sáhó oz ^u ftfz egj bdát Báág á ñmd pub á ézze éd et Kuz beágj \ K bjo >Kt-páu \ edmé áá e modu, me b» Mézáo utátgáét > bíó áítj eő "MW * t- étgóty föéybe eü «MM peebä óth eőyt, xqet utá tudott eőíte Fejee éé eü egyeítee,» h Mézáot öyeműége em jutttj \ egeúozott é edüete áítá ->u tdá md ét O"»* wembe egymá \ >\< KHtot üt o ttho utá techg uftóe etáo K Sáhó, e»t zmdt, NYU öatte» KM e, ez zot óbh P Káj Mézá >> ó R át tt át-)» Egyéeg edége o, ótt Kuu M H»M, > pu, Báf ózépfedez \ eő ^MT» M< \» dc >t mjd <m>d me Tóth g) öét \ edéu- pu még gj >»» bú \ fette \ 64 pecbe Kuz eeged Lehot futó Sáhó meet góoz \ 3tM pecbe Báág özete -» úgj be Sáhó meett máod MBY zgot é otm dd z őo godo Kuz d zéő, \ mt Báág ete emeedett, «K -bő zmdt máod edőhe Káyát, Ráo é Tóth tfmt fo Mto játéezető mdét fé áá öetet e hbát ágy, hogy zo egymát ÍN zí tett é Ruhj j ez, h V Bo mpegó SZALAY-á f e t e t e z t t t j K o m á o m, Nádo-utc 4 z - Sját ház R é g b u d á j á b ó újt c á o Vdázo fhyébo Az AZZtS d- t zêtj tbóöc, temézete jejje dogozom Ágyeőzőttyeg tb éz te f o íto, jíto VAJHA KP épeítet zűcmete KOMAROM, NADOR-U 2 CVot p oéq) Pézt tít meg, h GYŐRBE o é feee A megí mű á díjmetee megőzöm moyá ee f f f SZABÓ LASZLO é TÁRSA KLE É-Ct 97 Xeg) ídeé mehet foyt e áp -ő meetbet főde üdte Schuet * Jó mozb Duátú éz copotjá dot» méőzée \z écujá győzeemhez «duátú bjo Pot- Szíó Seez döteteje gyo eett toób úycopotob, ho dee yeez ee Koác pott Petádtó, em jeet meg, Peto em tudt hoz em győzhette, em áított et eeyzőet íg K jezá Eg\ház ee- M éf ye de ho dut, e «ehézúyt, z újá gj zeezté J \ mgy egéyee bzoyut Hodeí gy fzdteebe \*ete z ^zteo -ő oztáyáb, ho ht «p Pehé- potot \ K- ejze bejutott fhátú bjoág 2 heyezettjét ^gho C ugj á, Szoobtùeh Be ttï ftzt ^ott tn d bízttá ttó z )j ) mé KAC-CghctyMo8 30 0) \ KAC zoáo feáítáá át z uto )t h> méőzée Eő hz ámdáo du játf \ KAC ^ deet mdet buto ombo \ 22- pecbe e z eő gó b <>\ *ét z üe pubó z egy egbegy hátéd Pté eé úgj, megzez ezeté Szüet utá KAC tomát hz cpét zóáyo támdáo póbáj eyhíte Rdc ozo e megmutt tudáát \ ~>-K pecbe jobb háu ézzé t bdát \ yet Pté teeít 2» \ 7 pecbe fb bombáját HeH CS üt tud«át cm t Fótde eé ptt g doozá éü háó> \ ágj Bíát \ KAC \ dee eőe jut \ fd»«n) tűő 5zhgb» áott md \ etáo, md édeemme Mátó áe em pt Szedbeye -»» megfoduó Mmt édeeéget emítjü, [átéoo többége á tuó dá, bog) egézége tet éü eheze fejthető zeem teéey ftêf4 potoáá eőob ez áyt őet \ őz méőzéee egtöbbzö zeepet játéoo Zámbó, P, Both, t í, Süt, óth, á, fedte Dud Kebe) Bo, á f éee, \^\ Púb Co, Fodo, Hegedű tb \ több to együtt mdyáj ee támz ehete < omáoms [g mgy pot \ tejeég edéét fe e emíte d Doboch g^tó < \ t, mdg ézégee támogtj z jűág p utoáát \-p M,\ Kupd uéuxé^ [ K KAC Vàp C^pet W M K \ Mgy Kup méózée eu o \ pu jn» h - efe ézfte z ft^zee p Ì U-M -m eetéf KV ft3ììz) Sà» ehéz tjo àth jdté^ ìzetée Bezámoó gmz bdugó ez déyéő meett zjjot e z édee oéóz «\ g < tech tóbbetét ùzdetud& egyeah zt Gó66 Sft, \ potööbe métete ehgott édé, hogì becé dáj mét em eó, à è Btft > KtQt Both, dut» Szet Lázó-upméőzée F,, àm) JuA 6 Komàmm \ áz pedg, bogj töw) fátéou má tú» megegedett ohtáo, to meg egyeőe em bítá o fzg e méőzéeet \t c Komom \ > jh> d ) 2 2<» téteedett z őz déybe táág 2 3 «Ttá ezdté z déye oz páá» ) og \< 3 S 7 20 áyb ^ezte «egye-dáo Utá mmt becé gm eete ept S MW Komáom LE ee > jd 2 áyú 3, 4 2 h «o e<m\t éte e \ KA Bt 32~e B Ü egyőzté, égü» K ee mét ym K 3 ) j> 32» - dotete, 33 *A z eedméy Ezeíü S \ o 3 ) 3»» még > edző é ház méőzé ít \ \ > ) 2, eeedée é jeető tech Lgh g> 8 2 eézftégge fzdem, üööe t U Vác S > > * 2 22 emeget büzé, hog 94 mácu ót 2 ) em ph Pecg zót játzott g,^ 3 <> > á méőzé dée Suábu ) - - T Rt ócz L-ESt Vzépet ű j í á o ce t á h á z RÁDÓBAN 2u) étő cúczupeg oő ázt á edeezée, PHLPS, STANDARD GRüN, TELE UKKEN é EKA ooz SEMENS óoc Péte N á d o u 5 Teefo 44 R dó é m ű z züzetébe Hzát é töött g mo foe me eet beceée, eze, Vú m hudé g m t t ] O j DVATÁRU ÜZLETÉT BAROSS-ÚT -3 SZAM Szöet, eyem, moó, fe, függöy, zőyeg ázo é dmztáú gy áztéb Ház, tee, bto éteét é edáát eedméyee é gyo özetít, SZOLLOSY ERNŐ Födműeé Mztéum átt egedéyezett gtözeítő odáj Komáom, Kouthté 4 *»ujá Házt Táut zá M ËCî \ o Keujá ttázt Páu WW é d < -M m»- d P, o óo \ ác bpt tmetekt Táut zéházáb Éeújá, Szbt^-té ttdó é ed ^ ftzg öéét T g y 4» é\ zázámdá 943 é ötégeté gzgtó jeeté \ Számzgáó bzottág ü áz Éeújá, t2 Uet^be hó N-á M j,\ JÓKM J» 2 eö Veé zogoát ogy po ézpézét Budpet, Edődy Sádo At B Hue, >, ^ "»42 M2 #tó 278 zám RVERÉS] HRDETMÉNY Í teó Sed M ud pet ìsm \ -d dt d "» «V " V ^*ft»«*fc ^ P «M töe é tdbb öeteé jáué, - - y We áábíóáí MJ é\ MK z égzéée eedet et \ Ö j á,,, N m behjtá ze- "W >eeö«m«óá«z ótíb tá mo S fet zámú égzéée z áwm eedeheté, áeé m «htá tedeem ég u áá deme Kc> om zetpéte PÖH ^ h^ zám tt eedő egttáá^ b Muß y*-, é,,,,,, hó mpjm d t ì \ W mm, e -, f m Î2Ê ^ot c J,, H L ****** W * Vux Kó» 9 b \ égehjtó mt bíóág dött z V d á z o f g y e m é b e Mdeemű őtt dt egmgbb p áo áó omoj J á o Komáom Kp-té 9 - Teefo 25 APRÓHRDETÉS ttjáóttój p,- Í,H efog Feec óze pu 5 M m > Kho^ t, ), >>_,, > j, fé ő epő \ megtáó zíeedj tudóhthd edh ho futo d Ke -ztmíö edó m \ tb tító é ézbeítő áyt >m ez Keeedem Gémum Bo uh K O M Á R O M L A P O K pot, tádm é özgzdág NP* - SMezég dó KouáouONádo-uee 2» z tt o dó Nehéz Feec «o yomú é éydó SZON» ^ Komom Xádo-u» _ Tbetéé W Feeő yomdezető Uetefcf Rát

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J"7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki.

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki. 4 - Töö K - 5 LŐFIZTÉI FLHÍVÁ Töö K 5 V Ú J 88 ú (Iö A ú ; Oű B- ü ö) Á ú - ö / A ö ö ö öö A - ö ö ü Rü üöö ú - ö öö -öö öü A ö A ü üö ű M Kööü ü ö V Ú" P Ú" - ö ű - P Ú" A V Ú" ö «> üö; üö - ö ö ö- ü

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgáó, Kdõ 2014.. 15-12. 06. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kp, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 Kp, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-8 30/478-6954 P, Lgzzgyá u. 19. T.: 72/324-332 30/216-0723

Részletesebben

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt.

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt. Ú d í Qd Úd ü 4 ő Eő d ú dc, : 6 ó d- d Ú dő- - 4 ) dő FY ű d ő, ü ó, c ü ü N ü í ő ü,, d, Ö d, d ű ;, d c ő ú -, ü íó, d, d d íó c ú ó d, d, ü Gő,, 1 6- Gő d, d ód d, c ő, d, d, 15-19- d dő, ;, ő H ő

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR csak

csak csak NYERŐÁR csak ó 0 5 0 5 04 04 B 0 mu m ű h h ó m ó V H ( V ó d h m V u V u R h F H 0 4 u 0 mu m űh h ó m ó V H ( V ó d h m u V u V R h F H 0 0 Lő pó ó N m m 00%pmu pó ó 5885 8 5888 4 p hú I p! Fő pű Mx E p Lő ó m ú

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba.

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba. X:_ f ff 8 ' 2 0 f,, K, 1938 12 ELŐFIZETÉSI ÁR E 10 P N 2f>0 P F 5 P E 20 f Mj $0000000000000000 Fő ő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: K, I-u 23 Tf 61 H íj K u HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ u K Bó, öö

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ö Ą ě Ę ő ń ŕ ö ű ö Á ű ö ű ö ú ó ű ö ü ö úá Ö ű ö ú ń úá úá ü ö ö úá ę ö ú ö ü ó ó ó ű ö ú ö ő ó ű ö ú ö ü ó Ö ű ö ú ö ŕ ű ö ó ó ó ű ó ó ó ô ö ó ó ý ö ó ö ö ó ő ó ź ó ô ó ó ö ó Á ö ó ó ö ę Ĺ ę ę ó ű ö

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée DR BENKŐJÁNO gátudoáy Egyete Gödöllő Mg Gépt Itézet gyoozgáú gépzeezete tevezéée foto lépée z egyelete, ezgéete üzeet bztoító

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ú ü Ż ü ó ď Ę Ą ó ď ü ú Ö ü Ż ü ö ó ü ŕ Ü ü ń Í ö ö ü Ü Íó ó ó ó ű ó ń ö ö ó ü Ú ö ö ü ü ń ę ú Ĺ ü ü ö ü ü ü ü ö ü Ĺ ű ü ę ó ü ü Ĺ ö ö ü ó ü Ĺ ü ó ó ó ź ú Ü ö Í Í Í ü ü ö ť ö ó ó ó ü ö ü ö ó ó ź ń ű ü

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgó, Kdõ 2014. 12. 06-12. 31. Igyd bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.:

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

IMÁDOK TÚRÁZN. csak. csak NYERŐÁR AZÖNINTERSPORTCSAPATÁBÓL

IMÁDOK TÚRÁZN. csak. csak NYERŐÁR AZÖNINTERSPORTCSAPATÁBÓL ó má 8 IMÁDOK ÚRÁZN I M IN MOLNÁRDN IL ZÖNINRPORCPÁBÓL P ő j p ó ád ű K d ú ő Bő md Nő d C d d d K ű őá 0 000mm á ó á á ó ő xp mm á Rd ü [5 8 ó á ó á ő L já ó m P ú pő K m ő pő m á m jó pdó m pp [3 0303

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: 15 N Ó t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: DN /8 -tó 2 -i B bő mnt - 10 100 í tbn (150 ő nhidon tbn) 25 b DN 1"-i indn áábn bhtő típu Bő/Bő B tőkk : á há. . Ó 15 N FÁÓ: t b ámái iánt

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,-

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,- ó g ú * m üöó F E g Mg M mú gő ú N Bx üőhő B ő hő g p őm üőhő C ő N öő üőhő BC ő g p g üőh ó N p üőh ó g p B üőh ó ö püü m ú öö wwwphó m g g p óópó m g V * ó ö ü M Mg g E F ó ö ő ü m g * ú m ú ő ph h ő

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: / 8 / 8 / / TEL L E 1 P O P LS ÉZ GO t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: Spcifikációk: nok: DN 1/8" " üő Bő BSP C 10 C 0 b (DN 1"i) Záhtó k tömít EPD Oűű Tj fut Sá TEL P O P S SC 88 1 YÓ SPECFÁCÓ: pi

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

ú Ĺ ú ő Í ö ű ö ő ő Ĺ Í ő ö í ű ö ó ö ő ó ó ő ö ó ö ő í ö ő ó ó ő ö ú ť ö ő ő Ö ó ó í í Ĺ ö ő ó ó ö ó í Ĺ ť í ú ćą ő ö ö ő Ĺ Ĺ ó ú ó đ ó ń ő í ó í ö ź ń Í Ö ú ę ő ó ö ó ő ö í í ó í ó í ó ű ő ó ź í ö ö

Részletesebben

Ec cc K M' Z K öő V S " GS _ Eöö L T p'ő ú KI í pf Iú' őf V ;í; ő ő öp-űp 9) ő ő I wő K öö Dő p ú? őű \9 K3( Fc p íőf pc' G SI ö*"-ő" ú ő pf Eő M T A í1 S I 'í í T p M Rő öíű Vfőő I ^'/ Köp-Ep K S öő S

Részletesebben

őę ö ú ú ő ú ő ü Ę ő ö ő ő ö Ĺ ő ü ő ő ö ö ö ő ü Ĺ ő ö ő ö ö ö Í ő ö őö Á ö ő ő ť ö ö ö ü Ĺ ő ö Í Ĺ ę ű ö Ĺ ť ü ú ü ö ö ö ö Ĺ Í Í ő ő ő ö ö Ö ą ö Í ö ö ű ö ő ő Ü Ö ö ü ö ü ö ü ö ö ę ö ő ö ű ö ő Ü Ö ő ö

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Szénacél vagy rozsdamentes acél

Szénacél vagy rozsdamentes acél 5 5 B ZR 2 Z Ó A A IZ T K t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN " 2" Bő mnt - Bő mnt B NT Toko htodto - odmnt c -2 nc tbn B ppntú oó típu oott áófj tömnc tömít űkíttt fut nc odmnt

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ź ó ő ź ő ó ú í ö ú ú ö ü ő ö ű ó ö ő ú ź ú ž ę ó í ó ó ł ł ě í ö ó ó š Ę ö ő ö š ű ó ě ő š ź ö ü ó ó ü íí ň í ö ó í ü ő í ó í í ö ö źą ő ü íł ź ó ö ő ä í ó Ę ö ő ö ű ń ř ő ö ö Í ü ó íí ü ő ó ú ú í í íí

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Ú Á Ü É ő ö ó ó ő Ü ö Ó ő ú ó ö ő ú ű ű ö ú ö ó ü ö ő öü ő Ú ö Ü ű ó ü ű ő ö ő óü ó ó ő Á Á ó ó Ü ó ó ü Ü ö Á ő ő ó ö ó ü ő ö ó ö ő ó ú ú ó ő ó ó ú ü Ú Á Á É Ü É Ú ü Á É ő ü ÉÉ É Ü ó Ö ó ó ö ö ő óü ó ü

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$*

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%'4#*5!)*$8$* !"#$%&'(%)&%!%!"#$""% &*%%$+$#&,%!-%&'()"%*"%"+,-.%''" /012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$* "678)9!5 9/ 8%-$*2%&%!'&54-$*!%!-%%

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály 2012. november 12. Feladatok: IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár SZITTYAI

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

7/2008. (X. 9.) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü ᔗ厇- ü 1990. LXV. 16. -b, í í ó d ᔗ厇 ó ó 1997. LXXVIII. b f h j í h dj b í d b - b f ᔗ厇, b d ü ü f h b í, bb, j í d c, h fű ᔗ厇dᔗ厇 j h, j b f ó - bb d j. D H. ᔗ厇1ᔗ厇 ᔗ厇 d h

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

magyar összejógásra,

magyar összejógásra, VII. f 4. 20 f. LŐFIZTÉSI R ; 10 P, F f R ü 25J P Hff /. /. : 2( hü Mj SZRKSZTŐSÉG 5 P. PTHÓ ö h L íü 195. j K

Részletesebben

Á É ő é ü ö á á ö é á é ö á á é ő á á ő á á á ő á ő é á é ő ö ó é ő é é á ó á á á á ó á á ö ö é á é Ó É á á ő á á ú ü ö á á á á é á á á á é é ő á á á á é ü á á ő ú á é á á ü ö á á á á é é á á á á ő á ő

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á ő á ü ó á á á á ü á á ő ü ő ő á á Ü á ź á á ü á á á Ú ű Ĺ á á ö ö ő á á ő ő á ő ó Ĺ ó ó ó á ü á ö á á ö ü á á á á á á á ő á ü ó á á á á á ö á á ő á á ő á á đ ö Ú ű ü Íá á á á ź á ü á á á ö ö ó á á Ú ő

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

É ő ö Ą ő ü ü ü ź ü ú ö ő ü ü ö ú đ ę ő ę Ü Ĺ ź Ąź ő ö ő ú ö ü ö ü ü ö ü ź Ĺ ź đ ü ő ö Á ő ő Á ź ź ú ő ő ő ü ź ť ő ť Ĺ ú ź ü Ĺ ę ő ő ź ő ü ä ö ü ű ö ü

É ő ö Ą ő ü ü ü ź ü ú ö ő ü ü ö ú đ ę ő ę Ü Ĺ ź Ąź ő ö ő ú ö ü ö ü ü ö ü ź Ĺ ź đ ü ő ö Á ő ő Á ź ź ú ő ő ő ü ź ť ő ť Ĺ ú ź ü Ĺ ę ő ő ź ő ü ä ö ü ű ö ü ő ő ü đ ü ő ő Ü ů ő ő ő ü ő ü ü ü É ŕ ú ő ő ü ź ź ő ö ü ź ő ź ő ö ę ö ü ź ń ő ö ü ő ę ö ö ü ö Ĺ ö ö ü ź ő ü ő ü ń ú ő ď ü ú ę Ĺ ü ö ö Ĺ Á ü ö ü ę ö Á É ő ö Ą ő ü ü ü ź ü ú ö ő ü ü ö ú đ ę ő ę Ü Ĺ ź Ąź

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

é ö é ő ő ö é Ö é ő é í ü í í Í Í ö ö ö ö Ú é Íő ő ö í Í é ő ö ö é ö ü ő ő ü ő ö ö é é ő ö í é é ö ő é ö ö é é í é í ö í í ú í Á í ő ő é í é é é í ö ú é é ö Í Í é ő í ö ü ő ö é ö é é í ö é ö é é é É Í

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

Erőlökés: állandó, r pedig az m 1 és m 2 tömegű testek közti távolság. Súly(erő):

Erőlökés: állandó, r pedig az m 1 és m 2 tömegű testek közti távolság. Súly(erő): Ááások /s k/ : 6 π adiá 8 E J EW6 K 7 Pa a V E 5 Vie 9 J EeV6 Áadók oosa adaok 7 oi öegegység: u 666 oag sűűsége: 7 ogado-szá: N 6 o Boza-áadó: J k 8 K ouo-öé aáossági éezője: 9 N k 9 Vákuu dieekoos áadója:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

ő ó ź ő ő ź ý ő ő ę Ü ő ú ü ó ů ő ő ź ő ó ď Ü ö Ĺ ö ę ú ú ő ő ü ú ű ö ü ź ź ü ěĺ Ĺ ú ü ú ü ź Í ő ü ő ó źů ú ö đ ó ő ú ů ó ř ü ó ć ź ü ő ä ŕ Á ó Á ź ę ő ö ö ö ó ő ź ä ń ő ę ó ź đ ü ő ó Ĺ ó ä ź Đ Ĺ ó ő ó

Részletesebben

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í ő ő ó ú ő ó í ü í ú ó í ő ö ó ő Ą ö ö ü ź ő ő ö í Ö ó ú ý ú Íř ö ó ý ä ü ú ó ö ő ő í ň ů ú í ú ő ö ö ö Í ö ó ü ó ň ó í í í ć ý í í ý ü ú ü ó ő í ő í ö ä ú í í ü ř ő ő ó Á í ö ő ü í ó Í ó ő ú í í ó ę ú

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v 1990- v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü.

Részletesebben

í Í ő í ú ú ő ö ő í í ö ö í ö ö Á í í í Ű Í Á ü ü í í Ú í í ö ö í Í Ö í ö Í Í ö ö Á ö Í Ö í Í Á ö ö Ö Ü Í É Í í í Í Ö Á Ö ő í í ú í í ő í í É É É É ö ö Ö É ö Á É í í Í Ú Á Ú Ö É Ú Í ö ö ö Á ö Í í í ő ő

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: R 0 T RK ANYAG B Ű AÓ A I TANDARD t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN /8 -tő -i B bő mnt - 10 100 1 B indn áábn bpíthtő Bő/Bő Non áó nd á há. . T 0 K R B G A Y ŰAN Ó A A D I TANDAR

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz T Hí V F XIII f 1 28 Kfu K ü 22 fuj Süõf p h! Süõf p h! D, M h? Bú í h; A h, h, Á ú í, M c f M fû, H j, õ, Vu- üõf! A fhõõ, A u õõ K hj, h ü, Hj õ! T, M p f M j u hú? Ku c Tõ, Õ ú, j, S í Ú j, H hú M j,

Részletesebben

Peleiős szerkesztő: gyar kezét fejezte be másfélórás hatalmas b e s z é dét Imrédy, m i n d e n m a g y a r u l érző embernek s z i.

Peleiős szerkesztő: gyar kezét fejezte be másfélórás hatalmas b e s z é dét Imrédy, m i n d e n m a g y a r u l érző embernek s z i. X. vf 37. K p 10. 20 f. E L Ő F I Z E T É S I ÁR E v Fv SZERKESZTŐSÉG 10 P. Nv 2*50 P. 5 P. E 20 f. Mj K I- 23. Pő ő: PTHÓ H í j GYUL. jő p v I B ö pv. j ö v ő j ó fv j f ö j f ő ö f ö ü f őí p vó f ü

Részletesebben