SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Budapest, április 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Budapest, 2003. április 9."

Átírás

1 SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Budapest, április 9.

2 SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Egyesület neve: Szilikátipari Tudományos Egyesület (SZTE) Angolul: Scientific Society of the Silicate Industry Franciául: Sociéte Scientifique des Industrie des silicates Németül: Wissenschaftlicher Verein der Silikatindustrie 1.2. Az Egyesület alapítási éve: Az Egyesület székhelye: 1027 Budapest II. Fő u Pecsétje (körbélyegző): Szilikátipari Tudományos Egyesület Budapest Az Egyesület törvényességi felügyeleti szerve: Fővárosi Főügyészség. Az Egyesület az évi II. törvény szerint a Fővárosi Bíróság által a 6.Pk /1. sz. végzésével 393/1989. sorszám alatt bejegyzett országos társadalmi és tudományos szervezet, önálló jogi személy Az Egyesület az évi CLVI. sz. törvény előírásai szerint közhasznú szervezetként működik Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, önkormányzati képviselő választáson jelöltet nem állít, és nem támogat Önkéntes csatlakozás alapján tagja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ). 2

3 II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE AZ EGYESÜLET CÉLJA 2.1. Az Egyesület célja a szilikátiparral, illetve az ezzel összefüggő bármilyen szakterületen és szektorban a műszaki, tudományos és gazdasági haladás előmozdítása az e területen működő műszaki és gazdasági szakemberek szakmai fejlődésének és szakmai-közéleti tevékenységének segítésével. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül mások is részesülhetnek. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE ÉS FELADATAI 2.2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; tudományos tevékenység, kutatás, műszaki fejlesztés; szakmai kulturális tevékenység; szakmai kulturális örökség megóvása; szakmai műemlékvédelem; környezet- és természetvédelem; fogyasztóvédelem; euro-atlanti integráció elősegítése A célok megvalósítása érdekében: Az egyesületi munkába bevonja és aktivizálja a szakterület mérnökeit, tudományos szakembereit, műszaki dolgozóit, közgazdászokat stb. Elősegíti a tagok szakmai fejlődését. Sokrétű klubéletet ösztönöz. Elősegíti a fiatal szakemberek vállalkozási készségének fejlesztését, a tudományos közéleti munkába való bekapcsolását, a szakterületén részt vállal a tehetségkutatás támogatásának társadalmi feladataiból. A szakmai fejlődést széles körű szakmai ismeretterjesztéssel segíti. Ennek keretében tudományos rendezvényeket (konferenciák, ankétok és szakmai napok, szimpóziumok), szakmai bemutatókat, kiállításokat, szakmai tanulmányutakat szervez. Elősegíti a szakemberek továbbképzését, önképzését, szakmai át- és továbbképző tanfolyamokat szervez. 3

4 Az egyesületi munka folyamatos fejlesztése érdekében együttműködik és kapcsolatot tart fenn a szakterületén működő, termelő, gazdálkodó, irányító szervezetekkel, oktatási intézményekkel, hazai és külföldi tudományos egyesületekkel. Kutatási, fejlesztési, oktatási és továbbképzési programokat véleményez és részt vállal azok kidolgozásában. Pályázatokat ír ki a hazai szakmai közép- és felsőfokú, valamint posztgraduális oktatás támogatására. Állami szervek, gazdálkodó szervezetek felkérésére vagy megbízására tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki, bejegyzett, illetve nyilvántartott egyesületi szakértői közreműködésével. A hazai és a nemzetközi műszaki-tudományos eredmények publikálására szerkeszti, kiadja - támogatásból és hirdetési tevékenységből - az Egyesület tudományos igényű szaklapját az Építőanyag -ot. Gondoskodik az egyéb egyesületi kiadványok szerkesztéséről, megjelentetéséről, az információk hozzáférhetőségéről és terjesztésének biztosításáról. Különös figyelmet fordít az Egyesület működési köréhez tartozó szakmák történelmi fejlődésének kutatására, az ezirányú munka propagálására és továbbfejlesztésére. A tagok kiemelkedő egyesületi szervezési, szakmai tudományos munkájának elismerésére okleveleket, díjakat, éremkitüntetéseket adományoz, jutalmakat tűz ki, illetve javaslatot tesz más szervek által adományozható díjakra és kitüntetésekre. Képviselői útján meghatározott területen és mértékben részt vesz az MTESZ vezetői szerveinek és szakmai bizottságainak munkájában. Az Egyesület közhasznú és egyéb szolgáltatásai nyilvánosak, a rendszeres programfüzet, a rendezvényi meghívók, nyilvánosan kiírt pályázatok és hirdetmények feltételei szerint, az Egyesület Titkárságához benyújtott jelentkezés alapján vehetők igénybe. III. AZ EGYESÜLET TAGJAI 3.1. Az Egyesület tagjai a rendes tagok, az ifjúsági tagok, a tiszteletbeli tagok, az örökös tagok és a pártoló tagok Az Egyesület rendes tagja lehet minden természetes személy, aki elfogadja az Egyesület célkitűzéseit és Alapszabályát, és vállalja, hogy rendszeresen fizeti a tagsági díjat. 4

5 3.3. Az Egyesület ifjúsági tagja lehet az oktatásban részt vevő, munkajövedelemmel nem rendelkező tanuló a képzés idején és az azt követő három éven át, legfeljebb 28. életévének betöltéséig. Az Egyesület ifjúsági tagja tagdíjat nem fizet Az Egyesület örökös tagja lehet az a személy, aki 70. életévét betöltötte és előtte legalább 20 évig az Egyesület tagja volt. Az örökös tag tagdíjat nem fizet Az Egyesület Küldöttgyűlése az Intéző Bizottság javaslatára megbecsülése jeléül tiszteletbeli tagokat választhat. Az Egyesület tiszteletbeli tagja tagdíjat nem fizet Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki elfogadja az Egyesület célkitűzéseit, s erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület tevékenységét A rendes tagokat a szakosztályok, az üzemi-intézményi és regionális csoportok vezetőségei veszik fel A tiszteletbeli tagokat, az örökös tagokat az Intéző Bizottság javaslatára a Küldöttgyűlés veszi fel A pártoló tagokat és az ifjúsági tagokat az Intéző Bizottság veszi fel A tagfelvételi kérelem elutasítása ellen 15 napon belül a Küldöttgyűléshez lehet fellebbezni. IV. A RENDES TAGOK JOGAI 4.1. Az Egyesület rendes tagjainak jogai: részt vehetnek az Egyesület minden rendezvényén, továbbá az Egyesület megbízásából részt vehetnek külföldi tanulmányutakon, rendezvényeken; kérhetik az Egyesület támogatását az Egyesület céljaival összefüggő javaslatok megvalósítására; felszólalhatnak az Egyesület Küldöttgyűlésén; választójoguk van a küldöttválasztó Küldöttgyűlésen; küldötteik útján részt vesznek az Egyesület döntéseinek meghozatalában; megválaszthatók bármely egyesületi tisztségre egyévi egyesületi tagság után; javaslatot, beadványt, panaszt intézhetnek az Egyesület bármely testületéhez; véleményezhetik az Egyesület bármely testületének vagy tagjának egyesületi tevékenységét; igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait, könyvtárát, berendezéseit; kérhetik az egyesületi szakértői névjegyzékbe való felvételüket. 5

6 4.2. A rendes tagok kötelességei: betartani az Egyesület Alapszabályának és Etikai Szabályzatának rendelkezéseit; részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában; rendszeresen fizetni a tagsági díjat, a felvétel évét is beleértve A tiszteletbeli, az örökös, az ifjúsági tagok jogai megegyeznek a rendes tagok jogaival, kötelezettségeik - a tagsági díj kivételével szintén azonosak a rendes tagok kötelezettségeivel Az Egyesület nyilvántartja tagjait, tagjainak igazolványt állít ki. V. A PÁRTOLÓ TAGOK JOGAI 5.1. A természetes személy pártoló tag jogai megegyeznek a rendes tagok jogaival, kivéve, hogy nem választ és nem választható, nem vehet részt az Egyesület döntéseinek meghozatalában A jogi személy pártoló tag jogai: képviseltetheti magát az Egyesület rendezvényein; igényt tarthat arra, szervezzen; hogy dolgozói részére az Egyesület rendezvényeket kérheti az Egyesület segítségét műszaki, tudományos problémáinak megoldásához és dolgozóinak szakmai továbbképzéséhez; a természetes személy és jogi személy pártoló tagok kötelességei ugyanazok, mint a rendes tagok kötelességei; tagsági díjukat velük történő megállapodás alapján az Intéző Bizottság állapítja meg. VI. AZ EGYESÜLETI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 6.1. Az Egyesületi tagság megszűnik a tag: kilépése; törlése; kizárása; halála; a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése esetén. 6

7 6.2. Az Egyesületből kilépni az Intéző Bizottsághoz küldött írásbeli bejelentés útján lehet Az Intéző Bizottság annak a tagnak a tagsági viszonyát megszűntetheti, aki tagsági díjának legalább két éves hátralékában van és azt kétszeri, írásbeli felszólításra nem rendezi Az Egyesületből kizárható az a tag, aki az Alapszabályt megszegte, vagy Egyesületi taghoz nem méltó magatartást vagy tevékenységet tanúsított. A kizárás csak fegyelmi határozat alapján történhet Az érintett személyt tagságának megszüntetéséről az Egyesület írásban értesíti Az Egyesületbe való újrafelvétel indoklással kérhető a tagság megszűnését kimondó jogerős határozatot követő fél év elteltével. VII. AZ EGYESÜLET TESTÜLETEI 7.1. Az Egyesület testületei: a vezető szervek; a központi szervek; a szakosztályok; az üzemi-intézményi és regionális csoportok; a Küldöttgyűlés, illetve az Intéző Bizottság által kiküldött időszaki bizottságok; a Küldöttválasztó Értekezlet Az Egyesület vezető szervei: a Küldöttgyűlés; az Intéző Bizottság; a Vezetői Értekezlet Az Egyesület központi szervei: az Ellenőrző Bizottság; az Etikai Bizottság; a Szerkesztő Bizottság; az Egyesületi Minősítő Bizottság. 7

8 VIII. A KÜLDÖTTGYŰLÉS 8.1. A Küldöttgyűlés az Egyesület legfőbb vezető szerve. Az Egyesületet érintő bármely kérdésben dönthet A Küldöttgyűlés: szükség esetén módosítja az Egyesület Alapszabályát; megvitatja az Egyesületnek a legutóbbi Küldöttgyűlés óta végzett munkáját, meghatározza a soron következő időszak legfontosabb feladatait; dönt az Egyesület éves költségvetéséről, megtárgyalja az éves beszámolót, elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését, megállapítja a rendes tagok tagsági díját, elfogadja az Egyesület közhasznúsági jelentését; felülvizsgálja az Intéző Bizottság megfellebbezett határozatait, és dönt mindazokban a kérdésekben, melyeket az Intéző Bizottság eléje terjeszt; megtárgyalja a tagok által a Küldöttgyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban beterjesztett javaslatokat, illetve dönt e javaslatok érdemi elintézésének előkészítésére vonatkozólag; határoz a fontosabb vagyoni kérdésekben, szerződések ügyében, illetve jóváhagyja az Intéző Bizottságnak erre vonatkozó határozatait; megadja a felmentvényt a leköszönő vezető és központi szervek tagjainak és egyéb, felelős tisztségviselő tagoknak; indoklással visszahívhat a korábbi Küldöttgyűlés által megválasztott tisztségviselő tagokat; megválasztja névre és tisztségekre szólóan három évre a vezető és központi szervek tagjait, megerősíti a szakosztályok vezetőit; dönt a magyar és nemzetközi szövetségekbe való be-, és az azokból való kilépésről; dönt az Egyesület feloszlatásáról, ill. más egyesülettel történő összevonásáról, melyet csak minősített többségű szavazat mondhat ki Az Egyesület Küldöttközgyűlése nyilvános, azon minden érdeklődő részt vehet. Zárt ülést kell tartani, ha a szavazásra jogosult tagok egyszerű szavazattöbbséggel elhatározzák azt Minden tisztújító Küldöttgyűlés előkészítése a küldöttválasztó értekezletek összehívásával kezdődik a szakosztályok székhelyein. Ezen értekezleten a szakosztály bármely tagja felszólalhat és szavazhat A küldöttválasztó értekezleteket a Küldöttgyűlés napja előtt legalább 5 héttel, de legfeljebb 10 héttel kell összehívni. A küldöttválasztó értekezletek időpontját és 8

9 helyét az értekezlet napja előtt legalább 10 nappal kell írásban közölni az Egyesület minden érdekelt tagjával A Küldöttválasztó Értekezleten a szakosztályok minden 10 rendes tag után egy-egy küldöttet választanak A Küldöttválasztó Értekezleten a küldöttek megválasztása jelöltlista alapján, titkos szavazással történik. A jelöltlistát a szakosztály vezetősége által felkért jelölő bizottság készíti. A küldöttek megválasztására a XVII. fejezet szabályai vonatkoznak. A Küldöttválasztó Értekezletre vonatkozó részletes szabályozást az SZTE Működésének Általános Szabályzata tartalmazza A megválasztott küldöttek megbízatása következő tisztújító Küldöttgyűlésig érvényes. A küldötteket 3 évre választják azzal, hogy a választási időszak megegyezik az Egyesület vezető tisztségviselőinek választási időszakával. Abban az esetben, amennyiben a küldött megbízatása bármilyen okból a lejárat előtt megszűnik, úgy a választásra jogosultak kötelesek a hátralévő időszakra pótválasztással új küldöttet választani A Küldöttgyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről az Egyesület minden tagját annak időpontja előtt legalább 15 nappal írásban értesíteni kell Minden jogi személy pártoló tag egy megbízottal képviseltetheti magát a Küldöttgyűlésben A Küldöttgyűlést az Egyesület elnöke vagy megbízott társelnöke vezeti. A Küldöttgyűlés elnöke előterjeszti a Küldöttgyűlés tárgysorozatát, a beérkezett írásbeli indítványokat. Javaslatot tesz mandátumvizsgáló, szavazatszedő stb. bizottságok kiküldésére A Küldöttgyűlés tárgysorozatához és megvitatandó kérdéseihez az Egyesület bármely tagja hozzászólhat, de csak a megválasztott, küldött tagok szavazhatnak. A küldöttek szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják A Küldöttgyűlésen a választások titkos szavazással történnek. Kellő indoklással más kérdésben is elrendelhető titkos szavazás A Küldöttgyűlés határozatképessége, a határozatok érvényessége, a tisztségekre jelölés és választás tekintetében a XV.-XVI.-XVII. fejezetekben foglaltak az irányadók A Küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont) élettársa, a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy a megkötendő jogügyletekben bármilyen előnyben részesül. 9

10 IX. AZ INTÉZŐ BIZOTTSÁG 9.1. Az Intéző Bizottság a Küldöttgyűlésnek alárendelt egyesületi vezető szerv. Foglalkozik az Alapszabály szerint hatáskörébe tartozó, továbbá a más egyesületi testületek által eléje terjesztett ügyekkel Az Intéző Bizottságnak 27 tagja van, összetétele: Elnök (1 fő), Társelnökök (7 fő), főtitkár (1 fő), főtitkárhelyettes (1 fő), a szakosztályok elnökei és titkárai (14 fő), a Szerkesztő Bizottság elnöke és az Építőanyag felelős szerkesztője, az Egyesületi Minősítő Bizottság elnöke (3 fő) Az Intéző Bizottság vezeti és ellenőrzi az Egyesület munkáját két Küldöttgyűlés között; elkészíti az Egyesület éves munkatervét; megvitatja és a Küldöttgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését, megállapítja a pártoló tagok tagsági díját; irányítja és ellenőrzi a szakosztályok, üzemi, intézményi, regionális csoportok, állandó és időszaki bizottságok munkáját; ellenőrzi az Egyesület lapjának, az Építőanyag-nak szerkesztését; kiküld állandó és időszaki bizottságokat, megbízottakat, megszabja feladataikat, beszámoltatja őket tevékenységükről, és szükség esetén visszahívja őket; elfogadja és szükség esetén módosítja az SZTE Működésének Általános Szabályzatát Az Intéző Bizottság határozatai ellen 15 napon belül a Küldöttgyűlésnél lehet fellebbezni Az Intéző Bizottság rendes Küldöttgyűlést évente köteles összehívni. Ha a választott tisztségviselők 8.8. pontban meghatározott idejű megbízatása lejár, a Küldöttgyűlés napirendjére kell tűzni a tisztújítást Az Intéző Bizottság rendkívüli Küldöttgyűlést bármikor összehívhat. Ha az Egyesület teljes taglétszámának legalább fele, vagy az Ellenőrző Bizottság - a cél megjelölésével - kéri rendkívüli Küldöttgyűlés összehívását, akkor a rendkívüli Küldöttgyűlést az Intéző Bizottság köteles összehívni és 30 napon belül megtartani. 10

11 9.7. Az Intéző Bizottságot az elnök vagy a főtitkár hívja össze írásban, a napirend egyidejű közlésével Az Intéző Bizottság szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Ülései nyilvánosak. Tagjai egyszerű szavazattöbbségű határozatukkal zárt ülést rendelhetnek el. X. VEZETŐI ÉRTEKEZLET Az Intéző Bizottság ülései között az elnök az operatív feladatok megoldására, az Intéző Bizottság elé terjesztendő döntések előkészítésére Vezetői Értekezletet hív össze. Üléseit szükség szerint tartja. Üléseit az elnök hívja össze írásban, 10 nappal az ülés előtt, a napirend megjelölésével A Vezetői Értekezletet az elnök vezeti, ülései nyilvánosak. Tagjai egyszerű szavazattöbbségű határozatukkal zárt ülést rendelhetnek el A Vezetői Értekezlet tagjai: az Intéző Bizottság tagjai közül a tárgyalandó előterjesztés témájától függően, esetenként meghívott tisztségviselők. A Vezetői Értekezletnek 10 tagja van, összetétele: elnök (1 fő), társelnökök (7 fő), főtitkár (1 fő), főtitkárhelyettes (1 fő) A Vezetői Értekezlet határozatairól, munkájáról az elnök az Intéző Bizottságot tájékoztatja. XI. AZ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI Az Egyesület vezető tisztségviselői, az ügyintéző szervek minden tagja: az elnök; a társelnökök; a főtitkár; a főtitkárhelyettes és az Ellenőrző Bizottság minden tagja. 11

12 11.2. Az elnök vezeti az Egyesület vezető szerveinek üléseit, önállóan képviseli az Egyesületet más egyesületek, szervek, hatóságok irányában, eljár az Egyesület ügyeiben. Felelősség terhe mellett utalványozhatja az Egyesület kifizetéseit Az elnököt akadályozatása esetén az általa felkért egyik társelnök helyettesíti A társelnökök tudományos és közéleti tekintélyükkel támogatják az Egyesület tevékenységét. Az Egyesület vezető szerveiben az e szervek választott tagjait megillető jogokat gyakorolhatják. Ellátják az Egyesület szakterületeinek operatív irányítását A főtitkár biztosítja a vezető szervek határozatainak végrehajtását, ellátja a két Intéző Bizottsági ülés között az Egyesület folyamatos ügyintézését, elkészíti a vezető szervek elé terjesztendő beszámolókat, gondoskodik a szakosztályok, üzemi-intézményi és regionális csoportok, az állandó és időszakos bizottságok és megbízottak munkájának irányításáról és ellenőrzéséről. Felelősség terhe mellett utalványozhatja az Egyesület kifizetéseit. Elkészítteti az ügyvezető titkárral az Egyesület éves költségvetési tervét, valamint az éves beszámolót. Akadályozatása esetén a főtitkárhelyettes helyettesíti A főtitkárhelyettes segíti a főtitkár munkáját, és a főtitkárt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a szóban forgó szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesületnek vezető tisztségviselője A vezető tisztségviselő, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 12

13 XII. A KÖZPONTI SZERVEK Az Ellenőrző Bizottság a Küldöttgyűlés által megválasztott elnökből és két tagból áll. Az Ellenőrző Bizottság elnökségének tagjai nem lehetnek: a vezető szerv elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, valamint az előző három pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület működését és gazdálkodását, költségvetési tervének szabályszerű megtartását ellenőrzi. Felügyeli az Egyesület és központi szerveinek, szakosztályainak, üzemi-intézményi és regionális csoportjainak, állandó és időszaki bizottságainak munkáját; ezek ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Ellenőrző Bizottság bármely tagja. Az Ellenőrző Bizottság tagjait rendszeresen tájékoztatni kell az Egyesület életéről. Az Ellenőrző Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet az Egyesület könyveibe, irataiba, azokat megvizsgálhatja. Köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogsértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, valamint ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára, annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az illetékes vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárosi Főügyészséget. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tart ülést, működéséről beszámol a Küldöttgyűlésnek. 13

14 12.2. Az Etikai Bizottság a Küldöttgyűlés által megválasztott elnökből és két tagból áll. Kidolgozza és az Intéző Bizottság elé terjeszti az Egyesület Etikai Szabályzatát. Az Alapszabályt vagy az Etikai Szabályzatot megszegő egyesületi tagok ellen fegyelmi eljárást indít a vezető szervek kezdeményezésére. Ezekben az ügyekben határoz, kivéve, ha kizárást tart szükségesnek; erre a Küldöttgyűlésnek tesz javaslatot. Határozatai ellen 15 napon belül halasztó hatállyal lehet a Küldöttgyűléshez fellebbezni. Szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart A Szerkesztő Bizottság elnökét és az Egyesület szaklapjának az ÉPÍTŐANYAG-nak felelős szerkesztőjét a Küldöttgyűlés választja meg. A bizottság tagjait az elnök javaslata alapján az Intéző Bizottság választja. A Szerkesztő Bizottság gondoskodik a szaklap szakszerű szerkesztéséről, megjelentetéséről. Az Egyesület célkitűzésének keretein belül egyéb egyesületi kiadványok, programok (tanulmányok stb.) megjelenését kezdeményezheti. Feladata a szoros kapcsolattartás az illetékes tudományos intézményekkel. Gondoskodik az egyesületi bizottságokban, szakosztályokban és üzemi-regionális csoportokban folyó műszaki-, tudományos, közhasznú munkák, állásfoglalások publikálásáról, az információk széleskörű közvetítéséről. Évente legalább négy alkalommal ülést tart. Munkájáról a Küldöttgyűlésnek számol be Az Egyesületi Minősítő Bizottság elnökét a Küldöttgyűlés választja meg. A Bizottság tagjait az Intéző Bizottság választja meg. Az Egyesületi minősítő Bizottság feladata: döntés a szakértői engedély kérelmekben. Működését az Egyesület Szakértői tevékenységi Szabályzata tartalmazza. Szükség szerint, de évenként legalább egy alkalommal ülést tart. Munkájáról a Küldöttgyűlésnek számol be. XIII. A SZAKOSZTÁLYOK A Küldöttgyűlés az Egyesület nagyobb, állandó feladatainak önálló intézésére szakosztályokat létesít. A szakosztályok szervezete: a szakosztályelnök, a szakosztály titkár, szakosztály küldöttei, szakosztály tagjai. Az Egyesület 7 szakosztályának felsorolását a melléklet tartalmazza. 14

15 A szakosztályok a szakterületi adottságoknak megfelelő tagokat tömörítik, és ellátják az Egyesület céljainak megfelelő előadások, kollokviumok, vándorgyűlések, ankétok stb. szervezésével kapcsolatos teendőiket Munkájukat az Alapszabály, a Küldöttgyűlés határozatai szerint és az Intéző Bizottság döntéseinek figyelembe vételével végzik A Szakosztály az egyesületi irányelvek figyelembe vételével önállóan végzi tevékenységét. Az általa összeállított program alapján, a szakterületet érintő minden jelentős kérdésben társadalmi fórumként működik. Az általa művelt szakmai területen érdekfeltáró, érdekegyeztető és összehangoló tevékenységet folytat A Szakosztály az egyesületi célok megvalósítása érdekében: meghatározza éves munkaprogramját; szakterületi rendezvényeket, szakmai napokat, tapasztalatcseréket, továbbképzéseket szervez; együttműködik a szakterületeken tevékenykedő szakmai szervezetekkel, intézményekkel; kapcsolatot tart a szakterületi vállalkozói környezettel; ápolja a szakterület nemzetközi kapcsolatait; megőrzi a szakmai hagyományokat A Szakosztály az egyesületi Tisztújító Küldöttgyűlést megelőzően vezetőségválasztó gyűlést tart. Ezen három évre megválasztja a Szakosztály elnökét és titkárát A szakosztályok saját keretükön belül munkabizottságokat alakíthatnak, s vitafórumokat rendezhetnek. Társegyesületek érintett szakosztályaival közös programokat, véleményegyeztető, információcserét szolgáló rendezvényeket szervezhetnek. A szakosztályok rendezvényei nyilvánosak, azon minden érdeklődő részt vehet A szakosztályok szoros kapcsolatot tartanak az üzemi-intézményi csoportjaikkal, információkkal, közös rendezvények szervezésével segítik működésüket A Szakosztály vezetősége munkájáról évente legalább egyszer beszámol az Intéző Bizottságnak. 15

16 XIV. AZ ÜZEMI-INTÉZMÉNYI ÉS REGIONÁLIS CSOPORTOK A Küldöttgyűlés üzemi-intézményi és regionális csoportokat hozhat létre Az üzemi-intézményi és regionális csoportok az adott vállalkozás, társaság, intézmény fejlesztését segítő műszaki, tudományos fórumként működnek Munkájukat az Alapszabály a Küldöttgyűlés határozatai alapján, önállóan végzik Tevékenységüket a tagjaik által választott vezetőség irányítja, élén az elnökkel. Az egyesületi tisztújító Küldöttgyűlést megelőzően vezetőségválasztó gyűlést tartanak Az üzemi-intézményi és regionális csoport vezetősége munkájáról évente legalább egyszer beszámol az Intéző Bizottságnak. XV. A TESTÜLETEK HATÁROZATKÉPESSÉGE Az Egyesület bármely testületének határozatképességére vonatkozó alábbi szabályokat a testület ülésének teljes időtartamára alkalmazni kell A küldöttválasztó értekezletek határozatképességére vonatkozó előírásokat az SZTE Működésének Általános Szabályzata tartalmazza Az Egyesület minden egyéb testülete akkor határozatképes, ha az ülésén jelen van a testület szavazati joggal rendelkező tagjainak több, mint a fele Határozatképtelensége esetén 30 napon belül a testület újabb ülését kell összehívni. Ennek tárgysorozatán a megelőző ülésen elintézetlenül maradt napirendi pontok szerepelnek. XVI. HATÁROZATHOZATAL A testületek határozataikat általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. Az Alapszabály és az SZTE Működésének Általános Szabályzata által meghatározott esetekben titkos szavazást kell elrendelni, illetve az rendelhető el. Ugyancsak az SZTE Működésének Általános Szabályzata előírásai alkalmazandók szavazategyenlőség esetén A Küldöttgyűlés a VIII. fejezet 2. pontjában az Alapszabály módosítására, a vezető és központi szervek tagjainak megválasztására vonatkozó kérdésekben kétharmados többséggel dönt, és a döntés érvényességéhez az is szükséges, hogy 16

17 a VIII. fejezet szerint megválasztott teljes küldöttlétszámnak legalább a fele megszavazza a javaslatot A testületek határozatainak meghozatalában nem vehetnek részt a testület olyan tagjai, akik, vagy akiknek a Ptk (b) pontja szerint közeli hozzátartozója, továbbá hozzátartozója a határozatban személy szerint közvetlenül érdekeltek. (Választásokra ez a rendelkezés nem vonatkozik.) A testületek határozatai meghozatalukkal egyidejűleg, vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lépnek hatályba. XVII. VÁLASZTÁSOK A Szakosztály vezetősége által felkért jelölőbizottság javaslatot tesz a Küldöttválasztó Értekezleten megválasztandó küldöttekre. További jelöltekre bármely tag javaslatot tehet az SZTE Működésének Általános Szabályzata szerint A Küldöttgyűlésen megválasztandó tisztségviselőkre az Intéző Bizottság által felkért jelölő bizottság tesz javaslatot. Lehetőséget kell adni arra, hogy a küldöttek a jelölő bizottság javaslatát kiegészítsék. Tisztségre csak az javasolható és választható, aki az Egyesületnek legalább egy éve tagja A választások titkosak. A Küldöttgyűlésen a szavazólapra új név is beírható, az SZTE Működésének Általános Szabályzatában leírtak szerint A választások részletes lebonyolításának módját az SZTE Működésének Általános Szabályzata szabályozza. XVIII. AZ EGYESÜLET TITKÁRSÁGA A Titkárság az Egyesület operatív ügyintéző szervezete. Feladata az Egyesület működéséhez, az Alapszabályban és az Egyesület vezető szervei határozataiban foglaltak végrehajtásához szükséges szervezői, kiadói, vállalkozási, közhasznú, egyéb gazdálkodási és ügyviteli munkák ellátása A Titkárság dolgozói az Egyesület alkalmazottai A Titkárságot az ügyvezető titkár vezeti. Az ügyvezető titkár felelősség terhe mellett intézi az Egyesület pénzügyeit, az utalványozási rendnek megfelelően utalványozza az Egyesület kifizetéseit, elkészíti a főtitkárral együtt az Egyesület éves költségvetési tervét, valamint a Küldöttgyűlés elé terjesztendő jelentéseket. Okmányszerűen köteles igazolni a kifizetések 17

18 jogosultságát. Működését az elnök, a főtitkár és az Ellenőrző Bizottság bármikor ellenőrizheti Az ügyvezető titkárt az Elnök alkalmazza A Titkárság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető titkár gyakorolja Munkájáért a Titkárság az Egyesület Elnökének felelős A Titkárság munkáját az Egyesület elnöke felügyeli. XIX. AZ EGYESÜLET JÖVEDELME, PÉNZGAZDÁLKODÁSA Az Egyesület jövedelmének forrásai: a rendes és pártoló tagok által fizetett tagdíjak; az állami szervek által közvetlenül, vagy a Szövetségen keresztül biztosított pénzbeli, illetve nem pénzbeli támogatás; az Egyesület rendezvényeire befizetett hozzájárulások; az adományok, illetve a közhasznú célra vagy működési költségek fedezetére kapott támogatás; egyéb bevételek; a vállalkozói tevékenység bevételei Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez Az Egyesület kiadásai: a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások; egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások; a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások; a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, ráfordítások, amelyeket bevételarányosan kell megosztani Az Egyesület a vonatkozó törvényi rendelkezések, valamint egyéb hatályos jogszabályi előírások betartásával gazdálkodik. A gazdálkodás alapja a Küldöttgyűlés által jóváhagyott éves pénzügyi terv Vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem sértve, és nem veszélyeztetve végez. 18

19 19.6. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag jelen Alapszabály 2.1. pontjában hivatkozott cél megvalósítása érdekében folytatott, a 2.2. és a 2.3, pontokban meghatározott tevékenységre fordítja. XX. HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA, TÁJÉKOZTATÁS Az Egyesület testületeinek, vezető szerveinek és központi szerveinek üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A testületek által hozott határozatokat évenkénti sorszámozással kell vezetni. A határozatnál rögzíteni szükséges a szavazati arányt, a támogatók, az ellenzők és a tartózkodók számát. A testületek által hozott határozatokat a vonatkozó jegyzőkönyv és a Kht. 7. (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően vezetett nyilvántartás azonos módon tartalmazza A határozatokat az Egyesület Titkársága nyilvántartja, annak időpontja, tartalma, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya feltüntetésével. A határozatokat az érintettekkel ajánlott levélben vagy más igazolható módon írásban közli és az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszti A közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. A betekintés lehetővé tételéről a főtitkár köteles gondoskodni Az Egyesület működéséről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról és lehetőségeiről az Építőanyag c. szaklapjában, az időnként megjelenő Hírlevél-ben, hirdetményekben, körlevelekben tájékoztatja tagságát és szolgáltatásai iránt érdeklődő szakembereket. XXI. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK Az Egyesület tevékenysége az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ai, illetve az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók Jelen - módosításokkal egységes keretbe foglalt - Alapszabályt a Szilikátipari Tudományos Egyesület április 9-én tartott XXVI. Küldöttgyűlése fogadta el. 19

20 Melléklet SZAKOSZTÁLYOK Beton Szakosztály Cement Szakosztály Finomkerámiai Szakosztály Kő és Kavics Szakosztály Tégla- és Cserépipari Szakosztály Üveg Szakosztály Szigetelő Szakosztály 20

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE 1. Az egyesület neve: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2. Székhelye: Budapest 3. Címe: 1014 Hess András

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya 1. A Társaság neve és székhelye (1) A Társaság neve: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (továbbiakban Társaság) Fodor József Society of School

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya 2004. 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) Székhelye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAI TÁRSULAT *módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAI TÁRSULAT *módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAI TÁRSULAT *módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. (1) A Társulat neve: Bolyai János Matematikai Társulat A Társulat neve angolul:

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben