SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Budapest, április 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Budapest, 2003. április 9."

Átírás

1 SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Budapest, április 9.

2 SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Egyesület neve: Szilikátipari Tudományos Egyesület (SZTE) Angolul: Scientific Society of the Silicate Industry Franciául: Sociéte Scientifique des Industrie des silicates Németül: Wissenschaftlicher Verein der Silikatindustrie 1.2. Az Egyesület alapítási éve: Az Egyesület székhelye: 1027 Budapest II. Fő u Pecsétje (körbélyegző): Szilikátipari Tudományos Egyesület Budapest Az Egyesület törvényességi felügyeleti szerve: Fővárosi Főügyészség. Az Egyesület az évi II. törvény szerint a Fővárosi Bíróság által a 6.Pk /1. sz. végzésével 393/1989. sorszám alatt bejegyzett országos társadalmi és tudományos szervezet, önálló jogi személy Az Egyesület az évi CLVI. sz. törvény előírásai szerint közhasznú szervezetként működik Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, önkormányzati képviselő választáson jelöltet nem állít, és nem támogat Önkéntes csatlakozás alapján tagja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ). 2

3 II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE AZ EGYESÜLET CÉLJA 2.1. Az Egyesület célja a szilikátiparral, illetve az ezzel összefüggő bármilyen szakterületen és szektorban a műszaki, tudományos és gazdasági haladás előmozdítása az e területen működő műszaki és gazdasági szakemberek szakmai fejlődésének és szakmai-közéleti tevékenységének segítésével. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül mások is részesülhetnek. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE ÉS FELADATAI 2.2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; tudományos tevékenység, kutatás, műszaki fejlesztés; szakmai kulturális tevékenység; szakmai kulturális örökség megóvása; szakmai műemlékvédelem; környezet- és természetvédelem; fogyasztóvédelem; euro-atlanti integráció elősegítése A célok megvalósítása érdekében: Az egyesületi munkába bevonja és aktivizálja a szakterület mérnökeit, tudományos szakembereit, műszaki dolgozóit, közgazdászokat stb. Elősegíti a tagok szakmai fejlődését. Sokrétű klubéletet ösztönöz. Elősegíti a fiatal szakemberek vállalkozási készségének fejlesztését, a tudományos közéleti munkába való bekapcsolását, a szakterületén részt vállal a tehetségkutatás támogatásának társadalmi feladataiból. A szakmai fejlődést széles körű szakmai ismeretterjesztéssel segíti. Ennek keretében tudományos rendezvényeket (konferenciák, ankétok és szakmai napok, szimpóziumok), szakmai bemutatókat, kiállításokat, szakmai tanulmányutakat szervez. Elősegíti a szakemberek továbbképzését, önképzését, szakmai át- és továbbképző tanfolyamokat szervez. 3

4 Az egyesületi munka folyamatos fejlesztése érdekében együttműködik és kapcsolatot tart fenn a szakterületén működő, termelő, gazdálkodó, irányító szervezetekkel, oktatási intézményekkel, hazai és külföldi tudományos egyesületekkel. Kutatási, fejlesztési, oktatási és továbbképzési programokat véleményez és részt vállal azok kidolgozásában. Pályázatokat ír ki a hazai szakmai közép- és felsőfokú, valamint posztgraduális oktatás támogatására. Állami szervek, gazdálkodó szervezetek felkérésére vagy megbízására tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki, bejegyzett, illetve nyilvántartott egyesületi szakértői közreműködésével. A hazai és a nemzetközi műszaki-tudományos eredmények publikálására szerkeszti, kiadja - támogatásból és hirdetési tevékenységből - az Egyesület tudományos igényű szaklapját az Építőanyag -ot. Gondoskodik az egyéb egyesületi kiadványok szerkesztéséről, megjelentetéséről, az információk hozzáférhetőségéről és terjesztésének biztosításáról. Különös figyelmet fordít az Egyesület működési köréhez tartozó szakmák történelmi fejlődésének kutatására, az ezirányú munka propagálására és továbbfejlesztésére. A tagok kiemelkedő egyesületi szervezési, szakmai tudományos munkájának elismerésére okleveleket, díjakat, éremkitüntetéseket adományoz, jutalmakat tűz ki, illetve javaslatot tesz más szervek által adományozható díjakra és kitüntetésekre. Képviselői útján meghatározott területen és mértékben részt vesz az MTESZ vezetői szerveinek és szakmai bizottságainak munkájában. Az Egyesület közhasznú és egyéb szolgáltatásai nyilvánosak, a rendszeres programfüzet, a rendezvényi meghívók, nyilvánosan kiírt pályázatok és hirdetmények feltételei szerint, az Egyesület Titkárságához benyújtott jelentkezés alapján vehetők igénybe. III. AZ EGYESÜLET TAGJAI 3.1. Az Egyesület tagjai a rendes tagok, az ifjúsági tagok, a tiszteletbeli tagok, az örökös tagok és a pártoló tagok Az Egyesület rendes tagja lehet minden természetes személy, aki elfogadja az Egyesület célkitűzéseit és Alapszabályát, és vállalja, hogy rendszeresen fizeti a tagsági díjat. 4

5 3.3. Az Egyesület ifjúsági tagja lehet az oktatásban részt vevő, munkajövedelemmel nem rendelkező tanuló a képzés idején és az azt követő három éven át, legfeljebb 28. életévének betöltéséig. Az Egyesület ifjúsági tagja tagdíjat nem fizet Az Egyesület örökös tagja lehet az a személy, aki 70. életévét betöltötte és előtte legalább 20 évig az Egyesület tagja volt. Az örökös tag tagdíjat nem fizet Az Egyesület Küldöttgyűlése az Intéző Bizottság javaslatára megbecsülése jeléül tiszteletbeli tagokat választhat. Az Egyesület tiszteletbeli tagja tagdíjat nem fizet Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki elfogadja az Egyesület célkitűzéseit, s erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület tevékenységét A rendes tagokat a szakosztályok, az üzemi-intézményi és regionális csoportok vezetőségei veszik fel A tiszteletbeli tagokat, az örökös tagokat az Intéző Bizottság javaslatára a Küldöttgyűlés veszi fel A pártoló tagokat és az ifjúsági tagokat az Intéző Bizottság veszi fel A tagfelvételi kérelem elutasítása ellen 15 napon belül a Küldöttgyűléshez lehet fellebbezni. IV. A RENDES TAGOK JOGAI 4.1. Az Egyesület rendes tagjainak jogai: részt vehetnek az Egyesület minden rendezvényén, továbbá az Egyesület megbízásából részt vehetnek külföldi tanulmányutakon, rendezvényeken; kérhetik az Egyesület támogatását az Egyesület céljaival összefüggő javaslatok megvalósítására; felszólalhatnak az Egyesület Küldöttgyűlésén; választójoguk van a küldöttválasztó Küldöttgyűlésen; küldötteik útján részt vesznek az Egyesület döntéseinek meghozatalában; megválaszthatók bármely egyesületi tisztségre egyévi egyesületi tagság után; javaslatot, beadványt, panaszt intézhetnek az Egyesület bármely testületéhez; véleményezhetik az Egyesület bármely testületének vagy tagjának egyesületi tevékenységét; igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait, könyvtárát, berendezéseit; kérhetik az egyesületi szakértői névjegyzékbe való felvételüket. 5

6 4.2. A rendes tagok kötelességei: betartani az Egyesület Alapszabályának és Etikai Szabályzatának rendelkezéseit; részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában; rendszeresen fizetni a tagsági díjat, a felvétel évét is beleértve A tiszteletbeli, az örökös, az ifjúsági tagok jogai megegyeznek a rendes tagok jogaival, kötelezettségeik - a tagsági díj kivételével szintén azonosak a rendes tagok kötelezettségeivel Az Egyesület nyilvántartja tagjait, tagjainak igazolványt állít ki. V. A PÁRTOLÓ TAGOK JOGAI 5.1. A természetes személy pártoló tag jogai megegyeznek a rendes tagok jogaival, kivéve, hogy nem választ és nem választható, nem vehet részt az Egyesület döntéseinek meghozatalában A jogi személy pártoló tag jogai: képviseltetheti magát az Egyesület rendezvényein; igényt tarthat arra, szervezzen; hogy dolgozói részére az Egyesület rendezvényeket kérheti az Egyesület segítségét műszaki, tudományos problémáinak megoldásához és dolgozóinak szakmai továbbképzéséhez; a természetes személy és jogi személy pártoló tagok kötelességei ugyanazok, mint a rendes tagok kötelességei; tagsági díjukat velük történő megállapodás alapján az Intéző Bizottság állapítja meg. VI. AZ EGYESÜLETI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 6.1. Az Egyesületi tagság megszűnik a tag: kilépése; törlése; kizárása; halála; a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése esetén. 6

7 6.2. Az Egyesületből kilépni az Intéző Bizottsághoz küldött írásbeli bejelentés útján lehet Az Intéző Bizottság annak a tagnak a tagsági viszonyát megszűntetheti, aki tagsági díjának legalább két éves hátralékában van és azt kétszeri, írásbeli felszólításra nem rendezi Az Egyesületből kizárható az a tag, aki az Alapszabályt megszegte, vagy Egyesületi taghoz nem méltó magatartást vagy tevékenységet tanúsított. A kizárás csak fegyelmi határozat alapján történhet Az érintett személyt tagságának megszüntetéséről az Egyesület írásban értesíti Az Egyesületbe való újrafelvétel indoklással kérhető a tagság megszűnését kimondó jogerős határozatot követő fél év elteltével. VII. AZ EGYESÜLET TESTÜLETEI 7.1. Az Egyesület testületei: a vezető szervek; a központi szervek; a szakosztályok; az üzemi-intézményi és regionális csoportok; a Küldöttgyűlés, illetve az Intéző Bizottság által kiküldött időszaki bizottságok; a Küldöttválasztó Értekezlet Az Egyesület vezető szervei: a Küldöttgyűlés; az Intéző Bizottság; a Vezetői Értekezlet Az Egyesület központi szervei: az Ellenőrző Bizottság; az Etikai Bizottság; a Szerkesztő Bizottság; az Egyesületi Minősítő Bizottság. 7

8 VIII. A KÜLDÖTTGYŰLÉS 8.1. A Küldöttgyűlés az Egyesület legfőbb vezető szerve. Az Egyesületet érintő bármely kérdésben dönthet A Küldöttgyűlés: szükség esetén módosítja az Egyesület Alapszabályát; megvitatja az Egyesületnek a legutóbbi Küldöttgyűlés óta végzett munkáját, meghatározza a soron következő időszak legfontosabb feladatait; dönt az Egyesület éves költségvetéséről, megtárgyalja az éves beszámolót, elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését, megállapítja a rendes tagok tagsági díját, elfogadja az Egyesület közhasznúsági jelentését; felülvizsgálja az Intéző Bizottság megfellebbezett határozatait, és dönt mindazokban a kérdésekben, melyeket az Intéző Bizottság eléje terjeszt; megtárgyalja a tagok által a Küldöttgyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban beterjesztett javaslatokat, illetve dönt e javaslatok érdemi elintézésének előkészítésére vonatkozólag; határoz a fontosabb vagyoni kérdésekben, szerződések ügyében, illetve jóváhagyja az Intéző Bizottságnak erre vonatkozó határozatait; megadja a felmentvényt a leköszönő vezető és központi szervek tagjainak és egyéb, felelős tisztségviselő tagoknak; indoklással visszahívhat a korábbi Küldöttgyűlés által megválasztott tisztségviselő tagokat; megválasztja névre és tisztségekre szólóan három évre a vezető és központi szervek tagjait, megerősíti a szakosztályok vezetőit; dönt a magyar és nemzetközi szövetségekbe való be-, és az azokból való kilépésről; dönt az Egyesület feloszlatásáról, ill. más egyesülettel történő összevonásáról, melyet csak minősített többségű szavazat mondhat ki Az Egyesület Küldöttközgyűlése nyilvános, azon minden érdeklődő részt vehet. Zárt ülést kell tartani, ha a szavazásra jogosult tagok egyszerű szavazattöbbséggel elhatározzák azt Minden tisztújító Küldöttgyűlés előkészítése a küldöttválasztó értekezletek összehívásával kezdődik a szakosztályok székhelyein. Ezen értekezleten a szakosztály bármely tagja felszólalhat és szavazhat A küldöttválasztó értekezleteket a Küldöttgyűlés napja előtt legalább 5 héttel, de legfeljebb 10 héttel kell összehívni. A küldöttválasztó értekezletek időpontját és 8

9 helyét az értekezlet napja előtt legalább 10 nappal kell írásban közölni az Egyesület minden érdekelt tagjával A Küldöttválasztó Értekezleten a szakosztályok minden 10 rendes tag után egy-egy küldöttet választanak A Küldöttválasztó Értekezleten a küldöttek megválasztása jelöltlista alapján, titkos szavazással történik. A jelöltlistát a szakosztály vezetősége által felkért jelölő bizottság készíti. A küldöttek megválasztására a XVII. fejezet szabályai vonatkoznak. A Küldöttválasztó Értekezletre vonatkozó részletes szabályozást az SZTE Működésének Általános Szabályzata tartalmazza A megválasztott küldöttek megbízatása következő tisztújító Küldöttgyűlésig érvényes. A küldötteket 3 évre választják azzal, hogy a választási időszak megegyezik az Egyesület vezető tisztségviselőinek választási időszakával. Abban az esetben, amennyiben a küldött megbízatása bármilyen okból a lejárat előtt megszűnik, úgy a választásra jogosultak kötelesek a hátralévő időszakra pótválasztással új küldöttet választani A Küldöttgyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről az Egyesület minden tagját annak időpontja előtt legalább 15 nappal írásban értesíteni kell Minden jogi személy pártoló tag egy megbízottal képviseltetheti magát a Küldöttgyűlésben A Küldöttgyűlést az Egyesület elnöke vagy megbízott társelnöke vezeti. A Küldöttgyűlés elnöke előterjeszti a Küldöttgyűlés tárgysorozatát, a beérkezett írásbeli indítványokat. Javaslatot tesz mandátumvizsgáló, szavazatszedő stb. bizottságok kiküldésére A Küldöttgyűlés tárgysorozatához és megvitatandó kérdéseihez az Egyesület bármely tagja hozzászólhat, de csak a megválasztott, küldött tagok szavazhatnak. A küldöttek szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják A Küldöttgyűlésen a választások titkos szavazással történnek. Kellő indoklással más kérdésben is elrendelhető titkos szavazás A Küldöttgyűlés határozatképessége, a határozatok érvényessége, a tisztségekre jelölés és választás tekintetében a XV.-XVI.-XVII. fejezetekben foglaltak az irányadók A Küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont) élettársa, a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy a megkötendő jogügyletekben bármilyen előnyben részesül. 9

10 IX. AZ INTÉZŐ BIZOTTSÁG 9.1. Az Intéző Bizottság a Küldöttgyűlésnek alárendelt egyesületi vezető szerv. Foglalkozik az Alapszabály szerint hatáskörébe tartozó, továbbá a más egyesületi testületek által eléje terjesztett ügyekkel Az Intéző Bizottságnak 27 tagja van, összetétele: Elnök (1 fő), Társelnökök (7 fő), főtitkár (1 fő), főtitkárhelyettes (1 fő), a szakosztályok elnökei és titkárai (14 fő), a Szerkesztő Bizottság elnöke és az Építőanyag felelős szerkesztője, az Egyesületi Minősítő Bizottság elnöke (3 fő) Az Intéző Bizottság vezeti és ellenőrzi az Egyesület munkáját két Küldöttgyűlés között; elkészíti az Egyesület éves munkatervét; megvitatja és a Küldöttgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését, megállapítja a pártoló tagok tagsági díját; irányítja és ellenőrzi a szakosztályok, üzemi, intézményi, regionális csoportok, állandó és időszaki bizottságok munkáját; ellenőrzi az Egyesület lapjának, az Építőanyag-nak szerkesztését; kiküld állandó és időszaki bizottságokat, megbízottakat, megszabja feladataikat, beszámoltatja őket tevékenységükről, és szükség esetén visszahívja őket; elfogadja és szükség esetén módosítja az SZTE Működésének Általános Szabályzatát Az Intéző Bizottság határozatai ellen 15 napon belül a Küldöttgyűlésnél lehet fellebbezni Az Intéző Bizottság rendes Küldöttgyűlést évente köteles összehívni. Ha a választott tisztségviselők 8.8. pontban meghatározott idejű megbízatása lejár, a Küldöttgyűlés napirendjére kell tűzni a tisztújítást Az Intéző Bizottság rendkívüli Küldöttgyűlést bármikor összehívhat. Ha az Egyesület teljes taglétszámának legalább fele, vagy az Ellenőrző Bizottság - a cél megjelölésével - kéri rendkívüli Küldöttgyűlés összehívását, akkor a rendkívüli Küldöttgyűlést az Intéző Bizottság köteles összehívni és 30 napon belül megtartani. 10

11 9.7. Az Intéző Bizottságot az elnök vagy a főtitkár hívja össze írásban, a napirend egyidejű közlésével Az Intéző Bizottság szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Ülései nyilvánosak. Tagjai egyszerű szavazattöbbségű határozatukkal zárt ülést rendelhetnek el. X. VEZETŐI ÉRTEKEZLET Az Intéző Bizottság ülései között az elnök az operatív feladatok megoldására, az Intéző Bizottság elé terjesztendő döntések előkészítésére Vezetői Értekezletet hív össze. Üléseit szükség szerint tartja. Üléseit az elnök hívja össze írásban, 10 nappal az ülés előtt, a napirend megjelölésével A Vezetői Értekezletet az elnök vezeti, ülései nyilvánosak. Tagjai egyszerű szavazattöbbségű határozatukkal zárt ülést rendelhetnek el A Vezetői Értekezlet tagjai: az Intéző Bizottság tagjai közül a tárgyalandó előterjesztés témájától függően, esetenként meghívott tisztségviselők. A Vezetői Értekezletnek 10 tagja van, összetétele: elnök (1 fő), társelnökök (7 fő), főtitkár (1 fő), főtitkárhelyettes (1 fő) A Vezetői Értekezlet határozatairól, munkájáról az elnök az Intéző Bizottságot tájékoztatja. XI. AZ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI Az Egyesület vezető tisztségviselői, az ügyintéző szervek minden tagja: az elnök; a társelnökök; a főtitkár; a főtitkárhelyettes és az Ellenőrző Bizottság minden tagja. 11

12 11.2. Az elnök vezeti az Egyesület vezető szerveinek üléseit, önállóan képviseli az Egyesületet más egyesületek, szervek, hatóságok irányában, eljár az Egyesület ügyeiben. Felelősség terhe mellett utalványozhatja az Egyesület kifizetéseit Az elnököt akadályozatása esetén az általa felkért egyik társelnök helyettesíti A társelnökök tudományos és közéleti tekintélyükkel támogatják az Egyesület tevékenységét. Az Egyesület vezető szerveiben az e szervek választott tagjait megillető jogokat gyakorolhatják. Ellátják az Egyesület szakterületeinek operatív irányítását A főtitkár biztosítja a vezető szervek határozatainak végrehajtását, ellátja a két Intéző Bizottsági ülés között az Egyesület folyamatos ügyintézését, elkészíti a vezető szervek elé terjesztendő beszámolókat, gondoskodik a szakosztályok, üzemi-intézményi és regionális csoportok, az állandó és időszakos bizottságok és megbízottak munkájának irányításáról és ellenőrzéséről. Felelősség terhe mellett utalványozhatja az Egyesület kifizetéseit. Elkészítteti az ügyvezető titkárral az Egyesület éves költségvetési tervét, valamint az éves beszámolót. Akadályozatása esetén a főtitkárhelyettes helyettesíti A főtitkárhelyettes segíti a főtitkár munkáját, és a főtitkárt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a szóban forgó szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesületnek vezető tisztségviselője A vezető tisztségviselő, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 12

13 XII. A KÖZPONTI SZERVEK Az Ellenőrző Bizottság a Küldöttgyűlés által megválasztott elnökből és két tagból áll. Az Ellenőrző Bizottság elnökségének tagjai nem lehetnek: a vezető szerv elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, valamint az előző három pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület működését és gazdálkodását, költségvetési tervének szabályszerű megtartását ellenőrzi. Felügyeli az Egyesület és központi szerveinek, szakosztályainak, üzemi-intézményi és regionális csoportjainak, állandó és időszaki bizottságainak munkáját; ezek ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Ellenőrző Bizottság bármely tagja. Az Ellenőrző Bizottság tagjait rendszeresen tájékoztatni kell az Egyesület életéről. Az Ellenőrző Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet az Egyesület könyveibe, irataiba, azokat megvizsgálhatja. Köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogsértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, valamint ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára, annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az illetékes vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárosi Főügyészséget. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tart ülést, működéséről beszámol a Küldöttgyűlésnek. 13

14 12.2. Az Etikai Bizottság a Küldöttgyűlés által megválasztott elnökből és két tagból áll. Kidolgozza és az Intéző Bizottság elé terjeszti az Egyesület Etikai Szabályzatát. Az Alapszabályt vagy az Etikai Szabályzatot megszegő egyesületi tagok ellen fegyelmi eljárást indít a vezető szervek kezdeményezésére. Ezekben az ügyekben határoz, kivéve, ha kizárást tart szükségesnek; erre a Küldöttgyűlésnek tesz javaslatot. Határozatai ellen 15 napon belül halasztó hatállyal lehet a Küldöttgyűléshez fellebbezni. Szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart A Szerkesztő Bizottság elnökét és az Egyesület szaklapjának az ÉPÍTŐANYAG-nak felelős szerkesztőjét a Küldöttgyűlés választja meg. A bizottság tagjait az elnök javaslata alapján az Intéző Bizottság választja. A Szerkesztő Bizottság gondoskodik a szaklap szakszerű szerkesztéséről, megjelentetéséről. Az Egyesület célkitűzésének keretein belül egyéb egyesületi kiadványok, programok (tanulmányok stb.) megjelenését kezdeményezheti. Feladata a szoros kapcsolattartás az illetékes tudományos intézményekkel. Gondoskodik az egyesületi bizottságokban, szakosztályokban és üzemi-regionális csoportokban folyó műszaki-, tudományos, közhasznú munkák, állásfoglalások publikálásáról, az információk széleskörű közvetítéséről. Évente legalább négy alkalommal ülést tart. Munkájáról a Küldöttgyűlésnek számol be Az Egyesületi Minősítő Bizottság elnökét a Küldöttgyűlés választja meg. A Bizottság tagjait az Intéző Bizottság választja meg. Az Egyesületi minősítő Bizottság feladata: döntés a szakértői engedély kérelmekben. Működését az Egyesület Szakértői tevékenységi Szabályzata tartalmazza. Szükség szerint, de évenként legalább egy alkalommal ülést tart. Munkájáról a Küldöttgyűlésnek számol be. XIII. A SZAKOSZTÁLYOK A Küldöttgyűlés az Egyesület nagyobb, állandó feladatainak önálló intézésére szakosztályokat létesít. A szakosztályok szervezete: a szakosztályelnök, a szakosztály titkár, szakosztály küldöttei, szakosztály tagjai. Az Egyesület 7 szakosztályának felsorolását a melléklet tartalmazza. 14

15 A szakosztályok a szakterületi adottságoknak megfelelő tagokat tömörítik, és ellátják az Egyesület céljainak megfelelő előadások, kollokviumok, vándorgyűlések, ankétok stb. szervezésével kapcsolatos teendőiket Munkájukat az Alapszabály, a Küldöttgyűlés határozatai szerint és az Intéző Bizottság döntéseinek figyelembe vételével végzik A Szakosztály az egyesületi irányelvek figyelembe vételével önállóan végzi tevékenységét. Az általa összeállított program alapján, a szakterületet érintő minden jelentős kérdésben társadalmi fórumként működik. Az általa művelt szakmai területen érdekfeltáró, érdekegyeztető és összehangoló tevékenységet folytat A Szakosztály az egyesületi célok megvalósítása érdekében: meghatározza éves munkaprogramját; szakterületi rendezvényeket, szakmai napokat, tapasztalatcseréket, továbbképzéseket szervez; együttműködik a szakterületeken tevékenykedő szakmai szervezetekkel, intézményekkel; kapcsolatot tart a szakterületi vállalkozói környezettel; ápolja a szakterület nemzetközi kapcsolatait; megőrzi a szakmai hagyományokat A Szakosztály az egyesületi Tisztújító Küldöttgyűlést megelőzően vezetőségválasztó gyűlést tart. Ezen három évre megválasztja a Szakosztály elnökét és titkárát A szakosztályok saját keretükön belül munkabizottságokat alakíthatnak, s vitafórumokat rendezhetnek. Társegyesületek érintett szakosztályaival közös programokat, véleményegyeztető, információcserét szolgáló rendezvényeket szervezhetnek. A szakosztályok rendezvényei nyilvánosak, azon minden érdeklődő részt vehet A szakosztályok szoros kapcsolatot tartanak az üzemi-intézményi csoportjaikkal, információkkal, közös rendezvények szervezésével segítik működésüket A Szakosztály vezetősége munkájáról évente legalább egyszer beszámol az Intéző Bizottságnak. 15

16 XIV. AZ ÜZEMI-INTÉZMÉNYI ÉS REGIONÁLIS CSOPORTOK A Küldöttgyűlés üzemi-intézményi és regionális csoportokat hozhat létre Az üzemi-intézményi és regionális csoportok az adott vállalkozás, társaság, intézmény fejlesztését segítő műszaki, tudományos fórumként működnek Munkájukat az Alapszabály a Küldöttgyűlés határozatai alapján, önállóan végzik Tevékenységüket a tagjaik által választott vezetőség irányítja, élén az elnökkel. Az egyesületi tisztújító Küldöttgyűlést megelőzően vezetőségválasztó gyűlést tartanak Az üzemi-intézményi és regionális csoport vezetősége munkájáról évente legalább egyszer beszámol az Intéző Bizottságnak. XV. A TESTÜLETEK HATÁROZATKÉPESSÉGE Az Egyesület bármely testületének határozatképességére vonatkozó alábbi szabályokat a testület ülésének teljes időtartamára alkalmazni kell A küldöttválasztó értekezletek határozatképességére vonatkozó előírásokat az SZTE Működésének Általános Szabályzata tartalmazza Az Egyesület minden egyéb testülete akkor határozatképes, ha az ülésén jelen van a testület szavazati joggal rendelkező tagjainak több, mint a fele Határozatképtelensége esetén 30 napon belül a testület újabb ülését kell összehívni. Ennek tárgysorozatán a megelőző ülésen elintézetlenül maradt napirendi pontok szerepelnek. XVI. HATÁROZATHOZATAL A testületek határozataikat általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. Az Alapszabály és az SZTE Működésének Általános Szabályzata által meghatározott esetekben titkos szavazást kell elrendelni, illetve az rendelhető el. Ugyancsak az SZTE Működésének Általános Szabályzata előírásai alkalmazandók szavazategyenlőség esetén A Küldöttgyűlés a VIII. fejezet 2. pontjában az Alapszabály módosítására, a vezető és központi szervek tagjainak megválasztására vonatkozó kérdésekben kétharmados többséggel dönt, és a döntés érvényességéhez az is szükséges, hogy 16

17 a VIII. fejezet szerint megválasztott teljes küldöttlétszámnak legalább a fele megszavazza a javaslatot A testületek határozatainak meghozatalában nem vehetnek részt a testület olyan tagjai, akik, vagy akiknek a Ptk (b) pontja szerint közeli hozzátartozója, továbbá hozzátartozója a határozatban személy szerint közvetlenül érdekeltek. (Választásokra ez a rendelkezés nem vonatkozik.) A testületek határozatai meghozatalukkal egyidejűleg, vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lépnek hatályba. XVII. VÁLASZTÁSOK A Szakosztály vezetősége által felkért jelölőbizottság javaslatot tesz a Küldöttválasztó Értekezleten megválasztandó küldöttekre. További jelöltekre bármely tag javaslatot tehet az SZTE Működésének Általános Szabályzata szerint A Küldöttgyűlésen megválasztandó tisztségviselőkre az Intéző Bizottság által felkért jelölő bizottság tesz javaslatot. Lehetőséget kell adni arra, hogy a küldöttek a jelölő bizottság javaslatát kiegészítsék. Tisztségre csak az javasolható és választható, aki az Egyesületnek legalább egy éve tagja A választások titkosak. A Küldöttgyűlésen a szavazólapra új név is beírható, az SZTE Működésének Általános Szabályzatában leírtak szerint A választások részletes lebonyolításának módját az SZTE Működésének Általános Szabályzata szabályozza. XVIII. AZ EGYESÜLET TITKÁRSÁGA A Titkárság az Egyesület operatív ügyintéző szervezete. Feladata az Egyesület működéséhez, az Alapszabályban és az Egyesület vezető szervei határozataiban foglaltak végrehajtásához szükséges szervezői, kiadói, vállalkozási, közhasznú, egyéb gazdálkodási és ügyviteli munkák ellátása A Titkárság dolgozói az Egyesület alkalmazottai A Titkárságot az ügyvezető titkár vezeti. Az ügyvezető titkár felelősség terhe mellett intézi az Egyesület pénzügyeit, az utalványozási rendnek megfelelően utalványozza az Egyesület kifizetéseit, elkészíti a főtitkárral együtt az Egyesület éves költségvetési tervét, valamint a Küldöttgyűlés elé terjesztendő jelentéseket. Okmányszerűen köteles igazolni a kifizetések 17

18 jogosultságát. Működését az elnök, a főtitkár és az Ellenőrző Bizottság bármikor ellenőrizheti Az ügyvezető titkárt az Elnök alkalmazza A Titkárság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető titkár gyakorolja Munkájáért a Titkárság az Egyesület Elnökének felelős A Titkárság munkáját az Egyesület elnöke felügyeli. XIX. AZ EGYESÜLET JÖVEDELME, PÉNZGAZDÁLKODÁSA Az Egyesület jövedelmének forrásai: a rendes és pártoló tagok által fizetett tagdíjak; az állami szervek által közvetlenül, vagy a Szövetségen keresztül biztosított pénzbeli, illetve nem pénzbeli támogatás; az Egyesület rendezvényeire befizetett hozzájárulások; az adományok, illetve a közhasznú célra vagy működési költségek fedezetére kapott támogatás; egyéb bevételek; a vállalkozói tevékenység bevételei Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez Az Egyesület kiadásai: a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások; egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások; a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások; a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, ráfordítások, amelyeket bevételarányosan kell megosztani Az Egyesület a vonatkozó törvényi rendelkezések, valamint egyéb hatályos jogszabályi előírások betartásával gazdálkodik. A gazdálkodás alapja a Küldöttgyűlés által jóváhagyott éves pénzügyi terv Vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem sértve, és nem veszélyeztetve végez. 18

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 11 Az Egyesület neve: 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE)

Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Készült a 2011. május 31.-én jóváhagyott alapszabály módosításával, elfogadta a TMTE XLIII Tisztújító

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Hatályba lépés: 2011. május 25. 1. paragrafus Az Egyesület neve és jogállása 1.1. Az Egyesület neve: HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2015. 02. 11-én Jelen Alapszabályt a küldöttközgyűlés 2015. február 11-én vitatta meg. Az Alapszabályt a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete, valamint a BGF PSZF Zalaegerszegi Intézete, mint jogelődök és

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY 2 MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY I. fejezet A szövetség és céljai 1. (1) A szövetség neve: MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK - mint közhasznú szervezetnek az - ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület adatai (1) Az Egyesület neve: Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya

LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Budapest, 2011. év december hó 12. nap 1. Az Egyesület teljes neve: LEI Magyarországi Egyesülete 2. Az Egyesület rövid neve: LEI Magyarországi Egyesülete I. Az

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a HTE Taggyűlése 2013. május 23.-i 2013..-i ülésén 1. paragrafus Az Egyesület neve és jogállása 1.1. Az Egyesület neve: HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Rövidített neve: MKNE angolul: Hungarian Society for Environmental

Részletesebben

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS Alapszabály I. Általános bevezetés 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS 2./ Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. 3./ Az Egyesület működési

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület 2014. március 23-i közgyűlésén elfogadott alapszabálya

ALAPSZABÁLY. A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület 2014. március 23-i közgyűlésén elfogadott alapszabálya ALAPSZABÁLY A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület 2014. március 23-i közgyűlésén elfogadott alapszabálya 1. Az egyesület neve, címe és jogi helyzete 1. Az egyesület neve: Kisvasutak Baráti Köre Egyesület

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben