Alapító szerv neve és címe: Körmend Város Önkormányzata; 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító szerv neve és címe: Körmend Város Önkormányzata; 9900 Körmend, Szabadság tér 7."

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés Intézményünk arculata, jellemzői A beszámolási időszak jelentősebb eseményei, adatok Szakmai, módszertani rendezvényeink, tevékenységeink, eredményeink Munkaközösségeink tevékenysége Gazdálkodás Összegzés - jellemzőink... 26

2 1. Bevezetés Az intézmény neve: Somogyi Béla Általános Iskola Székhelye, címe: 9900 Körmend, Thököly u. 29/a Tagintézménye: Somogyi Béla Általános Iskola Magyarszecsődi Tagiskolája Címe: 9912 Magyarszecsőd, Fő u Az intézmény típusa: általános iskola OM azonosító: Évfolyamainak száma: nyolc Alapító szerv neve és címe: Körmend Város Önkormányzata; 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Alapításának éve intézménytörténeti szempontból: 1974 Alapítás ideje: Irányító szerve, székhelye: Körmend Város Önkormányzata Képviselő testülete 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Az intézményfenntartó társulás neve: Körmendi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Az intézményfenntartó társulás tagjai: Körmend város önkormányzata (gesztor). Döröske, Egyházashollós, Katafa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nagymizdó, Pinkamindszent, Szarvaskend, Vasalja, községek önkormányzatai. 1

3 2. Intézményünk arculata, jellemzői Iskolánk jellemzői: az alsó évfolyamok sikeres alapozó munkája (írás, olvasás, számolás) az informatika, angol és német nyelvek oktatása testnevelés, szakági sportfoglalkozások, sporttevékenység technikai, művészeti, könyvtári tevékenységek iskolai szabadidős programok, bel és külföldre szervezett kirándulások. A jellemzők alapján fogalmaztuk meg intézményünk mottóját : az 1 4. évfolyamok alapozó munkájával írni, olvasni, számolni tudó emberek a sportos jelleg megtartásával egészséges emberek az informatika, a német és angol nyelvek oktatásával a világban és a világgal kommunikálni tudó, az önálló ismeretszerzés képességével rendelkező emberek felnevelésében veszünk részt a magunk eszközeivel; A művészeti, technikai, könyvtári és szabadidős foglalkozások, kirándulások megszervezésével a gyerekek személyiségének kiteljesedését segítjük. Iskolánk célja: tanulóink képességeiknek megfelelő középiskolát találjanak maguknak. Intézményünkben minden megtalálható, ami egy iskolában fontos: tágas belső terek; szabadtéri sportpályák; játszóudvar; könyvtár; szaktantermek; sportcsarnok; uszoda. Szaktantermeink: nyelvi labor, három számítástechnika terem, rajz, fotó, ének és technika termek, fejlesztő terem, természettudományi előadó, könyvtár, szabadidős termek. A világhálóhoz csatlakoztatott számítógéppel felszerelt iskolai könyvtár közel állományegységgel, technikai eszközökkel, elektronikus dokumentumokkal segíti diákjaink munkáját. A következő tanórán kívüli és választható tanórai foglalkozások lehetőségeivel élhetnek tanulóink: idegen nyelvek (német, angol); számítástechnika; sportfoglalkozások; művészeti szakkörök, technikai tevékenységek; magyar, matematika szakkörök; egyéni foglalkozások. Minden diákunk úszásoktatásban részesül. Labdarúgás, torna, kosárlabda, úszás sportágakban folyik szakági munka. Tanulóink labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, vívás sportágakban folytatnak versenyszerűen sporttevékenységet, edzéseket. Az idegen nyelvek oktatása 1-8. évfolyamig tart tól sikeresen készítünk fel tehetséges tanulókat alap és középfokú nyelvvizsgára német nyelvből. Az Ausztriába szervezett rendszeres kirándulások a nyelv gyakorlását biztosítják. Angol nyelvet tanuló gyermekeink számára a től biztosítjuk a nyelvvizsgára felkészülés lehetőségét. A számítógépes hálózat segítségével is elmélyíthetik tudásukat a gyerekek. Diákjaink 3. évfolyamtól tanulhatják a számítógép kezelését. Ötödik osztálytól tanórákon minden tanulónk megismeri a különböző programok és az Internet használatát áprilisától ECDL vizsgaközpontként működünk. Az ECDL bizonyítvány megszerzését érdeklődő, tehetséges diákjaink számára biztosítjuk. 2

4 Művészeti nevelésünk színterei: városi, iskolai rendezvényeken fellépő énekkarunk, ének terem, a néprajzi gyűjteménynek helyet adó, elektromos égetőkemencével felszerelt rajzterem, fotólabor. A mindennapokban való eligazodást, a kézügyességet fejlesztik: technikai foglalkozásaink, technika termünk. A korszerű technikai eszközökkel, szertárral ellátott természettudományi előadó a fizikai, kémiai kísérletek terepe. Diáknap, tanulmányi, sportversenyek, kirándulások, táborozások kulturális rendezvények színesítik az iskolai életet. Tanulóink iskolarádiót működtetnek. Diákönkormányzat Iskolai és iskolán kívüli programjaink lebonyolítását a diákönkormányzat tagjai, az önkormányzat munkáját segítő pedagógus és az osztályfőnökök, a szabadidős programokért felelős tanár, napközis csoportvezetők koordinálják. Az önkormányzat hasznos javaslatokkal támogatja az intézményi rendezvények összeállítását. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok eredményes ellátása érdekében gyermek és ifjúságvédelmi felelősünk kapcsolatot tart fenn a társintézményekkel, a szülőkkel, osztályfőnökökkel, a városi önkormányzat gyermekjóléti szolgálatával, a Gyámhatósággal, a városi Rendőrkapitánysággal. Az iskola szabadidő szervezője munkája során kapcsolatban áll a város közművelődési intézményeivel, segíti az iskolában folyó pályaválasztási tevékenységet. Szülői szervezet tevékenykedik iskolánkban. A szülők közösségének a "Tehetséggondozás gyermekeinkért" alapítvány életében, szabadidős rendezvényeink szervezésében, támogatásában jut fontos szerep. Szakmai munkánk elismerését jelenti, hogy külső gyakorlóhelyként működik iskolánk. A Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának és a Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának végzős hallgatói teljesítik nálunk iskolai gyakorlataik egy részét. Intézményünkben rendezzük a Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny egyik Vas megyei fordulóját. Somogyi Béla Általános Iskola Magyarszecsődi Tagiskolája Iskolánkban családias légkört teremtünk, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ezt a törekvésünket nagymértékben segíti az osztályok alacsony létszáma. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyermekekből. Iskolánk elsősorban a szülőkkel és az Önkormányzatokkal ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt vesz a három község életében. A nevelést és oktatást megfelelő arányban ötvöző családias iskola működését biztosítjuk. A létszámadatok erényünkké segítik tenni: a személyközpontúságot, az esélyegyenlőséget, a biztos alapműveltségi szintre épülő tudást. 3

5 A nevelésben fő értékként kezeljük: a felelősségérzetet, a becsületességet, az emberséges magatartást minden körülményben. Kiemelt oktatási céljaink biztosítják, hogy a tanulók: jó kommunikációs készséggel, önálló véleményalkotás képességével, jó fizikai állóképesség mellett, egészségesen, természetszerető és környezetóvó diákként folytathassák tanulmányaikat. Vállaljuk a jó értelemben vett konzervatív oktatási értékekre és struktúrára épített falusi iskola képét. Fontos számunkra, hogy diákjaink érezzék, nem csak tanulni járnak iskolánkba, hanem ez egyben második otthonuk is, ahol kötelességeik mellett jogaik is vannak. A napközis csoport feladatai: Gyermekközpontú, otthont pótló, derűs, nyugodt és szeretetteljes légkört biztosítsunk. Megismertetni a gyerekekkel a különböző tanulási technikákat, melyek segítségével képesek az önálló ismeretszerzésre. Olyan feladattudat kialakítása, mely helyes időtervezéssel optimális munkavégzést eredményez. A házi feladatot minden tanuló a megértés szintjén elsajátítsa, és az írásbeli feladatokat a tanóra végére maradéktalanul elkészítse. A tanulók megismerjék és alkalmazni tudják az alapvető illemszabályokat. A nevelési és oktatási célok megvalósítását a következő tanítási órán kívüli tevékenységek segítik: Szakkörök: informatika, német, kézműves, úszás; versenyek, vetélkedők; tanulmányi kirándulások; szabadidős foglalkozások; hit- és vallásoktatás. Az intézmény hagyományainak megfelelő programok: versenyek: Kis vakond tanodája, internetes tanulmányi verseny, mesevetélkedő, sportvetélkedők ünnepi műsorok, emlékműsorok a községekben, idősek napja, anyák napja, falusi gyermeknap szervezése, évszakokhoz kapcsolódó rendezvények, farsang, nyílt nap, közlekedéssel kapcsolatos foglalkozások a körzeti megbízott segítségével, szabadtéri tanórák évszakokhoz illeszkedő kézműves foglalkozások, színházlátogatások, iskolai gyermeknap, tanulmányi kirándulás, papírgyűjtés. Hagyományos programjainkon kívül a következő rendezvényekkel bővült a két tanév: 2010/2011. tanév Iskolaújság a negyedikesek szerkesztésében havi rendszerességgel Matematika és magyar irodalom tantárgyakból bemutató tanítás az Apáczai Kiadó szervezésében. Elvégeztük a kötelező feladatokat, amelyeket a TIOP pályázattal kapcsolatban előírtak. 2011/2012. tanév Megírtuk két SNI tanuló pedagógiai jellemzését, kötelező felülvizsgálatuk megtörtént. Elküldtük a Generali Biztosító által kiírt rajzpályázatra tanulóink munkáit. Utolsó tanítási napon kézműves foglalkozást tartottunk, melyen tanulóink megismerkedhettek a bőrözés és a batikolás alapjaival. 4

6 Külső kapcsolataink Az iskolai munka megfelelő szintű irányítása, az eredményes oktató nevelőmunka érdekében intézményünk állandó, rendszeres munkakapcsolatban áll intézményekkel, szervezetekkel. Az intézmény fenntartójával korrekt kapcsolata van iskolánknak. Szoros, jó együttműködés alakult ki az iskolavezetés, a szülői szervezet, az alapítvány és a pedagógusok, osztályfőnökök között. Ez az iskolai programok szervezését segíti. A Nyugat magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központjával végzett együttes munka szakmai tevékenységünket erősíti. Az Apáczai Kiadóval a tankönyvrendelés révén évek óta tartjuk a kapcsolatot ban bázisiskola lettünk. A kiadó több szakmai rendezvényt, tanfolyamot szervezett, szervez intézményünkben. A város óvodáival történő együttműködés keretében tanítóink rendszeresen találkoznak az óvónőkkel, ők szintén viszonozzák a látogatást. Az általános iskolákkal a képzések, versenyek lebonyolításában tartjuk a kapcsolatot. Középiskolai kapcsolataink továbbtanulási, pályaválasztási tevékenységünket segítik. A művelődési, kulturális intézményekkel együttműködve tartalmas programokat tudunk szervezni diákjaink számára. (múzeum és könyvtárlátogatások, kiállítások, mozi, kulturális bemutatók, színház). Intézményünk a történelmi egyházakkal együttműködve biztosítja az iskolai hitoktatás feltételeit. A Gyermekorvosi és Védőnői Szolgálattal tanévenként meghatározott munkaterv alapján működünk együtt. Ennek alapján történik a védőoltások, orvosi vizsgálatok, szűrővizsgálatok, a továbbtanulással kapcsolatos és az egészségnevelési feladatok ellátása. A Rendőrkapitányságtól segítséget kapunk a közlekedési ismeretek oktatásához. A tűz és munkavédelemmel kapcsolatos feladataink ellátását a tűzoltósággal és a Vasi Vesta tűzvédelmi szakszolgáltatóval kialakított együttműködés biztosítják. A városi sportegyesületekkel az utánpótlás-nevelés területén alakult eredményes kapcsolat. A megyei és a helyi sajtó, rádió, a Városi Televízió tudósít rendezvényeinkről. A városban működő vállalkozók támogatják iskolai rendezvényeinket, programjainkat és alapítványunk működéséhez is segítséget nyújtanak. 5

7 2.1. A beszámolási időszak jelentősebb eseményei, adatok 2010/2011 A Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás intézményeinek informatikai fejlesztése című pályázat keretén belül 29 számítógéppel bővült gépparkunk, 10 tantermünkbe interaktív tábla, projektor, notebook került. A vezeték nélküli hálózatunka bővítettük. Magyarszecsődi tagiskolánkba 2 interaktív tábla, projektor, notebook került. Négy asztali számítógéppel, vezeték nélküli hálózattal és szavazócsomaggal bővült az intézmény technikai háttere. További informatikai fejlesztésként 4 db notebookkal, 1 db lézernyomtatóval, 1 db színes lézernyomtatóval bővítettük számítástechnikai eszközeinket. Az uszodai hajszárítókat lecseréltük. Folytattuk az iskola bejáratának szépítését, és az intézmény másik udvarának átalakítását. 2011/2012 A Legyen élmény a tanulás partnerségben gyermekeink nem formális és informális tanulásért című pályázat tevékenységeit szerveztük meg. Foglalkozásaink: Somogyi úszó és labdarúgó kupák, vers és mesemondó verseny alsó tagozatosoknak, A mi világunk vetélkedő felső tagozatosoknak, könyvtári kavalkád, ismerkedés más könyvtárakkal, karácsonyi, húsvéti játszóházak, madarak és fák napja, gyermeknap. Megtörtént a beázó lapostető vízszigetelésének javítása. 2012/2013 Igy is lehet tanulni együttműködés gyermekeink kulturális tudásának erősítéséért című pályázat rendezvényeinek megvalósítása. Felújítottuk, átrendeztük az uszodai öltözőket. Informatikai eszközállományunkat bővítettük új monitorokkal, nyomtatóval. Az Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat előkészítése megtörtént. Pedagógiai megújulás és partnerség a kompetenciák fejlesztéséért a körmendi Somogyi Béla Általános Iskolában címmel pályáztunk az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív program támogatási rendszeréhez. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 97. (14) bekezdése értelmében december 31 ig felülvizsgáljuk a pedagógiai programunkat, annak érdekében, hogy a kerettantervről szóló jogszabály, valamint a törvény rendelkezéseinek megfeleljen. 6

8 Továbbtanulási adatok 2010/2011. tanév végzős tanulóink száma: 49 fő. Vas megyében 48 diákunk, a megyén kívül 1 tanulónk folytatta tanulmányait. Iskola Létszám Gimnázium 23 Szakközép és szakképző 26 Körmenden 24 diákunk tanult tovább. Iskola Létszám Gimnázium 15 Szakközép és szakképző /2012. tanév végzős tanulóink száma: 48 fő. Vas megyében 45 diákunk, a megyén kívül 3 tanulónk folytatta tanulmányait. Iskola Létszám Gimnázium 13 Szakközép és szakképző 35 Körmenden 22 diákunk tanult tovább. Iskola Létszám Gimnázium 10 Szakközép és szakképző 12 A továbbtanuláshoz kapcsolódó feladatok Nevelő oktató munkánkkal abban segítjük tanulóinkat, hogy mindenki a képességeinek megfelelő középfokú iskolában tanulhasson tovább. Ebben a tevékenységben a szaktanárok munkája mellett kiemelkedő jelentőségű az osztályfőnökök szerepe. Továbbtanulás előtt álló tanulóinknak, szüleiknek az érintett osztályfőnökök segítségével továbbítjuk az információkat. Iskolánkban választást segítő tájékoztatókat, a beiskolázáshoz kapcsolódó értekezleteket tartunk a középiskolák képviselőinek részvételével. A pályaválasztási rendezvényeken, kiállításokon, képzési vásárokon részt veszünk, üzem és gyárlátogatásokat tesznek diákjaink, pályaorientációs héten ismerkedhetnek meg a különböző szakmákkal. Az Útjelző című kiadványhoz minden tanulónk hozzájut. A felvételi eljárás szabályaival, a középfokú felvételi eljárás lebonyolításának ütemezési időpontjaival megismertetjük a tanulókat és szüleiket. Az osztályfőnökök szervezik a középiskolai nyílt napokon való részvételt, a tanulók orvosi, alkalmassági vizsgálatait az iskolai védőnővel együttműködve bonyolítják le. Az osztályfőnökök a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának kérésére elkészítik a 8. osztályosok továbbtanulási szándékfelmérését. A feldolgozott szándékfelmérés ismeretében a diákok és szüleik reálisan látják az iskola és a szakmacsoport választás esélyeit. 7

9 Szervezeti ábra Igazgató Igazgatóhelyettes Tagintézmény - vezető Gazdasági ügyintéző Munkaközösségek vezetői Pedagógusok és iskolai Pedagógusok dolgozók Iskolai dolgozók Munkaközösségeink Alsó tagozat; humán, nyelv, tudomány; művészet, technika, tudomány; napközi; osztályfőnöki; testnevelés; magyarszecsődi intézményegység szakmai közössége. Dolgozói létszám A központi intézményben 35 pedagógus tevékenykedik. Nevelő oktató munkánkat 1 gazdasági ügyintéző, 1 iskolatitkár a városi általános iskolák élelmezési feladatainak ellátásával, 2 uszodamester, 5 hivatalsegéd támogatja. Magyarszecsődi Intézményegységünkben 3 pedagógus kollégánk dolgozik, két félállású nevelő oktató munkát segítő alkalmazott: 1 hivatalsegéd, 1 konyhai dolgozó végez munkát az iskolában. Tanulói létszám 2011/2012. tanév 2012/2013. tanév Osztály Létszám Napközis csoport 6 +2 tanulószoba+1 Létszám Osztály Létszám Napközis csoport 6+2 tanulószoba+1 Létszám

10 2.2. Szakmai, módszertani rendezvényeink, tevékenységeink, eredményeink év Magyarszecsődi Tagiskolánkban az Apáczai Kiadóval együttműködve bemutató órákat szerveztünk matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. Bemutattuk, hogy összevont osztályokban is lehet eredményesen tanulni, gyermekközpontúan tanítani. A kisebb létszámú csoportok kiválóan alkalmasak az ismeretszerzésre. Az órák után a Faluházban a XXI. század oktatási módszerét, az interaktív tananyagokat mutatta be a kiadó szakreferense. Vitaindító előadást, beszélgetést tartottunk a kisiskolák létjogosultságáról. Szakmai munkánk elismerését jelentette, hogy Tóth Anikó iskolánk tanítója, munkaközösség vezetője a GENIUS APÁCZAI DIPLOMA DÍJ BRONZ fokozatát vehette át Budapesten. A Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás intézményeinek informatikai fejlesztése című projektzáró rendezvényére került sor intézményünkben. A tájékoztató után 8. osztályos diákjaink a gyakorlatban mutatták be a digitális tananyagok használatát, új lehetőségeinket matematika, biológia foglalkozásokon. A természetismeret tanítása az interaktív tananyagok segítségével, címmel szakmai módszertani napot szerveztünk. Három osztály három bemutató óra: 3. osztályban környezetismeret, 6. osztályban természetismeret, 7. osztályban földrajz tantárgyakból tartottunk foglalkozásokat. Az óraelemzéseket az Apáczai Kiadó tankönyvszerzői moderálták év Tankönyvrendelési tájékoztatót szerveztünk intézményünkben. Megrendeztük a Zrínyi Ilona országos Matematikaverseny Vas megyei fordulóját. Az Örségi Nemzeti Park munkatársa előadást tartott nyolcadik osztályos tanulóinknak. Szó esett az élőhelytípusokról, a kiemelt védett értékekről, a természetvédelmi célokról, sor került a Természetvédelmi Őrszolgálat tevékenységének bemutatására. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével a Dobd a kosárba! program megvalósítása céljából. Az együttműködés célja a sportág népszerűsítése, rendszeres kosárlabda foglalkozások szervezése az 1. és 2. osztályos gyerekeknek. Az Apáczai Kiadó ZENIT 41 APÁCZAI DIPLOMA DÍJ ARANY fokozatát kapta Simon István intézményünk tanára. Intézményi nyílt nap diákjaink szüleinek, hozzátartozóinak az iskola mindennapi tevékenységét, nevelő oktató munkánkat ismerhették meg az érdeklődők a tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon 9

11 Továbbképzés Pedagógusaink rendszeres résztvevői a szakmai képzéseknek. Felkészült, naprakész tudással rendelkező nevelőtestület oldja meg a nevelési oktatási feladatokat. A szakmai képzések területei év A könyvtárpedagógia módszertana 1 fő. Az Excel és a Power Point alkalmazási lehetőségei a pedagógus munkájában 1 fő. Kémia szakterület 1 fő év Okleveles angoltanár mesterképzés 1 fő. Gyakorlatvezető mentortanár 1 fő. Az ismerethordozók szerepe a tanítási gyakorlat és módszertani kultúra fejlesztésében 1 fő. Az anyanyelvi nevelés jelenléte a különböző műveltségi területeken 1 fő. Kémia szakterület 1 fő. Gyógyúszás, rehabilitáció, paraúszás 1 fő. A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének és digitális taneszközeinek használata a tanítás tanulás folyamatában alapszintű modell 2 fő. Interaktív tábla használata a gyakorlatban 30 fő év Okleveles angoltanár mesterképzés 1 fő. Kémia szakterület 1 fő. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség Kölyökatlétika Programjának megvalósítási lehetőségei a mindennapos testnevelés keretében az általános iskola alsó tagozatában 1 fő. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 1 fő. Európai Uniós Ismeretek tananyag digitalizációja szakvizsgázott pedagógus 2 fő. Diákjaink kiemelkedő tanulmányi és sporteredményei Tanulmányi sikerek 2010/2011 Országos helyezések Bod Péter Könyvtárhasználati vetélkedő 7 8. évfolyam 4, 7. helyezések Curie Matematika emlékverseny 9, 13. helyezések London Bridge angol nyelvi verseny 9. helyezés Bendegúz országos vetélkedő Történelem Angol Matematika 2. helyezés 13. helyezés 33. helyezés 10

12 Megyei helyezések Bod Péter Könyvtárhasználati vetélkedő 5 6. évfolyam 1, 4. helyezések 7 8. évfolyam 1. helyezés Német nyelvi verseny 7. évfolyam 7, 8. helyezések 8. évfolyam 2, 4. helyezések Történelem 7 8. évfolyam 3. helyezés Teleki Pál földrajz földtan verseny 7. évfolyam 3, 4. helyezések 8. évfolyam 8. helyezés Nyelvész verseny 3. évfolyam 2. helyezés Vasi Géniusz tehetséggondozó program Matematika 2. helyezés Közlekedési ismeretek verseny 4. évfolyam 5. helyezés 7. évfolyam 4. helyezés 8. évfolyam 4. helyezés Kerékpáros Iskola Kupa Kerékpáros Iskola Kupa 5. helyezés Csecsemőgondozási és ápolási vetélkedő 4. helyezés Zrínyi Ilona/Gordiusz matematikaverseny 3. évfolyam egyéni 13. helyezés, csapat 6. helyezés 6. évfolyam egyéni 17. helyezés, csapat 10. helyezés 7. évfolyam egyéni 18. helyezés, csapat 7. helyezés Apáczai Kiadó komplex természettudományi vetélkedő 4. helyezés Területi helyezések Curie matematika emlékverseny 5. évfolyam 1, 2, 4. helyezések 6. évfolyam 2, 4. helyezések 7. évfolyam 3, 4, 5. helyezések 8. évfolyam 1, 3, 4. helyezések 11

13 Elsősegélynyújtó vetélkedő 7. évfolyam csapat 2. helyezés Csecsemőgondozási és ápolási vetélkedő 1. helyezés Egészségnevelési vetélkedő 3. helyezés Regionális helyezések Informatika 7 8. évfolyam csapat 4. helyezés Kistérségi helyezések Matematika 5. évfolyam 5, 8. helyezések 6. évfolyam 1, 6. helyezések 7. évfolyam 1, 5. helyezések 8. évfolyam 3, 4. helyezések Alapfokú szóbeli német nyelvvizsga bizonyítvány: 4 tanuló Európai Számítógép használói Jogosítvány: 23 tanuló Sportsikerek 2010/2011 Országos helyezések Duatlon diákolimpia 4. helyezés Kosárlabda Gyermek Kadett Serdülő 3. helyezés 8. helyezés 9. helyezés Úszás diákolimpia 4x50 leány gyorsváltó Hátúszás 100 méter Mellúszás 50 és 100 méter Gyorsúszás 100 méter 12. helyezés 13. helyezés 14,18. helyezések 20. helyezés Megyei helyezések Duatlon diákolimpia Kosárlabda diákolimpia 1. helyezés 3. helyezés 12

14 Úszás diákolimpia Mellúszás 50 és 100 méter 4x50 leány gyorsváltó Hátúszás 100 méter Gyorsúszás 100 méter 1, 2, helyezések 1, 3. helyezések 1, 3. helyezések 1, 3. helyezések Terematlétika Tömött labda dobás Magasugrás Többkörös futás Ötös ugrás Sprint Csapatverseny 1. helyezés 1, 2, 3. helyezések 1, 4, 6. helyezések 2, 4. helyezések 3. helyezés 3. helyezés Területi helyezések Kosárlabda Területi döntő Kadett Serdülő 1. helyezés 2. helyezés 2. helyezés Tanulmányi sikerek 2011/2012 Országos helyezések Bod Péter Könyvtárhasználati vetélkedő 7 8. évfolyam 1. helyezés Curie Matematika emlékverseny London Bridge angol nyelvi verseny 10. helyezés 2. helyezés Apáczai Kiadó komplex természettudományi vetélkedő egyéni 2. helyezés, csapat 11. helyezés Bendegúz országos vetélkedő történelem 6. helyezés Megyei helyezések Bod Péter Könyvtárhasználati vetélkedő 5 6. évfolyam 1, 11. helyezések 7 8. évfolyam 1, 9. helyezések Történelem 5 6. évfolyam 3. helyezés 7 8. évfolyam 1. helyezés Teleki Pál földrajz földtan verseny 7. évfolyam 6. helyezés 8. évfolyam 2, 7, 10. helyezések 13

15 Apáczai Kiadó komplex természettudományi vetélkedő csapat 2. helyezés 4. évfolyamosok matematika versenye 4. helyezés Zrínyi Ilona/Gordiusz matematikaverseny 4. évfolyam egyéni 3. helyezés 8. évfolyam egyéni 9, 20. helyezések, Nyelvész verseny 3. évfolyam 7. helyezés Közlekedési ismeretek verseny 4. évfolyam 4. helyezés 8. évfolyam 4. helyezés Közlekedésre nevelési verseny 3. évfolyam 8. helyezés Csecsemőgondozási és ápolási vetélkedő 5. helyezés Elsősegélynyújtó vetélkedő 6. helyezés Területi helyezések Curie Matematika emlékverseny 4. évfolyam 1, 2, 3, 4. helyezések 5. évfolyam 4, 5. helyezések 8. évfolyam 3, 4, 5, 6. helyezések Elsősegélynyújtó vetélkedő 1. helyezés Csecsemőgondozási és ápolási vetélkedő 1. helyezés Regionális helyezések Informatika 7 8. évfolyam csapat 2. helyezés A Víz világnapjára szervezett természettudományos vetélkedő 6. helyezés Kistérségi helyezések Matematika 5. évfolyam 3, 5. helyezések 6. évfolyam 1, 6. helyezések 7. évfolyam 4, 5. helyezések 8. évfolyam 1, 2. helyezések 14

16 Alapfokú C típusú német nyelvvizsga bizonyítvány: 4 tanuló Alapfokú C típusú angol nyelvvizsga bizonyítvány: 1 tanuló Európai Számítógép használói Jogosítvány: 18 tanuló Sportsikerek 2011/2012 Országos helyezések Kosárlabda Gyermek Serdülő 1. helyezés 3. helyezés Diákolimpia vívás - tőr II. korcsoport egyéni 7. helyezés Megyei helyezések Duatlon diákolimpia 1. helyezés Úszás diákolimpia Mellúszás 50 és 100 méter 4x50 leány gyorsváltó Hátúszás 100 méter Gyorsúszás 50 és 100 méter Gyorsúszás 50 m fiú Hátúszás 50 m fiú 1, 19. helyezések 3. helyezés 1, 3, 4. helyezések 3, 4, 9, 12, 26. helyezések 19, 20. helyezések 20. helyezés Bolyai Kupa 2. évfolyam gyorsúszás 5. helyezés 3. évfolyam leány mellúszás 2. helyezés 4. évfolyam gyorsúszás 3. helyezés Terematlétika Többkörös futás Tömött labda dobás Magasugrás Ötös ugrás 1, 2. helyezések 1. helyezés 3. helyezés 3. helyezés Kézilabda Területi helyezések 2, 3. helyezések Kosárlabda Gyermek Serdülő Kenguru 1. helyezés 1. helyezés 3. helyezés 15

17 Az Apáczai Kiadó által szervezett értő olvasás felmérés eredményei 2010/2011 Az én ábécém tankönyvhöz készített I. félévi mérés 1. évfolyam Országos átlag 91,29% Kisvárosi iskolák 91,21% Iskolánk osztályai 1.a. 96,63% 1.b. 96,13% Az én ábécém tankönyvhöz készített év végi mérés 1 4. évfolyamok 1. évfolyam Országos átlag 89,96% Kisvárosi iskolák 89,34% Iskolánk osztályai 1.a. 94,23% 1.b. 91,69% 2. évfolyam Országos átlag 76,79% Kisvárosi iskolák 76,06% Iskolánk osztályai 2.a. 87,33% 3. évfolyam Országos átlag 74,26% Kisvárosi iskolák 73,26% Iskolánk osztályai 3.a. 91,85% 3.b. 79,40% 4. évfolyam Országos átlag 79,30% Kisvárosi iskolák 79,02% Iskolánk osztályai 4.a. 83,67% 4.b. 87,75% Országos mérés 8. évfolyam az általános iskola befejezésekor nyújtott tanulói teljesítmények. Matematika Iskolai átlag Országos átlag Városi általános iskolák év Matematika Iskolai átlag Országos átlag Városi általános iskolák év Szövegértés Iskolai átlag Országos átlag Városi általános iskolák év Szövegértés Iskolai átlag Országos átlag Városi általános iskolák év A diákok CSH index alapján várható és tényleges teljesítménye nem különbözik egymástól. 16

18 3. Munkaközösségeink tevékenysége Alsó tagozat Az alsó tagozat legfontosabb feladata az alapkészségek biztos elsajátítása. A munkaközösség a következő intézményi rendezvények szervezője: tanévnyitó ünnepély, óvónők és az első osztályban tanító nevelők tapasztalatcseréje, óralátogatások, mikulás és karácsonyi műsorok a tagiskolával együttműködve, nyílt nap a leendő első osztályosok részére, osztálykirándulások, Anyák napjára osztályonként ünnepi előadások, a kiemelkedő munkát végző tanulók jutalmazása. A szakmai közösség részt vállal az iskolai ünnepségek, rendezvények lebonyolításában (gesztenye és tökfesztivál, adventi vásár, farsang, nyílt délelőtt és délután, kulturális bemutató, gyermek- és sportnap, játszóházak). Tanulóink a városi rendezvények rendszeres szereplői. Humán, idegen nyelv, tudomány munkaközösség Könyvtár Éves feladatok időrendi sorrendben: A nyáron érkezett dokumentumok feldolgozása A legfontosabb kézikönyvek, friss folyóiratok elhelyezése a tanáriban. Kézikönyvek, oktatási segédletek kölcsönzése a kollégáknak. A könyvtár éves feladattervének, programtervének elkészítése. A tanulók beiratkozása Tartós tankönyvek könyvtári állományba vétele Benevezés a Jonatán Első Országos Könyvmolyképző levelezős versenyébe. Éves könyvtári statisztika elkészítése Könyvtárhasználati órák megtervezése, megtartása A következő évi folyóirat-rendelés elkészítése, elküldése Anyaggyűjtés az aktuális műsorokhoz Tankönyvek, oktatási segédletek selejtezése, selejtezési jegyzék elkészítése Mesevetélkedők feladatainak összeállítása az alsó tagozatosok számára, munkájuk értékelése, jutalmazása Könyvtári háziverseny, a továbbjutók felkészítése a megyei és az országos fordulókra. A kollégák folyamatos tájékoztatása az újonnan beszerzett dokumentumokról Pályázatok figyelése, megfelelő lehetőség esetén a pályázat elkészítése A kikölcsönzött könyvtári dokumentumok begyűjtése a tanévek végén. Olvasók száma: Minden pedagógus kolléga tagja a könyvtárnak. A es tanévben 277 tanuló iratkozott be, ez a tanulók 72 %-a, a következő tanévben 270 tanuló iratkozott be, ez a tanulók 70%-a. Ez csak a beiratkozott létszám, tanórákon, foglalkozásokon minden tanuló használja a könyvtár állományát. Kölcsönzési adatok: A kölcsönzött kötetek száma 1684, illetve 2321 kötet volt. A helyben használati esetek száma is nőtt. A es tanévben 8851 alkalom, a es tanévben 9507 alkalom. Könyvtári órák A es tanévben összesen 91 foglalkozás volt a könyvtárban, ebből 38 könyvtárismereti óra, 51szakóra és 3 egyéb foglalkozás. A es tanévben összesen 67 foglalkozás történt, ebből 39 könyvtárismereti óra, 25 szakóra és 3 egyéb foglalkozás. 17

19 Német nyelv Német nyelvet tanuló diákjainknak mindkét évben szerveztünk kirándulásokat Ausztriába nyelvgyakorlás, szórakozás céljából. Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink a német nyelvet ne csak az iskolában tanulják, a legjobbak ne csak a tanulmányi versenyeken és nyelvvizsgákon bizonyíthassanak, hanem német nyelvterületen, így a szomszédos Ausztriában játék, szórakozás, vásárlás, múzeumlátogatás alkalmával kipróbálhassák nyelvtudásukat. Ennek érdekében szerveztük meg a kirándulásokat dec. 4-én iskolánkból 42 tanuló utazott Bécsbe. A Természettudományi Múzeumban megcsodálhatták többek között a willendorfi és a galgenbergi Vénusz világhírű szobrocskákat, kősókristályokat a lengyelországi Wieliczkából, meteoritokat a naprendszer mechanikai modelljén, dinoszaurusz csontvázakat. Elbűvölte a gyerekeket a Stephansdom gazdagsága, az utcai élőszobrok, az esti fények látványa. A Rathaus előtti nagy karácsonyi vásárban minden tanulónk kipróbálhatta nyelvtudását, amikor vásárolt és euróval fizetett május, szeptember a tanulóink által kedvelt ausztriai Märchenparkban töltöttünk el 1-1 egész napot felső tagozatos diákjainkkal szórakozás, nyelvgyakorlás céljából májusában szintén az ausztriai Meseparkban gyakorolhatták tanulóink német nyelvtudásukat szeptember 22 én Lutzmannsburgban, a Sonnentherme nevű fürdőben töltöttek el egy egész napot felsős tanulóink szórakozás, nyelvgyakorlás céljából. Az alsó tagozat évfolyamaiban rendelkezésünkre álló digitális tananyagok sokat segítenek tanulóinknak az ismeretek elmélyítésében. A beszámolási időszakban német nyelvű műsorokat, játékokat adtak elő alsós tanulóink az iskolánkba látogató szülőknek, óvodásoknak. Advent alkalmából iskolai ünnepségeinken tanítványainkkal német nyelvű dalokkal, versekkel szerepeltek diákjaink. A 7. és 8. évfolyamokból 16 diákunk vett részt a Nyugat magyarországi Egyetem által indított Vasi Géniusz tehetségfejlesztő programban. Angol nyelv A különböző szintű vetélkedőkön való részvétel mellett tanulóink rendszeresen és eredményesen szerepeltek a helyi gimnázium által meghirdetett nyelvi versenyeken. Magyar nyelv és irodalom A szakterület az iskolai műsorok megrendezéséhez nyújtott segítséget, városi ünnepségekhez kapcsolódó előadások megszervezésében, összeállításában vettek részt a nevelők. Színházi előadásokra vitték a gyerekeket. Tanulóink Miért szeretem Körmendet? címmel fogalmazásokat készítettek, sokuk írása megjelent a Körmend az én városom című kiadványban. Diákjaink rendszeres résztvevői voltak a könyvtár és a gimnázium által meghirdetett versenyeknek. Természetismeret, biológia, földrajz, történelem Honismereti vetélkedőt szerveztek: Körmendtől az Őrségig címmel. Együttműködtek az Őrségi Nemzeti Parkkal. Bemutató órákkal természettudományi napot tartottak a térség pedagógusainak. 18

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában

Részletesebben

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: 038424 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: 363-1079, 460-0163 e-mail: zugloibenedek@gmail.com

Részletesebben

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA és Alapfokú Művészeti Iskola 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola,

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék ISKOLÁNKRÓL... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelı oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai,

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

Mottó: Két dolgot adhatunk gyermekeinknek, gyökereket és szárnyakat. (közmondás)

Mottó: Két dolgot adhatunk gyermekeinknek, gyökereket és szárnyakat. (közmondás) 1 Mottó: Két dolgot adhatunk gyermekeinknek, gyökereket és szárnyakat. (közmondás) Pedagógiai program Tartalomjegyzék Bevezető Nevelési program 1. Nevelésfilozófia 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben