Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013."

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1. Elvek, célok, funkciók Pedagógiai alapelvek: Az iskola alapvető céljai Az iskola legfontosabb feladatai A nevelő és oktatómunka pedagógiai szakaszai Tantárgyi rendszer A választott kerettanterv megnevezése Óraszámok évfolyamonként és tantárgyanként Tanórán kívüli foglalkozások rendszere Tanórán kívüli foglalkozások: Egyéb tanítási órán kívüli foglalkozások: Egyéb programok Néptánc, zene- és képzőművészeti oktatás: Úszásoktatás: Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Tankönyvek kiválasztásának elvei: Egyéb taneszközök (munkafüzet, feladatlap) kiválasztásának elvei: A tankönyvek térítésmentes igénybevétele A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok évfolyam feladatai Az alapfokú nevelés-oktatás alsó tagozatos szakasza: évfolyam feladatai Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza: Egységesség és differenciálás a nevelési-oktatási folyamatban Kulcskompetenciák az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák az 5-8. évfolyamon A fejlesztés területei nevelési célok A sajátos nevelési igényű tanulók programja Általános elvek Cél: Integrált nevelés, oktatás Tantárgyak A mindennapos testnevelés megszervezése

2 11. A választható tantárgyak, foglalkozások választásának szabályai Hit- és erkölcstan A tantárgy oktatását az egyházak hitoktatói végzik. A hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó eljárásrendet az iskolai SZMSZ tartalmazza A tanulmányi munka ellenőrzésének és értékelésének rendszere A tanuló magatartásának, szorgalmának értékelése és minősítése Követelményei Formái A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezése A tanulók fizikai állapotának felméréséhez szükséges módszerek Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek Egészségnevelés Környezeti nevelés A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek Az iskolai írásbeli, szóbeli beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje Követelmények: Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Belépés az első évfolyamra Magasabb évfolyamra lépés feltételei A Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával jogviszonyban lévő tanuló esetén Más intézményből érkező tanuló esetén Vizsgához szükséges segédeszköz A Pedagógiai Program nyilvánossága Eljárásrend

3 1. Elvek, célok, funkciók 1.1 Pedagógiai alapelvek: a kulcskompetenciák fejlesztése az ismeretanyag megértése és alkalmazása, az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása saját, egyéni hatékony tanulási módszerek kialakítása szülőföldünk, hazánk kultúrájának, hagyományainak történelmi emlékeinek megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása az európai és nemzetközi törekvések ismerete, más népekkel szembeni tolerancia a demokratikus magatartásformák kialakítása az egészséges életmód, egészségvédelem technikájának elsajátítása a környezetvédelem lehetőségeinek ismerete és gyakorlása 1.2. Az iskola alapvető céljai A legfontosabb pedagógiai elvek alapján iskolánk alapvető, átfogó célkitűzése az iskolai tevékenység valamennyi területén és szintjén a humanista hagyományokra épül. Cél: a sokoldalú személyiség fejlesztése, az egészség és környezetvédelem fontosságának tudatosítása. Az iskola nevelési- képzési sajátosságait a helyi igények és lehetőségek figyelembevételével alakítottuk ki. Az iskola pedagógiai koncepciója gyermekközpontú, mert legfőbb célunk örök emberi értékek átadása, olyan képességek kialakítása, melyek megalapozzák a felnőtté válás folyamatát és hosszú távra biztosít fejlődésképes, pozitív életszemléletet Az iskola legfontosabb feladatai az alapkészségek (olvasás, írás, számolás, beszédkészség) elsajátíttatása értékközvetítés személyiségfejlesztés problémamegoldó gondolkodás fejlesztése; információk értelmezése és feldolgozása az indulási hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása egészséges életmódra, családi életre nevelés környezeti nevelés pályaorientáció 3

4 2. A nevelő és oktatómunka pedagógiai szakaszai Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza két részre tagolódik, melyek a következők: az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó tagozat, az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozat 3. Tantárgyi rendszer 1. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Idegen nyelv, Környezetismeret, Ének-zene, Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport, Erkölcstan 2. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Idegen nyelv, Környezetismeret, Ének-zene, Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport, Erkölcstan 3. évfolyam. Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Idegen nyelv, Környezetismeret, Ének-zene, Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport, Erkölcstan 4. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Idegen nyelv, Informatika, Környezetismeret, Ének-zene, Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport, Erkölcstan 5. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Idegen nyelv, Történelem és állampolgári ismeretek, Informatika, Természetismeret, Ének-zene, Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport, Osztályfőnöki, Hon- és népismeret, Országismeret (két tanítási nyelvű képzés), Erkölcstan 6. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Idegen nyelv, Történelem és állampolgári ismeretek, Informatika, Természetismeret, Ének-zene, Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport, Osztályfőnöki, Országismeret (két tanítási nyelvű képzés), Erkölcstan 7. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Idegen nyelv, Történelem és állampolgári ismeretek, Informatika, Fizika, Biológia és egészségtan, Kémia, Földrajz, Ének-zene, Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport, Osztályfőnöki, Országismeret (két tanítási nyelvű képzés), Erkölcstan 8. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Idegen nyelv, Történelem és állampolgári ismeretek, Informatika, Fizika, Biológia és egészségtan, Kémia, Földrajz, Ének-zene, Vizuális kultúra, Testnevelés és sport, Osztályfőnöki, Országismeret (két tanítási nyelvű képzés), Erkölcstan 4. A választott kerettanterv megnevezése 4

5 A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet kerettanterveket tartalmazó 1. melléklete - Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 2. melléklete - Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára A Kerettanterv által felkínált A és B variációk esetében nevelőtestületünk az alábbiakat választotta: Magyar nyelv és irodalom 5-8. évf. : Ének-zene 1-8. évf.: Kémia 7-8. évf.: Fizika 7-8. évf.: Biológia 7-8. évf.: Technika 7. évf.: A variáció A variáció B variáció B variáció A variáció A variáció A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet kerettanterveket tartalmazó 2. melléklete - Kerettanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi oktatáshoz 4. melléklete - Kerettanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5. Óraszámok évfolyamonként és tantárgyanként 5

6 Kötött óraszám Szabadon tervezhető Heti óraszám Éves óraszám Kötött óraszám Szabadon tervezhető Heti óraszám Éves óraszám Kötött óraszám Szabadon tervezhető Heti óraszám Éves óraszám Kötött óraszám Szabadon tervezhető Heti óraszám Éves óraszám Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola HELYI TANTERV 2013/2014-től 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Tantárgy/évfolyam Magyar nyelv és irodalom 7 1,5 8, Matematika Idegen nyelv 0,5 0, ,5 1, Erkölcstan Környezetismeret ,5 1, Ének-zene Vizuális kultúra Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Összesen Szabadon tervezhető keret Óraszám a szabadon választott kerettel Rendelkezésre álló órakeret

7 Kötött óraszám Szabadon tervezhető Heti óraszám Éves óraszám Kötött óraszám Szabadon tervezhető Heti óraszám Éves óraszám Kötött óraszám Szabadon tervezhető Heti óraszám Éves óraszám Kötött óraszám Szabadon tervezhető Heti óraszám Éves óraszám Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola HELYI TANTERV 2013/2014-től 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Tantárgy/évfolyam Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek (normál) Idegen nyelvek (emelt) Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Erkölcstan Természetismeret Biológia Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Hon- és népismeret Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Osztályfőnöki Összesen (normál)

8 Kötött óraszám Szabadon tervezhető Heti óraszám Éves óraszám Kötött óraszám Szabadon tervezhető Heti óraszám Éves óraszám Kötött óraszám Szabadon tervezhető Heti óraszám Éves óraszám Kötött óraszám Szabadon tervezhető Heti óraszám Éves óraszám Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola HELYI TANTERV 2013/2014-től 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Tantárgy/évfolyam Összesen (emelt) Szabadon tervezhető keret Rendelkezésre álló órakeret

9 Kötelező óra Szabadon tervezhető órakeret Két tanítási nyelvű időkeret Összes Kötelező óra Szabadon tervezhető órakeret Két tanítási nyelvű időkeret Összes Kötelező óra Szabadon tervezhető órakeret Két tanítási nyelvű időkeret Összes Kötelező óra Szabadon tervezhető órakeret Két tanítási nyelvű időkeret Összes Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola HELYI TANTERV 2013/2014-től A két tanítási nyelvű program óraszámai (alsó tagozat) 1.évfolyam 2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Idegennyelv Matematika Erkölcstan Környezetismeret magyarul ,5 1,5 angolul 0,5 0,5 0,5 0,5 Ének-zene magyarul angolul Vizuális kultúra Technika, életvitel és gyakorlat angolul Testnevelés és sport magyarul angolul KÖTÖTT ÖSSZES ,5 28, Angol nyelven megtartott órák 8 8 7,5 7,5 9

10 Kötelező óra Szabadon tervezhető órakeret Két tanítási nyelvű időkeret Összes Kötelező óra Szabadon tervezhető órakeret Két tanítási nyelvű időkeret Összes Kötelező óra Szabadon tervezhető órakeret Két tanítási nyelvű időkeret Összes Kötelező óra Szabadon tervezhető órakeret Két tanítási nyelvű időkeret Összes Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola HELYI TANTERV 2013/2014-től A két tanítási nyelvű program óraszámai (felső tagozat) 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Idegennyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Erkölcstan Természetismeret magyarul angolul Biológia Fizika Kémia Földrajz magyarul 1 1 angolul Ének-zene Vizuális kultúra Hon és népismeret 1 1 Informatika angolul Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport magyarul angolul 1 1 Osztályfőnöki

11 Kötelező óra Szabadon tervezhető órakeret Két tanítási nyelvű időkeret Összes Kötelező óra Szabadon tervezhető órakeret Két tanítási nyelvű időkeret Összes Kötelező óra Szabadon tervezhető órakeret Két tanítási nyelvű időkeret Összes Kötelező óra Szabadon tervezhető órakeret Két tanítási nyelvű időkeret Összes Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola HELYI TANTERV 2013/2014-től A két tanítási nyelvű program óraszámai (felső tagozat) 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Tantárgy Országismeret angolul KÖTÖTT ÖSSZES Angol nyelven megtartott órák

12 5. Tanórán kívüli foglalkozások rendszere Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. A tanórán kívüli foglalkozásokat óráig szervezzük Tanórán kívüli foglalkozások: tanulókörök, szakkörök, korrepetálások, fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozó foglalkozások, csoportos szabadidős foglalkozások (közösségi játékok, kézművesség, kulturális foglalkozások, sport stb.), iskolai sportkör, iskolai sportkör a mindennapos testnevelés megvalósítására (Nkt. 27. (11) ) énekkar, gyógytestnevelés, hittan. A választott tanórán kívüli foglalkozás (pl. énekkar, szakkör) esetén annak látogatása egész tanévre kötelező. Felmentést tanév közben a szülő írásbeli indoklása alapján az intézményvezető adhat. Kötelező tanórán kívüli foglalkozásokról (pl. sportkör mindennapos testnevelés) csak a jogszabályokban meghatározott esetekben adhat felmentést az intézményvezető Egyéb tanítási órán kívüli foglalkozások: A versenyeken (szaktárgyi, művészeti, sport) való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A tanulók intézményi, kerületi, városi és országos meghirdetésű, valamint egyéb szervezetek, egyesületek (MATEGYE Alapítvány, Mozaik Kiadó, TITOK stb.) által szervezett egyéni, csoportos és levelezős versenyeken vehetnek részt szaktanári felkészítést igénybe véve. A tanulók versenyeredményeikért az iskolában jutalmat, dicséretet kaphatnak. Tanulóink szervezett formában (tanórán), illetve egyénileg is használhatják a könyvtárat, igénybe vehetik szolgáltatásait saját szabályzata alapján. Kulturális rendezvényeken (színház-, mozi-, múzeumlátogatás) való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fedezik. Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen 12

13 tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól és oktatási intézményekről. Külföldi utazások az igazgató engedélyével és pedagógus vezetésével a szülők anyagi hozzájárulásával szervezhetők. A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. Tanulmányi kirándulás a tanulók szüleinek beleegyezésével és anyagi hozzájárulásával szervezhető. 6. Egyéb programok 6.1. Néptánc, zene- és képzőművészeti oktatás: A Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános Iskola egyes tanszakainak foglalkozásaihoz helyet és segítséget adunk intézményünkben, így saját növendékeink helyben tudják igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat Úszásoktatás: A Hajós Alfréd Tanuszoda által szervezett a szülő által finanszírozott délutáni úszófoglalkozásokra tanulóinkat elengedjük. 7. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján Tankönyvek kiválasztásának elvei: a tankönyvek, tanulmányi segédletek alkalmazkodjanak a tanuló életkori sajátosságaihoz legyen alkalmas a helyi tantervben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítására a tankönyvhöz álljon rendelkezésre segédanyag (munkafüzet, témazáró feladatlapok, tesztek stb.) azonos típusú tankönyvcsalád tanítása felmenő rendszerben megvalósulhasson korszerű, a legújabb kutatási eredményeket is magába foglaló információkat tartalmazzon kivitelezésében legyen tartós, esztétikus, gazdagon illusztrált szerkesztésében legyen logikus, áttekinthető a tankönyvek össztömege feleljen meg a törvényi előírásoknak 13

14 7.2.Egyéb taneszközök (munkafüzet, feladatlap) kiválasztásának elvei: kapcsolódjanak a tananyaghoz, illetve a választott tankönyvhöz; feleljen meg esztétikumban, használhatóságban az életkori sajátosságoknak; biztosítsa a problémafelvetésből kiinduló anyagfeldolgozást, az önálló ismeretszerzést, a felfedezés örömét, a tanult ismeretek alkalmazását; segítse a képességfejlesztést, a készségek kialakítását, a tiszta fogalmak kiépítését, a problémák megjelenítését; motiválja a gyerekeket kiegészítő ismeretek szerzésére; legyen korszerű, kövesse a változásokat; lehetőleg több tantárgyban is, illetve egy tantárgyon belül több témakörben is felhasználható legyen. A kötelezően előírt tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában) írásban tájékoztatjuk. Mindezek beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége A tankönyvek térítésmentes igénybevétele A Knt. 46. (5) bekezdése alapján 1-8. évfolyamig az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. A térítésmentes tankönyv-ellátást első alkalommal a tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani. Az ingyenes tankönyvek tartós tankönyveknek minősülnek, az iskolai könyvtár tulajdonát képezik, melyeket éves használatra kölcsönöznek a tanulók, a tanév végén ezeket mindenki köteles a könyvtár számára visszaszolgáltatni. Két tanítási nyelvű képzés A két tanítási nyelvű osztályok tanulói által használt két tannyelvű jegyzetek költségei a gyermek iskolába íratásakor tett előzetes nyilatkozat alapján a szülőt terhelik. 8. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok évfolyam feladatai Az alapfokú nevelés-oktatás alsó tagozatos szakasza: Az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. 14

15 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket. Szokásokat alakít ki. Magatartási normákat, szabályokat közvetít. Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat. A gyermek jellemét formálva elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását. Segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociáliskulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak. Fejleszti a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot. Megalapozza a reális önértékelést. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói tevékenységekre épít. A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és bánásmóddal szolgálja évfolyam feladatai Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza: Szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz nevelő-oktató munkáját. A tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődését, fejlesztését állítja a középpontba. Együtt neveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra. Fejleszti a nevelési célok elérését támogató érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatására. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését Egységesség és differenciálás a nevelési-oktatási folyamatban A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes oktatást. 15

16 Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. A differenciált egyéni és csoportos eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, megszüntetését. A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő integrált oktatásuk. Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés. A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző módosulásait. Egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba Kulcskompetenciák az 1-4. évfolyamon Anyanyelvi kommunikáció A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi élményeit, olvasmányainak tartalmát. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő olvasására. Képes a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek megértésére és értelmezésére. Idegen nyelvi kommunikáció A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, hogy más országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és jelenetekhez kötődnek. Matematikai kompetencia A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben és a síkban tájékozódni. El tud végezni egyszerű méréseket, az eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult matematikai algoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. 16

17 Tud fejben számolni 100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, felismer egyszerű logikai kapcsolatokat. Természettudományos és technikai kompetencia Kialakul a tanuló érdeklődése a szűkebb környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése iránt. Képessé válik a természeti világ alapvető jelenségeinek felismerésére, egyszerű törvényszerűségek meglátására. Képes arra, hogy egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket végezzen el pontos utasítások alapján. Felismeri a közvetlen környezet védelmének fontosságát, és törekszik a helyes magatartásminták követésére. Digitális kompetencia Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Szociális és állampolgári kompetencia Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással együttműködni velük. Elfogadja a közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik a környezete megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés kialakulásához. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében. Megérti, hogy felelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes előre látni cselekedetei egyes kockázatait. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A tanulónak fejlődik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását, elmondását segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra, ritmusos és énekes rögtönzésekre, szerepjátékokra. A hatékony, önálló tanulás A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A tanulás iránti attitűdje pozitív. Tanári segítséggel képes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a sok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Képes kisebb segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére Kulcskompetenciák az 5-8. évfolyamon Anyanyelvi kommunikáció A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerinti újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. 17

18 Képes ismert tartalmú szövegeket biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott szöveg lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Korosztályának megfelelő módon részt vesz az infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Törekszik az olvasható és pontosan értelmezhető írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes rövidebb szövegek összegyűjtésére, rendezésére. Képes egyes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására. Idegen nyelvi kommunikáció A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, ami tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a tudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Matematikai kompetencia A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére. A tanuló képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására. Természettudományos és technikai kompetencia A tanuló már képes felismerni a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb technológiai folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza az alapvető tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudása és megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit értelmezni is tudja. Felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, belátja, hogy erőforrásaink döntően végesek, és ezeket körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Digitális kompetencia A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a tanórán kívüli tanulási tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. 18

19 Egyre nagyobb biztonsággal és mind önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által biztosított információkat, akár megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban képes összeállítani prezentációkat, beszámolókat. Felismeri az elektronikus kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról származó tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz. Szociális és állampolgári kompetencia A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az állampolgársághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa választott közösségekben. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései következményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvező lehetőségeket és élni azokkal. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában.. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus, képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Törekszik környezete esztétikus kialakítására és annak megőrzésére. Képes szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. Alakulóban van önálló ízlése, és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, alakításában is. A hatékony, önálló tanulás A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. 19

20 Képes a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen A fejlesztés területei nevelési célok A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban a kulcskompetenciákban megjelenő ismeretekkel, képességekkel, attitűdökkel egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma. A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein és valósulnak meg a köznevelés folyamatában: beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba; tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi tanterve szerint; tematizálják az alsó tagozaton a tanítói munkát, felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az osztályfőnöki órák témaköreit; témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretekben folyó egyéb iskolai foglalkozások, programok számára. 20

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz nevelő-oktató

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. Az intézmény adatai... 5 4. Küldetésnyilatkozat... 7 5. Nevelési program... 8 5.1. Pedagógiai

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013.

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013. Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szent Margit Gimnáziumának Helyi tanterve 2013. 1 I. RÉSZ- ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Bevezetés 3 II. AZ ISKOLA TANTÁRGYI RENDSZERE, ÓRATERVE 1. Tantárgyi struktúra és

Részletesebben

Helyi tanterv. Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani.

Helyi tanterv. Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani. Helyi tanterv Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani. (W.D.Hitt: A mestervezető) Tartalomjegyzék 1. Választott kerettanterv... 5

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK, FELADATOK... 2 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK NEVELÉSI CÉLOK... 2 KULCSKOMPETENCIÁK, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS... 5 EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS... 7 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK... 8 MAGYAR

Részletesebben

Kerettanterv. Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola. Célok, feladatok. Fejlesztési területek nevelési célok

Kerettanterv. Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola. Célok, feladatok. Fejlesztési területek nevelési célok Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola Célok, feladatok A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth. Pál Általános Iskolájának Pedagógiai programja 2004-2012

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth. Pál Általános Iskolájának Pedagógiai programja 2004-2012 A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Pedagógiai programja 2004-2012 Iskolánk hitvallása Iskolánk - az egykori községi iskola hagyományainak folytatója - a

Részletesebben

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni szűréssel. Célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTŐ PROGRAM

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTŐ PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTŐ PROGRAM 2014 Oldal 1 A Helyi tantervben a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását készítettük el. Ehhez Az emberi erőforrás miniszterének 32/2012. (X. 8.) EMMI

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben