MAGYAR ENERGIA HIVATAL - HUNGARIAN ENERGY OFFICE SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR DICTIONARY OF HEO

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ENERGIA HIVATAL - HUNGARIAN ENERGY OFFICE SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR DICTIONARY OF HEO"

Átírás

1 MAGYAR ENERGIA HIVATAL - HUNGARIAN ENERGY OFFICE SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR DICTIONARY OF HEO magyar angol évi XLVIII. törvény a villamos energia = Act XLVIII of 1994 on the Generation, termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról Transmission and Supply of Electricity A abbahagyás = abandonment adatszolgáltatás = data supply adatvédelmi biztos = Data Protection Commissioner alaperőmű = base load power plant, basic power plant, basic power station alaphálózat = grid system, basic network alaphálózati eszközök = basic network assets alapító okirat = constating document alapkamat = base rate alkalmazás = application anyagi helyzet = financial position Atomenergia Ügynökség = Atomic Energy Agency atomerőmű = nuclear power plant, nuclear power station Á ÁFA (általános forgalmi adó) = VAT (value-added tax) Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. = Hungarian State Privatisation and Holding Company Limited állami szabályozás = state regulation államigazgatási határozat = state administrative resolution államigazgatási szerv = administrative agency általános közüzemi szerződés = general public utility contract ár = price Ár- és gazdasági elemző osztály = Pricing Department áralkalmazás = price application (áram)szolgáltató = supplier áramszolgáltató = electricity supplier company áramszolgáltató társaság = supply company árelőkészítés = price preparation árelőkészítés, -számítás = price calculation árképző elemek = price elements ármegállapítási rendelet = pricing decree árszabályozás = price regulation átadási teljesítmény = output capacity átalakítóberendezés = transformer átalakulás, átalakítás = reorganisation átalány-kártérítési számla = invoice for liquidated damages átfolyó jellegű olaj- és gázár-változás = flow through price change of oil and gas áthárított tételek = pass-through items átlag üzembiztos teljesítőképesség = average dependable capacity átlagos kimaradási idő = average interruption time áttekinthető tevékenység = transparent activity átvételi ár = acceptance price B Bakonyi Erőmű Rt. = Bakony Power Plant Co. Ltd. bányabezárás = closure of a mine Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti = Strike Committee of the Coal Branch 16. oldal

2 Szövetségének Sztrájkbizottsága of the Trade Union Federation (Szénbányászati tagozat) of Mine Industry Workers bányakapacitás-lekötési díj = mine capacity charge bányászat = mining becsült üzembiztos teljesítőképesség = estimated dependable capacity beépített teljesítmény = installed capacity beépített teljesítőképesség = installed capacity beépített villamosenergia-termelő egység = installed generating unit befektetett eszközök nyilvántartása = invested assets register befektető, beruházó = investor bejelentett rendelkezésre álló teljesítőképesség = declared available capacity bejelentett teljesítőképesség = declared capacity belföldi (hazai) értékesítés = domestic sales belföldi (hazai) felhasználás = domestic consumption belföldi energiafelhasználás = domestic energy consumption belföldi, hazai, lakossági (fogyasztás) = domestic belső ellenőr = internal controller bemutat = present beszámoló, tájékoztató = report bevezetés, végrehajtás = implementation biztonsági övezet = safety zone bírság = penalty Borsodi Energetikai Kft. = Borsod Energetics Inc. bővítés = expansion Budapesti Elektromos Művek Rt. ELMŰ Rt. = Budapest Electricity Works Co. Ltd. Budapesti Erőmű Rt. = Budapest Power Plant Co. Ltd. C cégbíróság = court of registry CS csatlakozási (átadás-átvételi) pont = connection point csatlakozási bizottság = interconnection committee csatlakozási pont = interconnection point csatlakozó-berendezések = interconnection facilities Csepeli Erőmű Rt. = Csepel Power Plant Co. Ltd. csőd = bankruptcy csúcsfélóra = peak half-hour csúcsigény = peak demand csúcsterhelés = maximum, peak load peak load csúcsüzemű erőmű = power plant for peak-load operation D Debreceni Erőmű Rt. = Debrecen Power Plant Co. Ltd. demonstrációs időszak = demonstration period DÉDÁSZ Rt. = South-West Hung. Electr. Supply Co. Ltd. Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. = South-West Hung. Electr. Supply Co. Ltd. Dél-dunántúli Gázszolg. Rt. DDGÁZ Rt. = South Transdanubian Gas Supply Co. Ltd. Dél-magyarországi Áramszolgáltató Rt. = Southern Hung. Electricity Supply Co.Ltd. Délalföldi Gázszolgáltató Rt. DÉGÁZ Rt. = South Hungarian Gas Supply Co. Ltd. DÉMÁSZ Rt. = Southern Hung. Electricity Supply Co. Ltd. döntés = decision döntéshozatal = decision-making Dunamenti Erőmű Rt. = Dunamenti Power Plant Co. Ltd. 17. oldal

3 E Magyar Energia Hivatal - Hungarian Energy Office (EÉT) Energetikai Érdekképviseleti Tanács = EIRB: Energy Interest Representing Board egyedi közüzemi szerződés = special public utility contract egyenértékű súlyozott kényszerkiesési energia = equivalent weighted forced outage energy egyesülés = fusion együttműködési bizottság = cooperation committee együttműködési villamosenergia-rendszer = cooperating electricity system EHP (Energiatakarékossági Hitel Program) = ECCP elektronikus és írott sajtó = electronic and printed media eljárási díj = administrative fee ellenőrzés, felügyelet = supervision ellenőrző fogyasztásmérő = back-up meter ellenőrző mérőrendszer = back-up metering system elnök-helyettes, főigazgató helyettes = vice-president elosztás = distribution elosztóeszközök = distribution assets elosztóhálózat = distribution network előírt díj = prescribed fee előlegszámla = interim invoice előmunkálat = preparatory work előny = benefit előzetes engedély = preliminary license előzetes felmondási nyilatkozat = preliminary termination notice előzetes létesítési engedély = preliminary establishment license eltöröl, megszüntet = abolish energetika = energetics Energetikai Érdekképviseleti Tanács = Consumer`s Council Energetikai Érdekképviseleti Tanács (EÉT) = Energy Interest Representing Board(EIRB) energetikai társaság = energy company energia = energy Energia Alapítvány = Energy Fund energia árbevétel = energy revenue Energia Információs Rendszer = Energy Information System Energia Szabályzó Szervezet = Energy Regulatory Organisation energia vételára = energy purchase price energia-átalakító létesítmény = energy transformation installation energiadíj = energy fee energiaellátás folyamatossága = continuity of energy supply energiaelosztás = energy distribution energiafelhasználás = energy consumption Energiafogyasztók Lapja = Journal of Energy Consumers energiaforrás, energiahordozó = energy source Energiagazdasági Osztály = Department of Energy Conservation Energiagazdálkodási Főosztály = Department of Energy Planning energiahatékonyság = energy efficiency energiahordozó-készlet legkisebb mértéke = minimum fuel stock energiainformáció = energy information Energiainformációs Osztály = Energy Information Department energiaipari társaság, erőmű társaság = power company energiapolitika = energy policy energiapolitikai irányelvek = directives on energy policy energiaszállítás = energy transmission energiaszektor = energy sector energiaszolgáltatás = energy supply energiaszolgáltatás színvonalának emelése = enhancement of energy supply standards Energiaszolgáltatási Főosztály = Department of Energy Supply, Energy Supply Department energiatakarékosság = energy conservation 18. oldal

4 Energiatakarékossági Hitel Alap = Energy Conservation Credit Fund Energiatakarékossági Hitel Program (EHP) = Energy Conservation Credit Program Energiatakarékossági Osztály = Energy Conservation Department energiatermelés = energy generation engedély = license engedély érvényességének lejárta = expiration of the license term engedély-hosszabítás = extension of license engedély-módosítás = amendment of license engedélyek módosítása = amending the licenses engedélyes = license holder engedélyes fizetőképessége (likviditása) = liquidity of license holder engedélyes gazdasági társaság = license holder`s business organisation engedélyes pénzügyi alkalmassága = financial eligibility of license holder engedélyes társaságok = license holder companies engedélyesek szétválása = separation of license holder engedélyezés = licensing engedélyezési eljárások átláthatósága = transparency in licensing procedures engedélyt kérelmezni = apply for license engedélyt kiad = issue license ENSZ Európai Bizottság = European Commission of UNO erkölcsi norma = ethical standards erőmű = power plant, power station erőmű csúcsterhelése = peak load of power plant erőmű létesítés = power plant establishment erőműlétesítési terv = power station establishment plan erőművi beruházás = power plant investment erőművi energiahordozó-készletezés = power plant energy carrier inventory erőművi teljesítmény = power station capacity erőművi vagyon jelzálog terhelése = mortgage on power plant assets eszközök = assets EU-jogharmonizáció = EU law-harmonisation É ÉDÁSZ Rt. = Northern Hung. Electricity Supply Co. Ltd. építési szerződés = construction contract építési vállalkozó = construction contractor épület hőszigetelés = thermal insulation of buildings érintésvédelem = protection against electric shock értékelési időszak = evaluation period értéktőzsde = Stock Exchange Észak-dunántúli Áramszolg. Rt. ÉDÁSZ Rt. = North-West Hung. Electr. Supply Co. Ltd. Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. = Northern Hung. Electricity Supply Co. Ltd. Észak-dunántúli Gázszolgáltató Rt. ÉGÁZ Rt. = North Transdanubian Gas Supply Co. Ltd. éves garantált többletátvétel = additional guaranteed dispatch éves információkérés = yearly request éves kereskedelmi szerződés = annual agreement éves teljesítőképesség-teszt = annual capaciy test éves terv = yearly plan F fajlagos időtartam = specific duration fajlagos kiesés = specific outage falugáz = village gas fedezet = insurance feladat = task feladat, kötelezettség = responsibility felelősség biztosítás = liability insurance 19. oldal

5 fellebbezés, bírósági kereset = lawsuit felszámolás = liquidation felújítás = renewal felújítási vállalkozás = retrofit project fenntartás = preservation feszültségszint = voltage level félreértelmezés = misinterpretation fizikai javak = tangible assets fogyasztás, vételezés = consumption fogyasztási hely = place of consumption fogyasztási terület = consumption area fogyasztásmérés = metering fogyasztásmérő berendezés = consumption meter fogyasztó = consumer fogyasztó, végfelhasználó = end-user fogyasztó-szolgáltatói viszony = relationship between consumers & suppliers fogyasztóbarát = consumer-friendly fogyasztói átlagár = average end-user price fogyasztói berendezés = consumers' apparatus fogyasztói elégedettség vizsgálat = consumer satisfaction survey fogyasztói érdekképviselet = representing the consumer interest fogyasztói igény előrejelzése = forecast of consumer demand fogyasztói kategória = consumer category fogyasztói korlátozási lista = list on restriction order of consumers fogyasztói magatartás = consumer`s behaviour fogyasztói oldal befolyásolása = demand side management fogyasztói panaszok = consumer complaints fogyasztók érdekképviseleti szervezete = consumers' interest organisation fogyasztóra jutó kiesés = outage per consumer Fogyasztóvéd.-i és Energiagazd.-i Főosztály = Consumer Protection&Pricing Department fogyasztóvédelem = consumer protection, protection of consumer rights, protection of the consumers' interests Fogyasztóvédelmi Osztály = Consumers Protection Department, Department of Consumer Protection fogyasztóvédelmi tevékenység = consumer protection activity fokozás, emelés, fejlesztés = enhancement folyamatos = continuous folyamatos működés-fenntartás = maintaining the continuous operation folyamatos rendelkezésre állási garancia = guarantee for long-term disposal folyamatosság, folytonosság = continuity folyékony szénhidrogén = liquid hydrocarbon fontos, lényeges = important forint leértékelés = forint devaluation forráshiány, energiaforrás-hiány = shortages of energy sources forróvíz = boiling water föld alatti vezeték = underground electric line föld feletti vezeték = overhead electric line földgáz = natural gas földgáz szolgáltatás = natural gas supply földgáz-értékesítési engedély = license for the sale of natural gas földgáz-szolgáltatási engedély = license for the supply of natural gas földgázipar = natural gas industry földgázmérleg = natural gas balance földhivatal = land registry office fő fogyasztásmérő = head meter fő tevékenység = primary activity főigazgató, elnök = president 20. oldal

6 Fővárosi Bíróság = Capital Court of Budapest Fővárosi Gázművek Rt. FŐGÁZ Rt. = Budapest Gas Works Co. Ltd. frekvenciafüggő korlátozás = frequency-dependent restriction független áramtermelés = independent power production (IPP) független közvélemény kutatás = independent public opinion poll függőpálya = suspended railway, suspension tracks függősín = suspension rail G garantált átvétel = guaranteed dispatch garantált teljesítőképesség = guaranteed capacity gazdálkodó szervezet = economic association, economic organisation Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat = Economy Development Target Program Gazdasági Főosztály = Department of Internal Financing, Internal Financing Department Gazdasági Igazgató = Director of Internal Financing Gazdasági Minisztérium (GM) = Ministry of Economic Affairs gazdaságos tehereloszlás = economic dispatch gazdaságosság feltételei = economical consideration gáz fűtőértéke = calorific value of gas gáz- és villamosenergia tarifarendszer = gas and electricity tariff system gáz- és villamosenergia törvény = Act on Gas and Electricity Supply gázelosztó hálózat, rendszer = gas distribution system gázelosztó vezeték = gas distribution pipeline gázenergia értékesítés és szolgáltatás = sale and supply of gas gázenergia-ipar = natural gas industry Gázengedélyezési Osztály = Gas Licensing Department gázértékesítőre von. hozzájáruló határozat = affirmatory resolution for gas seller gázszállító és tároló rendszer = gas transmission and storage system gázszolgáltatásba bekapcsolt települések = settlements connected to gas supply gázszolgáltatásról szóló törvény = Act on Gas Supply gázszolgáltató = gas supplier company gázszolgáltatók = gas suppliers gázszolgáltatóra von. hozzájáruló határozat = affirmatory resolution for gas suppliers gáztároló rendszer = gas storage system gázüzemű jármű = gas-powered vehicle generátorkapocs = generator terminal gerincvezeték = main pipeline gondos villamosenergia-ipari gyakorlat = prudent electrical practices göngyölt teljesítménymérleg = cumulative capacity balance göngyölt teljesítménymérleg kihasznált része = utilized cumulative capacity balance göngyölt teljesítménymérleg szabad része = unutilized cumulative capacity balance gőz = steam GY Gyorsindítású Gázturbina Program = Peak-load Gas Turbine Program H hangsúly, nyomaték = emphasis hangsúlyt helyez vmire = lay/place emphasis on sg használatbavételi engedély = commissioning license használati jog = right of use hatálybalépés napja = effective date határozat = resolution határozatlan időre szóló működési engedély = operational licenses for indefinite terms hatásfok = efficiency hatáskör, illetékesség = jurisdiction 21. oldal

7 hatékony energiatermelő módok = efficient energy generation methods havi garantált átvétel = monthly guaranteed dispatch havi rendelkezésre álló teljesítőképesség = monthly available capacity havi szerződött teljesítőképesség = monthly contracted capacity havi teljesítménytöbblet = monthly capacity surplus havi többletátvétel = contracted surplus energy hálózatfejlesztési hozzájárulás = connection fee, network development contribution hálózatfejlesztési hozzájárulási díj = network development fee hálózatra kapcsolás = network connection helyi önkormányzat = local municipality helyi szolgáltató = local supplier heti rendelkezésre állási nyilatkozat = weekly availability declaration hibaelhárítás, kiesés felszámolása = fault service hibás mérőóra vélelme = presumption of faulty meters hitelesítés = calibration hivatal, iroda = office hivatali hozzájáruló határozat = affirmatory resolution of the Office hosszabbítás, kiterjesztés = extension hosszú távú garantált átvétel = long-term guaranteed dispatch hosszú távú igényfelmérés = long-term forecast of demand hosszútávú üzletpolitika = long-term business policy hozzájáruló határozat = affirmatory resolution hőszigetelés = thermal insulation I, Í idegen hiba miatti kiesés = outage due to external errors idegen ingatlan = alien property időbeli hatály = term időprogram-kapcsoló hibája = time switch failures időtartam = duration IEA (Nemzetközi Energia Ügynökség) = International Energy Agency igénybevehető teljesítmény = usable capacity import-export szaldó = import-export balance indítás = start-up Informatikai és Távközlési Kormánybiz. = Gov. Com. on Informatics & Telecom. Informatikai Tárcaközi Bizottság (ITB) = Interdepartmental Information Committee ingatlan = property ingatlan-nyilvántartás = land register Inotai Erőmű Rt. = Inota Power Plant Co. Ltd. integrált bánya = integrated mine integrált forrásterv = integrated resource plan intézményi fogyasztók = institutional consumers Ipari és Kereskedelmi Közlöny = Gazette of Industry and Trade irányelv = directive irányítóközpont = control centre irányvonal = policy J javítás = repair javulás = improvement jegyzett tőke = registered equity jegyzett tőke, alaptőke = registered capital, initial capital jelentős = considerable jelentős tulajdoni hányad értékesítése = sale of a significant ownership interest jelzálog = mortgage Jogi és Igazgatási Osztály = Legal and Management Department 22. oldal

8 jogszabály = legal regulation, legal rule jogszabályok ismerete = knowledge of the legal regulation jogszabályváltozás = change in law jó közszolgáltatói gyakorlat = prudent utility practice jóváhagy, elfogad = approve jóváhagyás = approval K Kaliforniai Energia Bizottság = California Energy Commission, Energy Committee of California kapcsolóberendezés = switching equipment kapcsolódó tevékenység = ancillary activity kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés = cogeneration (combined heat and electricity generation) kapcsolt szolgáltatások = related services karbantarás = maintenance karbantartási kiesés = maintenance outage Kelenföldi Erőmű Rt. = Kelenföld Power Plant Co. Ltd. keresztfinanszírozás = cross-financing kényszerkiesés = forced outage kérelem = appeal kérvény = petition készletezés = stockpiling kiegészítő díjak = supplemental charges kiegészítő díjtételek = supplemental tariff kiesési idő, üzemszünet = outage time kiesési mutató = outage index kiesésszám = number of outages kihasználási óraszám = utilization factor kikapcsolás miatti készülék károsodás = equipment damage due to switch-off kimaradási idő = interruption time kisajátítás = expropriation kisfeszültség = low voltage kisfeszültségű szabadvezeték, kábel = low voltage overhead line, cable kisfeszültségű villamos hálózat = low voltage network kiskereskedelem, viszonteladás = retail kistartályos (gáz)ellátás = supply (of gas) in small containers kisteljesítményű áramtermelő egység = power generator of small-capacity kiviteli terv = implementation plan kizárólagossági jog = exclusive right kondenzátortelep = capacitor bank korábban kiadott engedély = license previously issued korlátozás = restriction korlátozás elrendelésének módja = procedure of restriction order korlátozási lista = list on restriction order korlátozási sorrend = order of restriction Kormánybizottság = Governmental Committee (Gov.Com.) kormányhatározat = government(al) resolution kormányrendelet = government decree kormányzati politika = governmental policy költség felépítés = cost structure költségvetés, büdzsé = budget körfolyamat = circulation környezet- és természetvédelmi előírások = environmental and nature conservation requirements környezeti hatástanulmány = environmental impact study környezeti hatásvizsgálat = environmental impact assessment környezetvédelem = environment protection 23. oldal

9 környezetvédelmi célú felújítás = retrofit környezetvédelmi szempontok = environment protection considerations közcélú erőmű = public electrical plant, public power plant közcélú szolgáltatás = public supply közép távú igényfelmérés = medium-term forecast of demand Középdunántúli Gázszolg. Rt. KÖGÁZ Rt. = Central Transdanubian Gas Supply Co. Ltd. középfeszültség = medium voltage középfeszültségű szabadvezeték, kábel = medium voltage overhead line, cable középfeszültségű villamos hálózat = medium voltage electricity network középtávú árkövetési rendszer = middle-term price-following system közgyűlés = general meeting közhatalmi szerv = public sector entity, governmental instrumentality közmeghallgatás = public hearing közművállalat, közüzemi vállalat = public utility company Központi Környezetvédelmi Alap = Central Environmental Fund Központi Nukleáris Pénzügyi Alap = Central Nuclear Monetary Fund Központi Statisztikai Hivatal = Central Statistics Office közterület = public land, public domain közúti vontatás = public road towing közüzemi szabályzat = public utility regulations közüzemi szerződés = public utility contract közvéleménykutatás = public opinion poll közvetlen szolgáltatás = direct supply közvetlen szolgáltatási engedély = license for the direct supply közvilágítás = public lighting külföldi befektető = foreign investor külföldi magántőke = foreign private capital külföldi, idegen tulajdon = foreign property külkereskedelem = foreign trade külön-külön, egyenként, illetőleg = respectively különleges állapot = special state L lakossági fogyasztó = household consumer leágazás = branch-off legkisebb költség = least cost legkisebb költség elve = policy of least cost lejárat időpontja = expiry date lekötött egység = contracted unit levegő minőségbiztosítása, tisztaságvédelme = air quality management levegő tisztaságának védelme = air pollution control lényeges rész = material portion létesítési engedély = establishment license létesítmény = installation létrehozás, alapítás, létesítés = establishment LY M magánbefektető = private investor magánbefektetői környezet = private investor environment magántőke = private capital Magyar Bányászati Hivatal = Mining Bureau of Hungary Magyar Energia Hivatal = Hungarian Energy Office Magyar Villamos Művek Rt. (MVM RT) = Hungarian Power Companies Ltd. magyar&amerikai tulajdonosokból álló cég = company of Hung.&Am. joint ownership maximális csúcsterhelés = maximum peak load 24. oldal

10 másodfokú döntés = second-instance decision másodlagos tevékenység = secondary activity Mátrai Erőmű Rt. = Mátra Power Plant Co. Ltd. meddő energia = reactive power megbízhatósági mutató = reliability indice megbízott = agent meghatározó befolyás = control meghatározó részesedés = controlling interest meglévő vezetékre való rácsatlakozás = connecting to the existing line megnövekedett költségek = increased costs megszüntetés = winding up megszüntetés, bezárás = decommissioning megújuló energia = renewable energy megvalósíthatósági jelentés = feasibility report megvalósíthatósági tanulmány = feasibility study menetrend-készítési szabályzat = scheduling code menetrendtartó = dispatchable mérési időszak = measurement period mérési pont = measurement point méretlen fogyasztói hálózat = non-metered consumer network mérőóra leolvasás = meter reading mérőóra meghibásodás = meter damage mérőrendszer = metering system mért fogyaszti hálózat = metered consumer network minimális üzemeltetési előírások = minimum functional specifications Miniszterelnöki Hivatal (MH) = Office of the Prime Minister miniszteri rendelet = ministerial decree minőségbiztosítás = quality assurance minőségellenőrzés = quality control minőséggel szemben támasztott követelmény = quality-related requirement minősített tüzelőanyagszerződés = qualifying fuel contract monopolhelyzet = monopolistic position módosítás = amendment mulasztás = event of default mulasztásról szóló értesítés = notice of default munkanap = business day működés kiterjesztése = extending the scope of operation működési engedély = operational license működési engedély-módosítás = amendment of operational licenses működési terület bővítése = expand of operation area műszaki korlátok = technical limits műszaki leírás = technical specification műszaki terv = blueprint műszaki-biztonsági előírások = technical-safety regulations MVAR/Megavar = MVAR/Megavar MVM Rt. = Hungarian Power Companies Ltd. MW/Megawatt = MW/Megawatt MWh/Megawattóra = MWh/Megawatt-hour N nagyfeszültség = high voltage nagyfeszültségű szabadvezeték, kábelvezeték = high voltage overhead line, cable nagyfeszültségű vezetékrendszer = high voltage electric line system nagyfeszültségű villamos hálózat = high voltage electricity network nagykereskedelmi átlagár = average wholesale price nagynyomású hálózat = high pressure system napi csúcsigény = peak daily demand napi rendelkezésre álló teljesítőképesség = daily available capacity 25. oldal

11 napi szerződött teljesítőképesség = daily contracted capacity nappali csúcsigény = peak daytime demand nemzetgazdaság = national economy nemzetgazdasági érdekek = interests of national economy nemzeti energiahatékonysági ügynökség = national energy efficiency agency Nemzetközi Energia Program = International Energy Program Nemzetközi Energia Ügynökség = International Energy Agency (IEA) nemzetközi kapcsolatok = international relations nettó kiadott energia = net electrical output német panelhitel = German panel credit német szénsegély = German coal grant névleges aktív (wattos) teljesítmény = nominal active capacity (expressed in watts) névleges feszültség = nominal voltage névleges teljesítmény = nominal capacity, rated capacity NY nyilvános pályázati felhívás = public call for tender nyilvántartási díj = registration fee nyomás-korrekció = pressure correction nyomvonal = layout nyomvonalas = line-drawn track, line-drawn, trace line, following track facilities O, Ó olaj biztonsági készletezése = stockpiling of oil for security reasons olajtermékek = petrol products opciós szerződés = option agreement Országos Atomenergia Bizottság (OAB) = National Nuclear Energy Committee Országos Atomenergia Hivatal (OAH) = National Nuclear Energy Office országos halmozatlan bruttó felhasználás = national gross use országos hatáskörű államigazgatási szerv = state administrative agency Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) = National Measuring Office országos tüzelőanyag-hiány = national fuel shortage orvoslási időszak = cure period osztály = department osztályvezető = head of department Ö, Ő önfogyasztás = house load, self-consumption összeolvadás = merger P Paksi Atomerőmű Rt. (PA Rt.) = Paks Nuclear Power Plant Co. Ltd. palackos (gáz)ellátás = supply (of gas) in cylinders panaszbeadvány = complaint panasziroda = Complaint Department panelhitel = panel credit PB-szolgáltatóra von. hozzájáruló határozat = affirmatory resolution for LPG suppliers pébé-gáz, cseppfolyós gáz (PB-gáz) = Liquid Petroleum Gas (LPG) pébé-gáz, cseppfolyós gáz (PB-gáz) = LPG Pécsi Erőmű Rt. = Pécs Power Plant Co. Ltd. pénzügyi és intézményrendszer = financial and institutional system pénzügyi és szakmai segítség = financial and professional support Pénzügyi Osztály = Financial Department pénzügyi, anyagi háttér = financial background Pénzügyminisztérium (PM) = Ministry of Finance piacgazdaság = market economy 26. oldal

12 primer energia = primary energy primer teljesítménytartalék = primary reserves privatizáció, magánosítás = privatisation privatizációs törvény = Privatisation Act profit-orientált társaság = profit-interested company profit-orientált, profitérdekeltségű = profit-interested projekt = project R regionális energia intézményrendszer = regional institutional system for energy regionális gázszolgáltató társaság = regional gas supplier company regionális környezetvédelmi felügyelőség = regional environmental authority rendelkezés, elidegenítés = disposal rendelkezésre állás = reliability rendelkezésre állási díj = capacity charge rendelkezésre állási díjbevétel = availability revenue rendelkezésre állási időszak = availability period rendelkezésre álló átlag teljesítőképesség = annual contracted capacity szerződött értéke rendelkezésre álló teljesítmény, teljesítőképesség = available capacity rendszer perc = system minute rendszerbeli üzemzavar = system disturbance rendszercsúcs = system peak részleges kényszerkiesés = partial forced outage részleges névleges teljesítménycsökkenés = partial derating részlet, részletez = detail részvényátruházás = transfer of shares részvénycsere = share exchange, share swap részvényeladás = sale of shares részvényes = shareholder részvényesi szerződés = shareholders' agreement részvényvételi szerződés = share purchase agreement rövid távú üzleti terv = short-term business plan S saját célú felhasználás = self-use saját használatú villamosmű = self-use electrical plant segédberendezés = auxiliary equipment sodronykötélpálya = cable tracks, cable way súlyos szerződésszegés = material breach súlyossági index = severty index súlyozási tényező = weighting factor súlyozott részleges névleges teljesítménycsökkenés = weighted partial derating SZ szabadtéri erőmű = open house power station szabályozási év = regulatory year szabályozási környezet = regulatory environment szabályozó rendszer = regulation system szabályozó tevékenység = regulatory activity szabálytalan vételezés = illegal consumption szabvány = standard szakértő bizottság = expert committee szakhatóság = special authority szakhatósági engedély = license of special authorities szakmai vita = expert discussion szállítás = transmission 27. oldal

13 szállító = transmitter szállító társaság = transmission company szállítóberendezések = transmission facilities szállítói tevékenység = transmission activity számítási irányelvek, szabályok = guidelines for calculation számlafizetés, díjfizetés = payment of bill számlakifogás = invoice claim Számviteli Osztály = Accounting Department szekunder (teljesítmény)tartalék = secondary reserves szellemi javak = intangible assets szervezet = organisation szervezeti átalakulás = structural reorganisation szerződés szerinti év = agreement year szerződés vételi jog engedése tárgyában, vételi jogi szerződés = call agreement szerződött (többlet) teljesítőképesség = contracted surplus capacity szerződött élettartam = contracted life szerződött fajlagos hőfogyasztás = contracted heat rate szerződött teljesítőképesség = contracted capacity szén = coal szétválás = de-merger szigorú feltételeknek megfelelni = meet the strict requirements szilárd tüzelőanyagok = solid fuel színvonal = level szolgalmi jog = easement szolgáltatás színvonala = quality of supply szolgáltatás színvonalának ellenőrzése = supervision of quality of supply szolgáltatás, ellátás színvonala = level of supply szolgáltatás, szolgáltat = supply szolgáltatási színvonal ellenőrzése = supervision of supply level szolgáltatási terület, ellátási terület = supply area szükséghelyzet, szükségállapot = emergency szüneteltetés = interruption T taggyűlés = members' meeting talajvizsgálat = soil test tanácsadói szerződés = advisory agreement tarifa csoport = tariff category tarifarendszer = tariff system tartalékkapacitás = reserve capacity tartóoszlop = supporting pole or tower tartószerkezet = supporting structure tartozékok = fittings Tatabányai Energetikai Kft. = Tatabánya Energetics Co. Inc. tájrendezés = landscaping társadalmi rangsor, státusz = social status távhőszolgáltatás = district heat supply távhőszolgáltatásról szóló törvény = Act on District Heating távközlési rendszer = telecommunication system teherelosztás = dispatch teherelosztási hiány = dispatch shortfall teherelosztási szabályok = dispatch rules teherelosztási szabályzat = dispatch code teherelosztási utasítás = dispatch instruction telephely = site település, kiegyenlítés, elszámolás = settlement teljesít = fulfil teljesítés = fulfilment 28. oldal

14 teljesítmény = capacity teljesítmény vételára = capacity purchase price teljesítménydíj = capacity payment teljesítménydíjas árszabás = tariff with capacity charge teljesítőképesség kártérítési összeg = capacity damages amount termelés = generation, production termelő = generator, producer termelő tevékenység = generation activity termelőegység = generating unit termelőeszközök = generation assets termelői átlagár = average producers price termelőkapacitás = generating capacity termelőkapacitás központi elosztása = central dispatch of generating capacity természetes monopolhelyzet = (state of) natural monopoly természetes személy = natural person természetvédelem = nature protection természetvédelmi igazgatóság = nature protection directorate terven felüli karbantartás = maintenance over plan tervfelülvizsgálat = inspection of plans tervszerű (tervezett) leállás = scheduled standstills tervszerű kiesés = scheduled outage tervszerű megelőző karbantartás = scheduled preventive maintenance tesztteljesítmény = tested capacity tevékenység = activity tényleges kezdeti üzembiztos teljesítőképesség = actual initial dependable capacity ténylegesen igénybevehető teljesítmény = actual available capacity ténylegesen igénybevehető teljesítmény = actually usable capacity Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. (TITÁSZ Rt.) = East Hungarian Electricity Supply Co. Ltd. Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. (TIGÁZ Rt.) = East Hungarian Gas Supply Co. Ltd. Tiszavíz Vízerőmű Kft. = Tiszavíz Hydro Power Plant Inc. tisztességtelen piaci magatartás = unfair market practice TITÁSZ Rt. = East Hungarian Electricity Supply Co. Ltd. titkárság = secretariat titoktartási szerződés = confidentiality agreement többlet-teljesítőképesség = surplus capacity többletenergia = surplus energy többletteljesítmény ajánlati ára = offer price for surplus capacity többszintű = multilevel többszintű engedélyezés = multilevel licensing törvényhozás = legislation tőzsdére bevezetés = introduction to Stock Exchange tröszt-rendszer = trust structure tulajdoni hányad = ownership interest tulajdoni szerkezet = ownership structure tulajdonos = proprietor tulajdonosi alapon = on proprietorial basis tulajdonosi jogok = proprietorial rights tulajdonosi megoszlás = proprietary composition tulajdonosi pénzügyi garancia = proprietary financial guarantee tulajdonosi struktúra = proprietary structure tüzelőanyag = fuel tüzelőanyag készletezés = stockpiling of fuel tüzelőanyag szállítási szerződés = fuel supply agreement tüzelőanyag-árkomponens = fuel cost component tüzelőanyag-szállító = fuel supplier TY 29. oldal

15 U, Ú új erőművi kapacitás-tenderezés = capacity tendering of new power plants Újpesti Erőmű Rt. = Újpest Power Plant Co. Ltd. Ü, Ű üzembe helyezés = commissioning üzembe helyezési engedély = license for commission üzembe helyezett = commissioned üzembiztos teljesítőképesség = dependable capacity üzemeltetés = operation üzemeltetési bizottság = operating committee üzemeltetési és karbantartási szerződés = operation and maintenance agreement üzemeltetési és karbantartási vállalkozó = operation and maintenance contractor üzemeltetési feltételek = operating conditions üzemeltetési nap = operating day üzemeltetési szerződés = operational agreement üzemi szabályzat = operational code üzemi szabályzat jóváhagyása = approval of operational code üzemképes állapot = proper working condition üzemkészség = good working order üzemszünet, kiesés = outage üzemzavar = defect, malfunction üzemzavar, kiesés = breakdown üzemzavari mutató = breakdown indice üzleti tevékenység kezdőnapja = commercial operations date üzleti tevékenység tesztje = commercial operations test üzletpolitika = business policy üzletrész-tulajdonos = quotaholder üzletrészátruházás = transfer of quotas üzletszabályzat = general terms of business, standard terms of business üzletszabályzat jóváhagyása = approving the general terms of business V vagyon- és környezeti kár = property and environmental damage vasúti közlekedés = railway traffic vasúti szállítás = railway transport vasúti vontatás = railway pulling, hauling vállalkozás, gazdálkodó szervezet = business organisation vállalkozó = entrepreneur vállalkozói biztonság = entrepreneurial safety változás = change versenypiac = competitive market veszélyeshulladék-kezelés = treatment of hazardous waste veszteség = loss VET (villamos energia törvény) = Electricity Act vezeték, csővezeték = pipeline vezetékes (gáz)ellátás = supply (of gas) through pipeline vezetékes PB-gáz szolgáltatás = supply of LPG by pipeline vezetékes pébé-gáz szolgáltatási engedély = license for the supply of LPG by pipeline vezetékes pébégáz szolgáltatás = pipeline LPG supply vezetékhálózat = electric line network vezetékjog = right to lay electric lines vezetékrendszer = electric line system védelem = protection végelszámolás = final accounting végrehajtási rendelet = enforcement decree 30. oldal

16 végszámla = final invoice Vértesi Erőmű Rt. = Vértes Power Plant Co. Ltd. Vill.- és Gázenergia Szabályozó Hivatal = Electricity and Gas Regulatory Office vill.en. szolgáltatóra von. hozzájáruló hat. = affirmatory res. for electricity suppliers vill.en. termelésre használt tüzelőanyagok = fuels used for generating electricity vill.en. termelőre von. hozzájáruló hat. = affirmatory res. for electricity generator villamos energia = electricity Villamos Energia Engedélyezési Osztály = Electricity Licensing Department villamos energia forgalom = turnover (of electricity) villamos energia kiesés = electricity outage Villamos Energia Közüzemi Szabályzat = Public Utility Electricity Regulations villamos energiáról szóló törvény = Electricity Act villamos teljesítmény = electric capacity villamosenergia és fölgáz tarifa-bizottság = electricity and gas tariff committee villamosenergia közvetlen szolgáltatási eng. = license for the direct supply of electricity villamosenergia-eladási szerződés = electric power sales agreement villamosenergia-ipar = electricity industry villamosenergia-rendszer = electricity system villamosenergia-szállítás = transmission of electricity villamosenergia-szállítási engedély = license for the transmission of electricity villamosenergia-szállítói működési engedély = operational license for the transmission of electricity villamosenergia-szolgáltatás = supply of electricity villamosenergia-szolgáltatási engedély = license for the supply of electricity villamosenergia-szolgáltatói működési engedély = operational license for the supply of electricity villamosenergia-szolgáltatók = electricity suppliers villamosenergia-termelés = generation of electricity villamosenergia-termelési engedély = license for the generation of electricity villamosenergia-termelési kapacitás = electricity generating capacity villamosenergia-termelői működési engedély = operational license for the generation of electricity villamosenergia-vételi szerződés = power purchase agreement villamosmű = electrical plant vis maior esemény = force majeure event visszavonás = revocation viszonteladási (kiskereskedelmi) célból = for retail purposes vízierőmű = hydro power plant VM-arány = FM-ratio Z ZS 31. oldal

HUNGARIAN ENERGY OFFICE - MAGYAR ENERGIA HIVATAL DICTIONARY OF HEO SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR

HUNGARIAN ENERGY OFFICE - MAGYAR ENERGIA HIVATAL DICTIONARY OF HEO SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR HUNGARIAN ENERGY OFFICE - MAGYAR ENERGIA HIVATAL DICTIONARY OF HEO SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR angol magyar A abandonment abolish acceptance price Accounting Department Act on District Heating Act on Gas and

Részletesebben

2013. évi statisztikai adatai

2013. évi statisztikai adatai A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 213. évi statisztikai adatai Statistical data of the hungarian power system 213 IMPRESSZUM IMPRINT Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION. 6 RÖVIDÍTÉSEK,

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012 A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER). ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM IMPRESSZUM IMPRINT TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION.........................

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F (not) subject to VAT (nem)

Részletesebben

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km Ügyfelek száma Number of customers

Részletesebben

//////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\

//////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\ TI: Magyar-angol EU-szótár NA: Euro Info Service (megbízó) DT: szótár PD: 1997/11 (elektronikus kiadás) SO: EUROPOLY CD-ROM, Európa Stúdió, Budapest, 1997. KW: Európai Unió KW: EU KW: Phare KW: Tempus

Részletesebben

Hírközlési és távközlési angol műszaki szótár Hungarian Dictionary of Infocommunications and Telecommunications Terms

Hírközlési és távközlési angol műszaki szótár Hungarian Dictionary of Infocommunications and Telecommunications Terms Hírközlési és távközlési angol műszaki szótár Hungarian Dictionary of Infocommunications and Telecommunications Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics MVM OVIT Zrt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 kommunikacio@ovit.hu www.ovit.hu

Részletesebben

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F (not) subject to VAT (zero)

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2012 az elnök üzenete / President s message 1 bevezetés a tigáz tevékenysége / introduction - activity of tigáz 4 a kapcsolatokban rejlő érték / the value

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava CEO s Foreword 4 Felsővezetés Top management 5 A Társaság

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE OF HUNGARY

MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE OF HUNGARY MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY OF HUNGARY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE Reference No.: PP/PREP/HU Edition Number: 03.00 Status:

Részletesebben

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon Sustainable development indicators in Hungary Központi Statisztikai Hivatal A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Sustainable development

Részletesebben

Improving the Policy Framework for Renewable Heating in Hungary

Improving the Policy Framework for Renewable Heating in Hungary Program Improving the Policy Framework for Renewable Heating in Hungary Workshop for Hungarian stakeholders 20. April 2011, Budapest 9.30-9.45 Welcome + Introduction + Aim of the workshop, Ms Ada Ámon,

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben

éves jelentés Annual report

éves jelentés Annual report éves jelentés Annual report Éves jelentés Annual report Vízió Az európai légtér egységesítési folyamatában a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a fejlődés, valamint a szolgáltatók és nemzetek

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda

Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda Hírlevél Az alábbiakban ismertetjük a 2013. október 1. napjától 2013. december 31. napjáig megjelent, az Önök működése szempontjából feltehetően szükséges vagy

Részletesebben

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon Sustainable development indicators in Hungary Központi Statisztikai Hivatal A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Sustainable development

Részletesebben

Corporate Governance & Business Integrity Glossary

Corporate Governance & Business Integrity Glossary Glossary:Layout 1 6/7/11 11:13 AM Page 1 The American Chamber of Commerce in Hungary is Proud to Sponsor this Corporate Governance & Business Integrity Glossary Helping Promote Best Practices in Hungary

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben