BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS"

Átírás

1 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS A jelen vállalkozási szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám: Adószám: Csoportazonosító szám: mint megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), másrészrıl a Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Csoportazonosító szám: Bankszámlaszám: mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és idıpontban az alábbiak szerint. 1. A SZERZİDÉS TÁRGYA 1.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés tárgyát a Megrendelı által a 15/VB- 50/13. tenderszámon bonyolított versenyeztetési eljárás ajánlati felhívásában és Szakmai leírásában meghatározott munkák, azaz az M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása képezi A Vállalkozás az M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú európai uniós pályázat elnyerése érdekében a következı idırend szerint sorba állított tevékenységeket foglalja magában: 1. A Közlekedés Operatív Program Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú KÖZOP jelő konstrukció keretében benyújtandó pályázati dokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, forma nyomtatványok és mellékleteik) elkészítése, valamint 1083/2006/EK rendelet cikke szerinti európai uniós nagyprojekt támogatási kérelmének elkészítése, esetleges hiánypótlása és benyújtása magyar nyelven (a továbbiakban: Dokumentáció Munkarész) /2006/EK rendelet cikke szerinti európai uniós nagyprojekt támogatási kérelem és szükséges mellékletei elıkészítése az Európai Bizottsághoz történı benyújtáshoz (angol nyelven) és benyújtása az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Kérelem Munkarész) 1

2 3. A szükséges egyeztetések lefolytatása a közremőködı hatóságokkal, a Jasperssel és az Európai Bizottsággal (DG Regió) az Európai Bizottság támogatási kérelemrıl történı döntéshozataláig (a továbbiakban: Egyeztetés Munkarész) 1.3. A Dokumentáció Munkarész és a Kérelem Munkarész teljesítése során a Vállalkozó gondoskodik az angol nyelven elkészült pályázati anyagok angol nyelvi lektorálásáról, amirıl a lektorálást elvégzı nyilatkozik A Vállalkozó tevékenységét a Közlekedés Operatív Programra vonatkozó hatályos jogszabályokkal, utasításokkal és szabályzatokkal összhangban végzi. 2. VÁLLALKOZÓI DÍJ 2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelı a Vállalkozás ellenértékeként - Ft + ÁFA, azaz forint plusz általános forgalmi adó összegő vállalkozói díjat (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) fizet meg a Vállalkozó számlán szereplı bankszámlájára A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó mindennemő költségét és kiadását, és a Vállalkozó a jelen Szerzıdés hatálya alatt a Vállalkozói Díj mértékét semmilyen körülmények között nem növelheti Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata saját és alvállalkozói árkalkulációjából származik, és semmilyen háttér-megállapodásnak nem tárgya. 3. A VÁLLALKOZÓI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA 3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Vállalkozói Díjra vonatkozóan 4 db szabályszerően kiállított számla (a továbbiakban: Vállalkozói Számla) kibocsátására jogosult a jelen Szerzıdés szerint teljesített Vállalkozás alapján, a következı ütemezésben: 1. Dokumentáció Munkarész, a Vállalkozói Számla értéke a Vállalkozói Díj 50 %-a 2. Támogatási szerzıdés aláírása, a Vállalkozói Számla értéke a Vállalkozói Díj 25 %-a 2. Kérelem Munkarész, a Vállalkozói Számla értéke a Vállalkozói Díj 15 %-a 3. Egyeztetés Munkarész, a Vállalkozói Számla értéke a Vállalkozói Díj 10 %-a 3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó Számla kibocsátására a Vállalkozásnak a Megrendelı által szerzıdésszerően igazolt, maradéktalan, szabályszerő teljesítése után jogosult, azzal, hogy a Dokumentáció Munkarész sikeres teljesítése és annak jelen Szerzıdés 4. fejezete szerinti, Megrendelı általi igazolása esetén a Vállalkozó a Vállalkozói Díj 50 %-áról jogosult számlát kiállítani, a Vállalkozói Díj 25 %-áról pedig a támogatási szerzıdés aláírását követıen. 2

3 3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozói Számla a Megrendelı beszerzési megrendelési számának (a továbbiakban: BMR szám), valamint jelen Szerzıdés számának és a Megrendelı adószámának feltüntetésével az alábbi címre küldendı (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó): BKV Zrt. Pénzügyi Fıosztály Folyószámla Osztálya 1980 Budapest, Akácfa u. 15. A BMR szám, valamint a Szerzıdés számának feltüntetése hiányában a Megrendelı jogosult a Vállalkozói Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebbıl eredı késedelem esetére a Megrendelıt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozói Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési igazolás A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelı a Vállalkozói Számla kézhezvételétıl számított 60 (hatvan) napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Szerzıdés a Vállalkozói Díjat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelı bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegbıl levonásra kerüljön a jelen Szerzıdésben meghatározott, esetlegesen felmerülı kötbér illetve többletköltség összege Megrendelı kijelenti, hogy elıleget nem fizet A teljesítés helye: 4. A TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS A Vállalkozást a Vállalkozó telephelyén vagy székhelyén végzi, elsısorban távközlési úton, szükség esetén személyesen egyeztet a Megrendelıvel A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozás teljesítésének igazolása külön-külön teljesítési igazolás (a továbbiakban Teljesítési Igazolás) kiállításával történik, amelyen a Felek az elvégzett munkák átadás-átvételét, olvasható aláírásukkal igazolják, és az aláírás alatt nevüket olvasható, nyomtatott betőkkel is feltüntetik. Ha a mennyiségi és minıségi átvétel nem tár fel problémát, a teljesítés igazolása a Teljesítési Igazolás Megrendelı általi aláírásával és dátummal való ellátásával történik A Szerzıdés 3.1. pontjával egybehangzóan a Dokumentáció Munkarészre vonatkozón egy Teljesítési Igazolás kerül kiállításra, attól függetlenül, hogy a Vállalkozó két számlát állít ki A Felek megállapodnak abban, hogy a Teljesítési Igazolás aláírására jogosult személy a Megrendelı részérıl (elérhetıségei: vezetékes telefon ; fax: ; mobil telefon : cím: ); a Vállalkozó részérıl pedig (elérhetıségei: vezetékes telefon ; fax: ; mobil telefon : cím: ). 3

4 4.5. A Felek megállapodnak abban, hogy minıségi eltérés esetén a Megrendelı a Vállalkozás teljesítésének (rész)eredményét nem köteles átvenni. A Vállalkozó ilyen esetben a jelen Szerzıdésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a továbbiakban is köteles szabályszerően teljesíteni. 5. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ 5.1. A Felek megállapodnak, hogy a Dokumentáció Munkarész teljesítési határideje a jelen Szerzıdés mindkét Fél által aláírásától számított 30 nap A Dokumentáció Munkarész sikeres teljesítésére vonatkozó Teljesítési Igazolás kiadását követı, tervezetten 25 napon belül kell a Kérelem Munkarészt elvégezni. Amennyiben ezen 25 napos határidı a közremőködı hatóságokkal és a Jasperssel történı egyeztetések miatt elıreláthatóan nem tartható és a Vállalkozót mulasztás nem terheli, úgy a Vállalkozó és a Megrendelı egyeztetnek a határidı meghosszabbításáról a Kérelem Munkarész elvégzésére Az Egyeztetés Munkarészhez tartozó feladatokat olyan idıben kell teljesíteni, ahogyan az az ilyen típusú uniós támogatási kérelmek esetében az ilyen szakértelemmel rendelkezı szakemberektıl általában elvárható. 6. A SZERZİDÉS IDİTARTAMA, MEGSZŐNÉSE/MEGSZÜNTETÉSE 6.1. Felek a jelen Szerzıdést a Szerzıdés mindkét fél általi aláírásának napjától az M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú projektre vonatkozó Európai Bizottsági döntés napjáig terjedı, határozott idıtartamra kötik A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdést a másik Fél súlyos szerzıdésszegése esetén írásban azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerzıdésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél - Megrendelı oldaláról különösen a jelen szerzıdés 6.3 pontjában meghatározott esetek - a jelen Szerzıdésbıl fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttmőködést kizárja A Megrendelı, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerzıdésszegés esetében ıt megilletı egyéb igényekre, a Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerzıdést a Vállalkozó kártérítése nélkül különösen: Hibás teljesítés esetén, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelı felszólítására a jelen Szerzıdés 8. pontjában megjelölt határidın, illetve a Megrendelı által meghosszabbított határidın belül a hibát nem javítja ki, vagy a hibát nem lehet kijavítani, Ha a Vállalkozó késedelembe esik és a Megrendelı által írásban adott (vagy elfogadott) póthatáridı eredménytelenül járt le, Ha a Vállalkozó a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte, Ha a Vállalkozó a Megrendelı erre vonatkozó elızetes, a következményekre történı írásbeli figyelmeztetése ellenére nem teljesíti bármely más, szerzıdéses kötelezettségét, Ha a Vállalkozóval szemben csıdeljárást indítanak, vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll. 4

5 6.4. Fentieken túl a Szerzıdés megszőnésére irányadó a Polgári törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) ában foglalt általános elállási jog is A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén a Felek a jelen Szerzıdés megszőnésével kapcsolatban is kötelesek együttmőködni. Erre tekintettel a jelen Szerzıdés megszőnésétıl számított 1 (egy) héten belül a Vállalkozó köteles a Megrendelı részére átadni minden, a jelen Szerzıdés teljesítéséhez a Megrendelı vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb. 7. A KÖTBÉR 7.1. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból késedelmesen, nem vagy nem szerzıdésszerően teljesít, a Megrendelıt jogfenntartással az ebbıl eredı, kötbéren felüli kártérítési igényére jelen fejezet pontjaiban meghatározott mértékő kötbér illeti meg A késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér számításának alapja az adott Munkarész jelen Szerzıdés 3.1. pontjában meghatározott nettó értéke. A meghiúsulási kötbér alapja a nem teljesített munkarészek a Szerzıdés 3.1. pontja szerinti összértéke Késedelmes nem a jelen Szerzıdésben meghatározott határidıre történı - teljesítés esetén a Vállalkozó a Szerzıdés 7.2. pontjában meghatározott késedelmi kötbéralap értékére vetített napi 0,5 %, de maximum összesen 15 % mértékő késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelınek A Vállalkozó a Szerzıdés 7.2. pontjában meghatározott meghiúsulási kötbéralap 15 %-ával megegyezı mértékő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem teljesít A Vállalkozó a Szerzıdés 7.2. pontjában meghatározott hibás teljesítési kötbéralap 15 %-ával megegyezı mértékő hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem a jelen Szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, azaz nem szerzıdésszerően teljesít Megrendelı kötbérigényét érvényesítheti (a kötbér esedékessé válása) különösen: Vállalkozó késedelme esetében, amennyiben a Megrendelı írásban póthatáridıt ad, annak eredménytelen elteltével, póthatáridı hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege késedelmes teljesítés esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte. Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Vállalkozó neki felróható módon nem teljesít és Megrendelı írásbeli felszólítására sem áll szándékában teljesíteni. Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Megrendelı bizonyítható érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással. Vállalkozó hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelı írásban póthatáridıt ad a hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridı hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással A kötbér esedékessé válásával a Megrendelı a Vállalkozónak jelen Szerzıdésbıl eredıen járó Vállalkozói Díj összegét a kötbér összegével csökkentheti. 5

6 7.8. A teljesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítés esetén, amennyiben a Megrendelınek a Vállalkozóhoz címzett felszólítása eredménytelen marad, a Megrendelı jogosult ellátása biztosítása érdekében más vállalkozót igénybe venni. Amennyiben a Megrendelınek emiatt költsége vagy kára származik, úgy azt a Vállalkozó köteles megtéríteni, illetve az árban jelentkezı többletköltség is a mulasztásért felelıs Vállalkozót terheli. 8. A SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA 8.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Szerzıdés alapján létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és idıbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül a jövıben sem lesz olyan szerzıi vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelıt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus adathordozóra történı másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzıi jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó kártérítési felelısséget vállal, egyben idıbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül hozzájárul a mőveknek a Megrendelı általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a Vállalkozói Díj magában foglalja A Megrendelı a rendelkezés jogát kiköti, Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belsı tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendelı szabadon rendelkezik. 9. A VITÁK RENDEZÉSE 9.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés alapján felmerülı vitákat elsıdlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el. 10. AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintı minden olyan információt beleértve a másik fél know-how-jába tartozó információkat is, amelyet a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelıen minden Titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél elızetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetıvé sem a jelen Szerzıdés hatályának fennállása alatt, sem azt követıen. 6

7 10.3. A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerzıdés hatálya alatt, mind azt követıen A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított határozatlan ideig terheli a titoktartási kötelezettség. 11. AZ ÉRTESÍTÉSEK A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek mindenkori székhelyének / és a Vállalkozó levelezési címére ( ) kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követı 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta A Felek rögzítik, hogy a kölcsönös együttmőködésükkel összefüggı bármely lényeges információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve ben), visszaigazolható módon (postai úton történı kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevı személy olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni Kapcsolattartók: A Megrendelı részérıl a jelen Szerzıdés vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet: Schifner Marianna mb. fıosztályvezetı Telefon: Telefax: A Megrendelı részérıl szakmai kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy: Telefon:.. Telefax: A Megrendelı részérıl mőszaki kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy: Telefon:.. Telefax: A Vállalkozó részérıl kapcsolattartásra kijelölt személy: Telefon: Telefax: 7

8 12. A VEGYES RENDELKEZÉSEK A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Vállalkozás teljesítéséhez biztosítja a szükséges munkaeszközöket és megfelelıen képzett szakembereket. A munkaeszközökben esett kár viselésére a Vállalkozó köteles A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerzıdés teljesítése során a jelen Szerzıdés tárgyát képezı szakfeladat ellátására specializálódott jogalanytól elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni a) A Szerzıdés teljesítése során Vállalkozó Alvállalkozót nem vesz igénybe. Vállalkozó a Szerzıdés hatálya alatt Alvállalkozó(k) igénybevételére kizárólag a Megrendelı kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. VAGY A Szerzıdés teljesítése során Vállalkozó az ajánlatában megjelölt, alábbi Alvállalkozókat veszi igénybe: 1.) Alvállalkozó neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma: 2.) Alvállalkozó neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma: Vállalkozó a megjelölt Alvállalkozókon kívül/helyett más Alvállalkozó(k) igénybevételére kizárólag a Megrendelı kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén jogosult A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Vállalkozó köteles tevékenységét az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági és higiéniai elıírások betartása mellett végezni. Szükség esetén a Vállalkozó biztosítja saját munkatársai és esetleges alvállalkozói megfelelı oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Megrendelı által rendelkezésre bocsátott elıírások alapján. Ezen elıírások be nem tartásából eredı mindennemő költség (beleértve az esetleges bírságokat) a Vállalkozót terheli. Vállalkozó kijelenti és szavatol érte, hogy a jelen Szerzıdéssel összefüggésben foglalkoztatott munkavállalói, megbízottai és alvállalkozói rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, az esetleges jogszabályban megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal, valamint jogszerő munkaszerzıdéssel létrehozott munkaviszonnyal, és a mindenkori munka- és adójogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és betartásra kerülnek A jelen Szerzıdést kizárólag írásban, közös megegyezéssel lehet módosítani A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés a Megrendelı által bonyolított 15/VB- 50/13 sz. eljárás ajánlati felhívása, valamint a Vállalkozó..... napján kelt ajánlata alapján készült. A Felek megállapodnak abban, hogy a fenti dokumentumok és a Szerzıdés szövege közötti ellentmondás esetén a Szerzıdés szövegében foglaltakat, majd az Szakmai leírásban, majd ezt követıen a végleges ajánlatban foglaltakat tekintik irányadónak. 8

9 12.8. Felek rögzítik, hogy az alábbiak a jelen Szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi: 1. számú melléklet Szakmai leírás Vállalkozó a jelen Szerzıdés alapján a Megrendelıvel szemben fennálló követeléseit kizárólag a Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult harmadik személyre engedményezni. 13. ZÁRADÉK Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Megrendelınél a fıvárosi közösségi közlekedési intézményrendszer, valamint az autóbusz-ágazat átalakítását célzó új szervezeti struktúra kialakítása van folyamatban, melyhez minden támogatást, segítséget és nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelı egyoldalú jognyilatkozatával a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaságot, illetve az esetlegesen létrehozandó, a Megrendelı tömegközlekedés-üzemeltetı, illetve az autóbusszal végzett közforgalmú személyszállítási feladatát átvevı gazdasági társaságot a jelen Keretszerzıdésben saját helyébe léptesse. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzıdést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezıt, cégszerően, szabályszerően, az aláírásra jogosult képviselıik útján 4 db magyar nyelvő eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Budapest, napja. Budapest, napja Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Megrendelı Vállalkozó 9

10 1. számú melléklet SZAKMAI LEÍRÁS Az eljárás tárgya: M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása tárgyú eljárás Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/ ) Elızmények Az 1970 óta több ütemben üzembe helyezett kelet-nyugati (a továbbiakban: M2) metróvonal felújítása a 90-es évek végére halaszthatatlanná vált. A jármővek mőszaki állapotát tekintve, illetve a vonal ban megkezdıdı felújítása során egyértelmővé vált, hogy a jármőállomány rekonstrukciója elengedhetetlen, a megújuló biztosítóberendezés, az áramellátás, valamint a pálya-jármő kapcsolatrendszere ezt mőszakilag indokolttá teszik. Fontos szempont volt az is, hogy a jármővek az utazóközönség számára újszerő, nagyobb utaskényelmet, magasabb szolgáltatási színvonalat biztosítsanak. Az átfogó rekonstrukció elsı évében született meg a döntés az új jármővek beszerzésére, amelyre a megvalósuló 4-es metróvonal jármőigényére csatlakozva került sor. A 2005-ben megkezdıdött metrókocsi-beszerzés célja tehát az M2 metróvonal élettartamukat meghaladó orosz jármőveinek 22 darab ötkocsis, egyterő szerelvényre történı cseréje volt. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a BKV Zrt május 30-án kötött szerzıdést a nyertes Budapest Metropolis Consortiummal az M2 vonalra szállítandó 22 metrójármő szerelvényre, karbantartó eszközökre, tartalék alkatrészekre és a kapcsolódó szolgáltatásokra (valamint a 4-es metró 15 szerelvényére). A jármővek szállítása 2013 I. félévében befejezıdik. A projekt eredménye Budapest ma már 43 éve mőködı, egyik legnagyobb szállítóképességő és eszközértékő városi gyorsvasútjának (metrójának) fejlesztése, amely a kedvezıbb környezeti hatással jellemezhetı közlekedési mód elıtérbe helyezését, a közösségi közlekedés fejlesztését, hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának emelését célozza. Fentiekre tekintettel 2012 szeptemberében a kormány 1343/2012. (IX. 7.) határozatával megteremtette az alapját az M2 vonalra érkezı metrók szállítási szerzıdésének KÖZOP finanszírozásba emelésének. 10

11 2.) Elkészítendı munkarészek A pályázati dokumentáció részét a következı dokumentumok és mellékleteik képzik: a.) A Közlekedés Operatív Program Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú KÖZOP jelő konstrukció keretében benyújtandó pályázati dokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, környezeti elızetes vizsgálati dokumentáció valamint kapcsolódó forma nyomtatványok és mellékleteik) elkészítése magyar nyelven, illetve EU-s nagyprojekt Támogatási Kérelem elkészítése (1083/2006/EK rendelet cikke szerint) magyar nyelven; b.) EU-s nagyprojekt Támogatási Kérelem elkészítése (1083/2006/EK rendelet cikke szerint) angol nyelven; c.) a szükséges egyezetések lefolytatása a közremőködı hatóságokkal, a JASPERS-vel és az Európai Bizottsággal (DG REGIO). A fenti dokumentumok elkészítése közben a pályázat sikerességének érdekében folyamatos konzultációt kell folytatni a Megbízóval és a pályázat elbírálásában résztvevı érintettekkel KIKSZ, NFÜ, stb ) Valamennyi beadandó dokumentumot a NFÜ honlapján található hatályos útmutatók, szabályzatok,valamint uniós és hazai jogszabályok alapján kell elkészíteni. Az angol nyelven beadandó munkarészeket nyelvi lektorral át kell nézetni, melyrıl a teljesítéskor nyilatkozatot szükséges benyújtani. a.) Pályázati dokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, környezeti elızetes vizsgálati dokumentáció valamint kapcsolódó forma nyomtatványok és mellékleteik) A dokumentum leszállításakor érvényes formátumú és tartalmú megvalósíthatósági tanulmány, vagy a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentum elkészítése szükséges. A tanulmány felépítésében feleljen meg az NFÜ honlapján található Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a idıszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz címő dokumentumnak. Szükséges továbbá a megvalósíthatósági tanulmány részeként a jármőprojekt támogatóságát alátámasztó költség haszon elemzés elvégzése. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésekor a következı dokumentumokat kell figyelembe venni: 11

12 - Nemzeti Közlekedési Stratégia - Budapesti Városfejlesztési Koncepció - Budapest Közlekedési Rendszerfejlesztési Terve - Európai Uniós irányelvek b.) EU-s nagyprojekt Támogatási Kérelem (1083/2006/EK rendelet cikke szerint) A dokumentum leszállításakor érvényes jogszabályi környezetnek megfelelı formában és tartalommal kiemelt projekt adatlap és mellékleteinek (PAD, költségtábla, indikátorok, stb ) elkészítése szükséges. A dokumentum és a szükséges mellékeltek leszállítása az érvényes jogszabályi környezetnek megfelelı formában (megfelelı szakmai színvonalon) angol és magyar nyelveken szükséges. 3.) Ütemezés A feladatok és dokumentumok elkészítésének tervezett ütemezése a következı: Feladat Projektelem Határidı 1. A Közlekedés Operatív Program Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú KÖZOP jelő konstrukció keretében benyújtandó pályázati dokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, forma nyomtatványok és mellékleteik) elkészítése, valamint 1083/2006/EK rendelet cikke szerinti európai uniós nagyprojekt támogatási kérelmének elkészítése és benyújtása magyar nyelven 2. A támogatási szerzıdés aláírása /2006/EK rendelet cikke szerinti európai uniós nagyprojekt támogatási kérelem és szükséges mellékletei elıkészítése az Európai Bizottsághoz történı benyújtáshoz (angol nyelven) és benyújtása az Európai Bizottsághoz 30 nap 50 % Nemzeti döntéshozatali folyamat függvénye 25 % 25 nap 15% Feladat mértéke 4. A szükséges egyeztetések lefolytatása a közremőködı hatóságokkal, a Jasperssel és az Európai Bizottsággal (DG Regió) az Európai Bizottság támogatási kérelemrıl történı döntéshozataláig Brüsszeli döntéshozatali folyamat függvénye 10% 12

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS A jelen fuvarozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE 13. számú melléklet BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Berényi Lajos elnök), mint megrendelı (a továbbiakban:

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/8941-64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SZERZİDÉSI FELTÉTELEK II. kötet SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉS SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT Projekt címe: A KEOP 1.2.0/B/10-2010-0041 azonosítószámú Hajdúszovát község szennyvízelvezetés és tisztítás projekt keretében Hajdúszovát

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen,

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés tervezet

Támogatási Szerzıdés tervezet Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. BANKSZÁMLAHITEL-SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl a másrészrıl a RAIFFEISEN BANK Zrt. 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 1054 Budapest, Akadémia u. 6., Cg.: 01-10-04104 számlaszáma: MNB 19017004-00201201.

Részletesebben

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése, és a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Tengelic Község Önkormányzata Postai cím: Rákóczi u. 11. Város/Község: Tengelic Postai irányítószám:

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben