DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 9. szám május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, valamint az alapító okirat módosításáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Főnix Rendezvényszervező Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról 1570 KÖZLEMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint Fegyelmi Tanács április 30-ai zárt Fegyelmi Tanács ülésén hozott határozatáról 80/2009. (IV. 30.) Ö.h Fegyelmi tárgyalásról a DMJV Idősek Háza magasabb vezetője ellen indított fegyelmi eljárásban 1611 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2 81/2009. (IV. 30.) Ö.h Az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló 14/2009. (IV. 30.) rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debreceni Sportuszoda épületének megvásárlásáról és a Debreceni Sportcentrum Kht. részére történő bérbeadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h Az Önkormányzat tulajdonában álló közhasznú társaságok nonprofit kft-vé történő átalakításáról II /2009. (IV. 30.) Ö.h Anya gyermekével c. szobor elhelyezéséről az Oláh Gábor utca Nagyerdei körút sarkánál /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debrecen, Kossuth L. u. 3. I/1. szám alatt található ingatlan árverés nélküli bérbeadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debreceni Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum önkormányzati tárgyalócsoportja tagjainak kijelöléséről és a működési megállapodás jóváhagyásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h Az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 1839 Az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és DMJV Önkormányzata között az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének adásvételére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyú napirendi pont nyilvános ülés keretében történő tárgyalásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és DMJV Önkormányzata között az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének adásvételére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről /2009. (IV. 30.) Ö.h Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 1847

3 Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) 1849 KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 1857

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 78/2009. (IV. 30.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi CLVI. törvény 14. (1) bekezdése és 19. -a, a évi IV. törvény 141. (2) bekezdésének a) és r) pontjai, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjának aa) és ar) alpontjai alapján 1./ elfogadja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság évi közhasznúsági jelentését, egyidejűleg jóváhagyja a évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. és 2. számú melléklet szerint ezer Ft mérleg-főösszeggel és mínusz ezer Ft közhasznú eredménnyel, továbbá ezer Ft vállalkozási eredménnyel, azzal, hogy az eredményt az eredménytartalék javára számolja el. 2./ Módosítja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a 3. számú melléklet szerint. 3./ Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 4./ Felkéri a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a beszámolót és az Alapító Okirat módosítást a Cégbíróság részére küldje meg. Határidő: május 31. Felelős: a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 5./ A 2./ pontban foglalt alapító okirat módosítás jogerős cégbírósági bejegyzését követően pótbefizetési kötelezettséget vállal a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság veszteségeinek fedezésére Ft azaz Negyvenmillió-ötszázezer forint összeg erejéig évben. 6./ A pótbefizetés összegét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet 5. számú melléklet I. Adósságszolgálat elnevezésű alcíme terhére biztosítja. 7./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét az 5./ és 6./ pontban foglaltakra tekintettel a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: az alapító okirat módosítás jogerős cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS mely létrejött a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bejegyzés alatt (cégjegyzékszám: Cg ) június 01. napján kelt Alapító Okiratának április 30. napjától hatályos módosítására az alábbi feltételek szerint: 1./ Alapító rögzíti, hogy április 30. napjától hatályosan az Alapító Okirat VII.7.1. pontját az alábbiakban határozza meg: VII. MELLÉKSZOLGÁLTATÁS, PÓTBEFIZETÉS 7.1. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem köteles azonban a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A pótbefizetési legmagasabb összege évben Ft, míg az ezt követő években az Alapító törzsbetétjének ötszáz százalékát nem haladhatja meg. Az Alapító által elrendelt pótbefizetést az Alapító az elrendeléstől számított 30 napon belül átutalással egyösszegben teljesíti. Az Alapító pótbefizetési kötelezettséget üzleti évenként egyszer rendelhet el. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a Gt. 14 és a 138. rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az üzletrész vételárából le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a társaságot illeti meg. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a - visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben (Gt. 150 ) szereplő tag részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetétek befizetése után kerülhet sor. A visszafizetés a visszafizetésről szóló taggyűlési határozat meghozatalától számított 30 napon belül kell megtörténjen. Nem kell visszafizetni a saját üzletrészre jutó pótbefizetést. 2./ Alapító jelen dokumentum aláírásával megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát (ügyintéző: Dr. Nyéki Emese ügyvéd) az Alapító Okirat módosításához szükséges okiratok valamint a módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a cégbírósági eljárásban történő képviselete ellátásával. Jelen okiratot aláíró Alapító kijelenti, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés akaratával mindenben megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja. Debrecen, április 30. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító képviseletében Ellenjegyzem: Debrecen, április 30. Kósa Lajos Polgármester Dr. Nyéki Emese ügyvéd

25 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 79/2009. (IV. 30.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi CLVI. törvény 19. -a, a évi IV. törvény 141. (2) bekezdés a) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja alapján 1./ elfogadja a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Társaság évi közhasznúsági jelentését, egyidejűleg jóváhagyja a évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a melléklet szerint ezer Ft mérleg-főösszeggel és 605 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt a társaság az eredménytartalék javára számolja el. 2./ Felkéri a Főnix Rendezvényszervező Kht. ügyvezetőjét, hogy a számviteli törvény szerinti beszámolót a Cégbírósághoz nyújtsa be. Határidő: május 31. Felelős: Makray Balázs ügyvezető Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 30-ai zárt, Fegyelmi Tanács ülésén hozott határozatáról Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése Fegyelmi Tanácsként eljárva DMJV Idősek Háza magasabb vezetőjének fegyelmi tárgyalása alkalmával, zárt ülésen hozta meg 80/2009. (IV. 30.) Ö.h. fegyelmi határozatát, melyet az érintett közvetlenül megkapott. A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 81/2009. (IV. 30.) határozata a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1), 92. (10), a évi XXXVIII. törvény 82. -a, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ai, a 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet 6., a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 5. (4) bekezdés alapján 1./ felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelet hatályba lépésével egyidejűleg értesítse a költségvetési intézményeket, és a Polgármesteri Hivatal érintett osztályait a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 2./ A lakásalap évi felhasználását E Ft bevételi teljesítéssel, valamint E Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. (23. számú melléklet) 3./ Tudomásul veszi DMJV Önkormányzata évi Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal FEUVE rendszeréről, valamint a belső ellenőrzésének működtetéséről szóló jelentést is. (24. számú melléklet) 4./ A évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. (25. számú melléklet) 5./ Az önkormányzat december 31-i fordulónappal készült vagyonkimutatásáról és vagyonértékelésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. (26., 27., 28., 29., 30. számú mellékletek) 6./ Jóváhagyja a évi zárszámadás adatai alapján a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal (közhasznú társaságokkal) kötött szerződéseket (támogatásokat) a 31. számú mellékletben foglalt kimutatás szerint.

67 7./ A DMJV Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendeletének végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 14/2009. (II. 26.) Ö.h. 6./ pontját figyelembe véve a Debreceni Sportcentrum Kht., a Debrecen TISZK Kht. és a Debrecen Jégcsarnok Kht. üzleti tervének módosítását elfogadja a 33., 34. és 35. számú mellékletek szerint. 8./ A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás évi beszámolóját tudomásul veszi a 32. számú melléklet szerint. Felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a Közgyűlés döntését képviselje. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

68 23. számú melléklet Lakásalap évi felhasználása Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat (Felhasználási cél) Felhasználási cél teljesítése Ezer Ft-ban Teljesítés %-a 1. Áthúzódó kötelezettség évről ,98 2. Társasházak felújítási alap képzése ,68 3. Első lakáshoz jutók támogatása (önkormányzati helyi támogatás) ,67 4. Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása ,09 5. Lakóingatlanok vásárlása, építése, közművesítése, lakásépítési telek vásárlása, kialakítása, közművesítése ,21 6. Cívis Ház Rt. részére bonyolítási díj ,96 7. ISPA szennyvízprogram (EU-forrásokkal megvalósuló beruházás önrésze) ,00 8. Bank költség ,30 9. Tartalék 0 0 0,00 Betétlekötés 0,00 Összesen: ,50 Sorszám Megnevezés Lakásalap évi bevétele Felhasználási cél Ezer Ft-ban Felhasználási cél teljesítése 1. Nyitó egyenleg Kamatbevétel Lakásértékesítés, részletfizetés Lejárt betét kamata Összesen: ( ) Teljesítés: Záró egyenleg: Határozat-23 Lakásalap 1/1

69 24. számú melléklet Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés DMJV Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. sz. rendelete szerint belső ellenőrzés keretében kerül végrehajtásra a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. ában, és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra alapozva az alábbi ellenőrzési feladat: A polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan belső ellenőrzés végzése. Az önkormányzati fenntartású, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél pénzügyi gazdasági ellenőrzés végzése. Az önkormányzati tulajdonú költségvetési támogatásban részesülő társaságok, közalapítványok működésének pénzügyi tulajdonosi ellenőrzése. Az önkormányzat által a város költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése a kedvezményezett szerveknél 1 M Ft és 1 M Ft feletti támogatások esetében. A fenti összetett ellenőrzési feladatot DMJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. E mellett meg kell jegyezni, hogy DMJV Polgármesteri Hivatalánál a belső kontrollok az Ellenőrzési Osztály feladatellátásán keresztül nem csak belső ellenőrzés keretében, hanem a hivatal működésébe épülve folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) keretében is megvalósulnak. A FEUVE kiépítettségét, szabályozottságát szintén az Ellenőrzési Osztály követi nyomon, és működését ellenőrzi. Az osztály funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlensége a fentebb hivatkozott jogszabályoknak megfelelve a hivatal szervezeti rendjében biztosított, az Ellenőrzési Osztály tevékenységét közvetlenül a Jegyzőnek alárendelve végzi. Az osztály munkáját az osztályvezető irányítja, és az Aljegyző felügyeli. Az osztály ellenőrzési feladata évben is kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési tervben került rögzítésre, melyet a Pénzügyi Bizottság előzetes támogató véleménye mellett a képviselő testület tárgyévet megelőzően 258/2007. (XI.22.) Ö. határozatával jóváhagyott. 1. A tervfeladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérés és a terven felüli ellenőrzések indokai Az éves ellenőrzési terv elvégzendő feladatként 11 hivatali belső ellenőrzést, 6 önállóan gazdálkodó intézménynél (részben önállóan gazdálkodó intézményekkel együtt 52) pénzügyi, gazdasági rendszerellenőrzést, 3 témában további intézményeket érintő ellenőrzést, továbbá 3 önkormányzati társaság esetében tulajdonosi pénzügyi ellenőrzést tartalmazott, ezen kívül 56, a város költségvetéséből 1 M Ft és 1 M Ft feletti támogatásban részesült szervezet került a tervben kijelölésre ellenőrzésre a támogatások rendeltetésszerű felhasználását illetően. A 6 önállóan gazdálkodó intézmény helyett 5 ben került sor a terv szerinti ellenőrzés lefolytatására. Egy tervezett önálló intézménynél, az Idősek Házánál az ellenőrzés vezetői egyeztetést követően évre került átütemezésre. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 1. oldal, összesen: 62

70 Oka, hogy az Idősek Házát érintően soron kívüli ellenőrzés került elrendelésre az intézmény működésével, pénzügyi gazdasági tevékenységével összefüggésben, a Szociális Osztály vezetője és az intézmény volt gazdasági vezetője írásbeli észrevételei kivizsgálása miatt. A tervezett 3 önkormányzati tulajdonú társaságnál az ellenőrzés megtörtént. Az egy egy témát érintő ellenőrzések így: a évi állami normatív hozzájárulás elszámolásához szolgáltatott alapadatok helyszíni felülvizsgálata az intézményeknél (50 intézmény); a évi állami normatív hozzájárulás lehívásához az intézményi adatközlés felülvizsgálata a beküldött adatok alapján (valamennyi közoktatási, szociális, gyermekvédelmi intézmény); az önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény által használt ingatlanvagyon és az intézmény alapító okiratában megjelölt alaptevékenység összhangjának vizsgálata (10 intézmény 9 óvoda és 1 óvodával is rendelkező közös igazgatású intézmény) helyszíni vizsgálata szintén megtörtént. Terven felül soron kívül került végrehajtásra 2 intézményt érintő ellenőrzés, melyek városvezetői értekezlet kezdeményezésére kerültek elvégzésre. Ezen kívül az osztály 15 intézményt érintően biztosított ellenőri felügyeletet intézményvezetői, munkakör illve feladat átadás átvételénél az illetékes szakosztályok vezetőinek kérésére, annak szabályos pénzügyi lebonyolítása érdekében. A támogatott szervezetek ellenőrzésével összefüggésben elmondható, hogy az 56 ellenőrzési tervbe ütemezett ellenőrzés helyett összesen 59 valósult meg a következők szerint. Két tervben szereplő szervezetnél nem került sor helyszíni ellenőrzésre, a támogatással kapcsolatos körülmények megváltozása miatt. Öt támogatott szervezetnél terven felül került végrehajtásra az ellenőrzés, melyet az Ellenőrzési Osztály vezetője kezdeményezett. Erre azért volt szükség, mivel a tervezés időszakában az összes ellenőrzésbe vonható támogatott szervezet még nem volt ismert, a támogatottak teljes listája év végével vált ismertté. Így évben néhány szervezetet pótlólag kellett bevonni az ellenőrzötti körbe. A hivatalt érintő 11 tervezett belső ellenőrzésből 9 ellenőrzés történt meg. Ezen kívül tervben nem szereplő vizsgálatként 2 ellenőrzést végzett el a belső ellenőrzés, jegyzői elrendeléssel. Az egyik soron kívüli ellenőrzés a ei ügydöntő népszavazás pénzügyi elszámolását volt hivatott felülvizsgálni, melynek eredményét a vonatkozó jogszabály szerint a Területi Választási Irodához kellett továbbítani. A másik ellenőrzés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének kezdeményezésére került elvégzésre, a főosztályát érintő számviteli munka megfelelőségének biztosítása érdekében a befejezetlen beruházások aktiválásával összefüggésben. A évi végre nem hajtott intézményi és hivatali vizsgálatok nagyobbrészt a terv feletti soron kívüli ellenőrzések miatt maradtak el, de a személyi feltételek hiánya is kismértékben befolyásoló tényezőként hatott. Ugyanis 1 fő revizor az osztályról II. félévétől nyugdíjba ment, 1 fő belső ellenőr pedig GYES ről március 1 jétől állt munkába, év közben jelentős szabadság igénybevétele mellett. Az éves terv mindkét ellenőr vonatkozásában teljes kapacitással számolt. A meghiúsult vizsgálatok évben ismételten ütemezésre kerültek. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 2. oldal, összesen: 62

71 Az ellenőrzések teljesítését az ellenőrzés alá vont intézmények, társaságok, egyéb szervezetek és hivatali szervezeti egységek részletezését, valamint az intézményvezetői munkakör illetve feladat átadás átvételben érintett intézmények felsorolását az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák. 2. Az ellenőrzések személyi feltételeinek helyzete, az ellenőrzés minősége Az Ellenőrzési Osztály létszáma 13 fő. Ebből az ellenőrök száma 11 fő. A 11 főből 2 fő belső ellenőr a hivatal belső ellenőrzési feladatait látja el, 9 fő revizor önkormányzati intézmények, társaságok, és egyéb támogatott szervezetek esetében végez ellenőrzést. Az Ellenőrzési Osztályt évben érintő létszámmozgásról az előző pontban szó volt. Az osztályon az ellenőri kapacitás jelenleg sem teljes. Egy fő revizor GYED en van, egy fő revizor pedig nyugdíjazása miatt felmentési idejét tölti. A évi terv e távollétekre tekintettel készült már. Megfelelő szakember felvételére előreláthatóan a felmentési idő leteltével fog sor kerülni. Az elvégzett munka minőségét az ellenőrök megfelelő felkészültsége, az ellenőrzés lefolytatásához összeállított program (melyben megjelölt részletes feladat az ellenőrzés fő vezérfonala) az ellenőrzések szakszerű, programhoz igazodó végrehajtása, a megállapítások helytállóságának megfelelő alátámasztása, a tett és elfogadott hasznosítható javaslatok jelentik. Erre az osztály feladata végrehajtása során folyamatosan törekszik. Az osztály jelenlegi munkatársainak szakmai felkészültsége a feladatellátással összhangban jónak ítélhető. Szakirányú végzettségük e munkakör ellátásához megfelelő, a gyakorlati munkavégzésben kellő tapasztalattal rendelkeznek. A munka minőségét e mellett szakmai önképzéssel, az alkalmazott jogszabályok és egyéb rendelkezések naprakész ismeretével, szakmai továbbképzésekkel, az osztályon belüli szakmai konzultációkkal, a vonatkozó információk időben történő biztosításával növelik. 3. Az ellenőrzések tárgyi feltételeinek helyzete Az osztály számára a munkavégzés tárgyi feltételei alapvetően biztosítottak voltak. Az ellenőrzések jogszabályi hátterét az informatikai úton elérhető jogszabályok, egyéb jogforrások és előírások (pl.: CD jogtár, önkormányzati rendelettár, határozattár stb.), valamint különféle papír alapú adathordozók biztosították, az internet hozzáférés minden munkatárs számára rendelkezésre állt. A jogszabályok értelmezéséhez szakirányú kiadványok is segítették az ellenőrök munkavégzését, melyet a hivatal szintén folyamatosan biztosít az osztály számára (például: Saldo Kiadványok, Adóújság). Az ellenőrök technikai felszereltsége csaknem teljes. A nyomtatóval való ellátottságot szükséges bővíteni az osztályon. 4. Az ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők Az ellenőrzési munkát segítette a polgármesteri vezetés is, valamint a hivatal Jegyzője, Aljegyzője. A munkát ugyancsak segítették a vizsgált intézmények, társaságok, szervezetek, a hivatal érintett főosztályai, osztályai, csoportjai. A kért adatok az ellenőrök részére határidőben rendelkezésre álltak. 5. Az ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők Az ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényező nem merült fel. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 3. oldal, összesen: 62

72 6. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai 6.1. Pénzügyi gazdasági intézményi ellenőrzések (típusa szerint: rendszerellenőrzés) Pénzügyi gazdasági rendszerellenőrzés keretében évben 5 önállóan gazdálkodó intézmény a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó parancsnokság, az Ifjúság u. Óvoda és 29 részben önállóan gazdálkodó intézménye, a Tóth Árpád Gimnázium és 11 részben önállóan gazdálkodó intézménye, a Debreceni Közterület felügyelet, valamint a Csokonai Színház és 1 részben önállóan gazdálkodó intézménye került ellenőrzésre. Ezekben az intézményekben a pénzügyi gazdasági rendszerellenőrzés mely január 1 jétől közel kétéves időszakot fogott át feladata volt annak megállapítása, hogy a feladatellátás és gazdálkodás szervezettsége és szabályozottsága megfelelő e; a bevételek körének és mértékének meghatározása, beszedése, nyilvántartása jogszerű e, és hozzájárul e az eredményes gazdálkodáshoz; az erőforrásokkal (munkaerő, tárgyi és pénzeszközök) való gazdálkodás szabályszerű, hatékony és eredményes e. Megfelelő e az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás gyakorlata; a bizonylati elv, bizonylati fegyelem, gazdálkodási jogkörök érvényesülése biztosított e; a számviteli rend megfelelően került e kialakításra, továbbá az abban foglaltak és a gyakorlat közötti összhang megvalósult e; a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok hatékonyan segítették e a végrehajtást; az előző pénzügyi gazdasági ellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolására tett intézkedéseket végrehajtották e. Az együtt gazdálkodó intézmények (gazdasági egységek) esetében a részben önállóan gazdálkodó részjogkörrel rendelkező intézmények gazdasági feladatait megállapodás alapján az önállóan gazdálkodó teljes jogkörrel rendelkező intézmény végzi, mely saját költségvetési előirányzatai felett és a hozzárendelt intézmények meghatározott előirányzatai felett jogosult rendelkezni. Az intézmények pénzügyi gazdasági tevékenységének rendszerellenőrzését elvégezve az alábbiak kerültek összegzésképpen megállapításra. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó parancsnokságnál: Az intézmény az ellenőrzött időszakban (2007. január március 31.) gazdálkodásához, működéséhez a vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatokkal rendelkezett, valamint szabályos működéshez szükséges belső szabályzatokat is elkészítette. Ezek közül néhány szabályzatot az ellenőrzés nem tartott teljes körűnek, kiegészítésükre intézkedést javasolt. Az intézmény az ellenőrzött időszakban bevételi és kiadási előirányzatát általában a fenntartó által kiadott irányelveknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tervezte, kivéve a dolgozók telefonhasználattal összefüggő befizetéseit, melyet az alkalmazottak térítése helyett az intézményi ellátási díjak jogcímnél tervezett és számolt el. A tűzoltóságnál a vizsgált időszakban gazdálkodásához évenként éves szinten közel 700 M Ft előirányzat állt rendelkezésre költségvetésében. A revízió a bevételek mértékének megállapítását, beszedését, nyilvántartását ellenőrizve megállapította, hogy azok a vizsgált esetekben szabályosan történtek. Az intézmény bevételi hátraléka évben E Ft volt. A hátralék nagy része (83,6% a) I. negyedévében realizálódott, a fennmaradó összeg beszedésére törekedtek. (Az érintettek felszólítása többször is megtörtént, illetve több tartozás peresítésre került.) A Tűzoltóság a vizsgált időszakban kiadási előirányzatán belül gazdálkodott. Az intézmény azokra a feladatokra, melyeket elemi költségvetése nem tartalmazott, pótelőirányzatban részesült. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 4. oldal, összesen: 62

73 Ezt minden esetben az előirányzat módosító határozatban megjelölt feladatra használták fel. A saját hatáskörű előirányzat módosítások indokoltak voltak, azokat szabályosan végezték. Az előirányzatokról vezetett nyilvántartás megfelelő és naprakész volt, a nyilvántartás adatai a pénzforgalommal egyezőséget mutatott. A kiadások jelentős részét képező személyi juttatással történő gazdálkodást a revízió jogszerűnek ítélte. A rendszeres személyi juttatás ellenőrzéséhez 10 fő került kijelölésre, ebből 5 fő hivatásos állományú, 5 fő közalkalmazott volt. A hivatásos állományú munkavállalók illetményét a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (Hszt.) szerinti besorolási illetmény és a rendfokozati illetmény együttes összege képezte. Az ellenőrzött dolgozók besorolási és rendfokozati illetménye megfelelt a Hszt ben foglaltaknak. A közalkalmazottak illetményének megállapítása pedig megfelelt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) előírásainak. Az illetménykiegészítések mértéke és folyósítása ugyancsak megfelelt a fentebb hivatkozott jogszabályi előírásoknak. A különböző pótlékok megállapítása és mértéke a Kjt., a Hszt., a 62/1997. (XI.7.) BM rendelet és a 140/1996. (VIII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján szintén helyesen történt. Éjszakai és délutáni pótlékok megállapítása megfelelt a Hszt. és a 140/1996. (VIII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a kifizetések ellenőrzése során azonban egy főnél eltérést állapított meg a revízió. Jubileumi jutalom és BM alkalmazotti jutalom kifizetések jogosan és szabályosan történtek. A ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás és az egyéb költségtérítés és hozzájárulás mértéke megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A létszám és bérnyilvántartás vezetése azonban nem volt teljes körű és naprakész, nem szolgáltatott megfelelő információt a parancsnok és a gazdaságvezető számára a rendelkezésre álló, még fel nem használt személyi juttatások előirányzata vonatkozásában. Ennek megfelelő kialakítására javaslatot tett a revízió. A dologi kiadások tekintetében indokolatlan kifizetést nem állapított meg a revízió. A szabályosan kimutatott pénzmaradványát a közgyűlés által jóváhagyott mértékben és jogcímeken használta fel. Az intézményben az eszközállomány nyilvántartása szabályosan történt. Jelentős vagyonnövekedés az 1 db gépjármű beszerzést kivéve nem volt az intézménynél. A személygépjármű számviteli nyilvántartásba vételét szabályosan végezték el. Az ellenőrzés megállapította, hogy a nagyértékű tárgyi eszközök használhatósági mutatója drasztikus csökkenést jelzett, mely az eszközök elhasználódásával összhangban az értékcsökkenés elszámolásával volt magyarázható. Az értékcsökkenési leírások kiszámítását ezzel összefüggésben jogszerűen végezték. Kifogásolta az ellenőrzés az intézménynél azonban, hogy a saját rezsis felújítás, beruházás nem került szabályozásra, számviteli nyilvántartásaikban is csak a feladat ellátásához beszerzett anyag értékén került kimutatásra. A raktárkezelés bizonylatolásának jelenlegi rendjét szintén nem tartotta megfelelőnek a revízió, mivel nem a raktári készletmozgásokkal egyidőben készülnek el a raktári bizonylatok, hanem a negyedéves főkönyvi feladáshoz kapcsolódóan. A selejtezési tevékenység végzése során sem teljes mértékben valósult meg a szabályozás és a gyakorlat közötti összhang, mivel a gyakorlatban nem volt fellelhető a készletek használhatósági fokát minősítő iratanyag, javaslat. A selejtezett készletek főkönyvi kivezetését a revízió nem tudta ellenőrizni, mivel lemezsérülés miatt a évi készletmozgások nem voltak előhívhatóak a rendszerből. A leltározási tevékenység általában a szabályozásnak megfelelően zajlott, ugyanakkor kifogásolta a revízió, hogy a személyi használatban lévő eszközök leltári listája a foglalkoztatottakkal nem került aláíratásra, elismertetésre. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 5. oldal, összesen: 62

74 A pénz és értékkezelés rendje teljes körűen szabályozott, a pénzkezelés gyakorlata pontos, követhető volt az intézménynél. Az előleg felvételt és az azzal történt elszámolást szabályosan végezték. A szigorú számadású nyomtatványok kezelése megfelelt a szabályozásnak, ugyanakkor jelentősebb mennyiségű használaton kívüli és/vagy lejárt üzemanyag kártya volt fellelhető az intézményben, melynek selejtezését célszerűnek tartotta a revízió végrehajtani. Az intézmény a revízió idején 15 db tűzoltó gépjárművel, 1 db hótolóval és 6 db személygépjárművel rendelkezett. A gépjármű üzemeltetés vizsgálata során megállapította a revízió, hogy kisebb pontatlanságokat kivéve a menetlevelek és az üzemanyag elszámolások megfelelőek voltak, a MOL számlákkal egyező értékűek. Megállapította ugyanakkor a revízió, hogy a kizárólag parancsnoki használatú gépjármű esetében június 2 ától nem volt menetlevél vezetve, melyet szükségesnek ítélt az ellenőrzés a tényszerű nyilvántartás és az adófizetési kötelezettség megalapozottsága végett. A bizonylati elv, bizonylati fegyelem terén több hiányosságot is megállapított a revízió, mely a munkafolyamatba épített ellenőrzés hiányosságaira és a gazdálkodási jogkörök nem teljes mértékű érvényesülésére vezethető vissza. Az intézmény beszámolási és mérlegkészítési kötelezettségének eleget tett, a mérleg főkönyvanalitika leltár egyezőségét vizsgálva azonban észrevételezte a revízió, hogy a mérlegben az egyéb rövid lejáratú követelések között nem került kimutatásra az intézmény által visszaigényelt általános forgalmi adó. A könyvelési gyakorlat előírásszerűen működött. A belső kontrollok működését vizsgálva megállapította a revízió, hogy az intézmény vezetője nem készítette el az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 121. ában foglaltaknak megfelelően a FEUVE szabályozást, mely a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. A gyakorlatban a FEUVE főleg az aláírási jogkörök gyakorlásán keresztül érvényesült. A tűzoltóságnál az állománytábla nem teszi lehetővé belső ellenőr alkalmazását, és a vizsgált időszakban külső szolgáltató bevonásával sem oldották meg ezt a feladatot, mely nagymértékben hozzájárult a jelentésben részletezett hibák, hiányosságok kialakulásához. Az előző pénzügyi gazdasági ellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok kijavításának ellenőrzése során megállapította a revízió, hogy egy egy esetben az nem került maradéktalanul végrehajtásra, melyre felhívta a revízió a vezetés figyelmét. Összességében a revízió a vizsgálat tapasztalatai alapján a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság gazdálkodásának vitelét az ellenőrzés során feltárt hibák, hiányosságok mellett még elfogadhatónak tartotta, azonban megítélése szerint megfelelőnek és jogszerűnek csak az ellenőrzés által javasolt intézkedések megtétele esetén lehet tekinteni. Ifjúság u. Óvoda gazdasági egységnél: A vizsgált időszakban (2007. január március 31.) az intézmény működési rendjét és gazdálkodását meghatározó szabályzatokkal rendelkezett. Azok igényesen, megfelelő tartalommal, áttekinthetően és jó szerkezeti tagoltsággal kerültek összeállításra. Azonban több szabályzat esetében tett javaslatot az ellenőrzés azok jogszabályi változásokhoz és a tényleges gyakorlathoz igazított módosítására, illetve kiegészítésére. A bevételek és kiadások tervezése során az intézmények a vonatkozó központi és helyi irányelveket betartották. Az intézmények egységszinten a vizsgált időszakban gazdálkodásukhoz közel 2,9 milliárd Ft előirányzattal rendelkeztek. Az intézmények együttes bevételi terv teljesítése 100% alatt maradt, a bevételi elmaradást az ellátottak hiányzásaiból adódó térítési díj bevételkiesés okozta. A bevételek megállapítása, beszedése, számlázása szabályosan történt. A bérleti díjak megállapítását helyesen végezték, Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 6. oldal, összesen: 62

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Beszámoló. a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló. a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső ellenőrzési csoport Ózd, 2011. április 21. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása napirend BESZÁMOLÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2014.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testülnek - Sárospatak Város Önkormányzata évi

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL D2. sz. melléklet BEVEZETÉS A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan feladat ellátási megállapodást

Részletesebben