DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 9. szám május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, valamint az alapító okirat módosításáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Főnix Rendezvényszervező Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról 1570 KÖZLEMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint Fegyelmi Tanács április 30-ai zárt Fegyelmi Tanács ülésén hozott határozatáról 80/2009. (IV. 30.) Ö.h Fegyelmi tárgyalásról a DMJV Idősek Háza magasabb vezetője ellen indított fegyelmi eljárásban 1611 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2 81/2009. (IV. 30.) Ö.h Az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló 14/2009. (IV. 30.) rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debreceni Sportuszoda épületének megvásárlásáról és a Debreceni Sportcentrum Kht. részére történő bérbeadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h Az Önkormányzat tulajdonában álló közhasznú társaságok nonprofit kft-vé történő átalakításáról II /2009. (IV. 30.) Ö.h Anya gyermekével c. szobor elhelyezéséről az Oláh Gábor utca Nagyerdei körút sarkánál /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debrecen, Kossuth L. u. 3. I/1. szám alatt található ingatlan árverés nélküli bérbeadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debreceni Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum önkormányzati tárgyalócsoportja tagjainak kijelöléséről és a működési megállapodás jóváhagyásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h Az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 1839 Az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és DMJV Önkormányzata között az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének adásvételére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyú napirendi pont nyilvános ülés keretében történő tárgyalásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és DMJV Önkormányzata között az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének adásvételére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről /2009. (IV. 30.) Ö.h Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 1847

3 Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) 1849 KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 1857

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 78/2009. (IV. 30.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi CLVI. törvény 14. (1) bekezdése és 19. -a, a évi IV. törvény 141. (2) bekezdésének a) és r) pontjai, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjának aa) és ar) alpontjai alapján 1./ elfogadja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság évi közhasznúsági jelentését, egyidejűleg jóváhagyja a évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. és 2. számú melléklet szerint ezer Ft mérleg-főösszeggel és mínusz ezer Ft közhasznú eredménnyel, továbbá ezer Ft vállalkozási eredménnyel, azzal, hogy az eredményt az eredménytartalék javára számolja el. 2./ Módosítja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a 3. számú melléklet szerint. 3./ Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 4./ Felkéri a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a beszámolót és az Alapító Okirat módosítást a Cégbíróság részére küldje meg. Határidő: május 31. Felelős: a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 5./ A 2./ pontban foglalt alapító okirat módosítás jogerős cégbírósági bejegyzését követően pótbefizetési kötelezettséget vállal a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság veszteségeinek fedezésére Ft azaz Negyvenmillió-ötszázezer forint összeg erejéig évben. 6./ A pótbefizetés összegét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet 5. számú melléklet I. Adósságszolgálat elnevezésű alcíme terhére biztosítja. 7./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét az 5./ és 6./ pontban foglaltakra tekintettel a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: az alapító okirat módosítás jogerős cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS mely létrejött a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bejegyzés alatt (cégjegyzékszám: Cg ) június 01. napján kelt Alapító Okiratának április 30. napjától hatályos módosítására az alábbi feltételek szerint: 1./ Alapító rögzíti, hogy április 30. napjától hatályosan az Alapító Okirat VII.7.1. pontját az alábbiakban határozza meg: VII. MELLÉKSZOLGÁLTATÁS, PÓTBEFIZETÉS 7.1. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem köteles azonban a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A pótbefizetési legmagasabb összege évben Ft, míg az ezt követő években az Alapító törzsbetétjének ötszáz százalékát nem haladhatja meg. Az Alapító által elrendelt pótbefizetést az Alapító az elrendeléstől számított 30 napon belül átutalással egyösszegben teljesíti. Az Alapító pótbefizetési kötelezettséget üzleti évenként egyszer rendelhet el. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a Gt. 14 és a 138. rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az üzletrész vételárából le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a társaságot illeti meg. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a - visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben (Gt. 150 ) szereplő tag részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetétek befizetése után kerülhet sor. A visszafizetés a visszafizetésről szóló taggyűlési határozat meghozatalától számított 30 napon belül kell megtörténjen. Nem kell visszafizetni a saját üzletrészre jutó pótbefizetést. 2./ Alapító jelen dokumentum aláírásával megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát (ügyintéző: Dr. Nyéki Emese ügyvéd) az Alapító Okirat módosításához szükséges okiratok valamint a módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a cégbírósági eljárásban történő képviselete ellátásával. Jelen okiratot aláíró Alapító kijelenti, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés akaratával mindenben megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja. Debrecen, április 30. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító képviseletében Ellenjegyzem: Debrecen, április 30. Kósa Lajos Polgármester Dr. Nyéki Emese ügyvéd

25 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 79/2009. (IV. 30.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi CLVI. törvény 19. -a, a évi IV. törvény 141. (2) bekezdés a) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja alapján 1./ elfogadja a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Társaság évi közhasznúsági jelentését, egyidejűleg jóváhagyja a évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a melléklet szerint ezer Ft mérleg-főösszeggel és 605 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt a társaság az eredménytartalék javára számolja el. 2./ Felkéri a Főnix Rendezvényszervező Kht. ügyvezetőjét, hogy a számviteli törvény szerinti beszámolót a Cégbírósághoz nyújtsa be. Határidő: május 31. Felelős: Makray Balázs ügyvezető Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 30-ai zárt, Fegyelmi Tanács ülésén hozott határozatáról Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése Fegyelmi Tanácsként eljárva DMJV Idősek Háza magasabb vezetőjének fegyelmi tárgyalása alkalmával, zárt ülésen hozta meg 80/2009. (IV. 30.) Ö.h. fegyelmi határozatát, melyet az érintett közvetlenül megkapott. A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 81/2009. (IV. 30.) határozata a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1), 92. (10), a évi XXXVIII. törvény 82. -a, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ai, a 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet 6., a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 5. (4) bekezdés alapján 1./ felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelet hatályba lépésével egyidejűleg értesítse a költségvetési intézményeket, és a Polgármesteri Hivatal érintett osztályait a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 2./ A lakásalap évi felhasználását E Ft bevételi teljesítéssel, valamint E Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. (23. számú melléklet) 3./ Tudomásul veszi DMJV Önkormányzata évi Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal FEUVE rendszeréről, valamint a belső ellenőrzésének működtetéséről szóló jelentést is. (24. számú melléklet) 4./ A évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. (25. számú melléklet) 5./ Az önkormányzat december 31-i fordulónappal készült vagyonkimutatásáról és vagyonértékelésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. (26., 27., 28., 29., 30. számú mellékletek) 6./ Jóváhagyja a évi zárszámadás adatai alapján a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal (közhasznú társaságokkal) kötött szerződéseket (támogatásokat) a 31. számú mellékletben foglalt kimutatás szerint.

67 7./ A DMJV Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendeletének végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 14/2009. (II. 26.) Ö.h. 6./ pontját figyelembe véve a Debreceni Sportcentrum Kht., a Debrecen TISZK Kht. és a Debrecen Jégcsarnok Kht. üzleti tervének módosítását elfogadja a 33., 34. és 35. számú mellékletek szerint. 8./ A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás évi beszámolóját tudomásul veszi a 32. számú melléklet szerint. Felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a Közgyűlés döntését képviselje. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

68 23. számú melléklet Lakásalap évi felhasználása Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat (Felhasználási cél) Felhasználási cél teljesítése Ezer Ft-ban Teljesítés %-a 1. Áthúzódó kötelezettség évről ,98 2. Társasházak felújítási alap képzése ,68 3. Első lakáshoz jutók támogatása (önkormányzati helyi támogatás) ,67 4. Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása ,09 5. Lakóingatlanok vásárlása, építése, közművesítése, lakásépítési telek vásárlása, kialakítása, közművesítése ,21 6. Cívis Ház Rt. részére bonyolítási díj ,96 7. ISPA szennyvízprogram (EU-forrásokkal megvalósuló beruházás önrésze) ,00 8. Bank költség ,30 9. Tartalék 0 0 0,00 Betétlekötés 0,00 Összesen: ,50 Sorszám Megnevezés Lakásalap évi bevétele Felhasználási cél Ezer Ft-ban Felhasználási cél teljesítése 1. Nyitó egyenleg Kamatbevétel Lakásértékesítés, részletfizetés Lejárt betét kamata Összesen: ( ) Teljesítés: Záró egyenleg: Határozat-23 Lakásalap 1/1

69 24. számú melléklet Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés DMJV Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. sz. rendelete szerint belső ellenőrzés keretében kerül végrehajtásra a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. ában, és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra alapozva az alábbi ellenőrzési feladat: A polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan belső ellenőrzés végzése. Az önkormányzati fenntartású, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél pénzügyi gazdasági ellenőrzés végzése. Az önkormányzati tulajdonú költségvetési támogatásban részesülő társaságok, közalapítványok működésének pénzügyi tulajdonosi ellenőrzése. Az önkormányzat által a város költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése a kedvezményezett szerveknél 1 M Ft és 1 M Ft feletti támogatások esetében. A fenti összetett ellenőrzési feladatot DMJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. E mellett meg kell jegyezni, hogy DMJV Polgármesteri Hivatalánál a belső kontrollok az Ellenőrzési Osztály feladatellátásán keresztül nem csak belső ellenőrzés keretében, hanem a hivatal működésébe épülve folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) keretében is megvalósulnak. A FEUVE kiépítettségét, szabályozottságát szintén az Ellenőrzési Osztály követi nyomon, és működését ellenőrzi. Az osztály funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlensége a fentebb hivatkozott jogszabályoknak megfelelve a hivatal szervezeti rendjében biztosított, az Ellenőrzési Osztály tevékenységét közvetlenül a Jegyzőnek alárendelve végzi. Az osztály munkáját az osztályvezető irányítja, és az Aljegyző felügyeli. Az osztály ellenőrzési feladata évben is kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési tervben került rögzítésre, melyet a Pénzügyi Bizottság előzetes támogató véleménye mellett a képviselő testület tárgyévet megelőzően 258/2007. (XI.22.) Ö. határozatával jóváhagyott. 1. A tervfeladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérés és a terven felüli ellenőrzések indokai Az éves ellenőrzési terv elvégzendő feladatként 11 hivatali belső ellenőrzést, 6 önállóan gazdálkodó intézménynél (részben önállóan gazdálkodó intézményekkel együtt 52) pénzügyi, gazdasági rendszerellenőrzést, 3 témában további intézményeket érintő ellenőrzést, továbbá 3 önkormányzati társaság esetében tulajdonosi pénzügyi ellenőrzést tartalmazott, ezen kívül 56, a város költségvetéséből 1 M Ft és 1 M Ft feletti támogatásban részesült szervezet került a tervben kijelölésre ellenőrzésre a támogatások rendeltetésszerű felhasználását illetően. A 6 önállóan gazdálkodó intézmény helyett 5 ben került sor a terv szerinti ellenőrzés lefolytatására. Egy tervezett önálló intézménynél, az Idősek Házánál az ellenőrzés vezetői egyeztetést követően évre került átütemezésre. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 1. oldal, összesen: 62

70 Oka, hogy az Idősek Házát érintően soron kívüli ellenőrzés került elrendelésre az intézmény működésével, pénzügyi gazdasági tevékenységével összefüggésben, a Szociális Osztály vezetője és az intézmény volt gazdasági vezetője írásbeli észrevételei kivizsgálása miatt. A tervezett 3 önkormányzati tulajdonú társaságnál az ellenőrzés megtörtént. Az egy egy témát érintő ellenőrzések így: a évi állami normatív hozzájárulás elszámolásához szolgáltatott alapadatok helyszíni felülvizsgálata az intézményeknél (50 intézmény); a évi állami normatív hozzájárulás lehívásához az intézményi adatközlés felülvizsgálata a beküldött adatok alapján (valamennyi közoktatási, szociális, gyermekvédelmi intézmény); az önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény által használt ingatlanvagyon és az intézmény alapító okiratában megjelölt alaptevékenység összhangjának vizsgálata (10 intézmény 9 óvoda és 1 óvodával is rendelkező közös igazgatású intézmény) helyszíni vizsgálata szintén megtörtént. Terven felül soron kívül került végrehajtásra 2 intézményt érintő ellenőrzés, melyek városvezetői értekezlet kezdeményezésére kerültek elvégzésre. Ezen kívül az osztály 15 intézményt érintően biztosított ellenőri felügyeletet intézményvezetői, munkakör illve feladat átadás átvételénél az illetékes szakosztályok vezetőinek kérésére, annak szabályos pénzügyi lebonyolítása érdekében. A támogatott szervezetek ellenőrzésével összefüggésben elmondható, hogy az 56 ellenőrzési tervbe ütemezett ellenőrzés helyett összesen 59 valósult meg a következők szerint. Két tervben szereplő szervezetnél nem került sor helyszíni ellenőrzésre, a támogatással kapcsolatos körülmények megváltozása miatt. Öt támogatott szervezetnél terven felül került végrehajtásra az ellenőrzés, melyet az Ellenőrzési Osztály vezetője kezdeményezett. Erre azért volt szükség, mivel a tervezés időszakában az összes ellenőrzésbe vonható támogatott szervezet még nem volt ismert, a támogatottak teljes listája év végével vált ismertté. Így évben néhány szervezetet pótlólag kellett bevonni az ellenőrzötti körbe. A hivatalt érintő 11 tervezett belső ellenőrzésből 9 ellenőrzés történt meg. Ezen kívül tervben nem szereplő vizsgálatként 2 ellenőrzést végzett el a belső ellenőrzés, jegyzői elrendeléssel. Az egyik soron kívüli ellenőrzés a ei ügydöntő népszavazás pénzügyi elszámolását volt hivatott felülvizsgálni, melynek eredményét a vonatkozó jogszabály szerint a Területi Választási Irodához kellett továbbítani. A másik ellenőrzés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének kezdeményezésére került elvégzésre, a főosztályát érintő számviteli munka megfelelőségének biztosítása érdekében a befejezetlen beruházások aktiválásával összefüggésben. A évi végre nem hajtott intézményi és hivatali vizsgálatok nagyobbrészt a terv feletti soron kívüli ellenőrzések miatt maradtak el, de a személyi feltételek hiánya is kismértékben befolyásoló tényezőként hatott. Ugyanis 1 fő revizor az osztályról II. félévétől nyugdíjba ment, 1 fő belső ellenőr pedig GYES ről március 1 jétől állt munkába, év közben jelentős szabadság igénybevétele mellett. Az éves terv mindkét ellenőr vonatkozásában teljes kapacitással számolt. A meghiúsult vizsgálatok évben ismételten ütemezésre kerültek. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 2. oldal, összesen: 62

71 Az ellenőrzések teljesítését az ellenőrzés alá vont intézmények, társaságok, egyéb szervezetek és hivatali szervezeti egységek részletezését, valamint az intézményvezetői munkakör illetve feladat átadás átvételben érintett intézmények felsorolását az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák. 2. Az ellenőrzések személyi feltételeinek helyzete, az ellenőrzés minősége Az Ellenőrzési Osztály létszáma 13 fő. Ebből az ellenőrök száma 11 fő. A 11 főből 2 fő belső ellenőr a hivatal belső ellenőrzési feladatait látja el, 9 fő revizor önkormányzati intézmények, társaságok, és egyéb támogatott szervezetek esetében végez ellenőrzést. Az Ellenőrzési Osztályt évben érintő létszámmozgásról az előző pontban szó volt. Az osztályon az ellenőri kapacitás jelenleg sem teljes. Egy fő revizor GYED en van, egy fő revizor pedig nyugdíjazása miatt felmentési idejét tölti. A évi terv e távollétekre tekintettel készült már. Megfelelő szakember felvételére előreláthatóan a felmentési idő leteltével fog sor kerülni. Az elvégzett munka minőségét az ellenőrök megfelelő felkészültsége, az ellenőrzés lefolytatásához összeállított program (melyben megjelölt részletes feladat az ellenőrzés fő vezérfonala) az ellenőrzések szakszerű, programhoz igazodó végrehajtása, a megállapítások helytállóságának megfelelő alátámasztása, a tett és elfogadott hasznosítható javaslatok jelentik. Erre az osztály feladata végrehajtása során folyamatosan törekszik. Az osztály jelenlegi munkatársainak szakmai felkészültsége a feladatellátással összhangban jónak ítélhető. Szakirányú végzettségük e munkakör ellátásához megfelelő, a gyakorlati munkavégzésben kellő tapasztalattal rendelkeznek. A munka minőségét e mellett szakmai önképzéssel, az alkalmazott jogszabályok és egyéb rendelkezések naprakész ismeretével, szakmai továbbképzésekkel, az osztályon belüli szakmai konzultációkkal, a vonatkozó információk időben történő biztosításával növelik. 3. Az ellenőrzések tárgyi feltételeinek helyzete Az osztály számára a munkavégzés tárgyi feltételei alapvetően biztosítottak voltak. Az ellenőrzések jogszabályi hátterét az informatikai úton elérhető jogszabályok, egyéb jogforrások és előírások (pl.: CD jogtár, önkormányzati rendelettár, határozattár stb.), valamint különféle papír alapú adathordozók biztosították, az internet hozzáférés minden munkatárs számára rendelkezésre állt. A jogszabályok értelmezéséhez szakirányú kiadványok is segítették az ellenőrök munkavégzését, melyet a hivatal szintén folyamatosan biztosít az osztály számára (például: Saldo Kiadványok, Adóújság). Az ellenőrök technikai felszereltsége csaknem teljes. A nyomtatóval való ellátottságot szükséges bővíteni az osztályon. 4. Az ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők Az ellenőrzési munkát segítette a polgármesteri vezetés is, valamint a hivatal Jegyzője, Aljegyzője. A munkát ugyancsak segítették a vizsgált intézmények, társaságok, szervezetek, a hivatal érintett főosztályai, osztályai, csoportjai. A kért adatok az ellenőrök részére határidőben rendelkezésre álltak. 5. Az ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők Az ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényező nem merült fel. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 3. oldal, összesen: 62

72 6. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai 6.1. Pénzügyi gazdasági intézményi ellenőrzések (típusa szerint: rendszerellenőrzés) Pénzügyi gazdasági rendszerellenőrzés keretében évben 5 önállóan gazdálkodó intézmény a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó parancsnokság, az Ifjúság u. Óvoda és 29 részben önállóan gazdálkodó intézménye, a Tóth Árpád Gimnázium és 11 részben önállóan gazdálkodó intézménye, a Debreceni Közterület felügyelet, valamint a Csokonai Színház és 1 részben önállóan gazdálkodó intézménye került ellenőrzésre. Ezekben az intézményekben a pénzügyi gazdasági rendszerellenőrzés mely január 1 jétől közel kétéves időszakot fogott át feladata volt annak megállapítása, hogy a feladatellátás és gazdálkodás szervezettsége és szabályozottsága megfelelő e; a bevételek körének és mértékének meghatározása, beszedése, nyilvántartása jogszerű e, és hozzájárul e az eredményes gazdálkodáshoz; az erőforrásokkal (munkaerő, tárgyi és pénzeszközök) való gazdálkodás szabályszerű, hatékony és eredményes e. Megfelelő e az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás gyakorlata; a bizonylati elv, bizonylati fegyelem, gazdálkodási jogkörök érvényesülése biztosított e; a számviteli rend megfelelően került e kialakításra, továbbá az abban foglaltak és a gyakorlat közötti összhang megvalósult e; a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok hatékonyan segítették e a végrehajtást; az előző pénzügyi gazdasági ellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolására tett intézkedéseket végrehajtották e. Az együtt gazdálkodó intézmények (gazdasági egységek) esetében a részben önállóan gazdálkodó részjogkörrel rendelkező intézmények gazdasági feladatait megállapodás alapján az önállóan gazdálkodó teljes jogkörrel rendelkező intézmény végzi, mely saját költségvetési előirányzatai felett és a hozzárendelt intézmények meghatározott előirányzatai felett jogosult rendelkezni. Az intézmények pénzügyi gazdasági tevékenységének rendszerellenőrzését elvégezve az alábbiak kerültek összegzésképpen megállapításra. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó parancsnokságnál: Az intézmény az ellenőrzött időszakban (2007. január március 31.) gazdálkodásához, működéséhez a vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatokkal rendelkezett, valamint szabályos működéshez szükséges belső szabályzatokat is elkészítette. Ezek közül néhány szabályzatot az ellenőrzés nem tartott teljes körűnek, kiegészítésükre intézkedést javasolt. Az intézmény az ellenőrzött időszakban bevételi és kiadási előirányzatát általában a fenntartó által kiadott irányelveknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tervezte, kivéve a dolgozók telefonhasználattal összefüggő befizetéseit, melyet az alkalmazottak térítése helyett az intézményi ellátási díjak jogcímnél tervezett és számolt el. A tűzoltóságnál a vizsgált időszakban gazdálkodásához évenként éves szinten közel 700 M Ft előirányzat állt rendelkezésre költségvetésében. A revízió a bevételek mértékének megállapítását, beszedését, nyilvántartását ellenőrizve megállapította, hogy azok a vizsgált esetekben szabályosan történtek. Az intézmény bevételi hátraléka évben E Ft volt. A hátralék nagy része (83,6% a) I. negyedévében realizálódott, a fennmaradó összeg beszedésére törekedtek. (Az érintettek felszólítása többször is megtörtént, illetve több tartozás peresítésre került.) A Tűzoltóság a vizsgált időszakban kiadási előirányzatán belül gazdálkodott. Az intézmény azokra a feladatokra, melyeket elemi költségvetése nem tartalmazott, pótelőirányzatban részesült. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 4. oldal, összesen: 62

73 Ezt minden esetben az előirányzat módosító határozatban megjelölt feladatra használták fel. A saját hatáskörű előirányzat módosítások indokoltak voltak, azokat szabályosan végezték. Az előirányzatokról vezetett nyilvántartás megfelelő és naprakész volt, a nyilvántartás adatai a pénzforgalommal egyezőséget mutatott. A kiadások jelentős részét képező személyi juttatással történő gazdálkodást a revízió jogszerűnek ítélte. A rendszeres személyi juttatás ellenőrzéséhez 10 fő került kijelölésre, ebből 5 fő hivatásos állományú, 5 fő közalkalmazott volt. A hivatásos állományú munkavállalók illetményét a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (Hszt.) szerinti besorolási illetmény és a rendfokozati illetmény együttes összege képezte. Az ellenőrzött dolgozók besorolási és rendfokozati illetménye megfelelt a Hszt ben foglaltaknak. A közalkalmazottak illetményének megállapítása pedig megfelelt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) előírásainak. Az illetménykiegészítések mértéke és folyósítása ugyancsak megfelelt a fentebb hivatkozott jogszabályi előírásoknak. A különböző pótlékok megállapítása és mértéke a Kjt., a Hszt., a 62/1997. (XI.7.) BM rendelet és a 140/1996. (VIII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján szintén helyesen történt. Éjszakai és délutáni pótlékok megállapítása megfelelt a Hszt. és a 140/1996. (VIII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a kifizetések ellenőrzése során azonban egy főnél eltérést állapított meg a revízió. Jubileumi jutalom és BM alkalmazotti jutalom kifizetések jogosan és szabályosan történtek. A ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás és az egyéb költségtérítés és hozzájárulás mértéke megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A létszám és bérnyilvántartás vezetése azonban nem volt teljes körű és naprakész, nem szolgáltatott megfelelő információt a parancsnok és a gazdaságvezető számára a rendelkezésre álló, még fel nem használt személyi juttatások előirányzata vonatkozásában. Ennek megfelelő kialakítására javaslatot tett a revízió. A dologi kiadások tekintetében indokolatlan kifizetést nem állapított meg a revízió. A szabályosan kimutatott pénzmaradványát a közgyűlés által jóváhagyott mértékben és jogcímeken használta fel. Az intézményben az eszközállomány nyilvántartása szabályosan történt. Jelentős vagyonnövekedés az 1 db gépjármű beszerzést kivéve nem volt az intézménynél. A személygépjármű számviteli nyilvántartásba vételét szabályosan végezték el. Az ellenőrzés megállapította, hogy a nagyértékű tárgyi eszközök használhatósági mutatója drasztikus csökkenést jelzett, mely az eszközök elhasználódásával összhangban az értékcsökkenés elszámolásával volt magyarázható. Az értékcsökkenési leírások kiszámítását ezzel összefüggésben jogszerűen végezték. Kifogásolta az ellenőrzés az intézménynél azonban, hogy a saját rezsis felújítás, beruházás nem került szabályozásra, számviteli nyilvántartásaikban is csak a feladat ellátásához beszerzett anyag értékén került kimutatásra. A raktárkezelés bizonylatolásának jelenlegi rendjét szintén nem tartotta megfelelőnek a revízió, mivel nem a raktári készletmozgásokkal egyidőben készülnek el a raktári bizonylatok, hanem a negyedéves főkönyvi feladáshoz kapcsolódóan. A selejtezési tevékenység végzése során sem teljes mértékben valósult meg a szabályozás és a gyakorlat közötti összhang, mivel a gyakorlatban nem volt fellelhető a készletek használhatósági fokát minősítő iratanyag, javaslat. A selejtezett készletek főkönyvi kivezetését a revízió nem tudta ellenőrizni, mivel lemezsérülés miatt a évi készletmozgások nem voltak előhívhatóak a rendszerből. A leltározási tevékenység általában a szabályozásnak megfelelően zajlott, ugyanakkor kifogásolta a revízió, hogy a személyi használatban lévő eszközök leltári listája a foglalkoztatottakkal nem került aláíratásra, elismertetésre. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 5. oldal, összesen: 62

74 A pénz és értékkezelés rendje teljes körűen szabályozott, a pénzkezelés gyakorlata pontos, követhető volt az intézménynél. Az előleg felvételt és az azzal történt elszámolást szabályosan végezték. A szigorú számadású nyomtatványok kezelése megfelelt a szabályozásnak, ugyanakkor jelentősebb mennyiségű használaton kívüli és/vagy lejárt üzemanyag kártya volt fellelhető az intézményben, melynek selejtezését célszerűnek tartotta a revízió végrehajtani. Az intézmény a revízió idején 15 db tűzoltó gépjárművel, 1 db hótolóval és 6 db személygépjárművel rendelkezett. A gépjármű üzemeltetés vizsgálata során megállapította a revízió, hogy kisebb pontatlanságokat kivéve a menetlevelek és az üzemanyag elszámolások megfelelőek voltak, a MOL számlákkal egyező értékűek. Megállapította ugyanakkor a revízió, hogy a kizárólag parancsnoki használatú gépjármű esetében június 2 ától nem volt menetlevél vezetve, melyet szükségesnek ítélt az ellenőrzés a tényszerű nyilvántartás és az adófizetési kötelezettség megalapozottsága végett. A bizonylati elv, bizonylati fegyelem terén több hiányosságot is megállapított a revízió, mely a munkafolyamatba épített ellenőrzés hiányosságaira és a gazdálkodási jogkörök nem teljes mértékű érvényesülésére vezethető vissza. Az intézmény beszámolási és mérlegkészítési kötelezettségének eleget tett, a mérleg főkönyvanalitika leltár egyezőségét vizsgálva azonban észrevételezte a revízió, hogy a mérlegben az egyéb rövid lejáratú követelések között nem került kimutatásra az intézmény által visszaigényelt általános forgalmi adó. A könyvelési gyakorlat előírásszerűen működött. A belső kontrollok működését vizsgálva megállapította a revízió, hogy az intézmény vezetője nem készítette el az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 121. ában foglaltaknak megfelelően a FEUVE szabályozást, mely a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. A gyakorlatban a FEUVE főleg az aláírási jogkörök gyakorlásán keresztül érvényesült. A tűzoltóságnál az állománytábla nem teszi lehetővé belső ellenőr alkalmazását, és a vizsgált időszakban külső szolgáltató bevonásával sem oldották meg ezt a feladatot, mely nagymértékben hozzájárult a jelentésben részletezett hibák, hiányosságok kialakulásához. Az előző pénzügyi gazdasági ellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok kijavításának ellenőrzése során megállapította a revízió, hogy egy egy esetben az nem került maradéktalanul végrehajtásra, melyre felhívta a revízió a vezetés figyelmét. Összességében a revízió a vizsgálat tapasztalatai alapján a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság gazdálkodásának vitelét az ellenőrzés során feltárt hibák, hiányosságok mellett még elfogadhatónak tartotta, azonban megítélése szerint megfelelőnek és jogszerűnek csak az ellenőrzés által javasolt intézkedések megtétele esetén lehet tekinteni. Ifjúság u. Óvoda gazdasági egységnél: A vizsgált időszakban (2007. január március 31.) az intézmény működési rendjét és gazdálkodását meghatározó szabályzatokkal rendelkezett. Azok igényesen, megfelelő tartalommal, áttekinthetően és jó szerkezeti tagoltsággal kerültek összeállításra. Azonban több szabályzat esetében tett javaslatot az ellenőrzés azok jogszabályi változásokhoz és a tényleges gyakorlathoz igazított módosítására, illetve kiegészítésére. A bevételek és kiadások tervezése során az intézmények a vonatkozó központi és helyi irányelveket betartották. Az intézmények egységszinten a vizsgált időszakban gazdálkodásukhoz közel 2,9 milliárd Ft előirányzattal rendelkeztek. Az intézmények együttes bevételi terv teljesítése 100% alatt maradt, a bevételi elmaradást az ellátottak hiányzásaiból adódó térítési díj bevételkiesés okozta. A bevételek megállapítása, beszedése, számlázása szabályosan történt. A bérleti díjak megállapítását helyesen végezték, Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 6. oldal, összesen: 62

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. április 1-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési tapasztalatokról Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1LJ. számú előterjesztés

1LJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1LJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-Testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső Ellenőrzési Csoportvezető Vezetői összefoglaló A költségvetési szervek belső

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24. napján megtartott soron következő nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester Tóth Gellért

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 15012 2015. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0542-062/2014.

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és Oktatási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL W Kamarai nyi(vántartási száma: 000956 ZsinRj 7100 Lajos SzeíLszár k.gmarai ~Bróőy tag i jinyvvizsgáló kjiz 34~ Te1~fon: 06-20/924-6559 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben