L 171/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L 171/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.7.1."

Átírás

1 L 171/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja A BIZOTTSÁG 571/2009/EK RENDELETE (2009. június 30.) a burgonyakeményít -gyártásra vonatkozó kvótarendszer létrehozása tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerz désre, tekintettel a mez gazdasági piacok közös szervezésének létre hozásáról, valamint egyes mez gazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekr l szóló, október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre ( az egységes közös piacszer vezésr l szóló rendelet ) ( 1 ) és különösen annak 85. cikkére és 95a. cikkének (3) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével, mivel: (1) A burgonyakeményít -gyártásra vonatkozó kvótarend szer létrehozásáról szóló 1868/94/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, december 23-i 2236/2003/EK bizottsági rendele tet ( 2 ) több ízben jelent s mértékben módosították ( 3 ). Mivel további módosításokra van szükség, az áttekinthe t ség érdekében célszer a rendeletet átdolgozni. (2) Az említett módosításokat az 1234/2007/EK rendelet, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mez gazdasági termel k részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapítá sáról és a mez gazdasági termel k részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésér l szóló, január 19-i 73/2009/EK rendelet ( 4 ) módosításai teszik szük ségessé. azonáltal indokolt lehet vé tenni azt, hogy ha az id já rási viszonyok következtében a termeltetési szerz dés hatálya alá tartozó területeken nagyobb mennyiség, vagy az eredetileg vártnál magasabb keményít tartalmú burgonya terem, akkor a burgonyakeményít -gyártó vállalkozások átvehessék az ilyen burgonyát, amennyiben a minimálárat kifizetik. (5) A 13 %-nál alacsonyabb keményít tartalommal rendel kez burgonya nem tekinthet keményít gyártásra szánt burgonyának. A keményít gyártó vállalkozások nem vehetik át a 13 %-nál alacsonyabb keményít tar talmú burgonyát. Indokolt, hogy a Bizottság valamely tagállam kérésére engedélyezze a 13 %-nál alacsonyabb keményít tartalmú burgonya meghatározott feltételek mellett történ átvételét, ha az id járási viszonyok alacso nyabb keményít tartalmat eredményeznek. (6) Célszer felügyeleti intézkedéseket hozni annak érdeké ben, hogy kizárólag az e rendelet rendelkezéseinek megfelel en gyártott keményít re lehessen támogatást fizetni. A keményít gyártásra szánt burgonya termel inek védelme érdekében elengedhetetlen, hogy az 1234/2007/EK rendelet 95a. cikkének (2) bekezdésében megállapított minimálár az összes burgonyamennyiségre vonatkozóan kifizetésre kerüljön. Ezért indokolt szankci ókat el írni arra az esetre, ha a minimálárat nem fizetik ki, vagy ha a keményít gyártó vállalkozások olyan burgo nyát vesznek át, amely nem tartozik a termeltetési szer z dés hatálya alá. (3) Annak érdekében, hogy az 1234/2007/EK rendeletben megállapított kvótarendszer szerinti közösségi támoga tásból részesüljenek, a burgonyakeményít -gyártó vállal kozásoknak célszer termeltetési szerz déseket kötniük a burgonyatermel kkel. (4) Az olyan szerz dések megkötésének megakadályozása érdekében, amelyek meghaladják a vállalkozás alkvótáját, indokolt meghatározni, hogy a burgonyakeményít gyártó vállalkozás és a burgonyatermel közötti termel tetési szerz dés milyen kérdésekre terjedjen ki. Az emlí tett vállalkozásoknak célszer megtiltani a termeltetési szerz désben foglalt burgonyaszállítmányokon felüli szál lítmányok átvételét, mivel az veszélyeztetné a kvótarend szer hatékonyságát, valamint azt az el írást, hogy az 1234/2007/EK rendelet 95a. cikkének (2) bekezdésében megállapított minimálárat valamennyi keményít gyár tásra szánt burgonyamennyiségre ki kell fizetni. Mind ( 1 ) HL L 299., , 1. o. ( 2 ) HL L 339., , 45. o. ( 3 ) Lásd a II. mellékletet. ( 4 ) HL L 30., , 16. o. (7) Szabályokra van szükség annak biztosítására, hogy a keményít gyártó vállalkozás alkvótáján felül gyártott burgonyakeményít export-visszatérítés nélkül kerüljön kivitelre, ahogyan azt az 1234/2007/EK rendelet 84a. cikkének (4) bekezdése el írja. A fentiek bármilyen jelleg megszegése esetén indokolt szankciókat alkal mazni. (8) Célszer meghatározni, hogy mi történjen a keményít gyártó vállalkozások alkvótájával egyesülés, tulajdonjogátruházás, illetve a kereskedelmi tevékenység megszünte tése esetén. (9) Célszer lehet vé tenni a tagállamok és a Bizottság részére, hogy ellen rizzék a kvótarendszer m ködését. Indokolt meghatározni a burgonyakeményít -gyártó vállalkozások által a tagállammal, valamint a tagállam által a Bizottsággal közlend információkat.

2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 171/7 (10) A burgonyakeményít re az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének I. része alapján a gabonafélékre meghatáro zott szabályok vonatkoznak. Ezért a burgonyakeményí t re meghatározott gazdasági év megegyezik a gabonafé lékre meghatározott gazdasági évvel. Az 1234/2007/EK rendelet 204. cikkének (5) bekezdése el írja, hogy a burgonyakeményít tekintetében a rendelet II. része I. címe III. fejezetének IIIa. szakaszát a 2011/2012-es burgonyakeményít -ágazati gazdasági év végéig kell alkalmazni. Ezért e rendeletet is az említett id pontig kell alkalmazni. (11) Az e rendeletben el írt intézkedések összhangban vannak a mez gazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: I. FEJEZET MEGHATÁROZÁSOK KVÓTARENDSZER E rendelet alkalmazásában: 1. cikk a) kvóta : az 1234/2007/EK rendelet 84a. cikkének (1) bekez désében és Xa. mellékletében az egyes tagállamokra vonatko zóan megállapított kvóta; g) feldolgozatlan keményít : a KN-kód alá tartozó kategóriában el állított olyan keményít, amely nem ment át semmilyen feldolgozáson; h) keményít gyártó vállalkozások egyesülése : két vagy több keményít gyártó vállalkozás egy vállalkozássá alakítása; i) keményít gyártó vállalkozás tulajdonjogának átruházása : alkvótával rendelkez vállalkozás vagyonának egy másik keményít gyártó vállalkozásra vagy vállalkozásokra történ átruházása vagy abba történ beolvasztása; j) keményít gyártó üzem tulajdonjogának átruházása : vala mely m szaki egység és vele a keményít gyártásához szük séges teljes berendezés tulajdonjogának átruházása egy vagy több vállalkozásra, amely az átruházó vállalkozás termelé sének teljes vagy részleges beolvadását eredményezi; k) üzem haszonbérlete : valamely m szaki egység és vele a keményít gyártásához szükséges teljes berendezés m ködte tésére irányuló haszonbérleti szerz dése, amelyet legalább három egymást követ gazdasági évre kötöttek olyan vállal kozással, amelynek székhelye ugyanazon tagállamban talál ható, mint az érintett üzem, amennyiben a haszonbérleti szerz dés hatálybalépését követ en az üzemet bérl vállal kozás termelésének egészét tekintve egyetlen keményít gyártó vállalkozásnak tekinthet ; b) alkvóta : a kvótának a tagállam által valamely keményít gyártó vállalkozás számára kiosztott része; l) a keményít gyártásra szánt burgonyára vonatkozó támoga tás : a 73/2009/EK rendelet 77. cikkében említett, burgonya keményít -gyártásra szánt burgonyát termeszt mez gazda sági termel k részére létrehozott támogatás. c) keményít gyártó vállalkozás : bármely, az érintett tagállam területén letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely alkvótát, illetve az 1234/2007/EK rendelet 95a. cikkének (1) bekezdésében említett árkiegészítést kap; d) termel : bármely természetes vagy jogi személy, vagy ilyen személyek csoportja, aki vagy amely egy keményít gyártó vállalkozásnak saját maga vagy a tagjai által termelt burgo nyát szállít a saját neve alatt és a saját kockázatára, a saját maga által vagy a saját nevében megkötött termeltetési szer z dés alapján; e) termeltetési szerz dés : a termel vagy termel i csoport, valamint a keményít gyártó vállalkozás között megkötött bármely szerz dés; 2. cikk Az 1234/2007/EK rendelet 84a. cikke (5) bekezdésének alkal mazása esetén az azon gazdasági évet követ gazdasági év elején, amelyben az alkvótát túllépték, a kiosztott alkvótákat megfelel en ki kell igazítani. II. FEJEZET ÁR- ÉS KIFIZETÉSI RENDSZER 3. cikk (1) Minden egyes gazdasági évre külön termeltetési szerz dést kell kötni. Az egyes szerz dések azonosító számmal rendel keznek, és legalább a következ adatokat tartalmazzák: a) a termel vagy a termel i csoport neve és címe; f) burgonya : a 73/2009/EK rendelet 77. cikkében említett, burgonyakeményít -gyártásra szánt és legalább 13 % kemé nyít tartalmú burgonya; b) a keményít gyártó vállalkozás neve és címe;

3 L 171/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja c) a 796/2004/EK bizottsági rendeletnek ( 1 ) megfelel en az integrált igazgatási és ellen rzési rendszer (IIER) alapján azonosított megm velt területek két tizedesjegy pontossággal hektárban kifejezve; d) az el reláthatóan betakarításra és a keményít gyártó vállal kozás részére szállításra kerül burgonyamennyiség tonná ban; e) a burgonya el relátható átlagos keményít tartalma, amely a termel által az elmúlt három gazdasági év során a kemé nyít gyártó vállalkozás részére szállított burgonya átlagos keményít tartalmán vagy amennyiben ilyen adat nem áll rendelkezésre az ellátási területre vonatkozó átlagos kemé nyít tartalmon alapul; adott tagállam által elismert ellen r felügyelete mellett kell elvé gezni. 5. cikk (1) Amennyiben a 2235/2003/EK rendelet ( 2 ) I. mellékle tében említett módszerek értelmében ez szükséges, a burgonya bruttó tömegét minden egyes rakományra vonatkozóan az átvé telkor, a felhasznált szállítóeszköz megrakottan és üresen történ összehasonlító súlymérésével kell meghatározni. (2) A burgonya nettó tömegét a 2235/2003/EK rendelet I. mellékletében említett módszerek valamelyikével kell meghatározni. f) a keményít gyártó vállalkozás arra vonatkozó kötelezettség vállalása, hogy kifizeti a termel nek az 1234/2007/EK rendelet 95a. cikkének (2) bekezdésében említett minimálá rat. (2) A szükséges ellen rzések biztosítása érdekében a gazda sági év kezdete el tt a gazdasági év kezdetét megel z en az adott tagállam által meghatározásra kerül id pontig minden egyes keményít gyártó vállalkozás továbbítja az illetékes ható ságnak a szerz dések összefoglalását, amely minden egyes szer z désre vonatkozóan tartalmazza az azonosító számot, a termel nevét és címét, a megm velt területeket, a keményít egyenértékben kifejezett lekötött tonnamennyiséget. (3) A termeltetési szerz désben felsorolt mennyiségek kemé nyít -egyenértékének összege nem haladhatja meg az adott keményít gyártó vállalkozásra vonatkozóan megállapított alkvó tát. (4) Amennyiben a termeltetési szerz dés alapján ténylegesen gyártott mennyiség keményít -egyenértékben kifejezve meghaladja a szerz désben feltüntetett mennyiséget, a keményí t gyártó vállalkozás választása szerint a fenti mennyiség leszál lítható, amennyiben az 1234/2007/EK rendelet 95a. cikkének (2) bekezdésében megállapított minimálárat kifizetik érte. (5) A keményít gyártó vállalkozás nem vehet át olyan burgo nyaszállítmányt, amely nem tartozik a termeltetési szerz dés hatálya alá. 4. cikk (1) A burgonyát vagy magukhoz a keményít gyártó vállalko zásokhoz vagy átvételi helyeikhez kell leszállítani. (2) Az 5. és 6. cikknek megfelel en a burgonya tömegének és a keményít tartalomnak a meghatározását leszállításkor, az (3) Az átvett szállítmányoknak legalább 13 %-os keményít tartalommal kell rendelkezniük. A keményít gyártó vállalkozások azonban 13 %-nál alacso nyabb keményít tartalmú burgonyaszállítmányokat is átvehet nek, amennyiben az ezekb l gyártható keményít mennyiség nem haladja meg az alkvóta 1 %-át. A fenti esetben fizetend minimálár a 13 %-os keményít tartalom esetén érvényes mini málár. 6. cikk A burgonya keményít tartalmát a kiszállított burgonya grammjának víz alatt mért tömege alapján határozzák meg. A felhasznált víz tiszta és adalékanyagoktól mentes, h mérsék lete 18 C-nál alacsonyabb. 7. cikk (1) A keményít gyártó vállalkozások számára támogatás a megbízható, kifogástalan kereskedelmi min ség burgonyából gyártott keményít után a felhasznált burgonyamennyiség és a keményít tartalom alapján, a 2235/2003/EK rendelet II. mellék letében meghatározott mértékben nyújtható addig a keményít mennyiségig, amelyre vonatkozóan alkvótával rendelkeznek. Nem nyújtható támogatás az olyan keményít re, amelyet nem megbízható, kifogástalan kereskedelmi min ség burgonyából gyártottak, illetve az olyan keményít re, amely 13 %-nál kisebb keményít tartalmú burgonyából készült, kivéve az 5. cikk (3) bekezdése második albekezdésének alkalmazása esetén. Amennyiben a burgonya keményít tartalmát a Reimann- vagy a Parrow-skála szerint számítják ki, és az megfelel a 2235/2003/EK rendelet II. melléklete második oszlopának két vagy három sorában szerepl adatoknak, akkor a második vagy harmadik sorra vonatkozó értéket kell alkalmazni. ( 1 ) HL L 141., , 18. o. ( 2 ) HL L 339., , 36. o.

4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 171/9 (2) Amennyiben a szállított tételek legalább 25 %-ban olyan burgonyát tartalmaznak, amely átmegy a 28 mm-es négyzet hálós rostán (a továbbiakban: méreten aluli burgonya), a kemé nyít gyártó vállalkozás által kifizetend minimálár meghatáro zására használt nettó tömeg a következ képpen csökken: e) a szállítóeszköz tömege a keményít gyártó üzemhez vagy az átvételi helyhez való érkezéskor; f) a szállítóeszköz tömege a kirakodást és a földmaradványok eltávolítását követ en; Méreten aluli burgonya (százalékban) Csökkentés (százalékban) g) a szállítmány bruttó tömege; % 10 % % 15 % % 20 % Amennyiben a tételek 50 %-nál több méreten aluli burgonyát tartalmaznak, azokat közös megegyezéssel kell kezelni, és nem fizethet utánuk támogatás. h) az idegen anyagokra és a mosás során elnyelt víz tömegére vonatkozó, százalékban kifejezett csökkentés, amelyet a szállítmány bruttó tömegére alkalmaznak; i) tömegben kifejezett csökkentés, amelyet az idegen anyagok miatt alkalmaznak a szállítmány bruttó tömegére; j) a méreten aluli burgonya százalékos aránya; A méreten aluli burgonya százalékos arányát a nettó tömeggel egy id ben kell meghatározni. (3) A keményít gyártó vállalkozás alkvótájának betartását a felhasznált burgonya mennyisége és keményít tartalma alapján, a 2235/2003/EK rendelet II. mellékletében meghatározott érté keknek megfelel en kell meghatározni. 8. cikk (1) A keményít gyártó vállalkozás, az elismert ellen r és a szállító közös felel sségére átvételi igazolást kell kiállítani. A keményít gyártó vállalkozás átad egy másolatot a termel nek, és megtartja az eredeti példányt, hogy azt szükség esetén benyújthassa a támogatások felügyeletéért felel s hivatalnak. k) a szállítmány teljes nettó tömege (a bruttó tömegb l levonva a csökkentést, a méreten aluli burgonyára vonat kozó korrekciót is beleértve); l) százalékban vagy víz alatti tömegben kifejezett keményít tartalom; m) fizetend egységár. 9. cikk A keményít gyártó vállalkozás minden egyes termel re vonat kozóan egyszer sített fizetési bizonylatot készít, amely a követ kez adatokat tartalmazza: a) a keményít gyártó vállalkozás cégneve; b) a burgonyatermel neve és címe; (2) Az átvételi igazolásnak legalább a következ adatokat kell tartalmaznia, feltéve, hogy azok a 4 7. cikk szerint végrehajtott m veletek alapján megállapíthatók: c) a termeltetési szerz dés száma; d) az átvételi igazolások dátuma és száma; a) a szállítás napja; e) az egyes szállítmányok nettó tömege a 8. cikk (2) bekezdé sében el írt valamennyi csökkentés után; b) a szállítmány száma; f) szállítmányonkénti egységár; g) a termel nek fizetend teljes összeg; c) a termeltetési szerz dés száma; h) a burgonyatermel nek kifizetett összegek és a kifizetések ideje; d) a burgonyatermel neve és címe; i) a keményít gyártó aláírása és bélyegz je.

5 L 171/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja III. FEJEZET KIFIZETÉSEK SZANKCIÓK 10. cikk (1) Az 1234/2007/EK rendelet 95a. cikkének (1) bekezdé sében említett árkiegészítés kifizetésének feltételeként a kemé nyít gyártó vállalkozás igazolja, hogy megfelel a következ el írásoknak: a) a szóban forgó keményít t az érintett gazdasági évben gyár tották; (3) Amennyiben az illetékes szerv megállapítja, hogy a kemé nyít gyártó vállalkozás nem tartja be a 10. cikk (1) bekezdé sének b) pontjában meghatározott el írást, az említett vállal kozás kivéve a vis maior eseteit az alábbiakban meghatáro zott módon részben vagy teljesen elveszti a támogatásra való jogosultságot: a) amennyiben az el írást a vállalkozás által gyártott teljes keményít mennyiség 20 %-ánál kisebb mennyiség tekinte tében nem tartották be, a megadott támogatást a szóban forgó százalék ötszörösével kell csökkenteni, b) az üzembe szállítás szakaszában a Közösségben termelt és keményít gyártásra használt teljes burgonyamennyiségre vonatkozóan a termel knek kifizetett ár nem alacsonyabb az 1234/2007/EK rendelet 95a. cikkének (2) bekezdésében említettnél; c) a szóban forgó keményít t a 3. cikkben említett termeltetési szerz dések hatálya alá tartozó burgonya felhasználásával gyártották. (2) Az (1) bekezdésben említett igazolást a 9. cikkben foglalt egyszer sített fizetési bizonylat benyújtásával kell szolgáltatni, mellékelve vagy a termel kifizetési igazolását, vagy a keményí t gyártó megbízásából a kifizetést teljesít pénzintézet által kiadott, a kifizetés teljesítését igazoló fizetési bizonylatot. (3) A keményít gyártó vállalkozás részére az (1) bekezdésben említett igazolás benyújtásának napjától számított négy hónapon belül az a tagállam fizeti ki a támogatást, amelynek a területén a burgonyakeményít t gyártották. 11. cikk (1) A tagállamok felügyeleti intézkedéseket vezetnek be a támogatásra való jogosultságot eredményez m veletek és az egyes keményít gyártó vállalkozásokra vonatkozóan meghatáro zott alkvóta betartásának helyszíni ellen rzésére. Az ilyen ellen rzések elvégzése céljából az ellen rök betekinthetnek a kemé nyít gyártó vállalkozások raktárnyilvántartásába és könyvelé sébe, valamint a gyártó- és raktárhelyiségekbe. b) amennyiben a szóban forgó százalék legalább 20 %, nem nyújtható támogatás. (4) Amennyiben megállapítják a 3. cikk (5) bekezdésében foglalt tilalom megsértését, az alkvótára vonatkozóan kifizetett támogatást a következ képpen kell csökkenteni: a) amennyiben az ellen rzés kimutatja, hogy a vállalkozás által átvett mennyiség keményít -egyenértékben kevesebb az alkvótája 10 %-ánál, az adott gazdasági évre a vállalkozásnak fizetend támogatások teljes összegét a feljegyzett százalék tízszeresével kell csökkenteni; b) amennyiben a termeltetési szerz dés által nem szabályozott mennyiség nagyobb az a) pontban meghatározottnál, az adott gazdasági évre nem nyújtható támogatás; továbbá a vállalkozás számára a következ gazdasági évre sem nyújt ható támogatás. (5) Amennyiben az 5. cikk (3) bekezdésének második albe kezdésével ellentétben a 13 %-nál alacsonyabb keményít tarta lommal átvett szállítmányokból gyártható keményít : a) meghaladja a keményít gyártó vállalkozás alkvótájának 1 %- át, a többletmennyiségre nem nyújtható támogatás; továbbá az alkvótára vonatkozóan nyújtott támogatást a feljegyzett többletmennyiség százalékának tízszeresével kell csökken teni; Az ellen rzés minden egyes gyártási id szakban a keményít gyártó vállalkozásnak szállított burgonya legalább 10 %-ának teljes gyártási folyamatára terjed ki. b) meghaladja a keményít gyártó vállalkozás alkvótájának 11 %-át, a szóban forgó gazdasági évre nem nyújtható támo gatás; továbbá a keményít gyártó vállalkozás a következ gazdasági évre vonatkozóan sem jogosult támogatásra. (2) A tagállamok adott esetben minden egyes keményít gyártó vállalkozást értesítenek azokról a keményít mennyi ségekr l, amelyekkel túllépték alkvótájukat. (6) Az e cikk alapján végzett ellen rzések nem érintik az illetékes hatóságok által végzett egyéb ellen rzéseket.

6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 171/ cikk (1) Az 1234/2007/EK rendelet 84a. cikkének (4) bekezdé sében említett kiviteli m veletet akkor kell megtörténtnek tekin teni, ha: a) függetlenül attól, hogy melyik tagállamból exportálták a keményít t, a gyártás helye szerinti tagállam illetékes szerve kézhez vette a 13. cikk (2) bekezdésében említett igazolást; (3) Az említett igazolást a következ iratok bemutatásával kell szolgáltatni: a) a (2) bekezdésben említett tagállam illetékes szerve által az érintett keményít gyártó vállalkozás részére kiadott kiviteli engedély, amelyen a 388/2009/EK bizottsági rendelet ( 3 ) 3. cikkét l eltérve az I. mellékletben szerepl bejegyzések valamelyike szerepel; b) az exportáló tagállam annak a gazdasági évnek a végét követ január 1-je el tt átvette a vonatkozó kiviteli nyilat kozatot, amelyben a keményít t gyártották; b) a 376/2008/EK bizottsági rendelet ( 4 ) 31. és 32. cikkében említett, a biztosíték felszabadításához szükséges iratok; c) a szóban forgó keményít a b) pontban meghatározott január 1-jét l számított legfeljebb 60 nap elteltével elhagyta a Közösség vámterületét; c) a keményít gyártó vállalkozás nyilatkozata, amely igazolja, hogy gyártotta a keményít t. d) a terméket visszatérítés nélkül exportálták. A vis maior eseteit kivéve, amennyiben az els albekezdésben megállapított feltételtelek nem teljesülnek, az alkvótán felüli minden keményít mennyiséget a bels piacon értékesítettnek kell tekinteni. (2) Vis maior esetén annak a tagállamnak az illetékes szerve, amelynek területén a keményít t gyártották, az érintett fél által említett körülményeknek megfelel intézkedéseket hoz. Amennyiben a keményít t a gyártási helye szerintit l eltér tagállam területér l exportálják, a fenti intézkedéseket az adott tagállam illetékes hatóságai véleményének kézhezvételét köve t en kell meghozni. (3) E rendelet alkalmazásában a 800/1999/EK bizottsági rendelet ( 1 ) 36. cikkére nem lehet hivatkozni. (4) Amikor a keményít gyártó vállalkozás által gyártott feldolgozatlan keményít t kivitel céljából a gyártó üzemén kívül olyan silóban, raktárban vagy tartályban tárolják a gyártás helye szerinti tagállamban vagy bármely más tagállamban, ahol más vállalkozások vagy ugyanazon vállalkozás által gyártott más feldolgozatlan keményít t is tárolnak oly módon, hogy az így tárolt termékeket nem lehet fizikailag elkülöníteni egymástól, minden ilyen terméket hatósági felügyelet alá kell helyezni, amely a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kiviteli nyilatkozat elfogadásáig a vámszervek által biztosítottakkal egyenérték garanciákat nyújt, majd a nyilatkozat elfogadását követ en a szóban forgó termékeket vámfelügyelet alá kell helyezni. Az els albekezdésben említett körülmények között, amikor a készletb l történ kivételre a 12. cikk (1) bekezdésének b) pont jában említett kiviteli nyilatkozat elfogadását megel z en kerül sor, a raktározás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai szol gáltatnak igazolást. 13. cikk (1) Az 1342/2003/EK bizottsági rendelet ( 2 ) 12. cikkét l eltérve, a kiviteli engedélyekre vonatkozó vámbiztosíték 23 EUR/tonna. Amennyiben a készletb l történ kivételre a 12. cikk (1) bekez désének b) pontjában említett kiviteli nyilatkozat elfogadását követ en kerül sor, a 376/2008/EK rendelet 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti igazolást a raktározás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai szolgáltatják. (2) Az el állítás gazdasági évének végét követ naptári év április 1-je el tt igazolást kell benyújtani a keményít el állítása szerinti tagállam illetékes szervéhez arról, hogy a kérdéses kemé nyít gyártó vállalkozás eleget tett a 12. cikk (1) bekezdésének els albekezdésében megállapított feltételeknek. ( 1 ) HL L 102., , 11. o. ( 2 ) HL L 189., , 12. o. A második és a harmadik albekezdésben említett igazolás tanú sítja az adott terméknek vagy a megfelel helyettesít meny nyiségnek az els albekezdés szerinti készletb l történ kivéte lét. ( 3 ) HL L 118., , 72. o. ( 4 ) HL L 114., , 3. o.

7 L 171/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja cikk (1) Az érintett tagállam azokra a mennyiségekre, amelyeket a 12. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerint a bels piacon értékesítettnek tekintenek, a feldolgozatlan keményít vagy az ebb l származó bármilyen, a 388/2009/EK bizottsági rendelet I. mellékletében felsorolt vagy az 1043/2005/EK bizott sági rendelet ( 1 ) hatálya alá tartozó termék esetében átalányöss zeget vet ki, amelyet a feldolgozatlan keményít tonnája után számítanak ki, és amely megegyezik az KN-kód alá tartozó keményít egy tonnájára az abban a gazdasági évben alkalmazandó közös vámtarifával, amelyben a keményít t vagy származó termékeket gyártották, 10 %-kal megnövelve. (4) Amennyiben az (1) bekezdés els albekezdésének alkal mazását követ en egy vagy több egyesült keményít gyártó vállalkozás üzemében megsz nik a termelés, így komolyan veszélybe kerül a keményít gyártásra szánt burgonya folya matos termelése azon a területen, amely korábban e vállalkozást vagy e vállalkozásokat ellátta, a tagállam utasíthatja az egyesült vállalkozást, hogy adja át a tagállamnak az eredetileg annak a vállalkozásnak kiosztott alkvótát, amelynek üzemeiben azóta megsz nt a termelés. Az (1) bekezdés els albekezdésének megfelel en átadott bármely alkvótát a tagállam újra kioszthatja bármely olyan keményít gyártó vállalkozás részére, amely vállalja, hogy az érintett területen keményít t gyárt. (2) Az érintett tagállam a 12. cikk (1) bekezdésének b) pont jában meghatározott január 1-jét követ május 1-je el tt értesíti a keményít gyártó vállalkozásokat a fizetend teljes összegr l. Az érintett keményít gyártó vállalkozásnak az adott évben legkés bb május 20-ig kell kifizetnie a teljes összeget. 16. cikk Amennyiben a vállalkozás vagy az üzem bezárására, az egyesü lésre vagy a tulajdonjog-átruházásra július 1-je és a következ év március 31-e között kerül sor, a fenti id szakban folyó gazda sági évre vonatkozóan hatályba lépnek a 15. cikkben említett intézkedések. 15. cikk (1) A keményít gyártó vállalkozások egyesülése esetén a tagállam az egyesüléssel létrejött vállalkozásnak az egyesülést megel z en az érintett vállalkozások részére kiosztott alkvóták összegével megegyez alkvótát oszt ki. Amennyiben a vállalkozás vagy az üzem bezárására, az egyesü lésre vagy a tulajdonjog-átruházására április 1-je és ugyanazon év június 30-a között kerül sor, a 15. cikkben említett intézke dések a fenti id szakot követ gazdasági évre vonatkozóan lépnek hatályba. A keményít gyártó vállalkozás tulajdonjogának átruházása esetén a tagállam a kedvezményezett vállalkozás részére osztja ki az érintett vállalkozás alkvótáját. Egynél több kedvezménye zett vállalkozás esetén az alkvótát az egyes vállalkozások által lekötött keményít gyártás arányában kell kiosztani. A keményít gyártó üzem tulajdonjogának átruházása esetén a tagállam csökkenti az üzem tulajdonjogát átruházó vállalkozás alkvótáját, és a lekötött keményít gyártás arányában a levont mennyiséggel növeli a szóban forgó üzemet megvásárló kemé nyít gyártó vállalkozás vagy vállalkozások alkvótáját. (2) A keményít gyártó vállalkozásnak vagy a keményít gyártó vállalkozás egy vagy több üzemének az (1) bekezdésben említett l eltér körülmények közötti bezárása esetén a tagállam az ilyen megszüntetés által érintett alkvótákat kioszthatja másik keményít gyártó vállalkozás vagy vállalkozások részére. IV. FEJEZET ÉRTESÍTÉSEK 17. cikk A keményít gyártó vállalkozások az érintett tagállam által meghatározandó id pontig értesítik az illetékes hatóságokat a következ adatokról: a 73/2009/EK rendelet 77. cikkében foglalt támogatásban részesült, keményít gyártásra szánt burgonyamennyiségek, burgonyakeményít -mennyiségek, amelyek után kifizették az 1234/2007/EK rendelet 95a. cikkének (1) bekezdésében foglalt támogatást. (3) A keményít gyártó vállalkozáshoz tartozó üzem bérbea dása esetén a tagállam csökkenti az üzemet bérbe adó vállal kozás alkvótáját, és az alkvótából levont részt az üzemet kemé nyít gyártás céljából bérl vállalkozásnak osztja ki. Amennyiben a bérleti szerz dés az 1. cikk k) pontjában említett id szak el tt jár le, az alkvóta els albekezdés szerinti kiigazí tását a tagállam a bérleti szerz dés hatálybalépésének napjától visszamen leg érvényteleníti. ( 1 ) HL L 172., , 24. o. 18. cikk (1) A tagállamok minden egyes gazdasági évben legkés bb június 30-ig értesítik a Bizottságot a következ adatokról: a) az a keményít gyártásra szánt burgonyamennyiség, amely után a 73/2009/EK rendelet 77. cikke szerint támogatás jár, más tagállamban termesztett burgonya felhasználása esetén a származási tagállamok szerinti bontásban;

8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 171/13 b) azok a keményít mennyiségek, amelyek után kifizették az 1234/2007/EK rendelet 95a. cikkének (1) bekezdésében foglalt támogatást; c) az adott gazdasági évben azon keményít gyártó vállalkozá sokra vonatkozó mennyiségek és alkvóták, amelyekre az 1234/2007/EK rendelet 84a. cikkének (5) bekezdése vonat kozik, valamint a következ gazdasági évben rendelkezésre álló alkvóták; d) az 1234/2007/EK rendelet 84a. cikke (4) bekezdésének megfelel en visszatérítés nélkül exportálandó mennyiségek; e) az e rendelet 11. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett mennyiségek; f) az e rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett meny nyiségek. zott feltételek betartását igazoló iratokkal együtt benyújtják a Bizottsághoz a vonatkozó részletes adatokat. V. FEJEZET ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19. cikk A 2236/2003/EK rendelet hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a III. mellék letben foglalt megfelelési táblázattal összhangban. 20. cikk Ez a rendelet július 1-jén lép hatályba. (2) Amikor a 15. cikket kell alkalmazni, a tagállamok minden gazdasági évben legkés bb június 30-ig a meghatáro Ezt a rendeletet a 2009/2010-es, 2010/2011-es és 2011/2012- es gazdasági évre kell alkalmazni. Ez a rendelet teljes egészében kötelez és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, június 30-án. a Bizottság részér l Mariann FISCHER BOEL a Bizottság tagja

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Készült a 2011. február 9-ét megel z en megjelent pályázati

Részletesebben

1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1

1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1 1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 92/12/EGK IRÁNYELVE (1992. február 25.) a jövedékiadó-köteles

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEG IPAR ZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPAR ZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ (2008. adóév)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEG IPAR ZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPAR ZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ (2008. adóév) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEG IPAR ZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPAR ZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ (2008. adóév) Vonatkozó jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban Htv.)

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 40136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 161. szám II. Tör vé nyek 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* Az Országgyûlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.02.01-261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A törvény hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A törvény hatálya 1 / 30 2015.06.28. 16:25 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemr l 2015.02.01 2015.12.31 47 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemr l Az Országgy lés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön

Részletesebben

Társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2015.

Társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2015. Társasági adótörvény egyes rendelkezéseinek változásai 2015. Jelen cikk keretében a társasági adóról és az osztalék - adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] egyes rendelkezéseinek az Országgyűlés

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.11.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 311/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1178/2011/EU RENDELETE (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó m szaki követelményeknek

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Dorog Város Önkormányzatának 14/2003. (VII.01.) sz. rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeir l (Egységes szerkezetben a 9/2006.(III.13.),

Részletesebben

a) adóbevallásában, vagy

a) adóbevallásában, vagy 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ 161. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CXV. törvény Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl 40136 2009. évi CXVI. tör vény

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE 2009.11.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/51 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak

Részletesebben

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2008/118/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 47. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Bori Tamás A szántóföldi növények piacszabályozása az Európai Unióban.

EURÓPAI FÜZETEK 47. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Bori Tamás A szántóföldi növények piacszabályozása az Európai Unióban. EURÓPAI FÜZETEK 47. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Bori Tamás A szántóföldi növények piacszabályozása az Európai Unióban Mezôgazdaság A Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009.

Részletesebben

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek 169. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 278/2008. (XI. 28.) Korm. r. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ - EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (SAPS),

TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ - EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (SAPS), TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ - EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (SAPS), - NÖVÉNYI TERMELÉSHEZ KÖTÖTT NEMZETI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK, VALAMINT - EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉRŐL

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekr l

HIRDETMÉNY. az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekr l HIRDETMÉNY az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekr l (a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerz dési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi) Kivonat a hitelintézetekr l

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2001. március 20-i 2001/275/EK HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 2001. március 20-i 2001/275/EK HATÁROZATA A BIZOTTSÁG 2001. március 20-i 2001/275/EK HATÁROZATA a 2000/596/EK tanácsi határozatnak az Európai Menekültügyi Alappal közösen finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatos kiadások elfogadására és a végrehajtási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE A IZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

A nyers dohány piaci rendtartása az Európai Unióban

A nyers dohány piaci rendtartása az Európai Unióban A nyers dohány piaci rendtartása az Európai Unióban Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

Autós kiegészít élet és utasbiztosítás

Autós kiegészít élet és utasbiztosítás Autós kiegészít élet és utasbiztosítás Terméktájékoztató és szerz dési feltételek 1/24 Terméktájékoztató az Autós kiegészít élet és utasbiztosításról Tisztelt leend Partnerünk! Engedje meg, hogy néhány

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 2. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Tárnoki Péter Az európai egységes piac általános forgalmi adó szabályai.

EURÓPAI FÜZETEK 2. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Tárnoki Péter Az európai egységes piac általános forgalmi adó szabályai. EURÓPAI FÜZETEK 2. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Tárnoki Péter Az európai egységes piac általános forgalmi adó szabályai Adózás A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben