Gazdasági és humán ismeretek tantárgyai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdasági és humán ismeretek tantárgyai"

Átírás

1 Gazdasági és humán ismeretek tantárgyai

2 TANTÁRGYI RÖVIDPROGRAM Kötelezően választható tantárgyak Jogi ismeretek MENB /v/3 ta, ma Dr. Kóbor Gyula Dr. Prekáczka Judit A magyar jogrendszer, jogi intézmények. Kötelmi jog. A szerződés fogalma, érvényessége, fajtái, biztosítékai, megszegésének következményei, felelősségi szabályok. Polgári jog. Eljárási szabályok, bíróságok, ügyészség, perindítás, jogorvoslat. Cégjog - társasági törvény. Alapítás, működtetés, átalakulás, megszűnés. Munka-, és pénzügyi jogi alapismeretek. Iparjogvédelem. Szabadalom, találmány, újítás, stb. Közgazdaságtan I. MENB /v/3 ta, ma dr. Katits Etelka Dr. László Antal A közgazdaságtan tárgya, alapvető kategóriák és összefüggések. A gazdaság megszerveződése. Piaci alapfogalmak. A hasznosság elmélete. A háztartások optimális döntése. Költség elmélet. Az üzleti szervezetek optimális döntése a közönséges javak kompetitív és monopolizált piacán. A termelés elmélete. Az üzleti szervezetek optimális döntése a termelési tényezők piacán. A tőkepiac, a munkaerő piac és a természeti tényezők piacának sajátosságai. Közgazdaságtan II. MENB302 dr. Katits Etelka A nemzetgazdasági célok és eszközök. A nemzetgazdasági piac értelmezése. A nemzetgazdasági körforgás, a nemzetgazdasági teljesítmény mérése. A fogyasztás, a beruházás és a kormányzati kiadások szerepe a nemzetgazdasági teljesítmény meghatározódásában. Munkanélküliség és infláció. A pénz szerepe a gazdaságban. A kormányzat gazdasági szerepe. Közösségi választás és külső gazdasági hatások. Gazdasági növekedés és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok. Menedzsment I. MENB /v/3 os, ma Rendszerszemlélet. A szervezetek mint rendszerek. A szervezetek létrejöttének okai. A szervezetek elemei. Célok a szervezetekben. Egyéni és szervezeti célok. Szükségletek. A szervezetek ábrázolása, szervezetleírási modellek. Szervezeti formák. Üzleti szervezetek (társaságok, szövetkezetek, állami vállalatok, magán vállalkozások). Az üzleti környezet, PEST és SWOT analízis. Tervezés és bizonytalanság. Funkciók a szervezetekben. Projektek. Ábrázolástechnikai eszközök. A vezetési tevékenység. A vezető erőforrásai. A vezetés funkciói. Vezetői viselkedési formák. Vezetői készségek. Vezetői stílus. Problémamegoldás és döntéshozatal. Probléma-megoldási módszerek. A kreatív gondolkodás. Döntési modellek, döntési racionalitás. Csoportos döntések. Döntés és kockázat. Menedzsment II. MENB /v/2 os, ma Az emberi erőforrás menedzsment fogalma, célja, funkciói és speciális jellege. Az emberi erőforrás menedzsment történeti előzményei. Az emberi erőforrás menedzsment alapfeladata, eredményei és tevékenységei. Munkakörök kialakítása, elemzése és leírása. Munkaerőtervezés. A toborzás forrásai és módszerei. Az új munkatárs kiválasztása. A motiváció alapjai, a viselkedés befolyásolásának eszközei. Ösztönzés. Teljesítményértékelés. Az emberi erőforrások fejlesztése. Minőségmenedzsement MENB /f/2 os-ta, ma Minőség, minőségbiztosítás, minőségirányítás. Minőségkoncepciók összehasonlítása. A minőség szintjei, minőségirányítási célok. A minőség fogalomrendszere és meghatározásai az ISO 9000 alapján. Minőségköltségek. A szabványos minőségbiztosítás rendszere. Az ISO 9000-es szabványcsalád. A minőségirányítási rendszer auditja és tanúsítása. EU követelmények és irányelvek. Minőségirányítási eszközök és módszerek. Munkatársak a minőségirányítási rendszerben.

3 Vállalati gazdaságtan I. MENB /v/3 ta, ma Dr. Katits Etelka A vállalati gazdaságtan tárgya, területei és vizsgálódási módszerei után számításba vesszük a vállalat felépítése kapcsán a vállalat termelési tényezőit, valamint különbséget teszünk vállalkozás és vállalati formák között. A vállalati gazdaságtan számos nézőpontja közül a funkcionális szempont alapján tárgyaljuk azon üzleti-vállalkozási kategóriákat és módszertani eszközöket, amelyek hozzájárulnak a vállalkozások működési alapjainak helyes értelmezéséhez. A beszerzéstermelés-értékesítés lánc kapcsolódási pontjait figyelembe véve összegyűjtjük és alkalmazzuk azokat az eszközöket, melyekkel biztosíthatjuk a hatékony vállalati működést. Végül pedig áttekintjük a befektetés és finanszírozás lehetséges módozatait és annak jellemzőit. Vállalati gazdaságtan II. MENB602 MENB601 Dr. Katits Etelka A vállalkozások alapításának pénzügyi feltételeinek tárgyalása után áttekintjük az üzleti szervezet szempontjából legfontosabbnak tartott gazdálkodásiműködési területeket (tárgyi eszköz-gazdálkodás, finanszírozás és befektetések, forgóeszköz és forgótőke gazdálkodás, költségkalkuláció és árképzés). Sorra kerülnek az üzleti év lezárásának feladatai (a beszámolási kötelezettség tartalma, jellemzői) és a vállalkozás jövedelmezőségi, pénzügyi és vagyoni helyzetének értékelési szempontjai. Átgondoljuk a vállalati növekedés, a működés megőrzésének és a válsághelyzet gazdasági-pénzügyi konzekvenciáit és a lehetséges problémák megoldásának módszereit. A hangsúly a praktikus módszertan áttekintésén van az egyes vállalati életszakaszok függvényében. bemutatása a vállalkozások gyakorlatának tükrében Szervezés I. EKNB /f/2, ta, ma Dr. Kukai Tibor Barabás Béla Költségvetés fogalma, tartalma, készítésének folyamata. Költségvetés készítés segédletei. Normák fajtái, tartalmuk. Munkaidőnorma, anyagnorma, gépidőnorma. Költségvetés készítés, idomterv, méretszámítás. Árelemzés, költségtényezők, közvetlen és közvetett költségek. Fedezet részei és számítása. Elő- és utókalkuláció. Versenytárgyalás, költségtervezés. Számítógépes kv. készítés. Építési helyszín berendezése. Részletes organizációs elrendezési terv tartalma. Felvonulási és ideiglenes melléképítmények. Építési helyszín közműellátása, energiaellátása. Felvonulási épületek és utak. Termelésszervezés fogalma, alkalmazása. Termelésszervezés az építőiparban. Építési folyamat részei. Folyamatkapcsolás módjai, ábrázolásuk. Lineáris ütemterv részei, tartalma. Fk: Az előadások 40 %-án és a gyakorlati foglalkozások 70 %-án való részvétel, valamint a félévközben elérhető pontszámok 40 %-ának a teljesítése, melyen belül a félévközi feladat pontszáma nem lehet 25-nél kevesebb. Szervezés II. EKNB /v/2, os, ma EKNB111 Dr. Kukai Tibor Barabás Béla ermelésszervezés fogalma, alkalmazása az építőiparban. Az építési folyamat részei, ábrázolásuk és kapcsolódásuk módjai. A termelés, illetve építésszervezés módszerei, összehasonlításuk, alkalmazási lehetőségeik. A lineáris, sávos időbeli ütemezés lényege az ütemterv részei, tartalmuk. A folyamatalkotás módja, feltételei, a munkaigény meghatározása. A pénz, mint erőforrás hatása a kivitelezés ütemezésére. Számítógépre alapozott építésszervezési módszerek. A hálódiagramos szervezési módok típusai. A kritikus út módszerének (CPM) lényege, elvi alapjai, készítési folyamata. A háló logikai és időelemzése. Fk: A félév során 2 feladatot kell elkészíteni. Vállalkozói ismeretek EKNB /v/2, ta, ma Dr. Kukai Tibor Általános vállalkozási ismeretek. Elméleti fogalmak a vállalkozási témakörből. Újratermelés és vállalat, a vállalkozás fogalma, gazdálkodás, vállalkozás és menedzsment összefüggései. A vállalkozás gazdasági környezete, piac, versenyviszonyok. Vállalati stratégia, taktika fogalma, vállalkozási műfajok. Speciális vállalkozási ismeretek az építési beruházások piacán. Létesítmény megvalósítási ciklus fázisai. Versenytárgyalási (tender) eljárás a FIDIC ajánlások alapján. Tenderezés gyakorlata az Európai Unió országaiban. A tenderezés módjai. Szerződés típusai. A szerződésstratégia elemei. Fk: Az előadások rendszeres látogatása (legalább 60%-os részvétel), írásbeli számonkérés a félév végén. Az elégséges érdemjegyhez el kell érni a maximális ponthatár 51%-át. allokálása hálótervek alapján. Erőforrás-elosztás számí erőforrástervek készítésének folyamata. Erőforrások Viselkedéskultúra VHNB /f/2, os, ma Armbruszt Ferencné A viselkedés pszichológiai alapjai. A viselkedést befolyásoló tényezők. Hétköznapi és munkahelyi kommunikációs helyzetek. Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában. A munkahelyi verbális és írásos kommunikáció. A nonverbális kommunikáció. Kulturális szignálok. A meghívások illemtana.

4 Gazdasági versenyelemzés GANB /f/2 ta, ma MENB301 Barancsuk János A verseny fogalma. Az állami törvénykezés helye, szabályozó szerepe a vállalkozások közötti versenyben. Marketingszemlélet szerepe a versenyelőny kialakításában. A piac, a vállalkozás gazdálkodása, a vevői igények a nyereséges termelés közötti összhang megteremtése. A versenyelőny biztosítását lehetővé tevő legfontosabb vállalati képességek. Külső és belső tényezők felismerése, elemzése, jövőbeli hatásuk meghatározása. A verseny gazdaságszervező funkciói: jóléti, allokációs és hatékonysági funkció. Vállalati hálók, globális vállalatok. Versenyképesség javító törekvések az iparban. Biztonságtechnika EGNB /f/1 os, ma Vértes Gabriella A munkavédelem általános kérdései, a baleseti statisztikák szerepe a munkavédelemben. Egészséges és biztonságos munkakörülmények, munkaélettan, az üzemi klíma és a megvilágítás. Tűz- és robbanásvédelem, toxikológia és munkahigiénia, munkahelyi zaj- és rezgésvédelem, a sugárzások munkavédelme, az elektromosság biztonságtechnikája. Környezetvédelem KONB /f/3 ta, ma Fekete Jenő György A környezet védelmét szabályozó alapvető jogszabályok. A környezet elemei, környezethasználat, környezetszennyezés, környezetkárosítás. Környezetvédelmi hatásvizsgálat, környezetvédelmi engedély, környezetvédelmi felülvizsgálat/audit. Az egyes környezeti elemek védelmének alapjai, szennyezések, bírságok. A bekövetkezett környezetkárosítások hatásának mérséklése. Minőségügy FINB030 MENB401 Sánta Imre Erostyák János Minőség-ellenőrzés, -biztosítás, -irányítás, ISO, TQM. Minőségpolitika, minőségcélok. Képzés, tudatosság, kompetencia, felelősség. inőségügyi Kézikönyv. Minőségügyi eljárások. Bevezetés, audit, vezetői átvizsgálás, fejlesztés. Nemmegfelelőség, helyesbítő, megelőző tevékenység. Környezetközpontú minőségirányítási rendszer. Hőtechnikai- és anyagvizsgálati költségelemzés VGNB /f/2 ta, ma Beke Jenő Költségek fogalma és csoportosítása. Az egyes költségtípusok tartalma és gyakorlati jelentősége a vállalkozások gyakorlatában. A költségek elszámolásának számviteli módszerei. A költségek elemzésének statikus és dinamikus módszerei. Közvetlen és közvetett költségek elemzésének sajátosságai. Gyakorlati esettanulmány Teljeskörű minőségirányítás MENB730 Dr. Kovács Árpád A TQM fogalma és története. Vevőközpontúság. A vevő azonosítása. A vevő elvárásainak megértése, követelményeinek meghatározása. A vevői megelégedettség mérésének módszerei. Reklamációkezelés. Folyamatközpontúság. A folyamatok fajtái. A folyamatok menedzselése. A folyamatok javítása. Teljes elkötelezettség. A vezető szerepe. Nagyobb hatáskörrel felruházott alkalmazottak. A beszállítói minőség. Támogató struktúrák. TQM kultúra. A minőségmenedzsment rendszerei. (Minőségdíjak, ISO 9004:2000 szabvány) Üzemszervezés MENB401 A vállalati szervezés szintjei, és módszertani sajátosságai. A szervezés fogalma, felosztása. A szervezés területei. A szervezőmunka menete, módszertana. Az időtervezés modelltechnikái. Hálótervezés számítógépen. Munkamegosztás a hálótervezésben. A kapacitástervezés modelltechnikái. Az időkorlátos tervezés. Az Szabadon választható tantárgyak Demográfia MENB700 dr. Barakonyi Károlyné A Demográfia tárgya, módszere. A népesség állapotának statisztikai vizsgálata. A népszámlálás. A népességnövekedés jelentősége. A világ népességszámának alakulása. Az első és második demográfiai robbanás. Hasonlóságok és különbségek. Jövőbeni kilátások: a világ népességének előrejelzései 2050-ig. Magyarország népesség-változásának történeti elemzése. A népesség összetételének vizsgálata. A népmozgalmi jelenségek vizsgálata: házasságkötés, születés és halálozás Vándormozgalom

5 A népességszám extrapolációja A népességre vonatkozó statisztikai adatok forrásai A település komplex demográfiai elemzésének módja Filozófia MENB710 dr. Kovács Árpád Bevezetés a filozófiába. A filozófiai gondolkodás természete és történeti szemlélete. A tradíció. Az ókori keleti filozófia.az antik bölcselet kezdetei. Ontológiai rendszerek. Az antik felvilágosodás. A klasszikus filozófia Athénben. Platón és Arisztotelész. A hellenizmus filozófiája. A középkor bölcselete. A kereszténység. A patrisztika és a skolasztika. A reneszánsz természet- és társadalomfilozófiája. Bacon. Metafizikai rendszerek. Descartes és Spinoza Az angol felvilágosodás. Locke, Berkeley, Hume. A francia felvilágosodás. Diderot,Montesquieu, Voltaire, Rousseau. A német klasszikus filozófia. Kant és Hegel. Az irracionalizmus. Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. Új metafizikák. Freud, Jung. Könyvtárinformatikai alapok MENB720 Pintér László - a kulturális intézmények és szolgáltatások rövid története és a közgyűjtemények jelenlegi hazai rendszere - a könyvtárak helyének és szerepének kijelölése a fent vázolt intézményrendszeren belül - könyvtárak, könyvtártípusok, gyűjtemények rendszere, a magyar könyvtári törvény alapján - a könyv- és íráskultúra története a barlangrajzoktól, kéziratoktól, kódexektől kezdve a könyvnyomtatáson keresztül az információs sztrádáig, ill. az információs társadalomig - a könyvtárakban gyűjtött dokumentumtípusok (hagyományos, audio, vizuális, audiovizuális, számítógépes dokumentumok) - a beszerzett dokumentumok könyvtári állománnyá alakításának folyamata (könyvtári feldolgozó munka) és tárolási rendszere (raktári rend, állományegységek, különgyűjtemények) - kölcsönzés, helyben használat, könyvtárközi kölcsönzés, egyéb könyvtári szolgáltatások (másolás, számítógépes levelezés, számítógépes irodalomkutatás stb.) - a könyvtárnak, mint egységes információközpontnak bemutatása: segédkönyvek (lexikonok, bibliográfiák, kézikönyvek, adattárak), szakfolyóiratok katalógusok, témafigyelő szolgáltatások, irodalomkutatások, könyvtárközi kölcsönzés, másolás, számítógépes katalógusok, CD-ROM-ok és Internet egysége - kutatásmetodikai ismeretek: az irodalomkutatás módszerei és technikája, az idézés, hivatkozás, felhasznált irodalom etikai és formai követelményei, hagyományos és nem hagyományos dokumentumok, ill. számítógépes dokumentumok, katalógusok stb. használata - könyvtárlátogatás: az elméleti ismeretek gyakorlati felhasználása: tájékozódás a könyvtárban, a könyvtár mint egységes információközpont használata - gyakorlati feladat önálló megoldása (szemináriumi dolgozat elkészítése) Menedzsment az EU-ban MENB730 Gaál Ottó Az Európai Unió létrejötte, rövid története. A Nemzeti Fejlesztési Terv.( , ill előzetes) Az Európai Unió regionális politikája A társadalmi és gazdasági kohézió, célkitűzések Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap szerepe Az EU támogatáspolitikájához kötődő elvárások A Strukturális Alapok tervezési, programozási folyamata A tervezés-programozás főbb részei és fogalma A programokhoz kapcsolódó monitoring, értékelési rendszer A Strukturális- és Kohéziós Alapok Intézményrendszere Projekttervezési technikák áttekintése, EU-s sajátosságok A projekttervezés, Partnerség és hálózatépítés A projektek cselekvési és ütemezési terve A Projekt megvalósítása. Monitoring és értékelés Pénzügyi befektetés és finanszírozás MENB740 dr. Katits Etelka A vállalati tőkefinanszírozás és befektetés módjai. A finanszírozási források felmérése és helyzetelemzés az éves mérleg és eredménykimutatás alapján. A pénzügyi befektetés: részvény- és kötvényvásárlás. A makrogazdasági tőkeátcsoportosítás rendszere. A gazdasági mérlegelés eszköztára. A kamatszámítás esetei. A piaci kamatráta determinánsai. A pénzügyi befektetők célja és motivációi. A kockázat típusai. A kockázat mérése. Két- és többelemű portfoliók kockázata. Az értékpapír elemzők típusai. A részvény- és kötvény értékelés módjai. A kibocsátási és vásárlási elméleti árfolyam meghatározása.

6 Értékpapírok értékelése mutatószámokkal: kamatláb rugalmasság, szelvényhozam, duration, volatilitás. EPS, DPS, osztalékfizetési és profit visszatartási ráta, a névleges és tényleges osztalékhozam, P/E, ROE a részvénytőke növekedési üteme. A CAPM modell és alkalmazásai. Portfolió menedzselés. A minimális kockázatú portfolió meghatározása. Határidős és opciós ügyletek. Politológia MENB750 dr. Varga Lajos A politikai rendszer fogalma, funkciói és elemei. A politikai rendszer innovációja és tanulási képessége. A politikai értékek. A pluralizmus fogalma és elméletei. A politikai hatalom és a legitimáció. A modern politikai pártok kialakulása. A pártrendszerek és típusaik. Az érdekképviseleti szervek térnyerése. A parlamentarizmus. Az alkotmánybíráskodás. Projektmenedzsment MENB760 dr. Szvitacs István Alapfogalmak. A projektek életciklusa. A megvalósítási folyamat főbb jellemzői. A projektek főbb típusai. A projekt leírás nézőpontjai. A projektmenedzsment általános koncepciója. A projektek előkészítése, dokumentálása. A projektleírás szintjei. A projekt meghatározása. Célkitűzések, hivatkozási alap, terjedelem. A projekt határainak kijelölése. A tervezés és ütemezés. Szervezet, felügyelet, irányítás.a szervezet jelentősége. A PRINCE-szervezet. A projekt szereplői és hatáskörük. A projekt adminisztrácija. A projekt felügyeletének megszervezése. Teljesítés - projektkontroll. A projektek megvalósulásának követése. Az MS-Project, mint projektmenedzsmentet támogató szoftver. A stakeholder-menedzsment. A fenntartható kommunikáció. Szociológia MENB770 dr. Barakonyi Károlyné A szociológia tudományának kialakulása, tárgya, feladata, sajátos szemlélete A nemzetközi szociológia története A magyar szociológia története A szociológiai felvétel. Mintavétel, adatgyűjtés, feldolgozás és elemzés Társadalom, társadalmi struktúra, rétegződérs. A magyar társadalom rétegződése a II. világháború után, napjainkig Egyenlőtlenségek, szegénység, depriváció A hazai szegénység és kezelésének lehetősége Társadalmi mobilitás. Strukturális és cirkuláris mobilitás. Lakóhelyváltozás Életmód, életstílus, életvitel. Kultúra, érték. A magyarországi értékkutatás eredményei Normák, normakövető magatartás, szocializáció, életút Deviancia, a deviáns magatartás kialakulását magyarázó elméletek Településszociológia MENB780 dr. Barakonyi Károlyné A településszociológia önálló tudománnyá válása, tárgya, szemlélete.. A falu és a város fogalmának eltérő megközelítései. A magyar város és falu átalakulása a II. világháború után a 90-es évekig A megkésett városfejlődés, a falvak differenciálódása. A társadalmi-gazdasági átalakulás városra és falura gyakorolt hatása. Városökológia megközelítési módja A klasszikus humán ökológia kialakulása. Az urbanizmus mint életmód. Az ökológiai folyamatok vizsgálat, Mc Kenzie munkássága. A természetes övezetek szociológiája. (Gettó. Suburbia, Slum) Városi deviancia. A klasszikus humán ökológia kritikája. Gans munkássága. Új térelméletek a városökológiában. Társadalmi tér analízis. Térszerkezet és társadalomszerkezet összefüggései a magyar városokban. Demokratizmus kérdése a városfejlesztésben. A globalizáció kihívása a várossal szemben. Üzleti kommunikáció MENB810 dr. Barakonyi Károlyné A kommunikációról általában: fogalma, típusai, folyamata és elemei, hatékonyságának feltételei és korlátjai. A kommunikációs készségek fejlesztése: A hatékony írás, hogyan írjunk levelet, jelentést A befogadó képességek kommunikációja: az olvasás szerepe, hatékonyságának növelése, az aktív hallgatás a kommunikáció szolgálatában Verbális kommunikáció: sajátos esetei (zsargon, metanyelv, telefon beszélgetés)

7 a kérdezés szerepe, módja, hatékonyságának növelése előadások és beszédek Nonverbális kommunikáció: szerepe, jelentősége, típusai Szemkontaktus Mimika A személyes tér használata Testbeszéd Környezet Paranyelv Az érintés kommunikációja A csend és az idő szerepe a kommunikációban Az értekezlet. Hogyan vezessünk sikeresen értekezletet. A részvétel. Angol alapfok (szóbeli) ILNB511 A kurzus folyamán a mindennapi műszaki életet felölelő lexikai (és alapvető nyelvtani) struktúrák elsajátítására és hallott szöveg értésére helyezzük a fő hangsúlyt, hogy a hallgató képes legyen önálló beszédre, alapszintű társalgásra és hallott szöveg értelmezésére. Német alapfok (szóbeli) ILNB611 A kurzus folyamán a mindennapi műszaki életet felölelő lexikai (és alapvető nyelvtani) struktúrák elsajátítására és hallott szöveg értésére helyezzük a fő hangsúlyt, hogy a hallgató képes legyen önálló beszédre, alapszintű társalgásra és hallott szöveg értelmezésére. Angol alapfok (írásbeli) ILNB512 A szemeszter folyamán a hallgató elsajátítja azokat a nyelvi szerkezeteket, amelyek elengedhetetlenek az olvasott műszaki szöveg értelmezéséhez és önálló írott szövegek megalkotásához. Német alapfok (írásbeli) ILNB /f/2, os, ma A szemeszter folyamán a hallgató elsajátítja azokat a nyelvi szerkezeteket, amelyek elengedhetetlenek az olvasott műszaki szöveg értelmezéséhez és önálló írott szövegek megalkotásához. Angol középfok (szóbeli) ILNB521 A kurzus folyamán a mindennapi műszaki életet felölelő és a tágabb környezetet érintő lexikai struktúrák elsajátítása kiegészül középszintű hallott szöveg értésével azért, hogy a hallgató középszintű nyelvtudásnak megfelelő szókinccsel legyen képes önálló, folyamatos beszédre, társalgásra és hallott szöveg értelmezésére. Német középfok (szóbeli) ILNB621 A kurzus folyamán a mindennapi műszaki életet felölelő és a tágabb környezetet érintő lexikai struktúrák elsajátítása kiegészül középszintű hallott szöveg értésével azért, hogy a hallgató középszintű nyelvtudásnak megfelelő szókinccsel legyen képes önálló, folyamatos beszédre, társalgásra és hallott szöveg értelmezésére. Angol középfok (írásbeli) ILNB522 A szemeszter folyamán a hallgató elsajátítja azokat a középfokú nyelvtudáshoz szükséges nyelvtani szerkezeteket, amelyek nélkülözhetetlenek mélyebb tartalmú olvasott műszaki szövegek értelmezéséhez és önálló írott munkák elkészítéséhez. Német középfok (írásbeli) ILNA/ILNB622 A szemeszter folyamán a hallgató elsajátítja azokat a középfokú nyelvtudáshoz szükséges nyelvtani szerkezeteket, amelyek nélkülözhetetlenek mélyebb tartalmú olvasott műszaki szövegek értelmezéséhez és önálló írott munkák elkészítéséhez. Angol műszaki szaknyelv alapjai ILNB514 Pályázatírás. Szakmai önéletrajz formái és kritériumai. Bemutatkozó beszélgetés taktikája és nyelvi megformálása. Vállalkozási formák, vállalati struktúrák. Hivatalos telefonbeszélgetések lebonyolítása, az udvarias és célirányos társalgás ismérvei. Üzleti levelek formája és stílusjegyei, a hivatalos stílus jellemzői. Szakmai dokumentáció összeállítása, szaknyelvi elemzése és értelmezése. Külföldi üzleti partnerek fogadásával kapcsolatos nyelvi szituációk gyakorlása. Pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos levelezés szaknyelvi jellemzői. Műszaki szakmára jellemző statisztikai kimutatások, diagramok, táblázatok, grafikonok elem-

8 zése, értékelésének szempontjai és az ehhez szükséges nyelvi technikák elsajátítása. Német műszaki szaknyelv alapjai ILNB614 Pályázatírás. Szakmai önéletrajz formái és kritériumai. Bemutatkozó beszélgetés taktikája és nyelvi megformálása. Vállalkozási formák, vállalati struktúrák. Hivatalos telefonbeszélgetések lebonyolítása, az udvarias és célirányos társalgás ismérvei. Üzleti levelek formája és stílusjegyei, a hivatalos stílus jellemzői. Szakmai dokumentáció összeállítása, szaknyelvi elemzése és értelmezése. Külföldi üzleti partnerek fogadásával kapcsolatos nyelvi szituációk gyakorlása. Pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos levelezés szaknyelvi jellemzői. Műszaki szakmára jellemző statisztikai kimutatások, diagramok, táblázatok, grafikonok elemzése, értékelésének szempontjai és az ehhez szükséges nyelvi technikák elsajátítása. Alapszintű edzéselméleti és módszertani ismeretek szerzése az erőnlét fejlesztése és szinten tartása témában. Fk.: 2 db általános vagy sportági teszt teljesítése a következő háromból: erő, állóképességi, ügyességi. Angol műszaki szaknyelv a gyakorlatban ILNA/ILNB524 A műszaki szaknyelvre jellemző grammatikai struktúrák, szintaktikai -stilisztikai jellemzők megismerése, a szakterminológia elsajátítása szaktankönyvekből és szaklapokból kiválasztott szövegek segítségével. Német műszaki szaknyelv a gyakorlatban ILNB624 A műszaki szaknyelvre jellemző grammatikai struktúrák, szintaktikai -stilisztikai jellemzők megismerése, a szakterminológia elsajátítása szaktankönyvekből és szaklapokból kiválasztott szövegek segítségével. Testnevelés I. TSNB101 Czéh László Sportági ismeretek szerzése kezdő illetve haladó szinten a félév elején meghirdetett sportágakban. Mozgáskoordináció, ügyesség, hajlékonyság, állóképesség és erő fejlesztése a választott sportág lehetőségeivel. Fk.: 2 db általános vagy sportági teszt teljesítése a következő háromból: erő, állóképességi, ügyességi. Testnevelés II. TSNB102 Czéh László Sportági ismeretek szerzése kezdő illetve haladó szinten a félév elején meghirdetett sportágakban.

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Analízis I. MINB011 220/v/5, os, ma dr. Kersner Róbert dr. Sárvári Csaba Algebra alapjai (természetes, egész, racionális, valós és komplex számok).

Részletesebben

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM (BSC LEVELEZŐ KÉPZÉS)

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM (BSC LEVELEZŐ KÉPZÉS) TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM (BSC LEVELEZŐ KÉPZÉS) TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Analízis I. MILB011 9-6-0/v/5, os, ma dr. Kersner Róbert Kárpáti Ferenc Algebra alapjai (természetes, egész, racionális, valós

Részletesebben

Az építettkörnyezetmérnök-asszisztens szakképzés mintatanterve

Az építettkörnyezetmérnök-asszisztens szakképzés mintatanterve Az építettkörnyezetmérnök-asszisztens szakképzés mintatanterve TANTÁRGYI RÖVIDPROGRAMOK 1180-06 Korszerű munkaszervezés modul Számítógépes és hálózati alapismeretek AUNF901 EK 1/1-1-0/f/3 Armbruszt Ferenc

Részletesebben

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 1. A szak megnevezése: építész 2. Megszerzendő kreditek

Részletesebben

Mérnök informatikus szak

Mérnök informatikus szak Mérnök informatikus szak PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2008/2009 Mérnök informatikus szak Az alapképzési szak megnevezése: mérnök informatikus Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja Gazdasági matematika PÜ1433 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

NEPTUN-kód: GSVAI11GNC GSVAI1GMLC. Előkövetelmény: Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC

NEPTUN-kód: GSVAI11GNC GSVAI1GMLC. Előkövetelmény: Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC Adózás alapjai Kredit: 2 GSVAI11GNC GSVAI1GMLC Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC nappali: 2ea+ 0tgy+0 lab levelező: 10ea +0lab Dr. habil Nagy Imre Zoltán CSc egyetemi Aláírás feltétele: 1 db eredményes

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gazdasági matematika SÜ1101 I. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gyakorlati jegy Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal SZAKMAI PROGRAM 1. 1. oldal HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HKSZK 3000 HATVAN, VÉCSEY U. 2. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája 3000 HATVAN, Bajcsy-Zs. u. 6. TELEFON:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 01 ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 01 ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben