1988. évi XXIV. TÖRVÉNY. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1988. évi XXIV. TÖRVÉNY. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1"

Átírás

1 1988. évi XXIV. TÖRVÉNY a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1 A nemzetközi gazdasági együttműködés fejlesztése, különösen a külföldi működő tőke gazdaságunkban való közvetlen megjelenésének elősegítése és a magyar gazdaságban a műszaki fejlődésnek ez úton is történő előmozdítása érdekében a külföldi befektetők részére a hátrányos megkülönböztetéstől mentes és nemzeti elbánást biztosítva az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) 2 A külföldiek magyarországi befektetései teljes védelmet és biztonságot élveznek. (2) 3 A külföldit a tulajdonát érintő esetleges államosítási, kisajátítási vagy ezekhez hasonló jogi hatással járó intézkedésekből eredő kárért tényleges értéken, haladéktalanul kártalanítani kell. (3) 4 A kártalanításról az állam annak a közigazgatási szervnek az útján gondoskodik, amely az intézkedést hozta. Jogszabálysértés esetén a kártalanításra vonatkozó közigazgatási hatósági határozat felülvizsgálatát lehet kérni a bíróságtól. (4) A kártalanítási összeget a befektetés pénznemében kell a jogosult részére kifizetni E törvény alkalmazásában: a) külföldi: a devizakorlátozások megszüntetéséről szóló törvény 6 szerinti devizakülföldi; b) külföldiek magyarországi befektetései: a külföldit belföldi székhelyű gazdasági társaság, egyesülés vagy szövetkezet vagyonából a tagsági (részvényesi, üzletrész-tulajdonosi) jogviszonya alapján megillető hányad, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének és kereskedelmi képviseletének, valamint az a) pont szerinti külföldi állampolgár önálló vállalkozásának a vagyona; c) 7 külföldiek gazdasági célú letelepedése: Magyarország területén önállóan, üzletszerűen rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett végzett gazdasági tevékenység ténylegesen és tartós, huzamos jelleggel történő folytatása az erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, rögzített felszerelés vagy berendezés útján; d) EGT-államban honos vállalkozás: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, továbbá valamely az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam joga szerint létrejött olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalany, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzletszerű gazdasági tevékenységének fő helye valamely az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban van; e) határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: önállóan, üzletszerűen rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett végzett gazdasági tevékenység folytatása gazdasági célú letelepedés nélkül;

2 f) önfoglalkoztatás: minden olyan, a jogszabályok szerint önállóan végezhető és az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági tevékenység, amelynek gyakorlója az egészségbiztosítási, illetőleg a nyugdíj-biztosítási szolgáltatások fedezetéről az erről szóló jogszabályok rendelkezései szerint maga köteles gondoskodni (1) 9 Külföldi Magyarország területén önálló, üzletszerű rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett gazdasági tevékenységet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével gazdasági célú letelepedés keretében a következő letelepedési formák keretében végezhet: a) önálló vállalkozóként a külön törvényben meghatározott egyéni vállalkozás, illetve az általa bejegyzett egyéni cég vagy önfoglalkoztatás formájában, b) külön törvényben meghatározott fióktelep vagy kereskedelmi képviselet útján vagy c) olyan belföldi székhelyű gazdasági társaság, egyesülés vagy szövetkezet útján, amelyben részesedéssel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a következő gazdasági tevékenységekre, ha a külföldi a tevékenység végzéséhez belföldön alkalmazottat nem foglalkoztat, ideértve a külföldön foglalkoztatott alkalmazott vagy megbízott Magyarországra történő kirendelését vagy kiküldését is: a) nevelési-oktatási intézménynél, szakképzési intézménynél, felsőoktatási intézménynél oktatási, kutatási tevékenység, b) előadó-művészi tevékenység, c) hivatásos sportolói tevékenység, d) olyan tevékenység, amely a külföldi által külföldön megszerzett belföldön lévő termék értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására korlátozódik, ha ez személyes jelenlét nélkül, és az általa külföldön kibocsátott kereskedelmi kártya felhasználásával történik, és e) ingatlan és természeti erőforrás térítés ellenében történő hasznosítása, ingatlanhoz és természeti erőforráshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog térítés ellenében történő átadása, értékesítése, apportálása. 3/A. 10 (1) 11 Külföldi az EGT-államban letelepedett vállalkozás kivételével határon átnyúló szolgáltatási tevékenységet akkor folytathat Magyarország területén, ha azt törvény vagy nemzetközi szerződés kifejezetten megengedi. (2) Az EGT-államban letelepedett vállalkozás határon átnyúló szolgáltatási tevékenységét a külön törvényben meghatározottak szerint folytathatja. 3/B. 12 (1) Külföldi természetes személy önálló vállalkozóként a magyar állampolgárokra vonatkozó feltételekkel jogosult önálló, üzletszerű rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott gazdasági tevékenység gazdasági célú letelepedés keretében történő megkezdésére vagy folytatására, ha a) EGT-államban honos vállalkozás, vagy

3 b) ezt a jogosultságot és a nemzeti elbánást törvény vagy nemzetközi szerződés biztosítja. (2) A külföldi állampolgár önálló vállalkozása a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt szakmai vagy egyéb követelményeket a belföldiekre irányadó szabályok szerint köteles is teljesíteni. (3) A külföldi állampolgár önálló vállalkozása a belföldiekre irányadó szabályok szerint köteles a szerződéseket megkötni, és az engedélyköteles ügyletek esetén az engedélyeket beszerezni. (4) Az ingatlanszerzésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása szempontjából a külföldi állampolgár önálló vállalkozása külföldi természetes személynek minősül Külföldi részvétellel működő társaság más gazdasági társaság, illetve szövetkezet alapításában részt vehet, társaságot maga is alapíthat és működő társaságban, illetőleg szövetkezetben részesedést szerezhet. Ezekre a társaságokra, illetőleg szövetkezetekre e törvény rendelkezései a IV. fejezetben foglaltak kivételével nem vonatkoznak. 5. A külföldi részvétellel működő társaság felett a törvényességi felügyeletet a cégjegyzéket vezető bíróság (a továbbiakban: cégbíróság) látja el Ha nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa e törvénytől eltérően rendelkezik, az abban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. II. Fejezet Külföldi részvétellel működő társaság alapítása, részesedés szerzése működő társaságban (1) 17 (2) 18 (3) (1) (2) 21 (3) (1) 23 (2) 24 III. Fejezet A társaságok működési feltételei

4 (1) 32 (2) (1) 37 (2) 38 (3) IV. Fejezet Vámszabadterületi társaságok (1) 43 Külföldi által vagy külföldi részvétellel társaság vámszabadterületen is alapítható, ilyen társaságban külföldi részesedést szerezhet. Egyesülés és szövetkezet vámszabadterületen nem alapítható. (2) 44 Vámszabadterületi társaság alapítására, ilyen társaságban részesedés szerzésére és a társaság működésére az e fejezetben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel ez a törvény rendelkezései az irányadóak. (3) A vámszabadterület technikai elhatárolásának, a vámszabadterületen létesítmények létrehozásának és tevékenységek folytatásának feltételeit, a vámszabadterületen lebonyolódó személy- és áruforgalom szabályait a vámjogra és a vámeljárásra vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

5 37/A A vámszabadterület a vám-, a devizajogszabályok és a 39. -ban szabályozott eltérésekkel a külkereskedelmi jogszabályok alkalmazása szempontjából külföldnek, a vámszabadterületi társaság az említett jogszabályok alkalmazásában külföldinek minősül. Ennek megfelelően a vámszabadterületi társaságra nem alkalmazhatók az árszabályozásra, továbbá az állami ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok. 39. (1) 46 Magyarországra kötelező nemzetközi szerződések külkereskedelemre vonatkozó rendelkezései, valamint az egyes viszonylatokra vagy árukra megállapított kiviteli és behozatali előírások a vámszabadterületi társaságra is kiterjednek. (2) (1) Vámszabadterületi társaságoknak a cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez a vámszervezet központi szervének határozatát be kell csatolni arról, hogy azt az ingatlant, amelyen a társaság székhelye található és működését tervezik, vámszabadterületté nyilvánították. (2) 49 A vámszabadterület létesítésére adott engedély visszavonásáról, illetve lejártáról a társaság az ebben a tárgyban hozott jogerős határozat csatolásával vagy a lejárat bejelentésével köteles értesíteni a cégbíróságot nyolc napon belül. 41. (1) A vámszabadterületi társaság a könyveit a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel a társasági szerződésben (alapszabályban) meghatározott konvertibilis pénznemben vezeti. (2) 50 (3) (4) V. Fejezet Záró rendelkezések 44. A külföldi részvétellel működő társaságnak a társasági szerződésével kapcsolatos jogvitákban belföldi vagy külföldi, rendes vagy választott bíróság jár el, ha a társaság alapítói, illetve tagjai ezt írásban kikötötték Ez a törvény az évi január hó 1. napján lép hatályba. 46. (1) (2) 55 (3) A törvény hatálybalépése előtt külföldi részvétellel működő társaság részére engedélyezett adókedvezmények lejáratukig a számított adóból annak összege erejéig visszatarthatók Ez a törvény nem érinti azokat a rendelkezéseket, amelyek a hitelintézet és a biztosítóintézet külföldi részvétellel történő alapítására, vagy belföldi hitelintézetben és biztosítóintézetben történő külföldi részesedés szerzésére vonatkoznak.

6 Melléklet a törvény 15. -a (2) bekezdésének c) pontjához 57 1 A kihirdetés napja december Az 1. (1) bekezdése az 1997: CXXXII. törvény 37. -ának (1) bekezdésével megállapított és a 2009: LVI. törvény 11. -a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény a alapján a október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 3 Az 1. (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 10. -a szerint módosított szöveg, e módosító törvény a alapján a október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 4 Az 1. (3) bekezdése a 2009: LVI. törvény 10. -a szerint módosított szöveg, e módosító törvény a alapján a október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 5 A 2. a 2009: LVI. törvény 9. (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény a alapján a október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 6 Lásd a 2001: XCIII. törvény pontját. 7 A 2. c) pontja a 2011: CCI. törvény 21. a) pontja szerint módosított szöveg. 8 A 3. a 2009: LVI. törvény 9. (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény a alapján a október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 9 A 3. (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2011: CCI. törvény 21. a) pontja szerint módosított szöveg. 10 A 3/A. -t a 2003: LIV. törvény 24. -a iktatta be, szövege a 2009: LVI. törvény 9. (3) bekezdésével megállapított szöveg, ez utóbbi módosító törvény a alapján a október 1- jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 11 A 3/A. (1) bekezdése a 2011: CCI. törvény 21. a) pontja szerint módosított szöveg. 12 A 3/B. -t a 2009: LVI. törvény 9. (4) bekezdése iktatta be, e módosító törvény a alapján a október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 13 A 4. a 2000: CXLI. törvény 92. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. 14 A 6. a 2009: LVI. törvény 9. (5) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény a alapján a október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 15 A 7. -t az 1990: V. törvény 16. -ának (2) bekezdése hatályon kívül 16 A 8. -t a 2003: LIV. törvény 25. -a hatályon kívül 17 A 9. (1) bekezdését a 2003: LIV. törvény 25. -a hatályon kívül 18 A 9. (2) bekezdését a 2001: XCIII. törvény 6. (1) bekezdésének m) pontja hatályon kívül

7 19 A 9. (3) bekezdését az 1990: XCVIII. törvény 13. (2) bekezdése hatályon kívül 20 A t az 1990: XCVIII. törvény 13. (2) bekezdése hatályon kívül 21 A 12. (1) (2) bekezdését az 1995: XCV. törvény 89. -a (4) bekezdésének c) pontja hatályon kívül 22 A 12. (3) bekezdését a 2003: LIV. törvény 25. -a hatályon kívül 23 A 13. (1) bekezdését a 2003: LIV. törvény 25. -a hatályon kívül 24 A 13. (2) bekezdését az 1997: CXLIV. törvény ának d) pontja hatályon kívül 25 A 14. -t a 2003: LIV. törvény 25. -a hatályon kívül 26 A t az 1991: LXXXVI. törvény 20. (6) bekezdésének c) pontja hatályon kívül 27 A 17. -t a 2003: LIV. törvény 25. -a hatályon kívül 28 A 18. -t az 1995: C. törvény ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, rendelkezéseit azonban alkalmazni kell az 1995: C.törvény a (3) bekezdésében meghatározott esetekben. 29 A t a 2003: LIV. törvény 25. -a hatályon kívül 30 A 23. -t az 1995: XCV. törvény 89. -a (4) bekezdésének c) pontja hatályon kívül 31 A t a 2003: LIV. törvény 25. -a hatályon kívül 32 A 26. (1) bekezdését a 2003: LIV. törvény 25. -a hatályon kívül 33 A 26. (2) bekezdését az 1996: LXXXVIII. törvény 14. -ának (1) bekezdése hatályon kívül 34 A t a 2003: LIV. törvény 25. -a hatályon kívül 35 A 29. -t az 1991: LXXXVI. törvény 20. -a (6) bekezdésének c) pontja hatályon kívül 36 A 30. -t a 2003: LIV. törvény 25. -a hatályon kívül 37 A 31. (1) bekezdését az 1995: XCV. törvény 89. -a (4) bekezdésének c) pontja hatályon kívül 38 A 31. (2) bekezdését az 1994: LXXIX. törvény 2. -ának (1) bekezdése hatályon kívül 39 A 31. (3) bekezdését az 1995: C. törvény 211. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, rendelkezéseit azonban alkalmazni kell az 1995: C. törvény ának (3) bekezdésében meghatározott esetekben. 40 A t az 1995: XCV. törvény 89. -a (4) bekezdésének c) pontja hatályon kívül

8 41 A t a 2003: LIV. törvény 25. -a hatályon kívül 42 A 37. az 1997: L. törvény 70. -ának (3) bekezdésével megállapított szöveg. 43 A 37. (1) bekezdése a 2000: CXLI. törvény 92. -ának (4) bekezdésével megállapított szöveg. 44 A 37. (2) bekezdése a 2001: XCIII. törvény 6. (1) bekezdésének m) pontja szerint módosított szöveg, e módosító törvény 4. (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 45 A 37/A. -t az 1997: L. törvény 70. (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2001: XCIII. törvény 6. (1) bekezdésének m) pontja. 46 A 39. (1) bekezdése a 2011: CCI. törvény 21. b) pontja szerint módosított szöveg. 47 A 39. (2) bekezdését a 2011: CLXXIV. törvény 9. -a hatályon kívül 48 A 40. az 1997: L. törvény 70. -ának (3) bekezdésével megállapított szöveg. 49 A 40. (2) bekezdése a 2001: XCIII. törvény 6. (1) bekezdésének m) pontja szerint módosított szöveg, e módosító törvény 4. (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 50 A 41. (2) bekezdését a 2001: XCIII. törvény 6. (1) bekezdésének m) pontja hatályon kívül 51 A 41. (3) (4) bekezdését az 1995: XCV. törvény 89. -a (4) bekezdésének c) pontja hatályon kívül 52 A 42. -t az 1995: XCV. törvény 89. -a (4) bekezdésének c) pontja hatályon kívül 53 A 43. -t az 1995: XCV. törvény 89. -a (4) bekezdésének c) pontja hatályon kívül Lásd a 2001: XCIII. törvény 5. -ának (2) bekezdését. 54 A 45. a 2007: LXXXII. törvény 2. -ának 46. pontja szerint módosított szöveg. 55 A 46. (1) (2) bekezdését a 2009: LVI. törvény 11. -a hatályon kívül 56 A 47. az 1995: XCVI. törvény ával megállapított szöveg. 57 A mellékletet az 1991: LXXXVI. törvény 20. (6) bekezdésének c) pontja hatályon kívül

88. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. június 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 6255 Ft. Oldal

88. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. június 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 6255 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. június 26., péntek 88. szám Ára: 6255 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi LVI. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

HÁTTÉRANYAGOK 2009. KERESKEDELMI JOG c. tárgyhoz

HÁTTÉRANYAGOK 2009. KERESKEDELMI JOG c. tárgyhoz HÁTTÉRANYAGOK 2009 KERESKEDELMI JOG c. tárgyhoz AZ ELŐADÁSOKON ELHANGZOTTAK VIZSGAANYAGNAK SZÁMÍTANAK! Irodalom: Kaponyi Erzsébet: Fejezetek a Nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogából Aula Kiadó, Budapest,

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 Az Országgyűlés - elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - az egyéni vállalkozói tevékenység megkönnyítése,

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 A 2013.5.19. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

b) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: hivatal) bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tevékenységének engedélyezési és nyilvántartási eljárására,

b) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: hivatal) bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tevékenységének engedélyezési és nyilvántartási eljárására, 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól 1 A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok átláthatóságának

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 26. szám 2539 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a

Részletesebben

1990. évi V. törvény. az egyéni vállalkozásról 1

1990. évi V. törvény. az egyéni vállalkozásról 1 1. oldal 1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról 1 E törvény célja, hogy - figyelembevéve a Magyar Köztársaság Alkotmányának a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogúságára, a magántulajdon garanciáira

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

GFO'2013 megnevezés. GFO'2013 tartalom

GFO'2013 megnevezés. GFO'2013 tartalom 1, 2 Vállalkozás Olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre. Üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ 161. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CXV. törvény Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl 40136 2009. évi CXVI. tör vény

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról. I. Fejezet. Alapelvek

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról. I. Fejezet. Alapelvek 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az

Részletesebben

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 1

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 1 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat mozgásba hozni, az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben