A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata"

Átírás

1 KELER KSZF Központi Szerződő Fél Korlátolt Felelősségű Társaság A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata Hatályba léptette Mátrai Károly Hatályba lépés időpontja január 1. Verziószám V 1.0 Készítette Seres Csaba 0

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések 4 II. Általános rendelkezések A Társaság Ügyfelei A Társaság szolgáltatásai Garanciavállalás A Társaság az alábbi ügyletek esetében vállal garanciát A garanciavállalásra vonatkozó korlátozások 6 3. Klíringtagsági rendszer Általános szabályok A klíringtagsági rendszer szereplői Általános klíringtag Egyéni klíringtag Alklíringtag Megbízó A Társaság Klíringtagsági jogviszony Klíringtagsági jogviszony keletkezése és előfeltételei Klíringtagsági jogviszony kérelemre történő felfüggesztése Klíringtagsági jogviszony megszűnése Klíringjog A klíringjog keletkezése Klíringjog felfüggesztése Klíringjog megszűnése A klíringtag kötelezettségei és megszegésük szankciói Általános kötelezettségek és megszegésük szankciói Saját tőke követelmények és megszegésük szankciói Általános adatszolgáltatási kötelezettségek és megszegésük szankciói Elszámolási kötelezettség és megszegése szankciói Limitek és megszegésük szankciói A limitek fajtái, a Társaság jogosultságai Piaci pozíciós limit Tőkepozíciós limit Megbízó nevesítés Helyszíni vizsgálat és a kapcsolódó szankciók A Társaság garanciarendszere a garantált piacokon Általános rendelkezések A biztosítékadás rendje Alapszintű pénzügyi fedezet Likviditási Deviza Óvadék (LiDÓ) Kiegészítő pénzügyi fedezet Alapbiztosíték Fedezett pozíciók meghatározás Árkülönbözet elszámolás Kollektív garancia alapok (KGA,TEA) 23 KSZF_AUSz.doc 2/33

3 A garancia alapok rendeltetése, általános szabályok A tagok tulajdoni aránya A garancia alap felhasználása A garancia alap képviselete, meghatalmazás Kollektív garancia alap befizetésének és feltöltésének elmulasztása A garancia alap általi kifizetés megtérülése A garancia alap megszűnése A garancia alap tagság megszűnése Garancia alapok fajtái A fedezetképzés során elvont értékpapírok értékelése A Társaság teljesítési kötelezettségvállalása A KELER készfizető kezességvállalása A garanciaelemek felhasználása A garancia elemek felhasználása multinet ügylet nemteljesítése esetén A garancia elemek felhasználása derivatív ügylet nemteljesítése esetén Nemteljesítés A Társaság által alkalmazott szankciók és jogorvoslatok Szankciók Jogorvoslat A kártérítés szabályai, felelősségi szabályok Záró rendelkezések 33 KSZF_AUSz.doc 3/33

4 Bevezető rendelkezések A KELER Központi Szerződő Fél (továbbiakban: Társaság) a Tpt. alapján működő, a tőzsdei ügyletek teljesítésének garantálását végző Kft., központi szerződő fél. A Felügyelet E-III/1012/2008. számú határozata szerint a Társaság a magyarországi központi szerződő fél tevékenység végzésére feljogosított szervezet. A BÉT-tel és a KELER-rel kötött megállapodás alapján a Társaság központi szerződő félként garanciát vállal a tőzsdei ügyletek teljesítéséért. A Társaság derivatív ügylet esetében az ügylet befogadásával, az ügylet visszaigazolásának időpontjától, míg a multilaterális nettó elszámolású ügylet esetében jelen Szabályzat szerint belép az ügyletbe, és szerződő félként mindkét fél felé teljesítési kötelezettséget vállal. Multilaterális elszámolású azonnali ügyletek esetében a Társaság a multilaterális nettósítást követően kialakult pozíciókra vállal teljesítési garanciát. A Társaság az általa garantált ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint - klíringtagsági- és garancia rendszert működtet. A garanciavállaláshoz kapcsolódó egyes tevékenységeket a Társaság megbízása alapján a KELER végzi. Erre tekintettel a garanciavállalás jelen Szabályzatban és a KELER Általános Üzletszabályzatában rögzítettek szerint történik. A Társaság és a KELER a közös tevékenységük során alkalmazott szabályzatok fogalom meghatározását egységes fogalomtárban rögzíti. A garanciavállalás a KELER-rel kötött szerződés alapján fennálló, a KELER mögöttes garanciavállalása mellett történik, az erre vonatkozó elszámolóházi leiratban meghirdetettek szerint. A garanciavállalással kapcsolatos technikai intézkedéseket a KELER végzi. A Társaság szolgáltatásaiért a mindenkor hatályos Díjszabályzata alapján díjakat számít fel. A Társaság a tudomására jutott üzleti és értékpapír titkot valamint személyes adatot az Tpt. és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. A Társaság a személyazonosság igazolásához érvényes személyi igazolványt vagy útlevelet, a képviseleti jog igazolásához gazdasági Társaság esetében cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy aláírás mintát, más szervezet esetében a szervezetre vonatkozó szabályozás által meghatározott közhiteles okiratot fogad el. KSZF_AUSz.doc 4/33

5 II. Általános rendelkezések Jelen Szabályzat tartalmazza a Társaság által nyújtott szolgáltatások részletes szabályait, a Társaság és a szolgáltatásait igénybevevők (továbbiakban: klíringtag) jogait, kötelezettségeit a szolgáltatások nyújtása/igénybe vétele során. Rendelkezik továbbá a Társaság és Ügyfelei közötti együttműködés és információszolgáltatás, valamint adatkezelés szabályairól. Jelen Szabályzat rendelkezéseihez kapcsolódó eljárási kérdéseket, valamint a szabályzat felhatalmazása alapján további részletes rendelkezéseket a Társaság Kondíciós listái, Leiratai, Díjszabályzata és egyéb tájékoztató anyagok tartalmazzák. A Társaság Általános Üzletszabályzatát és annak módosítását a KELER Igazgatóságának előzetes jóváhagyását követően az ügyvezető igazgató fogadja el. A Társaság szabályzatait székhelyén, hivatalos honlapján, a KID-en, a Felügyelet által működtetett, vagy ilyennek elismert nyilvános elektronikus rendszeren teszi közzé. Jelen Szabályzat módosítása esetén a klíringtag a módosított szabályzat hatályba lépését követő 30 napon belül jogosult a Társasággal kötött formaszerződését felmondani feltéve, hogy jelen Szabályzatban rögzített egyéb feltételeknek eleget tesz. Amennyiben a klíringtag a szabályzatmódosítás következtében felmondási jogát határidőben nem gyakorolja, a Társaság úgy tekinti, hogy a klíringtag a szabályzat módosítását elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A korábban érvényesen létrejött, hatályos formaszerződés a módosítással megfelelő tartalommal továbbra is hatályban marad. Jelen Szabályzatban foglaltak teljesülése érdekében a klíringtag kötelezi magát arra, hogy olyan belső szabályzatokat és együttműködést alakít ki a Társasággal, amely megfelel nevezett szabályzatok rendelkezéseinek, és lehetővé teszi annak betartását. A Társaság a jelen Szabályzat előírásai szerint jogosult a klíringtag KELER által vezetett számláira vonatkozó óvadékjoga érvényesítésére, kényszerintézkedések megtételére. A KELER elszámolási rendszerében kikötött óvadékjogot a klíringtag felszámolására vonatkozó közzététel nem szünteti meg A Társaság Ügyfelei A Társaság szolgáltatásait az alább felsorolt szervezetek közül azok jogosultak igénybe venni, akikkel a Társaság klíringszerződést köt: tőzsde, ideértve a külföldi tőzsdét; elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, ideértve a külföldi elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet; központi értéktár, ideértve a külföldi központi értéktári tevékenységet végző szervezetet; külföldi központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet; befektetési vállalkozás, ideértve a külföldi befektetési vállalkozást; hitelintézet, ideértve a külföldi hitelintézetet; árutőzsdei szolgáltató, ideértve a külföldi árutőzsdei szolgáltatót; KSZF_AUSz.doc 5/33

6 befektetési alapkezelő, ideértve a külföldi befektetési alapkezelőt, kizárólag az általa kezelt befektetési jegy vonatkozásában; törvény által meghatározott szervezett piac szereplője; értékpapír-kibocsátó, ideértve a külföldi értékpapír-kibocsátót; a Magyar Állam; a Magyar Állam vagyonát kezelő szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank A Társaság szolgáltatásai Garanciavállalás A Társaság, mint központi szerződő fél a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint garanciát vállal Ügyfelei számára A Társaság az alábbi ügyletek esetében vállal garanciát a) tőzsdei derivatív ügylet b) multinet elszámolású tőzsdei azonnali ügylet. A Társaság tőzsdei ügylet vonatkozásában garancia-vállalást közvetlenül csak a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeket kielégítő klíringtag számára nyújt. A Társaság szolgáltatásainak igénybevétele esetén jogosult ügyfeleitől biztosítékot kérni. A biztosíték az ügylet szerződésszerű teljesítéséhez óvadékul szolgál, amelyet a Társaság a klíringtag nem megfelelő teljesítése esetén korlátozás nélkül felhasználhat. A klíringtagnak a biztosíték felhasználhatóságát mindvégig garantálnia kell A garanciavállalásra vonatkozó korlátozások A KELER Általános Üzletszabályzata alapján a klíringtag jogosult a garantált tőzsdei ügyleteken túl az alábbi nem garantált tőzsdei ügylettípusok kötésére, amelyeket a KELER bruttó módon, DVP elv alapján számol el: Fix áras tőzsdei azonnali ügylet, Aukciós tőzsdei ügylet, 2. kategóriájú szabad piaci tőzsdei ügylet, Elsődleges tőzsdei ügylet, Azonnali áru ügylet, Xetra elszámolású ügylet, Warrant ügylet. Ezekre vonatkozóan a Társaság garanciavállalást nem végez, ezeket a KELER garanciavállalás nélkül számolja el KSZF_AUSz.doc 6/33

7 A Társaság csak annak az általános vagy egyéni klíringtagnak nyújt közvetlen garanciavállalást, aki maradéktalanul eleget tesz a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek, követelményeknek és előírásoknak. 3. Klíringtagsági rendszer 3.1. Általános szabályok A jelen pont szabályozza a tőzsdei klíringtagsági rendszer vonatkozásában a klíringtag és a Társaság jogait és kötelezettségeit. A Társaság a tőzsdei garanciavállalások közvetlen igénybevétele érdekében klíringtagsági rendszert működtet. A klíringtagsági rendszer szereplői: az általános klíringtag, az egyéni klíringtag, az alklíringtag, a megbízó, és a Társaság. A fenti szereplők közül az általános klíringtag és az egyéni klíringtag jogosult: más klíringtagok nemteljesítése esetén a Társaság által működtetett garanciarendszerek elemeit, továbbá a garantált tőzsdei ügyletek pénzügyi - meghatározott esetekben fizikai - teljesülése érdekében a Társaság garanciáját igénybe venni. Az alklíringtag és a megbízó nem áll szerződéses jogviszonyban a Társasággal, így nem jogosult közvetlen garanciavállalás igénybevételére, valamint nem jogosult közvetlenül a garanciarendszerek és a Társaság garanciáját igénybe venni. A garantált tőzsdei ügyletek vonatkozásában a garanciavállalás feltétele az ügylet Társaság általi visszaigazolása. KSZF_AUSz.doc 7/33

8 3.2. A klíringtagsági rendszer szereplői Általános klíringtag Általános klíringtag az a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeket kielégítő jogi személy, akinek a Társaság közvetlen garanciát nyújt. Az általános klíringtag jogosult klíringtagsággal nem rendelkező jogi személy (alklíringtag) számára elszámolási szolgáltatásokat nyújtani, a köztük lévő szerződés Társaság felé történő bejelentését követően. Az általános klíringtag szerződésben kötelezi az alklíringtagot arra, hogy az alklíringtag a saját megbízóit az általános klíringtag személyéről tájékoztassa Egyéni klíringtag Egyéni klíringtag az a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeket kielégítő tőzsdei kereskedési joggal rendelkező jogi személy, akinek az ügyleteiért a jelen szabályzatban rögzítettek szerint a Társaság garanciát vállal. Az egyéni klíringtag klíringszolgáltatást alklíringtag számára nem nyújthat Alklíringtag Az alklíringtag az a tőzsdei kereskedési joggal rendelkező jogi személy, akinek tőzsdei ügyleteit egy általános klíringtaggal kötött szerződése alapján a Társaság az általános klíringtagon keresztül garantálja. Az alklíringtag az általános klíringtaggal áll jogviszonyban, a Társaság által működtetett garanciarendszerekből közvetlenül nem jogosult kielégítést kapni, nem jogosult továbbá a Társaság garanciáját igénybe venni az ügyletek pénzügyi, fizikai teljesüléséért. Az alklíringtag megbízói pozícióba kerül. Az alklíringtag egy ügyletkörben, szekcióban csak egy általános klíringtaggal jogosult klíringszerződést kötni a klíringszolgáltatás igénybevételére. Egy adott ügyletkörben, szekcióban klíringtagsággal rendelkező klíringtag, nem lehet ugyanezen ügyletkörben, szekcióban alklíringtag Megbízó Megbízónként kerül szabályozásra a Társaság szolgáltatásait klíringtagon (alklíringtagon) keresztül igénybevevők összessége. A Megbízó a Társaság által működtetett garanciarendszerekből közvetlenül nem jogosult kielégítést kapni, nem jogosult továbbá a Társaság garanciáját igénybe venni az ügyletek pénzügyi, fizikai teljesüléséért A Társaság A Társaság a klíringtagsági rendszer működtetője, valamint a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint garanciát vállal a tőzsdei ügylet teljesítéséért. KSZF_AUSz.doc 8/33

9 3.3. Klíringtagsági jogviszony Klíringtagsági jogviszony keletkezése és előfeltételei A klíringtagsági jogviszony a klíringtagsági szerződés Társaság és a klíringtag általi aláírásával jön létre. A klíringtagsági szerződésben a Társaság a klíringjogok tekintetében a klíringtag nyilatkozata alapján ügyletkörök, szekciók illetve a klíringtagság fajtái (általános, egyéni) szerint vizsgálja a követelmények teljesülését. A klíringtagsági szerződés megkötésének előfeltételei: a) a tevékenység végzésére jogosító felügyeleti engedély, vagy külföldi klíringtagoknál és fióktelepeknél az illetékes külföldi felügyelet engedélye, b) a jelen Szabályzatban előírt tőkekövetelménynek való megfelelés c) a KELER-rel a pozícióvezetési szerződés és elszámolási szerződés megkötése. A tőkekövetelmény ellenőrizhetősége érdekében a kérelmező köteles a szerződés megkötése előtt a Társasághoz benyújtani a legutolsó negyedévre vonatkozó negyedéves (auditálatlan) mérleg és eredmény-kimutatást, valamint az előző éves auditált mérleg és eredmény-kimutatást. Ha a kérelmező három hónapnál nem régebben alakult, akkor a Társaság eltekint az auditált éves és az auditálatlan negyedéves mérleg és eredmény-kimutatás kötelezően előírt megküldésétől, és saját tőkeként, ellenkező információ hiányában, a rendelkezésre bocsátott cégkivonat alapján egyzett tőkét (törzstőkét vagy alaptőkét) veszi alapul. Az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe a klíringtagsági szerződést a külföldi székhelyű vállalkozás nevében és képviseletében köti meg. A klíringtagsági jogviszony létrejöttéhez és fenntartásához szükséges a jelen pont szerinti adatszolgáltatásra irányuló feltételeket a fióktelep az őt létrehozó, az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett külföldi vállalkozás tekintetében is köteles teljesíteni a Társaság felé, a vonatkozó okiratok hiteles magyar vagy angol nyelvű fordításának rendelkezésre bocsátása útján Klíringtagsági jogviszony kérelemre történő felfüggesztése A klíringtag írásos kérelemmel jogosult klíringtagsági jogviszonyának felfüggesztését kérni. A klíringtagsági jogviszony kérelemre történő felfüggesztésének feltétele, hogy annak hatálybalépését megelőzően a klíringtag tőzsdei elszámolásból eredő kötelezettségeit rendezze. Az általános klíringtag saját kérelmére történő felfüggesztése csak akkor, és azzal az időponttal lehetséges, ha az alklíringtagok klíringelése más általános klíringtag által biztosított, vagy az alklíringtaggal kötött klíringszerződése felmondásra került, és az általános klíringtag e tényt bejelentette a Társaság számára. KSZF_AUSz.doc 9/33

10 A klíringtag saját kérelmére maximum 6 hónapra lehetséges a klíringtagsági jogviszony felfüggesztése. Amennyiben a klíringtag a felfüggesztést követő 6. hónap végéig nem rendelkezik írásban a klíringtagsági jogviszonyának rendezéséről (azaz nem kéri visszaállítását, vagy megszüntetését), abban az esetben a Társaság jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a klíringtagsági szerződést. A klíringtagsági jogviszony saját kérelemre történő felfüggesztésének ideje alatt a klíringtag köteles az adott TEA, KGA követelményeknek továbbra is folyamatosan eleget tenni. Amennyiben ezen kötelezettségének a klíringtag nem tesz eleget, akkor a Társaság jogosult a klíringtagsági szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani Klíringtagsági jogviszony megszűnése A klíringtagsági jogviszony a klíringtagsági szerződés megszűnésével szűnik meg. A megszűnés esetei: a) a klíringtag saját kérelmére, b) a szükséges engedély az illetékes Felügyelet általi visszavonása esetén, c) a klíringtagsági szerződés Társaság általi, jelen Szabályzatban meghatározott esetek szerint rendes vagy rendkívüli felmondásával, d) a klíringtagsághoz szükséges, a KELER-rel kötött szerződések megszűnése esetén. A klíringtagsági jogviszony megszüntetésére csak a tőzsdei elszámolásból eredő kötelezettségek (ideértve a díjtartozást is) rendezését követően kerülhet sor. A klíringtagság megszűnéséről a Társaság értesíti a volt klíringtagot és a tőzsdét Klíringjog A klíringjog keletkezése A klíringtagsági szerződés aláírását követően a klíringtag a klíringjogot csak azon ügyletkörök, szekciók vonatkozásában jogosult gyakorolni, melyekben a KELER jelentése alapján a szükséges pénzügyi fedezet, TEA, KGA követelményeket teljesítette Klíringjog felfüggesztése A klíringjog felfüggesztésének feltételei a fióktelep formájában működő klíringtagot létrehozó, az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett külföldi vállalkozás tekintetében is irányadóak. A klíringjog felfüggesztéséről a Társaság értesíti a klíringtagot, a KELER-t, a tőzsdét és a Felügyeletet. Általános klíringtag klíringjogának felfüggesztése esetén a Társaság értesíti a klíringtag által bejelentett információk alapján a klíringtag alklíringtagjait is. Az értesítést követően a felfüggesztett klíringjogú klíringtag és az alklíringtagok által kötött tőzsdei ügyletek a felfüggesztés időtartamára a pozíciók csökkentésére irányuló ügyletek kivételével - nem kerülnek a Társaság által garantálásra. KSZF_AUSz.doc 10/33

11 A klíringjog felfüggesztése esetén a klíringtag klíringtagsági jogviszonya továbbra is fennáll, így a klíringtagnak a klíringjog felfüggesztését követően is fennáll a kötelezettsége a tőzsdei ügyletek és nyitott pozíciók elszámolásának lebonyolítására és az ehhez szükséges fedezetek és biztosítékok rendelkezésre bocsátására, ideértve a TEA, KGA követelményeket is Általános szabályok Klíringjog kötelező felfüggesztése A Társaság az alábbi esetekben a klíringtag klíringjogát felfüggeszti, és erre tekintettel a további tőzsdei ügyletek befogadását megtagadja: a) az előírt fedezetek elégtelensége, b) a napi elszámolás nem szerződésszerű teljesítése, c) a Felügyelet általi felfüggesztés, számlazárolás, d) a klíringtagsághoz szükséges szerződések megszűnése esetén Jogosultság a klíringjog felfüggesztésére A Társaság az alábbi esetekben jogosult a klíringtag klíringjogát felfüggeszteni, erre tekintettel a további tőzsdei ügyletek befogadását megtagadni: a) saját tőkekövetelmény elégtelensége esetén, b) ha a klíringtag az auditált mérleg és eredmény-kimutatás küldésnek a határidőt követő tizenötödik napig sem tesz eleget, c) ha az auditált mérleg elutasító, korlátozó, vagy függő záradékkal ellátott, d) ha a klíringtag az előírt időközi mérleg és eredmény-kimutatás küldésnek a határidőt követő tizenötödik napig sem tesz eleget, e) ha a klíringtag az előírt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, f) ha a megbízó nevesítésről szóló jelentést hatvan napon túl elmulasztotta, g) limit túllépése esetén, h) a helyszíni vizsgálat alapján, ha az olyan tényeket tárt fel, amelyek esetleg a piac, illetve a Társaság biztonságát veszélyeztethetik. A Társaság a mérlegelési jogkörében történő eljárás során hozott döntését az adott mulasztás Társaságra, tőkepiacra gyakorolt hatásának mértékétől és a veszélyeztetettség fokától teszi függővé A derivatív klíringtagra vonatkozó speciális szabályok Az előírt fedezetigényt vagy a napi elszámolást nemteljesítő, illetve a Felügyelet által felfüggesztett klíringjogú klíringtag és a vele szerződéses viszonyban lévő alklíringtag kizárólag pozíciózárásra jogosult oly módon, hogy megbízást ad egy kereskedési joggal rendelkező jogi személynek, amelyet a teljesítő személy saját nevében, de a felfüggesztett klíringjogú klíringtag számlájára regisztráltat, vagy a felfüggesztett klíringjogú klíringtag kereskedési jogát gyakorolva kizárólag pozíciózárásra irányuló ügyleteket köt, és azok elszámolását kezdeményezi a KELER-nél. KSZF_AUSz.doc 11/33

12 Az előírt fedezetigényt, vagy a napi elszámolást nemteljesítő, és emiatt felfüggesztett klíringjogú klíringtag nyilatkozik arról, hogy a derivatív pozíciók közül mely alklíringtagi, megbízói, kódokon történt nemteljesítés. Ezzel párhuzamosan a felfüggesztett klíringjogú klíringtag azonnal rendelkezik a teljesítő megbízók, alklíringtag(ok) pozícióinak, és a pozíciókra a Társaság által számított alapbiztosítékoknak átadásáról egy, a kényszertranszferálásra a felfüggesztett klíringjogú klíringtag által megadott másik, fel nem függesztett klíringjogú klíringtagnak. Amennyiben egy klíringtag az elszámolási kötelezettségeit nem teljesíti, akkor a Társaság a klíringtag klíringjogát felfüggeszti. Amennyiben a felfüggesztett klíringjogú klíringtag nem rendelkezik tőzsdei kereskedési joggal, akkor a Társaság az esetleges kényszerlikvidálásra megbízást ad egy kereskedési joggal rendelkező jogi személynek, amelyet a teljesítő személy saját nevében, de a felfüggesztett klíringjogú klíringtag számlájára regisztráltat Alklíringtagra vonatkozó speciális szabályok A felfüggesztett klíringjogú általános klíringtag teljesítő alklíringtagjainak az általános klíringtag felfüggesztését követő három elszámolási napon belül más általános klíringtaggal kell klíringszerződést kötnie és három elszámolási napon belül az alklíringtagok még nyitott pozícióit az alklíringtag által megjelölt új általános klíringtaghoz át kell adni. A Társaság azt követően fogadja be az alklíringtag tőzsdei ügyleteit és erről a Társaság értesíti KELER-t és a tőzsdét, - ha az új általános klíringtagtól értesítést kap az adott társaság elszámolásra történő befogadásáról. A felfüggesztett klíringjogú általános klíringtag esetében a három elszámolási napon belül át nem adott teljesítő alklíringtagi, megbízói pozíciók vonatkozásában a Társaság kényszerintézkedést kezdeményez, illetve felszólítja az alklíringtagot az általános klíringtag és az alklíringtag közötti szerződés felmondására és új partnerrel való szerződéskötésre Klíringjog megszűnése Megszűnik a klíringtag klíringjoga, ha a tőzsdei elszámolásokból adódóan a KELER, vagy a Társaság felé fennálló tartozásait 6 hónapon keresztül nem rendezte. Ebben az esetben a Társaság a klíringtagsági szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondja. Megszűnik továbbá minden olyan esetben a klíringtag klíringjoga, amikor megszűnik a klíringtagsági jogviszonya A klíringtag kötelezettségei és megszegésük szankciói Általános kötelezettségek és megszegésük szankciói A klíringtag kötelezettségei a) a tevékenységére vonatkozó felügyeleti engedély folyamatos fenntartására, KSZF_AUSz.doc 12/33

13 b) a Társasággal a tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához a klíringtagsághoz szükséges szerződést megkötni, c) a KELER-nél bank (ide nem értve hitelintézeteket), értékpapír-, és pozícióvezetési számlákat nyitni, d) törvényi kötelezettség alapján, a számlákon tartott megbízói eszközöket (forint, deviza, értékpapír) és pozíciókat a saját eszközöktől elkülönítetten kezelni, e) folyamatosan megfelelni a jelen Szabályzatban foglalt tőke-, limitadatszolgáltatási-, és egyéb követelményeknek, f) a tőzsdén kötött saját számlás, megbízói, valamint az alklíringtagi (saját és megbízói) ügyleteinek jelen Szabályzat szerinti teljesítéséért felelni, g) a Társaság által előírt biztosítékokat, pénzügyi fedezeteket, TEA, KGA hozzájárulást a jelen Szabályzatban, Leiratokban és Kondíciós Listákban. meghatározott értékben, formában és határidőre rendelkezésre bocsátani, h) az alklíringtagjaitól, megbízóitól legalább a Társaság által előírt biztosítékokat beszedni, i) azon személyi és tárgyi feltételek biztosítására, amely a megbízók, illetve alklíringtagok felé való elszámoláshoz szükséges. Ezen feltételek teljesülését a Társaság jogosult helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizni, j) a Társaságnak az alklíringtagi bejelentőlap adataiban történt változást azonnal bejelenteni, k) az alklíringtagok nemteljesítését azonnal jelenteni a Társaságnak A Társaság jogosultságai a klíringtag kötelezettségszegése esetén A klíringtaggal szemben a jelen Szabályzatban rögzített kötelezettségek megszegése vagy bármely észlelt kockázatnövekedés esetén a Társaság jogosult : a klíringtag részére kiegészítő pénzügyi fedezetet meghatározni, az alklíringtag, vagy a megbízó pozíció után is, a klíringtagnál helyszíni vizsgálatot tartani, vagy a tőzsde, és a Felügyelet klíringtagi vizsgálatát, intézkedését kezdeményezni, a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben a klíringtag klíringjogát felfüggeszteni, illetve a klíringtagsági szerződést a saját tőkekövetelménynek való meg nem felelés esetén rendes, a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb esetekben pedig rendkívüli felmondás útján megszüntetni. A Társaság által alkalmazott szankciók a kiváltó ok igazolt megszűnésével, az igazolás beérkezését követő elszámolási napon hatályukat vesztik. KSZF_AUSz.doc 13/33

14 Saját tőke követelmények és megszegésük szankciói A klíringtagi saját tőke követelmények az alábbiak: Derivatív Azonnali Származéko T+3 T+2 Áru szekció s szekció ügyletkörei Csak megbízói számlára klíringelő egyéni klíringtag Saját és megbízói számlára egyaránt klíringelő egyéni klíringtag Általános klíringtag (Adatok MFt-ban) Devizakülföldi klíringtagok esetén a Társaság a saját tőke értékét a mérleg fordulónapján érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítva veszi figyelembe. Fióktelep formájában működő klíringtagok esetén a Társaság a fióktelepet létrehozó, az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett külföldi vállalkozás saját tőkéjét vizsgálja és veszi figyelembe. A tőkekövetelmények vizsgálata során a Társaság a klíringtag által teljesített adatszolgáltatási kötelezettség révén a Társaság által megismert mérleg szerinti, ténylegesen befizetett saját tőkét veszi figyelembe, módosítva a klíringtag által jelzett jegyzett tőkeemeléssel illetve leszállítással. A jegyzett tőkeemelés, csökkentés összegét a Társaság a hozzá eljuttatott alapszabály, társasági szerződés módosítás és a Cégbírósághoz intézett változás bejegyzési kérelem alapján határozza meg. A Társaság a klíringtagsági kritériumok vizsgálata során a jegyzett tőke leszállítását az erről való értesítést követően haladéktalanul figyelembe veszi. Amennyiben a klíringtag saját tőkéjének nagysága a megbízói számlára klíringelő egyéni klíringtagi tevékenység folytatásához szükséges követelmény alatti értéket vesz fel, azon esetben a Társaság a klíringtag adott ügyletkörre, szekcióra vonatkozó klíringjogát felfüggeszti. Amennyiben a klíringtag saját tőkéjének nagysága a saját számlás és megbízói számlára egyaránt történő klíringelési tevékenység folytatásához szükséges követelmény alatti értéket vesz fel, akkor a Társaság a klíringtag részére az adott ügyletkörre, szekcióra vonatkozóan a saját számlás pozíciók után kiegészítő pénzügyi fedezetet határozhat meg. Amennyiben az általános klíringtag saját tőkéjének nagysága az általános klíringtagi tevékenység folytatásához szükséges saját tőkekövetelmény alatti értéket vesz fel, akkor a Társaság jogosult három elszámolási nap felmondási idővel megszüntetni az általános klíringtaggal kötött klíringszerződést. Egyidejűleg a Társaság írásban felszólítja az általános klíringtagot új egyéni klíringtagsági szerződés vagy alklíringtagi szerződés megkötésére három elszámolási napon belül. Amennyiben a határidőn belül a klíringtag az új egyéni klíringtagsági szerződést vagy az alklíringtagsági szerződést nem köti meg, KSZF_AUSz.doc 14/33

15 abban az esetben a Társaság jogosult az Általános Üzletszabályzata szerinti kényszerintézkedést alkalmazni Általános adatszolgáltatási kötelezettségek és megszegésük szankciói A klíringtagnak a következő általános adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn: a) a klíringtag eredeti, cégszerű aláírással ellátott auditált mérleget és eredménykimutatást a következő év június 30. napjáig köteles eljuttatni a Társasághoz, b) a klíringtag eredeti, cégszerű aláírással ellátott időközi mérleget és eredménykimutatást köteles eljuttatni a Társasághoz negyedévente, a negyedévet követő 30. napig. Jelen szabály alól kivételt képeznek az Áru Szekció árutőzsdei szolgáltató klíringtagjai, melyek félévente a félévet követő 30. napig kötelesek eredeti, cégszerű aláírással ellátott időközi mérleget és eredmény-kimutatást küldeni. Amennyiben a kérelmező klíringtag vagy anyavállalata tőzsdén jegyzett Társaság, a klíringtag írásbeli nyilatkozata és kérelme alapján a Társaság a kérelemben foglaltak mérlegelését követően az általános adatszolgáltatási kötelezettségtől eltekinthet. Ez esetben a klíringtag vagy anyavállalata azon tőzsde vonatkozó szabályzata szerinti határidejű és tartalmú adatszolgáltatásra kötelezett, mely tőzsdén jegyzett. Az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítő klíringtag számára, a beküldési határidő lejáratát követő elszámolási naptól, a Társaság kiegészítő pénzügyi fedezetet határozhat meg. Amennyiben a klíringtag az éves, féléves, vagy negyedéves mérlegét és eredménykimutatását a beküldési határidőt követő tizenötödik napig sem nyújtja be, a Társaság jogosult a klíringtag klíringjogát a dokumentum beérkezéséig: a) felfüggeszteni, és kezdeményezni az alklíringtagok kereskedési jogának felfüggesztését, b) a klíringtag részére további kiegészítő pénzügyi fedezetet meghatározni. Azon esetben, amikor a klíringtag mérlegküldési kötelezettségének nem az előírt formában tesz eleget, azaz a mérleg hiányos, az éves beszámoló auditálatlan, illetve az auditálás elutasító, korlátozó, vagy függő záradékot tartalmaz, abban az esetben a Társaság kiegészítő pénzügyi fedezetet határoz meg a klíringtagra, majd pedig a Társaság taggyűlése dönt a klíringtaggal kapcsolatos további szankciókról, vagy a klíringtag klíringjogának felfüggesztéséről Elszámolási kötelezettség és megszegése szankciói A klíringtag köteles a tőzsdei ügyletek elszámolása és garanciavállalása érdekében a jelen Szabályzatban és a KELER szabályzatában meghatározottak szerint eljárni, valamint a tőzsdei elszámolási kötelezettségének eleget tenni. A klíringtag kilencven napon belüli ismételt nemteljesítése (elszámolási kötelezettség elmulasztása) esetén a Társaság kiegészítő pénzügyi fedezetet határozhat meg, melyet a klíringtag kérésére a Társaság félévente felülvizsgál. Amennyiben a klíringtag nemteljesítése miatt szükségessé válik a kapcsolódó TEA, KGA felhasználása, a KSZF_AUSz.doc 15/33

16 Társaság a felhasználást követő egy évre kiegészítő pénzügyi fedezetet határozhat meg Limitek és megszegésük szankciói A limitek fajtái, a Társaság jogosultságai A Társaság a derivatív klíringtag tekintetében az alábbi limiteket alkalmazza: - piaci pozíciós limit, - tőkepozíciós limit, - nevesítendő megbízói limit. A Társaság a limitet túllépő klíringtag esetén jogosult: a) kiegészítő pénzügyi fedezetet meghatározni, b) a klíringtagot pozíciózárásra kötelezni, c) a klíringtag klíringjogát felfüggeszteni. A kiegészítő pénzügyi fedezet mértéke a limit túllépése mértékének függvényében változhat Piaci pozíciós limit Abban az esetben ha valamely klíringtag saját, összesített megbízói, alklíringtagi, vagy egyedi megbízójának nettó piaci pozíciója eléri, vagy meghaladja az adott termékre vonatkozóan a nyitott kötésállomány több, mint 5%-át, a Társaság jogosult kiegészítő pénzügyi fedezetet meghatározni. A kiegészítő pénzügyi fedezet meghatározható a klíringtagra (saját és az összes megbízó), függetlenül attól, hogy a limit megbízói szinten, vagy klíringtagi szinten került átlépésre. A Társaság a megbízók pozícióit instrumentumonként nettózva (vétel mínusz eladás) határozza meg. A klíringtag pozícióit a Társaság lejáratonként, valamennyi vételi és az eladási pozícióra vonatkozóan külön vizsgálja oly módon, hogy a klíringtag vételi pozíciójának meghatározásához összeadja valamennyi megbízó nettó vételi pozícióját, eladási pozíciójának meghatározásához pedig összeadja valamennyi megbízó nettó eladási pozícióját Tőkepozíciós limit A Társaság a derivatív klíringtagoknál az alábbi tőkepozíciós limiteket alkalmazza: Kiegészítő pénzügyi fedezet elhelyezése nélkül: Kiegészítő pénzügyi fedezet elhelyezésével: A klíringtag saját és megbízói pozícióira számított limit 400% 800% Saját pozícióra számított limit 20% 40% KSZF_AUSz.doc 16/33

17 Egyedi megbízói pozícióra számított limit 100% 200% Amennyiben a klíringtag eléri, vagy meghaladja a kiegészítő pénzügyi fedezet elhelyezése ellenében elérhető tőkepozíciós limitet, akkor a klíringtag klíringjogát a Társaság felfüggesztheti. A tőkepozíciós limitek kalkulációjának módja: Társaság által számított alapbiztosíték követelmény / saját tőke. A tőkepozíciós limit számítása speciális módon történik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelő klíringtagok esetében: - amennyiben a klíringtag Magyarországon, vagy másik Európai Uniós tagállamban bejegyzett hitelintézet, ide nem értve a szövetkezeti hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézeti klíringtag), - és a hitelintézeti klíringtag más klíringtagnál (vagy klíringtagoknál) nevesített megbízó. A fenti feltételeknek megfelelő hitelintézeti klíringtag saját pozícióira és összesített, saját és megbízói pozícióira számított limit értékeknél figyelembe kell venni a hitelintézeti klíringtag más klíringtagnál nyilvántartott és nevesített megbízói pozíciói után a Társaság által számított alapbiztosíték követelményt is. Ezzel egyidejűleg a hitelintézeti klíringtag más klíringtagoknál nevesített megbízói számlákon szereplő pozíciói után számított alapbiztosíték követelmény nem kerül figyelembevételre a klíringtagok összesített, saját és megbízói pozícióira számított limit értékek számításánál. Amennyiben a hitelintézeti klíringtag a speciálisan számított tőkepozíciós limit átlépése miatt kiegészítő pénzügyi fedezet elhelyezésére kötelezett, a kiegészítő pénzügyi fedezetet mind a hitelintézeti klíringtagi saját, mind a hitelintézeti klíringtagi megbízói pozíciók után meg kell képezni, a pozíciókhoz tartozó klíringtagok biztosíték számláin. A hitelintézeti klíringtagok más klíringtagnál lévő nevesített megbízói pozíciói minden más esetben a többi megbízóval azonos elbánás alá esnek. A Klíringtag saját és megbízói pozícióira számított limit számítása során a Társaság nem veszi figyelembe azon egyedi megbízók pozíciója után számított alapbiztosítékot, melyek az Egyedi megbízói pozícióra számított limit átlépése miatt kiegészítő pénzügyi fedezet elhelyezésére kötelezettek Megbízó nevesítés A Társaság jogosult a megbízók nevesítését elrendelni, ha azt kockázatkezelési szempontból indokoltnak tartja. A megbízók nevesítésére a Társaság az érintett ügyletkörben, szekcióban klíringelő valamennyi klíringtagot, vagy az általa egyedileg meghatározott klíringtagot szólíthat fel. A nevesítési kötelezettség kiterjedhet: KSZF_AUSz.doc 17/33

18 a) a klíringtag összes megbízójára, b) a Társaság által meghatározott limitet elérő megbízók csoportjára, c) egyedi felszólítás esetén a feltüntetett kóddal azonosított megbízóra, d) az alklíringtag megbízóira. Valamely ügyletkör, szekció minden klíringtagját érintő, a megbízók nevesítésére történő felszólítás Leiratban történik. A Leirat tartalmazza, hogy milyen limit figyelembe vételével kell a nevesítést megtenni. Ha a nevesítési kötelezettség meghatározott klíringtagot érint, a felszólításra egyedi levél formájában kerül sor. A megbízó nevesítés során a klíringtag köteles a nevesítési kötelezettségről rendelkező Leirat megjelenését, illetve az egyedi felszólítást tartalmazó levél kézhezvételét követő két elszámolási napon belül a Társaságnak jelenteni minden olyan megbízójának a nevét/személyét, adószámát, továbbá székhelyét/lakcímét, aki az adott felszólításban feltüntetett feltételeknek megfelel. A megbízói adatok Társaságnak történő átadására a klíringtag üzletszabályzata alapján köteles a megbízó hozzájárulását megkérni. Amennyiben a megbízó a nevesítéshez nem járul hozzá, e tényt a klíringtagnak jelentenie kell a Társaság felé. Ekkor a Társaság jogosult a klíringtagtól a megbízóra vonatkozóan kiegészítő pénzügyi fedezetet meghatározni. Amennyiben a megbízó nevesítéssel kapcsolatos kötelezettségét a klíringtag elmulasztja a Társaság kiegészítő pénzügyi fedezetet határozhat meg. Amennyiben a mulasztás a hatvan elszámolási napot meghaladja, a Társaság jogosult a klíringtag klíringjogát felfüggeszteni Helyszíni vizsgálat és a kapcsolódó szankciók A Társaság jogosult önállóan, a KELER-rel vagy tőzsdével együttműködve a klíringtagnál helyszíni vizsgálatot tartani: a) a jelen Szabályzat rendelkezései betartásának ellenőrzése céljából, b) a klíringtagság feltételeinek ellenőrzése céljából, c) a klíringtag ismételt nemteljesítése esetén, d) piaci pozíciós limit túllépése esetén, e) tőkepozíciós limit túllépése esetén, f) jelentési kötelezettség elmulasztása esetén, g) kockázat növekedése esetén, h) együttes vizsgálat esetén a KELER, illetve BÉT szabályzat rendelkezései betartásának ellenőrzése céljából. A Társaság által végzett vizsgálat során a Társaság jogosult a klíringtag nyilvántartásaiba betekinteni és a megbízóra vonatkozó adatokat bekérni. A Társaság által végzett vizsgálat során feltárt kisebb jelentőségű probléma esetén a Társaság jogosult ajánlást tenni a vizsgált klíringtag működése, tevékenysége vonatkozásában. A Társaság az ajánlásban foglaltak bevezetését ismételten KSZF_AUSz.doc 18/33

19 ellenőrizheti. Az ajánlások figyelmen kívül hagyása illetve kisebb hiányosságok esetén a Társaság javaslatát az azok átvezetésére vonatkozó határidő kitűzésével felhívja a feltárt hiányosságok megszűntetésére. A Társaság a javaslat, feladat teljesítését a határidő lejártát követően ellenőrzi. A teljesítésre kiszabott határidő nem lehet három elszámolási napnál rövidebb. A Társaság nagyobb hiányosságok esetén a klíringtaggal szemben jogosult az előző intézkedések együttes alkalmazása mellett kiegészítő pénzügyi fedezetet meghatározni. A kiegészítő pénzügyi fedezet képzési kötelezettség a feltárt hiányosság megszüntetéséig marad hatályban. Súlyos, a piac és a Társaság biztonságos működését veszélyeztető esetekben a Társaság döntése alapján jogosult a vizsgált klíringtagot a nyitott pozíciók zárására kötelezni, vagy a klíringtag klíringjogát felfüggeszteni az előző intézkedések egyidejű alkalmazása mellett. A klíringjog felfüggesztésének kezdeményezése előtt a Társaság a probléma rövid tárgyilagos leírása, és a döntési lehetőségek bemutatása, továbbá a megtett intézkedések bemutatása mellett egyeztet a tőzsde és a Felügyelet képviselőjével. A helyszíni vizsgálatot követő intézkedéseket a Tárasság jogosult külön-külön, illetve együttesen alkalmazni. 4. A Társaság garanciarendszere a garantált piacokon 4.1. Általános rendelkezések A Tpt. felhatalmazása alapján a Társaság a garantált tőzsdei ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében garancia rendszert alakít ki és működtet. A klíringtag köteles a garantált tőzsdei ügyletek teljesítésének biztosítékául a jelen fejezetben meghatározott biztosítékokat, fedezeteket a Társaság előírásainak megfelelően a KELER által vezetett számlán megképezni. A klíringtag által megképzett biztosítékok, fedezetek a Társaság javára óvadékul szolgálnak. Az óvadékból a klíringtag nemteljesítése esetén a Társaság a garantált tőzsdei ügyletek teljesítéséből fakadó követelését közvetlenül kielégítheti. A Társasággal kötött szerződések alapján a megképzett biztosítékok nyilvántartását és fedezettségét a KELER vizsgálja. A Társaság az egyes klíringtag biztosíték követelményeit az alábbi biztosíték típusok összegeként határozza meg: - alapszintű pénzügyi fedezet, - kiegészítő pénzügyi fedezet, - alapbiztosíték, - árkülönbözet multinet elszámolás esetén, - egyéni hozzájárulás a kollektív garancia alapokhoz. KSZF_AUSz.doc 19/33

20 A Társaság az egyes biztosíték elemek számításának paramétereit és algoritmusát a kiegészítő pénzügyi fedezet kivételével Leiratban hirdeti meg. A biztosíték elhelyezésének formája lehet: a) Per-, teher-, és igénymentes értékpapír, amelyet a klíringtag a Társaság nyilvánosan meghirdetett értékpapír- és deviza befogadási kondícióiban meghatározott befogadható értékpapírok közül, az ott meghatározott befogadási értéken a Társaság kedvezményezettségével zároltat a KELER-nél vezetett saját, vagy megbízói értékpapírra vonatkozó számlán. b) A KELER által vezetett forint bankszámla saját, vagy megbízói biztosíték alszámláján elhelyezett összeg. c) A KELER által vezetett devizaszámlán saját, vagy megbízói biztosítékként zárolt deviza összeg. d) A Társaság bankgarancia befogadási kondíciós listájának megfelelő a KELERhez benyújtott - bankgarancia. e) a KELER-nél vezetett TEA, vagy Kollektív Garancia Alap számlán elhelyezett magyar forint. A biztosíték formáját a Társaság biztosíték típusonként korlátozhatja: a) Deviza elszámolású termék esetén a LiDÓ kivételével - a Társaság a biztosítékot forintban határozza meg. b) A Társaság bankgaranciát csak alapszintű pénzügyi fedezetként vagy kiegészítő pénzügyi fedezetként fogad el. Deviza alapú biztosíték értékelése során a Társaság az MNB értéknapon érvényes deviza árfolyamát használja A biztosítékadás rendje A fedezetek meglétének vizsgálatát a Társasággal kötött szerződés alapján a KELER végzi. A biztosítékadás részletes rendjét a KELER szabályzata tartalmazza. Ennek keretében a Társaság. az alábbi feladatokat látja el: - dönt a klíringjog felfüggesztéséről, - meghatározza a befogadható instrumentumok körét, - meghatározza a befogadás részletes kondícióit. Klíringtag nem teljesítése esetén a Társaság jogosult a klíringtag bármely értékpapírra vonatkozó, továbbá bankszámláján lévő szabad egyenlegét felhasználni Alapszintű pénzügyi fedezet A garantált tőzsdei ügyletek elszámolásához a klíringtagnak alapszintű pénzügyi fedezetet kell folyamatosan biztosítania. Az alapszintű pénzügyi fedezet visszavonására csak az adott szekcióra/ügyletkörre vonatkozó klíringjog saját kérésére történő felfüggesztése, vagy a klíringtagsági jogviszony megszüntetése esetén kerülhet sor. KSZF_AUSz.doc 20/33

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata A Felügyeleti jóváhagyás EN-III/M-625/2009. száma és kelte: 2009. augusztus 06. Hatályba léptette

Részletesebben

KELER Csoport Bemutatkozó előadás

KELER Csoport Bemutatkozó előadás KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám KELER Zrt. Marketing és Ügyfélkapcsolati igazgató 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 Az előadás tartalma 1. KELER Csoport

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon. 2015. június 1.

Ügyféltájékoztató. Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon. 2015. június 1. Ügyféltájékoztató Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon 2015. június 1. 1 1) Ügyfélvédelem (egyedi ügyfél szegregáció/elkülönítés) A KELER KSZF 2013 augusztusa óta nyújt egyedi ügyfél szegregációs

Részletesebben

Ügyféltájékoztató Egyedi szegregáció bevezetése a BÉT és BÉT MTF piacokon

Ügyféltájékoztató Egyedi szegregáció bevezetése a BÉT és BÉT MTF piacokon Ügyféltájékoztató Egyedi szegregáció bevezetése a BÉT és BÉT MTF piacokon 2013.június 5. Tisztelt Ügyfelünk! A KELER KSZF Zrt. 2013. június 3-án fórumot tartott klíringtagjai számára, amely rendezvényen

Részletesebben

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF A KELER csoport bemutatása Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF Tartalomjegyzék KELER Csoport bemutatása Hogy történik az értékpapírok és a pénz nyilvántartása külföldi vs. hazai papírok Hogyan

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: március 1.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: március 1. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2016. március 1. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2009. (II. 27.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2009. (II. 27.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2009. (II. 27.) MNB rendelete a tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről

Részletesebben

A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása

A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása Matuszka Kristóf KELER Zrt. üzletfejlesztési osztályvezető 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 Az előadás tartalma Gázpiaci

Részletesebben

A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása

A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása Matuszka Kristóf KELER Zrt. üzletfejlesztési osztályvezető 2010. április 21., Budapest NFKP Konferencia Hilton Budapest WestEnd 1 Az előadás tartalma

Részletesebben

KELER Csoport Köszöntő

KELER Csoport Köszöntő KELER Csoport Köszöntő Práger Ádám marketing és ügyfélkapcsolati igazgató KELER Zrt. 2010. június 18., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 2 A tájékoztató tervezett programja Délelőtti program:

Részletesebben

A KELER Csoport szerepvállalása a HUPX-en. Mátrai Károly KELER KSZF ügyvezető igazgató

A KELER Csoport szerepvállalása a HUPX-en. Mátrai Károly KELER KSZF ügyvezető igazgató A KELER Csoport szerepvállalása a HUPX-en Mátrai Károly KELER KSZF ügyvezető igazgató Árampiaci modell HUPX ECC KERESKEDÉS TRADING ELSZÁMOLÁS K 1 K 2 K 3 K 4 ÁKT 1 ÁKT 2 K 1 K 2 K 3 K 4 A kereskedési tagoknak

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A KELER KSZF Kft. Díjszabályzata

A KELER KSZF Kft. Díjszabályzata A KELER KSZF Kft. szabályzata A PSZÁF jóváhagyás száma és kelte: EN-III-97/2010. 2010. december 14. napján Általános rendelkezések A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. (továbbiakban KELER KSZF), mint

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 27/2014. számú határozatával 2014. június 25. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-51/2014. sz.

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 52/2013. számú határozatával 2013. december 18. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-1/2014 2014.

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

NFKP fórum Mátrai Károly - KELER KSZF Zrt. Matuszka Kristóf - KELER Zrt.

NFKP fórum Mátrai Károly - KELER KSZF Zrt. Matuszka Kristóf - KELER Zrt. NFKP fórum 2011.05.05. Mátrai Károly - KELER KSZF Zrt. Matuszka Kristóf - KELER Zrt. Tartalom Lényegesebb trendek, változások az indulás óta Az elszámolási ciklus tervezett rövidítése 2 Biztosítékok, algoritmus

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 42/2015. számú határozatával 2015. november 24. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-192/2015.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 21/2015. számú határozatával 2015. április 29. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III- /2015. sz.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK Nyilvános A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK 24/2010. (XI. 4.) számú határozata A Beva igazgatósága megvitatta a kockázatarányos díjrendszer bevezetésére vonatkozó döntés nyomán elkészített előterjesztést,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Befektetési politika v1.4.

A KELER KSZF Zrt. Befektetési politika v1.4. A KELER KSZF Zrt. Befektetési politikája A file megnevezése: Befektetési politika v1.4. Felelős szervezeti egység: Kockázatkezelési Osztály Szabályozó irat száma: 3-06 Hatályba lépés dátuma: 2016. január

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzata

KELER KSZF Zrt. Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzata KELER KSZF Zrt. Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzata A KELER KSZF Zrt. Igazgatósága a 2011. október 26-i ülésén megtárgyalta és elfogadta A KELER KSZF Zrt. Rendkívüli helyzetek kezelésére

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata A Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 31/2012. számú határozatával 2012. június 27. napján A PSZÁF jóváhagyás száma H-EN-III-1067/2012. sz. határozat és kelte: 2012. augusztus 01. Általános

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

Követeléskezelés menete

Követeléskezelés menete Követeléskezelés menete 2016.08.01. Sor szá m Esemény Időpontok/egyéb lépések Tájékoztatá s jellege 1 fizetési késedelembe Késedelembe esést követő azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon 2 fizetési késedelembe

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye:

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-től TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 1. Preambulum 3 2. A szabályzat célja 3 3. A szabályzat

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

- Befektetési vállalkozások -

- Befektetési vállalkozások - MKVK PTT oktatás 2014. december 8. 2013. évi könyvvizsgálói külön jelentések feldolgozásának, helyszíni ellenőrzések tapasztalatai - Befektetési vállalkozások - Csendes Zsoltné Kiss Szilvia Tartalom 2013.

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzata

A KELER KSZF Zrt. Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzata A KELER KSZF Zrt. Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 2/2015. sz. határozatával 2015. január 29. napján Hatályba lépés: 2015. február 1. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 02 Ügyfélminősítési szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

BEFOGADÁSI KONDÍCIÓK. 1. Általános szabályok

BEFOGADÁSI KONDÍCIÓK. 1. Általános szabályok BEFOGADÁSI KONDÍCIÓK 1. Általános szabályok Jelen dokumentum (továbbiakban: ) a MAVIR ZRt. Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) szereplő szabályozás alapján rögzíti azon részletszabályokat,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek?

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek? Jelen tájékoztató az ESMA (European Securities and Markets Authority) által készített, 2013 márciusa során közzétett összefoglaló nem hivatalos, magyar nyelvű fordítása, melynek eredeti angol nyelvű változata

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9396. számú törvényjavaslat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítást érintő módosításáról Előadó: Dr. Veres János

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben