A GOP 4. PRIORITÁS ÉS A KMOP 1.3 INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT KMOP 1.3 (PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GOP 4. PRIORITÁS ÉS A KMOP 1.3 INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT KMOP 1.3 (PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT"

Átírás

1 TERVEZET! KÖZVETÍTİI SZERZİDÉS A GOP 4. PRIORITÁS ÉS A KMOP 1.3 INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT ÚJ MAGYARORSZÁG KOCKÁZATI TİKEPROGRAMOK KMOP 1.3 (PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT CO-INVESTMENT ALPROGRAMJA VÉGREHAJTÁSÁRA AMELY LÉTREJÖTT [ ]. NAPJÁN NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ MAGYAR VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉS [ ] KÖZÖTT

2 Szakasz TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Meghatározások és értelmezı rendelkezések Fogalom-meghatározások Értelmezı rendelkezések A Szerzıdés célja A Támogatások kihelyezése A Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A Támogatásból kizárt felhasználások A Co-investment Alap paraméterei A jegyzett tıke és a vagyoni hozzájárulások A Co-investment Alap által kibocsátott kockázati tıkealap-jegyekhez főzıdı jogok A futamidı A Co-investment Alap létrehozása A Kezelési Szabályzat jóváhagyása A jegyzés A kezdeti vagyoni hozzájárulás teljesítése A Co-investment Alap nyilvántartásba vétele A további vagyoni hozzájárulások teljesítése A Co-investment Alap mőködése/mőködtetése A befektetési politika A Társaság képviselete az Alapkezelı legfıbb szervének munkájában Pénzkölcsön nyújtása a Kedvezményezettek részére A Befektetıkkel szembeni elvárások Befektetés-ösztönzık A jegyzett tıke leszállításának, illetve az alapkezelés átadásának kötelezı kezdeményezése Mőködési költségek Díjazás Alapkezelési díj Sikerdíj A díjazás felülvizsgálata A Támogatásokkal összefüggı jogellenesség kezelése A jogellenesen felvett vagy felhasznált támogatás Alapkezelı általi visszakövetelése A jogellenesen felvett vagy felhasznált támogatás Alapkezelı általi megtérítése Az Alapkezelı további kötelezettségei Nyilvántartások vezetése Adatszolgáltatás Minısítés Tájékoztatás a támogatáshalmozódáshoz kapcsolódó szabályról Ellenırzések tőrése Kommunikációs kötelezettségek Egyéb általános kötelezettségvállalások Kár- és Kötbérfelelısség Az Alapkezelı szavatossági nyilatkozatai Jogi státusz Érvényes kötelezettségvállalások Jogszabályoknak való megfelelés A Szerzıdés aláírása... 18

3 11.5 Megfelelı felhatalmazás Felszámolás Szerzıdésszegés Peres ügyek Pénzmosás elleni védelem Felmondási esemény Írásos információ és elırejelzések Érvényesség A Befektetık jogi státusza A Társaság szavatossági nyilatkozatai Jogi státusz Érvényes kötelezettségvállalások Megfelelı felhatalmazás Felmondási események Kötelezettségek megszegése Hamis nyilatkozattétel Szerzıdésszegı forrásfelhasználás Fizetésképtelenség vagy átütemezés Végrehajtás vagy lefoglalás Lényeges Hátrányos Változás A Szerzıdés megszőnése és megszüntetése Titoktartás Összeférhetetlenség Változás a Felek személyében Jogutódok és engedményesek Az Alapkezelı jogutódlással történı megszőnése A Társaság forráskezelıi státuszának megszőnése Példányok Módosítás A Co-investment Programszámla Értesítések Írásbeliség Értesítési adatok Hatályosulás Nyelv Irányadó jog és szabályzatok Részleges érvénytelenség Jogérvényesítés melléklet Kezelési Szabályzat melléklet Jegyzési ív melléklet Befektetıkkel kapcsolatos nyilatkozatok melléklet A tıkeleszállítás, illetve az alapkezelés átadásának kötelezı kezdeményezése melléklet Adatszolgáltatás melléklet Tájékoztatás a támogatáshalmozódáshoz kapcsolódó szabályról melléklet Kommunikációs alapkövetelmények Aláírások... 46

4 A JELEN SZERZİDÉS [ ]. napján jött létre (1) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint Támogatást nyújtó irányító hatóság (az Irányító Hatóság ) képviseletében eljáró Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 1065 Budapest, Nagymezı utca , cégjegyzékszáma: ) mint forráskezelı szervezet (a Társaság ); és (2) [ ] mint közvetítı (az Alapkezelı ) között. ELİZMÉNYEK (A) (B) (C) Az Európai Unió Tanácsa a kibıvült Európai Unióban mind regionális szinten, mind az egyes tagállamok között megnövekedett gazdasági, társadalmi és területi egyenlıtlenségek mérséklése céljából erısíteni kívánja a konvergenciát, a versenyképességet és a foglalkoztatást célzó intézkedéseket az egész Közösségben. A kohéziós politika keretében a támogatást nyújtó eszköz az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA). A többéves Program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam a piaci szereplık közremőködésével kíván a mikro-, kis- és középvállalkozások számára jobb finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítani. A Tanács 1083/2006/EK rendelete 44. cikkének alkalmazása szempontjából: (i) (ii) (iii) (iv) az Irányító Hatóság a Társaság mint holdingalap kezelı közremőködésével végrehajtandó mőveletek finanszírozása céljából forrást biztosít a Társaságnak a Kedvezményezettek mint végsı címzettek javára; a Társaság a nyilvános pályázat során kiválasztott piaci szereplık közvetítésével juttatja el az Irányító Hatóság által nyújtott támogatást a Kedvezményezettek számára; a Társaság olyan, a magyar jog szerint alapított pénzügyi vállalkozás, amelynek alapítását és mőködését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte, és amelyet a idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetı szabályairól és felelıs intézményeirıl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet forráskezelı szervezetként kizárólagos joggal kijelölte a Programmal kapcsolatos feladatok végrehajtására; a Bizottság 1828/2006/EK rendeletének 44. cikkében foglaltakra figyelemmel az Irányító Hatóság és a Társaság Programmal kapcsolatos feladatok végrehajtására finanszírozási szerzıdést kötött egymással. (D) (E) A Társaság a Program, azon belül az Új Magyarország Kockázati Tıkeprogramok részét képezı Co-investment Alprogram végrehajtásában részt vevı egyes piaci szereplık pályázat keretében történı kiválasztására július 15. napján pályázati felhívást tett közzé (a Pályázat ). A Pályázat során az Alapkezelı közvetítıként kiválasztásra került, amelyre tekintettel a Bizottság 1828/2006/EK rendeletének 43. cikkében foglaltak szem elıtt tartásával a Társaság és az Alapkezelı jelen Szerzıdés keretében kívánják a Co-investment Alprogram végrehajtásával kapcsolatos együttmőködésük részleteit, illetve az Alapkezelınek a Coinvestment Alprogram végrehajtásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit rögzíteni. 1

5 (F) Jelen Szerzıdés megkötése során a Társaság a Program végrehajtásáért felelıs Irányító Hatóság (NFÜ) képviselıjeként jár el. A FELEK A KÖVETKEZİKBEN ÁLLAPODNAK MEG: 1. MEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1.1 Fogalom-meghatározások Anyavállalat: a számvitelrıl szóló évi C. törvény 3. (2) bekezdésének 1. pontjában meghatározott fogalom. Befektetési Idıszak: a Co-investment Alap nyilvántartásba-vételével kezdıdı és december 31. napjával végzıdı idıszak, amely idıszak alatt a Co-investment Alap üzleti tervében vállalt kockázati tıkebefektetéseivel kapcsolatos befektetési döntéseket fıszabály szerint meg kell hozni. Befektetı(k): olyan, az Alapkezelı által az egyes kockázati tıkebefektetésekkel kapcsolatban kiválasztott, transzparens tényleges tulajdonosi struktúrával rendelkezı, független 1, magánpiaci 2 természetes és/vagy jogi személy(ek), és/vagy jogi személyiség nélküli egyéb jogalany(ok), aki(k)/amely(ek) a Co-investment Alappal együtt hajtanak végre kockázati tıkebefektetéseket oly módon, hogy az egyes befektetésekben a Co-investment Alap [legfeljebb 70 (hetven)] százalékos arányban vehet részt, míg a befektetések [legalább 30 (harminc)] százalékát ezen jogalanyok nem az államháztartás alrendszereibıl származó forrásból finanszírozzák. Befolyásoló részesedés: a Tpt. 5. (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott fogalom. Bizottság 1828/2006/EK rendelete: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, a Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. december 8.). Co-investment Alap: olyan, a Társaság kizárólagos tulajdonában álló, a Tpt. 296/G. (1) bekezdése szerinti kockázati tıkealap, amelyet az Alapkezelı jelen Szerzıdés és a Kezelési Szabályzat elıírásai szerint kezel. EU alap-kamatláb: a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló 2008/C 14/02. számú Bizottsági közlemény alapján a referencia-kamatláb kiszámításához használt, az Európai Bizottság által meghatározott kamatláb. Felmondási Esemény: a 13. (Felmondási Események) szakaszban meghatározott bármilyen esemény. Fél/Felek: a jelen Szerzıdést aláíró személy/személyek. 1 Az a Befektetı minısül függetlennek, amellyel szemben nem áll fenn, illetve nem merül fel valamely jelen Szerzıdésben meghatározott kizárási és/vagy összeférhetetlenségi szabály. 2 Az a Befektetı minısül magánpiacinak, amelyre hatóságok közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást sem tulajdonosként, sem a vállalkozásban fennálló pénzügyi részesedésükön keresztül, sem a befektetıre vonatkozó szabályok alapján nem gyakorolhatnak. A meghatározó hatósági befolyást vélelmezni kell, amennyiben hatóságok egy Befektetıvel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve (i) a Befektetı jegyzett tıkéjének többségi tulajdonosai; (ii) a Befektetı által kibocsátott részvényekhez kötıdı szavazati jogok többségével rendelkeznek; illetve (iii) a Befektetı igazgatási, vezetıi vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét kijelölhetik 2

6 Co-investment Alprogram: az Új Magyarország Kockázati Tıkeprogramokon belül megvalósított és a KMOP 1.3 intézkedés keretében finanszírozott olyan program, amely keretében a Társaság kizárólagos tulajdonában álló Co-investment Alap egyéb Befektetıkkel együtt hajt végre kockázati tıkebefektetéseket oly módon, hogy az egyes befektetésekben a Co-investment Alap legfeljebb 70 (hetven) százalékos arányban vehet részt. Co-investment Keret: a KMOP 1.3 (pénzügyi eszközök) intézkedés keretében finanszírozott Co-investment Alprogramon belül rendelkezésre álló forrás. Co-investment Programszámla: a Magyar Államkincstár által az Irányító Hatóság mint számlajogosult javára vezetett, a Co-investment Alprogram finanszírozására szolgáló elkülönített, jelen Szerzıdés 20. szakaszában megjelölt számla, amely felett az Irányító Hatóság a Társaságnak rendelkezési jogot biztosít. GOP 4 Prioritás: a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. (pénzügyi eszközök) prioritása. Induló tıke: a kis- és középvállalkozásokba történı kockázati tıkebefektetések elımozdítását célzó állami támogatásokról szóló 2006/C 194/02 számú közösségi iránymutatás 2.2 f) pontjában meghatározott finanszírozás. Innovatív befektetés: újszerő (azaz a technika állásához képest szakember számára nem nyilvánvaló) (i) a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenység, illetve találmány, valamint (ii) a szerzıi jogról szóló évi LXXVI. törvény alapján oltalomban részesülı, számítógépes program (szoftver) támogatását célzó befektetés. Kedvezményezett: Co-investment Alprogram szerint támogatásra jogosult mikro-, kis- vagy középvállalkozás. Kezdeti fázisú befektetés: a Korai fázisú befektetések, illetve az olyan Növekedési tıkét juttató befektetések, amelyek Kedvezményezettje a befektetés idıpontjától számított 2 (két) éven belül került megalapításra és a befektetést megelızıen árbevétele egyik évben sem érte el az 50 (ötven) millió Ft-ot. Kezelési Szabályzat: a jelen Szerzıdés 1. sz. mellékletét képezı, a Co-investment Alap kezelésére és az Alapkezelı Co-investment Alap terhére végrehajtott tıkebefektetéseire vonatkozó olyan szabályzat, amelynek hatálybalépése (illetve minden módosítása) a PSZÁF jóváhagyását igényli. Késedelmi kamat: az EK-Szerzıdés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK bizottsági rendelet cikke szerint megállapított és közzétett kamatláb 7 százalékponttal növelt értéke. Kisvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvényben kisvállalkozásként meghatározott jogalany. KMOP: Közép-magyarországi Operatív Program. Korai fázisú befektetés: a Kedvezményezettnek Magvetı tıkét és/vagy Induló tıkét juttató befektetés. Középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint középvállalkozásnak minısülı jogalany. 3

7 Leányvállalat: a számvitelrıl szóló évi C. törvény 3. (2) bekezdésének 2. pontjában meghatározott fogalom. Lényeges Hátrányos Hatás: valamely olyan esemény vagy körülmény hatása, amely lényegesen hátrányosan érinti az Alapkezelı azon képességét, hogy a jelen Szerzıdés alapján fennálló kötelezettségeit teljesíteni tudja. Magvetı tıke: a kis- és középvállalkozásokba történı kockázati tıkebefektetések elımozdítását célzó állami támogatásokról szóló 2006/C 194/02 számú közösségi iránymutatás 2.2 e) pontjában meghatározott finanszírozás. Mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvényben mikrovállalkozásként meghatározott jogalany. Növekedési tıke: a kis- és középvállalkozásokba történı kockázati tıkebefektetések elımozdítását célzó állami támogatásokról szóló 2006/C 194/02 számú közösségi iránymutatás 2.2 h) pontjában meghatározott finanszírozás. Program: a Társaság által kidolgozott és az Irányító Hatóság által jóváhagyott valamennyi olyan program, amelynek célja a GOP 4 Prioritás, illetve a KMOP 1.3. Pénzügyi eszközök intézkedés végrehajtása, és amelynek a Co-investment Alprogram is részét képezi. PSZÁF: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. Ptk.: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló, többször módosított, évi IV. törvény, a mindenkori módosításainak megfelelıen, ideértve a késıbb ennek helyébe lépı törvényt vagy törvényeket is. Tanács 1083/2006/EK rendelete: a Tanácsnak az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.). Támogatás: a Co-investment Alprogramból az Alapkezelı útján a Kedvezményezettek javára nyújtott, illetve nyújtandó pénzügyi támogatás (tıkebefektetés). Tpt.: a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény, a mindenkori módosításainak megfelelıen, ideértve a késıbb ennek helyébe lépı törvényt vagy törvényeket is. Új Magyarország Kockázati Tıkeprogramok: a GOP 4 Prioritáson, illetve a KMOP 1.3 (pénzügyi eszközök) intézkedésen belül megvalósított olyan programok, amelynek közös célja a korai (magvetı és induló), illetve növekedési létszakaszban lévı magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások tıkehelyzetének kockázati tıkealapok befektetései által történı javítása. 1.2 Értelmezı rendelkezések Az Irányító Hatóságra, a Társaságra és az Alapkezelıre történı utalásokat e személyekre, ezek jogutódjaira, engedményeseire, illetve a bármilyen más jogcímen az e személyek helyébe lépı, illetve ezeket helyettesítı személyekre való utalásokként kell értelmezni. A jelen Szerzıdés eltérı rendelkezésének hiányában a Szerzıdésben használt meghatározások a Tanács 1083/2006/EK rendeletében, a Bizottság 1828/2006/EK rendeletében és a vonatkozó magyar jogszabályokban foglaltak szerint értelmezendık. 4

8 (c) (d) A jelen Szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában a Szerzıdésre való hivatkozás a Szerzıdés bármely, a jelen Szerzıdés rendelkezéseivel összhangban lévı módosításait is magában foglalja. Kivéve, ha a szövegkörnyezetbıl más következik, jelen Szerzıdésben az alábbi hivatkozások a következıképpen értelmezendık: (i) (ii) (iii) (iv) a fejezetekre, szakaszokra, bekezdésekre és mellékletekre való hivatkozások a jelen Szerzıdés fejezeteire, szakaszaira, bekezdéseire és mellékleteire való hivatkozást jelentik; a "módosítás" módosítást (kiegészítést), módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalást, egy korábban megszüntetett (hatályon kívül helyezett) okirat hatályba léptetését, egy szerzıdés vagy tartozás jogcímének megváltoztatását, jogról való lemondást, tartozás elengedését vagy e joghatást kiváltó egyéb aktust is jelent, és a módosít kifejezés ennek megfelelıen értelmezendı; az "értesítés" értesítést, felszólítást, utasítást, kérést vagy egyéb közlést is jelent; és egy fennálló Felmondási Esemény minden olyan Felmondási Eseményt is magában foglal, amelynek orvoslására nem került sor és amellyel kapcsolatban a jogérvényesítésrıl nem mondtak le. 2. A SZERZİDÉS CÉLJA (c) A jelen Szerzıdés célja a GOP 4 Prioritás végrehajtása keretében a Magyar Köztársaság területén, a közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkezı mikro-, kis- és középvállalkozások magvetı-, induló, illetve növekedési tıkéhez juttatása a Társaság által létrehozott Co-investment Alap és a magánpiaci Befektetık közös kockázati tıke-befektetései által. A Társaság által képviselt Irányító Hatóság az Alapkezelıt a jelen Szerzıdésben foglalt feltételekkel a Co-investment Alprogram végrehajtásába bevonja, amire tekintettel az Alapkezelı gondoskodik a Co-investment Alap jelen Szerzıdésben meghatározottak szerint történı kezelésérıl. Az Alapkezelı kijelenti, hogy a jelen Szerzıdésben foglalt feltételekkel a Co-investment Alprogram végrehajtásában részt kíván venni. 3. A TÁMOGATÁSOK KIHELYEZÉSE 3.1 A Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A Co-investment Alprogram keretében az Alapkezelı útján Támogatásra jogosultak azon, a Magyar Köztársaság területén, a közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkezı mikro-, kis-, és középvállalkozások, (i) (ii) amelyek (illetve amelyek esetleges jogelıdjei) a cégjegyzéki/nyilvántartási adatok alapján az elsı befektetési döntéshez képest legfeljebb 5 (öt) naptári éven belül kerültek megalapításra/nyilvántartásba vételre; továbbá amelyek, illetve amelyek közvetlen és közvetett tulajdonosaival együttesen számított konszolidált éves nettó árbevétele egyetlen üzleti évben sem haladta meg az 1,5 (másfél) milliárd forintot. 5

9 Nem nyújtható Támogatás olyan mikro-, kis-, illetve középvállalkozás számára, (i) (ii) (iii) amely ellen csıd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett); amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a Co-investment Alprogrammal összefüggésben valótlan, hamis adatot szolgáltatott; amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetıjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetıjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el; (iv) amely nehéz helyzetben lévı vállalkozásnak minısül 3 ; (v) (vi) amely a hajógyártásban 4, valamint a szén- 5 és az acéliparban 6, illetve a pénzügyi ágazatban 7 tevékenykedik; illetve amelyben a Befektetınek, és amennyiben a Befektetı nem természetes személy a Befektetı vezetı tisztségviselıjének, felügyelıbizottsági tagjának, könyvvizsgálójának, közvetlen és/vagy közvetett tulajdonosának (tekintet nélkül a tulajdoni arányra), és amennyiben a közvetlen és/vagy közvetett tulajdonos nem természetes személy, annak vezetı tisztségviselıjének, felügyelıbizottsági tagjának, könyvvizsgálójának; továbbá mindezen természetes személyek közeli hozzátartozójának közvetlen és/vagy közvetett részesedése van, illetve a befektetési döntést megelızı 2 (két) naptári éven belül közvetlen és/vagy közvetett részesedése volt. 3.2 A Támogatásból kizárt felhasználások A Co-investment Alprogram keretében nem nyújtható Támogatás (azaz a Co-investment Alap által végrehajtott tıkebefizetés a Kedvezményezett által nem használható fel) az alábbi célokra: (i) (ii) (iii) meglévı gazdasági társaságban történı részesedésszerzés; hitelintézettel és más üzletszerő finanszírozással foglalkozó intézménnyel szemben fennálló kötelezettség, illetve az Országos Mikrohitel Alapból folyósított hitel; illetve kereskedelmi (azaz ingatlan-értékesítési) célú ingatlanfejlesztési tevékenység finanszírozására. 3 HL C 244., , 2. o 4 E tekintetben a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatás keretszabályában megállapított fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni (HL C 317., , 11. o.) 5 E tekintetben szén az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minıségő, közepes minıségő és gyenge minıségő A. és B. csoportba sorolt szén 6 E tekintetben a közötti idıszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás I. mellékletében található fogalom-meghatározást kell alkalmazni (HL C 54., , 13. o.) 7 A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény II. sz. mellékletének 8. pontjában meghatározott vállalkozások. 6

10 4. A CO-INVESTMENT ALAP PARAMÉTEREI 4.1 A jegyzett tıke és a vagyoni hozzájárulások (c) (d) A Co-investment Alap jegyzett tıkéje 4,0 milliárd Ft (azaz négymilliárd magyar forint), amelyet db (azaz negyvenezer darab) Ft (azaz egyszázezer magyar forint) névértékő, egyetlen sorozatot alkotó, nyomdai úton összevont címletértékkel elıállított kockázati tıkealap-jegy testesít meg. A kockázati tıkealap-jegyek kibocsátáskori névértéke és kibocsátási értéke azonos. A Társaság jelen Szerzıdés aláírásával elızetesen kötelezettséget vállal a 4.1 pontban megjelölt kockázati tıkealap-jegyek lejegyzésére, azaz összesen 4,0 milliárd Ft (azaz négymilliárd magyar forint) összegő vagyoni hozzájárulás teljesítésére vállal kötelezettséget. A Társaság a Co-investment Alaphoz való vagyoni hozzájárulása (azaz a Co-investment Alap jegyzett tıkéje) 20 (húsz) százalékát, azaz összesen ,- Ft-ot (azaz nyolcszázmillió magyar forintot) a kockázati tıkealap-jegyek jegyzésekor köteles befizetni, jelen Szerzıdés 5.3 szakaszában meghatározottak szerint. A jegyzett tıke fennmaradó összegét az Alapkezelı felhívására, a Kezelési Szabályzatban meghatározott feltételek és eljárás szerint, a Befektetési Idıszakon belül bocsátja a Co-investment Alap rendelkezésére. A kockázati tıkealap-jegyre esı vagyoni hozzájárulás teljes befizetéséig a Társaság által jegyzett kockázati tıkealap-jegyre teljesített vagyoni hozzájárulás összegérıl ideiglenes kockázati tıkealap-jegy kerül kibocsátásra, amelyet a vagyoni hozzájárulás hiánytalan teljesítését követıen az Alapkezelı érvénytelenné nyilvánít és helyette kockázati tıkealapjegyet bocsát ki. 4.2 A Co-investment Alap által kibocsátott kockázati tıkealap-jegyekhez főzıdı jogok A Co-investment Alap által kibocsátott kockázati tıkealap-jegyek tulajdonosának (több tulajdonos esetén a tulajdonosok többségének) elızetes hozzájárulása szükséges az alábbi alapkezelıi döntések meghozatalához: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) a Co-investment Alap jegyzett tıkéjének felemelése, illetve leszállítása; a kockázati tıkealap-jegyek ideiglenes kockázati tıkealap-jegyek bevonása; a Co-investment Alap futamidejének meghosszabbítása; a Kezelési Szabályzat módosítása; a Co-investment Alap eszközeinek bármely Befektetı részére történı átruházása; illetve hozamfizetés elhatározása. 4.3 A futamidı A Co-investment Alap futamideje [ ] (azaz [ ]) [max. 10] év, amely az Alapkezelı döntése szerint egy ízben, a Kezelési Szabályzat módosítására vonatkozó elıírások alkalmazásával további [ ] (azaz [ ]) [max. az eredeti futamidı] évvel meghosszabbítható, azzal a megszorítással, hogy a Co-investment Alap tényleges futamideje a meghosszabbítással együtt sem haladhatja meg a 10 (tíz) évet. 7

11 5. A CO-INVESTMENT ALAP LÉTREHOZÁSA 5.1 A Kezelési Szabályzat jóváhagyása Jelen Szerzıdés aláírását követı 5 (öt) munkanapon belül az Alapkezelı [ illetve a zártkörő forgalomba-hozatal során igénybe vett befektetési szolgáltató ] köteles a Kezelési Szabályzatot jóváhagyás végett benyújtani a PSZÁF-hoz. A Kezelési Szabályzat Társaság által elfogadott szövegét érintı minden változtatás a Társaság hozzájárulását igényli. Az Alapkezelı köteles a Kezelési Szabályzatot, jóváhagyását követıen haladéktalanul megküldeni a Társaságnak. 5.2 A jegyzés A kockázati tıkealap-jegyek Társaság általi lejegyzésére az Alapkezelı és a Társaság által közösen meghatározott munkanapon kerül sor, amely legalább 15 (tizenöt), de legfeljebb 25 (huszonöt) naptári nappal haladja meg a jóváhagyott Kezelési Szabályzat Társaság általi kézhezvételét. A kockázati tıkealap-jegyek jegyzése a 2. sz. melléklet szerinti jegyzési ív Társaság általi szabályszerő kitöltésével és Alapkezelı részére való átadásával történik. 5.3 A kezdeti vagyoni hozzájárulás teljesítése A Társaság a jegyzést követı 10 (tíz) banki napon belül a Co-investment Programszámláról átutalja az Alapkezelı által a Co-investment Alap létrehozása céljából megnyitott bankszámlára a Co-investment Alap elindításához és nyilvántartásba vételéhez szükséges kezdeti vagyoni hozzájárulásának összegét, azaz összesen ,- Ft-ot (azaz nyolcszázmillió magyar forintot), majd ennek megtörténtérıl az Alapkezelıt értesíti. Az Alapkezelı a Co-investment Alap létrehozatalának meghiúsulásáért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelısséggel a Társasággal szemben. 5.4 A Co-investment Alap nyilvántartásba vétele A Co-investment Alap elindításához és nyilvántartásba vételéhez szükséges vagyoni hozzájárulás Bankszámlán való jóváírásától számított 10 (tíz) naptári napon belül az Alapkezelı illetve a zártkörő forgalomba-hozatal során igénybe vett befektetési szolgáltató köteles a PSZÁF-nál a Co-investment Alap nyilvántartásba vételét kérelmezni. A Co-investment Alap PSZÁF általi nyilvántartásba vételét követı 30 (harminc) naptári napon belül az Alapkezelı köteles a Társaság által jegyzett kockázati tıkealap-jegyekre teljesített vagyoni hozzájárulások összegérıl kibocsátandó ideiglenes kockázati tıkealapjegyek elıállításáról gondoskodni. 5.5 A további vagyoni hozzájárulások teljesítése A Co-investment Alap nyilvántartásba vételét követıen, a Befektetési Idıszak alatt az Alapkezelı jogosult és köteles a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint felhívni a Társaságot a további vagyoni hozzájárulásaik teljesítésére. 8

12 6. A CO-INVESTMENT ALAP MŐKÖDÉSE/MŐKÖDTETÉSE 6.1 A befektetési politika Az Alapkezelı által megvalósított kockázati tıkebefektetéseknek minden esetben meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályokban így különösen a Tpt-ben foglalt elıírásoknak, a Kezelési Szabályzatnak, illetve az alábbi elveknek: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) a Co-investment Alap kizárólag a jelen Szerzıdés 3. szakasza szerint Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettekbe, illetve célokra fektethet be; a befektetések a 3.1 szakasz szerinti korlátozásokkal bármely iparágban, illetve szektorban megvalósíthatók; a Co-investment Alap valamennyi befektetését a Társaság ettıl való eltérést engedı írásbeli hozzájárulásának hiányában a Befektetési Idıszak alatt kell megvalósítani, illetve megfelelı formában végérvényesen elhatározni; a Co-investment Alap kizárólag az Alapkezelı által kiválasztott Befektetıkkel együtt hajthat végre kockázati tıkebefektetéseket oly módon, hogy az egyes befektetésekben a Co-investment Alap [legfeljebb 70 (hetven)] százalékos arányban vehet részt; a Co-investment Alap egy Kedvezményezett tekintetében ideértve a valamely Kedvezményezett, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenırzése alatt álló vállalkozásokat is legfeljebb három egymást követı gazdasági évben hozhat befektetési döntést; egy 12 (tizenkét) hónapból álló idıszak alatt a Co-investment Alap és a Befektetık egy Kedvezményezettbe ideértve a valamely Kedvezményezett, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenırzése alatt álló vállalkozásokat is együttesen legfeljebb 1,5 millió EUR-nak (azaz másfélmillió eurónak) megfelelı forint összeget fektethetnek be 8 ; (vii) a Co-investment Alap egy Kedvezményezettbe ideértve a valamely Kedvezményezett, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenırzése alatt álló vállalkozásokat is egy befektetési döntéssel legfeljebb 1,5 millió EUR-nak (azaz másfélmillió eurónak) megfelelı forint összeg Befektetıkkel együtt történı befektetését határozhatja el 8 ; (viii) (ix) a Co-investment Alap és a Befektetık kockázati tıkebefektetéseinek minden esetben a Kedvezményezett jegyzett tıkéjének megemelésével új társaság alapítása esetén a jegyzett tıke befizetésével kell megvalósulnia; a Co-investment Alap csak olyan Kedvezményezett részére juttathat növekedési tıkét, - amely (illetve amely esetleges jogelıdje/jogelıdjei) a cégjegyzéki/nyilvántartási adatok alapján legfeljebb 5 (öt) naptári éven belül kerültek megalapításra/nyilvántartásba vételre; továbbá 8 Ezen összeg mindenkori forint-egyenértékének megállapítása során a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet jelen Szerzıdés aláírásakor hatályos szövegének 31. (3) bekezdése szerint kell eljárni. 9

13 - amely, illetve amely közvetlen és közvetett anyavállalata/anyavállalatai nettó évi árbevétele egyetlen üzleti évben sem haladta meg az 1,5 (másfél) milliárd forintot; (x) (xi) a Co-investment Alap befektetési döntéseinek meghozatalában, elızetes vagy utólagos jóváhagyásában a Magyar Állam, illetve külföldi állam sem az Alapkezelı vagy a Co-investment Alap közvetlen vagy közvetett tulajdonosaként, sem az általa delegált, megválasztani javasolt vagy kijelölt tisztviselı által, sem semmilyen egyéb közvetlen vagy áttételes módon nem vehet részt; valamint a befektetési politikára és tıkejuttatási korlátozásokra vonatkozó elıírások szempontjából befektetésnek, illetve tıkejuttatásnak kell tekinteni a Kedvezményezettek részére a 6.3 szakasz alapján nyújtott pénzkölcsönöket is. 6.2 A Társaság képviselete az Alapkezelı legfıbb szervének munkájában Jelen Szerzıdés aláírását követıen az Alapkezelı ügyvezetı szerve (igazgatósága/igazgatótanácsa/legfıbb irányító testületébe) köteles a Társaságot minden ülésére kellı idıben (de legkevesebb öt munkanappal az ülés napját megelızıen) meghívni, amennyiben az adott ülés a Co-investment Alappal közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatos napirendi pontot tárgyal vagy döntést kíván hozni. Az Alapkezelı ügyvezetı szerve köteles saját ügyrendjét akként módosítani (illetve olyan ügyrendet alkotni), hogy (i) érdemi tárgyalásra, illetve döntéshozatalra csak a napirendjén szereplı ügyekben kerülhessen sor, továbbá, a Co-investment Alapot közvetlenül vagy közvetetten érintı napirendi pontok esetén (ii) a Társaság meghívása nélkül ülést ne tarthasson, illetve (iii) ilyen ügyekben a Társaság elızetes értesítése és véleményezési jogának biztosítása nélkül formális ülés tartása nélkül érdemi határozatot ne hozhasson. E rendelkezések a Co-investment Alap befektetési döntéseire, illetve az azokkal kapcsolatos napirendi pontokra nem alkalmazandók. (c) (d) A Társaság szervezeti képviselıje vagy meghatalmazottja útján, észrevételezési és véleményezési joggal vehet részt az Alapkezelı ügyvezetı szervének munkájában. A Társaság képviseletének, illetve véleményalkotásának hiánya nem akadályozza az Alapkezelı ügyvezetı szervének munkáját, feltéve, hogy az ülésrıl, illetve a meghozandó döntésrıl a Társaság megfelelı elızetes értesítést kapott. E rendelkezések a Co-investment Alap befektetési döntéseire, illetve az azokkal kapcsolatos napirendi pontokra nem alkalmazandók. Az Alapkezelı legfıbb szervének ülésére (közgyőlés) köteles kellı idıben meghívni a Társaságot. Az Alapkezelı ügyvezetı, illetve legfıbb szervének ülésérıl az Irányító Hatóságot közvetlenül is köteles kellı idıben értesíteni. Az Irányító Hatóság, amennyiben szükségesnek tartja, e testületek ülésein észrevételezési joggal közvetlenül is részt vehet. Az Irányító hatóságot nem illeti meg észrevételezési jog a Co-investment Alap befektetési döntései, illetve az azokkal kapcsolatos napirendi pontokkal kapcsolatban. 6.3 Pénzkölcsön nyújtása a Kedvezményezettek részére A Co-investment Alap az Alapkezelı döntése szerint a Tpt. szerinti korlátozások figyelembevételével, piaci kondíciók mellett pénzkölcsönt nyújthat azon Kedvezményezettek részére, amelyekben befolyásoló részesedéssel rendelkezik, azzal a megkötéssel, hogy (i) az egy Kedvezményezettnek, illetve az általa ellenırzött társaságoknak nyújtott pénzkölcsön együttes összege nem haladhatja meg az e Kedvezményezettbe, illetve 10

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS TERVEZET! KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS A GOP 4. PRIORITÁS ÉS A KMOP 1.3 INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT ÚJ MAGYARORSZÁG KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK KMOP 1.3 (PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT

Részletesebben

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS TERVEZET! KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS A GOP 4. PRIORITÁS ÉS A KMOP 1.3 INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT ÚJ MAGYARORSZÁG KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK GOP 4. (PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) PRIORITÁS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ Közös Alap Az értékelési kritériumrendszer két részbıl áll. I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN A minısítés elsıdleges inputja az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim! [A CMS Cameron McKenna LLP (Magyarországi Fióktelepe) által megvitatás céljára készített tervezet, a felek fenntartják a további változtatás jogát.] [Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Vingelman József vezérigazgató A JEREMIE Programról (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) JEREMIE

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1

A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1 A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM elnevezéső rádiócsatorna, mint lineáris médiaszolgáltatás terjesztésére Hatálybalépés idıpontja: 2012. április 9. Class FM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 15. Száma: 16614-11/2013. Elıkészítı: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelıbizottságának 25/2010. (IX.15.)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i

A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Termékleírás

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Termékleírás Hatályos 2010. október 18. 1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Termékleírás A program keretösszege 30 milliárd forint A program célja Élelmiszeripari vállalkozások éven túli lejáratú forint forgóeszköz

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció módosítás Új Magyarország Kishitel Bátora László, MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest 2010. március 18. Új Magyarország Hitelgarancia

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben