A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata"

Átírás

1 KELER KSZF Központi Szerződő Fél Korlátolt Felelősségű Társaság A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata Hatályba léptette Mátrai Károly Hatályba lépés időpontja január 1. Verziószám V 1.0 Készítette Seres Csaba 0

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések 4 II. Általános rendelkezések A Társaság Ügyfelei A Társaság szolgáltatásai Garanciavállalás A Társaság az alábbi ügyletek esetében vállal garanciát A garanciavállalásra vonatkozó korlátozások 6 3. Klíringtagsági rendszer Általános szabályok A klíringtagsági rendszer szereplői Általános klíringtag Egyéni klíringtag Alklíringtag Megbízó A Társaság Klíringtagsági jogviszony Klíringtagsági jogviszony keletkezése és előfeltételei Klíringtagsági jogviszony kérelemre történő felfüggesztése Klíringtagsági jogviszony megszűnése Klíringjog A klíringjog keletkezése Klíringjog felfüggesztése Klíringjog megszűnése A klíringtag kötelezettségei és megszegésük szankciói Általános kötelezettségek és megszegésük szankciói Saját tőke követelmények és megszegésük szankciói Általános adatszolgáltatási kötelezettségek és megszegésük szankciói Elszámolási kötelezettség és megszegése szankciói Limitek és megszegésük szankciói A limitek fajtái, a Társaság jogosultságai Piaci pozíciós limit Tőkepozíciós limit Megbízó nevesítés Helyszíni vizsgálat és a kapcsolódó szankciók A Társaság garanciarendszere a garantált piacokon Általános rendelkezések A biztosítékadás rendje Alapszintű pénzügyi fedezet Likviditási Deviza Óvadék (LiDÓ) Kiegészítő pénzügyi fedezet Alapbiztosíték Fedezett pozíciók meghatározás Árkülönbözet elszámolás Kollektív garancia alapok (KGA,TEA) 23 KSZF_AUSz.doc 2/33

3 A garancia alapok rendeltetése, általános szabályok A tagok tulajdoni aránya A garancia alap felhasználása A garancia alap képviselete, meghatalmazás Kollektív garancia alap befizetésének és feltöltésének elmulasztása A garancia alap általi kifizetés megtérülése A garancia alap megszűnése A garancia alap tagság megszűnése Garancia alapok fajtái A fedezetképzés során elvont értékpapírok értékelése A Társaság teljesítési kötelezettségvállalása A KELER készfizető kezességvállalása A garanciaelemek felhasználása A garancia elemek felhasználása multinet ügylet nemteljesítése esetén A garancia elemek felhasználása derivatív ügylet nemteljesítése esetén Nemteljesítés A Társaság által alkalmazott szankciók és jogorvoslatok Szankciók Jogorvoslat A kártérítés szabályai, felelősségi szabályok Záró rendelkezések 33 KSZF_AUSz.doc 3/33

4 Bevezető rendelkezések A KELER Központi Szerződő Fél (továbbiakban: Társaság) a Tpt. alapján működő, a tőzsdei ügyletek teljesítésének garantálását végző Kft., központi szerződő fél. A Felügyelet E-III/1012/2008. számú határozata szerint a Társaság a magyarországi központi szerződő fél tevékenység végzésére feljogosított szervezet. A BÉT-tel és a KELER-rel kötött megállapodás alapján a Társaság központi szerződő félként garanciát vállal a tőzsdei ügyletek teljesítéséért. A Társaság derivatív ügylet esetében az ügylet befogadásával, az ügylet visszaigazolásának időpontjától, míg a multilaterális nettó elszámolású ügylet esetében jelen Szabályzat szerint belép az ügyletbe, és szerződő félként mindkét fél felé teljesítési kötelezettséget vállal. Multilaterális elszámolású azonnali ügyletek esetében a Társaság a multilaterális nettósítást követően kialakult pozíciókra vállal teljesítési garanciát. A Társaság az általa garantált ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint - klíringtagsági- és garancia rendszert működtet. A garanciavállaláshoz kapcsolódó egyes tevékenységeket a Társaság megbízása alapján a KELER végzi. Erre tekintettel a garanciavállalás jelen Szabályzatban és a KELER Általános Üzletszabályzatában rögzítettek szerint történik. A Társaság és a KELER a közös tevékenységük során alkalmazott szabályzatok fogalom meghatározását egységes fogalomtárban rögzíti. A garanciavállalás a KELER-rel kötött szerződés alapján fennálló, a KELER mögöttes garanciavállalása mellett történik, az erre vonatkozó elszámolóházi leiratban meghirdetettek szerint. A garanciavállalással kapcsolatos technikai intézkedéseket a KELER végzi. A Társaság szolgáltatásaiért a mindenkor hatályos Díjszabályzata alapján díjakat számít fel. A Társaság a tudomására jutott üzleti és értékpapír titkot valamint személyes adatot az Tpt. és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. A Társaság a személyazonosság igazolásához érvényes személyi igazolványt vagy útlevelet, a képviseleti jog igazolásához gazdasági Társaság esetében cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy aláírás mintát, más szervezet esetében a szervezetre vonatkozó szabályozás által meghatározott közhiteles okiratot fogad el. KSZF_AUSz.doc 4/33

5 II. Általános rendelkezések Jelen Szabályzat tartalmazza a Társaság által nyújtott szolgáltatások részletes szabályait, a Társaság és a szolgáltatásait igénybevevők (továbbiakban: klíringtag) jogait, kötelezettségeit a szolgáltatások nyújtása/igénybe vétele során. Rendelkezik továbbá a Társaság és Ügyfelei közötti együttműködés és információszolgáltatás, valamint adatkezelés szabályairól. Jelen Szabályzat rendelkezéseihez kapcsolódó eljárási kérdéseket, valamint a szabályzat felhatalmazása alapján további részletes rendelkezéseket a Társaság Kondíciós listái, Leiratai, Díjszabályzata és egyéb tájékoztató anyagok tartalmazzák. A Társaság Általános Üzletszabályzatát és annak módosítását a KELER Igazgatóságának előzetes jóváhagyását követően az ügyvezető igazgató fogadja el. A Társaság szabályzatait székhelyén, hivatalos honlapján, a KID-en, a Felügyelet által működtetett, vagy ilyennek elismert nyilvános elektronikus rendszeren teszi közzé. Jelen Szabályzat módosítása esetén a klíringtag a módosított szabályzat hatályba lépését követő 30 napon belül jogosult a Társasággal kötött formaszerződését felmondani feltéve, hogy jelen Szabályzatban rögzített egyéb feltételeknek eleget tesz. Amennyiben a klíringtag a szabályzatmódosítás következtében felmondási jogát határidőben nem gyakorolja, a Társaság úgy tekinti, hogy a klíringtag a szabályzat módosítását elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A korábban érvényesen létrejött, hatályos formaszerződés a módosítással megfelelő tartalommal továbbra is hatályban marad. Jelen Szabályzatban foglaltak teljesülése érdekében a klíringtag kötelezi magát arra, hogy olyan belső szabályzatokat és együttműködést alakít ki a Társasággal, amely megfelel nevezett szabályzatok rendelkezéseinek, és lehetővé teszi annak betartását. A Társaság a jelen Szabályzat előírásai szerint jogosult a klíringtag KELER által vezetett számláira vonatkozó óvadékjoga érvényesítésére, kényszerintézkedések megtételére. A KELER elszámolási rendszerében kikötött óvadékjogot a klíringtag felszámolására vonatkozó közzététel nem szünteti meg A Társaság Ügyfelei A Társaság szolgáltatásait az alább felsorolt szervezetek közül azok jogosultak igénybe venni, akikkel a Társaság klíringszerződést köt: tőzsde, ideértve a külföldi tőzsdét; elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, ideértve a külföldi elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet; központi értéktár, ideértve a külföldi központi értéktári tevékenységet végző szervezetet; külföldi központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet; befektetési vállalkozás, ideértve a külföldi befektetési vállalkozást; hitelintézet, ideértve a külföldi hitelintézetet; árutőzsdei szolgáltató, ideértve a külföldi árutőzsdei szolgáltatót; KSZF_AUSz.doc 5/33

6 befektetési alapkezelő, ideértve a külföldi befektetési alapkezelőt, kizárólag az általa kezelt befektetési jegy vonatkozásában; törvény által meghatározott szervezett piac szereplője; értékpapír-kibocsátó, ideértve a külföldi értékpapír-kibocsátót; a Magyar Állam; a Magyar Állam vagyonát kezelő szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank A Társaság szolgáltatásai Garanciavállalás A Társaság, mint központi szerződő fél a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint garanciát vállal Ügyfelei számára A Társaság az alábbi ügyletek esetében vállal garanciát a) tőzsdei derivatív ügylet b) multinet elszámolású tőzsdei azonnali ügylet. A Társaság tőzsdei ügylet vonatkozásában garancia-vállalást közvetlenül csak a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeket kielégítő klíringtag számára nyújt. A Társaság szolgáltatásainak igénybevétele esetén jogosult ügyfeleitől biztosítékot kérni. A biztosíték az ügylet szerződésszerű teljesítéséhez óvadékul szolgál, amelyet a Társaság a klíringtag nem megfelelő teljesítése esetén korlátozás nélkül felhasználhat. A klíringtagnak a biztosíték felhasználhatóságát mindvégig garantálnia kell A garanciavállalásra vonatkozó korlátozások A KELER Általános Üzletszabályzata alapján a klíringtag jogosult a garantált tőzsdei ügyleteken túl az alábbi nem garantált tőzsdei ügylettípusok kötésére, amelyeket a KELER bruttó módon, DVP elv alapján számol el: Fix áras tőzsdei azonnali ügylet, Aukciós tőzsdei ügylet, 2. kategóriájú szabad piaci tőzsdei ügylet, Elsődleges tőzsdei ügylet, Azonnali áru ügylet, Xetra elszámolású ügylet, Warrant ügylet. Ezekre vonatkozóan a Társaság garanciavállalást nem végez, ezeket a KELER garanciavállalás nélkül számolja el KSZF_AUSz.doc 6/33

7 A Társaság csak annak az általános vagy egyéni klíringtagnak nyújt közvetlen garanciavállalást, aki maradéktalanul eleget tesz a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek, követelményeknek és előírásoknak. 3. Klíringtagsági rendszer 3.1. Általános szabályok A jelen pont szabályozza a tőzsdei klíringtagsági rendszer vonatkozásában a klíringtag és a Társaság jogait és kötelezettségeit. A Társaság a tőzsdei garanciavállalások közvetlen igénybevétele érdekében klíringtagsági rendszert működtet. A klíringtagsági rendszer szereplői: az általános klíringtag, az egyéni klíringtag, az alklíringtag, a megbízó, és a Társaság. A fenti szereplők közül az általános klíringtag és az egyéni klíringtag jogosult: más klíringtagok nemteljesítése esetén a Társaság által működtetett garanciarendszerek elemeit, továbbá a garantált tőzsdei ügyletek pénzügyi - meghatározott esetekben fizikai - teljesülése érdekében a Társaság garanciáját igénybe venni. Az alklíringtag és a megbízó nem áll szerződéses jogviszonyban a Társasággal, így nem jogosult közvetlen garanciavállalás igénybevételére, valamint nem jogosult közvetlenül a garanciarendszerek és a Társaság garanciáját igénybe venni. A garantált tőzsdei ügyletek vonatkozásában a garanciavállalás feltétele az ügylet Társaság általi visszaigazolása. KSZF_AUSz.doc 7/33

8 3.2. A klíringtagsági rendszer szereplői Általános klíringtag Általános klíringtag az a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeket kielégítő jogi személy, akinek a Társaság közvetlen garanciát nyújt. Az általános klíringtag jogosult klíringtagsággal nem rendelkező jogi személy (alklíringtag) számára elszámolási szolgáltatásokat nyújtani, a köztük lévő szerződés Társaság felé történő bejelentését követően. Az általános klíringtag szerződésben kötelezi az alklíringtagot arra, hogy az alklíringtag a saját megbízóit az általános klíringtag személyéről tájékoztassa Egyéni klíringtag Egyéni klíringtag az a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeket kielégítő tőzsdei kereskedési joggal rendelkező jogi személy, akinek az ügyleteiért a jelen szabályzatban rögzítettek szerint a Társaság garanciát vállal. Az egyéni klíringtag klíringszolgáltatást alklíringtag számára nem nyújthat Alklíringtag Az alklíringtag az a tőzsdei kereskedési joggal rendelkező jogi személy, akinek tőzsdei ügyleteit egy általános klíringtaggal kötött szerződése alapján a Társaság az általános klíringtagon keresztül garantálja. Az alklíringtag az általános klíringtaggal áll jogviszonyban, a Társaság által működtetett garanciarendszerekből közvetlenül nem jogosult kielégítést kapni, nem jogosult továbbá a Társaság garanciáját igénybe venni az ügyletek pénzügyi, fizikai teljesüléséért. Az alklíringtag megbízói pozícióba kerül. Az alklíringtag egy ügyletkörben, szekcióban csak egy általános klíringtaggal jogosult klíringszerződést kötni a klíringszolgáltatás igénybevételére. Egy adott ügyletkörben, szekcióban klíringtagsággal rendelkező klíringtag, nem lehet ugyanezen ügyletkörben, szekcióban alklíringtag Megbízó Megbízónként kerül szabályozásra a Társaság szolgáltatásait klíringtagon (alklíringtagon) keresztül igénybevevők összessége. A Megbízó a Társaság által működtetett garanciarendszerekből közvetlenül nem jogosult kielégítést kapni, nem jogosult továbbá a Társaság garanciáját igénybe venni az ügyletek pénzügyi, fizikai teljesüléséért A Társaság A Társaság a klíringtagsági rendszer működtetője, valamint a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint garanciát vállal a tőzsdei ügylet teljesítéséért. KSZF_AUSz.doc 8/33

9 3.3. Klíringtagsági jogviszony Klíringtagsági jogviszony keletkezése és előfeltételei A klíringtagsági jogviszony a klíringtagsági szerződés Társaság és a klíringtag általi aláírásával jön létre. A klíringtagsági szerződésben a Társaság a klíringjogok tekintetében a klíringtag nyilatkozata alapján ügyletkörök, szekciók illetve a klíringtagság fajtái (általános, egyéni) szerint vizsgálja a követelmények teljesülését. A klíringtagsági szerződés megkötésének előfeltételei: a) a tevékenység végzésére jogosító felügyeleti engedély, vagy külföldi klíringtagoknál és fióktelepeknél az illetékes külföldi felügyelet engedélye, b) a jelen Szabályzatban előírt tőkekövetelménynek való megfelelés c) a KELER-rel a pozícióvezetési szerződés és elszámolási szerződés megkötése. A tőkekövetelmény ellenőrizhetősége érdekében a kérelmező köteles a szerződés megkötése előtt a Társasághoz benyújtani a legutolsó negyedévre vonatkozó negyedéves (auditálatlan) mérleg és eredmény-kimutatást, valamint az előző éves auditált mérleg és eredmény-kimutatást. Ha a kérelmező három hónapnál nem régebben alakult, akkor a Társaság eltekint az auditált éves és az auditálatlan negyedéves mérleg és eredmény-kimutatás kötelezően előírt megküldésétől, és saját tőkeként, ellenkező információ hiányában, a rendelkezésre bocsátott cégkivonat alapján egyzett tőkét (törzstőkét vagy alaptőkét) veszi alapul. Az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe a klíringtagsági szerződést a külföldi székhelyű vállalkozás nevében és képviseletében köti meg. A klíringtagsági jogviszony létrejöttéhez és fenntartásához szükséges a jelen pont szerinti adatszolgáltatásra irányuló feltételeket a fióktelep az őt létrehozó, az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett külföldi vállalkozás tekintetében is köteles teljesíteni a Társaság felé, a vonatkozó okiratok hiteles magyar vagy angol nyelvű fordításának rendelkezésre bocsátása útján Klíringtagsági jogviszony kérelemre történő felfüggesztése A klíringtag írásos kérelemmel jogosult klíringtagsági jogviszonyának felfüggesztését kérni. A klíringtagsági jogviszony kérelemre történő felfüggesztésének feltétele, hogy annak hatálybalépését megelőzően a klíringtag tőzsdei elszámolásból eredő kötelezettségeit rendezze. Az általános klíringtag saját kérelmére történő felfüggesztése csak akkor, és azzal az időponttal lehetséges, ha az alklíringtagok klíringelése más általános klíringtag által biztosított, vagy az alklíringtaggal kötött klíringszerződése felmondásra került, és az általános klíringtag e tényt bejelentette a Társaság számára. KSZF_AUSz.doc 9/33

10 A klíringtag saját kérelmére maximum 6 hónapra lehetséges a klíringtagsági jogviszony felfüggesztése. Amennyiben a klíringtag a felfüggesztést követő 6. hónap végéig nem rendelkezik írásban a klíringtagsági jogviszonyának rendezéséről (azaz nem kéri visszaállítását, vagy megszüntetését), abban az esetben a Társaság jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a klíringtagsági szerződést. A klíringtagsági jogviszony saját kérelemre történő felfüggesztésének ideje alatt a klíringtag köteles az adott TEA, KGA követelményeknek továbbra is folyamatosan eleget tenni. Amennyiben ezen kötelezettségének a klíringtag nem tesz eleget, akkor a Társaság jogosult a klíringtagsági szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani Klíringtagsági jogviszony megszűnése A klíringtagsági jogviszony a klíringtagsági szerződés megszűnésével szűnik meg. A megszűnés esetei: a) a klíringtag saját kérelmére, b) a szükséges engedély az illetékes Felügyelet általi visszavonása esetén, c) a klíringtagsági szerződés Társaság általi, jelen Szabályzatban meghatározott esetek szerint rendes vagy rendkívüli felmondásával, d) a klíringtagsághoz szükséges, a KELER-rel kötött szerződések megszűnése esetén. A klíringtagsági jogviszony megszüntetésére csak a tőzsdei elszámolásból eredő kötelezettségek (ideértve a díjtartozást is) rendezését követően kerülhet sor. A klíringtagság megszűnéséről a Társaság értesíti a volt klíringtagot és a tőzsdét Klíringjog A klíringjog keletkezése A klíringtagsági szerződés aláírását követően a klíringtag a klíringjogot csak azon ügyletkörök, szekciók vonatkozásában jogosult gyakorolni, melyekben a KELER jelentése alapján a szükséges pénzügyi fedezet, TEA, KGA követelményeket teljesítette Klíringjog felfüggesztése A klíringjog felfüggesztésének feltételei a fióktelep formájában működő klíringtagot létrehozó, az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett külföldi vállalkozás tekintetében is irányadóak. A klíringjog felfüggesztéséről a Társaság értesíti a klíringtagot, a KELER-t, a tőzsdét és a Felügyeletet. Általános klíringtag klíringjogának felfüggesztése esetén a Társaság értesíti a klíringtag által bejelentett információk alapján a klíringtag alklíringtagjait is. Az értesítést követően a felfüggesztett klíringjogú klíringtag és az alklíringtagok által kötött tőzsdei ügyletek a felfüggesztés időtartamára a pozíciók csökkentésére irányuló ügyletek kivételével - nem kerülnek a Társaság által garantálásra. KSZF_AUSz.doc 10/33

11 A klíringjog felfüggesztése esetén a klíringtag klíringtagsági jogviszonya továbbra is fennáll, így a klíringtagnak a klíringjog felfüggesztését követően is fennáll a kötelezettsége a tőzsdei ügyletek és nyitott pozíciók elszámolásának lebonyolítására és az ehhez szükséges fedezetek és biztosítékok rendelkezésre bocsátására, ideértve a TEA, KGA követelményeket is Általános szabályok Klíringjog kötelező felfüggesztése A Társaság az alábbi esetekben a klíringtag klíringjogát felfüggeszti, és erre tekintettel a további tőzsdei ügyletek befogadását megtagadja: a) az előírt fedezetek elégtelensége, b) a napi elszámolás nem szerződésszerű teljesítése, c) a Felügyelet általi felfüggesztés, számlazárolás, d) a klíringtagsághoz szükséges szerződések megszűnése esetén Jogosultság a klíringjog felfüggesztésére A Társaság az alábbi esetekben jogosult a klíringtag klíringjogát felfüggeszteni, erre tekintettel a további tőzsdei ügyletek befogadását megtagadni: a) saját tőkekövetelmény elégtelensége esetén, b) ha a klíringtag az auditált mérleg és eredmény-kimutatás küldésnek a határidőt követő tizenötödik napig sem tesz eleget, c) ha az auditált mérleg elutasító, korlátozó, vagy függő záradékkal ellátott, d) ha a klíringtag az előírt időközi mérleg és eredmény-kimutatás küldésnek a határidőt követő tizenötödik napig sem tesz eleget, e) ha a klíringtag az előírt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, f) ha a megbízó nevesítésről szóló jelentést hatvan napon túl elmulasztotta, g) limit túllépése esetén, h) a helyszíni vizsgálat alapján, ha az olyan tényeket tárt fel, amelyek esetleg a piac, illetve a Társaság biztonságát veszélyeztethetik. A Társaság a mérlegelési jogkörében történő eljárás során hozott döntését az adott mulasztás Társaságra, tőkepiacra gyakorolt hatásának mértékétől és a veszélyeztetettség fokától teszi függővé A derivatív klíringtagra vonatkozó speciális szabályok Az előírt fedezetigényt vagy a napi elszámolást nemteljesítő, illetve a Felügyelet által felfüggesztett klíringjogú klíringtag és a vele szerződéses viszonyban lévő alklíringtag kizárólag pozíciózárásra jogosult oly módon, hogy megbízást ad egy kereskedési joggal rendelkező jogi személynek, amelyet a teljesítő személy saját nevében, de a felfüggesztett klíringjogú klíringtag számlájára regisztráltat, vagy a felfüggesztett klíringjogú klíringtag kereskedési jogát gyakorolva kizárólag pozíciózárásra irányuló ügyleteket köt, és azok elszámolását kezdeményezi a KELER-nél. KSZF_AUSz.doc 11/33

12 Az előírt fedezetigényt, vagy a napi elszámolást nemteljesítő, és emiatt felfüggesztett klíringjogú klíringtag nyilatkozik arról, hogy a derivatív pozíciók közül mely alklíringtagi, megbízói, kódokon történt nemteljesítés. Ezzel párhuzamosan a felfüggesztett klíringjogú klíringtag azonnal rendelkezik a teljesítő megbízók, alklíringtag(ok) pozícióinak, és a pozíciókra a Társaság által számított alapbiztosítékoknak átadásáról egy, a kényszertranszferálásra a felfüggesztett klíringjogú klíringtag által megadott másik, fel nem függesztett klíringjogú klíringtagnak. Amennyiben egy klíringtag az elszámolási kötelezettségeit nem teljesíti, akkor a Társaság a klíringtag klíringjogát felfüggeszti. Amennyiben a felfüggesztett klíringjogú klíringtag nem rendelkezik tőzsdei kereskedési joggal, akkor a Társaság az esetleges kényszerlikvidálásra megbízást ad egy kereskedési joggal rendelkező jogi személynek, amelyet a teljesítő személy saját nevében, de a felfüggesztett klíringjogú klíringtag számlájára regisztráltat Alklíringtagra vonatkozó speciális szabályok A felfüggesztett klíringjogú általános klíringtag teljesítő alklíringtagjainak az általános klíringtag felfüggesztését követő három elszámolási napon belül más általános klíringtaggal kell klíringszerződést kötnie és három elszámolási napon belül az alklíringtagok még nyitott pozícióit az alklíringtag által megjelölt új általános klíringtaghoz át kell adni. A Társaság azt követően fogadja be az alklíringtag tőzsdei ügyleteit és erről a Társaság értesíti KELER-t és a tőzsdét, - ha az új általános klíringtagtól értesítést kap az adott társaság elszámolásra történő befogadásáról. A felfüggesztett klíringjogú általános klíringtag esetében a három elszámolási napon belül át nem adott teljesítő alklíringtagi, megbízói pozíciók vonatkozásában a Társaság kényszerintézkedést kezdeményez, illetve felszólítja az alklíringtagot az általános klíringtag és az alklíringtag közötti szerződés felmondására és új partnerrel való szerződéskötésre Klíringjog megszűnése Megszűnik a klíringtag klíringjoga, ha a tőzsdei elszámolásokból adódóan a KELER, vagy a Társaság felé fennálló tartozásait 6 hónapon keresztül nem rendezte. Ebben az esetben a Társaság a klíringtagsági szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondja. Megszűnik továbbá minden olyan esetben a klíringtag klíringjoga, amikor megszűnik a klíringtagsági jogviszonya A klíringtag kötelezettségei és megszegésük szankciói Általános kötelezettségek és megszegésük szankciói A klíringtag kötelezettségei a) a tevékenységére vonatkozó felügyeleti engedély folyamatos fenntartására, KSZF_AUSz.doc 12/33

13 b) a Társasággal a tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához a klíringtagsághoz szükséges szerződést megkötni, c) a KELER-nél bank (ide nem értve hitelintézeteket), értékpapír-, és pozícióvezetési számlákat nyitni, d) törvényi kötelezettség alapján, a számlákon tartott megbízói eszközöket (forint, deviza, értékpapír) és pozíciókat a saját eszközöktől elkülönítetten kezelni, e) folyamatosan megfelelni a jelen Szabályzatban foglalt tőke-, limitadatszolgáltatási-, és egyéb követelményeknek, f) a tőzsdén kötött saját számlás, megbízói, valamint az alklíringtagi (saját és megbízói) ügyleteinek jelen Szabályzat szerinti teljesítéséért felelni, g) a Társaság által előírt biztosítékokat, pénzügyi fedezeteket, TEA, KGA hozzájárulást a jelen Szabályzatban, Leiratokban és Kondíciós Listákban. meghatározott értékben, formában és határidőre rendelkezésre bocsátani, h) az alklíringtagjaitól, megbízóitól legalább a Társaság által előírt biztosítékokat beszedni, i) azon személyi és tárgyi feltételek biztosítására, amely a megbízók, illetve alklíringtagok felé való elszámoláshoz szükséges. Ezen feltételek teljesülését a Társaság jogosult helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizni, j) a Társaságnak az alklíringtagi bejelentőlap adataiban történt változást azonnal bejelenteni, k) az alklíringtagok nemteljesítését azonnal jelenteni a Társaságnak A Társaság jogosultságai a klíringtag kötelezettségszegése esetén A klíringtaggal szemben a jelen Szabályzatban rögzített kötelezettségek megszegése vagy bármely észlelt kockázatnövekedés esetén a Társaság jogosult : a klíringtag részére kiegészítő pénzügyi fedezetet meghatározni, az alklíringtag, vagy a megbízó pozíció után is, a klíringtagnál helyszíni vizsgálatot tartani, vagy a tőzsde, és a Felügyelet klíringtagi vizsgálatát, intézkedését kezdeményezni, a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben a klíringtag klíringjogát felfüggeszteni, illetve a klíringtagsági szerződést a saját tőkekövetelménynek való meg nem felelés esetén rendes, a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb esetekben pedig rendkívüli felmondás útján megszüntetni. A Társaság által alkalmazott szankciók a kiváltó ok igazolt megszűnésével, az igazolás beérkezését követő elszámolási napon hatályukat vesztik. KSZF_AUSz.doc 13/33

14 Saját tőke követelmények és megszegésük szankciói A klíringtagi saját tőke követelmények az alábbiak: Derivatív Azonnali Származéko T+3 T+2 Áru szekció s szekció ügyletkörei Csak megbízói számlára klíringelő egyéni klíringtag Saját és megbízói számlára egyaránt klíringelő egyéni klíringtag Általános klíringtag (Adatok MFt-ban) Devizakülföldi klíringtagok esetén a Társaság a saját tőke értékét a mérleg fordulónapján érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítva veszi figyelembe. Fióktelep formájában működő klíringtagok esetén a Társaság a fióktelepet létrehozó, az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett külföldi vállalkozás saját tőkéjét vizsgálja és veszi figyelembe. A tőkekövetelmények vizsgálata során a Társaság a klíringtag által teljesített adatszolgáltatási kötelezettség révén a Társaság által megismert mérleg szerinti, ténylegesen befizetett saját tőkét veszi figyelembe, módosítva a klíringtag által jelzett jegyzett tőkeemeléssel illetve leszállítással. A jegyzett tőkeemelés, csökkentés összegét a Társaság a hozzá eljuttatott alapszabály, társasági szerződés módosítás és a Cégbírósághoz intézett változás bejegyzési kérelem alapján határozza meg. A Társaság a klíringtagsági kritériumok vizsgálata során a jegyzett tőke leszállítását az erről való értesítést követően haladéktalanul figyelembe veszi. Amennyiben a klíringtag saját tőkéjének nagysága a megbízói számlára klíringelő egyéni klíringtagi tevékenység folytatásához szükséges követelmény alatti értéket vesz fel, azon esetben a Társaság a klíringtag adott ügyletkörre, szekcióra vonatkozó klíringjogát felfüggeszti. Amennyiben a klíringtag saját tőkéjének nagysága a saját számlás és megbízói számlára egyaránt történő klíringelési tevékenység folytatásához szükséges követelmény alatti értéket vesz fel, akkor a Társaság a klíringtag részére az adott ügyletkörre, szekcióra vonatkozóan a saját számlás pozíciók után kiegészítő pénzügyi fedezetet határozhat meg. Amennyiben az általános klíringtag saját tőkéjének nagysága az általános klíringtagi tevékenység folytatásához szükséges saját tőkekövetelmény alatti értéket vesz fel, akkor a Társaság jogosult három elszámolási nap felmondási idővel megszüntetni az általános klíringtaggal kötött klíringszerződést. Egyidejűleg a Társaság írásban felszólítja az általános klíringtagot új egyéni klíringtagsági szerződés vagy alklíringtagi szerződés megkötésére három elszámolási napon belül. Amennyiben a határidőn belül a klíringtag az új egyéni klíringtagsági szerződést vagy az alklíringtagsági szerződést nem köti meg, KSZF_AUSz.doc 14/33

15 abban az esetben a Társaság jogosult az Általános Üzletszabályzata szerinti kényszerintézkedést alkalmazni Általános adatszolgáltatási kötelezettségek és megszegésük szankciói A klíringtagnak a következő általános adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn: a) a klíringtag eredeti, cégszerű aláírással ellátott auditált mérleget és eredménykimutatást a következő év június 30. napjáig köteles eljuttatni a Társasághoz, b) a klíringtag eredeti, cégszerű aláírással ellátott időközi mérleget és eredménykimutatást köteles eljuttatni a Társasághoz negyedévente, a negyedévet követő 30. napig. Jelen szabály alól kivételt képeznek az Áru Szekció árutőzsdei szolgáltató klíringtagjai, melyek félévente a félévet követő 30. napig kötelesek eredeti, cégszerű aláírással ellátott időközi mérleget és eredmény-kimutatást küldeni. Amennyiben a kérelmező klíringtag vagy anyavállalata tőzsdén jegyzett Társaság, a klíringtag írásbeli nyilatkozata és kérelme alapján a Társaság a kérelemben foglaltak mérlegelését követően az általános adatszolgáltatási kötelezettségtől eltekinthet. Ez esetben a klíringtag vagy anyavállalata azon tőzsde vonatkozó szabályzata szerinti határidejű és tartalmú adatszolgáltatásra kötelezett, mely tőzsdén jegyzett. Az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítő klíringtag számára, a beküldési határidő lejáratát követő elszámolási naptól, a Társaság kiegészítő pénzügyi fedezetet határozhat meg. Amennyiben a klíringtag az éves, féléves, vagy negyedéves mérlegét és eredménykimutatását a beküldési határidőt követő tizenötödik napig sem nyújtja be, a Társaság jogosult a klíringtag klíringjogát a dokumentum beérkezéséig: a) felfüggeszteni, és kezdeményezni az alklíringtagok kereskedési jogának felfüggesztését, b) a klíringtag részére további kiegészítő pénzügyi fedezetet meghatározni. Azon esetben, amikor a klíringtag mérlegküldési kötelezettségének nem az előírt formában tesz eleget, azaz a mérleg hiányos, az éves beszámoló auditálatlan, illetve az auditálás elutasító, korlátozó, vagy függő záradékot tartalmaz, abban az esetben a Társaság kiegészítő pénzügyi fedezetet határoz meg a klíringtagra, majd pedig a Társaság taggyűlése dönt a klíringtaggal kapcsolatos további szankciókról, vagy a klíringtag klíringjogának felfüggesztéséről Elszámolási kötelezettség és megszegése szankciói A klíringtag köteles a tőzsdei ügyletek elszámolása és garanciavállalása érdekében a jelen Szabályzatban és a KELER szabályzatában meghatározottak szerint eljárni, valamint a tőzsdei elszámolási kötelezettségének eleget tenni. A klíringtag kilencven napon belüli ismételt nemteljesítése (elszámolási kötelezettség elmulasztása) esetén a Társaság kiegészítő pénzügyi fedezetet határozhat meg, melyet a klíringtag kérésére a Társaság félévente felülvizsgál. Amennyiben a klíringtag nemteljesítése miatt szükségessé válik a kapcsolódó TEA, KGA felhasználása, a KSZF_AUSz.doc 15/33

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata A Felügyeleti jóváhagyás EN-III/M-625/2009. száma és kelte: 2009. augusztus 06. Hatályba léptette

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 21/2015. számú határozatával 2015. április 29. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III- /2015. sz.

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 15/2011. számú Határozatával 2011. április 27. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: EN-III-708/2011. számú határozat 2011. június

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I. A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS ADATAI 4 II. A FELÜGYELETI HATÓSÁG ADATAI: 4 III. A FELÜGYELET

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS 2014. március 15. napjától A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI

Részletesebben

T/4393. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról

T/4393. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4393. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2011. december 23-ától TARTALOMJEGYZÉK I. Rész Általános szabályok 1. A Fióktelepre és az Üzletszabályzatra

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Jelen Üzletszabályzatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2005. november 22- én kelt E-III-1167/2005.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Üzletszabályzat hatályba

Részletesebben

A Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Commerzbank Zrt. A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 2. oldal Tartalomjegyzék I. A tevékenységi engedély

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalom 1. BEVEZETŐ... 2 2. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a

amely létrejött egyrészről a Ügyfél neve: Törzsszám: KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI ÉS TŐZSDÉN KÍVÜLI AZONNALI ÉS SZÁRMAZTATOTT, VALAMINT STRUKTURÁLT BETÉTI ÜGYLETEK KÖTÉSÉRE amely létrejött egyrészről a ÜGYFÉL ADATOK gazdálkodó szerv / egyéni

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3.

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PREAMBULUM Jelen Üzletszabályzat a továbbiakban: Üzletszabályzat célja, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a továbbiakban rövidítve:

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Ikt. sz.: 3/2010/0090. A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ A jelen Üzletszabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében eljáró vezérigazgató hagyta

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 20-től. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS

Részletesebben

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya, a szerződés alaki követelményei 3 2. Az Ügyfél fogalma...

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK

FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK 2015 Faktoring Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Ig. 59/2014/5. számú Szabályzat

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Ig. 59/2014/5. számú Szabályzat HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Ig. 59/2014/5. számú Szabályzat HATÁLYOS 2014. augusztus 01. napjától HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata A TŐZSDÉN KÍVÜLI TREASURY SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (korábbi nevén Üzletszabályzat a származékos pénzügyi

Részletesebben

General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank Európa Zrt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes szerkezetben tartalmazzák

Részletesebben

General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank Európa Zrt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes szerkezetben tartalmazzák

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2011. év november hónap 14. napján elfogadta.

Részletesebben