MAGYAR ENERGIA HIVATAL - HUNGARIAN ENERGY OFFICE SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR DICTIONARY OF HEO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ENERGIA HIVATAL - HUNGARIAN ENERGY OFFICE SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR DICTIONARY OF HEO"

Átírás

1 MAGYAR ENERGIA HIVATAL - HUNGARIAN ENERGY OFFICE SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR DICTIONARY OF HEO magyar angol évi XLVIII. törvény a villamos energia = Act XLVIII of 1994 on the Generation, termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról Transmission and Supply of Electricity A abbahagyás = abandonment adatszolgáltatás = data supply adatvédelmi biztos = Data Protection Commissioner alaperőmű = base load power plant, basic power plant, basic power station alaphálózat = grid system, basic network alaphálózati eszközök = basic network assets alapító okirat = constating document alapkamat = base rate alkalmazás = application anyagi helyzet = financial position Atomenergia Ügynökség = Atomic Energy Agency atomerőmű = nuclear power plant, nuclear power station Á ÁFA (általános forgalmi adó) = VAT (value-added tax) Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. = Hungarian State Privatisation and Holding Company Limited állami szabályozás = state regulation államigazgatási határozat = state administrative resolution államigazgatási szerv = administrative agency általános közüzemi szerződés = general public utility contract ár = price Ár- és gazdasági elemző osztály = Pricing Department áralkalmazás = price application (áram)szolgáltató = supplier áramszolgáltató = electricity supplier company áramszolgáltató társaság = supply company árelőkészítés = price preparation árelőkészítés, -számítás = price calculation árképző elemek = price elements ármegállapítási rendelet = pricing decree árszabályozás = price regulation átadási teljesítmény = output capacity átalakítóberendezés = transformer átalakulás, átalakítás = reorganisation átalány-kártérítési számla = invoice for liquidated damages átfolyó jellegű olaj- és gázár-változás = flow through price change of oil and gas áthárított tételek = pass-through items átlag üzembiztos teljesítőképesség = average dependable capacity átlagos kimaradási idő = average interruption time áttekinthető tevékenység = transparent activity átvételi ár = acceptance price B Bakonyi Erőmű Rt. = Bakony Power Plant Co. Ltd. bányabezárás = closure of a mine Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti = Strike Committee of the Coal Branch 16. oldal

2 Szövetségének Sztrájkbizottsága of the Trade Union Federation (Szénbányászati tagozat) of Mine Industry Workers bányakapacitás-lekötési díj = mine capacity charge bányászat = mining becsült üzembiztos teljesítőképesség = estimated dependable capacity beépített teljesítmény = installed capacity beépített teljesítőképesség = installed capacity beépített villamosenergia-termelő egység = installed generating unit befektetett eszközök nyilvántartása = invested assets register befektető, beruházó = investor bejelentett rendelkezésre álló teljesítőképesség = declared available capacity bejelentett teljesítőképesség = declared capacity belföldi (hazai) értékesítés = domestic sales belföldi (hazai) felhasználás = domestic consumption belföldi energiafelhasználás = domestic energy consumption belföldi, hazai, lakossági (fogyasztás) = domestic belső ellenőr = internal controller bemutat = present beszámoló, tájékoztató = report bevezetés, végrehajtás = implementation biztonsági övezet = safety zone bírság = penalty Borsodi Energetikai Kft. = Borsod Energetics Inc. bővítés = expansion Budapesti Elektromos Művek Rt. ELMŰ Rt. = Budapest Electricity Works Co. Ltd. Budapesti Erőmű Rt. = Budapest Power Plant Co. Ltd. C cégbíróság = court of registry CS csatlakozási (átadás-átvételi) pont = connection point csatlakozási bizottság = interconnection committee csatlakozási pont = interconnection point csatlakozó-berendezések = interconnection facilities Csepeli Erőmű Rt. = Csepel Power Plant Co. Ltd. csőd = bankruptcy csúcsfélóra = peak half-hour csúcsigény = peak demand csúcsterhelés = maximum, peak load peak load csúcsüzemű erőmű = power plant for peak-load operation D Debreceni Erőmű Rt. = Debrecen Power Plant Co. Ltd. demonstrációs időszak = demonstration period DÉDÁSZ Rt. = South-West Hung. Electr. Supply Co. Ltd. Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. = South-West Hung. Electr. Supply Co. Ltd. Dél-dunántúli Gázszolg. Rt. DDGÁZ Rt. = South Transdanubian Gas Supply Co. Ltd. Dél-magyarországi Áramszolgáltató Rt. = Southern Hung. Electricity Supply Co.Ltd. Délalföldi Gázszolgáltató Rt. DÉGÁZ Rt. = South Hungarian Gas Supply Co. Ltd. DÉMÁSZ Rt. = Southern Hung. Electricity Supply Co. Ltd. döntés = decision döntéshozatal = decision-making Dunamenti Erőmű Rt. = Dunamenti Power Plant Co. Ltd. 17. oldal

3 E Magyar Energia Hivatal - Hungarian Energy Office (EÉT) Energetikai Érdekképviseleti Tanács = EIRB: Energy Interest Representing Board egyedi közüzemi szerződés = special public utility contract egyenértékű súlyozott kényszerkiesési energia = equivalent weighted forced outage energy egyesülés = fusion együttműködési bizottság = cooperation committee együttműködési villamosenergia-rendszer = cooperating electricity system EHP (Energiatakarékossági Hitel Program) = ECCP elektronikus és írott sajtó = electronic and printed media eljárási díj = administrative fee ellenőrzés, felügyelet = supervision ellenőrző fogyasztásmérő = back-up meter ellenőrző mérőrendszer = back-up metering system elnök-helyettes, főigazgató helyettes = vice-president elosztás = distribution elosztóeszközök = distribution assets elosztóhálózat = distribution network előírt díj = prescribed fee előlegszámla = interim invoice előmunkálat = preparatory work előny = benefit előzetes engedély = preliminary license előzetes felmondási nyilatkozat = preliminary termination notice előzetes létesítési engedély = preliminary establishment license eltöröl, megszüntet = abolish energetika = energetics Energetikai Érdekképviseleti Tanács = Consumer`s Council Energetikai Érdekképviseleti Tanács (EÉT) = Energy Interest Representing Board(EIRB) energetikai társaság = energy company energia = energy Energia Alapítvány = Energy Fund energia árbevétel = energy revenue Energia Információs Rendszer = Energy Information System Energia Szabályzó Szervezet = Energy Regulatory Organisation energia vételára = energy purchase price energia-átalakító létesítmény = energy transformation installation energiadíj = energy fee energiaellátás folyamatossága = continuity of energy supply energiaelosztás = energy distribution energiafelhasználás = energy consumption Energiafogyasztók Lapja = Journal of Energy Consumers energiaforrás, energiahordozó = energy source Energiagazdasági Osztály = Department of Energy Conservation Energiagazdálkodási Főosztály = Department of Energy Planning energiahatékonyság = energy efficiency energiahordozó-készlet legkisebb mértéke = minimum fuel stock energiainformáció = energy information Energiainformációs Osztály = Energy Information Department energiaipari társaság, erőmű társaság = power company energiapolitika = energy policy energiapolitikai irányelvek = directives on energy policy energiaszállítás = energy transmission energiaszektor = energy sector energiaszolgáltatás = energy supply energiaszolgáltatás színvonalának emelése = enhancement of energy supply standards Energiaszolgáltatási Főosztály = Department of Energy Supply, Energy Supply Department energiatakarékosság = energy conservation 18. oldal

4 Energiatakarékossági Hitel Alap = Energy Conservation Credit Fund Energiatakarékossági Hitel Program (EHP) = Energy Conservation Credit Program Energiatakarékossági Osztály = Energy Conservation Department energiatermelés = energy generation engedély = license engedély érvényességének lejárta = expiration of the license term engedély-hosszabítás = extension of license engedély-módosítás = amendment of license engedélyek módosítása = amending the licenses engedélyes = license holder engedélyes fizetőképessége (likviditása) = liquidity of license holder engedélyes gazdasági társaság = license holder`s business organisation engedélyes pénzügyi alkalmassága = financial eligibility of license holder engedélyes társaságok = license holder companies engedélyesek szétválása = separation of license holder engedélyezés = licensing engedélyezési eljárások átláthatósága = transparency in licensing procedures engedélyt kérelmezni = apply for license engedélyt kiad = issue license ENSZ Európai Bizottság = European Commission of UNO erkölcsi norma = ethical standards erőmű = power plant, power station erőmű csúcsterhelése = peak load of power plant erőmű létesítés = power plant establishment erőműlétesítési terv = power station establishment plan erőművi beruházás = power plant investment erőművi energiahordozó-készletezés = power plant energy carrier inventory erőművi teljesítmény = power station capacity erőművi vagyon jelzálog terhelése = mortgage on power plant assets eszközök = assets EU-jogharmonizáció = EU law-harmonisation É ÉDÁSZ Rt. = Northern Hung. Electricity Supply Co. Ltd. építési szerződés = construction contract építési vállalkozó = construction contractor épület hőszigetelés = thermal insulation of buildings érintésvédelem = protection against electric shock értékelési időszak = evaluation period értéktőzsde = Stock Exchange Észak-dunántúli Áramszolg. Rt. ÉDÁSZ Rt. = North-West Hung. Electr. Supply Co. Ltd. Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. = Northern Hung. Electricity Supply Co. Ltd. Észak-dunántúli Gázszolgáltató Rt. ÉGÁZ Rt. = North Transdanubian Gas Supply Co. Ltd. éves garantált többletátvétel = additional guaranteed dispatch éves információkérés = yearly request éves kereskedelmi szerződés = annual agreement éves teljesítőképesség-teszt = annual capaciy test éves terv = yearly plan F fajlagos időtartam = specific duration fajlagos kiesés = specific outage falugáz = village gas fedezet = insurance feladat = task feladat, kötelezettség = responsibility felelősség biztosítás = liability insurance 19. oldal

5 fellebbezés, bírósági kereset = lawsuit felszámolás = liquidation felújítás = renewal felújítási vállalkozás = retrofit project fenntartás = preservation feszültségszint = voltage level félreértelmezés = misinterpretation fizikai javak = tangible assets fogyasztás, vételezés = consumption fogyasztási hely = place of consumption fogyasztási terület = consumption area fogyasztásmérés = metering fogyasztásmérő berendezés = consumption meter fogyasztó = consumer fogyasztó, végfelhasználó = end-user fogyasztó-szolgáltatói viszony = relationship between consumers & suppliers fogyasztóbarát = consumer-friendly fogyasztói átlagár = average end-user price fogyasztói berendezés = consumers' apparatus fogyasztói elégedettség vizsgálat = consumer satisfaction survey fogyasztói érdekképviselet = representing the consumer interest fogyasztói igény előrejelzése = forecast of consumer demand fogyasztói kategória = consumer category fogyasztói korlátozási lista = list on restriction order of consumers fogyasztói magatartás = consumer`s behaviour fogyasztói oldal befolyásolása = demand side management fogyasztói panaszok = consumer complaints fogyasztók érdekképviseleti szervezete = consumers' interest organisation fogyasztóra jutó kiesés = outage per consumer Fogyasztóvéd.-i és Energiagazd.-i Főosztály = Consumer Protection&Pricing Department fogyasztóvédelem = consumer protection, protection of consumer rights, protection of the consumers' interests Fogyasztóvédelmi Osztály = Consumers Protection Department, Department of Consumer Protection fogyasztóvédelmi tevékenység = consumer protection activity fokozás, emelés, fejlesztés = enhancement folyamatos = continuous folyamatos működés-fenntartás = maintaining the continuous operation folyamatos rendelkezésre állási garancia = guarantee for long-term disposal folyamatosság, folytonosság = continuity folyékony szénhidrogén = liquid hydrocarbon fontos, lényeges = important forint leértékelés = forint devaluation forráshiány, energiaforrás-hiány = shortages of energy sources forróvíz = boiling water föld alatti vezeték = underground electric line föld feletti vezeték = overhead electric line földgáz = natural gas földgáz szolgáltatás = natural gas supply földgáz-értékesítési engedély = license for the sale of natural gas földgáz-szolgáltatási engedély = license for the supply of natural gas földgázipar = natural gas industry földgázmérleg = natural gas balance földhivatal = land registry office fő fogyasztásmérő = head meter fő tevékenység = primary activity főigazgató, elnök = president 20. oldal

6 Fővárosi Bíróság = Capital Court of Budapest Fővárosi Gázművek Rt. FŐGÁZ Rt. = Budapest Gas Works Co. Ltd. frekvenciafüggő korlátozás = frequency-dependent restriction független áramtermelés = independent power production (IPP) független közvélemény kutatás = independent public opinion poll függőpálya = suspended railway, suspension tracks függősín = suspension rail G garantált átvétel = guaranteed dispatch garantált teljesítőképesség = guaranteed capacity gazdálkodó szervezet = economic association, economic organisation Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat = Economy Development Target Program Gazdasági Főosztály = Department of Internal Financing, Internal Financing Department Gazdasági Igazgató = Director of Internal Financing Gazdasági Minisztérium (GM) = Ministry of Economic Affairs gazdaságos tehereloszlás = economic dispatch gazdaságosság feltételei = economical consideration gáz fűtőértéke = calorific value of gas gáz- és villamosenergia tarifarendszer = gas and electricity tariff system gáz- és villamosenergia törvény = Act on Gas and Electricity Supply gázelosztó hálózat, rendszer = gas distribution system gázelosztó vezeték = gas distribution pipeline gázenergia értékesítés és szolgáltatás = sale and supply of gas gázenergia-ipar = natural gas industry Gázengedélyezési Osztály = Gas Licensing Department gázértékesítőre von. hozzájáruló határozat = affirmatory resolution for gas seller gázszállító és tároló rendszer = gas transmission and storage system gázszolgáltatásba bekapcsolt települések = settlements connected to gas supply gázszolgáltatásról szóló törvény = Act on Gas Supply gázszolgáltató = gas supplier company gázszolgáltatók = gas suppliers gázszolgáltatóra von. hozzájáruló határozat = affirmatory resolution for gas suppliers gáztároló rendszer = gas storage system gázüzemű jármű = gas-powered vehicle generátorkapocs = generator terminal gerincvezeték = main pipeline gondos villamosenergia-ipari gyakorlat = prudent electrical practices göngyölt teljesítménymérleg = cumulative capacity balance göngyölt teljesítménymérleg kihasznált része = utilized cumulative capacity balance göngyölt teljesítménymérleg szabad része = unutilized cumulative capacity balance gőz = steam GY Gyorsindítású Gázturbina Program = Peak-load Gas Turbine Program H hangsúly, nyomaték = emphasis hangsúlyt helyez vmire = lay/place emphasis on sg használatbavételi engedély = commissioning license használati jog = right of use hatálybalépés napja = effective date határozat = resolution határozatlan időre szóló működési engedély = operational licenses for indefinite terms hatásfok = efficiency hatáskör, illetékesség = jurisdiction 21. oldal

7 hatékony energiatermelő módok = efficient energy generation methods havi garantált átvétel = monthly guaranteed dispatch havi rendelkezésre álló teljesítőképesség = monthly available capacity havi szerződött teljesítőképesség = monthly contracted capacity havi teljesítménytöbblet = monthly capacity surplus havi többletátvétel = contracted surplus energy hálózatfejlesztési hozzájárulás = connection fee, network development contribution hálózatfejlesztési hozzájárulási díj = network development fee hálózatra kapcsolás = network connection helyi önkormányzat = local municipality helyi szolgáltató = local supplier heti rendelkezésre állási nyilatkozat = weekly availability declaration hibaelhárítás, kiesés felszámolása = fault service hibás mérőóra vélelme = presumption of faulty meters hitelesítés = calibration hivatal, iroda = office hivatali hozzájáruló határozat = affirmatory resolution of the Office hosszabbítás, kiterjesztés = extension hosszú távú garantált átvétel = long-term guaranteed dispatch hosszú távú igényfelmérés = long-term forecast of demand hosszútávú üzletpolitika = long-term business policy hozzájáruló határozat = affirmatory resolution hőszigetelés = thermal insulation I, Í idegen hiba miatti kiesés = outage due to external errors idegen ingatlan = alien property időbeli hatály = term időprogram-kapcsoló hibája = time switch failures időtartam = duration IEA (Nemzetközi Energia Ügynökség) = International Energy Agency igénybevehető teljesítmény = usable capacity import-export szaldó = import-export balance indítás = start-up Informatikai és Távközlési Kormánybiz. = Gov. Com. on Informatics & Telecom. Informatikai Tárcaközi Bizottság (ITB) = Interdepartmental Information Committee ingatlan = property ingatlan-nyilvántartás = land register Inotai Erőmű Rt. = Inota Power Plant Co. Ltd. integrált bánya = integrated mine integrált forrásterv = integrated resource plan intézményi fogyasztók = institutional consumers Ipari és Kereskedelmi Közlöny = Gazette of Industry and Trade irányelv = directive irányítóközpont = control centre irányvonal = policy J javítás = repair javulás = improvement jegyzett tőke = registered equity jegyzett tőke, alaptőke = registered capital, initial capital jelentős = considerable jelentős tulajdoni hányad értékesítése = sale of a significant ownership interest jelzálog = mortgage Jogi és Igazgatási Osztály = Legal and Management Department 22. oldal

8 jogszabály = legal regulation, legal rule jogszabályok ismerete = knowledge of the legal regulation jogszabályváltozás = change in law jó közszolgáltatói gyakorlat = prudent utility practice jóváhagy, elfogad = approve jóváhagyás = approval K Kaliforniai Energia Bizottság = California Energy Commission, Energy Committee of California kapcsolóberendezés = switching equipment kapcsolódó tevékenység = ancillary activity kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés = cogeneration (combined heat and electricity generation) kapcsolt szolgáltatások = related services karbantarás = maintenance karbantartási kiesés = maintenance outage Kelenföldi Erőmű Rt. = Kelenföld Power Plant Co. Ltd. keresztfinanszírozás = cross-financing kényszerkiesés = forced outage kérelem = appeal kérvény = petition készletezés = stockpiling kiegészítő díjak = supplemental charges kiegészítő díjtételek = supplemental tariff kiesési idő, üzemszünet = outage time kiesési mutató = outage index kiesésszám = number of outages kihasználási óraszám = utilization factor kikapcsolás miatti készülék károsodás = equipment damage due to switch-off kimaradási idő = interruption time kisajátítás = expropriation kisfeszültség = low voltage kisfeszültségű szabadvezeték, kábel = low voltage overhead line, cable kisfeszültségű villamos hálózat = low voltage network kiskereskedelem, viszonteladás = retail kistartályos (gáz)ellátás = supply (of gas) in small containers kisteljesítményű áramtermelő egység = power generator of small-capacity kiviteli terv = implementation plan kizárólagossági jog = exclusive right kondenzátortelep = capacitor bank korábban kiadott engedély = license previously issued korlátozás = restriction korlátozás elrendelésének módja = procedure of restriction order korlátozási lista = list on restriction order korlátozási sorrend = order of restriction Kormánybizottság = Governmental Committee (Gov.Com.) kormányhatározat = government(al) resolution kormányrendelet = government decree kormányzati politika = governmental policy költség felépítés = cost structure költségvetés, büdzsé = budget körfolyamat = circulation környezet- és természetvédelmi előírások = environmental and nature conservation requirements környezeti hatástanulmány = environmental impact study környezeti hatásvizsgálat = environmental impact assessment környezetvédelem = environment protection 23. oldal

9 környezetvédelmi célú felújítás = retrofit környezetvédelmi szempontok = environment protection considerations közcélú erőmű = public electrical plant, public power plant közcélú szolgáltatás = public supply közép távú igényfelmérés = medium-term forecast of demand Középdunántúli Gázszolg. Rt. KÖGÁZ Rt. = Central Transdanubian Gas Supply Co. Ltd. középfeszültség = medium voltage középfeszültségű szabadvezeték, kábel = medium voltage overhead line, cable középfeszültségű villamos hálózat = medium voltage electricity network középtávú árkövetési rendszer = middle-term price-following system közgyűlés = general meeting közhatalmi szerv = public sector entity, governmental instrumentality közmeghallgatás = public hearing közművállalat, közüzemi vállalat = public utility company Központi Környezetvédelmi Alap = Central Environmental Fund Központi Nukleáris Pénzügyi Alap = Central Nuclear Monetary Fund Központi Statisztikai Hivatal = Central Statistics Office közterület = public land, public domain közúti vontatás = public road towing közüzemi szabályzat = public utility regulations közüzemi szerződés = public utility contract közvéleménykutatás = public opinion poll közvetlen szolgáltatás = direct supply közvetlen szolgáltatási engedély = license for the direct supply közvilágítás = public lighting külföldi befektető = foreign investor külföldi magántőke = foreign private capital külföldi, idegen tulajdon = foreign property külkereskedelem = foreign trade külön-külön, egyenként, illetőleg = respectively különleges állapot = special state L lakossági fogyasztó = household consumer leágazás = branch-off legkisebb költség = least cost legkisebb költség elve = policy of least cost lejárat időpontja = expiry date lekötött egység = contracted unit levegő minőségbiztosítása, tisztaságvédelme = air quality management levegő tisztaságának védelme = air pollution control lényeges rész = material portion létesítési engedély = establishment license létesítmény = installation létrehozás, alapítás, létesítés = establishment LY M magánbefektető = private investor magánbefektetői környezet = private investor environment magántőke = private capital Magyar Bányászati Hivatal = Mining Bureau of Hungary Magyar Energia Hivatal = Hungarian Energy Office Magyar Villamos Művek Rt. (MVM RT) = Hungarian Power Companies Ltd. magyar&amerikai tulajdonosokból álló cég = company of Hung.&Am. joint ownership maximális csúcsterhelés = maximum peak load 24. oldal

10 másodfokú döntés = second-instance decision másodlagos tevékenység = secondary activity Mátrai Erőmű Rt. = Mátra Power Plant Co. Ltd. meddő energia = reactive power megbízhatósági mutató = reliability indice megbízott = agent meghatározó befolyás = control meghatározó részesedés = controlling interest meglévő vezetékre való rácsatlakozás = connecting to the existing line megnövekedett költségek = increased costs megszüntetés = winding up megszüntetés, bezárás = decommissioning megújuló energia = renewable energy megvalósíthatósági jelentés = feasibility report megvalósíthatósági tanulmány = feasibility study menetrend-készítési szabályzat = scheduling code menetrendtartó = dispatchable mérési időszak = measurement period mérési pont = measurement point méretlen fogyasztói hálózat = non-metered consumer network mérőóra leolvasás = meter reading mérőóra meghibásodás = meter damage mérőrendszer = metering system mért fogyaszti hálózat = metered consumer network minimális üzemeltetési előírások = minimum functional specifications Miniszterelnöki Hivatal (MH) = Office of the Prime Minister miniszteri rendelet = ministerial decree minőségbiztosítás = quality assurance minőségellenőrzés = quality control minőséggel szemben támasztott követelmény = quality-related requirement minősített tüzelőanyagszerződés = qualifying fuel contract monopolhelyzet = monopolistic position módosítás = amendment mulasztás = event of default mulasztásról szóló értesítés = notice of default munkanap = business day működés kiterjesztése = extending the scope of operation működési engedély = operational license működési engedély-módosítás = amendment of operational licenses működési terület bővítése = expand of operation area műszaki korlátok = technical limits műszaki leírás = technical specification műszaki terv = blueprint műszaki-biztonsági előírások = technical-safety regulations MVAR/Megavar = MVAR/Megavar MVM Rt. = Hungarian Power Companies Ltd. MW/Megawatt = MW/Megawatt MWh/Megawattóra = MWh/Megawatt-hour N nagyfeszültség = high voltage nagyfeszültségű szabadvezeték, kábelvezeték = high voltage overhead line, cable nagyfeszültségű vezetékrendszer = high voltage electric line system nagyfeszültségű villamos hálózat = high voltage electricity network nagykereskedelmi átlagár = average wholesale price nagynyomású hálózat = high pressure system napi csúcsigény = peak daily demand napi rendelkezésre álló teljesítőképesség = daily available capacity 25. oldal

11 napi szerződött teljesítőképesség = daily contracted capacity nappali csúcsigény = peak daytime demand nemzetgazdaság = national economy nemzetgazdasági érdekek = interests of national economy nemzeti energiahatékonysági ügynökség = national energy efficiency agency Nemzetközi Energia Program = International Energy Program Nemzetközi Energia Ügynökség = International Energy Agency (IEA) nemzetközi kapcsolatok = international relations nettó kiadott energia = net electrical output német panelhitel = German panel credit német szénsegély = German coal grant névleges aktív (wattos) teljesítmény = nominal active capacity (expressed in watts) névleges feszültség = nominal voltage névleges teljesítmény = nominal capacity, rated capacity NY nyilvános pályázati felhívás = public call for tender nyilvántartási díj = registration fee nyomás-korrekció = pressure correction nyomvonal = layout nyomvonalas = line-drawn track, line-drawn, trace line, following track facilities O, Ó olaj biztonsági készletezése = stockpiling of oil for security reasons olajtermékek = petrol products opciós szerződés = option agreement Országos Atomenergia Bizottság (OAB) = National Nuclear Energy Committee Országos Atomenergia Hivatal (OAH) = National Nuclear Energy Office országos halmozatlan bruttó felhasználás = national gross use országos hatáskörű államigazgatási szerv = state administrative agency Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) = National Measuring Office országos tüzelőanyag-hiány = national fuel shortage orvoslási időszak = cure period osztály = department osztályvezető = head of department Ö, Ő önfogyasztás = house load, self-consumption összeolvadás = merger P Paksi Atomerőmű Rt. (PA Rt.) = Paks Nuclear Power Plant Co. Ltd. palackos (gáz)ellátás = supply (of gas) in cylinders panaszbeadvány = complaint panasziroda = Complaint Department panelhitel = panel credit PB-szolgáltatóra von. hozzájáruló határozat = affirmatory resolution for LPG suppliers pébé-gáz, cseppfolyós gáz (PB-gáz) = Liquid Petroleum Gas (LPG) pébé-gáz, cseppfolyós gáz (PB-gáz) = LPG Pécsi Erőmű Rt. = Pécs Power Plant Co. Ltd. pénzügyi és intézményrendszer = financial and institutional system pénzügyi és szakmai segítség = financial and professional support Pénzügyi Osztály = Financial Department pénzügyi, anyagi háttér = financial background Pénzügyminisztérium (PM) = Ministry of Finance piacgazdaság = market economy 26. oldal

12 primer energia = primary energy primer teljesítménytartalék = primary reserves privatizáció, magánosítás = privatisation privatizációs törvény = Privatisation Act profit-orientált társaság = profit-interested company profit-orientált, profitérdekeltségű = profit-interested projekt = project R regionális energia intézményrendszer = regional institutional system for energy regionális gázszolgáltató társaság = regional gas supplier company regionális környezetvédelmi felügyelőség = regional environmental authority rendelkezés, elidegenítés = disposal rendelkezésre állás = reliability rendelkezésre állási díj = capacity charge rendelkezésre állási díjbevétel = availability revenue rendelkezésre állási időszak = availability period rendelkezésre álló átlag teljesítőképesség = annual contracted capacity szerződött értéke rendelkezésre álló teljesítmény, teljesítőképesség = available capacity rendszer perc = system minute rendszerbeli üzemzavar = system disturbance rendszercsúcs = system peak részleges kényszerkiesés = partial forced outage részleges névleges teljesítménycsökkenés = partial derating részlet, részletez = detail részvényátruházás = transfer of shares részvénycsere = share exchange, share swap részvényeladás = sale of shares részvényes = shareholder részvényesi szerződés = shareholders' agreement részvényvételi szerződés = share purchase agreement rövid távú üzleti terv = short-term business plan S saját célú felhasználás = self-use saját használatú villamosmű = self-use electrical plant segédberendezés = auxiliary equipment sodronykötélpálya = cable tracks, cable way súlyos szerződésszegés = material breach súlyossági index = severty index súlyozási tényező = weighting factor súlyozott részleges névleges teljesítménycsökkenés = weighted partial derating SZ szabadtéri erőmű = open house power station szabályozási év = regulatory year szabályozási környezet = regulatory environment szabályozó rendszer = regulation system szabályozó tevékenység = regulatory activity szabálytalan vételezés = illegal consumption szabvány = standard szakértő bizottság = expert committee szakhatóság = special authority szakhatósági engedély = license of special authorities szakmai vita = expert discussion szállítás = transmission 27. oldal

13 szállító = transmitter szállító társaság = transmission company szállítóberendezések = transmission facilities szállítói tevékenység = transmission activity számítási irányelvek, szabályok = guidelines for calculation számlafizetés, díjfizetés = payment of bill számlakifogás = invoice claim Számviteli Osztály = Accounting Department szekunder (teljesítmény)tartalék = secondary reserves szellemi javak = intangible assets szervezet = organisation szervezeti átalakulás = structural reorganisation szerződés szerinti év = agreement year szerződés vételi jog engedése tárgyában, vételi jogi szerződés = call agreement szerződött (többlet) teljesítőképesség = contracted surplus capacity szerződött élettartam = contracted life szerződött fajlagos hőfogyasztás = contracted heat rate szerződött teljesítőképesség = contracted capacity szén = coal szétválás = de-merger szigorú feltételeknek megfelelni = meet the strict requirements szilárd tüzelőanyagok = solid fuel színvonal = level szolgalmi jog = easement szolgáltatás színvonala = quality of supply szolgáltatás színvonalának ellenőrzése = supervision of quality of supply szolgáltatás, ellátás színvonala = level of supply szolgáltatás, szolgáltat = supply szolgáltatási színvonal ellenőrzése = supervision of supply level szolgáltatási terület, ellátási terület = supply area szükséghelyzet, szükségállapot = emergency szüneteltetés = interruption T taggyűlés = members' meeting talajvizsgálat = soil test tanácsadói szerződés = advisory agreement tarifa csoport = tariff category tarifarendszer = tariff system tartalékkapacitás = reserve capacity tartóoszlop = supporting pole or tower tartószerkezet = supporting structure tartozékok = fittings Tatabányai Energetikai Kft. = Tatabánya Energetics Co. Inc. tájrendezés = landscaping társadalmi rangsor, státusz = social status távhőszolgáltatás = district heat supply távhőszolgáltatásról szóló törvény = Act on District Heating távközlési rendszer = telecommunication system teherelosztás = dispatch teherelosztási hiány = dispatch shortfall teherelosztási szabályok = dispatch rules teherelosztási szabályzat = dispatch code teherelosztási utasítás = dispatch instruction telephely = site település, kiegyenlítés, elszámolás = settlement teljesít = fulfil teljesítés = fulfilment 28. oldal

14 teljesítmény = capacity teljesítmény vételára = capacity purchase price teljesítménydíj = capacity payment teljesítménydíjas árszabás = tariff with capacity charge teljesítőképesség kártérítési összeg = capacity damages amount termelés = generation, production termelő = generator, producer termelő tevékenység = generation activity termelőegység = generating unit termelőeszközök = generation assets termelői átlagár = average producers price termelőkapacitás = generating capacity termelőkapacitás központi elosztása = central dispatch of generating capacity természetes monopolhelyzet = (state of) natural monopoly természetes személy = natural person természetvédelem = nature protection természetvédelmi igazgatóság = nature protection directorate terven felüli karbantartás = maintenance over plan tervfelülvizsgálat = inspection of plans tervszerű (tervezett) leállás = scheduled standstills tervszerű kiesés = scheduled outage tervszerű megelőző karbantartás = scheduled preventive maintenance tesztteljesítmény = tested capacity tevékenység = activity tényleges kezdeti üzembiztos teljesítőképesség = actual initial dependable capacity ténylegesen igénybevehető teljesítmény = actual available capacity ténylegesen igénybevehető teljesítmény = actually usable capacity Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. (TITÁSZ Rt.) = East Hungarian Electricity Supply Co. Ltd. Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. (TIGÁZ Rt.) = East Hungarian Gas Supply Co. Ltd. Tiszavíz Vízerőmű Kft. = Tiszavíz Hydro Power Plant Inc. tisztességtelen piaci magatartás = unfair market practice TITÁSZ Rt. = East Hungarian Electricity Supply Co. Ltd. titkárság = secretariat titoktartási szerződés = confidentiality agreement többlet-teljesítőképesség = surplus capacity többletenergia = surplus energy többletteljesítmény ajánlati ára = offer price for surplus capacity többszintű = multilevel többszintű engedélyezés = multilevel licensing törvényhozás = legislation tőzsdére bevezetés = introduction to Stock Exchange tröszt-rendszer = trust structure tulajdoni hányad = ownership interest tulajdoni szerkezet = ownership structure tulajdonos = proprietor tulajdonosi alapon = on proprietorial basis tulajdonosi jogok = proprietorial rights tulajdonosi megoszlás = proprietary composition tulajdonosi pénzügyi garancia = proprietary financial guarantee tulajdonosi struktúra = proprietary structure tüzelőanyag = fuel tüzelőanyag készletezés = stockpiling of fuel tüzelőanyag szállítási szerződés = fuel supply agreement tüzelőanyag-árkomponens = fuel cost component tüzelőanyag-szállító = fuel supplier TY 29. oldal

15 U, Ú új erőművi kapacitás-tenderezés = capacity tendering of new power plants Újpesti Erőmű Rt. = Újpest Power Plant Co. Ltd. Ü, Ű üzembe helyezés = commissioning üzembe helyezési engedély = license for commission üzembe helyezett = commissioned üzembiztos teljesítőképesség = dependable capacity üzemeltetés = operation üzemeltetési bizottság = operating committee üzemeltetési és karbantartási szerződés = operation and maintenance agreement üzemeltetési és karbantartási vállalkozó = operation and maintenance contractor üzemeltetési feltételek = operating conditions üzemeltetési nap = operating day üzemeltetési szerződés = operational agreement üzemi szabályzat = operational code üzemi szabályzat jóváhagyása = approval of operational code üzemképes állapot = proper working condition üzemkészség = good working order üzemszünet, kiesés = outage üzemzavar = defect, malfunction üzemzavar, kiesés = breakdown üzemzavari mutató = breakdown indice üzleti tevékenység kezdőnapja = commercial operations date üzleti tevékenység tesztje = commercial operations test üzletpolitika = business policy üzletrész-tulajdonos = quotaholder üzletrészátruházás = transfer of quotas üzletszabályzat = general terms of business, standard terms of business üzletszabályzat jóváhagyása = approving the general terms of business V vagyon- és környezeti kár = property and environmental damage vasúti közlekedés = railway traffic vasúti szállítás = railway transport vasúti vontatás = railway pulling, hauling vállalkozás, gazdálkodó szervezet = business organisation vállalkozó = entrepreneur vállalkozói biztonság = entrepreneurial safety változás = change versenypiac = competitive market veszélyeshulladék-kezelés = treatment of hazardous waste veszteség = loss VET (villamos energia törvény) = Electricity Act vezeték, csővezeték = pipeline vezetékes (gáz)ellátás = supply (of gas) through pipeline vezetékes PB-gáz szolgáltatás = supply of LPG by pipeline vezetékes pébé-gáz szolgáltatási engedély = license for the supply of LPG by pipeline vezetékes pébégáz szolgáltatás = pipeline LPG supply vezetékhálózat = electric line network vezetékjog = right to lay electric lines vezetékrendszer = electric line system védelem = protection végelszámolás = final accounting végrehajtási rendelet = enforcement decree 30. oldal

16 végszámla = final invoice Vértesi Erőmű Rt. = Vértes Power Plant Co. Ltd. Vill.- és Gázenergia Szabályozó Hivatal = Electricity and Gas Regulatory Office vill.en. szolgáltatóra von. hozzájáruló hat. = affirmatory res. for electricity suppliers vill.en. termelésre használt tüzelőanyagok = fuels used for generating electricity vill.en. termelőre von. hozzájáruló hat. = affirmatory res. for electricity generator villamos energia = electricity Villamos Energia Engedélyezési Osztály = Electricity Licensing Department villamos energia forgalom = turnover (of electricity) villamos energia kiesés = electricity outage Villamos Energia Közüzemi Szabályzat = Public Utility Electricity Regulations villamos energiáról szóló törvény = Electricity Act villamos teljesítmény = electric capacity villamosenergia és fölgáz tarifa-bizottság = electricity and gas tariff committee villamosenergia közvetlen szolgáltatási eng. = license for the direct supply of electricity villamosenergia-eladási szerződés = electric power sales agreement villamosenergia-ipar = electricity industry villamosenergia-rendszer = electricity system villamosenergia-szállítás = transmission of electricity villamosenergia-szállítási engedély = license for the transmission of electricity villamosenergia-szállítói működési engedély = operational license for the transmission of electricity villamosenergia-szolgáltatás = supply of electricity villamosenergia-szolgáltatási engedély = license for the supply of electricity villamosenergia-szolgáltatói működési engedély = operational license for the supply of electricity villamosenergia-szolgáltatók = electricity suppliers villamosenergia-termelés = generation of electricity villamosenergia-termelési engedély = license for the generation of electricity villamosenergia-termelési kapacitás = electricity generating capacity villamosenergia-termelői működési engedély = operational license for the generation of electricity villamosenergia-vételi szerződés = power purchase agreement villamosmű = electrical plant vis maior esemény = force majeure event visszavonás = revocation viszonteladási (kiskereskedelmi) célból = for retail purposes vízierőmű = hydro power plant VM-arány = FM-ratio Z ZS 31. oldal

HUNGARIAN ENERGY OFFICE - MAGYAR ENERGIA HIVATAL DICTIONARY OF HEO SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR

HUNGARIAN ENERGY OFFICE - MAGYAR ENERGIA HIVATAL DICTIONARY OF HEO SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR HUNGARIAN ENERGY OFFICE - MAGYAR ENERGIA HIVATAL DICTIONARY OF HEO SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR angol magyar A abandonment abolish acceptance price Accounting Department Act on District Heating Act on Gas and

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Mezőgazdaság Energia f 2, 0*13. Közlekedés Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Agriculture Energy Transport KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGÁRIÁN CENTRAL STATISTICAL OFFICE TARTALOM

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

A Magyar Földgázrendszer 2014. évi statisztikai adatai STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN NATURAL GAS SYSTEM 2014

A Magyar Földgázrendszer 2014. évi statisztikai adatai STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN NATURAL GAS SYSTEM 2014 2014 A Magyar Földgázrendszer 2014. évi statisztikai adatai STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN NATURAL GAS SYSTEM 2014 IMPRESSZUM IMPRINT A Magyar Földgázrendszer 2014. évi statisztikai adatai STATISTICAL

Részletesebben

SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007

SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007 SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007 Scope of validity: Administrative activity performed by the organisational units supervised by the Deputy President for Food Chain Safety and by the Directorates for Food

Részletesebben

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant Megújuló energiák a megújuló mezőgazdaságban Renewable energy sources in a renewing agriculture Szárszó Tibor környezetgazdálkodási osztályvezető Head, Department

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság

ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság A HASZNOS H IGÉNYEN ALAPULÓ KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS BELS ENERGIAPIACON VALÓ TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS A 92/42/EGK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2004/8/EK IRÁNYELV SZERINTI

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább?

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Magyar Energia Hivatal ERRA Budapest,

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3.

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Az elıadás témái 1 Napi hír bevezetı gondolatok 2 3 4 5 Piaci

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

2012.11.16. Bevezetés a szállodák világába. Szállodaipar piaci elemei. I. Szállodaipar története és piaci elemei 2. Szállodák piaci elemei

2012.11.16. Bevezetés a szállodák világába. Szállodaipar piaci elemei. I. Szállodaipar története és piaci elemei 2. Szállodák piaci elemei Bevezetés a szállodák világába 1 I.Szállodaipar, története és piaci elemei (History of Accommodation) 1. Szállodaipar és története (History of Accommodation) 2. Szálloda piaci elemei (Elements of Hospitality

Részletesebben

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action!

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Overview of Bioenergy and Biomass Targets in Hungary Zita Dibáczi Head of Unit National Environmental

Részletesebben

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2006-2007. tanév őszi félév III. évf. geográfus/földrajz szak Energiagazdálkodás Magyarországon Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Fő kihívások az EU és Magyarország

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Hol tart jelenleg a magyar energetika az ipari nagyfogyasztók szemszögéből Dr. Nagy Zoltán Linde Group 1 Energia-intenzív termelő vállalatok verseny

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés Nukleáris alapú villamosenergiatermelés jelene és jövője Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Villamosenergia-ellátás Magyarországon

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához

1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához 1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához A KORLÁTOZOTT VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYES ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE A RÉSZÉRE Adatszolgáltatás címe MEH adatszolgáltatási

Részletesebben

The Renewable Energy Resource s role in Rural Development

The Renewable Energy Resource s role in Rural Development The Renewable Energy Resource s role in Rural Development Tamás Chlepkó Head of Department Department of Energetics The field of interest of the department Department of measurement Department of Informatics

Részletesebben

Grafikonok jegyzéke List of figures

Grafikonok jegyzéke List of figures Grafikonok jegyzéke List of figures 1. A népesség nemek és korcsoportok szerint, január 1.... IX Population by sex and age-groups, 1 January 2. Népmozgalom ezer lakosra... IX Vital events per thousand

Részletesebben

Middle Tisza District Environment and Water Directorate. Information tools of flood risk mapping

Middle Tisza District Environment and Water Directorate. Information tools of flood risk mapping Middle Tisza District Environment and Water Directorate Information tools of flood risk mapping Presented by: László Kummer Aims Fulfilling the European Parlaiment s and Council s 2007/60/EC Directive

Részletesebben

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-38/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Cím munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest,

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása

ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország Energiatermelése és felhasználása Dr. Pátzay György 1 Magyarország energiagazdálkodása Magyarország energiagazdálkodását az utóbbi évtizedekben az jellemezte, hogy a hazai

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

1998. évi XVIII. sz. törvény a távhőszolgáltatásról

1998. évi XVIII. sz. törvény a távhőszolgáltatásról 1998. évi XVIII. sz. törvény a távhőszolgáltatásról 1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 [A vastag betűs szedés az 1998. évi XVIII. törvény ( Tszt. ), a normál betűs szedés a végrehajtásáról

Részletesebben

Eredmények és tapasztalatok a bolgár vízi infrastruktúra fejlesztési program kapcsán

Eredmények és tapasztalatok a bolgár vízi infrastruktúra fejlesztési program kapcsán Bulgarian Water Association Water Management Department NIMH-BAS Eredmények és tapasztalatok a bolgár vízi infrastruktúra fejlesztési program kapcsán Albena Vatralova Development and Maintenance of Water

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36880981.aspx External tender id 139519-2013 Tender type Contract Award Document

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM Social services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40022336.aspx External tender id 383594-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

Data network management and support services

Data network management and support services Data network management and support services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43012984.aspx External tender id 34802-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Construction work for the oil and gas industry

Construction work for the oil and gas industry Construction work for the oil and gas industry Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/36701750.aspx External tender id 130943-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Regionális piacintegráció költségek és hasznok

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Regionális piacintegráció költségek és hasznok Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Regionális piacintegráció költségek és hasznok Magyar Energia Hivatal

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Reduction of Sulphur Emissions in Hungary

Reduction of Sulphur Emissions in Hungary Hungarian Ministry of Agriculture Reduction of Sulphur Emissions in Hungary VARGA Judit judit.varga@fm.gov.hu Working Group on Strategies and Review LRTAP Geneva, 1 rst July 2014 Hungary s ratifications

Részletesebben

General presentation 2011. GA Magyarország Kft.

General presentation 2011. GA Magyarország Kft. General presentation 2011 GA Magyarország Kft. Energie und Kraftanlagen Group Business focus The companies in the Alpiq Anlagentechnik Group are leading providers of infrastructure services for all aspects

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖRNYEZETJOGA. Fülöp Sándor PhD

A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖRNYEZETJOGA. Fülöp Sándor PhD A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖRNYEZETJOGA Fülöp Sándor PhD Tartalom: A klímaváltozás társadalmi konfliktusok rendszere A jogi válaszok rendszere Vertikális rendszer Horizontális rendszer Nemzetközi jogi kitekintés

Részletesebben

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól A villamos energiáról

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Publish date 11/30/2012 4:11 AM. Change date 11/30/2012 4:11 AM

Publish date 11/30/2012 4:11 AM. Change date 11/30/2012 4:11 AM Irrigation works Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35586282.aspx External tender id 379567-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Energia és karbon tőzsdei termékek piaca

Energia és karbon tőzsdei termékek piaca Energia és karbon tőzsdei termékek piaca Piacinformációk és "hedging" stratégiák Beata Zombori Szent István Egyetem, 2011. június 3. Tartalom Energia és karbon piaci termékek bemutatása 2 A piaci árfolyamok

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Közlekedés és. Autópályaőrület

Közlekedés és. Autópályaőrület Autópálya - őrület Közlekedés és környezet környezet Autópályaőrület Autópálya-fejlemények Magyarországon a gazdasági teljesítmény, a sikeresség mérőszáma? hiszterizált közvélemény autópályák hossza: M.o.:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév Közzététel: 2008. február 22. Sorszám: 32. Következik: 2008. február 22. Kiskereskedelem A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév 2007. december 31-én a regisztrált gazdasági szervezetek

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Erőművi technológiák összehasonlítása

Erőművi technológiák összehasonlítása Erőművi technológiák összehasonlítása Dr. Kádár Péter peter.kadar@t-online.hu 1 Vázlat Összehasonlítási szempontok - Hatásfok - Beruházási költség - Üzemanyag költség - CO2 kibocsátás - Hálózati hatások

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary Prologis Park Budapest-Harbor Budapest Hungary DC 5 DC DC 1 DC 2 DC 4 DC 8 DC 3 DC 7 DC 10 DC 9 Budapest Szekszárd Prologis Park Budapest-Harbor A Prologis Park Budapest - Harbor egy modern logisztikai

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN ALKALMAZOTT

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Road construction works

Road construction works Road construction works Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45294693.aspx External tender id 246818-2014 Tender type Tender Document type Additional information Procurement procedure Open

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: július 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: július 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN ALKALMAZOTT

Részletesebben

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota (2009.07.01.) 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti

Részletesebben

226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január

226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január Közzététel: 2014. március 21. Következik: 2014. március 24. Népmozgalom, 2014. január Sorszám: 41. 226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január A nemzetgazdaságban a legalább 5 főt

Részletesebben

Road traffic-control equipment

Road traffic-control equipment Road traffic-control equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39149889.aspx External tender id 44515-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Company excerpt. Company data independent of the type of business entity:

Company excerpt. Company data independent of the type of business entity: Company excerpt Prevalent data of company xxxxxxxxxxxxl Kereskedelmi Korlátolt Felel ısségő Társaság (1075 xxxxxxxxx, Károly krt. 3/c.) with company registration number xxxxxxxxxxxxxxxx on date 2011. február

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények

Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények Puskás László MVM Paks II. Zrt engedélyezési és nukleáris biztonsági osztályvezető XXIII. Magyar Minőség Hét Budapest, 2014.

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

MET hozzászólás 2012/27/EU (2012.10.25) energiahatékonysági irányelvhez

MET hozzászólás 2012/27/EU (2012.10.25) energiahatékonysági irányelvhez Dr. Ősz János, Csallóközi Zoltán, Dr. Emhő László, ifj. Jászay Tamás, Dr. Korényi Zoltán Láng Sándor, Sigmond György, Sebestyénné Szép Tekla, Dr. Tóth Péter, Dr. Unk Jánosné MET hozzászólás 2012/27/EU

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Energiahatékonyság javítás és munkahelyteremtés. Bencsik János Klíma és Energiaügyért felelős Államtitkár 2011. március 24.

Energiahatékonyság javítás és munkahelyteremtés. Bencsik János Klíma és Energiaügyért felelős Államtitkár 2011. március 24. Energiahatékonyság javítás és munkahelyteremtés Bencsik János Klíma és Energiaügyért felelős Államtitkár 2011. március 24. A jelenlegi helyzetünk 1. 2 Energiahatékonyság és munkahelyteremtés - eszköz és

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október Közzététel: 2010. 6. Következik: 2010. 7. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2010. október Sorszám:189. Továbbra is várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Szállodaüzemeltetés alapjai Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban Bevétel-gazdálkodás a szállodákban

Szállodaüzemeltetés alapjai Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban Bevétel-gazdálkodás a szállodákban Szállodavezetés és gazdálkodás I - II 1 I II III Szállodaüzemeltetés alapjai Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban Bevétel-gazdálkodás a szállodákban IV Erőforrások a turizmusban V Eredménygazdálkodás

Részletesebben

egyes EU tagállamokban? kitekintés MTA, ME, MMK Budapest, 2012. november 29.

egyes EU tagállamokban? kitekintés MTA, ME, MMK Budapest, 2012. november 29. Miért sikeres a földhf ldhő kiaknázása egyes EU tagállamokban? Közösségi és s tagállami jogszabályi kitekintés Hámor Tamás MTA, ME, MMK Budapest, 2012. november 29. ELŐADÁS VÁZLAT o az EU közösségi szabályozás

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben