M. dervis. A s z u f i ú t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M. dervis. A s z u f i ú t"

Átírás

1 M. dervis A s z u f i ú t Keressétek az Isten országát! Isten országa tibennetek van. Kérjétek és megadatik nektek; keressétek és megtaláljátok; zörgessetek és megnyittatik nektek. Hanem mi módon kérjük, hogyan keressük, miként zörgessünk? 1 A mai kultúra legnagyobbrészt altatás, feledékennyé tevés, múlatás és szétszórás. Közömbössé és feledékennyé kábítottak bennünket a lélek aneszteziológusai. Szívünket a folytonos alvás elzsibbasztotta. Van szemünk, de nem látunk, van fülünk, de nem hallunk. 2 Szíve választottjának ajtajához járul a férfi, és kopogtat. Megkérdi egy hang: Ki az? Én feleli a férfi. A hang válaszol: Itt nincs hely én és te számára! Az ajtó zárva marad. Esztendőnyi magány és megpróbáltatás múltán a férfi visszatér, és megint bezörget. Megkérdi a belső hang: Ki az? Te válaszol a férfi. Az ajtó kitárul előtte.

2 3 Sok ezer évvel ezelőtt valami elromlott ezen a bolygón. Az ember elveszítette azt a képességét, hogy alacsony állapotából oda emelkedjék, ami ki van jelölve számára. Minden korban jelentek meg férfiak és nők, hogy emlékeztessék az embert magasztos küldetésére. Ezek az emlékeztetők üldözéseket és vértanúságot is vállalva intéseket adtak, módszereket kínáltak: szabadítsátok ki magatokat bukott állapototokból, és induljatok újra felfelé! Számos nyelven prófétaként ismeretesek. Jézus is közéjük tartozott; a szufik mestereik közt tisztelik őt. 4 Ha minden emberi erőfeszítés folyton félresiklik (jobban mondva hibás, mert csoportba rendezés, szisztematizálásaz alapelve), akkor aki valóban szívén vi-seli önmagának és egész nemének boldogulását, arra fog törekedni, hogy megtalálja a legjobb módszert, melynek révén kapcsolatba kerülhet mindazzal, ami ténylegesen elősegíti a valódi progresszív és szabad ember megszületését. 5 Esztendőnyiúton-levés a keresőt elviszi (azazhogy vissza) a Szív világosságába. Sokan eljutnak valamilyen derengésig, s megrekednek. A többség látszatok foglya marad, és lelke áthatolhatatlan sötétjéből tapodtat sem mozdul se té, se tova. 6 A szufizmust két gyakorlati cél foglalkoztatja: egyrészt meg akarja mutatni az embernek, kicsoda is valójában honnan jövünk, mi végre vagyunk a világon, és mi a tennivalónk benne, másrészt pedig abban igyekszik segítségünkre lenni, hogy megvalósíthassuk legigazibb lényünket, azt, ami bennünk állandó. Szufik alkottak glóbuszunk legjelentősebb irodalmi és filozófiai művei közül jónéhányat; meséket, példabeszédeket, verseket (Ezeregyéjszaka, Naszrudin; Averroës; Saadi, Rűmî, Dzsami, Al-Ghazalî, Háfiz, Omar Khayyam; Keresztes Szent János, Assisi Szent Ferenc, Roger Bacon;

3 Chaucer Canterbury meséinek, az Isteni színjátéknak, Cervantes Don Quijotéjának, Tell Vilmos legendájának, a Robinson Crusoe-nak, Andersen Rút kiskacsájának szufi a forrása; Goethében erős szufi hatások munkáltak; Jung archetípus-elméletét először Ibn 'Arabî fogalmazta meg; a szufi barakában De Gaulle is részesült). A hivatásos szóművészekkel ellentétben a szufik ezt a munkát tevékenységük részének, nem pedig céljának tekintik. 7 Az emberiség a szufik szerint végtelenül tökéletesbíthető. A lét egészére való ráhangolódás által következik be a tökéletesség. Találkozik a fizikai és a szellemi lét, de csupán akkor, ha teljes az egyensúly közöttük. A világból való viszszavonulást hirdető rendszerek kiegyensúlyozatlanok. 8 Ha az átlagember tudni szeretné, hogyan is gondolkodnak a szufik, jobbára szakkönyvekben keres eligazítást. Fellapozza egy enciklopédiában a Szufi címszót, vagy pedig olyan könyvekhez folyamodik, amelyeket különféle tudósok, a vallás és a miszticizmus szakértői írtak. Ha így jár el, az»elefánt a sötétben«- mentalitás csodás példáival találkozhatírja Idries Shah A szufik c. könyv 41. lapján. 9 A szufi irodalom nem tudákosoknak és orientalistáknak íródott, és még csak nem is a mai kor asszonyai-férfiai számára. A szufik könyvei hiányos dokumentumok. Csak meghatározott pillanatokban szabad olvasni őket, olykor bizonyos mozdulatok vagy hangok kíséretében, mert enélkül jelentésük töredékes marad márpedig ez a helyzet számos beavató szöveggel kapcsolatban, melyeket a kívülállómegfigyelők betű szerint szoktak értelmezni. Mintha úgy becsülnénk meg, mire való az alma, hogy megnyalogatjuk, konstatáljuk kellemes illatát, és ügyet sem vetünk táplálkozási értékére! 10

4 A mi általánosnak hitt műveltségünkbenmeglehetősen parányi rekesz jut a szufizmusnak (pedáns, az eredeti ejtést imitáló vallástörténészek szúfizmust írnak és mondanak) a mohamedán miszticizmus címke alatt. Hogy valójában olyan ősi példának okáért az alkimisták, a szabadkőművesség, a rózsakeresztesek eredeti mintáját is adó szellemi közösségről van szó, amelynek napjainkban jó 50 millió munkása van szerte a világban (a szufizmust ők Taszawwufnak mondják, és az összes vallási és bölcseleti rendszer mélyén munkáló titkos hagyománynak ismerik), s hogy céljaik, tevékenységeik mennyire egyetemesek, arról nagyon kevesen tudnak. (A szabadkőművesség kifejezés eredetileg az újjászületés metaforája volt, és a szellemi ember újjáépítését jelentette romos állapotából.) 11 Tudósok elsősorban nyugatiak nemzedékei töltötték életüket a szufi irodalom, a dervisrendek, az ősi szellemi szabadkőművesség, az igazi valóságra való ráhangolódásiskolájának tanulmányozásával és értékelésével. Gyakran szűrtek le zavaros vagy felületes, olykor hajmeresztő következtetéseket, mégpedig több okból: például mert minden egyes állítólagos szakértő külön kis területet hasít és sajátít ki magának, abban specializálódik, s aztán kutatási területét hűbéri jószágaként kezeli, amit a többi hasonszőrű hűbérúr is tiszteletben tart, feltéve persze, hogy saját vadászmezői sértetlenek maradnak. Összehasonlító kutatás nagyon kevés folyt; ezen a területen a magyar Goldziher Ignác páratlan érdemeket szerzett (bár ő is beleesett a történelmi gondolkodás csapdájába, a külsőleges módszerekkel szerzett tudás őt is megakadályozta a belső igazság elérésében. A szufizmust iszlámszerte elterjedt teozófiai irányzatkéntírta le, és a dolog belső lényegének inspirált megtapasztalása híján ilyen balvélekedéseket terjesztett: A szúfizmus adeptusai nyugaton kezdettől fogva a legújabb korig a legközönségesebb kuruzslás és bűvészet fokán állanak, és elméleti spekulációkkal nemigen törődnek. Ibn 'Arabîról, korának mágneséről, a Doctor Maximusról képtelen rágalmakat adott tovább mégpedig kritika nélkül: Spanyolországban a szúfik egyik legfeltűnőbb képviselője a 12. században, nem annyira misztikus, mint spiritista, és a spanyol arabok könnyűhitűségét és babonáját önző célokra felhasználó iparlovag.másutt viszont megemlékezik a nagy arab, perzsa és török nyelven írott [szufi] prózai és költészeti irodalomról, melynél hathatósabban sehol nem találjuk a szabad lélek tiltakozását a száraz formalizmus ellen.). Aki például Rűmîra szakosodott, annak szemében a szufizmus mindössze szeretetvallás; a Háfizszakértő meggyőződéssel állítja, hogy a sirazi bölcs egyáltalán nem is volt szufi. Olyan is akad, aki Saadira hivatkozva pusztán moralistákként írja le a szufikat. Aki meg netán üvöltő-táncoló dervi-seket látott valaha, az hanyag önkényességgel sámánokhoz és primitív törzsek mágusaihoz hasonlítgatja őket.

5 12... nem szűnik a zavarodottság amiatt, hogy olyasvalamit próbálnak külsőleges módszerekkel tanulmányozni, aminek belső változás a lényege A szufizmus olyan gondolkodásmód, melyet 'Attar és követői (beleértve Rűmît, 'Attar tanítványát is) vallási köntösbe öltöztettek. A növekedés érdekli, valamint az emberiség szerves fejlődése. Beteljesítése a sötétség utáni hajnalhasadáshoz kapcsolódik, a kenyér megszegéséhez böjt után, intenzív testi és szellemi tevékenységhez, amely nincs előre megfontolva, hiszen válaszként születik intuitív késztetésekre. A szufik a közkeletű félreértéssel szemben nem valamely muszlim szektának a tagjai, hiszen valamennyi vallásban otthon vannak. A szufizmus hosszú ideig az iszlám védőszárnya alatt tartózkodott; Mohamed kijelentette: Aki a szufik szavának hallatán nem mond áment, az Isten előtt nemtörődömnek számít.(a szufi tulajdonképpen gúnynév; jelentése: teveszőrruhás. Vö. Jánosnak pedig öltözete vala teveszőrből, és az ő derekának övedzője bőrből tsináltatott; és eszik vala sáskákat és erdei mézet.) 14 Naszrudin elmegy a gazdag emberhez, és pénzt kér tőle. Mire kell neked a pénz? kérdi a gazdag. Venni akarok egy... elefántot! De ha nincs pénzed, hogyan gondoskodsz az elefántról? Pénzt kérni jöttem, nem tanácsot! csattan fel Naszrudin. 15 Olyanokkal mondja egy dervis, akik egyetemi filozófián nevelkedtek, vagy a vallásnak csupán rituális vonatkozásait ismerik, roppant nehéz közölni,

6 hogy a szufik tudják, miként kell cselekedni, s hogy cselekvésük közben funkciót töltenek be, ami beíródik a világgal kapcsolatos isteni tervbe. 16 A szufizmus az egyéni ténykedéssel szemben pontosan ez az átfogó, egyetemes léptékű cselekedni tudás; s ha a szufik misztikusok, akkor éppenséggel azok a funkciók különböztetik meg őket minden más misztikustól, amelyeket saját személyükön messze túllépve ellátnak. Az összes többi misztikus mintha formalizált,»professzionista«módon viszonyulna saját elhivatásához: mintha ki volnának rá képezve. A szufi viszont szufi és ezenkívül az égadta világon minden más is, aminek éppen lennie kell... Istennek ezekben az embereiben soha nincs semmi feszélyező... Nem élnek sajátos életmód szerint, s az, hogy ők szufik, ezzel tökéletesen összeegyeztethetőírja Dervisek között c. könyvében az angol Michael Burke, aki néhány keleti nyelvvel felvértezve, belső késztetés szólítására a szufi tanítás nyomába szegődött. Olyan ismereteket gyűjtött ázsiai és észak-afrikai közösségekben, amelyek Nyugaton semmilyen rögzített formában nem lelhetők fel. Tevekaravánnal vágott keresztül a tunéziai sivatagon; Isztambulban járt, elzarándokolt az egyik legnagyobb szufi mester, Djalal al-dîn Rűmî sírjához. Indiában Kallander-dervisekkel találkozott. A kolostorok, amelyeknek lakója lehetett, még az ősi tudást ápolják, abba avatják be a tanítványokat hogy aztán ki-ki elszéledjen a világban, és dolgozzon a szufi művön. Útjának további állomásai Afganisztán, Pakisztán, Perzsia, Damaszkusz, Kairó, Bagdad, Basra és Bombay voltak, végezetül a világtól elzárt, szinte megközelíthetetlen Kafirisztán, ahol szufi települések vannak. Zarándokútja során találkozott a szufik jelenkori világi vezetőjével, A Korszak Világosságával, Idries Shah Sayeddel, akinek főleg angolul publikált könyvei nagyon sok ember szemét nyitották rá a szufi út igazságára. 17 Utaztam és éltem Ázsia, Európa, Afrika és India szufijai között. Miközben megosztották velem életüket és eszméiket, és tagjává lehettem testvéri közösségeiknek, olyan emberekre leltem, akik ugyanúgy aggódnak az emberi nem jövőjéért, akárcsak én. Köztük és mindazok közt, akik folyvást ilyesmiről

7 papolnak a tömegmédiában, az a különbség, hogy a szufik csakugyan ebben a szellemben élnek és működnekírja Burke. 18 Szavak segítségével nem tudja közvetíteni... De azért próbálkozik. Író akar lenni. Ha letesz majd erről a szándékáról, szufi lesz belőle. Azt hiszem, jó szufi lesz belőlemondja a Dervisek között szerzőjéről a Sayed*. Most még csak készülődik. De addig nem tud barakát (áldást) osztani, és nem tud igaz következtetésekre jutni, amíg el nem feledi a szavakat, ugyanúgy, ahogy a betűket is elfelejtjük, midőn elolvasunk egy szót.ami Burke szavainak segítségével közvetítődik, az a borzongásokat, benyomásokat, információt, szórakozást, emóciókat, kultúrátfogyasztó publikumnak nem mindennapi szenzáció lehet ugyan, azonban: aki a dologhoz szenzációértéke miatt vonzódik, igencsak éretlen még a megvilágosodásra. *Sayed: 'herceg', 'nagyúr'; Mohamed leszármazottainak megszólítása.. 19 A magyar nyelvű írásban a jelen kompiláció talán ösvénytiprás, bevezető munka és táplálék lehet mindazok számára, akik fogékonyak az efféle táplálékra, s a visszatalálás reményében keresik a Szív világosságát; akiket zarándokútra szólít a belső hívás, a szufi hangra adott rezonancia noha a szufi tudásba semmilyen írásmű nem avathat be, csupáncsak utalhat rá. A szufizmus bevezetését előkészítő klíma megteremtése: ez az írás többre nem vállalkozhat (de kevesebbre sem). (A szufizmusról szóló irodalmat szufi praxisnak kell összhangzó egésszé kerekítenie.) 20 A szufik című könyvével Idries Shah 1964-ben forradalmat kavaró követ dobott az egyetemi és akadémiai orientalisztika évszázados állóvizébe. Nyomában óriási furor academicus támadt. Az érintett szaktekintélyek komoly tudomá-nyos pozíciók hűbérurai közül számosan magukra vették az inget, s mert (mintha Nesszus-ing volna) kényelmetlennek találták, ezért a tömegkommunikációban bértollnokaik által terjesztett rágalmakkal próbálták

8 lejáratni A szufik szerzőjét és közléseit (nem annyira misztikus, mint spiritista, és az emberek könnyűhitűségét önző célokra felhasználó iparlovag...). A nyugati féltekén ez a legelső hiteles és felelős mű minden idők legnagyobb szabású vállalkozásáról a szufi tanításról, arról a hatásról, amit a szufizmus négyezer éve kifejtett és kifejt a keleti és a nyugati kultúrára. A könyv feltárja, hogy annak az irodalomnak nagy része, amivel az említett orientalisztikai szakértők foglalkoznak, meghatározott kornak és helynek, speciális közönséghez szólt. Példák tömkelegén mutatja be, hogy e tudósok kezén elsikkad a kódolt (beavató jellegű) anyagok értelme, sőt hogy klasszikus arab és perzsa szufik világosan megfogalmazott passzusait is félreértik. Egybegyűjtve keleti és nyugati kutatási eredményeket, adatok sokaságával bizonyítja, hogy a szufik sokkal lényegesebb és koncentráltabb szerepet játszottak a Nyugat történetében, mint általában hisszük, mégpedig már jóval azelőtt is, hogy kialakult az orientalisztikanevű tudományág tehát legalább a 10. század óta, midőn a mohamedán Spanyolország kulturális sarkpontként szolgált számos keresztény tudós számára. Chaucer és Shakespeare hogy csupán két nevet említsünk szufi meséket használt fel. Zsidó és keresztény tudósok originális művének tartott számos könyvről deríti ki a kutatás, hogy szufi eredetijük volt, vagy onnan merítették ihletüket. 21 Molla*, foglald egyetlen szóba a végzet lényegét! Képzelmek. Hogyhogy képzelmek? Azt képzeled, hogy a dolgok jóra fordulnak, de nem fordulnak jóra: ezt balszerencsének mondod. Azt képzeled, hogy a dolgok balul ütnek ki, ám nem ütnek ki balul: ezt szerencsének nevezed. Némely dologról azt képzeled, hogy bekövetkezik vagy nem következik be, ámde hiányzik belőled az intuíció, és nem tudod, mi fog történni: azt képzeled hát, hogy a jövő kifürkészhetetlen. Ha rajtavesztesz, a végzetetgáncsolod. * Molla vagy mulla: 'tisztelendő', 'mester'. 22 Kevés orientalistát nem kapott el az említett furor academicus. E kevesek közé tartozott a magyar Germanus Gyula professzor: ő pontosan ismerte a szufik valódi jelentőségét, hiszen maga is közéjük tartozott; Abdul Karim (a Kegyes Isten Szolgája) néven zarándokolt el Mekkába. Úgy mondják, a szufi hierarchián belül amit természetes módon alakít ki a képességek, a belső megvilágosodottság foka egy időben planétánk négy égtájának oszlopai között ő töltötte be A Dél Támasza funkciót.

9 23 A legutóbbi időkig tehát nagyon sokan azt képzelték, hogy a szufizmus mindössze az orientalisztika, a valláskutatás vagy az okkultizmus egyik témája. Shah-nak kellett eljönnie és bizonyítania, hogy a szufi eszmék hány, de hány területet termékenyítettek meg pl. a pszichológiát, az orvostudományt, a művészeteket, a nyugati vallásbölcseletet; az egész európai gondolkodást. 24 A szufi nem a hit, hanem a tudás, a belső látomáson alapuló bizonyosság esszenciális embere. Idries Shah (teljes nevén Nawab-Zaba Sayed Idries Shah el-hashimi) ilyen esszenciális ember volt. Korunk szufi tanítómestere 1924-ben született Indiában, skót anyától és afgán uralkodói családból származó apától. Musza al-kazim imámon keresztül Mohamed próféta egyenesági leszármazottja. Brit állampolgárként Angliában élt; 1996-ban halt meg Londonban. Akadémiáknak, kutatóintézeteknek, jótékonysági intézményeknek volt a tagja; a Római Klub egyik alapítója, kormányok, államfők és uralkodók tanácsadója, a londoni Kulturális Kutatóintézet igazgatója. A szufi mű szolgálatában oly felmérhetetlen súlyú és mennyiségű munkát végzett el, mintha nem egy, hanem tucatnyi élete lett volna. Számos publikációja révén, melyek tizenkét nyelven, 15 millió példányban keltek el, korunk legismertebb szufija. A szufik c. könyve gondolkodásunkban gigantikus űrt nyit és tölt is be egyúttal. Példátlanul gazdag anyagot dolgoz fel a szórva-elhintés módszerével. Robert Graves szerint (mert ő is szufi volt; a Sayedet ő bátorította a könyv megírására) Shah műve nem értelmiségieknek és más ortodox észjárásúaknak szól; sokkal inkább azoknak való, akik azonnal megérzik saját érintettségüket. Ilyenek bárhol, minden rendben és rangban akadnak. A születettszufi éppoly gyakori nyugaton, mint keleten. Kívülről nézve lehet tábornok, földműves, kereskedő, ügyvéd, tanító, háziasszony, bármi. A világban, de nem a világból lenni: ez a szufi jeligéje. Mentesnek maradni mindenféle becsvágytól, intellektuális gőgtől, a szokásoknak való behódolástól vagy a magasabb polcon lévők iránti kritikátlan tisztelettől ez a szufi ideál (írja Robert Graves). 25

10 Olyan tanításról van tehát szó a tudás gondozása, gyarapítása, átadása, működtetése, az emberiség tudatos fejlődése, amelynek döntő szerepe lehet, döntő szerepe van az emberi nem történetében. 26 A szufizmus magját Ádám idejében vetették Noé korában csírázott ki Ábrahám idején hajtott rügyet Mózes korában indult fejlődésnek Jézus idejében ért be Mohamed napjaiban termett tiszta bort. 27 A misztérium és a színes Kelet varázsa évszázadokig elhomályosította a nyugati elme előtt, hogy az emberi fejlődés itt a cél, nem pedig a díszes kellékek. 28 Naszrudin nadrágot akar venni, elmegy hát egy ruhakereskedőhöz. De aztán mást gondol, mert megtetszik neki egy kabát, ami épp annyiba kerül, mint a nadrág. Fogja a kabátot, és távozni készül. Ohó, hiszen nem is fizettél! tiltakozik a boltos. Itt hagyom neked a nadrágot, éppen annyit ér, mint a kabát! De a nadrágért sem fizettél!... Persze, hogy nem! Csak nem fizetek olyasmiért, amit meg se vettem! 29 Yahya (9. század): Az aszkéták lemondanak erről a világról, ám a szufik lemondanak a másvilág várásáról is. Az aszkéták a paradicsom gyönyöreire törekszenek, de a szufitól még a paradicsom is idegen.

11 30 Rűmî: Aki nem kóstolta, nem ismerheti. 31 Jan Fishan: Mindennapos és az emberre felettébb jellemző a kegyetlenség és rombolásvágy mindazzal szemben, ami létfontosságú a számára. Igen valószínű, hogy gonosznak tartja a szufikat, hiszen szinte mindig a saját érdekei ellen cselekszik. 32 A szufi a megvalósult, illumináltmisztikus. Ő nemcsak elérkezik Isten megismeréséhez, hanem ebből következően meghatározott rendeltetés betöltését vállalja magára a világban. Ismeri a Valóságot, és ez az ismerete állandó, tehát az általa betöltött funkciók is állandóak. 33 Egy török katonatiszt válasza a kérdésre: miként maradhatott fenn egy olyan életforma, amit a szakkönyvek szinte egybehangzóan a középkor termékeként írnak le? Nevetett. A középkorról semmit se tudok, azt viszont tudom, hogy Koreában a Tarika (Helyes Út) nélkül nem maradhattunk volna életben. Nemcsak péntekenként, hanem naponta voltak összejöveteleink a férfiak között*. Egymás mellett feküdtünk a lövészárokban, és vártuk az üvöltő kínai hordák támadását, közben történeteket meséltünk az emberiség tökéletesíthetőségéről. Az emberi faj hivatásáról beszéltünk, nagylelkűségről, szeretetről és emelkedettségről. Énszerintem ez a szufi út...(auschwitzot, Recsket, mindenféle Gulágot megjártak is számoltak be ilyesmiről. Ha bomlott, gonosz a társadalom, ez valósággal trágyája a lélek épülésénekírja Bahrâm Elâhi.

12 * Muszlimoknál péntek az ima és ájtatosság, az általános összejövetelnapja. 34 A pszichológus, a pszichiáter (valamint a közgazdász, a politikus, a művész, a pap) manapság elsősorban azzal foglalkozik, amit a szufik az ember hamis személyiségénekmondanak: vagyis az emberben működő felszíni/felszínes ámbár szükséges értelmi-érzelmi rendszerrel. A szufi az emberi lény mélyszemélyiségével próbál kapcsolatba kerülni, azt igyekszik megvilágosítani. 35 A király, mivelhogy szerfelett élvezi a molla társaságát, egyszer Naszrudint medvevadászatra hívja meg. Veszedelmes állat a medve, a mollának rögvest inába száll a bátorsága ám kibújnia a meghívás alól sehogyan sem lehetséges. Mikor visszatér a falujába, megkérdezik tőle: Aztán milyen volt a medvevadászat? Csuda jó! Hány medvét terítettél le? Sehányat. Hányat vettél üldözőbe? Sehányat. Hányat láttál? Sehányat! Akkor meg miért mondod, hogy csuda jó volt a vadászat? Ha az ember medvére vadászik, a sehány is éppen elég! 36 Ami a lelki zavarok gyógyítását illeti, lehetetlen megkísérelnünk merő egyensúly-helyreállítást dinamikus előremozgás nélkül. A pszichológus (vagy pszichoterapeuta) megpróbálja sima forgásra bírni a görbült kereket. A szufi azért próbálja a kereket mozgásba hozni, hogy az kocsit bírjon hajtani.

13 37 Idries Shah: Ha az élet hétköznapi konvencióival kapcsolatos magatartást alaposan latra vetjük, az emberiség legbenső késztetései többé nem freudi szükségnek látszanak, hanem természetes eszközöknek, melyek együtt születnek a lélekkel, hogy képessé tegyék az igazság elérésére. Rűmî tanítása szerint az emberek nem igazán tudják, mit akarnak. Belső késztetésük ezernyi vágyban fejeződik ki, s mindegyikről azt hiszik, szükségnek felel meg. Ám a tapasztalat azt mutatja, hogy nem ezek az igazi vágyaik. Mert ha elérik céljaikat, a késztetés nem csillapul. Rűmî olyasvalakinek tekintette volna Freudot, akit a nagy késztetés egyik másodlagos manifesztációja tartott megszállva; nem pedig olyasvalakinek, aki felfedezte a késztetés alapját. 38 Sok tudós semmi jelét sem adja, hogy számot vetne azzal: az ő tudományán túl is léteznek dolgok. Amíg megmaradnak ebben a hitükben, megfosztódnak a korlátaikon túlra tekintés lehetőségétől. Márpedig elengedhetetlenül fontos, hogy pillantásunkat saját horizontunkon túlra vessük, bármilyen területen dolgozunk is. 39 Nizami: Magadban semmire sem jutsz: keresd meg Barátodat! Ha megízlelhetnéd ízetlenséged egyetlen izinkjét, elszörnyednél. 40 Hakim Sanai: Amíg töredékes vagy, és hiányzik belőled a bizonyosság mit számít, hogy milyen döntéseket hozol? 41

14 Saadi: A tenger mélyén végtelen gazdagság. De ha biztonság kell, ott a part. (Saadiról mondják, hogy minden szavának hetvenkét értelme van. A szufi tapasztalásban egyszerre tárul fel a szavak sokszoros értelme. A köznapi gondolkodás konokul ellenáll az egyidejű sokértelműségnek.) 42 Átmegy a mollához a szomszédja, hogy kölcsönkérje a ruhaszárító kötelet. Sajnálom! mondja Naszrudin. Nekem is szükségem van rá: lisztet szárítok rajta! Dehát kötélen hogy a manóba szárítasz lisztet? Jóval könnyebb, mint hinnéd, ha nincs kedved kölcsönadni! 43 Nizami: Aki az úton elalszik, annak elvész vagy a kalapja, vagy a feje. 44 Hakim Sanai: Ha megérkezel a tengerhez, nem beszélsz a mellékfolyókról. 45 A szív emberei, a belső emberek számára a rossz csupán nemlétként»létezik«. Maga a lét, ha tökéletesen elérjük, eltávolítja a tagadás, az úgynevezett rossz lehetőségét. 46 A Fény Fátyla, tehát az önelégültség emelte korlát, veszélyesebb, mint a Sötétség Fátyla, amit bűnök elkövetése hoz létre a lélekben. A megértés csak

15 szeretet útján következhet be, nem pedig intézményes módszerekkel való nevelés által. 47 A szufizmus olyasvalami, ami megtörténik az emberrel, nem pedig olyasmi, amit megkap. 48 Rűmî: Mikor hagytok fel a vödör imádatával és szeretetével? Mikor kezditek el a víz keresését? 49 Naszrudin behatol egy ismeretlen konyhakertbe, és ami csak a keze ügyébe akad, mindent begyömöszöl az iszákjába. Váratlanul előkerül a kertész: Mit csinálsz te itt? Idesodort egy pokoli szélroham! És a zöldségek, amiket kiszaggattál? Abba kapaszkodtam, amibe csak tudtam, hogy el ne fújjon a forgószél! És mit keres a zöldség az iszákodban? Éppen ezt akartam volna magam is megtudni, amikor megzavartál! 50 Minden szufit egy finom erő, a baraka (áldás) fűz a többiekhez. 51

16 Tanulj! Ne kritizálj! Ne higgy! Sajátítsd el a kellő attitűdöt ama nagy és titkos dolgok iránt, melyeket Tanításnak nevezünk! 52 Megtehetem, hogy fogok egy zsák rothadt almát, és kijelentem, hogy ezeknek az almáknak igazságot kell szolgáltatni. Ha viszont azt mondom, hogy mivel almának teremtődtek, ettől már joguk is van ízletes almalévé lenniük, akkor nem vagyok összhangban a valósággal. 53 A történelmet csak meghatározott kérdések megvilágítására használjuk, nem pedig arra, hogy mozgalmat alkossunk. 54 H. B. M. dervis: A hétköznapi életben, amit a szufik a»nem-valós világnak«neveznek, mindnyájan tudattalanul is szerepeket játszunk: a»személyiség«mindenből hasznot próbál húzni. Viszont amikor a szufik öltenek fel egy-egy szerepet, ezt azért teszik, hogy meghatározott hatást érjenek el valamilyen magasabb cél érdekében. 55 A nemek egyenlőek, és minden kapcsolat csak szereteten alapulhat. Egyetlen ember sem lehet felebarátja lelkének birtokosa. Kevés az időnk a szervezett vallások számára, mert nagyon is hajlamosak egyik embert a másik fölé helyezni. 56

17 Naszrudin fölkapaszkodik egy kerítés falán, és átrakja létráját a túloldalra. Ott terem hirtelen a kert gazdája: Mit keresel te itt? Öö... létrát árulok vágja ki magát a mulla. Ugyan már, te tökkelütött, kertben nem lehet létrát árulni! Te vagy a tökkelütött! Hát nem tudod, hogy létrát bárhol lehet árulni? 57 A kereszténység, a judaizmus és más vallások eredeti imáit a tudatlanok mostanra úgy átszerkesztették, hogy a titkos tanítás forrásaiként immár használhatatlanok. A keresztények számára Jézus neve manapság mindössze jeladás érzelmek kiárasztására. Az ő nevében szeretnek, ahogy egykor az ő nevében gyilkoltak. A formalizálódott kereszténységben az emberek nem fejlődhetnek tovább, mert elfelejtették Jézus üzenetének leginkább életbevágó részét. Fétisként tisztelik a megüresedett keresztet. 58 A neftai Arif sejk mondja: A szufizmus a tej, a vallás a vaj, miután megköpülték. A tejet hiába kóstolod a vaj helyett. Mi a tejet isszuk.... A mi tevékenységünk alapjai minden ember lelkében megtalálhatók. De csupán mi rendszereztük, és mi tudjuk kiteljesíteni hatását az emberi lényre. A cél a Tökéletes Ember megteremtése.... Olyasmit csinálunk, ami természetes, és az emberiség jövendő fejlődésére vonatkozó kutatás és praxis eredménye. 59 A szufizmus az emberiség múltja, jelene és jövője közti kapcsolat. A szereteten át érthető meg és fejezhető ki; eszköze a lélek nemessége. Minden jó ember életében megnyilvánul, de elrejtőzik azok elől, akik elemezni próbálják. Az emberiség történetében mindig fent fog maradni, mert benn rejlik mindnyájunk mélyén, és csak arra vár, hogy felhasználjuk. A szeretet és a nagylelkűség sok egyebet is magában foglal, például a hűséget, az emelkedettséget és a szolgálatot. 60

18 Maaruf Karkhi: Három jele van az igazi nagylelkűségnek: ellenállás nélkül is állhatatosnak maradnunk, dicsérnünk a nagylelkűség érzete nélkül, és adnunk, mielőtt kérnének. 61 A merő teoretikus azt mondja: kigondolom a dolgot; a szufi viszont ezt: Felkészítem magam a dolog befogadására, de nem élek a korlátozott, obstruktív gondolkozással, ezzel a gyermeteg eljárással. 62 Az emberek hosszú diskurzusokat folytatnak közmondásokban. De nem élik meg a közmondásokat. A közmondások és a közhelyszerű igazságok azért veszélyesek, mert vakságot és gondolatnélküliséget hoznak létre. Ha olyan elvre teszel szert, amiben mindenki egyetért, az önelégültség és a romlás küszöbére érkeztél. Senki nem ellenzi a békét a világnakelvét. Azt képzelik, ha hisznek benne, semmit sem kell tenniük érte. Hát persze, beszélnek róla, a témát unosuntalan a főcímek közt szerepeltetik. De nem alkalmazzák saját személyükre a béke lényegbeli jellemzőit. Úgy tekintenek a békére, hogy az csak emberek csoportjaira vonatkozik, magára az individuumra nem. Ezért is nem lehetséges igazi béke, csupán a tényleges harc szünetelése. A béke azonban több ennél. 63 Hét egymás után tanulmányozott Naszrudin-történetnek akkora a misztikus hatása, hogy az ember alkalmassá válhat tőle a megvilágosodásra. 64

19 Idries Shah mondja: Nem csupán szolgálnak a szufik, hanem a földön egyedüliek abban, hogy a szolgálatot minimális kötelességüknek, nem pedig legvégső feladatuknak tekintik. A szolgálat lényegéhez tartozik, hogy túllépjünk azon a stádiumon, ahol viszonzást várunk cserébe. 65 Rűmî: A szufik könyve nem betűk sötétsége, hanem a tiszta szív fehérsége. 66 Hamad ibn al-jabri sejk a nyugati hagyomány leginkább megerősítésre méltó példáiról: Az első a csoportszellem, ami képessé teszi az embert annak megértésére, mit jelent másokkal összhangban dolgozni. A másik nem maga a demokrácia, hanem a rá való készülődés, ami képessé teszi az embert a demokrácia megbecsülésére, bár a demokrácia maga is csupán előjáték az ember valóságos egyenlőségének megértéséhez. A harmadik: mások tisztelete. Ezáltal válik lehetővé, hogy az ember tisztelje önmagát. Ám nem tisztelhetjük önmagunkat, csak ha másokat is tisztelünk. Nagy titok ez. 67 Az egész jóga mondja egy Kallander-dervis az öncsalás egy formája, és igen könnyű elsajátítani. 68 Akik szufi módon nevelődnek, és azok is, akik életük későbbi szakaszában csatlakoznak a szufikhoz, minden vállalkozásukban jeleskednek. A jógán nevelődöttek azonban legtöbbször csupán jógivá lesznek: a világ számára nem válnak kiválóbbá vagy értékesebbé. Akik azután csatlakoznak a jógához, hogy már meg-alapozták egzisztenciájukat a világban, nem lehetnek a jóga szószólói.

20 69 Ha a köznépérdemessé tenné magát, képessé válnék az ügyek irányítására, és nem csupán az ágyútöltelék vagy a szavazóbarom szerepét töltené be. Ez azonban nem könnyű. Könnyebb primitív szinten dolgozni, megszervezni egyegy tömeggyűlést és tüntetni, mint önmagunkat megjobbítani. 70 Jó, jó, elveszett a szamarad, molla, de azért még nem kéne nagyobb jajveszékelést csapnod, mint amikor meghalt az első feleséged! Az ám, de emlékezz csak: amikor elveszítettem az asszonyt, az egész falu vigasztalt: Majd keresünk neked másikat!most meg senki, de senki nem ajánlja föl, hogy pótolja a szamaramat! 71 A szufi munka(ön)tudata az egész közösségben rejlik. Vagyis a szufikra a maguk teljességében kell tekintenünk: olyan emberek közösségeként, akik villanytelep módjára működnek, amely összegyűjti és kibocsátja az emberi fejlőlődéshez szükséges különleges energiát. Ez a haladás evolúciós jellegű: egy magasztosabb emberforma kifejlődéséhez vezet. Minden egyéb emberi vállalkozás eltörpül e mögött. Néha az egyéb vállalkozásokat (holott egyiket-másikat roppant nagyra szokás becsülni, például nemzeteket, kulturális csoportokat stb.) gyengíteni kell, mert olyan erőt hoznak létre, amely ellenséges a valódi emberi gyarapodással szemben. 72 Ez hát a tanítómester titka. Ahol a meg nem újhodott férfi vagy nő könyvekben keresi a tanítást, ott az egyénekben lakozik, és ők»működtetik«, ahogy a szabadkőművesek mondanák. Ahol az intézmények azt képzelik, hogy

Hans Urs von Balthasar: A keresztény elmélkedés

Hans Urs von Balthasar: A keresztény elmélkedés PPEK 797 A Megnemismert felhője Hans Urs von Balthasar: A keresztény elmélkedés A Megnemismert felhője Hans Urs von Balthasar: A keresztény elmélkedés mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203.

Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203. 1 2 Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203. Clarke Szent-Iványi: A keresztény imádkozás". Unitárius vallásos irodalmunkban már rég óta érezzük egy olyan könyvnek a hiányát, mely unitárius

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul)

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul) Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul) 1 Most már az özönvíz ideje elmúlt. Noé már nyolcszáz évet élt, és sok fia volt, valószínűleg

Részletesebben

A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái

A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái Utolsó frissítés: Tue, 07 Aug 2007 16:19:38 GMT Előző oldal Nyomtatás A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái (Magyar Pedagógia, 2004/4. szám, 409-429. o.) 2004 Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ S Z A K A S Z A I Édesvíz Kiadó Budapest TARTALOM Előszó 7 Prológus 11 Bevezetés 19 1. Mi az elme? 31 2. Az elme kiművelése 41 3. Együttérzés 47 4. Az egykedvűség mint

Részletesebben

Ching Hai Legfelsőbb Mester. Az azonnali megvilágosodás kulcsa. ingyenes kiadvány

Ching Hai Legfelsőbb Mester. Az azonnali megvilágosodás kulcsa. ingyenes kiadvány Ching Hai Legfelsőbb Mester Az azonnali megvilágosodás kulcsa ingyenes kiadvány Mi, Ching Hai Legfelsőbb Mester tanítványai átéltük azokat a megpróbáltatásokat, amelyek a végső igazság keresése közben

Részletesebben

Az első és utolsó lépés a szabadság felé MEDITÁCIÓS

Az első és utolsó lépés a szabadság felé MEDITÁCIÓS MEDITÁCIÓ Az első és utolsó lépés a szabadság felé MEDITÁCIÓS KÉZIKÖNYV Copyright 1988 Osho International Foundation, 1998 Amrita Publisher All rights reserved Originally published as Meditation: The First

Részletesebben

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT www.szukitskiado.hu LILIAN VERNER-BONDS A GYÓGYÍTÓ SZÍNEK SZERZŐJE SZÍNGYÓGYÁSZAT SZŰKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: NEW COLOUR

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

TITKOS TANOK EZOTERIKA

TITKOS TANOK EZOTERIKA NNCL1350-4F&v1.0 TITKOS TANOK EZOTERIKA KELETI ES NYUGATI TRADÍCIÓK HANS-PETER WALDRICH EZOTERIKA BEVEZETÉS A REJTETT TUDOMÁNYOKBA HANS-PETERWALDRICH ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A tudás nem tudás." (Nicolaus

Részletesebben

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H.

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. GYÓGYÍTSD TENMAGAD Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. 2 This translation and edition 2013 The Bach Centre First published in Great Britain

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8 TARTALOM 1 TARTALOM Bevezetés...4 rövid életrajza.....8 A túlvilág rejtélye.........16 elõadása 1992. június 26. ENSZ New York Beavatás: a Quan Yin módszer...61 Az öt szabály...64 Miért legyünk vegetáriánusok?...66

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

ANTHONY DE MELLO: ÉBREDJ TUDATÁRA!

ANTHONY DE MELLO: ÉBREDJ TUDATÁRA! ANTHONY DE MELLO: ÉBREDJ TUDATÁRA! BEVEZETŐ RIPORT Bár akkor már több írása is megjelent magyarul, Anthony de Mello nevére és munkáira külföldi barátaim hívták fel a figyelmemet. A könyvet, melynek magyar

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

1. Az egyház hajóján nincsen utas, csak személyzet. 2. Az egyházat mások megjavításával nem lehet megújítani, csak ha mi magunknál kezdjük. 3.

1. Az egyház hajóján nincsen utas, csak személyzet. 2. Az egyházat mások megjavításával nem lehet megújítani, csak ha mi magunknál kezdjük. 3. 1. Az egyház hajóján nincsen utas, csak személyzet. 2. Az egyházat mások megjavításával nem lehet megújítani, csak ha mi magunknál kezdjük. 3. Az ember nagysága egyedül az Istennel való kapcsolat mélységétől

Részletesebben

A lélek rejtett ereje

A lélek rejtett ereje Watchman Nee A lélek rejtett ereje (The latent power of the soul) A könyv internetes és letölthető változata az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió engedélyével készült. Megvásárolható a Kiadónál: 1066 Budapest,

Részletesebben

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/6

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/6 XXII.(VIII. új) évfolyam - Egyház: tél van A Stern-jelentés II. Karácsonyi társasutazás A szív teszi az embert Tartalom SÚLYPONT Kiárasztottam rátok Lelkemet! Beszélgetés Henri Bouladdal 3 Wildmann János:

Részletesebben

F ISTANBUL -1427/2006

F ISTANBUL -1427/2006 F ISTANBUL -1427/2006 A Szív Könnyei Osman Nuri Topbaş ERKAM PUBLICATIONS Erkam Publications 2006 / 1426 Minden jog fenntartva. A kiadvány részeit tilos másolni, bármilyen adattároló rendszeren elérhetővé

Részletesebben

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Carl Gustav Jung Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Fordította: NAGY PÉTER A fordítás alapjául szolgált: C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN. IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály

Csíkszentmihályi Mihály Csíkszentmihályi Mihály Az öröm művészete Flow a mindennapokban Nyitott Könyvműhely Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Finding Flow The Psychology of Engagement with Everyday Life

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013 Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK (Az egyéni és közösségi megújulás lehetséges formái) Testvérek! Az elmúlt négy-öt évemet spirituális útkeresésként

Részletesebben

Z S I D Ó M E D I TÁ C I Ó

Z S I D Ó M E D I TÁ C I Ó Z S I D Ó M E D I TÁ C I Ó Aryeh Kaplan Z S I D Ó M E D ITÁC I Ó G Y A K O R L A T I Ú T M U T A T Ó V I N C E K I A D Ó A fordítás alapjául szolgáló mû: Aryeh Kaplan: Jewish Meditation: a Practical Guide

Részletesebben