Különös közzétételi lista 2013/2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különös közzétételi lista 2013/2014"

Átírás

1 Különös közzétételi lista 2013/2014 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 3458 Tiszakeszi, Községháza u A tanulói jogviszony létesítésének és megszüntetésének feltételei A közoktatásról szóló LXXIX. törvény meghatározza a tanköteles kor kezdetét, melynek értelmében - ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte - a gyermek attól a naptári évtől válik tankötelessé, amelyben a 6. életévét május 31. napjáig betölti. A szülő kérelmére tankötelessé válhat a gyermek akkor is, ha a 6. életévét december 31- ig tölti be. A tanulói jogviszony létesítésének kapcsán az intézmény igazgatója döntési jogát gyakorolja mindazokban az esetekben, melyekben a törvény döntési lehetőséget biztosít a számára. Az intézmény igazgatójának a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos döntéshozatalánál a törvényi előírásokon túlmenően szempont még az intézmény jellegének, nevelés-filozófiai elveinek érvényesítése. Túljelentkezés esetén a felvételnél előnyt élveznek a református gyülekezet aktív tagjainak gyermekei, unokái, illetve a már iskolánkba járó gyermekek testvérei. Ha ezen felül is van lehetőség a felvételre, a jelentkezők közül a szülők jelenlétében sorsolással választjuk ki a bekerülőket. Biztosítani kell a református vallású tanulók többségét. Más keresztyén történelmi egyházhoz tartozás megengedett, nem keresztyén vallásfelekezethez való tartozás a felvételnél kizáró ok. (A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 81. -a alapján.) A tanulói jogviszony létesítésének további feltétele az iskolaérettséget igazoló szakvélemény. Az iskolaérettségnek, az iskolai életre való felkészültségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához. Éppen ezért mindezek vizsgálatának eredményei az iskola részére is szükségesek a tanulói jogviszony létesítéséhez. Fontosnak tartjuk a leendő 1. osztályosok szüleinek tájékoztatását, melynek formái: - az iskola szóbeli tájékoztatója; - iskolalátogatási lehetőségek biztosítása a szülőknek és a leendő tanulóknak csoportosan.

2 2. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy tantárgyfelosztásához sorszám végzettség, szakképzettség tantárgyfelosztás 1. tanító, informatika műv. ter., fejlesztő ped. 1., matematika 1., informatika 3-4., tanító, könyvtár szakkollégium környezetismeret 1., éltevitel és gyak. 1., technika 3., ének-zene 1., vizuális kultúra 1., testnevelés tanító, biológia szakos tanár, biológia 7-8., 2., matematika 2., munkaközösség-vezető könyvtár 4. tanító, gyógypedagógus, pszichológus gyak. 2., testnevelés 2. környezetismeret 2., vizuális kultúra 2., éltevitel és 5. tanító, gyógypedagógus 3., matematika 3., környezetismeret 3., 6. tanító rajz 3., testnevelés 3., ének-zene 3., napközi református hitoktató 4., környezetismeret 4., hit- és erkölcstan tanító, népművelés szakkollégium matematika 4., technika 4., rajz 4., napközi fizika, kémia, matematika szakos matematika 5., kémia 7-8., fizika 7-8., 5. osztály osztályfőnöke, tanulószoba 5. tanár 10. tanító, matematika szakos tanár matematika 7., 11. matematika szakos tanár matematika 6.,8., 6. osztály osztályfőnöke tanulószoba okleveles történelemtanár, pedagógia szakos nevelő népismeret 5., 8. osztály osztályfőnöke, tanulószoba 8. történelem 5-8., mozgókép- és médiaismeret 8., hon-és 13. tanár 5-8., munkaközösség-vezető 14. rajz- és vizuáliskultúra-tanár, ruhaipari mérnök lószoba 7. rajz 5-8., technika 5-8., 7. osztály osztályfőnöke, tanu- 15. testnevelés szakos tanár testnevelés angol-földrajz szakos tanár angol 4-8., természetismeret 5-6., földrajz történelem, ének-zene szakos tanár ének-zene 3-8., egyházi ének 5-6., 18. könyvtár, ének szakkollégium könyvtár, KMBK 19. lelkipásztor hit- és erkölcstan A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége sorszám végzettség, szakképzettség feladatkör 1. érettségi gazdasági vezető 2. érettségi titkárnő 3. szakmunkásképző sofőr, karbantartó 4. 8 általános takarítónő 5. 8 általános + OKJ takarítónő

3 4. Az országos mérés-értékelés eredményei 6. osztály iskolai országos Átlagok matematika községek északországi mezőcsáti kistérség matematika matematika matematika matematika osztály iskolai országos Átlagok matematiktiktiktika matema- matema- matema- matematika községek északországi mezőcsáti kistérség

4 5. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói Általános iskolákban a volt tanítványok 8. évfolyamon elért eredményei évenként feltüntetve Tantárgy Magatartás 3,8 4,5 4,3 4,3 4,48 Szorgalom 2,8 3,9 3,2 3,3 4,00 Magyar nyelvtan 2,6 3,3 3,0 3,1 3,43 Magyar irodalom 3,2 4,1 3,4 3,9 4,19 Történelem 3,0 3,6 3,1 3,1 3,33 Angol 2,4 3,8 3,0 3,6 3,43 Matematika 3,4 4,0 3,3 3,3 3,9 Informatika 4,3 4,8 3,8 4,4 4,86 Fizika 2,4 3,8 3,0 3,3 3,71 Biológia 2,0 3,6 2,5 3,1 3,14 Kémia 2,8 3,9 2,9 3,3 3,57 Földrajz 2,6 4,2 3,1 3,7 3,71 Ének-zene 5,0 5,00 4,4 4,3 4,86 Rajz 4,1 4,7 4,1 4,5 4,67 Technika 4,6 4,6 4,3 4,8 4,71 Testnevelés 4,7 5,0 4,7 5,0 4,52 Médiaismeret 4,6 4,4 3,4 5,0 4,71 Hit- és erkölcstan 3,7 4,7 4,6 4,0 3,81 Osztályátlagok 3,4 4,2 3,5 3,9 4,05 7. Középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók átlag Gimnázium 50% 40% 42% 24% 58% 43% 43% Szakközépiskola 30% 33% 50% 57% 25% 47,5% 40% Szakképző 20% 27% 8% 19% 17% 9,5% 17%

5 8. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások A tanórán kívüli foglalkozások a diákok igényeinek és az iskola lehetőségeinek összehangolásával szerveződnek. Ide tartozik: a színjátszó kör, a szakkörök, az előkészítők és a sportkörök. A foglalkozások témáját és a hiányzó tanulók nevét a szaktanár a megfelelő naplóba rögzíti. A szakköri foglalkozások időtartama legfeljebb heti 45 perc lehet, ami adott esetben tömbösített formában is megtartható. A tanév elején meghirdetett szakkörökre a szaktanároknál lehet jelentkezni. A jelentkezés a szakkör elindulása után válik véglegessé. Ettől kezdve a szakköri foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az iskola tanárai, vagy bármely más szervezet az iskola diákjai számára az iskolában önköltséges tanfolyamot igazgatói engedéllyel és az érintett tanulók szüleinek írásos beleegyezésével szervezhet. A tanórán kívüli rendszeres foglalkozások rendjét külön órarend rögzíti, melyet az igazgató hagy jóvá. Az idei tanévben a következő szakköreink indultak: - Tömegsport - Matematika előkészítő - Magyar előkészítő - KMBK - Kézműves szakkör - Alsós angol szakkör - Kézimunka szakkör - Furulya szakkör - Dráma szakkör - Horgász szakkör - Táblajátékok - Rajz szakkör - Tanulást segítő játékok - Anyanyelvi tehetséggondozó - Énekkar Alkalmanként szervezett foglalkozások Az iskola által egy-egy alkalomra tanórán kívüli, szervezett foglalkozások a következők lehetnek: - osztálykirándulások; - tanulmányi kirándulások; - táborok; - diákcsoportok bel- és külföldi utazásai; - kulturális intézmények és ipari létesítmények látogatásai.

6 9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Az otthoni és napközis és tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra. Azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára.a fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres házi feladat. A házi feladat lehet: - szóbeli; - írásbeli; - egyszerre mindkettő. A házi feladatok célja, hogy a tanulók: - elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat; - megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket; - segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését. A szaktanár adhat fel szorgalmi házi feladatot is. A házi feladat ellenőrzése: - a szóbeli házi feladatok ellenőrzése legtöbbször szóbeli feleletek formájában történik; - az otthoni írásbeli munkákat minden esetben ellenőrizni kell; Házi feladatok lehetnek: - a hangos vagy néma olvasás gyakorlása; - szóbeli tanulnivaló; - munkatankönyvből, feladatgyűjteményből, fénymásolt lapon adott feladatok; - másolás; - vázlatkészítés; - leíró vagy elemző munkák; - házi dolgozat; - gyűjtő- vagy kutatómunka; - tankönyvi kérdésekre adandó válaszok. Csak annyi írásbeli házi feladat adható fel, amennyit a következő tanórán a tanár ellenőrizni tud. Hétvégére és szünidőre csak annyi írásbeli és szóbeli házi feladat adható fel, amennyi a szokásos tanulnivaló egyik tanóráról a másikra. A kötelező olvasmányokat a pedagógus az év elején, lehetőleg az 1. tanórán, de legkésőbb szeptember 20-ig köteles bejelenteni és leíratni, a sorrend és a várható időpont körülbelüli megjelölésével.

7 Az értékelés követelményei: Csak olyan tananyagot lehet számon kérni, aminek a feldolgozása tanórán rövidebb hosszabb formában megtörtént. Az iskolai írásbeli beszámoltatások rendje, korlátai: - Írásbeli felelet az utolsó 2 óra anyagából bejelentés nélkül, bármikor írható. - A témazáró dolgozat írása általában az egész tanórát igénybe veszi, 1-8. évfolyamon két órával előbb be kell jelenteni a megíratását és követelményeit. A témazáró dolgozatok érdemjegyét a munkaközösségek egységes % kulcsok alapján adják. - Az év eleji, félévi, év végi felmérések alapvetően diagnosztikai célt szolgálnak: a tanulók tudásának, készségeinek szintjét mérik. E felmérők csak akkor osztályozhatók, ha megtörtént a házirend szerinti előzetes bejelentés. - Tanítási szünet utáni 1. nap tanóráin témazáró dolgozat nem íratható. - Házi dolgozat ból és idegen nyelvből félévente maximum 4, a többi tantárgyból félévente maximum 1 íratható. A házi dolgozat feladatát legalább 1 héttel a beadási határidő előtt kell kijelölni, ebbe az időtartamba a tanítási szünetek ideje nem számítható be. Két házi dolgozat párhuzamosan nem adható föl különböző tantárgyakból sem. A házi dolgozat érdemjeggyel értékelhető, be nem nyújtása a feladat elégtelen megoldásával egyenértékű. 10. Iskolai tanév helyi rendje A tanév munkarendje Iskolánkban a tanulók órarend szerinti oktatásban vesznek részt, az első osztályosok egész napos oktatási formában, három alsós osztály délutáni napközis csoportban, valamint 4 felsős osztály tanulószobás csoportban végzi tevékenységét. A tanítási órák 45 percesek, a szünetek 10 percesek a tízórai és uzsonnaszünet 15 perces. Minden tanítási napot 15 perces áhítattal kezdünk iskolánk aulájában. - Tanévnyitó istentisztelet: augusztus vasárnap délelőtt 11 óra - Pedagógus csendesnap: szeptember 1. - hétfő - Az I. félév vége: január péntek - Félévi osztályozó értekezlet: január kedd - Félévi értesítő kiosztása: január péntek - Félévi nevelőtestületi értekezlet: január hétfő - Tanév végi osztályozó értekezlet: június szerda - Utolsó tanítási napja: június hétfő - Tanévzáró értekezlet: június péntek - Tanévzáró istentisztelet: június vasárnap délelőtt 11 óra

8 Szombaton ledolgozandó munkanapok október 18., szombat munkanap, október 24., péntek pihenőnap helyett december 13., szombat munkanap, december 24., szerda pihenőnap helyett január 17., szombat munkanap, január 2., péntek helyett. Tanítás nélküli munkanapok - Az I. félévet kezdő csendesnap: szeptember 1. - hétfő - A II. félévet kezdő csendesnap: január hétfő - Lorántffy-nap: április péntek - Gyermeknap: június hétfő - Tanulmányi kirándulás: napja osztályonként változó Tanítási szünetek - Nemzeti ünnep: október 23. (csütörtök), március 15. (vasárnap), május 1. (péntek) - Egyházi ünnep: október 31. (péntek), november 1. (szombat), szenteste - december 24. (szerda), karácsony december (csütörtök - péntek), húsvét április 5-6. (vasárnap - hétfő), pünkösd május (vasárnaphétfő) - Őszi szünet: Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). - Karácsonyi szünet: A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). - Húsvéti szünet: A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda).

9 Szülői értekezletek szeptember 15. (hétfő) alsós osztályoknak szeptember 16. (kedd) felsős osztályoknak február 2. (hétfő) alsós osztályoknak február 3. (kedd) felsős osztályoknak május 4. (hétfő) alsós osztályoknak május 5. (kedd) felsős osztályoknak Fogadóóra november 10. (hétfő) április 13. (hétfő) Iskolai rendezvények, ünnepek, a tanév feladatai Tanévnyitó templomi istentisztelet: augusztus vasárnap Csendesnap: szeptember 1. - hétfő Pedagógus csendesnap: szeptember 1. - hétfő Szüreti felvonulás: szeptember szombat Emlékezés az aradi vértanúkra: október 6. - hétfő 4. óra Dél-Borsodi Református Iskolák Találkozója: október csütörtök 14 óra Október 23-i megemlékezés: október csütörtök Reformáció ünnepe: október péntek Gyülekezeti idősek délutánja: november. - szombat Nyílt tanítási nap a 1-8. osztályban: november kedd Magyar nyelv napja: november csütörtök Óvónők látogatása: november kedd Jótékonysági bál: november szombat Mikulás ünnepség: december 5. péntek Adventi ünnepség: december szombat Szentesti istentisztelet templomi műsorral: december 24. szerda 16 00

10 II. félévet kezdő csendesnap: január hétfő Farsangi ünnepség: február péntek, szombat Kommunista - és egyéb diktatúrák áldozatairól való megemlékezés: február szerda Tájékoztató a leendő elsősök szüleinek: március 5. - csütörtök Nyílt tanítási nap leendő elsős gyerekek szüleinek: március csütörtök Március 15-i megemlékezés: március vasárnap A leendő elsősök meghívása: március csütörtök Húsvéti istentisztelet templomi műsorral: április 5. vasárnap délután A Holokauszt áldozatairól való megemlékezés: április csütörtök Lorántffy napok: április szerda - péntek Diákközgyülés: április Tanulmányi kirándulások: Időpontja osztályonként változó Anyák napi ünnepség a templomban: május 3. - vasárnap óra Áldozócsütörtöki istentisztelet: május csütörtök, 4. óra Konfirmáció: május vasárnap Pünkösdi istentisztelet: május vasárnap Családi nap: május szombat Pedagógus nap: június 1. - hétfő A Nemzeti Összetartozás Napja, Trianoni megemlékezés: június 4. - csütörtök, 4. óra Gyermeknap: június hétfő Ballagás: június szombat óra Tanévzáró istentisztelet: június vasárnap óra Javítóvizsgára felkészítés: augusztus hétfő, kedd Javítóvizsga: augusztus szerda

11 Országos mérések, felvételi eljárás október 10-ig: Elsősök felmérése a DIFER (Diagnosztikus fejlődésvizsgálati rendszer)-hez október 22.: a DIFER-ben részt vevők létszámának jelentése december 5.: DIFER vizsgálatok elvégzésének határideje december 9.: A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe január 17., 10 óra: Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra az érintett középiskolákban február 13.: Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak február 17. március 6.: A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében január 5. és május 27. között: Fizikai állapot felmérése május szerda: Országos kompetenciamérés ból és matematikából 6., 8. o június csütörtök: Országos kompetenciamérés angolból 6., 8.o Saját rendezésű verseny más iskolák tanulói számára Illemtanverseny: április 17.

12 Iskolai versenyek Atlétikai háziverseny: október Helyesírási verseny: november 13. Karácsonyi rajzverseny: december Zsoltáréneklő verseny: március eleje Bibliai történetmondó verseny: március eleje Informatikai verseny: április 14. Lorántffy-napi rajzverseny, műveltségi vetélkedő: április 15. Más iskolák által szervezett versenyek: Országos Református Tanulmányi Verseny Debrecen Mategye Alapítvány internetes matematika versenye Bolyai Magyar Csapatverseny Miskolc Kistérségi matematika verseny Mezőcsát Zrínyi Ilona matematikaverseny Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny Törd a fejed! matematika verseny Mezőcsát Bibliai történetmondó, zsoltáréneklő és rajz verseny Mezőcsát Édes Gergely Kulturális Seregszemle - Tiszatarján Kálti Márk angol és történelmi tesztverseny és levelezős verseny Budapest Tavaszlesen - biológia Csecsemőgondozási verseny Nagykőrösi Levelezős verseny Történelem verseny - Tiszaújváros Nyelvelők - Tiszaújváros Dr. Nagy János versmondó verseny Mezőcsát

13 Népdaléneklő verseny - Mezőcsát Sportversenyek Táborok Hittan tábor augusztus Az osztályok és az osztálylétszámok ( ): Osztályonkénti tanulólétszámok: 1. osztály: 22 tanuló 2. osztály: 16 tanuló 3. osztály: 22 tanuló 4. osztály: 16 tanuló 5. osztály: 19 tanuló 6. osztály: 20 tanuló 7. osztály: 16 tanuló 8. osztály: 14 tanuló Összesen: 145 tanuló - A hátrányos helyzetű tanulók száma: 23 fő - Ebből halmozottan hátrányos helyzetű: 6 fő - Veszélyeztetett tanulók száma: 25 fő

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM azonosító: 027803 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. Főiskola: tanító népművelés-technika szakkollégium Szakvizsga Tantárgyfelosztás: 2010/2011. I. félév 1.A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-as tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: ÓVODA Óvodapedagógusok száma Óvodapedagógusok iskolai végzettsége,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/696-120-121-122-123-127-129 Fax: 29/696-120-124 E-mail: pkastely@freemail.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELY INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELY INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELY INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013 Jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

Közzétételi lista. I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok

Közzétételi lista. I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok Közzétételi lista I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV I. Bemutatkozás Felgyő község Csongrádtól délre, mintegy 5-6 km-re terül el. A község az 1960-as években kezdett épülni, mára a környék egyik legszebb, legrendezettebb

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. 06-1-291-5312 www.vmzene.hu OM: 035322

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista T I S Z A C S E G E I Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95 Tel/Fax: 52/588-054

Részletesebben