Az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület,"

Átírás

1 Az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület, mint felkért véleményező észrevételei AZ ÚJ ENERGIAKONCEPCIÓ ALAPKÉRDÉSEI - Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon című anyagról Általánosságban koncepcionális kérdések...2 Előzmények (6-11. oldal): fejezet: A magyar energiakoncepció, az állam szerepe az energiaszektorban fejezet: A nemzetközi és a hazai energiahelyzet és kilátások 2020-ig fejezet: Magyarország növekedési jövőképe és a várható energiaigények 2020-ig fejezet: A villamos energia-termelés és ellátás fejlesztési kérdései fejezet: A hazai megújuló energiapolitika fejezet. Energetikai eredetű környezeti problémák és környezethasználat várható tendenciái Magyarországon Az energiatakarékosság a magyar energiapolitikában...26 Fogyasztóvédelem...27

2 Általánosságban koncepcionális kérdések Általánosságban, a teljes anyag megismerése után a következő átfogó problémákat érzékeltük: Az anyag szemléletében, tartalmában, stílusában és metodológiájában is meglehetősen elmaradott korszerű ismereteket, a világban és az EU-ban tapasztalható progresszív trendeket, előremutató, koncepciózus elképzeléseket mellőző, retrográd szemléletű. Az anyag elejéről kifejezetten hiányoltuk a vezetői összefoglalót, amely egyfajta iránymutatást adna az olvasónak arra nézve, hogy melyek az anyag azon súlyponti, lényegi elemei, amelyeknek különös figyelmet kellene szentelnie az olvasás közben. Ugyanígy hiányzik egy összefoglaló, konklúzió, kiemelés az anyag végéről. A koncepciónak titulált anyag két nagyobb részre osztható: a megalapozó, előzményeket, trendeket feltáró első kb. 60 oldalra, és az ezt követő kifejtő részre, mely az egyes szektorokat és az ebből fakadó kormányzati teendőket írja le. Súlyos koncepciótlanságra utal, hogy az első részben számos olyan meglehetősen súlyos megállapítás olvasható, mely a második részben semmilyen formában nem jelenik meg, így az anyag nem tűnik konzisztensnek. Ennél is nagyobb problémáként jelenik meg az, hogy ebben vélhetően a jövő energetikáját nagymértékben meghatározó anyagban alapvetően egy követő, reaktív stratégia rajzolódik ki előttünk, melynek az üzenete az, hogy az igények nőnek, ezt befolyásolni nem tudjuk, ergo kapacitás- és importnövelés a válasz a kihívásokra. Annak ellenére, hogy az egész anyagban a villamos energia kérdéskör dominál, ám ez sem koncepciózus, hanem hol földalatti búvópatakként elő-elő törve, máshol pedig hatalmas folyammá terebélyesedve keveredik állandóan az energia és a villamos energia kifejezés. Véleményünk szerint egy koncepció, avagy egy szakpolitikai irányokat lecövekelő anyag összeállítása sokkal nagyobb ívű rákészüléssel kezdődik, és integrál magában olyan más kapcsolódó szakpolitikákat, ami esetünkben az ipar- és gazdaságpolitika, a közlekedéspolitika, az agrárpolitika, a foglalkoztatáspolitika és a lakáspolitika stb., hogy csak a fontosabbakat említsük. Sajnos azonban nem derül ki, hogy milyen szempontok szerint kerültek a tárgyalt kérdések kiválasztásra, mi alapján készült el a kérdéses 120 oldal. Az anyagban fellelhető hangsúlyeltolódások és nem is kis ellentmondások miatt úgy tűnik, hogy a már meglévő szövegek a szerkesztő akaratát tükrözendő kerültek éppen ilyen sorrendbe, ilyen súllyal egymás után. Ez a fajta strukturálatlanság, az inkonzisztenciával és ellentmondásokkal megspékelve csak fokozza a zavart az olvasó fejében. Rejtve marad az olvasó előtt az anyag célja. Egy szakpolitikai döntés-előkészítő anyag végső soron összehasonlítható alternatívákat kínál fel a döntéshozóknak, melyek közül választani lehet. Alapvető követelmény egy ilyen anyaggal kapcsolatban, hogy jól elkülöníthető részekre legyen osztva. Kell lennie egy helyzetfelmérő résznek, amely tényeken, számokon és nem hipotéziseken alapul. (Amennyiben készültek ilyen háttéranyagok mint ahogyan arra van néhány helyen utalás az ezek alapján leszűrt következtetések, és azok hivatkozott beépítése elmaradt.) Ezek után felvázol egy vagy több jövőképet, elérendő célokat, ami viszont teljesen hiányzik az anyagból. 2

3 Úgy tűnik, hogy Magyarországnak (a kormánynak? a GKM-nek? a GKI-nek? a 14 szerzőnek?) nincs energetikai jövőképe. A jövőképből lehetne ugyanis ténylegesen leképezni néhány forgatókönyvet: hogyan is érhető el a kívánt jövőbeli állapot, a jövőkép? Visszatérve az ideálisnak tűnő megközelítésre, az előbbi kérdésre válaszolva megkapjuk a kormányzati beavatkozások területeit, és a beavatkozások célszerű és hatékony mikéntjét is. Ezek azonban nem vonatkozhatnak a teljes általunk felölelt terminusra, hiszen a technológiai haladásból, a politikai behatárolódástól és egyéb adottságokból fakadóan célszerű korlátozni a feladat-meghatározás szempontjából egy maximum 5-6 éves időszakra. Ennek második felében pedig érdemes felülvizsgálni a megtett intézkedések hatékonyságát, végrehajtani a világtrendek és egyéb okok miatt szükséges módosításokat, de mindvégig szem előtt tartva a kitűzött célokat, a jövőképet. Ez lenne az a módszer, ami ideális egy a változások időszakában születő korszerűnek mondható új energiakoncepció kialakításában. Ennek halvány jelét sem tapasztaltuk az olvasás során. Így azt javasoljuk, hogy ilyen szemléletben kezdődjön újra az összes szereplő és a társadalom bevonásával egy sokkal megalapozottabb munka, mert erre az anyagra nem lehet építeni. Hiányérzetünk van azonban néhány fejezet átolvasása után azért is, mert a címekben sugalltak helyett valami mást kap az olvasó. A műfaji követelményeket teljesen figyelmen kívül hagyó, bevezetőként aposztrofált egy oldal után biztosak voltunk abban, hogy komoly fejtörést fog okozni az anyag. Ez a hiányérzet talán a főcímmel kapcsolatban a leginkább aggasztó, mert a 120 oldal végére sem lesz az olvasó számára egyértelmű, hogy mi is az állam szerepe a liberalizált energiapiacon a szerzők szerint. Az anyag számos problémával nem, vagy nem megfelelő súllyal foglalkozik. Itt említhetjük a fogyasztóvédelmet, avagy a távfűtést, hőszolgáltatást (ami címek szintjén egyáltalán nem jelenik meg), és a kapcsolt energiatermeléssel foglalkozó részben is csak említés szinten szerepel. Kiemelhetnénk ugyanitt a közlekedés kérdéskörét is, mint az egyik legnagyobb energiafalót (19,5% TPES, ahogy az anyag utolsó sorából(!) meg is tudjuk), amely viszont mindössze a feltáró részben kap említést, majd a 3. fejezet végén pár oldalt, és a későbbiekben csak kibocsátási probléma és említés szintjén marad. Problémát okoz, hogy sok esetben keveredni látszik a pénzügyi, gazdasági valamint a nemzetgazdasági szemlélet, illetve az energetikai szektor(ok) és társadalmi, avagy nemzetgazdasági érdekek. Többek között emiatt lenne érdemes tisztázni a következő kifejezések definícióját, mert a szövegből úgy tűnik, hogy nem mindenki érti rajta ugyanazt a szerzők közül: versenyképesség, fenntartható fejlődés, Kalifornia szindróma, állami támogatás, jóval nagyobb környezetvédelmi előny, fiskális technika, nemzetgazdasági ráfordítás. Nem egyértelmű, hogy a különböző (rövid-, közép-, hosszú-) távok hogyan definiálódnak az energiakoncepció szempontjából. Ugyancsak problémás, hogy nem tudni, mi a hatótávolsága ennek a papírnak. Nevezetesen, hogy vajon a következő pár évre fogalmaz meg feladatokat a kormányzat számára, avagy a 2020-ig terjedő időszak egészére. Az sem egyértelmű, hogy mi lesz az anyag jövője. Mikor kerül revízió alá, hiszen egy jól felépített anyag esetén is a változó külső és belső körülmények hatására folyamatos fejlesztésekre van szükség. Az anyag mindemellett egyfolytában még a szénhidrogének tárgyalásakor is hangsúlyosan a villamosenergia-szektorról beszél. Nem integrált szemléletű. Itt jegyeznénk meg, hogy 2012-vel lejár a Kiotói Jegyzőkönyvben rögzített első vállalási periódus, mely körülmény említést sem nyer az anyagban. A második vállalási időszakban 3

4 viszont ami egyértelműen a vizsgált időszakba esik már merőben más kihívások elé állítódik a nemzetközi közösség, melyben az energetikának nem kis szerep jut. Az anyag újragondolásakor javasoljuk e problematika szem előtt tartásával megfogalmazni a jövőképet és az elérendő célokat. Az ötödik, A szénhidrogén-szektor helyzete, fejlesztési irányai című fejezetet nem kommentáljuk, mert úgy ítéljük meg, hogy a felkért szervezetek között akad e témában nálunk jártasabb, hozzáértőbb. Nem kerülhetjük meg a dolgozat külső jegyeinek kritizálását sem, mert ezek közül sok tartalmi következményekkel is jár. Megdöbbentő, hogy egy ilyen fajsúlyú anyagból hiányozhatnak a hivatkozott adatok forrásai (pl: 43, 95, 96 oldal, stb), hiszen az egyes források között adott esetben óriási eltérések lehetnek. Ugyanilyen megdöbbentő, hogy a 2003 októberében lezárt anyag rendkívül régi, 1997, 98, 99-es adatokra, és elemzésekre támaszkodik, holott szinte minden témában (még a hivatkozott forrásokból is, pl: IEA statisztikák, Európai Bizottság kiadványai) vannak már jóval frissebb kiadványok. Azt már szinte felesleges is megemlíteni, hogy a formai inkoherencia csúcsa, hogy egyes részekben vannak forrásmegjelölések, míg más részekben nincsenek. A mértékegységek közös nevezőre hozásának hiányát is itt említenénk (ld. 30 oldal), ami az összehasonlíthatóság miatt alapvető követelmény lenne egy ilyen jelentőségű dokumentummal szemben. A dokumentum helyesírása helyenként katasztrofális, a szöveg szerkesztése gyakran kapkodásra utal. Sok az általánosság, a slendrián megfogalmazás. Kijelentéseinek megalapozottsága többnyire nehezen ítélhető meg az alátámasztó tények, adatok, számítások hiányában. Terminológia-használata sokszor nem egyértelmű vagy nem konzekvens. Ezen jellemzők összességében egy kapkodva összeállított fércmunka képzetét keltik az olvasóban. Mindezek után és részletesebb kritikáink előtt halkan megkérdeznénk, hogy mennyibe is került ez az anyag. S itt engedjék meg, hogy áttérjünk a fejezetekre vonatkozó kritikai észrevételeinkre! 4

5 Előzmények (6-11. oldal): Ebben a fejezetben azt várná az olvasó, hogy helyzetértékelést kap arról, hogy hogyan jutott az energetika a mostani állapotba, milyen tényezők játszottak fontos szerepet a mai állapot kialakulásában. Ehelyett sajnos olyan fontos események elemzése hiányzik, mint az 1995 környékén lezajlott energetikai privatizáció, avagy az 1996-ban meghirdetett erőmű építési tender. Szerepelnek a valóságnak meg nem felelő állítások, miszerint az Országgyűlés kétévente tárgyalta a minisztérium beszámolóit. És valahogy úgy tűnhet annak, aki nem követte a folyamatokat, hogy az 1993-ban elfogadott OGY határozatnak megfelelően, azzal összhangban történt minden, holott többek között annak egy kardinális eleme, az energetikai kerettörvény azóta sem született meg. Ugyancsak hamis képzetek alakulhatnak ki az óvatlan olvasóban, amikor az irányelvekhez ér. Az e.) és az f.) pont ellentmond egymásnak, valamint a rendezés kifejezés a szénbányászat esetében korántsem fedi a valóságot (legalább is a piaci, hosszabb távú szemlélet semmiképpen nem érvényesült a rendezés folyamatában). A környezetvédelem és az energiatakarékosság sajnos sosem játszottak központi szerepet a magyar energiapolitikában az elmúlt 10 évben, habár az előkelő 2. és 3. helyet kapták itt a sorban. Ebben a részben az ellátásbiztonság [a.) pont] pusztán az importdiverzifikáció és a hazai készletek szempontjából kerül tárgyalásra, és még csak nem is érinti a forrásallokáció problematikáját. A fejezet ugyanakkor azt a képzetet is kelti, hogy az energiaintenzitás javulása és az energia szektor korszerűsödése (ami önmagában is megkérdőjelezhető) mintegy a kormányzati beavatkozásoknak köszönhető. Ugyanakkor a fogyasztókat egy kalap alá veszi, és nem mond semmit a szektoronkénti változásokról. A GDP-re vetített energiafelhasználás esetünkben meglehetősen korszerűtlen, hiszen amikor energetikáról beszélünk, akkor a szektor GDP-hez való hozzájárulását, valamint az egyes szektorokon belüli GDP/energia arányt is meg kellene vizsgálni. Meglehetősen optimistának tűnik az energiaárakra vonatkozó jóslat, amely ellentétben áll a későbbi fejezetek sokkal reálisabb, óvatosabb becsléseivel, melyek alapvetően az energiaárak emelkedésével számolnak. Az orosz függés ebből a szempontból kifejezetten előnytelennek tűnik, ami az anyag későbbi részében fel-felbukkan, ám nem mint kezelendő kérdés. A nagyvonalú kijelentések sorába tartozik különös tekintettel a földgázellátás vonatkozásában az is, hogy Sem a termelőszféra, sem a lakossági szféra működése, fejlődése nem ütközött energiaellátási korlátokba. (Erről az ipari energiafogyasztóknak, a rendszerirányítóknak, valamint a Magyar Energiahivatalnak jól dokumentálhatóan más a véleményük.) Az energiapolitika aktualizálásának szükségessége, keretei című rész az anyag elejére kívánkozik, amiben talán megfogalmazódhattak volna a célok is. Ehelyett azonban számos előítéletesnek mondható kijelentés szerepel a cím alatt. Például: a Paksi Atomerőműre vonatkozólag: reálisan aligha megkérdőjelezhető élettartam-hosszabbítás avagy a vizsgált időszak második felében új nagyteljesítményű erőművek építése az import arányától függő nagyságban válik szükségessé Előzetes számítások szerint a mostani erőműi kapacitás közel 50%-át kell pótolni a közötti időszakban. Ez a kijelentés már csak azért is problémás, mert az anyag későbbi részében (pl. 4. fejezet) szinte a teljes erőműpark lecserélése napirendre kerül. Itt érhető először tetten a követő stratégia lényege. Ettől fogva nincs kétségünk afelől, hogy a fogyasztó oldali befolyásolásnak (DSM), vagy egyéb, a hatékonyságra, takarékosságra ösztönző 5

6 eszközöknek, modern, alternatív technológiáknak nincs szerepe a magyar energetikában: ha igény van, akkor építünk. Kár! Ehhez képest aligha értelmezhetőek az olyan mondatok, mint például: A magyar gazdasági növekedés energiavonzata minimalizálásának semmi mással nem helyettesíthető szerepe van nemzetközi versenyképességünk javításában és a környezetterhelés mértékének csökkentésében. Előzmények szempontjából tehát szerintünk a következők lennének fontosak a teljesség igénye nélkül: Mi valósult meg és mi nem a 93-as koncepcióból? Ennek okai? Milyen piaci szerkezet alakult ki a privatizáció után? Milyen esetleges földrajzi kihatásai vannak ennek? Miért nem járt sikerrel a es tender? Milyen, a privatizációs folyamatból eredő konzekvenciákat vonhat le a kormányzat (kártérítési perek: AES, RWE)? Tényleges-e a magyar energetika korszerűsödése? Minek köszönhető ez? Milyen források milyen áron áramoltak a szektorba? Milyen foglalkoztatási kihatásai voltak az egyes intézkedéseknek? Milyen hatással járt a privatizáció az ellátásbiztonságra és a szolgáltatás színvonalára? Földgáz? Távfűtés? Fogyasztásra vonatkozó adatok: a fogyasztási szokások változása szektoronként. Összességében tehát: adatok, számszerű információk, elemzések, a magyar energetika sajátosságai stb. kívánkoznának e részbe, sajnos ehhez képest sokkal nagyobb teret kaptak a jövőre vonatkozó, megalapozatlan kijelentések. 6

7 1. fejezet: A magyar energiakoncepció, az állam szerepe az energiaszektorban Reméljük, hogy más olvasókban sem sikerült azt a képzetet kelteni, ami egyébként jól érzékelhetően a szerkesztő és a szerzők elsődleges célja, miszerint a magyar energetikában nincs helye egy új, modernebb megközelítésnek, a megújulóknak, a hatékonyságnak és főleg, hogy az állam ezekre semmilyen eszközzel nem tud hatást gyakorolni. Igaz, hogy számos, vezető európai ország szolgálhat ellenpéldával, de az anyag íróit e tények meg se legyintették. Sajnálatos módon a címben felvetett témában nem találunk eligazodást a fejezetben. Nem derül ki, hogy mi is a magyar energiakoncepció. A célok, és törekvések között számos olyan megállapítás szerepel, melyek nem felelnek meg a célkitűzésekkel kapcsolatban támasztott követelményeknek. Például az energialiberalizáció nem lehet cél, csupán egyik eszköze valami magasabb rendű cél elérésének, ami egyértelműen a verseny generálta hatékonyságkényszeren keresztül növekvő, legszélesebb értelemben (ár, szolgáltatás színvonala, környezetminőség) vizsgált fogyasztói elégedettséget. Ezt esetleg nevezhetjük társadalmi hatékonyságnak. Ez és az ezekhez hasonló műfaji keveredés által okozott konfúzió húzódik végig e fejezeten is. Avagy idézhetjük a következőt: Az energiaszektorral szemben megfogalmazódó másik fontos általános követelmény, hogy adott külső és belső feltételek mellett a lehető legkisebb ráfordítással biztosítsa a társadalom és a gazdaság normális működéséhez és a fenntartható fejlődéshez szükséges energiát. Mennyi energiára lenne szükség a fenntartható fejlődéshez? tesszük fel a költői kérdést. A fejezet sulykolja, hogy a környezet védelme rontja a versenyképességet, holott csak Németország példáját kellene egy kicsit tüzetesebben áttanulmányozni, és egyértelművé válna, hogy ennek az ellenkezője az igaz, hiszen az ottani innováció, az előremenekülés pont ilyen intézkedésekből fakad (lásd később a 7. fejezet kritikáját). Hemzseg a fejezet a külön elemzést igényel kezdetű mondatotoktól és hasonló félbehagyott gondolatfoszlányoktól, olyan horderejű kérdésekben, amelyek elemzése nélkül egyszerűen nem érdemes elolvasni a továbbiakat sem: állami tulajdon szerepe, állami szerepvállalási modellek. Ez utóbbi esetében az a modell kerül a legrövidebb kifejtésre, melybe Magyarországot is besorolná a szerzőcsapat. A modellekről szóló értekezés egy kicsit részletesebb is lehetne, kitérve az egyes típusok előnyeinek és hátrányainak konkrétabb elemzésére, a magyar sajátosságokra vetítve is. Ez azért is lenne érdekes, mert Európa a liberalizáció térnyerésétől függetlenül a végletek kontinense ilyen szempontból. A fejezet közös célkitűzései között nem jelenik meg a fogyasztóvédelem, holott ennek kiemelkedő fontosságot tulajdonít a liberalizációt erőltető EU is. Hogy jelenhet meg célként ebben a fejezetben (célkitűzések!) a vízenergia és a nukleáris energia fenntartása?! Ezzel az írók gyakorlatilag azt mondják, hogy a többi nem-fosszilis nem kaphat meghatározó szerepet. Diverzifikáció alatt nem jelenik meg az import. A fizessen a szennyező elv a terminológiában így hangzik: szennyező fizet elv. (Megint csak arra gyanakszunk, hogy a környezeti érdek azért nem tud integrálódni az anyagba, mert az írók között nem volt olyan, aki érti is ezt a témát.) Ugyanígy annak is érdemes lenne pontosabban utánanézniük, hogy mit is jelent a fenntarthatóság, és milyen definíciók léteznek erre a kifejezésre. Avagy, hogy a dotáció hogyan definiálódik. Közvetlen állami kifizetésként értelmezik, vagy minden olyan intézkedést ebbe a kalapba sorolnak, ami valamilyen erőforrást vagy technológiát előnyösebb helyzetbe hoz, avagy 7

8 egyébként káros technológiákkal szemben preferál. Példaként álljon itt most csak egy mondat: Kivételt csak ott szabad tenni, ahol a környezetvédelmi előny jóval meghaladja a dotációból adódó negatív hatásokat. A jóval meghaladja, nekünk több dolgot is sugall: 1) a környezetvédelem másodrendű kérdés, 2) nem kezelhető egyenrangú félként a szén és a szél. Ehelyütt megkérdeznénk, hogy a szénbányászatnak adott állami támogatás a dotációkba sorolható-e. Fiskális technika alatt vajon mit ért e fejezet szerzője? Mert ami a két vastagított szó mögött szerepel, az nem fedi a kifejezést. Úgy tűnik, hogy fiskális technika és fiskális támogatás minden olyan intervenció, amely pénzügyi. No comment! Megjegyeznénk, hogy a tarifapolitika, mint szabályozási eszköz fel sem merül ebben a részben, pedig legalább egy mondatot azért megérdemelne. A következő alfejezet az állami szerepválasztásról és a következő időszak teendőiről ír, de sajnos nem tudjuk meg, hogy ez az időszak milyen hosszú és mikor is kezdődik. A környezeti szempontok drámai előtérébe kerülését üdvözöljük, de nem értjük a teátrális jelzős szerkezetet. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, még ha nehéz is, hogy számszerűsödjenek a környezeti károk, amik majd támpontot adnak az előbb említett jóval nagyobb környezeti előnyöknél alkalmazandó dotációs probléma kezeléséhez. Az, hogy egy 20 éves (vagy ki tudja milyen hosszú) időszakban az író számára az 1-2 százalékos energiaigény-növekedés egy megbízható adatnak tűnik, számunkra megdöbbentő, mert akár innen, akár onnan nézzük, ez %-os hibahatár. Felmerül ugyanitt a kérdés, hogy vajon mik azok az ismert és uralt technikák, amiket megvalósíthatónak tart a szerző, és vajon ez kizár-e más technikákat, amiket ő nem ismer, és ezért nem is ural. Habár az előző alfejezet szerzői egyértelműen kifejtik, hogy miért lenne káros az államnak részt venni az energetikai beruházásokban érdekes, hogy folyton visszakanyarodik a szöveg a villamos energia szektorhoz!, itt fúrton-fúrt előjön, hogy a kockázatok miatt ezen mégiscsak el kellene gondolkozni: az állam és a befektetők szoros együttműködése, új kapacitások tendereztetése a tagállamok részéről, hosszú távú szerződések Aztán egyszer csak jön egy nagyon bonyolult és meglehetősen marginális megoldási lehetőség hosszan kifejtve, ami sehogy sem illik ide. A többi pontatlanság és zavaros megfogalmazás igazából eltörpül ezek mellett. Egy dolog azonban nagyon érdekelne minket. Vajon mire alapozza a szerző, hogy hazánkban a biomassza és a geotermikus energia mutatkozik ígéretes területnek, amikor több mint száz megawattnyi szélturbina projekt vár elbírálásra csak az ÉDÁSZ területén. Úgy tűnik, hogy a vállalkozók sokkal ígéretesebbnek látják ezt a technológiát, mint a geotermiában rejlő lehetőségeket. Ha már a piacosításnál tartunk, érdemes őket figyelni és ezekre a kihívásokra választ találni. Úgy tűnik, hogy az előző két alfejezet szerzői nem egyeztettek egymással, és a szerkesztő sem vette a fáradtságot, hogy kiirtsa a kettő között feszülő ellentmondásokat. Összességében talán annyit, hogy a címben jelzettekre nem kapunk választ. Sem azt nem tudjuk meg, hogy mi a koncepció, sem azt, hogy mi az állam szerepe. 8

9 2. fejezet: A nemzetközi és a hazai energiahelyzet és kilátások 2020-ig Első blikkre ebben a fejezetben meglehetősen elavult forrásokat használtak es adatokból és akkor készült prognózisokból kiindulni 2003-ban megengedhetetlen vétek. Ebből adódóan nem is térünk ki az ezekből levont következtetésekre, hanem ajánljuk, hogy az átdolgozás során a frissebb 2002-es és 2003-as adatokat vegyék alapul, különös tekintettel az IEA World Energy Investment Outlook 2003-ra. A fentiekből úgy ítéljük meg, hogy a magyar prognosztizálás is hasonló módszerekkel történt, amely a 3. fejezetben tárgyalódik, habár a helye ebben a részben lenne. Itt jegyeznénk meg, hogy hasonló dokumentumokban minimum három energiaigény-növekedési szcenárióval számolnak, de itt csak egy valószínűsíthető növekedési forgatókönyv létezik. Megjegyzendő, hogy ez a fejezet sem arról szól, amit ígér. A kilátások helyett a múltat taglalja, ami viszont inkább az Előzmények című fejezetbe kívánkozik, vagy legalább külön fejezetet érdemelne. Mint ahogy a világ, OECD és az EU trendeknek is egy önálló fejezetet szentelnénk az észszerűség szabályai szerint Energiaigények, energiaforrások A világ TPES-en belül a fosszilis energiaforrások nem 90%-os hanem annál jóval alacsonyabb arányban (kb. 80%) részesülnek. Mint ahogy a megújuló energiaforrások részesedése is sokkal nagyobb, mint 2%, mely az anyag szerzői szerint majd esetleg 3%-ra emelkedik. Mértékadó statisztikák (IEA Renewables Information 2003) szerint a megújulók részesedése már ma is 13,5 % (víz: 2,2%, biomassza és hulladék: 10,8, egyéb szél, nap, geotermia, ár-apály: 0,5). Megjegyzendő, hogy az USA-ban még egyetlen atomerőmű élettartamának meghosszabbítására sem került sor. Ellenben néhány atomerőmű-üzemeltető, tulajdonos már beadott erre vonatkozó kérelmet és megkapott erre vonatkozó kritériumrendszert a hatóságtól. Több fontos tényező szempontjából tehát enyhén szólva csúsztat az anyag. Avagy megint a villamos energia és a primerenergia-előállítás keveredik, de még ebből a szempontból is rossz adatokkal Energiatrendek az OECD országokban Sokkal fontosabb lenne Magyarország szempontjából az EU térség elemzése, vagy a hozzánk hasonló nagyságú, adottságú és fejlettségű országok vizsgálata. (Halkan jegyeznénk meg, hogy az USA többször kinyilvánította az elmúlt években, hogy nem kíván csatlakozni a Kiotói Jegyzőkönyvhöz, így vélhetőleg az állítólagosan vállalt 6%-os csökkentését sem akarja teljesíteni. Valamint számos ország van a felsoroltakon kívül, melyek akár a 6%-os magyar csökkentésnél is magasabbat vállaltak.) Ennek az alfejezetnek a végén szerepel egy meglehetősen optimista kijelentés, miszerint a megint rosszul és megtévesztően használt emissziókereskedelem és egyéb intézkedések segítségével a vállalások teljesíthetők. Ez némileg ellentmondani látszik a következő alfejezetben szereplő felsorolás 6. pontjával: A referencia forgatókönyv feltételrendszere mellett vizsgálva az OECD országok erőfeszítései ellenére az energetikai eredetű szén-dioxid kibocsátás jelentősen meghaladja majd a Kyotói Protokollban tett vállalásokat Következtetések, összefoglaló megállapítások Ezeket talán Az energia az EU-ban című fejezet után lett volna érdemes levonni. 9

10 Ugyanakkor az EU fejezetben sem a fajsúlyos problémák kerülnek tárgyalásra. A fogyasztóvédelem egy teljesen elavult szemléletet mutat, holott az EU-ban nem ilyen megközelítésben tárgyalják e problémát (ld. külön fogyasztóvédelmi fejezetünk). Nem tárgyalja az anyag a piaci koncentráció problematikáját, amit számos európai intézmény aggódva figyel, és ami Magyarország szempontjából is releváns probléma. Apróbb megjegyzések: a Zöld Füzet az magyarul Zöld Könyv, a szilárd energiahordozók között pedig nem szokás együtt tárgyalni a szenet a fával és hulladékkal. A 2.6.-os fejezetben találtunk pár előremutató mondatot: Ezért is nagyon fontos követelmény, hogy az energiaszektort és az energiafelhasználást szankcionáló állami elvonások adók, környezetterhelési díjak, stb. ne csak költségvetési szempontokat érvényesítsenek, hanem a hazai energiaszektor könnyebb alkalmazkodását segítsék elő, amely a magyar gazdaság versenyképessége javításának igen fontos feltétele. Ez a szemlélet sajnos a későbbiekben sehol sem köszön vissza. A 2.7.-es fejezet leíró jellegű, amivel természetesen nem szállunk vitába. A 2.8. fejezet vázolja végre a kiindulási alapokat. Ebben sincs semmi köszönet, hiszen a kinyilatkoztatásként megtett talán jövőkép -rajzolás, a következő képen summázható: minden marad a régiben, de olyan jó lenne, ha az energia-racionalizáció valahogy magától megtörténne. A lineáris, az eddigiekből levezethető, extrapolációval előállított növekedést leíró, retrográd, a változtatást nem elfogadó, és elavult, korszerűtlen szemlélet itt érhető tetten legjobban. Amennyiben ezekből a feltételezésekből indulnak ki a magyar energiapolitika csinálói, úgy ne is várjuk, hogy 2020-ban valami is más lesz, mint most. Az anyag tehetetlensége ebben az egy oldalban foglalható össze. 10

11 3. fejezet: Magyarország növekedési jövőképe és a várható energiaigények 2020-ig A teljes tanulmány kontextusába helyezve a 3. fejezetet a következő lényeges elemeket kívánjuk kiemelni. Noha egyéb helyeken is és a 3. fejezetben különösen nagy hangsúllyal (helyesen, szinte minden energiaszektorral kapcsolatos problémakör legfontosabb megoldási lehetőségeként) szerepel az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, ezeknek a kifejtése rendkívül felületes. Ad hoc jelleggel szerepelnek EU-s, világ, IEA tagállam stb. összehasonlítások, ugyanakkor az olyan dokumentumok, és akár referenciának is tekinthető dokumentumok, mint a COM(2000)247-ben megjelölt energia-megtakarítási potenciálok (EU-ban 18%, ezen belül iparban 17%, közlekedésben 14% stb.) hiányoznak. A korábbi fejezetekhez hasonlóan itt is problémát okoznak a fogalmi bizonytalanságok. Többször, és hangsúlyosan szerepel a nemzetgazdasági ráfordítás kifejezés a költségalapú árkalkuláció összefüggésben, azonban a szövegből kiderül, hogy a szerzők (abszurd módon) nem értik bele a nemzetgazdasági ráfordításokba az externális költségeket, holott ez alapvető lenne az annyiszor hangsúlyozott fogyasztói döntésbefolyásolásban és környezeti, egészségügyi stb. szempontok érvényesülésében. Nem létező, ill. az adott összefüggésben értelmetlenül alkalmazott kategóriák a termelő és lakossági fogyasztók (53. oldal), hiszen egy oldallal később az szerepel, hogy valószínűleg a foglalkoztatás jellege módosul elmosódnak a lakossági fogyasztás és a termelő szféra fogyasztása közötti jelenlegi határok. Az 54. oldalon a várható energiaigények növekedésére vonatkozó EU-s hivatkozás ismét csak sántít (különösen források megjelölése nélkül), mivel különböző források különböző adatokat hoznak. Az inkorrekt fogalomhasználattal rendszeresen Zöld Füzetnek titulált Zöld Könyv az ellátásbiztonságról 1-2%-os növekedésről beszél, míg az EU energy outlook 2010-ig 1%-os, az után pedig 0,4%-os energiaigény növekedést prognosztizál. E dokumentumok kiemelten kezelik az épületek energiafelhasználását, mint rendkívüli energiamegtakarítási lehetőséget. Sajnálatos tény, hogy ahogyan a mai magyar energiapolitikából, és energetikai gondolkodásból, úgy ezen energiapolitikai koncepcióból is jószerivel hiányzik ez a kérdés, noha az EU-ban óvatos becslések szerint is legalább 20%-os megtakarítási lehetőségek rejlenek (de van, ahol 60%-ról beszélnek). Jól ismert a házgyári lakások és a távfűtés problematikája, valamint az új keletű lakásépítési láz, ezért mindenképpen indokolt lett volna külön foglalkozni az épületenergetikai kérdésekkel. Az 56. oldalon szereplő magyarázat nélkül hagyott táblázatból hiányoznak a megújuló energiahordozók ill. kérdéses, hogy milyen módon szerepelnek. Ez különösen a politikai prioritások, és a tanulmányban is számos helyen taglalt hosszú távú tervek ismeretében különös. Érthetetlen, hogy a magyar gazdaság néhány jellemző mutatója cím alatt miért ezek a kategóriák szerepelnek. Az 57. oldalon szereplő erőművi hatásfok-előrejelzés nem tűnik megalapozottnak legalább két okból. Egy: ezen évtized második felében (4. fejezet) szinte a teljes erőmű parkot le kell cserélni, így akár magasabb hatékonysággal is lehetne számolni, hiszen lényegesen jobb mutatókkal 11

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

A szakértőink a tanulmányozás, elemzés és értékelés során abból a feltételezésből indultak ki, hogy az elfogadandó energiapolitikának:

A szakértőink a tanulmányozás, elemzés és értékelés során abból a feltételezésből indultak ki, hogy az elfogadandó energiapolitikának: ÉSZREVÉTELEK, VÉLEMÉNYEK ÉS JAVASLATOK A "Magyarország Energiapolitikája 2007-2020. A biztonságos, versenyképes és fenntartható energiaellátás stratégiai keretei" c. vitaanyaghoz. A MEE szakértői és irányító

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK MEGJELENÉSE A STRATÉGIAI TERVEZÉSBEN ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN MAGYARORSZÁGON Munkácsy Béla 1

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK MEGJELENÉSE A STRATÉGIAI TERVEZÉSBEN ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN MAGYARORSZÁGON Munkácsy Béla 1 A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK MEGJELENÉSE A STRATÉGIAI TERVEZÉSBEN ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN MAGYARORSZÁGON Munkácsy Béla 1 Bevezetés A magyar energetikai szektor működése jelen állapotában hosszú távon nem

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA

NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 30210 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 119. szám 1. melléklet a 77/2011. (X. 14.) OGY határozathoz NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 2030 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 119. szám 30211 A versenyképesség a nemzet azon képessége,

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Ajkai Autóipari Klaszter 1/320 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona DE TTK 1949 A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösségi hőenergia-termelésre Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy. HYPE jelentés 2013 Megújuló / Energia / Tervezés / Politika

World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy. HYPE jelentés 2013 Megújuló / Energia / Tervezés / Politika World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy Almási László okleveles energetikai mérnök Bonda Balázs okleveles közgazdász Gerse Pál okleveles energetikai mérnök

Részletesebben

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Újabb diplomás EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Készítette:

Részletesebben

KPMG Energetikai Évkönyv 2011

KPMG Energetikai Évkönyv 2011 ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI SZEKTOR KPMG Energetikai Évkönyv 2011 TANÁCSADÁS KPMG Energetikai Évkönyv 2011 3 Tisztelt Olvasó! Immár harmadik éve, hogy kezében tarthatja a KPMG Energetikai Évkönyvét. Az elmúlt

Részletesebben

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2011. augusztus ./2011. (..)

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK JELENTŐSÉGE ÉS AUSZTRIA GYAKORLATA

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK JELENTŐSÉGE ÉS AUSZTRIA GYAKORLATA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok Szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK JELENTŐSÉGE ÉS AUSZTRIA GYAKORLATA Budapest,

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. HELYZETELEMZÉS... 8 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete,

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok GKI Gazdaságkutató Zrt. Az Új Széchenyi Terv vitairata Vélemény és javaslatok Az Új Széchenyi Terv hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiát előkészítő dokumentumként igyekszik elszakadni a választási

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás mutatószámai környezetvédelmi programok tükrében

A fenntartható energiagazdálkodás mutatószámai környezetvédelmi programok tükrében A fenntartható energiagazdálkodás mutatószámai környezetvédelmi programok tükrében Mészáros Andrea, a KSH tanácsosa E-mail: andrea.meszaros@ksh.hu A tanulmány első részében a szerző összefoglalja azt az

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában Bánóczy Emese 2013 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. A fenntartható

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 dr. Munkácsy Béla (szerk.) ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT EU KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA KÉSZÍTETTE:

Részletesebben