Gábor Dénes Fıiskola. Adatvéd(elem) 0123/2004. Fehér István

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gábor Dénes Fıiskola. Adatvéd(elem) 0123/2004. Fehér István"

Átírás

1 Gábor Dénes Fıiskola Adatvéd(elem) 0123/2004 Fehér István Székesfehérvár 2007

2 Tartalomjegyzék Elıszó 1 1. fejezet: Adatvédelem Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak Az adatvédelem törvényi szabályozása Az Európai Unió adatvédelmi szabályozása Adatvédelem Magyarországon Az Adatvédelmi törvény célja és alkalmazásának területei, hatálya A kapcsolódó fogalmak meghatározása Az adatkezelés területei és célja Az érintett személy jogai és érvényesítésük Független ellenırzı hatóság mőködése Az adatok biztonságának legfontosabb követelményei A nemzetközi adatkezelés körülményei Az adatvédelemhez kapcsolódó egyéb törvények, rendelkezések évi LXV. Törvény az államtitokról és a szolgálati titokról évi LIII. Törvény az államtitokról és a szolgálati titokról szóló évi LXV. Törvény módosításáról évi LXXXV. Törvény a Nemzeti Biztonsági Felügyeletrıl évi CXXV. Törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról évi IV. törvény a Büntetı Törvénykönyvrıl /2004. (II. 17.) HM (Honvédelmi Minisztérium) rendelet a fontos és bizalmas munkakörökrıl, valamint a biztonsági ellenırzések szintjérıl /1995. (VI. 30) Kormányrendelet a minısített adat kezelésének rendjérıl, /2003. (XI. 5.) Kormányrendelet a nemzetközi szerzıdés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minısített adat védelmének eljárási szabályairól 21

3 /2003. (XI. 5.) Kormányrendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és mőködési rendjérıl, valamint az iparbiztonsági ellenırzések részletes szabályairól /1994. (III. 29.) Kormány Rendelet a rejtjeltevékenységrıl évi C. törvény Az elektronikus hírközlésrıl (Eht.) Általános észrevételek a C. törvény tervezett módosításával kapcsolatban Részletes észrevételek a évi C. törvény módosításával kapcsolatban A magánéletet veszélyeztetı hivatalos kíváncsiság külföldi országokban Megfigyelés minden frekvencián Lehallgatni és megérteni fejezet: Az adatvédelem I. eleme: az ellenırzött nyílt forráskódú szoftverek Történeti áttekintés Mi is az a forrás, vagy forráskód? Néhány praktikus elv -A demokratikus állam kötelezettségei Számítógépes biztonság Pontatlanságok a szabad (nyílt forráskódú) szoftverekkel kapcsolatban fejezet: Az adatvédelem II. eleme: Kriptográfia, biztonságos kommunikáció a hálózatokon Bevezetés a titkosításba Mi is a titkosítás? Szimmetrikus Titkosító Eljárás DES (Data Encryption Standard) A Data Encryption Standard (DES) Nyilvános kulcsú titkosítás RSA nyilvános kulcsú titkosítás Digitális aláírás, nyilvános kulcsú architektúra PKI A digitális aláírás Magyarországon Szteganográfia (nagyon rejtett jelek) A szteganográfia számítógépes alkalmazásának lehetıségei fejezet: Az adatvédelem III. eleme: az eszköz, avagy a kommunikáció Az elektronikus adatfeldolgozás alapvetı kockázatai Az internetes csatlakozás veszélyei A vállalaton belüli intranetek veszélyei 62

4 4.4. Hálózatok lehallgatása Kisugárzás biztonság (Emission Security Emsec) A vezeték nélküli (WiFi) hálózatokhoz kapcsolódó biztonsági problémák és megoldások WEP i Adatkapcsolati protokollok CRC Cyclic Redundancy Check Az infokommunikációs rendszerek támadása fejezet: Az adatvédelem IV. Eleme: az objektum Terror-támadások végrehajtása az információs rendszereken keresztül Számítóközpontok fizikai védelmének jelentısége 84 6.fejezet: Az adatvédelem V. eleme: az ember Személyazonosítási alapmódszerek Jelszó, avagy tudás alapú azonosítás Kulcs, avagy birtok alapú azonosítás Biometrikus azonosítás Az azonosítás megbízhatóságának mérıszámai A biometrikus azonosítás alkalmazási területei High-end vagy low-end alkalmazások Aktív vagy passzív személyazonosítás Tömeges vagy individuális személyazonosítás 93 Irodalomjegyzék 94

5 Ábrajegyzék 1.1 ábra: Adat, információ, ismeret 4. oldal 1.2 ábra: Adatvédelem, biztonság, informatika 7. oldal 1.3 ábra: Adatvédelmi szabályozás rendszere 8. oldal 3.1 ábra: A PKI infrastruktúra elemei 56. oldal 3.2 ábra: A PKI infrastruktúra alapelvei 57. oldal 4.1 ábra: Információk a rétegben 70. oldal 4.2 ábra: Keretezés nem használt állapottal 73. oldal

6 Adatvéd(elem) 1 Elıszó Az Információs társadalom Az információrobbanás az emberi társadalomban akárcsak az ısrobbanás a világegyetemben elindított egy visszafordíthatatlan folyamatot, ez az információs társadalmak kialakulása. Mivel a folyamat kezdete történelmi léptékkel mérve néhány másodperce zajlik (tehát kevés hiteles tapasztalattal rendelkezünk e tárgyban), és az exponenciális változások az emberek mindennapi életét nagymértékben befolyásolják, így könnyen válik ez az egész jövınket meghatározó témakör, az üzleti vállalkozások és a napi politika martalékává. Az információs társadalom nem csak azt jelenti, hogy korszerő kommunikációs technológiákat használunk, vagy beleolvadunk egy információgyőjtı hálózatba. Az információs társadalom fogalmát úgy is megközelíthetjük, hogy akármelyikünkrıl soha a történelem folyamán ennyi adatot soha nem tároltak, ezen kívül ezeket az adatokat soha nem volt ilyen könnyő megszerezni, továbbítani, nyilvánosságra hozni és társítani. Ha száz évvel ezelıtt találkoztunk valakivel mindössze annyi információnk volt róla, amennyit ı maga elmondott, esetleg amit szőkebb környezetében mások mondtak róla. Ma azonban információt győjtenek rólunk, valahányszor hitelkártyával fizetünk, belépünk egy középületbe vagy bankba, az Interneten szörfölünk vagy éppen egy könyvtárba iratkozunk be. Magyarországon a nyolcvanas években vezették be a személyi számot, ami a számítógépek elterjedésével párhuzamosan az adatkezelés megkönnyítését szolgálta az államigazgatás számára. Eltelt néhány év, és mire mindenki megtanulta a saját számát, eltörölték annak általános használatát. A legtöbben azóta sem értik, miért kellett a jól mőködı, gyors felismerést lehetıvé tevı és mindenütt használható rendszert éppen abban a pillanatban megszüntetni, amikor szinte az egész társadalom által elfogadottá vált. Pedig épp ezzel volt a baj: túl jól mőködött, túl gyors volt és mindenütt használható, így bármilyen számítógépes adatbázisból szinte azonnal visszakereshetı volt a személyi számmal jelölt emberrıl összegyőjtött összes információ. Azaz nem csak annyi, amennyire az adott esetben az ügyféllel kapcsolatban álló hivatalnak vagy szervezetnek szüksége lehetett. Az állam megvédi magától az állampolgárokat: ez az európai történelemben is új dolog. Csak a XX. Század hatvanas éveiben alkották meg az elsı adatvédelmi törvényeket a

7 Adatvéd(elem) 2 kontinensen, ahol fontosabbnak tartják a magánélet védelmét, mint az Egyesült Államokban, ahol az információáramlás szabadságának van elsıbbsége. Az Amerikai Egyesült Államokban nincs az európai értelemben vett adatvédelmi törvény. Az USA-ban jelenleg is folyik a vita arról, vajon megteremthetık-e a magánszféra védelmének feltételei az egyes, adatkezeléseket tömegesen végzı szervezetek (direkt marketing cégek, stb.) önszabályozásával, vagy az amerikai hagyományokhoz kevésbé illeszkedı állami beavatkozásra, törvény alkotására van szükség. A Global Watching Surveillance doktrínája alapján Amerika minden emberrıl mindent igyekszik tudni, rendszerezni, felderíteni, függetlenül attól, milyen ország vagy jogrend polgára, saját polgárait is beleértve. Az Egyesült Államokhoz hasonlóan Ukrajnában a Távközlési és Információs Állami Bizottság (GoszKomSzvjaz) 122. számú rendelete hatályba lépése után az Internetszolgáltatók központjait megfigyelı rendszerekkel látták el. Ezzel megkezdıdött az amerikai típusú Nagy testvér uralom az egykori keleti tömb országaiban is. Az ilyen és ehhez hasonló hatalmi törekvések dolgoznak leginkább ellene a valódi adatvédelmi törekvéseknek. A személyes adatok védelme emberi jog, érvényes rá az emberi jogok és az alapvetı szabadságjogok védelmére vonatkozó egyezmény 8. cikkelye. Ez megállapítja a magánélet és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, ami kiterjed a magán és személyes információkra és adatokra is. Számos országban az alkotmány szabályozza a személyes adatok védelmét, ilyen például az osztrák adatvédelmi törvény, amelyet 2000-ben módosítottak, hogy megfeleljen az európai adatvédelmi irányelvnek. A 20. század tudományos és technikai eredményeit túlnyomó részt a második világháború és a hidegháború inspirálta. A számítógépeket azért kellet kifejleszteni, hogy az ellenség titkosított kódjait könnyebb legyen megfejteni, vagy a munka nagy részét a számítógép végezze el. A számítógép használata világszerte elterjedt, megállíthatatlanul és elkerülhetetlenül információs társadalommá változott társadalmunk, ahol az információ nagy érték és hatalom. Tudnunk kell azt, hogy az információ megszerzése, továbbítása és felhasználása mindannyiunk személyes adatait is érintheti, illetve érinti. Az egyén és a rá vonatkozó adatok védelme általános problémát jelent. Teljesen mindegy, hogy a nemzeti törvénykezés miként rendelkezik az egyén magánéleti- és személyes adatvédelmével, az egyénre vonatkozó törvénynek globalizáltnak kell lenni, hiszen az egyén adatai megjelennek mindenhol, ahol az

8 Adatvéd(elem) 3 internetes szerver mőködik, különbözı fizetıhelyen, ahol bankkártyával fizet, vagy megfigyelı kamera mőködik. Az adatvédelem végcélja, az ilyen szintő adatvédelmi szabályozás kiterjesztése, globalizálása, hiszen egyre inkább a számítógépes megfigyelés korszakában élünk. Az információs társadalom legfontosabb polgári joga a magánélet és a személyes adatok védelme. Mert a jelenlegi világban az információs társadalom az egyén nyomtalanul nem mozoghat, nem létezhet. A számítógépek és a számítógépes adatok védelme egyre növekvı jelentıséggel bírnak, ennek megfelelıen egyre nagyobb érdeklıdés mutatkozik a számítógép-biztonság iránt. A védelem jelentısége lényegesen megnıtt a hálózatok megjelenésével, a védekezés összetettebbé és bonyolultabbá vált, és a felhasználóknak eddig nem ismert veszélyforrásokkal kell szembenézniük. Joggal érezhetik magukat fenyegetve intézmények, személyek. Digitálisan tárolt, továbbított információikat, adataikat ellophatják, torzíthatják, hálózati rendszereiket tönkretehetik. Veszélybe kerültek az Internet klasszikus értékei is. A számítógépes adatbiztonsági megoldások célja az informatikai rendszerben tárolt, feldolgozott adatok bizalmasságának, hitelességének, illetve elérhetıségének védelme azon személyek ellen, akik ezt veszélyeztetik.

9 Adatvéd(elem) 4 1. fejezet: Adatvédelem 1.1. Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak A téma részletes tárgyalása elıtt ismerkedjünk meg a fontosabb fogalmakkal! Ahhoz, hogy az adatok védelmérıl beszélhessünk, definiálnunk kell, hogy mi az adat. Ehhez elıször vizsgáljuk meg, hogy mit nevezünk ismeretnek, és a továbbiakban tekintsük ezt alapfogalomnak, amit a következıképpen írhatunk körül: ismeretnek nevezünk mindent, amit az életünk folyamán elsajátítunk, és céljaink eléréséhez felhasználunk. Tehát az egyes emberek tudása ismeretek összessége. Ezeket az ismereteket hordozzák az adatok. Minden adat önálló jelentéssel bír, amit információnak nevezünk, és ezekbıl az információkból építhetjük fel az ismereteket. E három fogalom és a köztük lévı kapcsolatok megértését segíti a következı (1.1) ábra. Adat Adat Információ Információ ISMERET Adat Információ Adat Adat Információ Információ ISMERET 1.1. ábra: Adat, információ, ismeret Az ember alapvetı tulajdonságai közé tartozik az új információk, ezáltal az új ismeretek megszerzésére való törekvés. (Ez a tudásszomj, vagy más szemszögbıl nézve a kíváncsiság.) Az ismeretszerzés egyik lehetısége az alábbi négy lépésbıl álló folyamat: 1. minden adatot valamilyen közeg hordoz, ezért elıször ezzel a közeggel kell kapcsolatba kerülni (észlelés),

10 Adatvéd(elem) 5 2. az érzékszerveink segítségével felfogjuk az adatot (érzékelés), 3. az adat értelmezése, az információ kinyerése és annak eltárolása (felfogás), 4. az újonnan megszerzett és a meglévı információkból és ismeretekbıl kognitív folyamatok segítségével újabb ismeretek megszerzése (megértés). A fent említett folyamaton kívül új adatok nélkül, a meglévı ismereteink feldolgozásával és megfelelı következtetésekkel is szert tehetünk újabb ismeretekre. Mi is az adat? A BS 7799 informatikai szabvány alapján: Az adat tények, elképzelések, utasítások formalizált ábrázolása ismertetés, feldolgozás, illetve távközlés céljára. Ez azt jelenti, hogy az adat bıvebb fogalom a személyes adatnál. Az adatok biztonság érzékenységi osztályozása elıtt (vagy inkább egy magasabb szinten) van egy jogi, illetve funkcionális jellegő osztályozás is. Eszerint lehetnek egyfelıl személyes adatok, másfelıl közérdekő adatok; e két nagy osztályon belül lehetnek üzleti titkok, orvosi titkok, minısített adatok (azon belül államtitkok, szolgálati titkok), belsı használatú és döntés elıkészítı adatok stb. Az adatkezelınek e kategóriák, és funkciók alapján kell meghatároznia a védelmi osztályt, illetve az adatnak a biztonság érzékenységét. Tehát az információ rendszerekben például biztonság kritikus lehet nem csak a személyes adat, hanem általában az adatok (pl. üzleti adatok), és az egyéb informatikai erıforrások is. Az erıforrások az adat, ember, technológia (hardware, netware, rendszer software), alkalmazás, kisegítı berendezések, helyiségek eszközök bármelyike. Az MSZ ISO/IEC INFORMÁCIÓTECHNIKA, Az informatikai biztonság menedzselésének rendje, tárgyú szabvány 5.2 pontja szerint: Az információkat (a BS 7799 szerint az információt konvencionálisan adatként értelmezzük), adatokat osztályozni kell biztonság érzékenységük, fontosságuk, és a szükséges védelem szerint. Ebbıl következik, hogy a védelmi intézkedések erısségét ennek megfelelıen kell meghatározni. Egy másik megközelítés alapján, ami a Magyar Értelmezı Kéziszótár 1972-es kiadásában olvasható:

11 Adatvéd(elem) 6 Az adat: 1. fınévként: valakinek vagy valaminek a megismeréséhez, jellemzéséhez hozzásegítı (nyilvántartott) tény, részlet. 2. Jogi értelemben: bizonyítékul felhasználható tény. 3. Tudományos értelemben: Mőszerrıl leolvasható vagy kísérlettel megállapított számszerő tény, eredmény. Ez utóbbi megfogalmazás elsı pontjának felelnek meg az adatvédelem tárgyát képezı személyes adatok is. Titkosszolgálati vagy rendészeti értelemben: Az adat, minden olyan tény cselekedet, tevékenység, amelynek rögzítésével az egyénrıl újabb tényeket tudhatunk meg, olyan tényt is, amelyet soha nem mondott ki, nem írt le, és amely tárolása alapvetı fontosságú ahhoz, hogy az illetı életprofilját abból létrehozhassuk. Ez tartalmazza mozgását, betegségeit, anyagi és nem anyagi erısségeit, gyengéit, szokásait stb., amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy az illetı egy adott vonatkozásban számításba jöhet-e, illetve egy adott szisztéma számára jelent-e veszélyt, kockázatot. Kiterjesztett értelemben ezt nem csak a nemzetbiztonsági szolgálatok, hanem akár cégek, adóhivatal stb. is alkalmazza, használja. Magyarországon ezen adatok felhasználásának ilyen célú kiterjesztésére tett kísérletet a Gazdasági és Közlekedési Miniszter által visszavont, évi C. törvény (az elektronikus hírközlésrıl) módosításának tervezete, amelyet a késıbbiekben részletesen elemzek a szakdolgozatomban. A továbbiakban az információk - az azokat hordozó adatok - megvédésérıl, annak fontosságáról és gyakorlati módszereirıl lesz szó. Elıször az adatvédelem, azaz a téma jogi oldala, majd általánosan az adatbiztonság, végül ennek speciális területe az informatikai biztonság kerül tárgyalásra. Ezeknek a területeknek a kapcsolatát szemlélteti a következı (1.2) ábra.

12 Adatvéd(elem) 7 Minıségbiztosítás Informatika Informatikai biztonság Védelemtudomány (hagyományos biztonság) Jogtudomány (adatvédelem) 1.2. ábra Adatvédelem, biztonság, informatika 1.2 Az adatvédelem törvényi szabályozása Az adatvédelem egy sokféleképpen definiálható fogalom. Talán ez az oka annak, hogy téves értelmezésekbıl adódóan gyakran keverik össze a késıbb tárgyalásra kerülı adatbiztonsággal. Míg az adatbiztonság valamennyi adat különbözı negatív hatások elleni védelmét, biztosítását jelenti, addig az adatvédelem tárgyát a személyes adatok képezik. Feladata, hogy mindenki számára biztosítsa a saját adataival való szabad rendelkezést, így az adatokon keresztül az érintett személyt védi. Ezt különbözı törvények, jogszabályok és ajánlások segítségével oldja meg. A védelem akkor megfelelı, ha általa a személyes adatok a magántulajdonnal közel azonos elbírálás alá esnek, azaz mindenki szabadon választhatja meg, hogy a saját adatait mely személyeknek és szervezeteknek adja át, ezáltal lehetıvé teszi számukra azok kezelését. Valamint a jogszabályoknak biztosítani kell azt is, hogy ezek az adatkezelık a tudomásukra jutott személyes adatokat harmadik személynek nem adhatják tovább az érintett személy beleegyezése nélkül. Ezt a védelmet nem szabad egy-egy ország területére korlátozni, hanem biztosítani kell a jogszabályok folytonosságát az országhatárokon kívül is. Ehhez nemzetközi érvényő törvények és az egyes államokon belüli jogi szabályozás közel azonos szintre emelése szükséges.

13 Adatvéd(elem) 8 Az adatvédelmi szabályozás egymásra épülı, kölcsönhatásban lévı szintekbıl áll. Ez a szerkezet látható az 1.3. ábrán. NEMZETKÖZI TÖRVÉNYEK, RENDELKEZÉSEK NEMZETKÖZI AJÁNLÁSOK NEMZETKÖZI IRÁNYELVEK NEMZETI SZABÁLYOZÁS INTÉZMÉNYI SZABÁLYOZÁS 1.3. ábra Adatvédelmi szabályozás rendszere A nemzetközi törvényi szabályozás alkotja az adatvédelem legfelsı szintjét (ide tartozik például az Európa Tanács Adatvédelmi Egyezménye [EU_TS108]), mely nemzetközi törvények figyelembe vétele szükséges az egyes nemzetek adatvédelmi szabályozásának kialakításakor, hogy az országhatárokat átlépı biztonságos adatforgalom létrejöhessen. A második szint a nemzetközi szervezetek által kiadott ajánlásokból és irányelvekbıl áll. Ez egy köztes szint a nemzetközi és a nemzeti jogalkotás között. Az itt található dokumentumok nem kötelezı érvényőek az egyes országokra nézve, csak elısegítik a

14 Adatvéd(elem) 9 nemzetek adatvédelmének minél pontosabb összehangolását, ezek lényegében a nemzetközi jogszabályok pontosításai. Az egyes országok adatvédelme alkotja a harmadik szintet, mely törvényeket az elızı két szinttel összhangban kell kialakítani. Ellenkezı esetben az adatforgalom szempontjából egyoldalúan elszigeteltté válhat az ország, azaz a nemzetközi adattovábbítás ebbe az országba meghiúsulhat. Végül a legalsó szinten helyezkednek el az egyes adatkezelı intézményeken belül megalkotott szabályok, melyek elkészítésekor figyelembe kell venni valamennyi - a felsıbb szinteken lévı - kötelezı érvényő dokumentumot. (Általában elég ezeket a szabályokat az ország adatvédelmi törvényeihez igazítani, ha azok a nemzetközi normáknak megfelelnek.) Mint az az 1.3. ábrán is látható, a felsı három szint közötti hatások kétirányúak, azaz elıfordulhat, hogy egy-egy ország adatvédelmi szabályai alapján módosítják a nemzetközi törvényeket, ajánlásokat (nemzetközi érvényővé válnak). Természetesen az egyes intézmények is megalkothatnak olyan belsı szabályokat, melyek esetén hasonló folyamat megy végbe ezen szabályok és az állami törvények között, de ez lényegesen ritkább eset, ezért ezek az irányok nem szerepelnek az ábrán. Ezek után vizsgáljuk meg részletesebben a nemzetközi (az Európai Uniós) és a hazai törvényeket, ajánlásokat illetve irányelveket Az Európai Unió adatvédelmi szabályozása Az Európai Unió alapító szerzıdése 6. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy az Európai Unió tiszteletben tartja az alapvetı jogokat, mint a közösségi jog általános alapelveit, ahogyan azokat az Európai Emberi Jogi Egyezmény garantálja, és ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból következnek. Ebbıl következıen, tehát az EU alapelvként ismeri el az Európai Emberi Jogi Egyezmény 8. cikkébıl fakadóan a magánélet védelméhez való jogot. Ki kell emelni, hogy továbbra is a legfontosabb európai adatvédelmi dokumentum az Európai Tanács Adatvédelmi Egyezménye, amelyet az unió magára nézve kötelezınek fogad el, és az Acquis Communautaire (közösségi jogi vívmányok) részeként ismer el. A jövıre nézve az Európai Unió Alapjogi Kartájának 8. cikke ezt az elvet továbbfejlesztve már tételesen kimondja, hogy mindenkinek joga van személyes adatainak védelméhez. Deklarálja a célhoz kötöttség, a személyes adatokkal való önrendelkezés, az adatokhoz való hozzáférés, és helyesbítés jogát, valamint leszögezi, hogy független adatvédelmi ellenırzı szerv mőködtetésére van szükség. Ugyanakkor azonban az Unió

15 Adatvéd(elem) 10 alapvetı célja a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tıke szabad áramlásán alapuló egységes belsı piac létrehozása és mőködése. Ennek elérése érdekében elengedhetetlen a személyes adatok szabad áramlásának lehetıvé tétele, valamint az egyéni jogok és szabadságok azonos védelmének megteremtése. Az Adatvédelmi Egyezmény kizárólag az automatikusan kezelt adatokra vonatkozik, azaz a hatálya nem terjed ki a hagyományos adatkezelésekre, amely esetekben egyáltalán nem - vagy csak igen ritkán - fordul elı, hogy az adatok (az adathordozók) továbbítása nemzetközi mértékő, így ott elég a nemzeti szabályozás. Ugyanakkor az egyezmény ajánlásnak is tekinthetı a hagyományos adatkezelés esetében, azaz a megegyezı felek külön nyilatkozatot tehetnek arról, hogy a hagyományos módon végzett adatkezelések esetében is az egyezményben foglaltak szerint járnak el. Így elısegíthetik a nemzeti adatvédelem egységes, adatkezelési formától független megvalósítását. Az egyezmény az -emberi jogokra, az -alapvetı szabadságra, a -magánélet védelméhez való jogra valamint az -információszabadságra hivatkozva írja elı a szerzıdı feleknek az országhatáraikon belül folyó adatkezelések esetén az adatok jogszerő megszerzését, feldolgozását és megfelelı védelmét. Az adatok tárolásának és kezelésük céljának törvényesnek, valamint a tárolt adatoknak mindenkor pontosnak és naprakésznek kell lenniük. Ezeken kívül az egyezmény foglalkozik az országhatárokat átlépı adatáramlás szabályozásával, aminek az alapelve az, hogy a megegyezı felek az országaik közötti adatforgalmat semmilyen mértékben sem korlátozzák, kivéve, ha az adatokat küldı ország adatvédelmi szabályozása a célországénál - és ezáltal az egyezményben rögzítetteknél - lényegesen szigorúbb, vagy fennáll a veszélye az adattovábbítás során a bizalmas adatoknak a felek területérıl való kijutásának. Fontos részét alkotja az egyezménynek a felek közötti kölcsönös segítségnyújtási megállapodás, azaz 1. Minden egyes Fél segítséget nyújt bármely külföldi lakóhelyő adatalanynak, hogy az a jelen Egyezmény 8. cikkében foglalt alapelveket érvényesítı hazai törvényben biztosított jogokat gyakorolhassa. (Európa Tanács Adatvédelmi Egyezménye 14. cikk) Az egyezmény elıírja egy Tanácsadó Bizottság létrehozását, hogy ezáltal is elısegítse a benne foglalt szabályok érvényesítését és esetleges tökéletesítését. Ez a bizottság nem rendelkezik ugyan döntési jogkörrel, de a felek között felmerülı vitás kérdések megoldását a

16 Adatvéd(elem) 11 tanácsaival és véleményével is nagymértékben segítheti, és az egyezmény módosítására is csak javaslatot tehet, miután a felek vagy a Miniszterek Bizottsága által javasolt módosítási tervet megvizsgálta. Az Adatvédelmi Egyezmény mellett az Európai Unió tagországai az Európa Tanács által kiadott Ajánlásokban és Irányelvekben határozzák meg azokat a kritériumokat, amelyeket az egyes országok adatvédelmi törvényeinek teljesíteni kell, hogy az Európai Unió területén az információk szabad áramlása minél zökkenımentesebben történhessen. (Ezen rendelkezések betartása nem kötelezı, de figyelmen kívül hagyásuk az országba történı adatáramlás gátja lehet.) Az egyes országoknak az alábbi területeken kell jogszabályokat alkotni: a szabályozó törvény célja és alkalmazásának területei, a szabályozó törvény hatálya, kapcsolódó fogalmak pontos meghatározása, az adatkezelés területei és célja, az érintett személy jogai és érvényesítésük, független ellenırzı hatóság mőködtetése, az adatok biztonságának legfontosabb követelményei és a nemzetközi adatkezelés körülményei. Egy másik nemzetközi csoportosulás, a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) is megalkotta a saját adatvédelmi egyezményét, de ez az Európai Tanács rendeletével ellentétben csak tanács, amely a tagokra nézve nem kötelezı érvényő, de segítséget nyújthat a saját jogszabályaik kialakításához. Ezeket a tanácsokat az OECD Irányelveinek [OECD_PP80] nevezzük. Ezek az irányelvek lényegében az Adatvédelmi Egyezményben foglaltakkal azonos rendelkezésekbıl állnak, de azzal ellentétben a hatályuk kiterjed mind a hagyományosan, mind az automatikusan végzett adatkezelésre és továbbításra. Az Európa Tanács Adatvédelmi Egyezménye az 1.3. ábrán bemutatott hierarchia legfelsı szintjén áll. A második szinten helyezkednek el az Európa Tanács Ajánlásai és az OECD Irányelvei. Az ezek alatti szinten található az egyes tagországok (köztük Magyarország) adatvédelmi szabályozása.

17 Adatvéd(elem) Adatvédelem Magyarországon Az adatvédelmi szabályozás hazai történetének legjelentısebb alkotása az évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény vagy Avtv.), amely május 1-jén lépett hatályba, illetve ennek a törvénynek a módosítása, a évi XLVIII. Törvény, amely január 1-jén lépett hatályba. A évi törvénymódosítás már az elıbbiekben említett Európai Adatvédelmi Egyezménnyel összhangban áll, illetve a szintén elıbb említett európai ajánlás által megszabott nyolc témakörben is megfelelı szabályozást biztosít Az Adatvédelmi törvény célja és alkalmazásának területei, hatálya Az adatvédelmi törvény hatálya kiterjed a hagyományos és az automatizált adatkezelésre egyaránt, célja az adatok feldolgozása és továbbítása során a megfelelı védelem garantálása a bizalmas adatok számára, valamint a közérdekő adatok megismeréséhez való jog biztosítása az állampolgároknak. Ezzel egyszersmind az Alkotmány idevágó részének pontosítása, kiterjesztése és az Európa Tanács Adatvédelmi Egyezményének megfelelı hazai szabályozás biztosítéka. A törvény teljes egységet alkot abban az értelemben, hogy a benne foglaltaktól csak abban az esetben szabad eltérni, ha arra maga a törvény ad engedélyt. Ezeket a kivételeket is csak konkrét adatfajtákra és adatkezelıre együttesen lehet megállapítani, ami meggátolja a kivételes esetek általános kezelését A kapcsolódó fogalmak pontos meghatározása A törvény alkalmazásához szükséges fogalmi meghatározásokból egyértelmően következik, hogy minden, az országban zajló adatkezelés esetén alkalmazni kell a törvény rendelkezéseit. A személyes adatok védelmével kapcsolatos legfontosabb fogalmak a következık: személyes adat: meghatározott személlyel kapcsolatba hozható adat, amelybıl az érintettre vonatkozó következtetéseket lehet levonni (egy személy akkor tekinthetı azonosíthatónak, ha ıt - közvetlenül, vagy közvetve - név, azonosító jel, illetve fizikai,

18 Adatvéd(elem) 13 fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzı tényezı alapján azonosítani lehet); különleges adat: faji eredetre, nemzeti és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, világnézetre, szervezeti tagságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre és szexuális véleményre vonatkozó adat. Valamint ide sorolhatók még a bőnügyi személyes adatok; bőnügyi személyes adat: bőnmegelızı és büntetés-végrehajtási intézményeknél keletkezett, bőncselekménnyel vagy büntetıeljárással összefüggésben lévı, az érintettel kapcsolatba hozható adatok; közérdekő adat: közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévı adat, mely az elızı három csoport egyikébe sem sorolható; közérdekbıl nyilvános adat: minden olyan adat, melynek nyilvánosságra hozatalát - a köz érdekében - törvény rendeli el; hozzájárulás: az érintett személy önkéntes és határozott nyilatkozata, amellyel beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; tiltakozás: az érintett személy nyilatkozata, amelyben az adatkezelés megszüntetését, a kezelt adatok törlését kéri; adatkezelı: adatkezelés fogalma alá tartozó tevékenységeket végzı személy (lehet természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet); adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely mővelet, vagy mőveletek összessége, úgymint győjtés, felvétel, rögzítés, rendszerez és, tárolás, megváltoztatás, felhasználás, összekapcsolás, zárolás és törlés; (Adatkezelésnek számít a továbbítás és a nyilvánosságra hozatal is.) adattovábbítás: meghatározott harmadik személy az adatokhoz való hozzáférésének engedélyezése; nyilvánosságra hozatal: az adat mindenki számára hozzáférhetıvé tétele; adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy azok visszaállítása nem lehetséges; adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának és felhasználásának végleges vagy ideiglenes megakadályozása; adatfeldolgozás: az adatkezelési mőveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül az alkalmazott eszköztıl és módszertıl); adatfeldolgozó: az adatkezelı megbízásából az adatfeldolgozást végzı személy.

19 Adatvéd(elem) 14 Az elsı három adatkategória (személyes adatok, különleges adatok és bőnügyi személyes adatok) közül a személyes adatok a legáltalánosabbak. A másik két csoportba tartozó adatok esetén bizonyos esetekben a törvény kivételes adatkezelést ír elı, aminek a lényege, hogy ezek az adatok csak az érintett személy írásbeli hozzájárulása mellett kezelhetık. Az adatkezelés - a fenti meghatározás szerint - az adatokra alkalmazható minden elképzelhetı mőveletet felölel, ellenkezı esetben egyes adatkezelési technikákkal lehetıség nyílna a szabályok megkerülésére Az adatkezelés területei és célja A törvény kimondja, hogy a személyes adatok csak az érintett beleegyezésével kezelhetık, azaz biztosítja az állampolgárok információs önrendelkezési jogát, ami az adatkezelésekkel kapcsolatos személyiségi jog összefoglalása. Ezeket a jogokat kivételes esetben törvény (pl. az adózás rendjérıl szóló évi XCI. törvény), vagy helyi önkormányzati rendelet korlátozhatja. De személyes adatok nyilvánosságra hozatalát csak törvény rendelheti el, hiszen ez az intézkedés az érintett személyiségi jogait jelentıs mértékben korlátozza. Minden kétséges esetekben úgy kell eljárni, mintha az érintett személy az adatok kezelését nem engedélyezte volna. Ellenkezı esetben a törvény megkerülhetıvé, kijátszhatóvá válna. Ez a rendelkezés is elısegíti a személyes adatok védelmének elsıbbségét a nagy adatkezelı szervezetek gazdasági és hatalmi érdekeivel szemben. Személyes adatokat csak meghatározott célból szabad kezelni, és csak a cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges adatok kezelése megengedett. A védelem biztosításán túl a törvény az érintettel szembeni teljes körő tájékoztatási kötelezettséget ír elı az adatkezelık számára, és a kezelt adatok minıségével szemben is támaszt követelményeket.

20 Adatvéd(elem) Az érintett személy jogai és érvényesítésük Az információs önrendelkezési jog mellett biztosítani kell az állampolgároknak, hogy tudomást szerezhessenek arról, hogy személyes adataikat ki, hol, milyen célból kezeli, és azokhoz milyen forrásból jutott hozzá. Így minden adatkezelınek az általa kezelt adatok alanyaival szemben tájékoztatási kötelezettsége van. E tájékoztatás alapesetben az adatkezelı ingyenes szolgáltatása, ami törvény által meghatározott esetekben megfelelıen részletes indoklás mellett - megtagadható Független ellenırzı hatóság mőködtetése Az adatvédelmi jogszabályok betartásának felügyeletét az adatvédelmi biztos látja el. Hasonlóan a korábban említett nemzetközi tanácsadó bizottsághoz önálló döntési jogkörrel nem rendelkezik, csak véleményt nyilvánít az egyes esetekben. E felügyelet ellátásának érdekében valamennyi az ország határain belül zajló adatkezelési eljárásba - a titkos nemzetbiztonsági adatokat kivéve - szabad betekintéssel rendelkezik. Valamennyi adatkezelı szervezet munkájának megkezdése elıtt fel kell vetetnie magát az adatvédelmi nyilvántartásba, amit az adatvédelmi biztos vezet, ezzel is elısegítve az egyes adatkezelési folyamatok ellenırzését (ez a nyilvántartás mindenki számára hozzáférhetı). Munkájában az adatvédelmi biztost az adatvédelmi iroda segíti Az adatok biztonságának legfontosabb követelményei Az adatvédelmi törvény elıírja, hogy a kezelt adatok biztonsága érdekében az adatkezelı köteles megtenni a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani az adatkezelési eljárás törvényességét biztosító szabályokat A nemzetközi adatkezelés körülményei A nemzetközi adatkezelésnek illetve adattovábbításnak az számít, ha a célország nem tagja az Európai Uniónak, azaz az uniós országokba való adattovábbítás jogi értelemben nem különbözik az országhatárokon belüli adatkezelésektıl. Az adatok továbbítása kizárólag akkor engedélyezett, ha ahhoz az érintett hozzájárult (vagy törvény teszi kötelezıvé azt). Harmadik országba (amely nem tagja az Európai

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 2/2010.03 2010.03.28. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ SZABÁLYZAT CÉLJA A Hungária

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Előadásvázlatok az adatvédelmi jog általános részéből. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Előadásvázlatok az adatvédelmi jog általános részéből. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Infokommunikációs Jogi Tanszék W e s s e l é n y i - s o r o z a t Írta: Dr. Hegedűs Bulcsú Előadásvázlatok az adatvédelmi jog általános részéből

Részletesebben

Adatvédelmi alapok. Technika a jogban vagy jog a technikában?

Adatvédelmi alapok. Technika a jogban vagy jog a technikában? Adatvédelmi alapok Technika a jogban vagy jog a technikában? Bevezetés helyett Adatvédelem: Van tűzfalam! Root jelszóval csak konzolról lehet bejelentkezni, távolról nem. Adatvédelem IT biztonság Technikai

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a a Help2Startup Kft. www.help2startupcenter.com internetes honlap felhasználói részére 2014 Tartalom: 1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja 2.

Részletesebben

A SPONTÁNBESZÉD-KUTATÓ MŐHELY SZAKMAI ETIKAI KÓDEXE

A SPONTÁNBESZÉD-KUTATÓ MŐHELY SZAKMAI ETIKAI KÓDEXE A SPONTÁNBESZÉD-KUTATÓ MŐHELY SZAKMAI ETIKAI KÓDEXE Bevezetés A jelen dokumentum célja, hogy a Spontánbeszéd-kutató mőhely tagjaival megismertesse a spontán beszéd kutatására vonatkozó jogaikat és kötelezettségeiket.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS A (székhely: 7627 Pécs Vadvirág u. 37) (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát.

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségeket az LH Patent Security

Részletesebben

Adatvédelem és információszabadság a Magyar Honvédségben

Adatvédelem és információszabadság a Magyar Honvédségben Adatvédelem és információszabadság a Magyar Honvédségben Előadó: Dr. Ujfaludi Zoltán alezredes, HM Hatósági Hivatal Adatvédelmi Felügyeleti Osztály osztályvezető 1 KÉT KÜLÖNÁLLÓSZAKTERÜLET, ÖNÁLLÓELKÜLÖNÍTHETŐJOGI

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom.

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom. Adatkezelési szabályzat Ezen adatkezelési szabályzat a magyarrahangolva.com weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott hírlevél kiküldéséhez illetve időpont foglaláshoz megadott adatok

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó SZ A B Á L Y Z A T A Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL A Mahart PassNave Kft. törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóink, és a vele

Részletesebben

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A.

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. JOGI INFORMATIKA A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának. SZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva

Hajdúsámson Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának. SZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva Hajdúsámson Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítı SZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva Hajdúsámson Város

Részletesebben

I. Fogalommeghatározások

I. Fogalommeghatározások ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen adatvédelmi adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat ) célja, hogy a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (székhely: 3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 11.,

Részletesebben

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások Adatvédelmi elvek A Digiter-IT Hungary Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint a www.digiter.hu honlap üzemeltetője (a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve Adatkezelő),

Részletesebben

Az informatikai biztonság alapjai. 5. Előadás (Jogi szabályozás)

Az informatikai biztonság alapjai. 5. Előadás (Jogi szabályozás) Az informatikai biztonság alapjai 5. Előadás (Jogi szabályozás) Ügyviteli védelem (Ismétlés) Szabályok rögzítése Szóban Írásban Ügyviteli védelem szintjei Stratégiai (Informatikai Biztonsági Koncepció)

Részletesebben

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 A NATO csatlakozás feltétele: a NATO minősített adatok védelmének szakmai felügyeletére

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás 5.3.2014 A7-0139/1 1 21 a bekezdés (új) 21a. felszólítja az uniós tagállamokat, hogy ejtsék az Edward Snowden elleni esetleges büntetıjogi vádakat, és nyújtsanak számára védelmet, és következésképpen akadályozzák

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei

A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ adatvédelmi és adatkezelési elvei és gyakorlata A Jó Közérzet Központ ezúton teszi közzé az adatvédelmi és

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 -

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 - Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007-1 A polgárok személyes adatainak védelme érdekében az 1992. évi LXVI. Tv. 30.. /1/ bekezdése alapján az alábbi (a

Részletesebben

A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A NIB Kft. az Xtra betegtámogató Program szolgáltatáshoz tartozó Betegek személyes adatait bizalmasan, a hatályos

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! Tárgy: az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról Budapest, 2007. február 2 Az államtitkoktól és szolgálati titkokról

Részletesebben

Belső Adatvédelmi Szabályzat

Belső Adatvédelmi Szabályzat Belső Adatvédelmi Szabályzat KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Kaposvár, Áchim A. u. 2. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Jelen adatvédelmi adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja az Elitmobil Gumicentrum Kft. által üzemeltetett, elitgumi.hu domain néven elérhető és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat.

Adatvédelmi Nyilatkozat. Adatvédelmi Nyilatkozat www.tondach-shop.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tondach-shop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Tondach

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság! Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság! A Társaság a Szabadságjogokért, a Tranparency International Magyarország és a K- Monitor Közhasznú Egyesület álláspontja a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Ferling Webline Kft. - Hatályos: 2014. június 19-től 1. Fogalom-meghatározások 1.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Az RT 5 TAXI HOLDING Kft., mint a www.budapesttaxi.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

Az elıfizetık személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az elıfizetık személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme 7. számú melléklet Az elıfizetık személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Az ViDaNet Zrt. (a továbbiakban: szolgáltató, vagy ViDaNet Zrt. ) az elıfizetık személyes adatait bizalmasan, a

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Nyilatkozat a Személyes Adatok Védelmének Tárgyában. I. Preambulum

Nyilatkozat a Személyes Adatok Védelmének Tárgyában. I. Preambulum Nyilatkozat a Személyes Adatok Védelmének Tárgyában I. Preambulum 1. NOVO PARTS Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelısségő társaság (NOVO PARTS Kft.) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelı

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA: SZENCZY SÁNDOR ELNÖK HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Az elıadás vázlata 1.A Közbeszerzési Hivatal feladatai és céljai 2.Közbeszerzési folyamat és közbeszerzési

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépıjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésrıl 1. Adatkezelı neve, elérhetıségei Az adatkezelı megnevezése:

Részletesebben

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató Mangó Masszázs Adatvédelmi tájékoztató 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) Kovács Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 2890 Tata, Május 1. út, 38/1. 1/1, adószám:66543814-1-31) (továbbiakban

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

A Varázsoldal.hu Kft. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata

A Varázsoldal.hu Kft. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata 3. számú melléklet A Varázsoldal.hu Kft. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET március 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET március 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 68/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. március 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI))

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.2.2013 2012/2322(INI) JELENTÉSTERVEZET az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelő Ferling Webline Szolgáltató Kft. Székhely 7621 Pécs, Mária u. 8. Adatkezelés megnevezése Adatkezelés nyilvántartási száma hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Secret Control GPS Kft. (székhely: 1203 Budapest, Serény u. 4.; adószám: 11922540-2 43; nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg. 01-09-683415 cégjegyzékszámon)

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat A GoStore Group Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 1136 Budapest, Hegedős Gyula utca 49-51. sz., cégjegyzék szám: 01 09 277872, adószám: 23383825-1-09 NAIH adatkezelési nyilvántartási

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT I./ A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a COOL EDGE Media Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 46. 2. em. 16.; Cg. 01-09-175457;

Részletesebben

A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata

A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata 1. Preambulum A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Kft. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint honlapja látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG. ADATVÉDELEM - INFORMÁCIÓSZABADSÁG Fogalmak:

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

A szociális intézményekben vezetett dokumentáció

A szociális intézményekben vezetett dokumentáció A szociális intézményekben vezetett dokumentáció Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. május 28. dr. Osztopáni Krisztián TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. 1./ A szabályzat célja

Adatvédelmi Szabályzat. 1./ A szabályzat célja Adatvédelmi Szabályzat 1./ A szabályzat célja Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse az ANTI-AGING CENTRUM Egészségügyi, Szolgáltató, Szépészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:

Részletesebben