Alapító szerv neve és címe: Körmend Város Önkormányzata; 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító szerv neve és címe: Körmend Város Önkormányzata; 9900 Körmend, Szabadság tér 7."

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés Intézményünk arculata, jellemzői A beszámolási időszak jelentősebb eseményei, adatok Szakmai, módszertani rendezvényeink, tevékenységeink, eredményeink Munkaközösségeink tevékenysége Gazdálkodás Összegzés - jellemzőink... 26

2 1. Bevezetés Az intézmény neve: Somogyi Béla Általános Iskola Székhelye, címe: 9900 Körmend, Thököly u. 29/a Tagintézménye: Somogyi Béla Általános Iskola Magyarszecsődi Tagiskolája Címe: 9912 Magyarszecsőd, Fő u Az intézmény típusa: általános iskola OM azonosító: Évfolyamainak száma: nyolc Alapító szerv neve és címe: Körmend Város Önkormányzata; 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Alapításának éve intézménytörténeti szempontból: 1974 Alapítás ideje: Irányító szerve, székhelye: Körmend Város Önkormányzata Képviselő testülete 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Az intézményfenntartó társulás neve: Körmendi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Az intézményfenntartó társulás tagjai: Körmend város önkormányzata (gesztor). Döröske, Egyházashollós, Katafa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nagymizdó, Pinkamindszent, Szarvaskend, Vasalja, községek önkormányzatai. 1

3 2. Intézményünk arculata, jellemzői Iskolánk jellemzői: az alsó évfolyamok sikeres alapozó munkája (írás, olvasás, számolás) az informatika, angol és német nyelvek oktatása testnevelés, szakági sportfoglalkozások, sporttevékenység technikai, művészeti, könyvtári tevékenységek iskolai szabadidős programok, bel és külföldre szervezett kirándulások. A jellemzők alapján fogalmaztuk meg intézményünk mottóját : az 1 4. évfolyamok alapozó munkájával írni, olvasni, számolni tudó emberek a sportos jelleg megtartásával egészséges emberek az informatika, a német és angol nyelvek oktatásával a világban és a világgal kommunikálni tudó, az önálló ismeretszerzés képességével rendelkező emberek felnevelésében veszünk részt a magunk eszközeivel; A művészeti, technikai, könyvtári és szabadidős foglalkozások, kirándulások megszervezésével a gyerekek személyiségének kiteljesedését segítjük. Iskolánk célja: tanulóink képességeiknek megfelelő középiskolát találjanak maguknak. Intézményünkben minden megtalálható, ami egy iskolában fontos: tágas belső terek; szabadtéri sportpályák; játszóudvar; könyvtár; szaktantermek; sportcsarnok; uszoda. Szaktantermeink: nyelvi labor, három számítástechnika terem, rajz, fotó, ének és technika termek, fejlesztő terem, természettudományi előadó, könyvtár, szabadidős termek. A világhálóhoz csatlakoztatott számítógéppel felszerelt iskolai könyvtár közel állományegységgel, technikai eszközökkel, elektronikus dokumentumokkal segíti diákjaink munkáját. A következő tanórán kívüli és választható tanórai foglalkozások lehetőségeivel élhetnek tanulóink: idegen nyelvek (német, angol); számítástechnika; sportfoglalkozások; művészeti szakkörök, technikai tevékenységek; magyar, matematika szakkörök; egyéni foglalkozások. Minden diákunk úszásoktatásban részesül. Labdarúgás, torna, kosárlabda, úszás sportágakban folyik szakági munka. Tanulóink labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, vívás sportágakban folytatnak versenyszerűen sporttevékenységet, edzéseket. Az idegen nyelvek oktatása 1-8. évfolyamig tart tól sikeresen készítünk fel tehetséges tanulókat alap és középfokú nyelvvizsgára német nyelvből. Az Ausztriába szervezett rendszeres kirándulások a nyelv gyakorlását biztosítják. Angol nyelvet tanuló gyermekeink számára a től biztosítjuk a nyelvvizsgára felkészülés lehetőségét. A számítógépes hálózat segítségével is elmélyíthetik tudásukat a gyerekek. Diákjaink 3. évfolyamtól tanulhatják a számítógép kezelését. Ötödik osztálytól tanórákon minden tanulónk megismeri a különböző programok és az Internet használatát áprilisától ECDL vizsgaközpontként működünk. Az ECDL bizonyítvány megszerzését érdeklődő, tehetséges diákjaink számára biztosítjuk. 2

4 Művészeti nevelésünk színterei: városi, iskolai rendezvényeken fellépő énekkarunk, ének terem, a néprajzi gyűjteménynek helyet adó, elektromos égetőkemencével felszerelt rajzterem, fotólabor. A mindennapokban való eligazodást, a kézügyességet fejlesztik: technikai foglalkozásaink, technika termünk. A korszerű technikai eszközökkel, szertárral ellátott természettudományi előadó a fizikai, kémiai kísérletek terepe. Diáknap, tanulmányi, sportversenyek, kirándulások, táborozások kulturális rendezvények színesítik az iskolai életet. Tanulóink iskolarádiót működtetnek. Diákönkormányzat Iskolai és iskolán kívüli programjaink lebonyolítását a diákönkormányzat tagjai, az önkormányzat munkáját segítő pedagógus és az osztályfőnökök, a szabadidős programokért felelős tanár, napközis csoportvezetők koordinálják. Az önkormányzat hasznos javaslatokkal támogatja az intézményi rendezvények összeállítását. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok eredményes ellátása érdekében gyermek és ifjúságvédelmi felelősünk kapcsolatot tart fenn a társintézményekkel, a szülőkkel, osztályfőnökökkel, a városi önkormányzat gyermekjóléti szolgálatával, a Gyámhatósággal, a városi Rendőrkapitánysággal. Az iskola szabadidő szervezője munkája során kapcsolatban áll a város közművelődési intézményeivel, segíti az iskolában folyó pályaválasztási tevékenységet. Szülői szervezet tevékenykedik iskolánkban. A szülők közösségének a "Tehetséggondozás gyermekeinkért" alapítvány életében, szabadidős rendezvényeink szervezésében, támogatásában jut fontos szerep. Szakmai munkánk elismerését jelenti, hogy külső gyakorlóhelyként működik iskolánk. A Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának és a Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának végzős hallgatói teljesítik nálunk iskolai gyakorlataik egy részét. Intézményünkben rendezzük a Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny egyik Vas megyei fordulóját. Somogyi Béla Általános Iskola Magyarszecsődi Tagiskolája Iskolánkban családias légkört teremtünk, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ezt a törekvésünket nagymértékben segíti az osztályok alacsony létszáma. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyermekekből. Iskolánk elsősorban a szülőkkel és az Önkormányzatokkal ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt vesz a három község életében. A nevelést és oktatást megfelelő arányban ötvöző családias iskola működését biztosítjuk. A létszámadatok erényünkké segítik tenni: a személyközpontúságot, az esélyegyenlőséget, a biztos alapműveltségi szintre épülő tudást. 3

5 A nevelésben fő értékként kezeljük: a felelősségérzetet, a becsületességet, az emberséges magatartást minden körülményben. Kiemelt oktatási céljaink biztosítják, hogy a tanulók: jó kommunikációs készséggel, önálló véleményalkotás képességével, jó fizikai állóképesség mellett, egészségesen, természetszerető és környezetóvó diákként folytathassák tanulmányaikat. Vállaljuk a jó értelemben vett konzervatív oktatási értékekre és struktúrára épített falusi iskola képét. Fontos számunkra, hogy diákjaink érezzék, nem csak tanulni járnak iskolánkba, hanem ez egyben második otthonuk is, ahol kötelességeik mellett jogaik is vannak. A napközis csoport feladatai: Gyermekközpontú, otthont pótló, derűs, nyugodt és szeretetteljes légkört biztosítsunk. Megismertetni a gyerekekkel a különböző tanulási technikákat, melyek segítségével képesek az önálló ismeretszerzésre. Olyan feladattudat kialakítása, mely helyes időtervezéssel optimális munkavégzést eredményez. A házi feladatot minden tanuló a megértés szintjén elsajátítsa, és az írásbeli feladatokat a tanóra végére maradéktalanul elkészítse. A tanulók megismerjék és alkalmazni tudják az alapvető illemszabályokat. A nevelési és oktatási célok megvalósítását a következő tanítási órán kívüli tevékenységek segítik: Szakkörök: informatika, német, kézműves, úszás; versenyek, vetélkedők; tanulmányi kirándulások; szabadidős foglalkozások; hit- és vallásoktatás. Az intézmény hagyományainak megfelelő programok: versenyek: Kis vakond tanodája, internetes tanulmányi verseny, mesevetélkedő, sportvetélkedők ünnepi műsorok, emlékműsorok a községekben, idősek napja, anyák napja, falusi gyermeknap szervezése, évszakokhoz kapcsolódó rendezvények, farsang, nyílt nap, közlekedéssel kapcsolatos foglalkozások a körzeti megbízott segítségével, szabadtéri tanórák évszakokhoz illeszkedő kézműves foglalkozások, színházlátogatások, iskolai gyermeknap, tanulmányi kirándulás, papírgyűjtés. Hagyományos programjainkon kívül a következő rendezvényekkel bővült a két tanév: 2010/2011. tanév Iskolaújság a negyedikesek szerkesztésében havi rendszerességgel Matematika és magyar irodalom tantárgyakból bemutató tanítás az Apáczai Kiadó szervezésében. Elvégeztük a kötelező feladatokat, amelyeket a TIOP pályázattal kapcsolatban előírtak. 2011/2012. tanév Megírtuk két SNI tanuló pedagógiai jellemzését, kötelező felülvizsgálatuk megtörtént. Elküldtük a Generali Biztosító által kiírt rajzpályázatra tanulóink munkáit. Utolsó tanítási napon kézműves foglalkozást tartottunk, melyen tanulóink megismerkedhettek a bőrözés és a batikolás alapjaival. 4

6 Külső kapcsolataink Az iskolai munka megfelelő szintű irányítása, az eredményes oktató nevelőmunka érdekében intézményünk állandó, rendszeres munkakapcsolatban áll intézményekkel, szervezetekkel. Az intézmény fenntartójával korrekt kapcsolata van iskolánknak. Szoros, jó együttműködés alakult ki az iskolavezetés, a szülői szervezet, az alapítvány és a pedagógusok, osztályfőnökök között. Ez az iskolai programok szervezését segíti. A Nyugat magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központjával végzett együttes munka szakmai tevékenységünket erősíti. Az Apáczai Kiadóval a tankönyvrendelés révén évek óta tartjuk a kapcsolatot ban bázisiskola lettünk. A kiadó több szakmai rendezvényt, tanfolyamot szervezett, szervez intézményünkben. A város óvodáival történő együttműködés keretében tanítóink rendszeresen találkoznak az óvónőkkel, ők szintén viszonozzák a látogatást. Az általános iskolákkal a képzések, versenyek lebonyolításában tartjuk a kapcsolatot. Középiskolai kapcsolataink továbbtanulási, pályaválasztási tevékenységünket segítik. A művelődési, kulturális intézményekkel együttműködve tartalmas programokat tudunk szervezni diákjaink számára. (múzeum és könyvtárlátogatások, kiállítások, mozi, kulturális bemutatók, színház). Intézményünk a történelmi egyházakkal együttműködve biztosítja az iskolai hitoktatás feltételeit. A Gyermekorvosi és Védőnői Szolgálattal tanévenként meghatározott munkaterv alapján működünk együtt. Ennek alapján történik a védőoltások, orvosi vizsgálatok, szűrővizsgálatok, a továbbtanulással kapcsolatos és az egészségnevelési feladatok ellátása. A Rendőrkapitányságtól segítséget kapunk a közlekedési ismeretek oktatásához. A tűz és munkavédelemmel kapcsolatos feladataink ellátását a tűzoltósággal és a Vasi Vesta tűzvédelmi szakszolgáltatóval kialakított együttműködés biztosítják. A városi sportegyesületekkel az utánpótlás-nevelés területén alakult eredményes kapcsolat. A megyei és a helyi sajtó, rádió, a Városi Televízió tudósít rendezvényeinkről. A városban működő vállalkozók támogatják iskolai rendezvényeinket, programjainkat és alapítványunk működéséhez is segítséget nyújtanak. 5

7 2.1. A beszámolási időszak jelentősebb eseményei, adatok 2010/2011 A Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás intézményeinek informatikai fejlesztése című pályázat keretén belül 29 számítógéppel bővült gépparkunk, 10 tantermünkbe interaktív tábla, projektor, notebook került. A vezeték nélküli hálózatunka bővítettük. Magyarszecsődi tagiskolánkba 2 interaktív tábla, projektor, notebook került. Négy asztali számítógéppel, vezeték nélküli hálózattal és szavazócsomaggal bővült az intézmény technikai háttere. További informatikai fejlesztésként 4 db notebookkal, 1 db lézernyomtatóval, 1 db színes lézernyomtatóval bővítettük számítástechnikai eszközeinket. Az uszodai hajszárítókat lecseréltük. Folytattuk az iskola bejáratának szépítését, és az intézmény másik udvarának átalakítását. 2011/2012 A Legyen élmény a tanulás partnerségben gyermekeink nem formális és informális tanulásért című pályázat tevékenységeit szerveztük meg. Foglalkozásaink: Somogyi úszó és labdarúgó kupák, vers és mesemondó verseny alsó tagozatosoknak, A mi világunk vetélkedő felső tagozatosoknak, könyvtári kavalkád, ismerkedés más könyvtárakkal, karácsonyi, húsvéti játszóházak, madarak és fák napja, gyermeknap. Megtörtént a beázó lapostető vízszigetelésének javítása. 2012/2013 Igy is lehet tanulni együttműködés gyermekeink kulturális tudásának erősítéséért című pályázat rendezvényeinek megvalósítása. Felújítottuk, átrendeztük az uszodai öltözőket. Informatikai eszközállományunkat bővítettük új monitorokkal, nyomtatóval. Az Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat előkészítése megtörtént. Pedagógiai megújulás és partnerség a kompetenciák fejlesztéséért a körmendi Somogyi Béla Általános Iskolában címmel pályáztunk az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív program támogatási rendszeréhez. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 97. (14) bekezdése értelmében december 31 ig felülvizsgáljuk a pedagógiai programunkat, annak érdekében, hogy a kerettantervről szóló jogszabály, valamint a törvény rendelkezéseinek megfeleljen. 6

8 Továbbtanulási adatok 2010/2011. tanév végzős tanulóink száma: 49 fő. Vas megyében 48 diákunk, a megyén kívül 1 tanulónk folytatta tanulmányait. Iskola Létszám Gimnázium 23 Szakközép és szakképző 26 Körmenden 24 diákunk tanult tovább. Iskola Létszám Gimnázium 15 Szakközép és szakképző /2012. tanév végzős tanulóink száma: 48 fő. Vas megyében 45 diákunk, a megyén kívül 3 tanulónk folytatta tanulmányait. Iskola Létszám Gimnázium 13 Szakközép és szakképző 35 Körmenden 22 diákunk tanult tovább. Iskola Létszám Gimnázium 10 Szakközép és szakképző 12 A továbbtanuláshoz kapcsolódó feladatok Nevelő oktató munkánkkal abban segítjük tanulóinkat, hogy mindenki a képességeinek megfelelő középfokú iskolában tanulhasson tovább. Ebben a tevékenységben a szaktanárok munkája mellett kiemelkedő jelentőségű az osztályfőnökök szerepe. Továbbtanulás előtt álló tanulóinknak, szüleiknek az érintett osztályfőnökök segítségével továbbítjuk az információkat. Iskolánkban választást segítő tájékoztatókat, a beiskolázáshoz kapcsolódó értekezleteket tartunk a középiskolák képviselőinek részvételével. A pályaválasztási rendezvényeken, kiállításokon, képzési vásárokon részt veszünk, üzem és gyárlátogatásokat tesznek diákjaink, pályaorientációs héten ismerkedhetnek meg a különböző szakmákkal. Az Útjelző című kiadványhoz minden tanulónk hozzájut. A felvételi eljárás szabályaival, a középfokú felvételi eljárás lebonyolításának ütemezési időpontjaival megismertetjük a tanulókat és szüleiket. Az osztályfőnökök szervezik a középiskolai nyílt napokon való részvételt, a tanulók orvosi, alkalmassági vizsgálatait az iskolai védőnővel együttműködve bonyolítják le. Az osztályfőnökök a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának kérésére elkészítik a 8. osztályosok továbbtanulási szándékfelmérését. A feldolgozott szándékfelmérés ismeretében a diákok és szüleik reálisan látják az iskola és a szakmacsoport választás esélyeit. 7

9 Szervezeti ábra Igazgató Igazgatóhelyettes Tagintézmény - vezető Gazdasági ügyintéző Munkaközösségek vezetői Pedagógusok és iskolai Pedagógusok dolgozók Iskolai dolgozók Munkaközösségeink Alsó tagozat; humán, nyelv, tudomány; művészet, technika, tudomány; napközi; osztályfőnöki; testnevelés; magyarszecsődi intézményegység szakmai közössége. Dolgozói létszám A központi intézményben 35 pedagógus tevékenykedik. Nevelő oktató munkánkat 1 gazdasági ügyintéző, 1 iskolatitkár a városi általános iskolák élelmezési feladatainak ellátásával, 2 uszodamester, 5 hivatalsegéd támogatja. Magyarszecsődi Intézményegységünkben 3 pedagógus kollégánk dolgozik, két félállású nevelő oktató munkát segítő alkalmazott: 1 hivatalsegéd, 1 konyhai dolgozó végez munkát az iskolában. Tanulói létszám 2011/2012. tanév 2012/2013. tanév Osztály Létszám Napközis csoport 6 +2 tanulószoba+1 Létszám Osztály Létszám Napközis csoport 6+2 tanulószoba+1 Létszám

10 2.2. Szakmai, módszertani rendezvényeink, tevékenységeink, eredményeink év Magyarszecsődi Tagiskolánkban az Apáczai Kiadóval együttműködve bemutató órákat szerveztünk matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. Bemutattuk, hogy összevont osztályokban is lehet eredményesen tanulni, gyermekközpontúan tanítani. A kisebb létszámú csoportok kiválóan alkalmasak az ismeretszerzésre. Az órák után a Faluházban a XXI. század oktatási módszerét, az interaktív tananyagokat mutatta be a kiadó szakreferense. Vitaindító előadást, beszélgetést tartottunk a kisiskolák létjogosultságáról. Szakmai munkánk elismerését jelentette, hogy Tóth Anikó iskolánk tanítója, munkaközösség vezetője a GENIUS APÁCZAI DIPLOMA DÍJ BRONZ fokozatát vehette át Budapesten. A Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás intézményeinek informatikai fejlesztése című projektzáró rendezvényére került sor intézményünkben. A tájékoztató után 8. osztályos diákjaink a gyakorlatban mutatták be a digitális tananyagok használatát, új lehetőségeinket matematika, biológia foglalkozásokon. A természetismeret tanítása az interaktív tananyagok segítségével, címmel szakmai módszertani napot szerveztünk. Három osztály három bemutató óra: 3. osztályban környezetismeret, 6. osztályban természetismeret, 7. osztályban földrajz tantárgyakból tartottunk foglalkozásokat. Az óraelemzéseket az Apáczai Kiadó tankönyvszerzői moderálták év Tankönyvrendelési tájékoztatót szerveztünk intézményünkben. Megrendeztük a Zrínyi Ilona országos Matematikaverseny Vas megyei fordulóját. Az Örségi Nemzeti Park munkatársa előadást tartott nyolcadik osztályos tanulóinknak. Szó esett az élőhelytípusokról, a kiemelt védett értékekről, a természetvédelmi célokról, sor került a Természetvédelmi Őrszolgálat tevékenységének bemutatására. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével a Dobd a kosárba! program megvalósítása céljából. Az együttműködés célja a sportág népszerűsítése, rendszeres kosárlabda foglalkozások szervezése az 1. és 2. osztályos gyerekeknek. Az Apáczai Kiadó ZENIT 41 APÁCZAI DIPLOMA DÍJ ARANY fokozatát kapta Simon István intézményünk tanára. Intézményi nyílt nap diákjaink szüleinek, hozzátartozóinak az iskola mindennapi tevékenységét, nevelő oktató munkánkat ismerhették meg az érdeklődők a tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon 9

11 Továbbképzés Pedagógusaink rendszeres résztvevői a szakmai képzéseknek. Felkészült, naprakész tudással rendelkező nevelőtestület oldja meg a nevelési oktatási feladatokat. A szakmai képzések területei év A könyvtárpedagógia módszertana 1 fő. Az Excel és a Power Point alkalmazási lehetőségei a pedagógus munkájában 1 fő. Kémia szakterület 1 fő év Okleveles angoltanár mesterképzés 1 fő. Gyakorlatvezető mentortanár 1 fő. Az ismerethordozók szerepe a tanítási gyakorlat és módszertani kultúra fejlesztésében 1 fő. Az anyanyelvi nevelés jelenléte a különböző műveltségi területeken 1 fő. Kémia szakterület 1 fő. Gyógyúszás, rehabilitáció, paraúszás 1 fő. A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének és digitális taneszközeinek használata a tanítás tanulás folyamatában alapszintű modell 2 fő. Interaktív tábla használata a gyakorlatban 30 fő év Okleveles angoltanár mesterképzés 1 fő. Kémia szakterület 1 fő. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség Kölyökatlétika Programjának megvalósítási lehetőségei a mindennapos testnevelés keretében az általános iskola alsó tagozatában 1 fő. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 1 fő. Európai Uniós Ismeretek tananyag digitalizációja szakvizsgázott pedagógus 2 fő. Diákjaink kiemelkedő tanulmányi és sporteredményei Tanulmányi sikerek 2010/2011 Országos helyezések Bod Péter Könyvtárhasználati vetélkedő 7 8. évfolyam 4, 7. helyezések Curie Matematika emlékverseny 9, 13. helyezések London Bridge angol nyelvi verseny 9. helyezés Bendegúz országos vetélkedő Történelem Angol Matematika 2. helyezés 13. helyezés 33. helyezés 10

12 Megyei helyezések Bod Péter Könyvtárhasználati vetélkedő 5 6. évfolyam 1, 4. helyezések 7 8. évfolyam 1. helyezés Német nyelvi verseny 7. évfolyam 7, 8. helyezések 8. évfolyam 2, 4. helyezések Történelem 7 8. évfolyam 3. helyezés Teleki Pál földrajz földtan verseny 7. évfolyam 3, 4. helyezések 8. évfolyam 8. helyezés Nyelvész verseny 3. évfolyam 2. helyezés Vasi Géniusz tehetséggondozó program Matematika 2. helyezés Közlekedési ismeretek verseny 4. évfolyam 5. helyezés 7. évfolyam 4. helyezés 8. évfolyam 4. helyezés Kerékpáros Iskola Kupa Kerékpáros Iskola Kupa 5. helyezés Csecsemőgondozási és ápolási vetélkedő 4. helyezés Zrínyi Ilona/Gordiusz matematikaverseny 3. évfolyam egyéni 13. helyezés, csapat 6. helyezés 6. évfolyam egyéni 17. helyezés, csapat 10. helyezés 7. évfolyam egyéni 18. helyezés, csapat 7. helyezés Apáczai Kiadó komplex természettudományi vetélkedő 4. helyezés Területi helyezések Curie matematika emlékverseny 5. évfolyam 1, 2, 4. helyezések 6. évfolyam 2, 4. helyezések 7. évfolyam 3, 4, 5. helyezések 8. évfolyam 1, 3, 4. helyezések 11

13 Elsősegélynyújtó vetélkedő 7. évfolyam csapat 2. helyezés Csecsemőgondozási és ápolási vetélkedő 1. helyezés Egészségnevelési vetélkedő 3. helyezés Regionális helyezések Informatika 7 8. évfolyam csapat 4. helyezés Kistérségi helyezések Matematika 5. évfolyam 5, 8. helyezések 6. évfolyam 1, 6. helyezések 7. évfolyam 1, 5. helyezések 8. évfolyam 3, 4. helyezések Alapfokú szóbeli német nyelvvizsga bizonyítvány: 4 tanuló Európai Számítógép használói Jogosítvány: 23 tanuló Sportsikerek 2010/2011 Országos helyezések Duatlon diákolimpia 4. helyezés Kosárlabda Gyermek Kadett Serdülő 3. helyezés 8. helyezés 9. helyezés Úszás diákolimpia 4x50 leány gyorsváltó Hátúszás 100 méter Mellúszás 50 és 100 méter Gyorsúszás 100 méter 12. helyezés 13. helyezés 14,18. helyezések 20. helyezés Megyei helyezések Duatlon diákolimpia Kosárlabda diákolimpia 1. helyezés 3. helyezés 12

14 Úszás diákolimpia Mellúszás 50 és 100 méter 4x50 leány gyorsváltó Hátúszás 100 méter Gyorsúszás 100 méter 1, 2, helyezések 1, 3. helyezések 1, 3. helyezések 1, 3. helyezések Terematlétika Tömött labda dobás Magasugrás Többkörös futás Ötös ugrás Sprint Csapatverseny 1. helyezés 1, 2, 3. helyezések 1, 4, 6. helyezések 2, 4. helyezések 3. helyezés 3. helyezés Területi helyezések Kosárlabda Területi döntő Kadett Serdülő 1. helyezés 2. helyezés 2. helyezés Tanulmányi sikerek 2011/2012 Országos helyezések Bod Péter Könyvtárhasználati vetélkedő 7 8. évfolyam 1. helyezés Curie Matematika emlékverseny London Bridge angol nyelvi verseny 10. helyezés 2. helyezés Apáczai Kiadó komplex természettudományi vetélkedő egyéni 2. helyezés, csapat 11. helyezés Bendegúz országos vetélkedő történelem 6. helyezés Megyei helyezések Bod Péter Könyvtárhasználati vetélkedő 5 6. évfolyam 1, 11. helyezések 7 8. évfolyam 1, 9. helyezések Történelem 5 6. évfolyam 3. helyezés 7 8. évfolyam 1. helyezés Teleki Pál földrajz földtan verseny 7. évfolyam 6. helyezés 8. évfolyam 2, 7, 10. helyezések 13

15 Apáczai Kiadó komplex természettudományi vetélkedő csapat 2. helyezés 4. évfolyamosok matematika versenye 4. helyezés Zrínyi Ilona/Gordiusz matematikaverseny 4. évfolyam egyéni 3. helyezés 8. évfolyam egyéni 9, 20. helyezések, Nyelvész verseny 3. évfolyam 7. helyezés Közlekedési ismeretek verseny 4. évfolyam 4. helyezés 8. évfolyam 4. helyezés Közlekedésre nevelési verseny 3. évfolyam 8. helyezés Csecsemőgondozási és ápolási vetélkedő 5. helyezés Elsősegélynyújtó vetélkedő 6. helyezés Területi helyezések Curie Matematika emlékverseny 4. évfolyam 1, 2, 3, 4. helyezések 5. évfolyam 4, 5. helyezések 8. évfolyam 3, 4, 5, 6. helyezések Elsősegélynyújtó vetélkedő 1. helyezés Csecsemőgondozási és ápolási vetélkedő 1. helyezés Regionális helyezések Informatika 7 8. évfolyam csapat 2. helyezés A Víz világnapjára szervezett természettudományos vetélkedő 6. helyezés Kistérségi helyezések Matematika 5. évfolyam 3, 5. helyezések 6. évfolyam 1, 6. helyezések 7. évfolyam 4, 5. helyezések 8. évfolyam 1, 2. helyezések 14

16 Alapfokú C típusú német nyelvvizsga bizonyítvány: 4 tanuló Alapfokú C típusú angol nyelvvizsga bizonyítvány: 1 tanuló Európai Számítógép használói Jogosítvány: 18 tanuló Sportsikerek 2011/2012 Országos helyezések Kosárlabda Gyermek Serdülő 1. helyezés 3. helyezés Diákolimpia vívás - tőr II. korcsoport egyéni 7. helyezés Megyei helyezések Duatlon diákolimpia 1. helyezés Úszás diákolimpia Mellúszás 50 és 100 méter 4x50 leány gyorsváltó Hátúszás 100 méter Gyorsúszás 50 és 100 méter Gyorsúszás 50 m fiú Hátúszás 50 m fiú 1, 19. helyezések 3. helyezés 1, 3, 4. helyezések 3, 4, 9, 12, 26. helyezések 19, 20. helyezések 20. helyezés Bolyai Kupa 2. évfolyam gyorsúszás 5. helyezés 3. évfolyam leány mellúszás 2. helyezés 4. évfolyam gyorsúszás 3. helyezés Terematlétika Többkörös futás Tömött labda dobás Magasugrás Ötös ugrás 1, 2. helyezések 1. helyezés 3. helyezés 3. helyezés Kézilabda Területi helyezések 2, 3. helyezések Kosárlabda Gyermek Serdülő Kenguru 1. helyezés 1. helyezés 3. helyezés 15

17 Az Apáczai Kiadó által szervezett értő olvasás felmérés eredményei 2010/2011 Az én ábécém tankönyvhöz készített I. félévi mérés 1. évfolyam Országos átlag 91,29% Kisvárosi iskolák 91,21% Iskolánk osztályai 1.a. 96,63% 1.b. 96,13% Az én ábécém tankönyvhöz készített év végi mérés 1 4. évfolyamok 1. évfolyam Országos átlag 89,96% Kisvárosi iskolák 89,34% Iskolánk osztályai 1.a. 94,23% 1.b. 91,69% 2. évfolyam Országos átlag 76,79% Kisvárosi iskolák 76,06% Iskolánk osztályai 2.a. 87,33% 3. évfolyam Országos átlag 74,26% Kisvárosi iskolák 73,26% Iskolánk osztályai 3.a. 91,85% 3.b. 79,40% 4. évfolyam Országos átlag 79,30% Kisvárosi iskolák 79,02% Iskolánk osztályai 4.a. 83,67% 4.b. 87,75% Országos mérés 8. évfolyam az általános iskola befejezésekor nyújtott tanulói teljesítmények. Matematika Iskolai átlag Országos átlag Városi általános iskolák év Matematika Iskolai átlag Országos átlag Városi általános iskolák év Szövegértés Iskolai átlag Országos átlag Városi általános iskolák év Szövegértés Iskolai átlag Országos átlag Városi általános iskolák év A diákok CSH index alapján várható és tényleges teljesítménye nem különbözik egymástól. 16

18 3. Munkaközösségeink tevékenysége Alsó tagozat Az alsó tagozat legfontosabb feladata az alapkészségek biztos elsajátítása. A munkaközösség a következő intézményi rendezvények szervezője: tanévnyitó ünnepély, óvónők és az első osztályban tanító nevelők tapasztalatcseréje, óralátogatások, mikulás és karácsonyi műsorok a tagiskolával együttműködve, nyílt nap a leendő első osztályosok részére, osztálykirándulások, Anyák napjára osztályonként ünnepi előadások, a kiemelkedő munkát végző tanulók jutalmazása. A szakmai közösség részt vállal az iskolai ünnepségek, rendezvények lebonyolításában (gesztenye és tökfesztivál, adventi vásár, farsang, nyílt délelőtt és délután, kulturális bemutató, gyermek- és sportnap, játszóházak). Tanulóink a városi rendezvények rendszeres szereplői. Humán, idegen nyelv, tudomány munkaközösség Könyvtár Éves feladatok időrendi sorrendben: A nyáron érkezett dokumentumok feldolgozása A legfontosabb kézikönyvek, friss folyóiratok elhelyezése a tanáriban. Kézikönyvek, oktatási segédletek kölcsönzése a kollégáknak. A könyvtár éves feladattervének, programtervének elkészítése. A tanulók beiratkozása Tartós tankönyvek könyvtári állományba vétele Benevezés a Jonatán Első Országos Könyvmolyképző levelezős versenyébe. Éves könyvtári statisztika elkészítése Könyvtárhasználati órák megtervezése, megtartása A következő évi folyóirat-rendelés elkészítése, elküldése Anyaggyűjtés az aktuális műsorokhoz Tankönyvek, oktatási segédletek selejtezése, selejtezési jegyzék elkészítése Mesevetélkedők feladatainak összeállítása az alsó tagozatosok számára, munkájuk értékelése, jutalmazása Könyvtári háziverseny, a továbbjutók felkészítése a megyei és az országos fordulókra. A kollégák folyamatos tájékoztatása az újonnan beszerzett dokumentumokról Pályázatok figyelése, megfelelő lehetőség esetén a pályázat elkészítése A kikölcsönzött könyvtári dokumentumok begyűjtése a tanévek végén. Olvasók száma: Minden pedagógus kolléga tagja a könyvtárnak. A es tanévben 277 tanuló iratkozott be, ez a tanulók 72 %-a, a következő tanévben 270 tanuló iratkozott be, ez a tanulók 70%-a. Ez csak a beiratkozott létszám, tanórákon, foglalkozásokon minden tanuló használja a könyvtár állományát. Kölcsönzési adatok: A kölcsönzött kötetek száma 1684, illetve 2321 kötet volt. A helyben használati esetek száma is nőtt. A es tanévben 8851 alkalom, a es tanévben 9507 alkalom. Könyvtári órák A es tanévben összesen 91 foglalkozás volt a könyvtárban, ebből 38 könyvtárismereti óra, 51szakóra és 3 egyéb foglalkozás. A es tanévben összesen 67 foglalkozás történt, ebből 39 könyvtárismereti óra, 25 szakóra és 3 egyéb foglalkozás. 17

19 Német nyelv Német nyelvet tanuló diákjainknak mindkét évben szerveztünk kirándulásokat Ausztriába nyelvgyakorlás, szórakozás céljából. Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink a német nyelvet ne csak az iskolában tanulják, a legjobbak ne csak a tanulmányi versenyeken és nyelvvizsgákon bizonyíthassanak, hanem német nyelvterületen, így a szomszédos Ausztriában játék, szórakozás, vásárlás, múzeumlátogatás alkalmával kipróbálhassák nyelvtudásukat. Ennek érdekében szerveztük meg a kirándulásokat dec. 4-én iskolánkból 42 tanuló utazott Bécsbe. A Természettudományi Múzeumban megcsodálhatták többek között a willendorfi és a galgenbergi Vénusz világhírű szobrocskákat, kősókristályokat a lengyelországi Wieliczkából, meteoritokat a naprendszer mechanikai modelljén, dinoszaurusz csontvázakat. Elbűvölte a gyerekeket a Stephansdom gazdagsága, az utcai élőszobrok, az esti fények látványa. A Rathaus előtti nagy karácsonyi vásárban minden tanulónk kipróbálhatta nyelvtudását, amikor vásárolt és euróval fizetett május, szeptember a tanulóink által kedvelt ausztriai Märchenparkban töltöttünk el 1-1 egész napot felső tagozatos diákjainkkal szórakozás, nyelvgyakorlás céljából májusában szintén az ausztriai Meseparkban gyakorolhatták tanulóink német nyelvtudásukat szeptember 22 én Lutzmannsburgban, a Sonnentherme nevű fürdőben töltöttek el egy egész napot felsős tanulóink szórakozás, nyelvgyakorlás céljából. Az alsó tagozat évfolyamaiban rendelkezésünkre álló digitális tananyagok sokat segítenek tanulóinknak az ismeretek elmélyítésében. A beszámolási időszakban német nyelvű műsorokat, játékokat adtak elő alsós tanulóink az iskolánkba látogató szülőknek, óvodásoknak. Advent alkalmából iskolai ünnepségeinken tanítványainkkal német nyelvű dalokkal, versekkel szerepeltek diákjaink. A 7. és 8. évfolyamokból 16 diákunk vett részt a Nyugat magyarországi Egyetem által indított Vasi Géniusz tehetségfejlesztő programban. Angol nyelv A különböző szintű vetélkedőkön való részvétel mellett tanulóink rendszeresen és eredményesen szerepeltek a helyi gimnázium által meghirdetett nyelvi versenyeken. Magyar nyelv és irodalom A szakterület az iskolai műsorok megrendezéséhez nyújtott segítséget, városi ünnepségekhez kapcsolódó előadások megszervezésében, összeállításában vettek részt a nevelők. Színházi előadásokra vitték a gyerekeket. Tanulóink Miért szeretem Körmendet? címmel fogalmazásokat készítettek, sokuk írása megjelent a Körmend az én városom című kiadványban. Diákjaink rendszeres résztvevői voltak a könyvtár és a gimnázium által meghirdetett versenyeknek. Természetismeret, biológia, földrajz, történelem Honismereti vetélkedőt szerveztek: Körmendtől az Őrségig címmel. Együttműködtek az Őrségi Nemzeti Parkkal. Bemutató órákkal természettudományi napot tartottak a térség pedagógusainak. 18

20 Osztályfőnöki munkaközösség Az osztályfőnökök az iskolai nevelőmunka központi szereplői, irányítói, összehangolói. Tanulóink személyiségének sokoldalú fejlesztését tervszerűen kialakított nevelési rendszerrel, egymásra épített nevelési tartalmakkal valósítják meg. A munkaközösség feladatai: Az osztályfőnökök tevékenységének összehangolása Ügyviteli / adminisztrációs teendők ellátása Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása Közvetlen nevelőmunka Az iskolai célok, programok megvalósulásának segítése Kapcsolatok: Intézményi munkaközösségek Iskolai Szülői Szervezet Diákönkormányzat Szabadidő-felelős Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Nevelési Tanácsadó Okmányiroda Orvosi rendelő, fogászati rendelő Rendőrkapitányság Polgári Védelmi Kirendeltség Kistérségi Társulás Munkaszervezete Állandó tevékenységek: Továbbképzések, folyamatos önképzés Kapcsolattartás az osztályban tanító kollégákkal Részvétel a nyílt délelőtt programjában Szülői értekezletek megtartása, kapcsolat a szülőkkel, tájékoztatás Iskolai műsorok, rendezvények összeállítása, lebonyolítása Osztálykirándulások, táborok, szabadidős, kulturális programok szervezése Nevelői ügyelet Diákügyelet megszervezése osztályos tanulók részvételével Hetesek, ügyeletesek munkájának ellenőrzése Orvosi, fogorvosi vizsgálatok, oltások lebonyolításának segítése A 8. osztályosok továbbtanulásával kapcsolatos teendők, nyílt napok szervezése a középiskolákba, részvétel a Pályaválasztási vásáron, kiállításon, üzemlátogatások Együttműködés a Szülői Szervezettel szülői értekezletek; fogadóórák; tájékoztatás; szülői bál szervezésének segítése; részvétel a választmányi üléseken A munkaközösség koordinálta a Százforintos gyűjtőakciót amelyet az iszapkatasztrófa áldozataivá vált családok megsegítésére indítottak. 19

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése

2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése 2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése Az intézmény küldetése Iskolánknak az a rendeltetése, hogy átadja a műveltséget és ezáltal a személyiség teljes formálódásán munkálkodjék.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV Munkaközösség tagjai: Törökné Ofella Katalin(matematika) Nagy Péter(matematika,számítástechnika) Czeroczkiné Greman Andrea(matematika,földrajz)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit Szeged, Gutenberg u. 11. 6722 Igazgató: Dr. Marschalek Norbert

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu Iskolánk programja az elsõ osztályba készülõ gyerekeknek és szüleiknek Nov. Ismerkedés az iskolával: óvodás csoportok részvétele Dec. 7. Mikulás ünnepség: óvodás csoportok részvételével Dec. 10. Luca napi

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben