Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM ) Munkaterv 2014/2015-as tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM 033425) Munkaterv 2014/2015-as tanév"

Átírás

1 Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM ) Munkaterv 2014/2015-as tanév A nevelőtestület véleményezte, elfogadta: Készítette: Jókayné Deák Éva intézményvezető Bajnay Kornél tagintézmény-vezető

2 A 2014/2015-ös tanév munkáját meghatározó jogszabályok, dokumentumok - a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, - a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, - a 35/2014 (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015-es tanév rendjéről, - 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógus előmeneteli rendszeréről, - 17/2014. EMMI rendelet a tankönyvtámogatásról, - a KLIK utasításai, rendeletei, dokumentumai, - alapdokumentumaink (pedagógiai program, helyi tanterv, SZMSZ, házirend). 1. Humánerőforrásunk Móra Petőfi Pedagógus: 66 fő 31 fő A pedagógus állományból: Könyvtáros tanár: 1 fő 1 fő Gyógypedagógus: 1 fő Fejlesztő pedagógus: 1 fő Pszichológus: 1 fő NOKS: 3 fő 2 fő Tanulólétszám, tanulócsoportok számának alakulása: Tanulócsoportok száma: Ebből alsó tagozatos: 16 8 felső tagozatos: 16 7 Napközis csoportok száma: Ebből iskolaotthonos csoport: 16 8 felső tagozaton: 4 2 Tanulószoba: 1 2 Iskolai tanulólétszám: 860 fő 314 fő Összesen: 974 fő Alsó tagozatos tanulók száma: első évfolyam: 124 fő 47 fő második évfolyam: 112 fő 43 fő harmadik évfolyam: 104 fő 38 fő negyedik évfolyam: 105 fő 37 fő Összesen: 445 fő 166 fő 2

3 Felső tagozatos tanulók száma: ötödik évfolyam: 107 fő 36 fő hatodik évfolyam: 103 fő 25 fő hetedik évfolyam: 102 fő 51 fő nyolcadik évfolyam: 103 fő 36 fő Összesen: 415 fő 148 fő Átlagos osztálylétszám: székhelyen 26,9 fő, tagintézményben 21 fő Felhasználható heti időkeretünk Móra Petőfi Heti óratömeg összesen: 1559 óra/hét 733 óra/hét 2. A 2014/2015-ös tanév helyi rendje Szorgalmi idő: szeptember június 15. I. félév vége: január 16. Félévi értesítők kiosztása: január 23-ig Őszi szünet: október Téli szünet: december január 2. Tavaszi szünet: április 2-7. A szorgalmi idő 181 tanítási nap. Iskolai szülői értekezletek: Első félévben: Mórában Petőfiben 1.évfolyam: szeptember szeptember 1. hete 2 4. évfolyam: szeptember szeptember 1. hete 5. évfolyam: szeptember szeptember 2. hete 6-8. évfolyam szeptember szeptember 2. hete SZMK értekezlet Második félévben: Mórában Petőfiben 1-4. évfolyam: január január 4. hete 5-8. évfolyam: január január 4. hete SZMK értekezlet) 3

4 Fogadóórák ideje (kapcsolódó munkaértekezlettel): Mórában Petőfiben november október március december május március május 4. Pedagógusok egyéni fogadóóráinak időpontjáról a szülők az intézmény honlapjáról és hirdetőfaláról tájékozódhatnak. Osztályozó értekezletek ideje: I. félév Mórában Petőfiben 1-8. évfolyam: január évfolyam: január 16. II. félév Mórában Petőfiben 1-8. évfolyam: június évfolyam: június 11. Mórában Petőfiben Félévi értekezlet: január január 29. Tanévzáró értekezlet: június június 29. Vezetőségi ülések: székhelyen: szeptember 16., október 21., november 18., december 16., január 21., február 18., március 17., április 14., május 12. tagintézményben: minden hónap első hétfője Az 5 tanítás nélküli munkanap felhasználása: Mórában Petőfiben 1 nap DÖK nap június 8. DÖK nap április 1. 1 nap nevelési értekezlet nov. 7. nevelési nap október nap szakmai nap május 15. külső h. nevelési nap okt-nov. 1 nap szakmai nap 2015.febr.27. alkotónap szakmai nap május 1 nap Móra-nap március 30. Petőfi nap március 16. Országos Kompetenciamérés: szövegértés, matematika: május 27., idegen nyelv: június 11. DIFER mérés 1. évfolyamon: 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelete szerint 4

5 Netfit mérés: január-május Fakultatív hitoktatás: székhelyünkön minden hét keddjén, tagintézményünkben minden hét hétfőjén vagy keddjén, intézményeink termet biztosítanak a foglalkozásokhoz 5

6 A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola munkaterve 3. Munkaközösségek által javasolt feladatok a 2014/20145-es tanév iskolai munkatervéhez Továbbra is feladat az iskolaudvar szépítése, a balesetveszélyes padok, asztalok cseréje. A Házirend tartalmának és formájának felülvizsgálata, a tanulói dicséretek rendszerének felülvizsgálata évfolyamon az évfolyamgyűlések és a tisztasági őrjárat felülvizsgálata, az évfolyamgyűlések rendszerének átszervezése. Az 1. évfolyamos munkaközösség ajánlja, hogy kerüljön bevezetésre a havi egyszeri fogadóóra és ezt építsük be a tanítással le nem kötött kötelező órákba. Az Öko-programon belül a szelektív hulladékgyűjtésre (flakon- és elemgyűjtés) kiemelt figyelmet fordítsunk. A szülők pedagógusok közötti sokszínű, sokféle kommunikáció lehetőségeinek műhelymunka keretében történő megvitatása (akár nevelési értekezlet). A 7-8. évfolyamos matematika sávok kialakításának eljárásrendje. Intézményi dokumentumok átdolgozása az új helyi tanterveinknek megfelelően a második és hatodik évfolyamon. A mérési anyagaink átdolgozása a kerettanterveinknek megfelelően. A kompetenciamérés eredményeit értékeljük, megbeszéljük, a tapasztaltakat felhasználjuk a további munkánkban. Hatodik évfolyamon heti egy órában matematika, magyar tantárgyakban kompetenciamérésre való felkészülést ajánljuk. A tanulók szövegértési, szövegalkotási matematikai kompetenciáinak fejlesztése minden tantárgy keretei között. Ez kerüljön be a munkaközösségi munkatervekbe. Az idegen nyelvi munkaközösség kezelje kiemelten az idegen nyelvi kompetenciamérésre való felkészülést. A pedagógus továbbképzéseken hallottakról, tanultakról tájékoztatás, belső eszmecserék tartása. A megnövekedett szakmai feladatainkhoz megfelelő munkakörülmények folyamatos biztosítása, a kért igények lehetőségeknek megfelelően. Szükségesnek tartjuk, hogy a külső szakemberek munkakörülményeit javítsuk, elhelyezésükről megfelelő módon gondoskodjunk. A következő tanévben, ha van lehetőség iskolai bútor beszerzésére, elsődlegességet élvez a Tanoda, a Szivárványszoba, a Kisködmön szoba. A mindennapos testnevelés megszervezése a felmenő osztályokban, beépítve a tananyagba. 6

7 Az ÖKO iskola programjának megfelelően az aulában megjeleníteni az ÖKO iskolai jelleget. Az újonnan kialakításra kerülő kondicionáló terem tanórai felhasználása kerüljön be tanmenetekbe. Az iskolánkban folyó egyéni fejlesztő munkába több nevelő bekapcsolódhat, az abban résztvevők köre bővülhet. Különösen a szociális kompetencia területen, mivel több kollégánknak van erről végzettsége. Javasoljuk a tehetséges tanulók fejlesztéséhez tehetség-portfólió illetve Szivárvány-napló beindítását, kipróbálását a bemért gyerekek köréből. 7

8 4. A 2014/2015-ös tanév célkitűzései Fő célkitűzéseink: Nevelési programunkból Fegyelem, munka és viselkedéskultúra, házirend ismerete, betartása Közösségi nevelés közösségi életformák, szociális életviteli kompetenciák fejlesztése, erősítése. Egészségnevelés egészségnevelési programunk működtetése. Prevenciós tevékenységek a káros szenvedélyek ellen. A mindennapos testmozgás és az egészség kapcsolatának tudatosítása. A mindennapos testnevelés bevezetése a 3. és 7. évfolyamon. Környezeti nevelési programunk működtetése. ÖKO iskolai programjaink szervezése, végrehajtása. Helyi tantervünkből A NAT, a kerettanterv és a helyi tanterveinkhez kapcsolódó tanári dokumentumok át- és kidolgozása 2. és 6. évfolyamon. A tanulói kompetenciák fejlesztése. A nagyobb esély biztosítása a HH/HHH-s tanulók számára, az IPR hatékony működtetése. Az SNI-s, BTMN-s tanulók egyéni fejlesztése. Tehetségnevelés. Differenciált képességfejlesztés. Digitális kompetenciák fejlesztése. Egész napos nevelő-oktató munkából adódó feladatok. Szakmai feladatok A szükséges helyi tantervek, tanmenetek elkészítése Alapdokumentumaink felülvizsgálata TÁMOP és a TÁMOP , valamint a TIOP projekt fenntartása. Belső műhelymunkák megerősítése. Honlapfejlesztés (közzétételi lista). OFI kísérleti tankönyveinek szakmai értékelése 8

9 5. Célkitűzéseinkhez kapcsolódó feladataink 5.1.Nevelési programunkból Fegyelem, munka és viselkedéskultúra fejlesztése, házirend ismerete, betartása Feladat Felelős Határidő A diák és felnőtt ügyelet biztosítása. Osztályok ügyeleti rendjének egész évre történő elkészítése. A diákönkormányzat ot segítő nevelő Osztályfőnökök Házirend betartatásának folyamatos ellenőrzése, értékelése. - magatartás, szorgalom havonkénti értékelése Az agresszió elleni fellépés Együttműködési nyilatkozatunk frissítése, újbóli megerősítése. A tanulói hiányzások szigorú ellenőrzése. Az igazolatlan hiányzások esetében a szükséges eljárások lefolytatása a 20/2012. EMMI rendelet szerint. A mulasztások számának csökkenése különösen a HHH-s tanulók esetében. Rongálások megelőzése, a megújult iskola bútorzatának, eszközeinek védelme. Osztályfőnök Szaktanárok Osztályfőnökök, szaktanárok Osztályfőnökök Ifjúságvédelmi felelősök IPR munkacsoportok Osztályfőnökök, szaktanárok szeptember 1. folyamatos folyamatos folyamatos Folyamatos folyamatos 9

10 Közösségi nevelés Boldog születésnapot! Feladat Felelős Határidő A tanórán kívüli iskolai programok szervezése lebonyolítása. Szabadidős team vezetője Tagiskolai DÖK vezetője Igazgató Rendezvényterv szerint Egész napos nevelésoktatás szeptember 9. biztosítása. A diákönkormányzat Diákönkormányzatot Rendezvényterv feladatainak segítése: segítő nevelő szerint - diákparlament Diákönkormányzati szervezése munkaterv - iskolarádió alapján működtetése, - diáknap biztosítása. Iskolai, évfolyam és Osztályfőnökök folyamatos osztályprogramok szervezése a közösségfejlesztés érdekében az alábbiak szervezése: - osztálykirándulások, - kulturális, sport rendezvények - osztályszintű hagyományteremtő, hagyományápoló programok. Napközis csoportok Napközis nevelők folyamatos szabadidős Osztályfőnökök programjainak tervezése, szervezése. Projektterv, foglalkozási tervek elkészítése Évfolyam- Alsós félévente iskolagyűlések munkaközösségvezetők szervezése, tartása az 3-4. évfolyam Nyári táborozások DÖK segítő 2. félév szervezése. nevelők, 10

11 Szülői szervezet, a nevelőtestület és a diákok kapcsolatainak szélesítése és színesítése az alapítványi programok támogatása osztályfőnökök DÖK vezető SZMK összekötők (R)ész-elem munkaközösség - vezető Folyamatos Rendezvényterv szerint Kínáljuk magunkat! programunk továbbvitele Nevelési értekezlet Témája: Jó kommunikáció a szülőkkel Tehetségnevelés feladatainak koordinálása, tehetségteam működtetése Szivárványtehetségportfólió készítés. Részelem Nevelési értekezlet Munkaközösségvezetők Rész-elem munkaközösségvezető Folyamatos A tehetség-team munkaterve szerint Tehetségnap szervezése Team-vezető Közös programok szervezése a tagiskolával: a DÖK által szervezett napokon. DÖK-ot segítő nevelők Folyamatos Ütemterv szerint Rendezvényterv szerint 11

12 Egészségnevelés egészségnevelési program Prevenciós tevékenységek a káros szenvedélyek ellen (dohányzás, kábítószer, alkohol, energiaital) (családi életre nevelés). A mindennapos testmozgás és az egészség kapcsolatának tudatosítása. A mindennapos testnevelés a 3. és 7. évfolyamon. Netfit mérések elvégzése, adminisztrálása (EMMI rendelet szerint) Feladat Felelős Határidő Egészségnevelési napok/hét szervezése. Prevenciós tevékenységek a káros szenvedélyek ellen(alkohol, dohányzás, drog, energiaital) TT munkaközösségvezető Szűrővizsgálatok biztosítása - fogászat, - védőnői szűrések Netfit mérés - fizikai állapot felmérés A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata. Mindennapos testmozgás szakszerű biztosítása - úszásoktatás 6.évfolyam, - játékgyűjtemény használata tanórán és tanórán kívül - játékfoglalkozások Mindennapos testnevelés bevezetése az 3. és 7. évfolyamon Lelki egészségvédelem, mentálhigiénés munka tervszerű folytatás Iskolatitkár Rendezvényterv szerint Folyamatos Beosztás szerint Védőnő Munkaterv szerint TT munkaközösségvezető EMMI rendelet Testnevelést tanító szerint nevelők Alsós munkaközösségvezetők testnevelő tanárok Tanítók, szaktanárok Iskolai mentálhigiénikus folyamatos februármárcius Az iskolapszichológusi Iskolapszicholó- Szeptember 9. 12

13 feladatok ellátása. gus folyamatos Kölyökatlétika program megismertetése a pedagógusokkal, gyerekekkel évfolyamos munkaközösségvezető október 1. Osztály, évfolyam sportdélutánok szervezése a szülőkkel együtt Diáksport Egyesület és az iskola közötti kapcsolattartás az iskolai sport és versenyeztetés területén. Osztályfőnökök alsós mk. vezetők DSE elnök TT munkaközösségvezető Tagintézményvezető Rendezvényterv szerint folyamatos Környezeti nevelés környezeti nevelési program ÖKO-iskola feladataink elvégzése, a diákok öko-szemléletének alakítása. Feladat Felelős Határidő Védnökségi területek újbóli szétosztása, TT munkaközösség szeptember folyamatos folyamatos gondozása Öko- sziget létrehozása TT november Szelektív hulladékgyűjtés tudatosabbá tétele. Az osztálytermekben szelektív hulladékgyűjtés, az onnan kikerülő hulladékok szelektív tárolása. Cinegekirály természetismereti verseny lebonyolítása. Új tantervek szerinti átdolgozása. Erdei iskola szervezése a 4. évfolyamon munkaközösség TT munkaközösség Alsós mk.vezetők 1-5. munkaközösségvezetők november folyamatos 3-4. évfolyamos munkaközösségprogram szerint 13

14 Évfolyamonkénti tisztasági versenyek szervezése az 1-4. évfolyamon. Kapcsolattartás környezetvédelmi szervezetekkel. ÖKO-iskolai ütemterv feladatainak végrehajtása, dokumentálása, ÖKO munkacsoport működtetése. Iskolarádióban a fenntarthatóság pedagógiája rovat beindítása vezető 1-4. évfolyam munkaközösség ÖKO-team vezető Igazgatóhelyettes Team-vezető folyamatos folyamatos ütemterv szerint 14

15 Helyi tantervünkből Helyi tanterveink dokumentumainak átdolgozása. A tanulói kompetenciák fejlesztése. A nagyobb esély biztosítása a HH/HHH-s tanulók számára, az IPR hatékony működtetése. Az SNI-s, BTMN-s tanulók egyéni fejlesztése. Eredményes tehetséggondozás, versenyeztetés, felzárkóztató munkadifferenciált képességfejlesztés. Az elvégzett belső mérések eredményeinek és az országos kompetenciamérés eredményeinek felhasználása a pedagógiai munkában. Országos kompetenciamérésekhez kapcsolódó fejlesztési terv készítése. Egész napos nevelő-oktató munkából adódó feladatok. Tantárgyi mérési anyagaink átdolgozása. Alapkészségek fejlesztése, fejlődésének vizsgálata. Tantárgyakon átívelő kompetenciák fejlesztése. - szövegértés fejlesztése, matematikai-logika, tanulási technikák elsajátíttatása valamennyi tantárgyban Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakkörökön, tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon. A tehetséges tanulók Szivárvány tehetség- Feladat Felelős Határidő Kompetencia-alapú oktatás. a TÁMOP fenntartása. Az intézményi innovációink megvalósítása. Igazgatóhelyettes Tagintézményvezető Munkaközösségvezetők Igazgatóhelyettes Szakkörvezetők Szaktanárok Napközis nevelők Tehetség-team vezetője Folyamatos ütemterv szerint Munkaközösségek, munkacsoportok munkatervei szerint Folyamatos folyamatos 15

16 portfóliójának vezetése. Tanulószoba, előkészítők megszervezése. Sajátos nevelési igényű, BTMN-s gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése. Folyamatos dokumentálás. Integrációs és Képességkibontakoztató program működtetése: - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felmérése, a szakköri foglalkozásokba történő bevonása, továbbtanulásuk segítése, Az IPR adminisztrációs rendszerének megújítása, korrekciója Aranykapu programsorozat megvalósítása. Versenyeztetés a munkaközösségi munkatervek szerint. (mellékletben) Szakmai dokumentációk elkészítése, pontos vezetése MÉCS mérési eredményeinek felhasználása a pedagógiai munkában. A mérési programok helyi tantervekhez való igazítása. A mérési rendszerünk Igazgatóhelyettes Tagintézményvezető Gyógypedagógus tagintézményi fejlesztő pedagógus IPR menedzsmentek Osztályfőnökök IPR menedzsment 1-2. évfolyam munkaközösségvezetők Igazgatóhelyettes Szaktanárok Folyamatos folyamatos rendezvényterv szerint Folyamatos Pedagógusok október 20. Mérési team vezető, munkaközösség vezetők Mérési team folyamatos a team-ek ütemterve szerint 16

17 felülvizsgálata, annak vezető koordinálása. Az országos kompetenciamérés anyagának feldolgozása után a fejlesztések meghatározása. Felkészülés az országos kompetencia mérésekre szövegértés, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. Belső mérés a 8. évfolyamon a Móra iskolában matematika, történelem és magyar tantárgyakból. Digitális kompetenciák fejlesztése, az IKT eszközök használata. A TIOP pályázat működtetése. mérési team vezetője munkaközösségvezetők Munkaközösségvezetők valamennyi munkaközösségvezető március munkaközösségi ütemtervek szerint május Ütemterv szerint Munkaközösségi munkatervek szerint 17

18 Szakmai feladataink Nemzeti köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek megismerése, az intézményi alapdokumentumok szükség szerinti átdolgozása. A NAT és a kerettanterven keresztül a helyi tantervek elkészítése. TÁMOP és a , illetve a TIOP projekt fenntartása. Belső műhelymunkák megerősítése belső továbbképzésekkel. Honlapfejlesztés (közzétételi lista). Referencia-intézményi feladatok elvégzése (TÁMOP ). Digitális napló használatának bevezetése. Partnerelégedettségi team megalakítása, vizsgálatok eredményeinek értékelése. vizsgálat. A KLIK Nyíregyházai Tankerületével való kapcsolattartás, szakmai munkánkról való folyamatos tájékoztatás. Tanügyigazgatási dokumentumok kezelése, irattározás. Digitális naplók Feladat Felelős Határidő Partnerkapcsolataink Osztályfőnöki folyamatos erősítése: - művészeti iskolákkal, - óvodákkal, - szülői közösségekkel, - szolgáltató szervezetekkel - a Petőfi Sándor Tagiskola nevelőivel, munkaközösségvezető, SZMK összekötő DÖK vezetők egyéni megbízatások szerint igazgatóhelyettesek, munkaközösségeivel, tagintézményvezető diákközösségeivel (versenyek, zsűrizés, közös programok) Partnerelégedettségi Partnerelégedett- ütemterv szerint ségi team vezetője Igazgató iskolatitkár osztályfőnökök folyamatos folyamatos 18

19 kezelése. Belső műhelymunkák, esetmegbeszélések szervezése. A továbbképzéseken megismertek továbbadása. Iskolai honlap működtetése, frissítése. A közzétételi lista elkészítése. A pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatokon való részvétel. A TÁMOP 3.1.4, a TÁMOP és a TIOP projektjeinek fenntartása. munkaközösségvezetők Igazgatóhelyettesek Iskolatitkár Igazgatóhelyettesek 3-4. évfolyamot irányító igazgatóhelyettes Folyamatos munkaközösségi munkatervekben rögzítettek szerint munkaközösségi megbeszéléseken Folyamatos folyamatos folyamatos 19

20 Vezetőségi ülések Minden hónap harmadik keddjén. Vezetői megbeszélések a tagintézmény-vezetőjével, minden hónap valamely hétfőjén, egyeztetés szerint, tól. Ideje Témája Felelős Szeptember 16. A tanévkezdés tapasztalatai, Igazgatóhelyettesek a tanórán kívüli foglalkozások beindítás. Egész napos nevelésoktatás. Munkaszervezési feladatok (32 óra). Családi nap előkészítése. Tájékoztatás az osztálykirándulásokról, az októberi rendezvényekről. Október 21. Munkaközösség-vezetői tájékoztató az elkészített új szakmai dokumentumokról. Munkaközösség-vezetők munkacsoport vezetők Tájékoztató a honlap 1-2. évfolyamos állapotáról. igazgatóhelyettes Október 23-ai ünnepség Felső tagozatos programjáról. igazgatóhelyettes A nevelési értekezlet Rész-elem munkaközösségvezető előkészítése. November 18. Aranykapu programsorozat. Alsós igazgatóhelyettes Egészségmegőrző- hét TT és alsós előkészítése. munkaközösség-vezetők Erkölcstan/hiterkölcstan tapasztalatai. és tanításának Digitális napló használatának tapasztalatai December 17. A félév zárásának előkészítése. Egész napos nevelésoktatás tapasztalatai, tájékoztató a napközis és tanulószobai csoportok működéséről 1-2. évfolyamos igazgatóhelyettes Erkölcstant tanító pedagógus Munkaközösség-vezetők Igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettesek Osztályfőnöki munkacsoport vezetője 20

21 Netfit mérés előkészítése. Tájékoztatás a DSE és a testnevelés munkacsoport kapcsolatáról. Január 21. A félévi értekezlet előkészítése. Beszámoló a projektek fenntartási időszakának tapasztalatairól. Február 18. Az SZMK-val való együttműködés. Tájékoztató a partnerkapcsolatainkról. Március 17. A Móra-hét előkészítése. Tájékoztató az Országos Kompetenciamérés eredményéről. TT munkaközösség-vezető DSE elnök Igazgatóhelyettes IPR menedzsment SZMK összekötő A team - vezető Igazgatóhelyettesek Meghívottak a főszervezők. Tehetség team-vezető Április 14. Május 12. Móra-hét értékelése. A Boldog születésnapot, Móra! programsorozat értékelése Tájékoztató az országos kompetenciamérés eredményeiről. Felkészülés, tájékoztató a Tehetségnapról. Tájékoztató a kompetenciamérésre való felkészülés folyamatáról. A tanév végi feladatok számbavétele. Igazgató Szabadidős-team vezetője Mérési-team vezetője mk. vezetők, team-vezető igazgató 21

22 Kiemelt vezetői ellenőrzések A munka-közösségvezetők, igazgatóhelyettesek, ellenőrzési feljegyzéseket készítenek az ellenőrzési tapasztalataikról és tájékoztatják az esetleges intézkedésekről az iskola igazgatóját. Kiemelt területek: az 2. és 6. évfolyamon az új kerettantervnek megfelelően kialakított helyi tanterveink megvalósulásának elemzése, (óralátogatás, műhelymunka keretében), óralátogatások és elemzések a tanfelügyeleti kritériumrendszer alapján, a 3. és 7. évfolyamon a mindennapos testnevelés rendjének ellenőrzése, óralátogatások, az erkölcstan és a hit- és erkölcstan oktatásának tapasztalatai óralátogatással, csoportbontások, egyéni, és kiscsoportos foglalkozások hatékonyságának vizsgálata. 22

23 6. Nevelő-oktató munkánkhoz kapcsolódó feladataink és tanórán kívüli programjaink, rendezvényeink ütemezése időpont szept esemény Tanévnyitó ünnepély Szülői értekezlet 1., 5. évfolyamon szept. 8. Szülői értekezlet évfolyamon szept.9. Szülői értekezlet évfolyamon SZMK választmányi ülés szept. Diáktanács alakuló ülés Iskola rádió beindítása szept. 13. Szelektív szombat szept.16. Vezetőségi ülés szept.23. Tisztítsuk meg környezetünket védnökségi területek gondozása szept.27. Suli-buli - Családi nap szept. 29. Ügyesség-bátorság próba Közös program a tagintézménnyel szept.30. A magyar népmese napja okt Legyen a zene mindenkié Zenei világnap közös éneklés, volt Mórás diákok fellépése 2014.okt.3. Állatok világnapja - kisállatbemutató ősz 3-4. évfolyam kirándulása a Parlamentbe 23

24 2014. okt.6. Aradi vértanúk napja rádiós megemlékezés 2014.okt Hulladékgyűjtés alsó és felső tagozat (más szervezésben) 2014.okt.14. Felső tagozatos évfolyamok kirándulása 2014.okt. 18. (szombat) Tehetség nap kreatív nap, tortakészítő verseny okt.21. Vezetőségi ülés okt.22. Ünnepi megemlékezés október 23-a tiszteletére interaktív programok okt. Mandala színház Légy jó mindhalálig 4-8. évfolyam nov.10. Megújul a Móra átadási ünnepség 30 éves jubileumi év megnyitója nov.6. Aranykapu program Szülői értekezlet a leendő első osztályos szülőknek (specialitások bemutatása, kiadványfrissítés, sokszorosítás) nov. 7. tanítás nélküli munkanap nov Nevelési értekezlet Témák: Jó kommunikáció a partnerek között A felülvizsgált Házirend módosításai Munkaértekezlet fogadóóra nov.12. Körtemuzsika népdaléneklési verseny nov Vezetőségi ülés 24

25 2014. nov. 19. Karrier nap nov. 22. Aranykapu program Bemutatkozik iskolánk (specialitások foglalkozásai) nov. 26. Nyílt nap az 1. évfolyamon óvónők, szülők részére 2014.nov Egészség hét nov. 27. Retro véradó nap nov. 28. zsetonszerző dec.4-5. Mikulás ünnepségek, klubdélutánok az osztályokban dec.11. Karácsonyi játszóház dec. 13. Luca napi vigasságok (szombat) dec.17. Christmas party dec.16. Vezetőségi ülés dec.19. Karácsonyi műsor 2015.jan 16. Az 1. félév zárása jan.19. Osztályozó értekezlet 1-8. évfolyam jan.20. Vezetőségi értekezlet jan.22. A magyar kultúra napja rádiós megemlékezés jan Félévi értesítők kiadása SZMK választmányi gyűlés jan.26. Szülői értekezlet évfolyamon jan.27. Szülői értekezlet évfolyamon jan.28. Félévi értekezlet febr.3- márc.2. Aranykapu rendezvénysorozat 25

26 febr. 3. febr. 14. febr. 25. óvónői konzultációs nap felfedező úton az iskolában Nyílt nap a 2. évfolyamon márc. 2. Szülői értekezlet a leendő 1. osztályos szülőknek febr.6. farsang febr. 17. Vezetőségi ülés febr. 21. Alapítványi bál febr.27. tanítás nélküli munkanap Szakmai nap alkotó nap márc.5. Tehetség nap Kóstoló márc Munkaértekezlet fogadóóra márc.13. Ünnepi megemlékezés március 15-e tiszteletére márc.17. Vezetőségi értekezlet márc Móra-hét márc.23. Koszorúzás, állófogadás Móra Labdarúgó Kupa márc. 24. Gyémántcserép rajzverseny Aranykapu program Móra sakkverseny márc.25. Móra regionális Gyermek Szóló Néptánctalálkozó Német nyelvi akadályverseny márc.26. Cinegekirály természetismereti verseny márc.27. Teaház Zumba márc.30. tanításnélküli Kincskereső prózamondó verseny 26

27 munkanap 2. Aranykapu program Móra matek megyei matematika verseny Angol nyelvi akadályverseny ápr.10. Költészet napja közös verselés 2015.ápr.14. Vezetőségi értekezlet ápr Hulladékgyűjtés ápr. Holokauszt emlékkiállítás és előadás 8. évfolyamon ápr.15. AMV megyei verseny ápr.16. Kémia nap közös program a tagintézménnyel ápr.22. Föld napja ápr. 29. AMV megyei eredményhirdetés 2015.máj.8. Kulturális gála máj Munkaértekezlet fogadóóra máj. 12. Vezetőségi ülés máj diákparlament 2015.máj.15. tanítás nélküli munkanap 3. Szakmai nap szervezeti kultúra fejlesztés máj Belső mérés 8. évfolyam máj.27. Országos kompetenciamérés máj.28. Tehetségek napja máj.29. Gyermeknap máj. Erdei iskola program 4-es osztályok máj.-jún évfoyam kirándulása jún.1. Szülői értekezlet a leendő 1. osztályokban Aranykapu rendezvénysorozat jún Nemzeti összetartozás napja iskola rádiós megemlékezés 27

28 2015. jún.8. Madarak és fák napja tanítás nélküli munkanap jún.9. Osztályozó értekezlet 1-8. évfolyamon jún. 11. Idegen nyelvi komp. mérés 6., 8. évfolyamon jún.13. ballagás 2015.jún.15. Jubileumi év zárása jún.23. Tanévzáró ünnepség jún.26. Tanévzáró értekezlet Minden olyan program, ami előre nem tervezhető, de része a tanórán kívüli nevelésnek: tanulmányi versenyek, színházlátogatások, kirándulások. 28

29 Jubileumi év programjai A 2014/15-ös tanévben fennállásának 30. évét ünnepli a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Szlogen: Boldog szülinapot Móra Arculata: Jelenlegi és volt Mórás diákok jubileumi rendezvénysorozata Program/tevékenység határidő dokumentáció Jubileumi okt.15. programfüzet programfüzet Jubileumi újság március 22. újság Jubileumi év Folyamatos PowerPoint bemutató összefoglaló képekben június 14. Suli-buli családi nap szeptember 27. Plakát, meghívó, fotó Legyen a zene mindenkié Zenei világnap Közös éneklés volt Mórás diákok fellépésével Jubileumi év megnyitója Programfal elkészítése az aulába Ballagó tarisznya kiállítás Megnyitó műsor Szülinapi torta október 1. Forgatókönyv Fotó november 10. Programfal Kiállítás Forgatókönyv Fotó Birtokba vétel: futópálya vagy tornacsarnok Szedd a lábad ÖKO-fal, Tehetségfal Forgatókönyv Fotó Pályázati fal Oklevelek, hirdetőtáblák Program/tevékenység határidő dokumentáció Egészséghét november 24- Forgatókönyvek (retro véradónap) 28. fotó Luca napi vigasságok december 13. Forgatókönyv táncház fotó Alapítványi bál február 21. Fotó Móra hét Koszorúzás Forgatókönyvek, 29

30 Móra labdarúgó kupa nosztalgia foci Gyémántcserép rajzverseny Móra sakkverseny Néptánctalálkozó Német nyelvi akadályverseny Cinegekirály természetismereti verseny Teaház Zumba Kincskereső prózamondó verseny Móra matek Angol nyelvi akadályverseny március fotó Kulturális gála május 8. Forgatókönyv fotó Gyermeknap május 29. fotó Jubileumi zárónap május 15. Forgatókönyv fotó 30

31 sorszám Versenynaptár A verseny neve VERSENYEK évfolyam Tantárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra A verseny szervezője A verseny időpontja/helyszíne - ha nem azonos a szervezővel A versenyzők száma/évfolyama A verseny szintje Versenyfelelős 1. Zrínyi Ilona matematikaverseny MATEGYE február/vásárosnamény 25 fő/2. megyei Márton Jánosné 2. Dienes matematika verseny Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola május 4+4 fő/1-2. megyei Márton Jánosné 3. Móra Matek Megyei matematika verseny Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola március 3+3 fő/1-2. megyei Márton Jánosné 4. Apáczai anyanyelvi verseny Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola január-február 2 fő/2. megyei Márton Jánosné Nyíregyházi Arany János 5. Aranyos helyesírási verseny Gimnázium és Általános Iskola március 2 fő/2. megyei Márton Jánosné Aranyos környezetismeret verseny "Aprók meséi" mesemondó verseny 8. "Aprók meséi" rajz verseny 9. Petőfi versmondó verseny 10. Petőfi rajzverseny Kincskereső prózamondó verseny Cinegekirály természetismereti verseny Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola március 4 fő/2. megyei Márton Jánosné Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény november 2 fő/1. megyei Márton Jánosné Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény november 2 fő/1. megyei Márton Jánosné Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény március 2+2 fő/1-2. megyei Márton Jánosné Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény március 2+2 fő/1-2. megyei Márton Jánosné Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola március 1+1/1-2. megyei Márton Jánosné Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola március 3 fő/2. megyei Márton Jánosné

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre A Tátra Téri Általános Iskola Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E a 2014/2015-es tanévre Elfogadva a tantestület által 2014. szeptember 16-án. Készítette: Forgács Anna igazgató Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15-ös tanév

MUNKATERV 2014/15-ös tanév MUNKATERV 2014/15-ös tanév KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Készítette: Orlovics Gyuláné A tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 Nagyatád, 2013. szeptember 26. Iváncsics Gyula igazgató I. HELYZETELEMZÉS A Nagyatádi Köznevelési Intézmény

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. e-mail: bai4060@gmail.com A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

2014-15. tanévi munkaterve

2014-15. tanévi munkaterve A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola és a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája, (ez utóbbi az Ökoiskola cím birtokosa) 2014-15. tanévi munkaterve TÁMOP-3.1.4.

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben