MMAP. Mentális térképezés román-magyar összefogásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MMAP. Mentális térképezés román-magyar összefogásban"

Átírás

1 MMAP Mentális térképezés román-magyar összefogásban Megvalósíthatósági tanulmány (Feasibility study) Algoritmus terv (Algorithm plan) Munkaterv (Workplan) Készítette: Az Innoratio Kutatómőhely és az Integratio Alapítvány megbízásából a TeTT Consult Kft. valamint a SC Hangart SRL. Két ország, egy cél, közös siker! Două Ńări, un scop, succes comun! Szeged-Temesvár október szeptember Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

2 MMAP Mentális térképezés román-magyar összefogásban Megvalósíthatósági tanulmány Közremőködı szakértık: Letenyei László Losonc Krisztina Két ország, egy cél, közös siker! Două Ńări, un scop, succes comun! A tanulmány a Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program Irányító Hatósága támogatásával a HURO/0901/059 projekt keretében készült. Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 2

3 Tartalomjegyzék Megvalósíthatósági tanulmány... 2 Vezetıi összefoglaló... 4 A mentális térképezés, mint tudományág... 5 Mentális térkép módszertan... 7 Leggyakoribb adatgyőjtési technikák csoportosítása... 8 Mentális térkép szoftverek Mental Map Editor 1.0 vs Mentális térkép algoritmusok Vonalátlag módszer (line average method) Céltábla módszer (dartboard method) Irodalomjegyzék Algoritmus terv Értelmezési útmutató Adatbázis struktúra Kérdıív létrehozása Kérdıív kitöltése Adatok megjelenítése/értelmezése Munkaterv Megvalósítási munkaterv GANTT Diagramm

4 Vezetői összefoglaló Tisztelt Olvasó! A megvalósíthatósági tanulmány a Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program HURO/0901 pályázati támogatással megvalósított projekt eredményeit, valamint az eredmények tükrében megfogalmazott javaslatokat tartalmazza. A kutatási projekt, amely a Mentális térképezés román-magyar összefogásban címet kapta, MMAP rövidítéssel vált ismertté. A kutatás az Innoratio Kutatómőhely Csongrád Megyei Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület, mint vezetı partner, és a temesvári Integratio Alapítvány együttmőködésében készült. A mentális térképezés azon kivételes területek egyike, ahol Európa nincs elmaradva az Újvilággal szemben: fontos kutatóközpontjai vannak Angliában és a németországi Brémában, valamint Közép-Európában is több kiemelkedı kutatás zajlik. Magyarországon készült el az elsı mentális térképészeti felhasználói szoftver, a Mental Map Editor 1.0. Az IMMAP (International Mental Map Association Platform), elnöke 2010-ben egy román, titkára egy magyar nemzetiségő kutató. A projekt a mentális térképezés terén jelenleg még fennálló tudományos-kutatási helyzeti elınyt szeretné kiaknázni és tovább fejleszteni. A tér-informatika és a környezetpszichológia eredményeinek közeledésével ez a tudományág napjainkban áttörési pont elıtt áll; szerencsés, és kívánatos lenne, ha ebben a folyamatban a térségbeli kutatók is elsı vonalban vehetnék ki a részüket. Napjaink fı tudományos kihívása azonban módszertani jellegő, nem alkalmazással kapcsolatos: miként lehet a kortárs pszichológia által kifejlesztett különbözı kvalitatív, gyakran rajzolás-alapú technikákat úgy algoritmizálni és nagy tömegő adatfeldolgozásra alkalmassá tenni, hogy közben ne veszítse el az eljárás a személy-központúságot. E tudományos kihívásnak kíván megfelelni a MMAP kutatási projekt, melynek célja a mentális térképezés módszertanának fejlesztése, új algoritmikus eljárások kidolgozásán keresztül. Jelen megvalósíthatósági tanulmányban arra törekedtünk, hogy olyan új algoritmus terveket dolgozzunk ki, amelyek a mentális térképezésen felül sok más területen is alkalmazhatóak. 4

5 A mentális térképezés, mint tudományág Kevés tudományos érdeklıdési terület született olyan interdiszciplináris környezetben, mint épp a mentális térképezés. A térre vonatkozó tudattartalmak vizsgálata az 1960-as évektıl kezdve körülbelül egy idıben jelent meg (és kölcsönösen hatott egymásra) a földrajz, a pszichológia, nyelvészet és a társadalomtudományok, elsısorban a kulturális antropológia területén. Manapság eredményeit sok helyütt hasznosítják: urbanisztikában, térségfejlesztésben, lakberendezésben, tájékoztató rendszerek kiépítésében, ingatlanpiaci elemzésekben, akadálymentesítésben, kinetikában, robot-technológiában, stb. A mentális térképek vizsgálata egyes meglátások szerint egyidıs a kultúra kutatásával, és térhasználat címke alatt már a századforduló néprajzi és antropológiai irodalmában is megjelent. Bronislaw Malinowski (1922), bár kognitív térképezés nála nem bukkan fel, a Trobriandszigetek közötti kereskedelmi lánc leírásakor utal arra, hogy a szigetek lakói a közvetlenül szomszédos szigeteket tartják közelinek, és ez az elképzelés, hatással van a kereskedelmi kapcsolatok alakulására. A kulturális antropológiában az ötvenes-hatvanas években végbemenı strukturalista és kognitív fordulat a térérzékelés vizsgálatának felértékelıdéséhez vezetett. A nyelvészet és az antropológia sok tekintetben egymás mellett, szoros kölcsönhatásban haladt. Az egyik legismertebb antropológiai jellegő munka, Edward T. Hall (1966, 1975) Rejtett dimenziók c. könyve, a környezetre vonatkozó kulturálisan meghatározott tudás és a kommunikáció, illetve a nyelv kérdéseivel foglalkozik. Hall a proxemika kifejezést használja a különbözı emberi kultúrák és közösségek tér- és idıhasználatának egymással összefüggı feltérképezésére, amely kifejezés bizonyos kutatási hagyományban a proxemikai ábra rajzolásával egészül ki. Többek között arra is rámutat, hogy az ember és környezete kölcsönösen alakítják egymást. Az ember megteremti a kultúrát, közben háziasítja magát; a kultúra nyelvén keresztül ismeri meg a valóságot, miközben az építetett (városi) környezet is a kultúra szőrı-szelektáló folyamatának terméke. Térre vonatkozó elképzeléseink elsısorban nem az objektív valóságon, hanem annak szubjektív észlelésén nyugszanak. A mentális térképezés területén a legkülönbözıbb nyelvészeti, pszichológiai és földrajzi megközelítések eredményei kölcsönösen hatottak egymásra. A korai pszichológiai 5

6 patkánykísérletek (például: Edward Tolman 1948) szorosan összekapcsolták a térérzékelést, mentális térképezést és az állati/emberi viselkedés vizsgálatát. Az etológia, fıleg Konrad Lorenz hatása kimutatható Kevin Lynch (1960) könyvén, amely azzal foglalkozott, miként tájékozódnak az emberek a városokban. Az egyébként építész végzettségő Lynch munkája készítette elı Cséfalvay Zoltán (1990) értékelése szerint a földrajztudomány egy újabb fordulatát. Egy évtizeddel késıbb jelent meg a földrajzkutató Roger Downs (1970) programadó írása, majd 1973-ban David Stea-vel közösen szerkesztett szöveggyőjteménye. Ez utóbbi munka viszont a pszichológus végzettségő, de számos diszciplína területén alkotó Stanley Milgram-re volt hatással, aki 1976-ban tette közzé Párizs mentális térképérıl szóló tanulmányát. Párizs pszichológiai térképei (Stanley Milgram, 1976) A mentális térképezés és a behaviorista földrajz körüli szellemi pezsgést jelzi, hogy gyors egymásutánban több összefoglaló jellegő kézikönyv, egyetemi jegyzet is megjelent (például: Gould és White 1974, Downs és Stea 1977, Gold 1980, Stoltman 1980, Holahan 1982). A nyolcvanas évek végétıl az olcsóbbá váló számítógépes adatfeldolgozás lehetıséget teremtett összetett elméleti modellek kísérleti, szimulációs és/vagy adatfelvételen alapuló empirikus ellenırzésére. Barbara Tversky 1993-ban a kognitív térképezés három fı csoportját állapítja meg, a kognitív térképeken kívül a konstruktivista alapokon álló kognitív kollázsokat és térbeli mentális modelleket. Míg a kognitív térképezés a térre vonatkozó tudati tartalmakat győjti, a kognitív kollázs gondolata szerint térészlelésünk sokkal több tudati elemmel függ össze, például egy távolság megítélésénél figyelembe vehetjük a kocsiút idejét, a zónaidıt, de akár a történelmi hadjáratokat vagy a nyelvcsaládot, és ezekbıl kollázsszerően állítjuk össze a térre vonatkozó információt. A megközelítés attól konstruktivista, hogy érdeklıdés középpontjában nem a térkép 6

7 (kollázs) áll, hanem alkotásának folyamata. A dolgot bonyolítja, hogy az információk szisztematikus vagy véletlen hibával állnak rendelkezésünkre tudatunkban. A térbeli mentális modellek abból indulnak ki, hogy az egyes térbeli információk nem állnak össze egy teljes képpé, a biztos pontok közti teret a tudatunk tölti ki, modellezi. Pléh Csaba (2000) megfogalmazásában az értelmezı rutinokat rávisszük mindenre, ami ér minket, így válik a világ koherenssé. A mentális térképezés konstruktivista jellegő megközelítése nem a térképre, hanem a modellépítés folyamatára fókuszál. Az elmúlt évtizedben újabb megközelítések és elemzési algoritmusok sora született, ám az ezekkel kapcsolatos elméleti keretek áttekintése túlmutatna jelen fejezet áttekintı jellegén. Mint a gyorsan fejlıdı kutatási területeknél általában, konferenciaanyagok és publikációk óriási tömege áll elı, amelyekrıl kézikönyvek sora igyekszik egy általános és strukturált képet felvázolni (például: Portugal 1996, Kitchin és Freundschuh 2000, Kitchin 2002). Mentális térkép módszertan A kifejlesztendı mentális térképezı algoritmusok körülírásához, meghatározásához tisztában kell lennünk a mentális térképezı módszertannal. Napjainkban e tudományág módszertani alapjai is kidolgozás alatt állnak, aminek több oka is van. Egyrészt az interdiszciplináris jelleg tág teret enged a módszertani kísérletezéseknek; negatív megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy nincs olyan egységes elméleti keret, amelyhez igazodhatna a módszertan. Másrészt, az elméleti keretek gyakori és nagy fordulatai (például statikus helyett konstruktivista szemlélet) miatt a kialakuló módszertan nem tud zökkenımentesen építkezni a korábbi eredményekre. Harmadrészt arról se feledkezzünk meg, hogy a számítógépes támogatás feltételei amelyek más tudományterületeken is gyors módszertani eróziót okoztak a térképjellegő adatok esetében viszonylag késın jelentek meg. A térképek és térre vonatkozó információk jellegzetesen kép jellegő anyagok, márpedig nagy tömegő képet adatbázisszerően kezelni csak a legkorszerőbb számítógépeken lehet / lehetett. Az alkalmazott kutatások többsége a korai kognitív elméletek nyomán feltételezi, hogy a mentális térkép egy létezı dolog, a fejekben található, és a kutató feladata, hogy ezt feltárja, feltérképezze. Nem eldöntött viszont, hogy ehhez kvalitatív vagy kvantitatív adatgyőjtés és 7

8 feldolgozás a célravezetı, illetve, hogy miként dolgozzuk fel a térre vonatkozó információt és miként kapcsoljuk azt egybe a nem-tér jellegő adatokkal. Leggyakoribb adatgyűjtési technikák csoportosítása A következıkben a gyakorlatban folyó alkalmazott kutatásokat az adatgyőjtés szempontjából csoportosítjuk, hozzátéve, hogy az adatgyőjtési technika többnyire meghatározza az adatfeldolgozás és az interpretáció módszereit is. A csoportosítás szerkesztési megfontolásból nagymértékben egyszerősít, és számos további módszert, technikát még utalás szintjén sem említ. A mentális térképezés leggyakoribb adatgyőjtési technika típusai: 1) Tisztán kvantitatív jellegő adatfelvétel 2) Tisztán kvalitatív, nem rajzoltató adatgyőjtés és feldolgozás 3) Szabad térképrajzoltatáson alapuló adatfelvételek 4) Standarditásra törekvı térképrajzoltatás 5) Kész térképekbıl / képekbıl kiinduló adatfelvételek 1. Tisztán kvantitatív jellegő adatfelvétel A kvantitatív adatok földrajzi helyek szerinti megoszlása nem mentális térkép jellegő kérdés. A tisztán kvantitatív, közvélemény-kutatás jellegő adatfelvételek nem vállalkozhatnak olyan puha adatok felderítésére, mint a mentális térkép elemei, vagy a kognitív konstrukciós folyamatok. A kérdıívek elsısorban arra alkalmasak, hogy bizonyos objektívnek tekintett térelemek ismertségét mérjék, vagy a megkérdezett viszonyulását helyezzék el egy ordinális skálán. Csernák Boldizsár (2004) kutatásának egy fejezete például kérdıíves adatfelvétel alapján készült: menekülttáborok lakóitól kérdezték, hogy ismerik-e Magyarország bizonyos városait. A válaszok alapján becsülhetı volt a menekültek Magyarország-térképe, és ez alapján az, hogy könnyebb vagy nehezebb lenne részükre a beilleszkedés Magyarországon. 2. Tisztán kvalitatív, nem rajzoltató adatgyőjtés és feldolgozás Más kutatások tisztán kvalitatív jellegő adatgyőjtést és feldolgozást követnek. Bíró A. Zoltán (1991) Mentális környezet antropológiai tanulmánya például Korond mentális térképét egyetlen család odavetett megjegyzései alapján vázolja fel. A résztvevı megfigyelés közben győjtött 8

9 tapasztalat eredményét a kutató minden további adatfeldolgozás nélkül, a helyi értelmezés megırzésére törekedve interpretálta. Korond mentális térképe (Bíró A. Zoltán, 1991) 3. Szabad térképrajzoltatáson alapuló adatfelvételek A kvalitatív adatgyőjtési technikák egy sajátos típusa a térkép rajzoltatás, amely egyúttal a mentális térképezés elsı eredeti adatgyőjtési technikája. A legáltalánosabb eljárás szerint az interjúalannyal egy üres papírlapra rajzoltatjuk a kiválasztott mentális tér térképét, ami lehet egy település, egy térség vagy egy településrész is. A kötetlen felidézés elvő, fehér papírlappal induló térképrajzoltatás hátránya, hogy az eredmények nagymértékben különbözhetnek egymástól, és így nagyon nehéz kvantitatív módon értelmezni. Valójában a térképrajzolás technikánál az egymástól eltérı megfontolások egészen természetesek, éppen ezért értelmezésükhöz, feldolgozásukhoz elengedhetetlen a kutató személye. A kutató nélkülözhetetlensége viszont gátat szab az adatfeldolgozásnak. Nagyobb mennyiségő rajzolt térkép adatainak feldolgozásához a térképeknek jobban kell hasonlítaniuk egymáshoz, ezért az adatfelvétel (rajzoltatás) során bizonyos elemeket standard módon kell végezni. Számtalan módszertani kísérlet és próbálkozás folyik napjainkban is ezen a területen, melyrıl néhány jellemzı irányt mutatunk be. Az egyik megoldás az, hogy szóban, instrukció jelleggel meghatározzuk, mit kívánunk látni a rajzon (például a település térképét), és az ettıl eltérı szemléletet (például amely a környezı falvakat, tanyákat is ide sorolja), azt nem vesszük figyelembe. Egy másik lehetséges út az, ha a rajzolás szempontjainak a számát csökkentjük, azaz külön-külön rajzoltatunk térképeket például az iránypontok és az útvonalak 9

10 feltüntetésére. Egy harmadik eljárás, hogy a rajzoltatást nem fehér lappal kezdjük, hanem már szerepelnek rajta bizonyos térkép-elemek (a kérdéses tér határai, iránypontok, körvonalak, útvonalak stb.), és a térkép rajzolója ezeket figyelembe véve készíti el a rajzát. Ilyenkor az instrukciók többnyire szükségtelenek, mert a papíron berajzolt határtól vagy útvonalaktól a megkérdezett úgysem tud eltekinteni. Bajmócy Péter és Kiss János (1996) kutatásában például a résztvevıknek egy üres Magyarország kontúrtérképére kellett a lehetı legtöbb települést bejelölni, megadott idı alatt. Az adatfeldolgozás során a kutatók a bejelölések számából és a pontosságból vontak le következtetéseket. 4. Standarditásra törekvı térképrajzoltatás A kötetlen felidézés jelleg megırzését és a standarditás megteremtését egyszerre célozza Lisa Brinkmann és Garamhegyi Ábel (1994) céltáblás eljárása. Az interjúalanyok egy üres papírlapot kapnak, közepén egy ponttal. A pont egy ismert objektum; Garamhegyi Ábel, Kádár Enéh és Sümegi Zoltán egyik hazai kutatásában például ez a pont Szegedet jelentette. Ezután a megkérdezetteknek a papírlapra más településeket kellett bejelölniük, ügyelve a földrajzi irányra és távolságra. Az adatfeldolgozás során a valóságos távolságtól mért eltéréseket számítógépen vektorosan összesítik, így megrajzolható az a megkérdezettek közös mentális térképe, amely a távolság-becslések torzításait tükrözi. 5. Kész térképekbıl / képekbıl kiinduló adatfelvételek Kész térképekbıl vagy fényképekbıl kiindulva is felderíthetık mentális térképek. A térképmásolatok átrajzoltatása szinte egyidıs az üres papírra rajzoltató technikával. A térképekbıl vagy légi fotókból kiinduló megközelítések különösen ajánlhatók akkor, ha nem magukra a mentális terekre, hanem a hozzájuk főzıdı asszociációkra vagyunk kíváncsiak, vagy az egyes mentális terek határait szeretnénk meghatározni, vagy a szabadabb jellegő adatgyőjtés fehér foltjairól szeretnénk megtudni valamit. A különbözı képek, jellemzıen fényképek által kiváltott reakciók és/vagy asszociációk értékelése szintén korán ismertté vált; többek közt Milgram is használta ezt a technikát Párizs egyes pontjai ismertségének vizsgálatára. A fényképek által kiváltott asszociációk lehetıséget teremtenek a tudati folyamatok konstruktivista szemlélető (például a kognitív kollázsok elképzelésen alapuló) feltárására és elemzésére is. 10

11 Mentális térkép szoftverek A közelmúltban több olyan programot és / vagy algoritmust fejlesztettek ki, amik segítik a (személyes) mentális térképek felvázolását. Matei Sorin például (lásd a fenti ábrát) egy olyan algoritmust fejlesztett ki, amely képes térképek 2D és 3D vizualizálására olyan információ alapján, mint a félelem vagy életmód. Los Angeles félelemtérképe 3D-ben. Hat etnikai kerületbıl 215 egyén térképrajzai alapján készült (Matei Sorin, A Mental Map Editor 1.0 programot az IMMAP (International Mental Map Association Platform) tudományos társaság fejlesztette ki. Algoritmusa a szabad térképrajzolást és a standarditásra törekvı térképrajzoltatást kombinálja. A program célja, hogy egyfajta mentális térképezési kérdıívet valósítson meg, ami a Lynch (1960) szerinti legfontosabb szempontokra koncentrál, és hogy begyőjtse és feldolgozza a bejövı adatokat. A romániai Csíkszerede/Miercurea Ciuc kerületek közti kommunikációs hálózatok feltérképezése. (Letenyei László és Borbély Botond, 11

12 A Mentális térképezés román-magyar összefogásban projekt a Mental Map Editor 1.0 program továbbfejlesztésére, átalakítására vállalkozott. A kifejlesztendı algoritmusok leírását és a velük szemben állított elvárásokat a következı fejezet taglalja, részben építve az 1.0 verzió mőködésével kapcsolatos tapasztalatokra. Mental Map Editor 1.0 vs 2.0 A Mental Map Editor (MME) 1.0 program által generált kérdıív lehetıvé teszi egyének mentális térképeinek lekérdezését számítógépen keresztüli interjúztatással (CAPI interjú), valamint értékeli is a kapott eredményeket. Az MME program a világon az elsı olyan program, ami 3 féle adatelemzési módszert integrál: térségi informatikát, analitikus-, és relációs adatokat. Az MME kérdıív két részbıl áll. Az elsı fázisban kérdéseket tesz fel az interjúalanyoknak a környezetükkel kapcsolatosan, amire azok bármilyen választ adhatnak. Ez a szabad térképrajzolás, azonban ezúttal rajzolás nélkül. A második fázisban az interjúalanyoknak egy térképet mutat a program, amin be kell jelölniük az elızıleg felsorolt helyszíneket, kategóriákat. Az MME program utoljára értékeli és vizualizálja a begyőjtött információt, sıt, összefoglaló jelentés írására is képes. A Mental Map Editor 1.0 program 2005-ben lett kifejlesztve; ami akkor úttörı fejlesztés volt, mára már zsákutcának bizonyul. A 3 féle adatelemzési módszer integrálása mellett a program ingyenes hozzáférhetısége is újdonságnak bizonyult akkoriban: a program honlapjáról, elızetes regisztrációt követıen, a felhasználó letölthette, telepíthette és ingyen használhatta a programot. A honlapon lehetıség nyílt arra is, hogy a felhasználók egy fórum keretén belül megvitassák tapasztalataikat, és válaszoljanak egymás feltett kérdéseire vagy a programmal, vagy a mentális térképészettel kapcsolatban. A Mental Map Editor 1.0 algoritmusa nem nyitott licenc, vagyis azt a felhasználók és informatikusok, az eredeti fejlesztıkkel való egyeztetés nélkül, nem másolhatták, fejleszthették, és nem alakíthatták személyre szabottra. Ehhez fel kellett venniük a kapcsolatot a fejlesztıkkel és megtárgyalni velük ötleteiket. Tapasztalatként megállapítható, hogy az MME 1.0 program nagy elınye egyben a nagy hátrányának is bizonyult: a mentális térképezés elsı szoftvere volt a világhálón, de ez egyben 12

13 túlságos leszőkítésnek bizonyult. Annyira, hogy csak egy nagyon szők felhasználói köre alakult ki, akik szinte kizárólag mentális térképezéssel foglalkozó kutatók és egyetemisták voltak. Köszönve az internet-felhasználói kultúra változásának 2005 és 2011 között, ma már egyre kevesebb azok száma, akik szoftvereket töltenek le az internetrıl, tartva a virtuális vírusoktól, a spam-ektıl, és az adatlopóktól. Manapság azaz elterjedt és biztonságos eljárás, hogy amit csak lehet letöltés nélkül, közvetlenül az interneten keresztül alkalmazzunk. Ebben természetesen nagy szerepe van annak, hogy ugrásszerően megnıtt a szélessávú internet felhasználók aránya. Megállapítható tehát, hogy az MME 1.0 alkalmazásához szükséges letöltési alapfeltétel miatt a különben egyedi, és a szakterületén belül igen hasznos szoftver az interneten a gyanús kategóriába kezdett kerülni. Az újabb Mental Map Editor 2.0 újdonságát két egyedi új algoritmusának köszönheti, mely algoritmusokat a soron következı fejezet részletezi majd. Az alábbi pár gondolatban a régebbi (1.0) programverzió mőködése során megfogalmazódott tapasztalatokat hasznosítjuk az újabb (2.0) programverzió mőködésére: 1. Az MME 2.0 elsı fontos jellemzıje kell, hogy legyen, hogy a mentális térképészeken túl sokkal szélesebb és változatosabb felhasználói kört szólít meg, mint például az orvostudomány, a biológia, a környezetpszichológia, a városfejlesztés, a közvéleménykutatás, a marketing, stb. 2. Az MME 2.0 második fontos jellemzıje kell, hogy legyen, hogy egy olyan eljárással szolgáljon, ami egyedi a piacon, és még nem algoritmizálta senki. 3. Az MME 2.0 harmadik fontos jellemzıje, hogy képes legyen (a széleskörő és változatos felhasználói célcsoportja miatt) személyre szabott, tehát alakítható felmérési módszereket biztosítani. Ehhez járul hozzá a nyitott licenc is. A két programtípus között nem jön létre jogi kapcsolat. Egyrészt a különbözı szellemi jogok miatt; az 1.0 verziót az IMMAP tudományos társaság jegyzi, a 2.0 újabb verzió pedig a Határon Átnyúló Együttmőködési Program HURO/0901/059 projektet megvalósító szervezetek és az algoritmust kifejlesztı kutatók szellemi terméke és tulajdona. Másrészt, az MME 2.0 algoritmusa nyitott licenc lesz, ellentétben az MME 1.0 programverziójával. Ez a korábbi verzió igencsak korlátozó letöltési alapfeltételén hivatott lazítani, mivel manapság 13

14 közvetlenül az interneten keresztül alkalmazunk programokat, akár internetes játékokról, akár tudományos munkákról van szó. A Mental Map Editor 2.0 program részeként olyan algoritmusokat kell kifejleszteni, amik képesek a szélesebb felhasználói kör változatos igényeit kielégíteni, és megfelelni a jelenlegi internet felhasználói szokásoknak. Ennek megfelelıen a MME 2.0-nak kliensként / felhasználó felületként beilleszthetı és bizonyos fokig módosítható programnak kell lennie. A vizuálisan közvélemény-kutató kérdéspanelként mőködı programot bárki bármilyen weblapra beillesztheti, a beérkezı adatokat a központi szerverrıl ingyenesen lekérheti, azokat közérthetı formátumban (excel, SPSS) letöltheti. Az adatok visszakérhetısége és titkosítása érdekében a közvetlen felhasználónak a kérdéspanel weblapra történı feltöltéséhez regisztrálnia kell az MME 2.0 honlapján. Mentális térkép algoritmusok 1. Vonalátlag módszer (line average method) A vonalátlag módszer távolságbecslés eljáráson alapszik. Lényege, hogy egy horizontális egyenes két végét elnevezünk, az interjúalanyt pedig megkérjük arra, hogy jelöljön be valamint az egyenesen. Tipikus mentális térképészeti feladat a Bécs és Budapest közötti Gyır városát elhelyezni az egyenesen: Budapest Gyır Távolságbecslés eljárás, illusztráció Bécs A magyarországi megkérdezettek többsége Bécshez közelebb jelöli be Gyır helyét, holott annak objektíve az egyenes közepén lenne a helye. Ennél a példánál egyértelmően tetten érhetı a szubjektív téridı érzékelés: a Budapestrıl induló autóvezetık valószínőleg figyelembe veszik az útra való felkészüléssel járó, és a városi közlekedés okozta idıveszteséget. Ez az egydimenzionális lekérdezési módszer nem feltétlenül csak földrajzi felméréseknél hasznosítható, valójában bármire lehet használni, aminek köze van egy folyamatos skálához. Egy 14

15 példája az állásinterjún, emberi erıforrás szakemberek által feltett személyiség-felmérı kérdések: Egy ember sok szempont alapján dönt egy munkahely, egy pozíció kiválasztásakor. Mennyire fontos szempont Önnek a fizetés? Egyáltalán nem Maximálisan Egy szempont szerinti mérés folyamatos skálán, illusztráció A fenti grafikus skála azokat a korábbi, megszokott skálákat válthatja fel, ahol (ehelyett) diszkrét értékeket kellett a válaszadónak kiválasztania, pl. 1-5-ig, vagy 1-tıl 7-ig, esetleg százalékban kifejezve. Két nagy elınnyel rendelkezik a grafikus skála a szám-skálához képest: 1. Diszkrét értékek helyett az eredmény gyakorlatilag egy folytonos skálán mérhetı, azaz a válaszadó 4 vagy 3 helyett kijelölhet olyan értéket, amely számokban kifejezve 3,458. Ez az érték pontosabban fejezi ki az értékítéletét, mint a diszkrét érték. 2. az emberek távolság-észlelése egységesebb, mint a számokhoz főzıdı viszonyunk. A számérzékelésünket sok kulturális tényezı befolyásolja. Példák: aki jó tanuló volt az iskolában, az nem szívesen ad egyes vagy kettes értéket semmire sem, mert azt blaszfém, illetlen dolognak tartja. Olyan országokban, ahol gyenge a pénz nominálértéke, azaz az emberek nagy számokhoz szoktak, egy százalékban kifejezendı érték esetében az emberek szívesebben adnak magasabb értékeket, egyszámjegyő érték pl. alig fordul elı; stb. A távolságot viszont kultúrától, iskolai végzettségtıl stb. szinte függetlenül, egymáshoz meglehetısen érzékeljük. 15

16 Az egydimenziós lekérdezési módszer nem csak egy érték, de akár két érték közötti választást, preferenciát is tükrözni alkalmas módszer. Jelölje be saját magát a család-karrier dimenzióban! Melyik fontosabb az Ön számára? Család Karrier Folyamatos skála, illusztráció Ez a példa még jobban hasonlít az eredeti, mentális térképészeti elıképre, ahol szintén két irány (pl. Kelet-Nyugat tengely) közötti választást kell bemutatni. Az egydimenziós távolságbecslı eljárás lényege ebben a második esetben is ugyanaz, mint az elızıben: folyamatos skála, ami az általában használt ordinális skálával ellentétben pontosabb és torzítás nélküli eredményt nyújt. Szociológusok és közgazdászok gyakran használnak ordinális skálákat vélemény-felméréskor; ilyenkor arra kérik a válaszadót, hogy személyes megítélése alapján értékeljen egy 1-tıl 5-ig vagy 1-tıl 10-ig terjedı skálán valamit (pl. személyt, tárgyat, saját magát, stb.) Az ordinális skála két végén bármi állhat. Az ordinális skálák hátránya, ami a folyamatos skálák elınye is egyben, a következı: az interjúalany csak egész számra kerekített választ adhat, a pontosabb kéttizedes értékelések nem értelmezhetıek a rendszerben; az interjúalany válaszadása torzított lesz az általános iskolában és a késıbbi tanulmányok során az egyes számokhoz kapcsolt értékítéletei miatt. Magyarországon 1-tıl 5-ig, Romániában 1-tıl (valójában 5-tıl) 10-ig osztályoznak. Egy magyar válaszadó, aki az iskolában jó tanuló volt az 5-öst tekint jó értékelésnek, a rossz tanuló ezzel szemben már a 3-ast is függetlenül attól, hogy egy 1-10 skálán kell válaszaikat elhelyezniük. Egy román válaszadó, aki az iskolában jó tanuló volt a 7-est már rossz értékelésnek, a rossz tanuló még jó értékelésnek tekinti ez pedig az 1-5 skálával kerül összeütközésbe. A folyamatos skálák elınye tehát, hogy pontosak (nem kell kerekíteni), és eredményeiket nem torzítja a számértékekhez kapcsolt prekoncepció. 16

17 A közérthetıség végett érdemes a nyilvánosság elıtt csak és kizárólag a folyamatos skála (continuous scale) kifejezést használnunk. Ettıl függetlenül a módszer tökéletesen alkalmas marad földrajzi távolságbecslésre is. A folyamatos skála egyik alternatív megvalósítási megoldása a, angol nevén a smiley vagy smiley face, a mosolygó arc. Az arc csak egy grafikai elem, ami kiegészítené a folyamatos skálát, ami az arc szája. Ez az eszközpanel elsısorban a válaszadók hangulatát képes felmérni oly módon, hogy a válaszadók kedvüktıl függıen alakítják az arc száját: lehet valaki nagyon boldog, közepesen boldog, kissé boldog, semleges, kissé rosszkedvő, közepesen rosszkedvő, nagyon rosszkedvő. A berajzolt szájak alapján az algoritmus kéttizedesjegy pontossággal kiszámíthatja a válaszadók jó- vagy rosszkedvét. Mosolygó arcok, illusztráció A potenciális felhasználók sora szinte végtelen, hiszen minden olyan internet felhasználót ide sorolhatunk, aki honlapján egyszerőbb közvélemény-kutatást végezne, aminek az alapja, hogy a válaszadóknak egy folyamatos skálán kell szubjektív értéket megadniuk, a végpontokon megadott dimenzió keretében. Az algoritmus promóciójának lényege, hogy nem léteznek online vizuális felmérési eszközök a világhálón, tehát nincs versenytárs. A SurveyMonkey (www.surveymonkey.com), ami hivatalosan a világháló legtöbbet használt felmérési eszközének tartja magát, és még körülbelül 100 hasonló szolgáltatást biztosító honlap sem rendelkezik ilyen egyszerő vizuális felmérési eszközökkel. Természetesen a kifejlesztett MME 2.0 kliensprogramot a közérthetıség végett úgy érdemes reklámozni, mint vizuális felmérési eszközpanelt, nem pedig mentális térkép eszközpanelt. Az MME 2.0 kliensprogramok világhálón való elterjedése mindenképp hozzájárulna Románia és Magyarország társadalmi presztízsnövekedéséhez. 17

18 2. Céltábla módszer (dartboard method) A céltábla módszer egy kétdimenziós (2D) elhelyezkedési becslési eljárásfajta, amely a standarditásra törekvı térképrajzoltatás adatgyőjtési technikák csoportjába sorolható. Lisa Brinkmann és Garamhegyi Ábel (1994) fejlesztették ki a módszertanát. A kétdimenziós (2D) elhelyezkedési becslési eljárás mentális térképészetbıl ismert elıképét a lenti ábra szemlélteti. Az ábrán látható, hogy az észak-dél és kelet-nyugat dimenziók határolják a teret, és metszetük az origót, a kiindulópontot adja. A körülhatárolt téren belül helyezhetı el a kérdéses földrajzi elem. Észak Nyugat Kelet Dél 2D elhelyezkedési becslés, illusztráció Egy tipikus példa a céltábla módszer mentális térképészeti alkalmazására, amikor elnevezzük a kiindulópontunkat (pl. legyen Párizs), és a válaszadó feladata, hogy a többi elemet (pl. Orléans, Bordeaux, Marseille, Strasbourg) elhelyezze az elıtte lévı koordináta rendszerben. Ezáltal leképezhetı a válaszadó mentális térképe pl. Franciaországról. Az adatfeldolgozás során a valóságos távolságtól mért eltéréseket számítógépen vektorosan összesítik, így megrajzolható az a megkérdezettek közös mentális térképe, amely a távolság-becslések torzításait tükrözi. Ez a 2D lekérdezési módszer nem feltétlenül csak földrajzi mentális térképészeti felméréseknél hasznosítható, valójában bármire lehet használni, aminek köze van a koordináta rendszerhez, vagyis adott két dimenzió egymáshoz mért egyidejő értékeléséhez. Az algoritmust úgy kell megtervezni, hogy az egy 2D skálát jelenítsen meg. Az interjúalanynak két, derékszöget bezáró egyenes által határolt térben kell kijelölnie egy pontot ami megfelel a személyes preferenciájának, értékítéletének, vagy véleményének. Az egyenesek egy koordináta 18

19 rendszerre hasonlítanak csak a negatív tartomány nélkül; az origó a nulla érték. Mindkét egyenes egy-egy dimenziót jelöl, amit az egyenesek elnevezésével kell jelölni. A 0 2D skála, illusztráció B Fontos megjegyezni, hogy mérési módszer befolyásolja a mérési eredményt, és ez igaz a céltábla módszerre is. Egy ilyen koordináta rendszerben ugyanis nem jellemzı, hogy az emberek a sarkokat (A, B) jelölik ki, esetleg az origót (0), ami a nem tudom válaszkategóriának felel meg. Mindenesetre, a céltábla módszer használata során az összegyőjtött tapasztalatokból okosabbak leszünk, és tovább tudunk majd korrigálni a felmérési eszközön. A 2D skála felmérési eszközpanelt úgy kell kialakítani, hogy az különbözı feladatok teljesítésére legyen képes: 1. Egy személy egy csillaggal / pöttyel saját véleményét jegyzi le 2. Ugyanaz a személy, különbözı idıközönként (pl. egy hónapig a hónap minden napján) egy csillaggal / pöttyel saját véleményét jegyzi le 3. Egy személy több csillaggal / pöttyel másokat jellemez (A, B, C pöttyökhöz embernevek rendelhetık) Külön hangsúlyt kell fektetni az adatok különbözı megjelenítési lehetıségére a választott feladattól függıen, hogy könnyebben lehessen interpretálni ıket. Fontos az eredmények vizuális megjelenítése. Színekkel meg lehet különböztetni egymástól az egy válaszadótól érkezı értékeket, az egy személyre érkezett értékeket, az egy idıszakra vonatkozó értékeket, stb. Lehetıvé kell tenni a klaszterek megjelenítését, vagyis a válaszadók beérkezett értékeinek vizuális csoportosítását, továbbá jelölni kell (amennyiben kívánatos) a klaszterek átlagértékét, súlypontját. Olyan algoritmust kell megírni, ami képes ezen megjelenítési lehetıségekre. 19

20 A potenciális felhasználók sora szinte végtelen, hiszen minden olyan internet felhasználót ide sorolhatunk, aki honlapján olyan közvélemény-kutatást végezne, aminek az alapja, hogy a válaszadóknak egy 2D skálán (két dimenzió mentén) kell szubjektív értéket / értékeket megadniuk. Az egészségügyben például az egyre elterjedıben lévı elektronikus diagnosztika területén lehet hasznos a 2D skála eszközpanel. Sok kisebb településen a betegekhez nem jár ki az orvos, csak egy nıvér, aki felveszi a beteg adatait, elküldi az orvosnak, aki pedig az adatok alapján dönt a további kezelésrıl. Az algoritmus promóciójának lényege, hogy nem léteznek online vizuális felmérési eszközök a világhálón, tehát nincs versenytárs. A SurveyMonkey (www.surveymonkey.com), ami hivatalosan a világháló legtöbbet használt felmérési eszközének tartja magát, és még körülbelül 100 hasonló szolgáltatást biztosító honlap sem rendelkezik ilyen egyszerő, 2D vizuális felmérési eszközzel. Természetesen a kifejlesztett MME 2.0 kliensprogramot a közérthetıség végett úgy érdemes reklámozni, mint 2D vizuális felmérési eszközpanelt, nem pedig mentális térkép eszközpanelt. Az MME 2.0 kliensprogramok világhálón való elterjedése mindenképp hozzájárulna Románia és Magyarország társadalmi presztízsnövekedéséhez. 20

VI. MENTÁLIS TÉRKÉP SZERKESZTÉSE

VI. MENTÁLIS TÉRKÉP SZERKESZTÉSE Telepules6.qxd 2006. 08. 04. 10:41 Page 147 VI. MENTÁLIS TÉRKÉP SZERKESZTÉSE Bevezetés... 149 Objektív térképek pedig nincsenek!... 151 Áthallások: a kognitív térképezés fogalma különbözõ diszciplínákban...

Részletesebben

Elektronikus Mentális Térképezés Tantárgyi Akkreditációs Leírás

Elektronikus Mentális Térképezés Tantárgyi Akkreditációs Leírás Projekt címe: Mentális térképező algoritmusok kifejlesztése Vyvinutie algoritmov mentálneho mapovania Elektronikus Mentális Térképezés Tantárgyi Akkreditációs Leírás 2015. Készült Regionálna Rozvojová

Részletesebben

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása This image cannot currently be displayed. Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása 1. Algoritmus általános áttekintése 2. Inputok és outputok definiálása 3. Folyamatok meghatározása 4. ozási

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

TELEPÜLÉSTERVEZÉS ÉS MENTÁLIS TÉRKÉPEZÉS

TELEPÜLÉSTERVEZÉS ÉS MENTÁLIS TÉRKÉPEZÉS LETENYEI LÁSZLÓ, TETT Consulting Rt. TELEPÜLÉSTERVEZÉS ÉS MENTÁLIS TÉRKÉPEZÉS ÁRT születik A rendezési terv olyan, mint a pedagógia vagy a foci: mindenki ért hozzá. Egy ÁRT, azaz általános rendezési terv

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

RÁCZ ATTILA. VÁROS ÉS VIDÉKE Településszociológiai tanulmányok 2. A VÁROS

RÁCZ ATTILA. VÁROS ÉS VIDÉKE Településszociológiai tanulmányok 2. A VÁROS RÁCZ ATTILA VÁROS ÉS VIDÉKE Településszociológiai tanulmányok 2. A VÁROS Rácz Attila VÁROS ÉS VIDÉKE TELEPÜLÉSSZOCIOLÓGIAI TANULMÁNYOK 2. A VÁROS Sorozatszerkesztő: Rácz Attila Szerkesztette: Rácz Attila

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára 1. regisztráció A rendszer használatához elıször is regisztrációra van szükség. Ezt a felhasználó a kezdıképernyı jobb felsı sarkában lévı Bejelentkezés

Részletesebben

Elosztott rendszerek. Az elıadás. Az elosztott rendszer definíciója. Köztesrétegként felépülı elosztott rendszer

Elosztott rendszerek. Az elıadás. Az elosztott rendszer definíciója. Köztesrétegként felépülı elosztott rendszer 1. elıadás Az elıadás Elosztott ek 1. Bevezetés Tankönyv: Andrew S. Tanenbaum Maarten van Steen: Elosztott Rendszerek Alapelvek és Paradigmák http://people.inf.elte.hu/bonnie bonnie@inf.elte.hu Az elosztott

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

gyakorlatban nagy.gusztav@gamf.kefo.hu Nagy Gusztáv

gyakorlatban nagy.gusztav@gamf.kefo.hu Nagy Gusztáv A WSDM weboldaltervezési módszer a gyakorlatban nagy.gusztav@gamf.kefo.hu Nagy Gusztáv Webfejlesztés Technikai feladatok: (X)HTML oldalak szerkesztése CSS adatbázis tervezés, megvalósítás programozás Ezekrıl

Részletesebben

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ:

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PEDAGÓGIAI TUDÁS FELTÁRÁSÁNAK NÉHÁNY MÓDSZERE 1. INTERJÚ Szóbeli kikérdezésen alapuló vizsgálati módszer.

Részletesebben

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 /17 Tartalomjegyzék A térinformatikáról általánosságban Célok Felhasznált eszközök Fejlesztés lépései Adatbázis Grafikus

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

Verbális adatszerzési technikák. interjú

Verbális adatszerzési technikák. interjú Verbális adatszerzési technikák interjú Az interjú a kérdıívekkel együtt a társadalomtudományokban nagyon gyakran használt felmérés (survey) módszer egyik fajtája. A felmérés információgyőjtı módszer leíró

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítés KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC A számítógépes szakirodalmi forráskutatás 11. elıadás

Részletesebben

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább Terepkutatás Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább kvalitatív adatok származnak Megfigyelések, melyek

Részletesebben

Chat felhasználói segédlet

Chat felhasználói segédlet Chat felhasználói segédlet A Chat indítása, regisztráció, belépés A Chatre a honlapról www.smlista.hu, vagy a http://chat.smlista.hu címrıl lehet belépni. A fıoldalon van a belépés a Chatre, ha már van

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

Tisztaszınyeg nyilvántartó

Tisztaszınyeg nyilvántartó Tisztaszınyeg nyilvántartó A szoftver célja a szınyegtisztításhoz tartozó rendelés-nyilvántartásának biztosítása. A program lehetıvé teszi egyszerre több felhasználó egyszerre történı munkáját egyszerre.

Részletesebben

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana Domokos Tamás, módszertani igazgató A helyzetfeltárás célja A közösségi kezdeményezéshez kapcsolódó kutatások célja elsősorban felderítés,

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról. Lakotár Katalin 1

Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról. Lakotár Katalin 1 Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról Lakotár Katalin 1 A kognitív térképek a világ megismerésének, abban való tájékozódásnak tudati eszközei. Az objektív földrajzi tér egyéni értelmezése,

Részletesebben

Az útellenőri tevékenység támogatása. Google-Map alapon működő mobiltelefon applikációval július

Az útellenőri tevékenység támogatása. Google-Map alapon működő mobiltelefon applikációval július Az útellenőri tevékenység támogatása Google-Map alapon működő mobiltelefon applikációval 2016. július Tartalom: 1. Az önkormányzatok útfelügyeleti feladatai... 3 2. A mobiltelefonos útfelügyeleti rendszer

Részletesebben

extreme Programming programozástechnika

extreme Programming programozástechnika extreme Programming programozástechnika Készítette: Török T k Balázs G5-S8 Kezdetek Martin Fowler : The New Methodology Legtöbb projekt követelményei állandóan változnak Megoldást adaptív módszerek Kezdetek

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı modul

Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı kutatási ismeretek modul Tudomáyos kutatási alapayag feldolgozása, elemzési ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

A kvantitatív kutatás folyamata

A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív stratégia keretében zajló kutatómunka teljes ívét a következı szakaszokra lehet osztani: 1. Tájékozódás 2. Tervezés 3. Elıvizsgálat (Pilot vizsgálat) 4. Adatgyőjtés

Részletesebben

Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban

Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Székház, Felolvasóterem 2012. november 20. Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Statisztikai függvények

Statisztikai függvények EXCEL FÜGGVÉNYEK 9/1 Statisztikai függvények ÁTLAG(tartomány) A tartomány terület numerikus értéket tartalmazó cellák értékének átlagát számítja ki. Ha a megadott tartományban nincs numerikus értéket tartalmazó

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Területi statisztikai elemzések

Területi statisztikai elemzések Területi statisztikai elemzések KOTOSZ Balázs, SZTE, kotosz@eco.u-szeged.hu Módszertani dilemmák a statisztikában 2016. november 18. Budapest Apropó Miért különleges a területi adatok elemzése? A számításokhoz

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. A Wolfram Alpha tudásgép. https://www.wolframalpha.

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. A Wolfram Alpha tudásgép. https://www.wolframalpha. Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. A Wolfram Alpha tudásgép https://www.wolframalpha.com/ Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Elektronikus számlázás Felhasználói kézikönyv V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Tartalomjegyzék: 1.0 Általános áttekintés 3 2.0 Email értesítés 4 3.0 Bejelentkezés 4 4.0 Számlafelület 5 5.0 Számla keresése

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés problémája a pedagógiában Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés fogalma Mérésen olyan tevékenységet értünk, amelynek eredményeként a vizsgált jelenség számszerűen jellemezhetővé, más hasonló jelenségekkel

Részletesebben

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái áttekintés A folyamat alapvetı felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: az egyik a kvantitatív kutatás sémája a másik a kvalitatív kutatás

Részletesebben

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2.

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2. Kutatni kell kutatni jó! - avagy a MIR és a marketingkutatás módszerei Dr. Piskóti István Marketing Intézet Marketing 2. Marketing-menedzsment A marketing összes feladatát és aktivitásait összefoglalóan,

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Az elmúlt évek tapasztalataira építve a Youth-Partnership, az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Fórum, a Nemzeti Ifjúsági Irodákkal

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hol (Konrad Lorenz) Célom ezzel a tanulmánnyal a mechatronika, mint interdiszciplináris tudomány

Részletesebben

A fogyatékkal élık térhasználatának néhány problémája Békéscsabán. Fabula Szabolcs. 1. A fogyatékosság vizsgálatának jelentısége

A fogyatékkal élık térhasználatának néhány problémája Békéscsabán. Fabula Szabolcs. 1. A fogyatékosság vizsgálatának jelentısége A fogyatékkal élık térhasználatának néhány problémája Békéscsabán Fabula Szabolcs 1. A fogyatékosság vizsgálatának jelentısége A globalizáció nem új jelenség, azonban napjainkban egyre jobban megtapasztalhatjuk

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 2. rész: Kutatási terv készítése Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Második rész Kutatási terv készítése (Babbie 2008 alapján) Tartalomjegyzék Kutatási

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

LABMASTER anyagvizsgáló program

LABMASTER anyagvizsgáló program LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához

Részletesebben

Elektronikus fizetés megvalósítása

Elektronikus fizetés megvalósítása Elektronikus fizetés megvalósítása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 MIRİL LESZ SZÓ A projekt környezete, célcsoportjai,

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület:

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület: Sämling Kft. 18 év 5 fı terület: 1.Oktatásszervezés (>100 képzés), 2.Projektmenedzsment, 3.Soft-skills, 4.LEAN és SixSigma 5.Szervezetfejlesztés LEAN menedzsment A veszteségek folyamatos és szisztematikus

Részletesebben

Az informáci. Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. 2009. május 24-25.

Az informáci. Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. 2009. május 24-25. Az informáci ció életútjatja Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet 2009. május 24-25. Mit oktassunk nem informatika szakos hallgatóknak? ( orvos, gyógyszerész, főiskolai: ápoló, gyógytornász,

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

WEBPAC e-corvina. Egyszerő keresés:

WEBPAC e-corvina. Egyszerő keresés: WEBPAC e-corvina Katalógusunk tartalmazza a Dunaújvárosi Fıiskola Könyvtárában 1995-tıl megtalálható dokumentumok leírását és példányadatait. A katalógusba való belépés után a következı lehetıségek közül

Részletesebben

Ujj Tamás * VALÓS IDEJŐ ADATTÁRHÁZAK

Ujj Tamás * VALÓS IDEJŐ ADATTÁRHÁZAK Ujj Tamás * VALÓS IDEJŐ ADATTÁRHÁZAK Az adatbázisok alkalmazási területeit vizsgálva, sokunknak olyan alkalmazási területek jutnak az eszébe, mint egy könyvtári rendszer, jegynyilvántartás, számlák kezelése,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Láthatósági kérdések

Láthatósági kérdések Láthatósági kérdések Láthatósági algoritmusok Adott térbeli objektum és adott nézőpont esetén el kell döntenünk, hogy mi látható az adott alakzatból a nézőpontból, vagy irányából nézve. Az algoritmusok

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv v.1.5. Budapest, 2008. július 17. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 3 1.2 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK... 3 1.3 A DOKUMENTUM

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. VISZK Bt. Székesfehérvár. Felhasználói Kézikönyv

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. VISZK Bt. Székesfehérvár. Felhasználói Kézikönyv BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR W.T.K.R. M.B.N. V2004. Pénztárgép Kezelı Rendszer VISZK Bt. Székesfehérvár Felhasználói Kézikönyv Bán József Kiadva : 2003. június 2006. szeptember

Részletesebben

Kulcsszóoptimalizálás. a gyakorlatban

Kulcsszóoptimalizálás. a gyakorlatban Kulcsszóoptimalizálás a gyakorlatban Egy folyamatos látogatottságot biztosító módszer, amit megtanulhatsz és minden weboldaladon, blogodon alkalmazhatsz. 2008. Minden jog fenntartva oldal 1 Bevezetı A

Részletesebben

Mesh generálás. IványiPéter

Mesh generálás. IványiPéter Mesh generálás IványiPéter drview Grafikus program MDF file-ok szerkesztéséhez. A mesh generáló program bemenetét itt szerkesztjük meg. http://www.hexahedron.hu/personal/peteri/sx/index.html Pont létrehozásához

Részletesebben