Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM ) Munkaterv 2014/2015-as tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM 033425) Munkaterv 2014/2015-as tanév"

Átírás

1 Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (OM ) Munkaterv 2014/2015-as tanév A nevelőtestület véleményezte, elfogadta: Készítette: Jókayné Deák Éva intézményvezető Bajnay Kornél tagintézmény-vezető

2 A 2014/2015-ös tanév munkáját meghatározó jogszabályok, dokumentumok - a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, - a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, - a 35/2014 (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015-es tanév rendjéről, - 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógus előmeneteli rendszeréről, - 17/2014. EMMI rendelet a tankönyvtámogatásról, - a KLIK utasításai, rendeletei, dokumentumai, - alapdokumentumaink (pedagógiai program, helyi tanterv, SZMSZ, házirend). 1. Humánerőforrásunk Móra Petőfi Pedagógus: 66 fő 31 fő A pedagógus állományból: Könyvtáros tanár: 1 fő 1 fő Gyógypedagógus: 1 fő Fejlesztő pedagógus: 1 fő Pszichológus: 1 fő NOKS: 3 fő 2 fő Tanulólétszám, tanulócsoportok számának alakulása: Tanulócsoportok száma: Ebből alsó tagozatos: 16 8 felső tagozatos: 16 7 Napközis csoportok száma: Ebből iskolaotthonos csoport: 16 8 felső tagozaton: 4 2 Tanulószoba: 1 2 Iskolai tanulólétszám: 860 fő 314 fő Összesen: 974 fő Alsó tagozatos tanulók száma: első évfolyam: 124 fő 47 fő második évfolyam: 112 fő 43 fő harmadik évfolyam: 104 fő 38 fő negyedik évfolyam: 105 fő 37 fő Összesen: 445 fő 166 fő 2

3 Felső tagozatos tanulók száma: ötödik évfolyam: 107 fő 36 fő hatodik évfolyam: 103 fő 25 fő hetedik évfolyam: 102 fő 51 fő nyolcadik évfolyam: 103 fő 36 fő Összesen: 415 fő 148 fő Átlagos osztálylétszám: székhelyen 26,9 fő, tagintézményben 21 fő Felhasználható heti időkeretünk Móra Petőfi Heti óratömeg összesen: 1559 óra/hét 733 óra/hét 2. A 2014/2015-ös tanév helyi rendje Szorgalmi idő: szeptember június 15. I. félév vége: január 16. Félévi értesítők kiosztása: január 23-ig Őszi szünet: október Téli szünet: december január 2. Tavaszi szünet: április 2-7. A szorgalmi idő 181 tanítási nap. Iskolai szülői értekezletek: Első félévben: Mórában Petőfiben 1.évfolyam: szeptember szeptember 1. hete 2 4. évfolyam: szeptember szeptember 1. hete 5. évfolyam: szeptember szeptember 2. hete 6-8. évfolyam szeptember szeptember 2. hete SZMK értekezlet Második félévben: Mórában Petőfiben 1-4. évfolyam: január január 4. hete 5-8. évfolyam: január január 4. hete SZMK értekezlet) 3

4 Fogadóórák ideje (kapcsolódó munkaértekezlettel): Mórában Petőfiben november október március december május március május 4. Pedagógusok egyéni fogadóóráinak időpontjáról a szülők az intézmény honlapjáról és hirdetőfaláról tájékozódhatnak. Osztályozó értekezletek ideje: I. félév Mórában Petőfiben 1-8. évfolyam: január évfolyam: január 16. II. félév Mórában Petőfiben 1-8. évfolyam: június évfolyam: június 11. Mórában Petőfiben Félévi értekezlet: január január 29. Tanévzáró értekezlet: június június 29. Vezetőségi ülések: székhelyen: szeptember 16., október 21., november 18., december 16., január 21., február 18., március 17., április 14., május 12. tagintézményben: minden hónap első hétfője Az 5 tanítás nélküli munkanap felhasználása: Mórában Petőfiben 1 nap DÖK nap június 8. DÖK nap április 1. 1 nap nevelési értekezlet nov. 7. nevelési nap október nap szakmai nap május 15. külső h. nevelési nap okt-nov. 1 nap szakmai nap 2015.febr.27. alkotónap szakmai nap május 1 nap Móra-nap március 30. Petőfi nap március 16. Országos Kompetenciamérés: szövegértés, matematika: május 27., idegen nyelv: június 11. DIFER mérés 1. évfolyamon: 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelete szerint 4

5 Netfit mérés: január-május Fakultatív hitoktatás: székhelyünkön minden hét keddjén, tagintézményünkben minden hét hétfőjén vagy keddjén, intézményeink termet biztosítanak a foglalkozásokhoz 5

6 A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola munkaterve 3. Munkaközösségek által javasolt feladatok a 2014/20145-es tanév iskolai munkatervéhez Továbbra is feladat az iskolaudvar szépítése, a balesetveszélyes padok, asztalok cseréje. A Házirend tartalmának és formájának felülvizsgálata, a tanulói dicséretek rendszerének felülvizsgálata évfolyamon az évfolyamgyűlések és a tisztasági őrjárat felülvizsgálata, az évfolyamgyűlések rendszerének átszervezése. Az 1. évfolyamos munkaközösség ajánlja, hogy kerüljön bevezetésre a havi egyszeri fogadóóra és ezt építsük be a tanítással le nem kötött kötelező órákba. Az Öko-programon belül a szelektív hulladékgyűjtésre (flakon- és elemgyűjtés) kiemelt figyelmet fordítsunk. A szülők pedagógusok közötti sokszínű, sokféle kommunikáció lehetőségeinek műhelymunka keretében történő megvitatása (akár nevelési értekezlet). A 7-8. évfolyamos matematika sávok kialakításának eljárásrendje. Intézményi dokumentumok átdolgozása az új helyi tanterveinknek megfelelően a második és hatodik évfolyamon. A mérési anyagaink átdolgozása a kerettanterveinknek megfelelően. A kompetenciamérés eredményeit értékeljük, megbeszéljük, a tapasztaltakat felhasználjuk a további munkánkban. Hatodik évfolyamon heti egy órában matematika, magyar tantárgyakban kompetenciamérésre való felkészülést ajánljuk. A tanulók szövegértési, szövegalkotási matematikai kompetenciáinak fejlesztése minden tantárgy keretei között. Ez kerüljön be a munkaközösségi munkatervekbe. Az idegen nyelvi munkaközösség kezelje kiemelten az idegen nyelvi kompetenciamérésre való felkészülést. A pedagógus továbbképzéseken hallottakról, tanultakról tájékoztatás, belső eszmecserék tartása. A megnövekedett szakmai feladatainkhoz megfelelő munkakörülmények folyamatos biztosítása, a kért igények lehetőségeknek megfelelően. Szükségesnek tartjuk, hogy a külső szakemberek munkakörülményeit javítsuk, elhelyezésükről megfelelő módon gondoskodjunk. A következő tanévben, ha van lehetőség iskolai bútor beszerzésére, elsődlegességet élvez a Tanoda, a Szivárványszoba, a Kisködmön szoba. A mindennapos testnevelés megszervezése a felmenő osztályokban, beépítve a tananyagba. 6

7 Az ÖKO iskola programjának megfelelően az aulában megjeleníteni az ÖKO iskolai jelleget. Az újonnan kialakításra kerülő kondicionáló terem tanórai felhasználása kerüljön be tanmenetekbe. Az iskolánkban folyó egyéni fejlesztő munkába több nevelő bekapcsolódhat, az abban résztvevők köre bővülhet. Különösen a szociális kompetencia területen, mivel több kollégánknak van erről végzettsége. Javasoljuk a tehetséges tanulók fejlesztéséhez tehetség-portfólió illetve Szivárvány-napló beindítását, kipróbálását a bemért gyerekek köréből. 7

8 4. A 2014/2015-ös tanév célkitűzései Fő célkitűzéseink: Nevelési programunkból Fegyelem, munka és viselkedéskultúra, házirend ismerete, betartása Közösségi nevelés közösségi életformák, szociális életviteli kompetenciák fejlesztése, erősítése. Egészségnevelés egészségnevelési programunk működtetése. Prevenciós tevékenységek a káros szenvedélyek ellen. A mindennapos testmozgás és az egészség kapcsolatának tudatosítása. A mindennapos testnevelés bevezetése a 3. és 7. évfolyamon. Környezeti nevelési programunk működtetése. ÖKO iskolai programjaink szervezése, végrehajtása. Helyi tantervünkből A NAT, a kerettanterv és a helyi tanterveinkhez kapcsolódó tanári dokumentumok át- és kidolgozása 2. és 6. évfolyamon. A tanulói kompetenciák fejlesztése. A nagyobb esély biztosítása a HH/HHH-s tanulók számára, az IPR hatékony működtetése. Az SNI-s, BTMN-s tanulók egyéni fejlesztése. Tehetségnevelés. Differenciált képességfejlesztés. Digitális kompetenciák fejlesztése. Egész napos nevelő-oktató munkából adódó feladatok. Szakmai feladatok A szükséges helyi tantervek, tanmenetek elkészítése Alapdokumentumaink felülvizsgálata TÁMOP és a TÁMOP , valamint a TIOP projekt fenntartása. Belső műhelymunkák megerősítése. Honlapfejlesztés (közzétételi lista). OFI kísérleti tankönyveinek szakmai értékelése 8

9 5. Célkitűzéseinkhez kapcsolódó feladataink 5.1.Nevelési programunkból Fegyelem, munka és viselkedéskultúra fejlesztése, házirend ismerete, betartása Feladat Felelős Határidő A diák és felnőtt ügyelet biztosítása. Osztályok ügyeleti rendjének egész évre történő elkészítése. A diákönkormányzat ot segítő nevelő Osztályfőnökök Házirend betartatásának folyamatos ellenőrzése, értékelése. - magatartás, szorgalom havonkénti értékelése Az agresszió elleni fellépés Együttműködési nyilatkozatunk frissítése, újbóli megerősítése. A tanulói hiányzások szigorú ellenőrzése. Az igazolatlan hiányzások esetében a szükséges eljárások lefolytatása a 20/2012. EMMI rendelet szerint. A mulasztások számának csökkenése különösen a HHH-s tanulók esetében. Rongálások megelőzése, a megújult iskola bútorzatának, eszközeinek védelme. Osztályfőnök Szaktanárok Osztályfőnökök, szaktanárok Osztályfőnökök Ifjúságvédelmi felelősök IPR munkacsoportok Osztályfőnökök, szaktanárok szeptember 1. folyamatos folyamatos folyamatos Folyamatos folyamatos 9

10 Közösségi nevelés Boldog születésnapot! Feladat Felelős Határidő A tanórán kívüli iskolai programok szervezése lebonyolítása. Szabadidős team vezetője Tagiskolai DÖK vezetője Igazgató Rendezvényterv szerint Egész napos nevelésoktatás szeptember 9. biztosítása. A diákönkormányzat Diákönkormányzatot Rendezvényterv feladatainak segítése: segítő nevelő szerint - diákparlament Diákönkormányzati szervezése munkaterv - iskolarádió alapján működtetése, - diáknap biztosítása. Iskolai, évfolyam és Osztályfőnökök folyamatos osztályprogramok szervezése a közösségfejlesztés érdekében az alábbiak szervezése: - osztálykirándulások, - kulturális, sport rendezvények - osztályszintű hagyományteremtő, hagyományápoló programok. Napközis csoportok Napközis nevelők folyamatos szabadidős Osztályfőnökök programjainak tervezése, szervezése. Projektterv, foglalkozási tervek elkészítése Évfolyam- Alsós félévente iskolagyűlések munkaközösségvezetők szervezése, tartása az 3-4. évfolyam Nyári táborozások DÖK segítő 2. félév szervezése. nevelők, 10

11 Szülői szervezet, a nevelőtestület és a diákok kapcsolatainak szélesítése és színesítése az alapítványi programok támogatása osztályfőnökök DÖK vezető SZMK összekötők (R)ész-elem munkaközösség - vezető Folyamatos Rendezvényterv szerint Kínáljuk magunkat! programunk továbbvitele Nevelési értekezlet Témája: Jó kommunikáció a szülőkkel Tehetségnevelés feladatainak koordinálása, tehetségteam működtetése Szivárványtehetségportfólió készítés. Részelem Nevelési értekezlet Munkaközösségvezetők Rész-elem munkaközösségvezető Folyamatos A tehetség-team munkaterve szerint Tehetségnap szervezése Team-vezető Közös programok szervezése a tagiskolával: a DÖK által szervezett napokon. DÖK-ot segítő nevelők Folyamatos Ütemterv szerint Rendezvényterv szerint 11

12 Egészségnevelés egészségnevelési program Prevenciós tevékenységek a káros szenvedélyek ellen (dohányzás, kábítószer, alkohol, energiaital) (családi életre nevelés). A mindennapos testmozgás és az egészség kapcsolatának tudatosítása. A mindennapos testnevelés a 3. és 7. évfolyamon. Netfit mérések elvégzése, adminisztrálása (EMMI rendelet szerint) Feladat Felelős Határidő Egészségnevelési napok/hét szervezése. Prevenciós tevékenységek a káros szenvedélyek ellen(alkohol, dohányzás, drog, energiaital) TT munkaközösségvezető Szűrővizsgálatok biztosítása - fogászat, - védőnői szűrések Netfit mérés - fizikai állapot felmérés A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata. Mindennapos testmozgás szakszerű biztosítása - úszásoktatás 6.évfolyam, - játékgyűjtemény használata tanórán és tanórán kívül - játékfoglalkozások Mindennapos testnevelés bevezetése az 3. és 7. évfolyamon Lelki egészségvédelem, mentálhigiénés munka tervszerű folytatás Iskolatitkár Rendezvényterv szerint Folyamatos Beosztás szerint Védőnő Munkaterv szerint TT munkaközösségvezető EMMI rendelet Testnevelést tanító szerint nevelők Alsós munkaközösségvezetők testnevelő tanárok Tanítók, szaktanárok Iskolai mentálhigiénikus folyamatos februármárcius Az iskolapszichológusi Iskolapszicholó- Szeptember 9. 12

13 feladatok ellátása. gus folyamatos Kölyökatlétika program megismertetése a pedagógusokkal, gyerekekkel évfolyamos munkaközösségvezető október 1. Osztály, évfolyam sportdélutánok szervezése a szülőkkel együtt Diáksport Egyesület és az iskola közötti kapcsolattartás az iskolai sport és versenyeztetés területén. Osztályfőnökök alsós mk. vezetők DSE elnök TT munkaközösségvezető Tagintézményvezető Rendezvényterv szerint folyamatos Környezeti nevelés környezeti nevelési program ÖKO-iskola feladataink elvégzése, a diákok öko-szemléletének alakítása. Feladat Felelős Határidő Védnökségi területek újbóli szétosztása, TT munkaközösség szeptember folyamatos folyamatos gondozása Öko- sziget létrehozása TT november Szelektív hulladékgyűjtés tudatosabbá tétele. Az osztálytermekben szelektív hulladékgyűjtés, az onnan kikerülő hulladékok szelektív tárolása. Cinegekirály természetismereti verseny lebonyolítása. Új tantervek szerinti átdolgozása. Erdei iskola szervezése a 4. évfolyamon munkaközösség TT munkaközösség Alsós mk.vezetők 1-5. munkaközösségvezetők november folyamatos 3-4. évfolyamos munkaközösségprogram szerint 13

14 Évfolyamonkénti tisztasági versenyek szervezése az 1-4. évfolyamon. Kapcsolattartás környezetvédelmi szervezetekkel. ÖKO-iskolai ütemterv feladatainak végrehajtása, dokumentálása, ÖKO munkacsoport működtetése. Iskolarádióban a fenntarthatóság pedagógiája rovat beindítása vezető 1-4. évfolyam munkaközösség ÖKO-team vezető Igazgatóhelyettes Team-vezető folyamatos folyamatos ütemterv szerint 14

15 Helyi tantervünkből Helyi tanterveink dokumentumainak átdolgozása. A tanulói kompetenciák fejlesztése. A nagyobb esély biztosítása a HH/HHH-s tanulók számára, az IPR hatékony működtetése. Az SNI-s, BTMN-s tanulók egyéni fejlesztése. Eredményes tehetséggondozás, versenyeztetés, felzárkóztató munkadifferenciált képességfejlesztés. Az elvégzett belső mérések eredményeinek és az országos kompetenciamérés eredményeinek felhasználása a pedagógiai munkában. Országos kompetenciamérésekhez kapcsolódó fejlesztési terv készítése. Egész napos nevelő-oktató munkából adódó feladatok. Tantárgyi mérési anyagaink átdolgozása. Alapkészségek fejlesztése, fejlődésének vizsgálata. Tantárgyakon átívelő kompetenciák fejlesztése. - szövegértés fejlesztése, matematikai-logika, tanulási technikák elsajátíttatása valamennyi tantárgyban Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakkörökön, tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon. A tehetséges tanulók Szivárvány tehetség- Feladat Felelős Határidő Kompetencia-alapú oktatás. a TÁMOP fenntartása. Az intézményi innovációink megvalósítása. Igazgatóhelyettes Tagintézményvezető Munkaközösségvezetők Igazgatóhelyettes Szakkörvezetők Szaktanárok Napközis nevelők Tehetség-team vezetője Folyamatos ütemterv szerint Munkaközösségek, munkacsoportok munkatervei szerint Folyamatos folyamatos 15

16 portfóliójának vezetése. Tanulószoba, előkészítők megszervezése. Sajátos nevelési igényű, BTMN-s gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése. Folyamatos dokumentálás. Integrációs és Képességkibontakoztató program működtetése: - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felmérése, a szakköri foglalkozásokba történő bevonása, továbbtanulásuk segítése, Az IPR adminisztrációs rendszerének megújítása, korrekciója Aranykapu programsorozat megvalósítása. Versenyeztetés a munkaközösségi munkatervek szerint. (mellékletben) Szakmai dokumentációk elkészítése, pontos vezetése MÉCS mérési eredményeinek felhasználása a pedagógiai munkában. A mérési programok helyi tantervekhez való igazítása. A mérési rendszerünk Igazgatóhelyettes Tagintézményvezető Gyógypedagógus tagintézményi fejlesztő pedagógus IPR menedzsmentek Osztályfőnökök IPR menedzsment 1-2. évfolyam munkaközösségvezetők Igazgatóhelyettes Szaktanárok Folyamatos folyamatos rendezvényterv szerint Folyamatos Pedagógusok október 20. Mérési team vezető, munkaközösség vezetők Mérési team folyamatos a team-ek ütemterve szerint 16

17 felülvizsgálata, annak vezető koordinálása. Az országos kompetenciamérés anyagának feldolgozása után a fejlesztések meghatározása. Felkészülés az országos kompetencia mérésekre szövegértés, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. Belső mérés a 8. évfolyamon a Móra iskolában matematika, történelem és magyar tantárgyakból. Digitális kompetenciák fejlesztése, az IKT eszközök használata. A TIOP pályázat működtetése. mérési team vezetője munkaközösségvezetők Munkaközösségvezetők valamennyi munkaközösségvezető március munkaközösségi ütemtervek szerint május Ütemterv szerint Munkaközösségi munkatervek szerint 17

18 Szakmai feladataink Nemzeti köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek megismerése, az intézményi alapdokumentumok szükség szerinti átdolgozása. A NAT és a kerettanterven keresztül a helyi tantervek elkészítése. TÁMOP és a , illetve a TIOP projekt fenntartása. Belső műhelymunkák megerősítése belső továbbképzésekkel. Honlapfejlesztés (közzétételi lista). Referencia-intézményi feladatok elvégzése (TÁMOP ). Digitális napló használatának bevezetése. Partnerelégedettségi team megalakítása, vizsgálatok eredményeinek értékelése. vizsgálat. A KLIK Nyíregyházai Tankerületével való kapcsolattartás, szakmai munkánkról való folyamatos tájékoztatás. Tanügyigazgatási dokumentumok kezelése, irattározás. Digitális naplók Feladat Felelős Határidő Partnerkapcsolataink Osztályfőnöki folyamatos erősítése: - művészeti iskolákkal, - óvodákkal, - szülői közösségekkel, - szolgáltató szervezetekkel - a Petőfi Sándor Tagiskola nevelőivel, munkaközösségvezető, SZMK összekötő DÖK vezetők egyéni megbízatások szerint igazgatóhelyettesek, munkaközösségeivel, tagintézményvezető diákközösségeivel (versenyek, zsűrizés, közös programok) Partnerelégedettségi Partnerelégedett- ütemterv szerint ségi team vezetője Igazgató iskolatitkár osztályfőnökök folyamatos folyamatos 18

19 kezelése. Belső műhelymunkák, esetmegbeszélések szervezése. A továbbképzéseken megismertek továbbadása. Iskolai honlap működtetése, frissítése. A közzétételi lista elkészítése. A pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatokon való részvétel. A TÁMOP 3.1.4, a TÁMOP és a TIOP projektjeinek fenntartása. munkaközösségvezetők Igazgatóhelyettesek Iskolatitkár Igazgatóhelyettesek 3-4. évfolyamot irányító igazgatóhelyettes Folyamatos munkaközösségi munkatervekben rögzítettek szerint munkaközösségi megbeszéléseken Folyamatos folyamatos folyamatos 19

20 Vezetőségi ülések Minden hónap harmadik keddjén. Vezetői megbeszélések a tagintézmény-vezetőjével, minden hónap valamely hétfőjén, egyeztetés szerint, tól. Ideje Témája Felelős Szeptember 16. A tanévkezdés tapasztalatai, Igazgatóhelyettesek a tanórán kívüli foglalkozások beindítás. Egész napos nevelésoktatás. Munkaszervezési feladatok (32 óra). Családi nap előkészítése. Tájékoztatás az osztálykirándulásokról, az októberi rendezvényekről. Október 21. Munkaközösség-vezetői tájékoztató az elkészített új szakmai dokumentumokról. Munkaközösség-vezetők munkacsoport vezetők Tájékoztató a honlap 1-2. évfolyamos állapotáról. igazgatóhelyettes Október 23-ai ünnepség Felső tagozatos programjáról. igazgatóhelyettes A nevelési értekezlet Rész-elem munkaközösségvezető előkészítése. November 18. Aranykapu programsorozat. Alsós igazgatóhelyettes Egészségmegőrző- hét TT és alsós előkészítése. munkaközösség-vezetők Erkölcstan/hiterkölcstan tapasztalatai. és tanításának Digitális napló használatának tapasztalatai December 17. A félév zárásának előkészítése. Egész napos nevelésoktatás tapasztalatai, tájékoztató a napközis és tanulószobai csoportok működéséről 1-2. évfolyamos igazgatóhelyettes Erkölcstant tanító pedagógus Munkaközösség-vezetők Igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettesek Osztályfőnöki munkacsoport vezetője 20

21 Netfit mérés előkészítése. Tájékoztatás a DSE és a testnevelés munkacsoport kapcsolatáról. Január 21. A félévi értekezlet előkészítése. Beszámoló a projektek fenntartási időszakának tapasztalatairól. Február 18. Az SZMK-val való együttműködés. Tájékoztató a partnerkapcsolatainkról. Március 17. A Móra-hét előkészítése. Tájékoztató az Országos Kompetenciamérés eredményéről. TT munkaközösség-vezető DSE elnök Igazgatóhelyettes IPR menedzsment SZMK összekötő A team - vezető Igazgatóhelyettesek Meghívottak a főszervezők. Tehetség team-vezető Április 14. Május 12. Móra-hét értékelése. A Boldog születésnapot, Móra! programsorozat értékelése Tájékoztató az országos kompetenciamérés eredményeiről. Felkészülés, tájékoztató a Tehetségnapról. Tájékoztató a kompetenciamérésre való felkészülés folyamatáról. A tanév végi feladatok számbavétele. Igazgató Szabadidős-team vezetője Mérési-team vezetője mk. vezetők, team-vezető igazgató 21

22 Kiemelt vezetői ellenőrzések A munka-közösségvezetők, igazgatóhelyettesek, ellenőrzési feljegyzéseket készítenek az ellenőrzési tapasztalataikról és tájékoztatják az esetleges intézkedésekről az iskola igazgatóját. Kiemelt területek: az 2. és 6. évfolyamon az új kerettantervnek megfelelően kialakított helyi tanterveink megvalósulásának elemzése, (óralátogatás, műhelymunka keretében), óralátogatások és elemzések a tanfelügyeleti kritériumrendszer alapján, a 3. és 7. évfolyamon a mindennapos testnevelés rendjének ellenőrzése, óralátogatások, az erkölcstan és a hit- és erkölcstan oktatásának tapasztalatai óralátogatással, csoportbontások, egyéni, és kiscsoportos foglalkozások hatékonyságának vizsgálata. 22

23 6. Nevelő-oktató munkánkhoz kapcsolódó feladataink és tanórán kívüli programjaink, rendezvényeink ütemezése időpont szept esemény Tanévnyitó ünnepély Szülői értekezlet 1., 5. évfolyamon szept. 8. Szülői értekezlet évfolyamon szept.9. Szülői értekezlet évfolyamon SZMK választmányi ülés szept. Diáktanács alakuló ülés Iskola rádió beindítása szept. 13. Szelektív szombat szept.16. Vezetőségi ülés szept.23. Tisztítsuk meg környezetünket védnökségi területek gondozása szept.27. Suli-buli - Családi nap szept. 29. Ügyesség-bátorság próba Közös program a tagintézménnyel szept.30. A magyar népmese napja okt Legyen a zene mindenkié Zenei világnap közös éneklés, volt Mórás diákok fellépése 2014.okt.3. Állatok világnapja - kisállatbemutató ősz 3-4. évfolyam kirándulása a Parlamentbe 23

24 2014. okt.6. Aradi vértanúk napja rádiós megemlékezés 2014.okt Hulladékgyűjtés alsó és felső tagozat (más szervezésben) 2014.okt.14. Felső tagozatos évfolyamok kirándulása 2014.okt. 18. (szombat) Tehetség nap kreatív nap, tortakészítő verseny okt.21. Vezetőségi ülés okt.22. Ünnepi megemlékezés október 23-a tiszteletére interaktív programok okt. Mandala színház Légy jó mindhalálig 4-8. évfolyam nov.10. Megújul a Móra átadási ünnepség 30 éves jubileumi év megnyitója nov.6. Aranykapu program Szülői értekezlet a leendő első osztályos szülőknek (specialitások bemutatása, kiadványfrissítés, sokszorosítás) nov. 7. tanítás nélküli munkanap nov Nevelési értekezlet Témák: Jó kommunikáció a partnerek között A felülvizsgált Házirend módosításai Munkaértekezlet fogadóóra nov.12. Körtemuzsika népdaléneklési verseny nov Vezetőségi ülés 24

25 2014. nov. 19. Karrier nap nov. 22. Aranykapu program Bemutatkozik iskolánk (specialitások foglalkozásai) nov. 26. Nyílt nap az 1. évfolyamon óvónők, szülők részére 2014.nov Egészség hét nov. 27. Retro véradó nap nov. 28. zsetonszerző dec.4-5. Mikulás ünnepségek, klubdélutánok az osztályokban dec.11. Karácsonyi játszóház dec. 13. Luca napi vigasságok (szombat) dec.17. Christmas party dec.16. Vezetőségi ülés dec.19. Karácsonyi műsor 2015.jan 16. Az 1. félév zárása jan.19. Osztályozó értekezlet 1-8. évfolyam jan.20. Vezetőségi értekezlet jan.22. A magyar kultúra napja rádiós megemlékezés jan Félévi értesítők kiadása SZMK választmányi gyűlés jan.26. Szülői értekezlet évfolyamon jan.27. Szülői értekezlet évfolyamon jan.28. Félévi értekezlet febr.3- márc.2. Aranykapu rendezvénysorozat 25

26 febr. 3. febr. 14. febr. 25. óvónői konzultációs nap felfedező úton az iskolában Nyílt nap a 2. évfolyamon márc. 2. Szülői értekezlet a leendő 1. osztályos szülőknek febr.6. farsang febr. 17. Vezetőségi ülés febr. 21. Alapítványi bál febr.27. tanítás nélküli munkanap Szakmai nap alkotó nap márc.5. Tehetség nap Kóstoló márc Munkaértekezlet fogadóóra márc.13. Ünnepi megemlékezés március 15-e tiszteletére márc.17. Vezetőségi értekezlet márc Móra-hét márc.23. Koszorúzás, állófogadás Móra Labdarúgó Kupa márc. 24. Gyémántcserép rajzverseny Aranykapu program Móra sakkverseny márc.25. Móra regionális Gyermek Szóló Néptánctalálkozó Német nyelvi akadályverseny márc.26. Cinegekirály természetismereti verseny márc.27. Teaház Zumba márc.30. tanításnélküli Kincskereső prózamondó verseny 26

27 munkanap 2. Aranykapu program Móra matek megyei matematika verseny Angol nyelvi akadályverseny ápr.10. Költészet napja közös verselés 2015.ápr.14. Vezetőségi értekezlet ápr Hulladékgyűjtés ápr. Holokauszt emlékkiállítás és előadás 8. évfolyamon ápr.15. AMV megyei verseny ápr.16. Kémia nap közös program a tagintézménnyel ápr.22. Föld napja ápr. 29. AMV megyei eredményhirdetés 2015.máj.8. Kulturális gála máj Munkaértekezlet fogadóóra máj. 12. Vezetőségi ülés máj diákparlament 2015.máj.15. tanítás nélküli munkanap 3. Szakmai nap szervezeti kultúra fejlesztés máj Belső mérés 8. évfolyam máj.27. Országos kompetenciamérés máj.28. Tehetségek napja máj.29. Gyermeknap máj. Erdei iskola program 4-es osztályok máj.-jún évfoyam kirándulása jún.1. Szülői értekezlet a leendő 1. osztályokban Aranykapu rendezvénysorozat jún Nemzeti összetartozás napja iskola rádiós megemlékezés 27

28 2015. jún.8. Madarak és fák napja tanítás nélküli munkanap jún.9. Osztályozó értekezlet 1-8. évfolyamon jún. 11. Idegen nyelvi komp. mérés 6., 8. évfolyamon jún.13. ballagás 2015.jún.15. Jubileumi év zárása jún.23. Tanévzáró ünnepség jún.26. Tanévzáró értekezlet Minden olyan program, ami előre nem tervezhető, de része a tanórán kívüli nevelésnek: tanulmányi versenyek, színházlátogatások, kirándulások. 28

29 Jubileumi év programjai A 2014/15-ös tanévben fennállásának 30. évét ünnepli a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Szlogen: Boldog szülinapot Móra Arculata: Jelenlegi és volt Mórás diákok jubileumi rendezvénysorozata Program/tevékenység határidő dokumentáció Jubileumi okt.15. programfüzet programfüzet Jubileumi újság március 22. újság Jubileumi év Folyamatos PowerPoint bemutató összefoglaló képekben június 14. Suli-buli családi nap szeptember 27. Plakát, meghívó, fotó Legyen a zene mindenkié Zenei világnap Közös éneklés volt Mórás diákok fellépésével Jubileumi év megnyitója Programfal elkészítése az aulába Ballagó tarisznya kiállítás Megnyitó műsor Szülinapi torta október 1. Forgatókönyv Fotó november 10. Programfal Kiállítás Forgatókönyv Fotó Birtokba vétel: futópálya vagy tornacsarnok Szedd a lábad ÖKO-fal, Tehetségfal Forgatókönyv Fotó Pályázati fal Oklevelek, hirdetőtáblák Program/tevékenység határidő dokumentáció Egészséghét november 24- Forgatókönyvek (retro véradónap) 28. fotó Luca napi vigasságok december 13. Forgatókönyv táncház fotó Alapítványi bál február 21. Fotó Móra hét Koszorúzás Forgatókönyvek, 29

30 Móra labdarúgó kupa nosztalgia foci Gyémántcserép rajzverseny Móra sakkverseny Néptánctalálkozó Német nyelvi akadályverseny Cinegekirály természetismereti verseny Teaház Zumba Kincskereső prózamondó verseny Móra matek Angol nyelvi akadályverseny március fotó Kulturális gála május 8. Forgatókönyv fotó Gyermeknap május 29. fotó Jubileumi zárónap május 15. Forgatókönyv fotó 30

31 sorszám Versenynaptár A verseny neve VERSENYEK évfolyam Tantárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra A verseny szervezője A verseny időpontja/helyszíne - ha nem azonos a szervezővel A versenyzők száma/évfolyama A verseny szintje Versenyfelelős 1. Zrínyi Ilona matematikaverseny MATEGYE február/vásárosnamény 25 fő/2. megyei Márton Jánosné 2. Dienes matematika verseny Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola május 4+4 fő/1-2. megyei Márton Jánosné 3. Móra Matek Megyei matematika verseny Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola március 3+3 fő/1-2. megyei Márton Jánosné 4. Apáczai anyanyelvi verseny Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola január-február 2 fő/2. megyei Márton Jánosné Nyíregyházi Arany János 5. Aranyos helyesírási verseny Gimnázium és Általános Iskola március 2 fő/2. megyei Márton Jánosné Aranyos környezetismeret verseny "Aprók meséi" mesemondó verseny 8. "Aprók meséi" rajz verseny 9. Petőfi versmondó verseny 10. Petőfi rajzverseny Kincskereső prózamondó verseny Cinegekirály természetismereti verseny Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola március 4 fő/2. megyei Márton Jánosné Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény november 2 fő/1. megyei Márton Jánosné Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény november 2 fő/1. megyei Márton Jánosné Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény március 2+2 fő/1-2. megyei Márton Jánosné Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény március 2+2 fő/1-2. megyei Márton Jánosné Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola március 1+1/1-2. megyei Márton Jánosné Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola március 3 fő/2. megyei Márton Jánosné

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős

tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős október szeptember tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős 1 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség: Felelősök: Felsős munkaközösség 2 2. 3 3. Szülői értekezlet 4 4. 5 5. Te is lehetnél! 6.

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája SZEPTEMBER ÉVNYITÓ 8 ÓRA (1.2.3. óra osztályf.) Szülői értekezletek (09.01-05.) 1. hétfő DÖK-alakulása ÖKO tanács

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév

RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév IDŐPONT RENDEZVÉNYEK FELELŐS AUGUSZTUS 26. 09.00 Alakuló értekezlet Szügyi Dezső igazgató 27-29. Munkaközösségi foglalkozások Munkaközösség-vezetők 27. 8.00 Javító vizsgák

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V 2014/2015 tanév munka tervéhez 2 Augusztus Alakuló értekezlet augusztus 25. igazgató Téma: tantárgyfelosztások

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.hu 2014/2015 ös TANÉV MUNKATERVE Készítette: Kotz István igazgató

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben