I c0~ 1>ft[ amjanoa. ^ifolo^ % Joíh. ül I MJAHU. ^> Cfá<* J,yiratszám:i-y^Z^. Aláírás; s H;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I c0~ 1>ft[ amjanoa. ^ifolo^ % Joíh. ül I MJAHU. ^> Cfá<* J,yiratszám:i-y^Z^. Aláírás; s H;

Átírás

1 J,yiratszám:i-y^Z^. Ugy 1>ft[ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal több helyszínen (Pétervárad utca 2., Nagy Lajos király útja 201., Thököly út 171.) található, túlzsúfolt irattáraiban található ügyiratainak kíilső iratrendező cég által biztosított helyiségben történő elhelyezése, rendszerezése, és iratkezelési szolgáltatások nyújtása A kötelezettségvállalás a"2öl^ ^vi költségvetés. i..szakfeladaton főkönyvi számon f.\ípí-fp.^.3... analitikus tételén megtervezeti kiadás terhére történik, ,-Ft + )*L Áfa, azaz ötmillió-ötszázkilencvenegyezer-kilencszázkilencvennégy forinl-^fípösszegbeii. A szerződő partner neve: Irón Mountain Magyarország Kereskedelmi A szerződő partner a beszállítói listában szerepet/nem szerepel*. Budapest, január... Kezdemén} Budapest, január... A nem megfelelő rész kihúzandó I Átvételi időpont; minőségügyi vezető Aláírás; Fedezetigazolás Felhasználható Összeg J^CÖO^ 201 i.éví előirányzat FI Felhasznált összeg Fi Ft ^ifolo^ % Pénzügyi ellenjegyzés KÉRI-MIHALY. írbg^-közbeszerzési referens Simon Andrea 2014 JANÓ 9. amjanoa I c0~ Jogi szakvélemény Dr. Molnár Szilvia Jegyzői láttamozás Dr. Papp Csilla Kötelezettségvállaló Joíh. ül I MJAHU. ^> s H; <k Dr. Papp Csilla 2014 JAN 13, Regisztráció: Gazdálkodási Osztály 2014 JAWJ-a tuuijf- Cfá<* 0' f t ft Á S&QJJ/ OS AO

2

3 Budapest Főváros XlV.kerüíet Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal U45 Budapest Pétervárad u. 2. Köt.váll.szám: Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Z Költségvet. év: 2014 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: Köt.váll fajta: Szerz. kategória Szerz. tárgya: Deviza kód: Irón Mountain Magyarország Kereskedelmi Szolgáltatási szerződés HUF Bankszámla: Külső biz.szám: Kincs.hiv.sz.: Fedezet száma: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége: Dimenzió: Kiem,előír,; Ügylet: PI Rovarirtás, szemétszállítás, kéményseprő Szakfel.részi.: K - Építményüzemeltefés Szcrv.egys.: Üzemeltetési Osztály Pénzforrás: PENZMARiMU - Működési pénzmaradvány Kerítgazda: EGYÉB - Egyéb Egyedi gyűjtő: K Egyéb Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Bizonylat sz. Külső biz.sz. Pénzügyi bizonylatok Nettó: ÁFA: Bruttó: Áfakód: N27 Ft HUF Dátum Nettó AFA Bruttó 2014 Nettó Afa ÖSSZESÍTÉS Bruttó 2014 Bruttó Kötváll.: í Kötváll.-ból nem számlázott: Számlából pü. nem telj.: 0 Kötváll.-ból pü. nem telj.: GRIFFSOFT Zri. FORRÁS-SQL. ()- UstafáJI: KOTVALLKIM.XMl» Nyomtatta:0056- PíeífenrólhNoémi» Nyomtatva: O8/O9.54:<J1 1. oldal

4

5 Jm IRON MOUNTAIN' SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A leien Keretszerződés azon jogi Feltételekéi határozza meg, amelyek alapján az Ifon Mountaín az Ügyiéi számára az Egyedi Szolgáltatás! Szerződós(ek)ben meghatározott Szolgáltatásoka! nyújtja. 1.2 A Felek az Iratkezelési Szolgáltatások Igénybevételére szóló és/vagy az Elektronikus Adathordozók Kezelésére szóló Egyedi Szolgáltatási Szerződé s(ek) ben határozzák meg a Szolgáltatásokat, és megállapodnak a Szolgáltatásokért fizetendő dijakban. 1.3 A jelen Keretszerződés jog) fettételei valamennyi Egyedi Szolgáltatási Szerződésre alkalmazandók. 1.4 Az adott Egyedi Szolgáltatási Szerződés megkötését követően a felen Keretszerződésből és az adott Egyedi Szolgáltatási Szerződésből, valamint az annak Integráns részét képező mellékletekből álló egységes Megállapodás jeleníti meg az adott Szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi szerződéses feltételt. 2 IDŐBELI HATÁLY 2.1 A Felek közötti Jogviszony Időtartama az adott Szolgáltatások vonatkozásában az egyes Egyedi Szolgáltatási Szerződésekben keröl meghatározásra azzal, hogy az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározót! halározotl kíejü Jogviszony a határozott idő lejártát követően egy-egy éves határozott idejű Időtartamokkal automatikusan és folyamatosan, Felek külön ilyen irányú nyilatkozata nélkül is meghosszabbodik, kivevő ha bármelyik Fél Írásban, legalább 90 (kilencven) nappal az adót! határozott Időszak leteltét megelőzően Jelzi azon szándékát a másik Féllel, hogy az Egyedi Szolgáltatási Szerződést az adott határozott időszak leteltél kővetően nem kívánja meghosszabbítani. 2.2 Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltatások nyújtása az Egyedi Szolgál lalási Szerződés aláírásának napján kezdődik, és a 2.1 pontban rögzített ideig tart (kivéve, ha az Egyedi Szolgáltatási Szerződés a Felek közös megegyezésével, valamely Fél rendkívüli felmondásával vagy a 9.3, illetve 9.5 pontban meghatározott módon időközben megszűnt). 3 TITOKTARTÁS 3.1 Az egyik Fel (a továbbiakban: Titokgazda) által a másik Fél (a továbbiakban: Titoktartásra Kötelezet!) birtokába került tényekel, információkai, megoldásokat vagy adalokal (a továbbiakban: Sizalmas Információ) a Titoktartásra Kötelezel! úgy lekinb, hogy azok - a Titokgazda Jogi státuszától, avagy tevékenységi körétől függően magántitoknak, üzemi (üzleti) titoknak, banktitoknak, értékpapírtitoknak, biztosítási Utóknak, pénztártitoknak, ügyvédi Utóknak, avagy orvosi rj toknak minősülnek. 3.2 A Megállapodás hatálya alatt, avagy annak bármilyen okbőt való megszűnését követően a Titoktartásra Kötelezett vállalja, hogy a Bizalmas Információ! megőrzi, ós a Megállapodásból fakadó kötelezettségéinek teljesítésén kívüli célra fel nem használja; nem közli bármely harmadik személlyel a Titokgazda előzetes írásbeli beleegyezése nélkü!, avagy a 3.3 és 3.4 pontban foglaltaknak meglelelően; sajái vagy más személy jogtalan előnyszerzése végett, vagy másnak - Igy különösen a Titokgazdának - vagyoni hátrányt okozva illetéktelen személy részére hozzáférhetővé nem teszi; nyilvánosságra nem hozza. 3.3 A Megállapodás hatálya alatt a Titoktartásra Kötelezeti a Bizalmas Információt csak olyan mértékben hozhatja munkavállalói, alvállalkozói ós egyéb szerződéses partnerei (a továbbiakban együttesen: Álvevök) tudomására, amely mórtékben az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározott Szolgáltatások teljesítése ezt fellétlenül megkívánja 3.4 A Bizalmas Információ Átvevő számára történő felfedése előtt a Titoktartásra Kötelezett gondoskodik arról, hogy az Átvevő tudomással bírjon és megteleljen a Titoktartásra Kötelezett Féllel szemben a jelen Megállapodásban megkívánt titoktartási szabályoknak olyanképpen, mintha a Megállapodásban maga is Fél lenne. 3.5 A pontok nem alkalmazhatók azokra az Információkra: amelyek közismertek; vagy amelyek a Titoktartásra Kötelezett számára mar azelőtt Ismertek voltak, hogy a Titokgazda azokat számára leifedte volna; vagy amelyek a Megállapodáshoz nem kapcsolódó okból jutottak a Titoktartásra Kötelezett ludomására, ós felhasználásukat, illetve felfedésüket illetően semmilyen korlátozás alatt nem állnak; vagy amelyeket Jogszabály, avagy Joghatósággal és hatáskörrel rendelkező Metékes bíróság, avagy hatósági szerv rendelkezése alapján fef keb tárni. 4 AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI Az Ügyfél: 4.1 a Megállapodás rendelkezései szerint megfizeti Irón Mountainnek a Szolgáltatásokért járó díjakat; 4.2 kijelenti, hogy a Letót/MédiaKóp lulajdonosa, avagy jogosult birtokosa, aki a Letét/Média/Kép tárgya felett a jelen Megállapodásban foglaltak szerint rendelkezni képes; amennyiben az a Szolgáltai ások ellátása céljából szükséges - bejárást biztosit telephelyére, fióktelepére ele. az Irón Mounlain számára; 4.4 a Szolgáltatások ellátásához megkívánt mértékben minden szükséges tájékoztatási megad az Irón Mountaín számára; 4.5 nem ad az Irón Mountaín birtokába gyúlékony, robbanékony, mérgező, vagy egyébként veszélyes anyagnak minősülő Letétet/Médiái. Ilyen Letél/Módia elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése esetén az Irón Mountaín semmilyen kárfelelősséget nem vállal. 5 DfjAK ÉS SZÁMLÁZÁS 6.1 A Megállapodás szerinti Szolgáltatásokért Járó, az ÁFA ősszegéi nem tartalmazó díjakat az adott Egyedi Szolgáltatási Szerződés erre vonatkozó melléklete lartajmazza. 5.2 Az Irón Mountaín a Leiét tárolásáért járó dijat havonta előre, mig a Média és Kép tárolásáért, továbbá bármely egyéb Szolgáltatás nyújlásáért Járó dijakai havi rendszerességgel utólag számlázza. Ennek meglelelően az Irón Mountaín havonta két számlát állít M. 5.3 A teljes Letétállomány végleges kivitele esetén a végleges kivitet dijáról szóló számlát az Irón Mountaín a végleges kivitel megkezdését megelőzően állítja ki. 5.4 Az Ügyfél a dijaka! a számlán szereplő kiállítás dátumától számítol!, az adott Egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározott határidón belül köteles megfizetni. A Felek rögzítik, hogy tekintettel a hatályos ÁFA tőrvény 58. (1) bekezdésének rendelkezésére, lermék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítésnek az ellenérték megtérítésének esedékessége minősül, és az elszámolás erre vonatkozik. 5.5 Tekintet nélkül az irón MountaínI megillető egyéb Jogokra, késedelmes fizetés esetén az Ügyiéi késedelmi kamat fizetésére köteles, amelynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével. 5.6 Az Irón Mouniain Jogosult a dijakat minden Őv (tárgyév) Január 1. napjával, a KSH által a tárgyévei megelőző óv októberére vonatkozóan közzélet!, az azl megelőző év (tárgyév mínusz 2 év) októberéhez viszonyított átlagos fogyaszlóiár-emelkedés mértékével, inflációkövetés céljából módosítani. A jelen pontban meghatározón di>nódosftásról szóló tájékoztatót az Egyedi Szolgáltatási Szerződés módosított díjtáblázat-mellékletével együtt az Irón Mounlain legalább 20 (húsz) naptári nappal a díjemelés hatálybalépése előtt az Ügyfél részére a 8.2 pontban foglal! módon megküldi. 5.7 Amennyiben az Ügyfél a Megállapodás szerinti tartozását annak esedékességekor nem fizeti meg, és az Irón Mountaín által az Ügyfélnek küldött írásbeli fizetési felszólítás ellenére 15 (Üzenet) naptári napon betűi sem teljesít, az Irón Mountaín az Ügyfél költségére, illetve veszélyére a Megállapodást azonnali hatályú írásbeli felmondással felmondhatja. 5.8 Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségével löbb, min! 90 (kilencven) napiári napos késedelembe esik, és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság az Ügyfél felszámolásai rendeli ei, az Kon Mountaín a következényekre való felhívással, t legalább 10 (tíz) napos határidőt szabva felszólítja az Ügyfelet tartozása rendezésére. A tartozás rendezésének elmaradása esetén az Irón Mounlain (a) a Lété let/médiát az Ügyfél vagy törvényes képviselője elmére az Ügyfél költségére visszaszállíthatja vagy, (b) a Lelótet/Médiát/Képet biztonságos körülmények között újrahasznos ítharj a/meg se mmis Ithe ti. 6 FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 6.1 A Megállapodás egyetlen rendelkezése sem tekinthető úgy, hogy az kizárná vagy korlátozná bármelyik Fél felelősségét: Az életben, testi épségben, egészségben okozott károsodásért; súlyosan gondatlan, szándékos vagy bűncselekménnyel okozott károsodásért; olyan egyéb tevékenységért vagy mulasztásért, amiért a felelősség kizárása vagy korlátozása a tőrvény szerint nem megengedett. 6.2 Az Irón Mounlain felelőssége a Letét/Média elveszítéséért, megrongálódásáért és megsemmisüléséért minden esetben a Letét/Média pontban meghatározott értékéig terjed. 6.3 Az Irón Mountaín a Képek elvesztéséből, megrongálódásából vagy megsemmisüléséből eredő károkai a káresemény során igénybevett Szolgáltatástői függően a káreseményt megelőző 3 (három) naptári hónapban az Ügyfel által az Image on Demand/Szkennelósi (tárolt irat alkalmi küldése en) Szolgáltatásért megfizetett díj összegében maximálja. 6.4 A LetéVMédia/Kép elvesztéséről, megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről az Irón Mountaín haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet. A lájékoztatást kővetőén az elveszett, megrongálódott, megsemmisült Letét/Média/Kép esetében késedelem címén kártérítési igény nem érvényesíthető. 6.5 Az Iratrendezés! szakember - napi díj Szolgáltatás nyújtása során felmerülő károk tekintetében az Irón Mountaín felelősségét (i) sgv meghatározott projekt esetén az Ügyfél által az Irón Mounlainnek megfizetett Iratrendezés) szakember - napt díj Szolgáltatás teljes díjában, (ii) folyamatos jellegű Szolgáltatás esetén a káreseményt megelőző 3 (három) naptári hónapban az Ügyfél által az Iratrendezés! szakember - napi díj Szolgáltatásokért megfizetett díj összegében maximálja- 6.6 Az Irón Mountaín nem felelős a Megállapodás megszegése miatt felmerülő elmarad! haszon, költségek, közvetett ós következményi károk, továbbá nem vagyoni károk meg!ér(léséért. 6.7 A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az Irón Mountaín által alkalmazott díjak mértéke, valamint a 10.5 pontban foglalt sajátosságok a jelen Megállapodásban foglal! felelősségkorlátozások alkalmazásához jogszerű alapot szolgáltatnak, azokal megfelelően kiegyenlítik. 6.8 Az Irón Mounlain felelősségkorlátozás nélküli felelősséget vállal azért, hogy a Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban birtokába került, az Ügyfél érdekkörébe tartozó magán titkol, üzemi (üzleti) titkol, banktitkol értékpapírtitkot, biztosítási titkot, pénztártitkot, ügyvédi titkot és orvosi titkot, valamint az Ügyfélre, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat a szerződéses jogviszony fennállta alatt, valamint annak megszűntéi követően az általa nyújtott Szolgáltatások körén kívüli célra fel nem használja, mással nem közli, saját vagy más személy Jogtalan előnyszerzése végett, vagy másnak - így különösen az Ügyfélnek - vagyoni hátrányt okozva illetéktelen személynek á! nem adja, nyilvánosságra nem hozza. 7 ADATVÉDELEM 7.1 A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Irón Mountaín a Szolgáitatások nyújtása során Adatok birtokába kerülnél. 7.2 Az Ügyfél feljogosítja az Irón Mountalnt a Szolgáltatások céljához szükséges mértékben az Adatok feldolgozására. Az Irón Mountaín kijelenti, hogy tevékenysége során minden körülmények között betartja az Adatvédelmi térvény vonatkozó rendelkezéseit. 7.3 Az Ügyfél kijelenti, hogy rendelkezik az Adalok kezeléséhez vagy feldolgozásához szükséges hozzájárulással, és jogosult az Irón Mounlainl megbízni a Szolgáltatások nyújtása érdekében történő adatfeldolgozással. 7.4 Amennyiben az érintet! természetes személy Adatainak kezeléséről tájékoztatást kór, Adalai helyesbítését kéri, vagy egyébkén! az adatkezelés! kifogásolja, és annak megszüntetését, illetve a kezeit Adalok törlését, zárolását követeli, az Ügyfél

6 haladéktalanul utasítja az lton Mountalnt a megfelelő Intézkedések megléteiére. 7.5 Az Iron Mountaln megtelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tesz, hogy az Adatok Jogellenes fertdolgozását megakadályozza. Ennek keretében az írói Mountaln biztosítja, hogy valamennyi munkavállalója adatvédelmi kötelezettség alatt álljon. 7.6 Az Iron Mountaln az Adatok vonatkozásában kizárólag az Ügyfél utasításait követi, kizárólag Szolgáltatása céljához kötötten, a szökségos mértékben és kfelg dolgozza fel az Adatokat. Az Iron Mountaln nem Jogosult az adatkezelés céljának meghatározására, avagy az adatkezelésre vonatkozó döntések meghozatalára. 7.7 Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a Megállapodás hatálya alatt az elektronikus adattartalmú Képek, Leiét- illetve Médiaadatok vonatkozásában az Adatvédelmi törvénnyel, valamint a 95/46 EK Irányelvvel összhangban, az automatizált eszköz igénybevétele útján nyújtott Szóig altatásokat - szigorúan a szükséges célhoz kötötten - közvetlenül az Iron Mounlain Inc. (745 Atiantjc Avenue, Boston, MA02H1, Amerikai Egyesült Államok) vagy az Iron Mountaln UK Limited (Cottons Centre 3. emelet, Tootey Street, London, Egyesült Királyság) nyújtsa, mint adatfeldolgozó. A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok a határon átnyúló adatszolgál tatások szempontjából megfelelő szintű védelmet nyújtó országnak minősül, mlg az Egyesült Királyság EGT-átlam. Az Iron Mounlain Inc. Illetve az kon Mounlain UK Limited által az adatfeldolgozás során okozott bármely kárért a felelősséget az Iron Mountaln viseli a Jelen Megállapodásban meghatározott szabályok szerinl 8 ELÉVÜLÉS, ÉRTESÍTÉSEK 8.1 Az Ügyfél az Iron Mountaln ellen a Szolgáltatások ellátásával, vagy a Letét/Média/Kép elvesztésével, megrongálódásával, megsemmisülésével összefüggésben 6 (hal) hónapos elévülési határidőn belül érvényesíthet jogi Igényi Az elévülési határidő vagy (I) az érintett Szolgáltatás teljesítésének napján, vagy (ii) azon a napon kezdődik, amikor a Letétben/Mediában/Képben bekövetkezett károsodásról az Ügyfél tájékoztatása meglörtónl 8.2 A jelen Megállapodás szerinti kötelező nyilatkozatokat a másik Félnek a hatályos cégjegyzékben szereplő címére kell megküldeni személyes kézbesítéssel vagy íértivevényes küldemény útján. Az értesítéseket a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni: személyes kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az átvevő átveszi; postázás esetén akkor, amikor a tértivevényt az átvevő aláírja; ha a térívevényt nem írják alá, a második kézbesítési kísérletet követő ötödik munkanapon. 9 A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE, VÉGLEGES KIVITEL 9.1 A másik Félnek címzett nyilatkozatával bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a Megállapodást: a pontban meghatározóit esemény (vis malőr) bekövetkezésekor; vagy ha a másik Fél a Megállapodásból eredő kölelezettségeit lényegesen vagy folyamatosan megszegi, ős a szerződésszegés orvoslására irányuló írásbeli felszólítás ellenére 20 (húsz) naptári napon belül a szerződésszegést nem orvosolja; vagy ha a másik Fél felszámolását az Illetékes bíróság Jogerősen elrendeli, vagy a végelszámolást az adott Fél legtöbb szerve elhatározza, vagy csődeljárás Indul vele szemben, avagy fizetésképtelensége alapos indokkal feltételezhető a jelen Megállapodásban meghatározott egyéb esetekben. 9.2 A Megállapodás bármely módon lörlénö megszűnését kővetően a Felek egymással leljeskörűen elszámolnak. Ennek keretében az Ügyfél Letéle/Médiája/Képe az Iron Mounlain Irattárából vagy Elektronikus Fiókjából elszáll [tásra/kivélelre/tőrlésíe keröl. 9.3 Az Iratkezelési Szolgáltatások Igénybevételére szóló Megállapodás megszűnik, amennyiben az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározott határozón idő lejárta, vagy a Jelen Keretszerződós 2.1 pontjában meghatározott szerződéshosszabbítás éves lejárta előtt az Ügyfél a Leiét teljes állományának végleges kiviteléi renden meg. A Megállapodás ebben az esetben a Felek teljeskörű elszámolásával szűnik meg. Ilyen esetben az Iron Mountaln az Egyedi Szolgáltatási Szerződés mellékletét képező díjtáblázat szerinti 'Normál Végleges KMlell Dijat* számítja fel. Ugyancsak ez a díj kerül felszámításra, amennyiben az Ügyfél a Letélállomány egy részének végleges kivitelét rendeli meg, mindazon álla! ez esetben a Megállapodás értelemszerűen hatályban marad. 9.4 Amennyiben az Ügyfél az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározott határozott kfő lejártakor, vagy a Keretszerződés 2.1 pontjában meghatározott értesítés alkalmazásával az adott szerződéshosszabbftás éves elteilével kéri a betárolt teljes Letétállomány végleges kivitelét, vele szemben a díjtáblázat szerinti 'Szerződés Lejártakori Végleges Kiviteli DQ" kerül felszámításra, amelynek összege a Felek által elismerten a szabad szolgál látóval tás! nem akadályozza. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a Megállapodás a Felek közös megegyezése alapján szűnik meg a határozott Idö letelte előtt. 9.5 Amennyiben a Megállapodás határozatlan Időre szól, a Felek az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben határozzák meg a rendes felmondáshoz szükséges felmondási Időt, amelynek elteltével a Megállapodás megszűnik. Bármely Fél által közölt rendes felmondás esetén az Iron Mountaln a 'Normál Végleges Kivileli Dijat" számítja fel. 9.6 Az úgyfél állal jogszerűen alkalmazón rendkívüli felmondás esetén az Iron Mounlain végleges kiviteli dijat nem számít fel. Az Iron Mountaln által Jogszerűen alkalmazott rendkívüli felmondás esetén az Iron Mountaln a 'Normál Végleges Kiviteli Dijat' számítja fel, és Jogosult egyéb kárának megtér ílésére is. 9.7 Amennyiben az Ügyfél végleges kivitel helyei! a Letét/Doboz teljes vagy részleges állományának Időleges kivételét rendeli meg a kikeresési Szolgáltatás alkalmazásával, az Iron Mountaln fenntartja a Letel, illetve az azt tároló Doboz helyét, ós a tárolási Szolgáltatás diját ennek megfelelően számítja fel mindaddig, amíg a Leiét, illetve az azt tartalmazó Doboz visszatartására, illetve a Megállapodás megszűnésére sor nem kerül. 10 DOBOZOK ÉS MÉDIAKONTÉNEREK; A LETÉT ÉS A MÉDIA ÉRTÉKE 10.1 A szabadpolcs tárolás esetét ide nem értve az Iron Mountaln kizárólag olyan Letétel/Médiát vesz át, amely az Ügyfél állal megfelelő tárolási biztosító Dobozban/Médlakonlénérben került elhelyezésre Amennyiben az Ügyfél ilyen DobozzalAlédiakontónerrel nem rendelkezik, vagy egyébként DobozfMédiakonlénert kíván vásárolni, az Iron Mountaln megfelelő számú DoboztMédiakonlónerl ad el az Ügyfél számára Amennyiben a Letét/Média tárolása vagy egyéb, Iron Mounlain által nyújtott Szolgáltatás teljesítése során, a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódás miatt a Doboz/Médiakonténer oly mértékben megrongálódik, hogy a Letét/Média sérülésének veszélye áll fenn, az Iron Mounlain a Lelélel/Médál egy általa biztosítót! ép DobozbaíMédiakonténerbe helyezi át. Az új Doboz/Médiakon lén er és az áthelyezés költségei az Ügyfelet terhelik 10.4 Amennyiben a Doboz/Médiakontón er megrongálódása az Iron Mountaln felróható magatartásának következménye, a 10.3 pontban foglal! költségeket az Iron Mountaln viseli Az Iron Mountaln a Letétet/Médiát a Dobozhoz/Médiakonténerhez, szabadpolcos tárolás eselén pedig a Leiéthez/Médiához tartozó vonalkód alapján tartja nyilván. A Letelek könnyebb beazonosítása érdekében az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a Létéi tartalmára vonatkozó Információkat adjon meg, ám ezen adatok helytállóságát és a Leiétek tényleges tartalmával való egyezést az Iron Mountaln nem ellenőrizheti. Az Iron Mountaln a Letét/Média tényleges (ártalmai, típusai, értékéi és Jelenlesét nem vizsgálja,, arról tudomással nem rendelkezik. Az Ügyfél kötelezettsége, hogy felhívja az Iron Mountaln fi gyeimét, amennyiben valamely Szolgáltatás teljesítése - az adott Letét/Méda egyedi lartalmára, típusára, értékére, avagy Jelenlésére tekintettel - speciális feltótelekhez (így például elektronikus aláírás, Időbélyegző, közlevéltári engedély, egyéb hatósági jóváhagyás etc.) kötött A pontban foglaltakra lekinleltel az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy az Iron Mounlain birtokában lévő Leiét értéke Dobozonkén!, illetve szabadpolcos tárolás esetén 30 cm polcfelötetenként 1 (egy) Euró, míg az Iron Mountaln birtokában lévő Média értéke az adott fizikai adathordozó aktuális piád értékével egyenlő. Ennél magasabb értékre az Ügyfél külön biztosítást köthet 11 MEGRENDELÉSEK LEADÁSA ÉS AZ IMCONNECT HASZNÁLATA 11.1 A tárolási Szolgáltatások kivételével az Iron Mountaln Szolgáltatásai megrendelésalapúak. Az Ügyfél a megrendelésalapű Szolgál la! ások nyújtása! telefonon, faxon, en, avagy az IMConnect Rendszeren keresztül rendelheti meg Az Iron Mountaln ügyfélszolgálatának elérhetősége munkanapokon 8-17 óra között: Tel.: Fax: E- 17 óra után felár ellenében a következő ügyeleti telefonszámon: A Megsemmisítési Szolgáltatás esetében a Leiét/Média tényleges meg semmisítésére a leadott megrendelésen felül csak akkor kerül sor, ha az Ügyiéi az Iron Mountaln megsemmisítési ajánlását módosítás nélkül elfogadja, és az elfogadott megsemmisítési ajánlást valamely Meghálál mázott Személy aláírásával ós a cég bélyegzőjével ellátva eredetiben az Iron Mounlainnek postai feladás vagy futár útján megküldi Megrendelés leadása esetén az Ügyfélnek meg kell adnia a kívánt Doboz/Médiakonténer vonalkód számát, illetve a Letel pontos leírásai, valamint a kívánt teljesítés módját. A megrendeléshez oszlálykódokra lehel szükség A telefonon, faxon, en történő megrendelés leadására, és a Letélhez/Médiához/Képhez (örténő hozzáférésre kizárólag az Ügyfél által az Egyedi Szolgáltatási Szerződós mellékletében (Meghatalmazott Személyek Uslája) meghatározott személyek jogosultak Az Ügyfél Jogosult a Meghatalmazott Személyek Listáját egyoldalúan módosítani, és azon új Meghatalmazott Személyeket megjelölni, illetve a korábban hozzáférésre jogosult Meghatalmazott Személyeke! hozzáférési joguktól megfosztani. A Meghalatmázon Személyek Listáján bekövetkezett változás akkor lép hatályba, amikor a formanyomtatvány módosított példánya az Iron Mountaln ügyfélszolgálata felé megérkezett Amennyiben az Ügyfél a Meghatalmazott Személyek Usláján a hozzáférésre Jogosult személy nevének, illetve címének feltüntetése mellett jelszót nem ad meg, a megfelelő felhasználónév Igénybevételé vei leadott telefonos, I Kelve a megfelelő cím alkalmazásával leadott es megrendelési az Iron Mounlain úgy tekinti, hogy az az ügyfél jogosult képviselőjétől származott. A Fax útján leadott megrendelési a Meghatalmazott Személy köteles aláírni ós cégbélyegzővel ellátni. A felhasználónevek és címek jogosulatlan személyek általi használatáért az Iron Mountaln felelősséget nem vállal Az Iratkezelési Szolgáltatások Igénybevételére szóló Egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározott Szolgáltatások vonatkozásában az Iron Mountain az Ügyiéi számára biztosítja elektronikus ügyfélszolgálati felülete, az IMConnect rendszer díjmentes használatát Az IMConnect rendszer használatának feltétele, hogy az Ügyfél az Iron Mountaln által rendszeresített Első Vállalati Rendszergazda Formanyomtatvány kitől lésével és cégszerű aláírásával megjelölje azt a természetes személyt (a továbbiakban: Első vállalati Rendszergazda), aki az IMConnect rendszer valamennyi alkalmazásának használatára Jogosult. Az Első Vállalati Rendszergazda Formanyomtatvány az Iratkezelési Szolgáltatások Igénybevételétől szóló Egyedi Szolgáltatási Szerződés mellékletét képezi Az Iron Mounlain kizárja felelősségét minden olyan kárért, amely az ügyfélszolgálati rendszerek Jogosult személy általi rosszhiszemű, avagy gondatlan - Igy különösen kellő körültekintés hiányában történő használatából (pl. az Ügyfél Adatainak ok nélküli módosítása; a Letétre vonatkozó lel (árinformációk felesleges megváltoztatása, szükségtelen megrendelések leadása ele.) ered Az Ügyfél gondoskodik arról, hogy az Ügyféllet való munkaviszonyának, egyéb jogviszonyának megszűnése, illetve a felé irányuló bizalom megingása esetén az adott Jogosult személy (Meghatalmazott Személy, Első Vállalati Rendszerazda, Rendszergazda, avagy Felhasználó) hozzáférési jogosultsága! késedelem nélkül megvonásra kerüljenek. 12 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 12.1 Jelen Megállapodás bármely módosítása kizárólag a felek cégjegyzésre jogosult képviselői állal aláírt szerződés útján történhet Az Iron Mountaln nem vállal felelősségei a Letótben/Médiában/Képben bekövetkezett károsodásért, a Szolgáltafások teljesítésének elmaradásáért, vagy az abban felmerült késedelemért, ha az ilyen helyzet vis malőr következménye. A Felek vis malornak tekintik különösen a tűzet, áradást, vihart, Járványt, kormányzati intézkedést, lázadási, sztrájkol, terroristatámadás!, kivételes forgalmi helyzetet, Inlernetszolgáltatás ősszedötósél, avagy egyéb olyan helyzetet, amely az Iron Mountaln működési körén kívül eső elháríthatatlan ok folytán állt be.

7 12.3 Jelen Megállapodás hatálya alatt az Irón Mounlaln vállalja, hogy saját költségén minimum (kettőmiílió) USD/biztosltási esemény/év összegű általános és szakmaifelelősségbiztosításttart fenn Az Irón Mountaln jogosult marketing és promóciós anyagaiban az UgyfóHel fennálló szolgáltatási kapcsolatára hivatkozni. Az Ogyféí hozzájárul továbbá, hogy az Irón Mountaln tájékoztassa az Ügyfelet az aktuális akciókról, iiletve reklámanyag alt és termékismertetőit marketing céllal megkükfje az Ügyfélnek. Az Ügyfél biztosítja a Megállapodás teljesítésében közreműködő munkavámói hozzájárulása! ahhoz, hogy özleti e-maiicímökön, avagy üzleti telefonszámukon az Ügyfél (elé Irányuló ilyen marketing és promócfős anyagokat megkaphassák Az Irón Mountaln, mint részvéteire jelentkező, ajánlattevő jogosult közbeszerzési eljárásaiban szakmai alkalmasságát az Ügyféllel fennálló Megállapodás alanyainak, tárgyának, teljesítési Idejének, ellenszolgáltatásának és szerződésszerű teljesítésének megjelölésével Igazolni. Amennyiben az ilyen nyüatkozat megléteiét a Jogszabály az Ügyfél kötelezettségévé teszi, az Ügyfél az ilyen nyilatkozat megtételétől nem zárkózik el Egyik Fél jogérvényesítésének elmaradása sem értelmezhető az adott jogról való végleges lemondásként Az Ügyfél Szolgáltatások Igénybevételére vonatkozó megrendelésének Irón Mountaln általi elfogadása nem érthető úgy, hogy az Irón Mountain az Ügyfél által a megrendelésbe foglalt vagy ahhoz kapcsolódó szerződési feltételt, más szabályzatra tett utalási is elfogadja; azokat az Irón Mountaln kifejezetten visszautasítja Ha a jelen Keretszerződés és az adott Egyedi Szolgáltatási Szerződés valamely rendelkezése között ellentmondás mutatkozik, az Egyedi Szolgáltatási Szerződés rendelkezése az Irányadó. Ha az Egyedi Szolgáltatási Szerződés és annak valamely melléklete kőzött ellenlmondás mutatkozik, az Egyedi Szolgáltatási Szerződés rendelkezése az Irányadó A jelen Keretszerződésben és az Egyedi Szolgáltatási Szerződésfek)ben nagy kezdőbetűvel alkalmazott kifejezések értelmezésére a Függelékben és az Egyedi Szolgáltatási Szerződés Szolgáltatásokat leíró mellékletében foglalt rendelkezések Irányadók A Megállapodásra a magyar jog alkalmazandó. A Felek kifejezetten kizárják az Aruk Nemzetközi Adásvételéről szóló Bécs! Egyezmény alkalmazásai. Az Irón Mountain kizárólag Magyarország területén nyújt Szolgáliatásokat. 12.U Jogvita felmerülése esetén - az alperes esetleges külhoni illetőségére tekintet nélkül - a Felek alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság joghatóságának. Hely/Dátum: Aláírás: ij^ó^vtx,,. * { fn>. Név (nyomtatott betítyél):!_l * /. * Cégnév:, ''. '<<\ ' - 7 <>t I

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK küldemények és áruk szállítmányozására és kezelésére Molnár László EV (továbbiakban: ) Székhelye: 6044 Kecskemét, Belsőnyír 322. Adószáma: 44187916-2-23 e-mail: office@ceplog.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től)

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) Az Azonnal Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF Rev. 1.9 2014.07.03. Tartalomjegyzék 1 Alapfogalmak... 4 1.1 Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat)

SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) Szállító jelen szabályzata megtekinthető a www. laurentesoptika.hu honlapon, valamint munkaidőben a Szállító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

A SZERZŐDÉS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZHATÓAK MEG:

A SZERZŐDÉS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZHATÓAK MEG: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A társaság neve, központi címe és tanúsítványai: CÉG TELJES NEVE: SZÁMLÁZÁSI CÍME: SZÁLLÍTÁSI CÍME: ADÓSZÁMA: 13569077-2-17 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: FERROPATENT

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A CadIT constructing Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció, weboldal

Részletesebben

www.familyarchiv.hu Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

www.familyarchiv.hu Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) www. familyarchiv.hu Oldal 1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.familyarchiv.hu weboldalon

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben