I c0~ 1>ft[ amjanoa. ^ifolo^ % Joíh. ül I MJAHU. ^> Cfá<* J,yiratszám:i-y^Z^. Aláírás; s H;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I c0~ 1>ft[ amjanoa. ^ifolo^ % Joíh. ül I MJAHU. ^> Cfá<* J,yiratszám:i-y^Z^. Aláírás; s H;

Átírás

1 J,yiratszám:i-y^Z^. Ugy 1>ft[ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal több helyszínen (Pétervárad utca 2., Nagy Lajos király útja 201., Thököly út 171.) található, túlzsúfolt irattáraiban található ügyiratainak kíilső iratrendező cég által biztosított helyiségben történő elhelyezése, rendszerezése, és iratkezelési szolgáltatások nyújtása A kötelezettségvállalás a"2öl^ ^vi költségvetés. i..szakfeladaton főkönyvi számon f.\ípí-fp.^.3... analitikus tételén megtervezeti kiadás terhére történik, ,-Ft + )*L Áfa, azaz ötmillió-ötszázkilencvenegyezer-kilencszázkilencvennégy forinl-^fípösszegbeii. A szerződő partner neve: Irón Mountain Magyarország Kereskedelmi A szerződő partner a beszállítói listában szerepet/nem szerepel*. Budapest, január... Kezdemén} Budapest, január... A nem megfelelő rész kihúzandó I Átvételi időpont; minőségügyi vezető Aláírás; Fedezetigazolás Felhasználható Összeg J^CÖO^ 201 i.éví előirányzat FI Felhasznált összeg Fi Ft ^ifolo^ % Pénzügyi ellenjegyzés KÉRI-MIHALY. írbg^-közbeszerzési referens Simon Andrea 2014 JANÓ 9. amjanoa I c0~ Jogi szakvélemény Dr. Molnár Szilvia Jegyzői láttamozás Dr. Papp Csilla Kötelezettségvállaló Joíh. ül I MJAHU. ^> s H; <k Dr. Papp Csilla 2014 JAN 13, Regisztráció: Gazdálkodási Osztály 2014 JAWJ-a tuuijf- Cfá<* 0' f t ft Á S&QJJ/ OS AO

2

3 Budapest Főváros XlV.kerüíet Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal U45 Budapest Pétervárad u. 2. Köt.váll.szám: Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Z Költségvet. év: 2014 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: Köt.váll fajta: Szerz. kategória Szerz. tárgya: Deviza kód: Irón Mountain Magyarország Kereskedelmi Szolgáltatási szerződés HUF Bankszámla: Külső biz.szám: Kincs.hiv.sz.: Fedezet száma: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége: Dimenzió: Kiem,előír,; Ügylet: PI Rovarirtás, szemétszállítás, kéményseprő Szakfel.részi.: K - Építményüzemeltefés Szcrv.egys.: Üzemeltetési Osztály Pénzforrás: PENZMARiMU - Működési pénzmaradvány Kerítgazda: EGYÉB - Egyéb Egyedi gyűjtő: K Egyéb Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Bizonylat sz. Külső biz.sz. Pénzügyi bizonylatok Nettó: ÁFA: Bruttó: Áfakód: N27 Ft HUF Dátum Nettó AFA Bruttó 2014 Nettó Afa ÖSSZESÍTÉS Bruttó 2014 Bruttó Kötváll.: í Kötváll.-ból nem számlázott: Számlából pü. nem telj.: 0 Kötváll.-ból pü. nem telj.: GRIFFSOFT Zri. FORRÁS-SQL. ()- UstafáJI: KOTVALLKIM.XMl» Nyomtatta:0056- PíeífenrólhNoémi» Nyomtatva: O8/O9.54:<J1 1. oldal

4

5 Jm IRON MOUNTAIN' SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A leien Keretszerződés azon jogi Feltételekéi határozza meg, amelyek alapján az Ifon Mountaín az Ügyiéi számára az Egyedi Szolgáltatás! Szerződós(ek)ben meghatározott Szolgáltatásoka! nyújtja. 1.2 A Felek az Iratkezelési Szolgáltatások Igénybevételére szóló és/vagy az Elektronikus Adathordozók Kezelésére szóló Egyedi Szolgáltatási Szerződé s(ek) ben határozzák meg a Szolgáltatásokat, és megállapodnak a Szolgáltatásokért fizetendő dijakban. 1.3 A jelen Keretszerződés jog) fettételei valamennyi Egyedi Szolgáltatási Szerződésre alkalmazandók. 1.4 Az adott Egyedi Szolgáltatási Szerződés megkötését követően a felen Keretszerződésből és az adott Egyedi Szolgáltatási Szerződésből, valamint az annak Integráns részét képező mellékletekből álló egységes Megállapodás jeleníti meg az adott Szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi szerződéses feltételt. 2 IDŐBELI HATÁLY 2.1 A Felek közötti Jogviszony Időtartama az adott Szolgáltatások vonatkozásában az egyes Egyedi Szolgáltatási Szerződésekben keröl meghatározásra azzal, hogy az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározót! halározotl kíejü Jogviszony a határozott idő lejártát követően egy-egy éves határozott idejű Időtartamokkal automatikusan és folyamatosan, Felek külön ilyen irányú nyilatkozata nélkül is meghosszabbodik, kivevő ha bármelyik Fél Írásban, legalább 90 (kilencven) nappal az adót! határozott Időszak leteltét megelőzően Jelzi azon szándékát a másik Féllel, hogy az Egyedi Szolgáltatási Szerződést az adott határozott időszak leteltél kővetően nem kívánja meghosszabbítani. 2.2 Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltatások nyújtása az Egyedi Szolgál lalási Szerződés aláírásának napján kezdődik, és a 2.1 pontban rögzített ideig tart (kivéve, ha az Egyedi Szolgáltatási Szerződés a Felek közös megegyezésével, valamely Fél rendkívüli felmondásával vagy a 9.3, illetve 9.5 pontban meghatározott módon időközben megszűnt). 3 TITOKTARTÁS 3.1 Az egyik Fel (a továbbiakban: Titokgazda) által a másik Fél (a továbbiakban: Titoktartásra Kötelezet!) birtokába került tényekel, információkai, megoldásokat vagy adalokal (a továbbiakban: Sizalmas Információ) a Titoktartásra Kötelezel! úgy lekinb, hogy azok - a Titokgazda Jogi státuszától, avagy tevékenységi körétől függően magántitoknak, üzemi (üzleti) titoknak, banktitoknak, értékpapírtitoknak, biztosítási Utóknak, pénztártitoknak, ügyvédi Utóknak, avagy orvosi rj toknak minősülnek. 3.2 A Megállapodás hatálya alatt, avagy annak bármilyen okbőt való megszűnését követően a Titoktartásra Kötelezett vállalja, hogy a Bizalmas Információ! megőrzi, ós a Megállapodásból fakadó kötelezettségéinek teljesítésén kívüli célra fel nem használja; nem közli bármely harmadik személlyel a Titokgazda előzetes írásbeli beleegyezése nélkü!, avagy a 3.3 és 3.4 pontban foglaltaknak meglelelően; sajái vagy más személy jogtalan előnyszerzése végett, vagy másnak - Igy különösen a Titokgazdának - vagyoni hátrányt okozva illetéktelen személy részére hozzáférhetővé nem teszi; nyilvánosságra nem hozza. 3.3 A Megállapodás hatálya alatt a Titoktartásra Kötelezeti a Bizalmas Információt csak olyan mértékben hozhatja munkavállalói, alvállalkozói ós egyéb szerződéses partnerei (a továbbiakban együttesen: Álvevök) tudomására, amely mórtékben az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározott Szolgáltatások teljesítése ezt fellétlenül megkívánja 3.4 A Bizalmas Információ Átvevő számára történő felfedése előtt a Titoktartásra Kötelezett gondoskodik arról, hogy az Átvevő tudomással bírjon és megteleljen a Titoktartásra Kötelezett Féllel szemben a jelen Megállapodásban megkívánt titoktartási szabályoknak olyanképpen, mintha a Megállapodásban maga is Fél lenne. 3.5 A pontok nem alkalmazhatók azokra az Információkra: amelyek közismertek; vagy amelyek a Titoktartásra Kötelezett számára mar azelőtt Ismertek voltak, hogy a Titokgazda azokat számára leifedte volna; vagy amelyek a Megállapodáshoz nem kapcsolódó okból jutottak a Titoktartásra Kötelezett ludomására, ós felhasználásukat, illetve felfedésüket illetően semmilyen korlátozás alatt nem állnak; vagy amelyeket Jogszabály, avagy Joghatósággal és hatáskörrel rendelkező Metékes bíróság, avagy hatósági szerv rendelkezése alapján fef keb tárni. 4 AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI Az Ügyfél: 4.1 a Megállapodás rendelkezései szerint megfizeti Irón Mountainnek a Szolgáltatásokért járó díjakat; 4.2 kijelenti, hogy a Letót/MédiaKóp lulajdonosa, avagy jogosult birtokosa, aki a Letét/Média/Kép tárgya felett a jelen Megállapodásban foglaltak szerint rendelkezni képes; amennyiben az a Szolgáltai ások ellátása céljából szükséges - bejárást biztosit telephelyére, fióktelepére ele. az Irón Mounlain számára; 4.4 a Szolgáltatások ellátásához megkívánt mértékben minden szükséges tájékoztatási megad az Irón Mountaín számára; 4.5 nem ad az Irón Mountaín birtokába gyúlékony, robbanékony, mérgező, vagy egyébként veszélyes anyagnak minősülő Letétet/Médiái. Ilyen Letél/Módia elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése esetén az Irón Mountaín semmilyen kárfelelősséget nem vállal. 5 DfjAK ÉS SZÁMLÁZÁS 6.1 A Megállapodás szerinti Szolgáltatásokért Járó, az ÁFA ősszegéi nem tartalmazó díjakat az adott Egyedi Szolgáltatási Szerződés erre vonatkozó melléklete lartajmazza. 5.2 Az Irón Mountaín a Leiét tárolásáért járó dijat havonta előre, mig a Média és Kép tárolásáért, továbbá bármely egyéb Szolgáltatás nyújlásáért Járó dijakai havi rendszerességgel utólag számlázza. Ennek meglelelően az Irón Mountaín havonta két számlát állít M. 5.3 A teljes Letétállomány végleges kivitele esetén a végleges kivitet dijáról szóló számlát az Irón Mountaín a végleges kivitel megkezdését megelőzően állítja ki. 5.4 Az Ügyfél a dijaka! a számlán szereplő kiállítás dátumától számítol!, az adott Egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározott határidón belül köteles megfizetni. A Felek rögzítik, hogy tekintettel a hatályos ÁFA tőrvény 58. (1) bekezdésének rendelkezésére, lermék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítésnek az ellenérték megtérítésének esedékessége minősül, és az elszámolás erre vonatkozik. 5.5 Tekintet nélkül az irón MountaínI megillető egyéb Jogokra, késedelmes fizetés esetén az Ügyiéi késedelmi kamat fizetésére köteles, amelynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével. 5.6 Az Irón Mouniain Jogosult a dijakat minden Őv (tárgyév) Január 1. napjával, a KSH által a tárgyévei megelőző óv októberére vonatkozóan közzélet!, az azl megelőző év (tárgyév mínusz 2 év) októberéhez viszonyított átlagos fogyaszlóiár-emelkedés mértékével, inflációkövetés céljából módosítani. A jelen pontban meghatározón di>nódosftásról szóló tájékoztatót az Egyedi Szolgáltatási Szerződés módosított díjtáblázat-mellékletével együtt az Irón Mounlain legalább 20 (húsz) naptári nappal a díjemelés hatálybalépése előtt az Ügyfél részére a 8.2 pontban foglal! módon megküldi. 5.7 Amennyiben az Ügyfél a Megállapodás szerinti tartozását annak esedékességekor nem fizeti meg, és az Irón Mountaín által az Ügyfélnek küldött írásbeli fizetési felszólítás ellenére 15 (Üzenet) naptári napon betűi sem teljesít, az Irón Mountaín az Ügyfél költségére, illetve veszélyére a Megállapodást azonnali hatályú írásbeli felmondással felmondhatja. 5.8 Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségével löbb, min! 90 (kilencven) napiári napos késedelembe esik, és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság az Ügyfél felszámolásai rendeli ei, az Kon Mountaín a következényekre való felhívással, t legalább 10 (tíz) napos határidőt szabva felszólítja az Ügyfelet tartozása rendezésére. A tartozás rendezésének elmaradása esetén az Irón Mounlain (a) a Lété let/médiát az Ügyfél vagy törvényes képviselője elmére az Ügyfél költségére visszaszállíthatja vagy, (b) a Lelótet/Médiát/Képet biztonságos körülmények között újrahasznos ítharj a/meg se mmis Ithe ti. 6 FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 6.1 A Megállapodás egyetlen rendelkezése sem tekinthető úgy, hogy az kizárná vagy korlátozná bármelyik Fél felelősségét: Az életben, testi épségben, egészségben okozott károsodásért; súlyosan gondatlan, szándékos vagy bűncselekménnyel okozott károsodásért; olyan egyéb tevékenységért vagy mulasztásért, amiért a felelősség kizárása vagy korlátozása a tőrvény szerint nem megengedett. 6.2 Az Irón Mounlain felelőssége a Letét/Média elveszítéséért, megrongálódásáért és megsemmisüléséért minden esetben a Letét/Média pontban meghatározott értékéig terjed. 6.3 Az Irón Mountaín a Képek elvesztéséből, megrongálódásából vagy megsemmisüléséből eredő károkai a káresemény során igénybevett Szolgáltatástői függően a káreseményt megelőző 3 (három) naptári hónapban az Ügyfel által az Image on Demand/Szkennelósi (tárolt irat alkalmi küldése en) Szolgáltatásért megfizetett díj összegében maximálja. 6.4 A LetéVMédia/Kép elvesztéséről, megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről az Irón Mountaín haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet. A lájékoztatást kővetőén az elveszett, megrongálódott, megsemmisült Letét/Média/Kép esetében késedelem címén kártérítési igény nem érvényesíthető. 6.5 Az Iratrendezés! szakember - napi díj Szolgáltatás nyújtása során felmerülő károk tekintetében az Irón Mountaín felelősségét (i) sgv meghatározott projekt esetén az Ügyfél által az Irón Mounlainnek megfizetett Iratrendezés) szakember - napt díj Szolgáltatás teljes díjában, (ii) folyamatos jellegű Szolgáltatás esetén a káreseményt megelőző 3 (három) naptári hónapban az Ügyfél által az Iratrendezés! szakember - napi díj Szolgáltatásokért megfizetett díj összegében maximálja- 6.6 Az Irón Mountaín nem felelős a Megállapodás megszegése miatt felmerülő elmarad! haszon, költségek, közvetett ós következményi károk, továbbá nem vagyoni károk meg!ér(léséért. 6.7 A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az Irón Mountaín által alkalmazott díjak mértéke, valamint a 10.5 pontban foglalt sajátosságok a jelen Megállapodásban foglal! felelősségkorlátozások alkalmazásához jogszerű alapot szolgáltatnak, azokal megfelelően kiegyenlítik. 6.8 Az Irón Mounlain felelősségkorlátozás nélküli felelősséget vállal azért, hogy a Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban birtokába került, az Ügyfél érdekkörébe tartozó magán titkol, üzemi (üzleti) titkol, banktitkol értékpapírtitkot, biztosítási titkot, pénztártitkot, ügyvédi titkot és orvosi titkot, valamint az Ügyfélre, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat a szerződéses jogviszony fennállta alatt, valamint annak megszűntéi követően az általa nyújtott Szolgáltatások körén kívüli célra fel nem használja, mással nem közli, saját vagy más személy Jogtalan előnyszerzése végett, vagy másnak - így különösen az Ügyfélnek - vagyoni hátrányt okozva illetéktelen személynek á! nem adja, nyilvánosságra nem hozza. 7 ADATVÉDELEM 7.1 A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Irón Mountaín a Szolgáitatások nyújtása során Adatok birtokába kerülnél. 7.2 Az Ügyfél feljogosítja az Irón Mountalnt a Szolgáltatások céljához szükséges mértékben az Adatok feldolgozására. Az Irón Mountaín kijelenti, hogy tevékenysége során minden körülmények között betartja az Adatvédelmi térvény vonatkozó rendelkezéseit. 7.3 Az Ügyfél kijelenti, hogy rendelkezik az Adalok kezeléséhez vagy feldolgozásához szükséges hozzájárulással, és jogosult az Irón Mounlainl megbízni a Szolgáltatások nyújtása érdekében történő adatfeldolgozással. 7.4 Amennyiben az érintet! természetes személy Adatainak kezeléséről tájékoztatást kór, Adalai helyesbítését kéri, vagy egyébkén! az adatkezelés! kifogásolja, és annak megszüntetését, illetve a kezeit Adalok törlését, zárolását követeli, az Ügyfél

6 haladéktalanul utasítja az lton Mountalnt a megfelelő Intézkedések megléteiére. 7.5 Az Iron Mountaln megtelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tesz, hogy az Adatok Jogellenes fertdolgozását megakadályozza. Ennek keretében az írói Mountaln biztosítja, hogy valamennyi munkavállalója adatvédelmi kötelezettség alatt álljon. 7.6 Az Iron Mountaln az Adatok vonatkozásában kizárólag az Ügyfél utasításait követi, kizárólag Szolgáltatása céljához kötötten, a szökségos mértékben és kfelg dolgozza fel az Adatokat. Az Iron Mountaln nem Jogosult az adatkezelés céljának meghatározására, avagy az adatkezelésre vonatkozó döntések meghozatalára. 7.7 Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a Megállapodás hatálya alatt az elektronikus adattartalmú Képek, Leiét- illetve Médiaadatok vonatkozásában az Adatvédelmi törvénnyel, valamint a 95/46 EK Irányelvvel összhangban, az automatizált eszköz igénybevétele útján nyújtott Szóig altatásokat - szigorúan a szükséges célhoz kötötten - közvetlenül az Iron Mounlain Inc. (745 Atiantjc Avenue, Boston, MA02H1, Amerikai Egyesült Államok) vagy az Iron Mountaln UK Limited (Cottons Centre 3. emelet, Tootey Street, London, Egyesült Királyság) nyújtsa, mint adatfeldolgozó. A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok a határon átnyúló adatszolgál tatások szempontjából megfelelő szintű védelmet nyújtó országnak minősül, mlg az Egyesült Királyság EGT-átlam. Az Iron Mounlain Inc. Illetve az kon Mounlain UK Limited által az adatfeldolgozás során okozott bármely kárért a felelősséget az Iron Mountaln viseli a Jelen Megállapodásban meghatározott szabályok szerinl 8 ELÉVÜLÉS, ÉRTESÍTÉSEK 8.1 Az Ügyfél az Iron Mountaln ellen a Szolgáltatások ellátásával, vagy a Letét/Média/Kép elvesztésével, megrongálódásával, megsemmisülésével összefüggésben 6 (hal) hónapos elévülési határidőn belül érvényesíthet jogi Igényi Az elévülési határidő vagy (I) az érintett Szolgáltatás teljesítésének napján, vagy (ii) azon a napon kezdődik, amikor a Letétben/Mediában/Képben bekövetkezett károsodásról az Ügyfél tájékoztatása meglörtónl 8.2 A jelen Megállapodás szerinti kötelező nyilatkozatokat a másik Félnek a hatályos cégjegyzékben szereplő címére kell megküldeni személyes kézbesítéssel vagy íértivevényes küldemény útján. Az értesítéseket a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni: személyes kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az átvevő átveszi; postázás esetén akkor, amikor a tértivevényt az átvevő aláírja; ha a térívevényt nem írják alá, a második kézbesítési kísérletet követő ötödik munkanapon. 9 A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE, VÉGLEGES KIVITEL 9.1 A másik Félnek címzett nyilatkozatával bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a Megállapodást: a pontban meghatározóit esemény (vis malőr) bekövetkezésekor; vagy ha a másik Fél a Megállapodásból eredő kölelezettségeit lényegesen vagy folyamatosan megszegi, ős a szerződésszegés orvoslására irányuló írásbeli felszólítás ellenére 20 (húsz) naptári napon belül a szerződésszegést nem orvosolja; vagy ha a másik Fél felszámolását az Illetékes bíróság Jogerősen elrendeli, vagy a végelszámolást az adott Fél legtöbb szerve elhatározza, vagy csődeljárás Indul vele szemben, avagy fizetésképtelensége alapos indokkal feltételezhető a jelen Megállapodásban meghatározott egyéb esetekben. 9.2 A Megállapodás bármely módon lörlénö megszűnését kővetően a Felek egymással leljeskörűen elszámolnak. Ennek keretében az Ügyfél Letéle/Médiája/Képe az Iron Mounlain Irattárából vagy Elektronikus Fiókjából elszáll [tásra/kivélelre/tőrlésíe keröl. 9.3 Az Iratkezelési Szolgáltatások Igénybevételére szóló Megállapodás megszűnik, amennyiben az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározott határozón idő lejárta, vagy a Jelen Keretszerződós 2.1 pontjában meghatározott szerződéshosszabbítás éves lejárta előtt az Ügyfél a Leiét teljes állományának végleges kiviteléi renden meg. A Megállapodás ebben az esetben a Felek teljeskörű elszámolásával szűnik meg. Ilyen esetben az Iron Mountaln az Egyedi Szolgáltatási Szerződés mellékletét képező díjtáblázat szerinti 'Normál Végleges KMlell Dijat* számítja fel. Ugyancsak ez a díj kerül felszámításra, amennyiben az Ügyfél a Letélállomány egy részének végleges kivitelét rendeli meg, mindazon álla! ez esetben a Megállapodás értelemszerűen hatályban marad. 9.4 Amennyiben az Ügyfél az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározott határozott kfő lejártakor, vagy a Keretszerződés 2.1 pontjában meghatározott értesítés alkalmazásával az adott szerződéshosszabbftás éves elteilével kéri a betárolt teljes Letétállomány végleges kivitelét, vele szemben a díjtáblázat szerinti 'Szerződés Lejártakori Végleges Kiviteli DQ" kerül felszámításra, amelynek összege a Felek által elismerten a szabad szolgál látóval tás! nem akadályozza. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a Megállapodás a Felek közös megegyezése alapján szűnik meg a határozott Idö letelte előtt. 9.5 Amennyiben a Megállapodás határozatlan Időre szól, a Felek az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben határozzák meg a rendes felmondáshoz szükséges felmondási Időt, amelynek elteltével a Megállapodás megszűnik. Bármely Fél által közölt rendes felmondás esetén az Iron Mountaln a 'Normál Végleges Kivileli Dijat" számítja fel. 9.6 Az úgyfél állal jogszerűen alkalmazón rendkívüli felmondás esetén az Iron Mounlain végleges kiviteli dijat nem számít fel. Az Iron Mountaln által Jogszerűen alkalmazott rendkívüli felmondás esetén az Iron Mountaln a 'Normál Végleges Kiviteli Dijat' számítja fel, és Jogosult egyéb kárának megtér ílésére is. 9.7 Amennyiben az Ügyfél végleges kivitel helyei! a Letét/Doboz teljes vagy részleges állományának Időleges kivételét rendeli meg a kikeresési Szolgáltatás alkalmazásával, az Iron Mountaln fenntartja a Letel, illetve az azt tároló Doboz helyét, ós a tárolási Szolgáltatás diját ennek megfelelően számítja fel mindaddig, amíg a Leiét, illetve az azt tartalmazó Doboz visszatartására, illetve a Megállapodás megszűnésére sor nem kerül. 10 DOBOZOK ÉS MÉDIAKONTÉNEREK; A LETÉT ÉS A MÉDIA ÉRTÉKE 10.1 A szabadpolcs tárolás esetét ide nem értve az Iron Mountaln kizárólag olyan Letétel/Médiát vesz át, amely az Ügyfél állal megfelelő tárolási biztosító Dobozban/Médlakonlénérben került elhelyezésre Amennyiben az Ügyfél ilyen DobozzalAlédiakontónerrel nem rendelkezik, vagy egyébként DobozfMédiakonlénert kíván vásárolni, az Iron Mountaln megfelelő számú DoboztMédiakonlónerl ad el az Ügyfél számára Amennyiben a Letét/Média tárolása vagy egyéb, Iron Mounlain által nyújtott Szolgáltatás teljesítése során, a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódás miatt a Doboz/Médiakonténer oly mértékben megrongálódik, hogy a Letét/Média sérülésének veszélye áll fenn, az Iron Mounlain a Lelélel/Médál egy általa biztosítót! ép DobozbaíMédiakonténerbe helyezi át. Az új Doboz/Médiakon lén er és az áthelyezés költségei az Ügyfelet terhelik 10.4 Amennyiben a Doboz/Médiakontón er megrongálódása az Iron Mountaln felróható magatartásának következménye, a 10.3 pontban foglal! költségeket az Iron Mountaln viseli Az Iron Mountaln a Letétet/Médiát a Dobozhoz/Médiakonténerhez, szabadpolcos tárolás eselén pedig a Leiéthez/Médiához tartozó vonalkód alapján tartja nyilván. A Letelek könnyebb beazonosítása érdekében az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a Létéi tartalmára vonatkozó Információkat adjon meg, ám ezen adatok helytállóságát és a Leiétek tényleges tartalmával való egyezést az Iron Mountaln nem ellenőrizheti. Az Iron Mountaln a Letét/Média tényleges (ártalmai, típusai, értékéi és Jelenlesét nem vizsgálja,, arról tudomással nem rendelkezik. Az Ügyfél kötelezettsége, hogy felhívja az Iron Mountaln fi gyeimét, amennyiben valamely Szolgáltatás teljesítése - az adott Letét/Méda egyedi lartalmára, típusára, értékére, avagy Jelenlésére tekintettel - speciális feltótelekhez (így például elektronikus aláírás, Időbélyegző, közlevéltári engedély, egyéb hatósági jóváhagyás etc.) kötött A pontban foglaltakra lekinleltel az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy az Iron Mounlain birtokában lévő Leiét értéke Dobozonkén!, illetve szabadpolcos tárolás esetén 30 cm polcfelötetenként 1 (egy) Euró, míg az Iron Mountaln birtokában lévő Média értéke az adott fizikai adathordozó aktuális piád értékével egyenlő. Ennél magasabb értékre az Ügyfél külön biztosítást köthet 11 MEGRENDELÉSEK LEADÁSA ÉS AZ IMCONNECT HASZNÁLATA 11.1 A tárolási Szolgáltatások kivételével az Iron Mountaln Szolgáltatásai megrendelésalapúak. Az Ügyfél a megrendelésalapű Szolgál la! ások nyújtása! telefonon, faxon, en, avagy az IMConnect Rendszeren keresztül rendelheti meg Az Iron Mountaln ügyfélszolgálatának elérhetősége munkanapokon 8-17 óra között: Tel.: Fax: E- 17 óra után felár ellenében a következő ügyeleti telefonszámon: A Megsemmisítési Szolgáltatás esetében a Leiét/Média tényleges meg semmisítésére a leadott megrendelésen felül csak akkor kerül sor, ha az Ügyiéi az Iron Mountaln megsemmisítési ajánlását módosítás nélkül elfogadja, és az elfogadott megsemmisítési ajánlást valamely Meghálál mázott Személy aláírásával ós a cég bélyegzőjével ellátva eredetiben az Iron Mounlainnek postai feladás vagy futár útján megküldi Megrendelés leadása esetén az Ügyfélnek meg kell adnia a kívánt Doboz/Médiakonténer vonalkód számát, illetve a Letel pontos leírásai, valamint a kívánt teljesítés módját. A megrendeléshez oszlálykódokra lehel szükség A telefonon, faxon, en történő megrendelés leadására, és a Letélhez/Médiához/Képhez (örténő hozzáférésre kizárólag az Ügyfél által az Egyedi Szolgáltatási Szerződós mellékletében (Meghatalmazott Személyek Uslája) meghatározott személyek jogosultak Az Ügyfél Jogosult a Meghatalmazott Személyek Listáját egyoldalúan módosítani, és azon új Meghatalmazott Személyeket megjelölni, illetve a korábban hozzáférésre jogosult Meghatalmazott Személyeke! hozzáférési joguktól megfosztani. A Meghalatmázon Személyek Listáján bekövetkezett változás akkor lép hatályba, amikor a formanyomtatvány módosított példánya az Iron Mountaln ügyfélszolgálata felé megérkezett Amennyiben az Ügyfél a Meghatalmazott Személyek Usláján a hozzáférésre Jogosult személy nevének, illetve címének feltüntetése mellett jelszót nem ad meg, a megfelelő felhasználónév Igénybevételé vei leadott telefonos, I Kelve a megfelelő cím alkalmazásával leadott es megrendelési az Iron Mounlain úgy tekinti, hogy az az ügyfél jogosult képviselőjétől származott. A Fax útján leadott megrendelési a Meghatalmazott Személy köteles aláírni ós cégbélyegzővel ellátni. A felhasználónevek és címek jogosulatlan személyek általi használatáért az Iron Mountaln felelősséget nem vállal Az Iratkezelési Szolgáltatások Igénybevételére szóló Egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározott Szolgáltatások vonatkozásában az Iron Mountain az Ügyiéi számára biztosítja elektronikus ügyfélszolgálati felülete, az IMConnect rendszer díjmentes használatát Az IMConnect rendszer használatának feltétele, hogy az Ügyfél az Iron Mountaln által rendszeresített Első Vállalati Rendszergazda Formanyomtatvány kitől lésével és cégszerű aláírásával megjelölje azt a természetes személyt (a továbbiakban: Első vállalati Rendszergazda), aki az IMConnect rendszer valamennyi alkalmazásának használatára Jogosult. Az Első Vállalati Rendszergazda Formanyomtatvány az Iratkezelési Szolgáltatások Igénybevételétől szóló Egyedi Szolgáltatási Szerződés mellékletét képezi Az Iron Mounlain kizárja felelősségét minden olyan kárért, amely az ügyfélszolgálati rendszerek Jogosult személy általi rosszhiszemű, avagy gondatlan - Igy különösen kellő körültekintés hiányában történő használatából (pl. az Ügyfél Adatainak ok nélküli módosítása; a Letétre vonatkozó lel (árinformációk felesleges megváltoztatása, szükségtelen megrendelések leadása ele.) ered Az Ügyfél gondoskodik arról, hogy az Ügyféllet való munkaviszonyának, egyéb jogviszonyának megszűnése, illetve a felé irányuló bizalom megingása esetén az adott Jogosult személy (Meghatalmazott Személy, Első Vállalati Rendszerazda, Rendszergazda, avagy Felhasználó) hozzáférési jogosultsága! késedelem nélkül megvonásra kerüljenek. 12 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 12.1 Jelen Megállapodás bármely módosítása kizárólag a felek cégjegyzésre jogosult képviselői állal aláírt szerződés útján történhet Az Iron Mountaln nem vállal felelősségei a Letótben/Médiában/Képben bekövetkezett károsodásért, a Szolgáltafások teljesítésének elmaradásáért, vagy az abban felmerült késedelemért, ha az ilyen helyzet vis malőr következménye. A Felek vis malornak tekintik különösen a tűzet, áradást, vihart, Járványt, kormányzati intézkedést, lázadási, sztrájkol, terroristatámadás!, kivételes forgalmi helyzetet, Inlernetszolgáltatás ősszedötósél, avagy egyéb olyan helyzetet, amely az Iron Mountaln működési körén kívül eső elháríthatatlan ok folytán állt be.

7 12.3 Jelen Megállapodás hatálya alatt az Irón Mounlaln vállalja, hogy saját költségén minimum (kettőmiílió) USD/biztosltási esemény/év összegű általános és szakmaifelelősségbiztosításttart fenn Az Irón Mountaln jogosult marketing és promóciós anyagaiban az UgyfóHel fennálló szolgáltatási kapcsolatára hivatkozni. Az Ogyféí hozzájárul továbbá, hogy az Irón Mountaln tájékoztassa az Ügyfelet az aktuális akciókról, iiletve reklámanyag alt és termékismertetőit marketing céllal megkükfje az Ügyfélnek. Az Ügyfél biztosítja a Megállapodás teljesítésében közreműködő munkavámói hozzájárulása! ahhoz, hogy özleti e-maiicímökön, avagy üzleti telefonszámukon az Ügyfél (elé Irányuló ilyen marketing és promócfős anyagokat megkaphassák Az Irón Mountaln, mint részvéteire jelentkező, ajánlattevő jogosult közbeszerzési eljárásaiban szakmai alkalmasságát az Ügyféllel fennálló Megállapodás alanyainak, tárgyának, teljesítési Idejének, ellenszolgáltatásának és szerződésszerű teljesítésének megjelölésével Igazolni. Amennyiben az ilyen nyüatkozat megléteiét a Jogszabály az Ügyfél kötelezettségévé teszi, az Ügyfél az ilyen nyilatkozat megtételétől nem zárkózik el Egyik Fél jogérvényesítésének elmaradása sem értelmezhető az adott jogról való végleges lemondásként Az Ügyfél Szolgáltatások Igénybevételére vonatkozó megrendelésének Irón Mountaln általi elfogadása nem érthető úgy, hogy az Irón Mountain az Ügyfél által a megrendelésbe foglalt vagy ahhoz kapcsolódó szerződési feltételt, más szabályzatra tett utalási is elfogadja; azokat az Irón Mountaln kifejezetten visszautasítja Ha a jelen Keretszerződés és az adott Egyedi Szolgáltatási Szerződés valamely rendelkezése között ellentmondás mutatkozik, az Egyedi Szolgáltatási Szerződés rendelkezése az Irányadó. Ha az Egyedi Szolgáltatási Szerződés és annak valamely melléklete kőzött ellenlmondás mutatkozik, az Egyedi Szolgáltatási Szerződés rendelkezése az Irányadó A jelen Keretszerződésben és az Egyedi Szolgáltatási Szerződésfek)ben nagy kezdőbetűvel alkalmazott kifejezések értelmezésére a Függelékben és az Egyedi Szolgáltatási Szerződés Szolgáltatásokat leíró mellékletében foglalt rendelkezések Irányadók A Megállapodásra a magyar jog alkalmazandó. A Felek kifejezetten kizárják az Aruk Nemzetközi Adásvételéről szóló Bécs! Egyezmény alkalmazásai. Az Irón Mountain kizárólag Magyarország területén nyújt Szolgáliatásokat. 12.U Jogvita felmerülése esetén - az alperes esetleges külhoni illetőségére tekintet nélkül - a Felek alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság joghatóságának. Hely/Dátum: Aláírás: ij^ó^vtx,,. * { fn>. Név (nyomtatott betítyél):!_l * /. * Cégnév:, ''. '<<\ ' - 7 <>t I

8 Függelék A Jelen Keretszerződésben és Egyedi Szolgáltatás! Szerződés(ek)ben szereplő kifejezések alatt az alábbi fogalmakat kell érteni: "Adat" "Adatfeldolgozás" jelenti a "Személyes Adatokat" az Adatvédelmi törvényben szereplő fogalommeghatározás szerint. jelenti az Adatvédelmi törvény rendekezései szerint: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. "Adatvédelmi törvén/' "ÁFA törvény" "Doboz" "Egyedi Szolgáltatási Szerződés" "Elektronikus Fiók" "Első Vállalati Rendszergazda; Rendszergazda; Felhasználó" "Első Vállalati Rendszergazda Forma nyomtatvény" "IMConnect" "Kép" "Keretszerződés" "Letét" "Média" "Médiakonténer" "Megállapodás" "Meghatalmazott Személyek" "Meghatalmazott Személyek Listája" "Irattár" "Szolgáltatások" Jelenti az információs önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló évi CXII. törvényt, valamint az annak helyébe lépő bármely jogszabályt. jelenti az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Tőrvényt, valamint az annak helyébe lépő bármely jogszabályt. Jelenti mindazon legnagyobb tárolóegységeket, amelyekben a Letétek elhelyezésre kerülnek, függetlenül azok típusától, avagy a Letét aktuális státuszától (tárolt, szállítás alatt álló, megsemmisítésre váró). Kárfelelősség felmerülése esetén Doboz alatt a legnagyobb tárolóegység azon típusát értjük, amelyben a káresemény bekövetkeztekor vagy azt megelőzően a Letét elhelyezésre került. A Letét kisebb tárolóegységei (pl. dosszié, gyürüsmappa) értelemszerűen nem minősülnek Doboznak. jelenti az Iratkezelési Szolgáltatások Igénybevételére szóló, illetve az Elektronikus Adathordozók Kezelésére szóló szerződés{eke}t, amely{ek)ben az Irón Mountain és az Ügyfél közötti jogviszony alapvető feltételei meghatározásra kerülnek, ide értve különösen, ám nem kizárólagosan, az Irón Mountaln által nyújtandó Szolgáltatásokat, az Ügyfél által fizetendő dijakat, valamint az Ügyfél azon meghatalmazottatnak nevét, akik jogosultak megrendelések leadására, a Letélhez/Médiához/Képhez való hozzáférésre. A Felek az Egyedi Szolgáltatási Szerződés(ek)ben állapodhatnak meg a jelen Keretszerződós rendelkezéseinek módosításában. Jelenti azon elektronikus felületeket, amelyeken az Irón Mountaln a digitális formájú Képeket őrzi, illetve elérhetővé teszi az Ügyfél számára. Első Vállalati Rendszegazda jelenti azt a természetes személyt, aki az Ügyféí meghatalmazása folytán az IMConnect rendszer valamennyi alkalmazásának használatára jogosult. Az Első Vállalati Rendszergazdának lehetősége van arra, hogy az IMConnect rendszeren keresztül további - teljes avagy korlátozott hozzáférési joggal rendelkező Rendszergazdákat, illetve adminisztrátori jogosultságokkai nem rendelkező Felhasználókat jelöljön meg. Az fgy megjelölt Rendszergazdák maguk is jogosultak hozzáférési Jogosultságaikat (vagy azok egy részét) további Felhasználók számára delegálni. A Felhasználó jogosultságainak továbbadására azonban már nem jogosult. jelenti az Egyedi Szolgáltatási Szerződés azon mellékletét, amelyen az Ügyfél az IMConnecthez hozzáférő Első Vállalati Rendszergazda nevét megadja. jelenti az Irón Mountaln onlino ügyfélszolgálati rendszerét, amelyen keresztül az Ügyfél önállóan képes megrendelések leadására, a Letétállományban történő keresésre, a Letétre vonatkozó leltárinformációk, avagy az Ügyfél Adatainak megváltoztatására, riportok lekérésére, az IMConnect rendszer használatára jogosult Rendszergazdák avagy Felhasználók meghatalmazására, továbbá számtalan egyéb alkalmazás elérésére, Szolgáltatás Igénybevételére. jelenti a Letétről készített, a Médiából kinyert, avagy egyéb módon az Irón Mountaln birtokába került digitális formátumú, szkennelt képet, amelyekre nézve az Irón Mountaln Szolgáltatásokat nyújt. A Kép akkor van az Irón Mountaln birtokában, amikor az Elektronikus Fiókban tárolják. Jelenti a jelen dokumentumot, amelyben a Felek az Egyedi Szolgáltatási Szerződés(ek)ben meghatározott Szolgáltatások nyújtásának Jogi feltételrendszerét rendezik. A Keretszerződést jogviszony létesítésekor mindig az Ügyfél rendelkezésére kel! bocsátani, és lehetőséget kell adni arra, hogy az Ügyfél a Keretszerződés tartalmát az Egyedi Szolgáltatási Szerződés(ek)ben befolyásolhassa, és hogy a Felek az Egyedi Szolgáltatási Szerződés(ek}ben a Keretszerződés rendelkezéseitől eltérjenek. jelenti az Ügyfél papíralapú anyagait, dokumentációit, Iratait, amelyek az Irón Mountaln birtokában vannak, és amelyekre nézve az Irón Mountain Szolgáltatásokat nyújt. A Letét akkor van az Irón Mountaln birtokában, ha a Letétet az Irón Mountain Irattárában őrzi, avagy Irón Mountaln szállítójárművön szállítja, továbbá ha a Letét olyan harmadik személy alvállalkozó birtokában van, akit az Irón Mountain választott ki vagy az Irón Mountaln Irányítása alatt áll. jelenti az Ügyfél adathordozóit, round-reei kazettáit, audió- és videókazettáit, filmjeit, pendrive-jait, valamint a számítástechnika ós digitális média változatos formáit, amelyek az irón Mountaln birtokában vannak, és amelyekre nézve az Irón Mountain Szolgáltatásokat nyújt. A Média akkor van az Irón Mountain birtokában, ha a Médiát az Irón Mountaln Irattárában őrzi, avagy Irón Mountain szállítójárművön szállítja, továbbá ha a Média olyan harmadik személy alvállalkozó birtokában van, akit az Irón Mountain választott ki vagy az Irón Mountain irányítása alatt áll. jelenti azt a nem papíralapú tárolóegységet, amelyben a Média tárolásra kerül, függetlenül típusától, avagy a Média aktuális státuszától (tárolt, szállítás alatt álló, megsemmisítésre váró). jelenti a Keretszerződésből ós valamely Egyedi Szolgáltatási Szerződésből, valamint az annak Integráns részét képező mellékletekből álló egységes megállapodást. Adott Ügyfél vonatkozásában egymás mellett több Megállapodás Is hatályban lehet attól függően, hogy az Ügyféí mely Szolgáltatási csoportokra (pl. Iratkezelés vagy adathordozó-tárolás) hány Egyedi Szolgáltatási Szerződést kötött. jelenti azon természetes személyeket, akik a Meghatalmazott Személyek Listáján szerepelnek, és a Szolgáltatások megrendelésére, a Letéthez/Médiához/Képhez való hozzáférésre jogosultak. Jelenti azt a formanyomtatványt, az aktuális elnevezésre tekintet nélkül, amelyen a Meghatalmazott Személyek kerülnek feltűntetésre. jelenti az Irón Mountaln telephelyeit és fióktelepeit, továbbá egyéb, az Irón Mountain birtokában álló területeket, ahol Irón Mountaln a Letétet/Médiát Őrizetében tartja, és ahonnan Szolgáltatásai jelentős részét nyújtja. Jelenti az Irón Mountain állal nyújtott, az Egyedi Szolgáltatási Szerződés vonatkozó mellékletében meghatározott Szolgáltatásokat. A Megállapodás fogalomhasználatában Szolgáltatás alatt kell érteni az Irón Mountain által adásvételre kínált termékeket is, mlg 'díj' alatt kell érteni a termékekéit fizetendő vételárat is. A Letót/MédiafKép tárolására szolgáló Szolgáltatások nem megrendeíés-alapúak, az Irón Mountaln által nyújtott egyéb Szolgáltatások az Ügyfél megrendeléséhez kötöttek.

9 EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS IRATKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Ügyfélszám: Amely létrejött az alábbi felek - a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek - között: Irón Mountain Irón Mountain Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhelye: 1093 Budapest, Czuczor u. 10.; Cg ; adószáma: (a továbbiakban: Irón Mountain); Ügyfél Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest, Pétervárad utca 2., képviselője: Dr. Papp Csilla jegyző{a továbbiakban: Ügyfél) 1. AZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1. A jelen Egyedi Szolgáltatási Szerződés megkötésével az Irón Mountain az 5. Mellékletben (Keretszerződés) meghatározott jogi feltételek figyelembe vételével az 1. Mellékletben meghatározott iratkezelési Szolgáltatásokat nyújtja a birtokába adott Letétek vonatkozásában. Á Szolgáltatások ellenértékeként az Ügyfél a 2. mellékletben meghatározott dijakat fizeti. A 2. mellékletben külön soron szerepelnek a szerződéskötést követő első beszállítás egyszeri díjai és az első beszállítást követően általánosan alkalmazandó, rendszeres elszámolású díjak. 2. AZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 2.1. A jelen Egyedi Szolgáltatási Szerződés az aláírásától számított 1 (egy) éves határozott időre jön létre azzal, hogy az Egyedi Szolgáltatási Szerződés a Keretszerződés 2.1 pontjában foglalt módon meghosszabbodhat. 3. SZÁMLÁZÁS RENDJE 3.1. A Szolgáltatások Díjait az Ügyfél a Keretszerződés 5.2 pontjában foglaltak szerint 15 (tizenöt) naptári napos határidővel egyenlíti ki. 4. MEGHATALMAZOTT SZEMÉLYEK, ELSŐ VÁLLALATI RENDSZERGAZDA 4.1. Az irattárolási Szolgáltatás kivételével az Ügyfél a Szolgáltatások nyújtását telefonon, faxon, en, avagy az IMConnect Rendszeren keresztül rendelheti meg Az Ügyfél a 3. mellékletben jelölheti meg azon képviselőit, akik telefonon, faxon, avagy en történő megrendelés leadására, és a Letétekhez történő hozzáférésre jogosultak Az Ügyfél a 4. mellékletben jelölheti meg azt a képviselőjét, aki az Irón Mountain elektronikus ügyfélszolgálati felülete, az IMConnect Rendszer alkalmazásainak használatára jogosult. 5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 5.1. A jelen Egyedi Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan 5. melléklete a Keretszerződés. A Keretszerződés valamennyi rendelkezését a Felek részletekbe menően, egyedileg megtárgyalták, az Ügyfélnek lehetősége volt arra, hogy a Keretszerződés bármely feltételének tartalmát befolyásolja azzal, hogy a jelen Egyedi Ügyfélszám: oldalak 1/15

10 Szolgáltatási Szerződésben a Keretszerződés bármely rendelkezésétől eltérő szabályt Ir elő. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Keretszerződés rendelkezései nem minősülnek általános szerződési feltételeknek. Az Egyedi Szolgáltatási Szerződés és a Keretszerződés között felmerülő bármely ellentmondás esetén az Egyedi Szolgáltatási Szerződés rendelkezései irányadók A jelen Egyedi Szolgáltatási Szerződés nagy kezdőbetűvel jelöit fogalmainak jelentése a Keretszerződés Függelékében kerül meghatározásra Az alábbi mellékletek a jelen Egyedi Szolgáltatási Szerződés integráns részét képezik. A mellékletek tartalmát a Felek részletekbe menően, egyedileg megtárgyalták, azok rendelkezéseit a Felek maradéktalanul ismerik és kifejezetten elfogadják: 1. melléklet: Szolgáltatások 2. melléklet: Dijak 3. melléklet: Meghatalmazott Személyek Listája 4. melléklet: Első Vállalati Rendszergazda Formanyomtatvány 5. melléklet: Keretszerződés Budapest, december hó V \ Irón Mountain Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Képviseli Takács László ügyvezető Budapest FŐváros?XIV. kerület Zuglói Polgármesteri M>!/ *1.* # / Hivatal,%>H : <-. képviseli Dr. Papp Csilla jegyző 1ütf3 Burfapest, Czuczoru. 18. Adószám: W Adószám: HU i 1. Ügyfélszám: oldalak 2/15

11 1. Melléklet: Szolgáltatások Irattárolás: A tárolási dij meghatározása a Letéttel feltöltött irattároló Doboz alább megbatározott számlázolt térfogata (dm3) alapján, szabadpolcos tárolás esetéti pedig az aktív fájl rekesz számlázott térfogata alapján (1748 dm3) történik. Amennyiben az így kalkulált havi tárolási díj Ff alá esik, az Ügyfél minimum tárolási díj megfizetésére köteles. A tárolási díjat atlól a hónaptól kezdve számítjuk fel, amelyben a Letétet az Ügyféltől átvettük, és annak a hónapnak a végéig számítjuk, amelyben a Letét az Ügyfél számára végleges kivitel formájában visszaszolgáltatásra kerül. Az Irou Mountain fenntartja a helyét az Ügyfél által kikeresésre kikért Doboznak/Letétnek. Ennek megfelelően a (árolási dij az Ügyfél által kikeresésre kikért Dobozok/Letétek esetében is felszámításra kerül. Iratíároló konténerek és termékek: Amennyiben az Ügyfél a Letét betárolására alkalmas Dobozokkal nem rendelkezik, vagy egyébként Dobozokat kíván vásárolni, az Irón Mountain az alábbi termékeket kínálja az Ügyfélnek adásvételre: A" irattároló doboz D" irattároló doboz DC" irattároló doboz G" irattároló doboz S" irattároló doboz T" irattároló doboz Irattartó FI Irattartó F2 Műanyag Plomba Egyedi vonalkód Méretek: 350 x 250 x 310 mm, Számlázott Térfogat: 28 dui3 Méretek: 360 x 310 x 310 mm, Számlázott Térfogat: dm3 Méretek: 420 x 310 x 320 mm, Számlázolt Térfogat: 51,24 dm3 Méretek: 430 xl70 x 125 mm, Számlázott Térfogat: 8 dm3 Méretek: 75 x 240 x 320 mm. Az S" irattároló doboz kiegészítő tárolóeszköz az A" irattároló dobozhoz, önállóan nem betárolható. Méretek: 975 x x 165 XÍ65 mm, Számlázott Térfogat: 12 dm3 Elsősorban filggö mappákban történő rendszerezésre ajánljuk, megkönnyítve a Letétek csoportosítását. Az F2" irattartó segítségével a nagyobb dossziéból kiemelt iratok könnyedén tárolhatók. A CD2" irattároló konténerhez használható plomba. A konténerhez kiszállításkor egy plombát térítésmentesen mellékelünk. A plomba bármilyen sérülése esetén lehetőség van annak pótlására. Vállaljuk vonalkódok legyártását egyedi igények alapján - előzetes egyeztetés mellett. Bevitel: Egyszeri dijat számítunk fel minden egyes Doboz után az Irattárba történő első bevitel alkalmával. A díjtétel magában foglalja a Dobozok elhelyezésével összefüggő logisztikai és koordinációs tevékenységet, így a Dobozok rendszerben való rögzítését és irattári helyének meghatározását, a dobozazonositó SKP vonalkód, valamint az iratátadási jegyzék biztosítását. Az iratátadási jegyzék kitöltése az Ügyfél feladata. Az Ügyfél által megadott adatok helyességét és a Letét tényleges tartalmát az Irón Mountain nem vizsgálja. Az iratátadási jegyzék papírformátumban, Microsoft Excel formátumban vagy az IMConnect online portálon keresztül adható le. A bevitelt követően a Dobozokfizikainyilvántartásba vételének határideje egy munkanap. A fizikai nyilvántartásba vételt követően az iratátadási jegyzéken szereplő adatok rögzítésének határideje további egy munkanap. A határidők legfeljebb az SLA -Bevitel+Beviteli Szállítás" táblázatban meghatározott mennyiség esetén érvényesek. Az ezt meghaladó mennyiség betárolása külön egyeztetést igényel. SLA - Bevitel + Beviteli szállítás 100 db új Doboz/nap Beviteli szállítási dijat alkalmazunk minden új Doboz Irattárba történő első beszállítása esetén. A beviteli szállításokat a megrendelés visszaigazolását követő munkanapon kezdjük. Kiszállás: Az Irón Mountain díjat számít fel az Ügyfél áltai megadott cím felkeresése (oda-vissza út) esetén, amennyiben a kiszállás során Letét mozgatására kerül sor vagy a kiszállás ezt célozza, illetve amennyiben az Irón Mountain irattároló terméket vagy konténert szállít ki. Budapest területén és vonzáskörzetében Budapest és Pest megye területén az oda-vissza utat magában foglaló alkalmankénti díj kerül felszámításra. Munkanapon délelőtt 11 óráig leadott és visszaigazolt megrendelés esetén a Letét aznap 17 óráig kiszállításra kend. Délelőtt 11 órát követően, de 16 órát megelőzően leadott és visszaigazolt megrendelés esetén a Letét a megrendelés leadását követő munkanapon 14 óráig kerül kiszállításra. 16 és 17 óra kőzött leadott és visszaigazolt megrendelés esetén a Letét a megrendelés leadását követő munkanapon 17 óráig kerül kiszállításra. Beviteli, visszatárolás-doboz, vísszatárolás-irat és interfile szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszállások esetében a szolgáltatás teljesítésére a megrendelés napját követő első Ügyfélszám: oldalak 3/15

12 Vidékre (oda-vissza út): Sürgős szállítás Budapest területén Munkaidőn kívüli szállítás Budapest területén Szállítási díj - ki keres és/vissza tárolás - doboz/csomag; Szállítás-várakozási idő munkanapon kerül sor. Budapest és Pest megye területén kivül a dij kiszámítása a távolság kétszeresének alapulvételével (oda- és visszaút) történik. A teljesítési határidő előzetes egyeztetés alapján kerül meghatározásra. Amennyiben az Ügyfél megrendelésében sürgős szállítást igényel, az Iron Mountain az Ügyfél által megadott budapesti területre a megrendelés visszaigazolásától számított három órán belül megérkezik. Az Iron Mountain sürgős megrendelést munkanapokon 8 és 14 óra között fogad. Beviteli, Visszatárolás-doboz, Visszatárolás-iral és Interfile Szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszállások esetében a Szolgáltatás teljesülése a megrendelés napját követő első munkanap. Munkaidőn kívülinek számít minden olyan szállítás, amely munkanapokon 17 és 8 óra közötti, hétvégére eső, illetve sürgős szállítás megrendelése esetén 14 és 8 óra közötti kiszállást igéuyel. Beviteli, Visszatárolás-doboz, Visszatárolás-irat és Interűíe Szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszállások esetében a Szolgáltatás teljesülése a megrendelés napját követő első munkanap. Jelen Szolgáltatás magában foglalja a kiszálh'totí Letétek és Dobozok mozgatását és rakodását az Ügyfél által megadott helyszínen. A szállítási Szolgáltatásokba a szállító maximum 10 (tíz) perces várakozása van belefoglalva. 10 (tíz) perc várakozás után várakozási idő kerül kiszámlázásra. Minden megkezdett óra után egy teljes órára vonatkozó díj kerül felszámításra. Kikeresés irat (talált/nem talált): A Szolgáltatás magában foglalja az Iron Mountain rendelésfelvételét, a kért Letét beazonosítását és Irattárból történő kikeresését, továbbá szállításra, avagy faxon, en történő továbbküldésre való előkészítését. A kikeresett Letétre vonatkozó kiszállítási határidő a fenti táblázatban látható, míg az , avagy fax útján történő teljesítés esetén a határidő a következőképpen alakul: Munkanapon délelőtt íl óráig leadott és visszaigazolt megrendelés esetén a Letét aznap 17 óráig kerül megküldésre. Munkanapon délelőtt 11 órát követően leadott és visszaigazolt megrendelés esetén a Letét a megrendelést követő munkanapon 14 óráig kerül megküldésre. Az e-inaüen, avagy faxon történő továbbküldésre, továbbá a kiszállításra szabott határidők legfeljebb az SLA - Kikeresés irat (laláll/tiem talált) " táblázatban meghatározott mennyiség kikeresése esetén irányadók. Az ezt meghaladó mennyiségű Letét kikeresése esetén irányadó határidőt a Felek külön egyeztetés alapján állapítják meg. A Szolgáltatásra vonatkozó díjat abban az esetben is felszámítjuk, ha a Letét a Raktárban az Ügyfélnek felróható okból nem található meg (pl. az Ügyfél tévesen olyan Letétre adja le megrendelését, amelyet már korábban kikért). Az Iron Mountain fenntartja a helyét az Ügyfél által kikeresésre kikért Letétnek. 1 SLA - Kikeresés irat (talált/nem talált) 35 db Letét / nap ~] Kikeresés doboz: A Szolgáltatás magában foglalja az Iron Mountain rendelésfelvételét, a kért Doboz beazonosítását és Raktárból történő kikeresését, továbbá szállításra való előkészítését. A kiszállítási határidő a fenti táblázatban faiálható. A kiszállításra szabott határidők legfeljebb az SLÁ-Kikeresés doboz" táblázatban meghatározott mennyiség esetén irányadók. Az ezt meghaladó mennyiségű Doboz kiszállítására irányadó határidőt a Felek külön egyeztetés alapján állapítják meg. Az Iron Mountain fenntartja a helyét az Ügyfél által kikeresésre kikért Doboznak. SLA- Kikeresés doboz 75 db Doboz /nap Sürgős kikeresés irat (talált/nem talált): Amennyiben az Ügyfél Sürgős Szállítást és/vagy Sürgős Kikeresést rendel meg, az Iron Mountain a Kikeresés irat (talált/nem talált) Szolgáltafás nyújtásáról is más megrendeléseket megelőzően, prioritással gondoskodik. A kikeresett Lefétfizikaikiszállítása esetén a teljesítési határidő a fenti táblázatban látható, míg az , avagy fax útján történő teljesítésre a megrendelés visszaigazolásától számított három órán belül kerül sor. Az en, avagy fax úiján történő teljesítésre vonatkozó sürgős kikeresési megrendelést az Iron Mountain munkanapokon 8 és 14 óra között fogad. Az en, avagy faxon történő továbbküldésre, továbbá a kiszállításra szabott határidők legfeljebb az SLA Sürgős Kikeresés irat (talált/nem talált)" táblázatban meghatározott mennyiség kikeresése esetén irányadók. Az ezt meghaladó mennyiségű Letét Sürgős kikeresésére irányadó határidőt a Felek külön egyeztetés alapján állapítják meg. 1 SLA -Sürgős Kikeresés Irat (talált/nem talált) 5 db Letét/nap 1 Sürgős kikeresés doboz: Amennyiben az Ügyfél Sürgős Szállítást és/vagy Sürgős Kikeresést rendel meg, az Iron Mountain a Kikeresés doboz Szolgállatás nyújtásáról is más megrendeléseket megelőzően, prioritással gondoskodik. A kiszállítási határidő a fenti táblázatban látható. A kiszállításra szabott határidők legfeljebb az SLA - Sürgős Kikeresés doboz" táblázatban meghatározott mennyiség esetén irányadók. Az ezt meghaladó mennyiségű Doboz sürgős kikeresésére irányadó határidőt a Felek külön egyeztetés alapján állapítják meg. Ügyfélszám: oldalak 4/15

13 [~SLA-Sürgős Kikeresés dóhoz \ 5 db Doboz/nap j Vísszatárolás - irat: A Szolgáltatás magában foglalja a korábban kikeresésre kért Letét Irón Moutain Irattárába történő visszalárolását. A megrendelés leadásához szükséges a visszalárolásra küldendő anyag mennyiségének és az oszfaiykódnak a megjelölése. Vísszatárolás esetén a visszatárolt Letétek leltárban szereplő státusza out"-rói nornial"-ra módosul. A visszatárolandó Letétek átvétele tekintetében a Kikeresés irat (talált/nem talált) Szolgáltatás teljesítési határidői és mennyiségei megfelelően irányadók. Az ezt meghaladó mennyiségű Letét kikeresésére irányadó határidőt a Felek külön egyeztetés alapján állapítják meg. A Letétek fizikai visszatárolása az Irattárba érkezést követő 72 (hetvenkettő) órán belül valósul meg. Vísszatárolás - doboz: A Szolgáltatás magában fogtálja a korábban kikeresésre kért Doboz írón Moutain Raktárába történő visszalárolását. A megrendelés leadásához szükséges a visszalárolásra küldendő anyag mennyiségének és az osztálykódnak a meghatározása. Vísszatárolás esetén a visszatárolt Dobozok leltárban szereplő státusza out"-ról normaf'-ra módosul. A visszatárolandó Dobozok átvétele tekintetében a Kikeresés doboz Szolgáltatás teljesítési határidői és mennyiségei megfelelően irányadók. Az ezt meghaladó mennyiségű irat kikeresésére irányadó határidőt a Felek külön egyeztetés alapján állapítják meg. A Dobozok fizikai visszatárolása az Irattárba érkezést követő 48 (negyvennyolc) órán belül valósul meg. Intcrfile (tárolt irathoz érkező pótlap): Az Ügyfél kérésére az Irón Mountain az Ügyfél Irattárban tárolt iratanyagához további iratokat fíiz hozzá, illeszt be. Az Ügyfél a Doboz vonalkódszámának megadásával el tudja kerülni a Kikeresési Szolgáltatás díjának felszámítását. A tárolt iratokhoz érkező pótlapok (interfile) átvétele tekintetében a Kikeresés irat (talált/nem talált) Szolgáltatás teljesítési határidői és mennyiségei megfelelően irányadók. Az ezt meghaladó mennyiségű irat kikeresésére irányadó határidőt a Felek külön egyeztetés alapján állapítják meg. Az interfile-ok beillesztése az Irattárba érkezést követő 72 (hetvenkettő) órán belül valósul meg. Végleges kivitel - irat/doboz: Jelen Szolgáltatás nyújtására akkor kerül sor, ha az Ügyfél a Letét, illetve Doboz végleges eltávolítását kéri az Irón Mountaiu Irattárából. A jelen pontban említett Szolgáltatás magában foglalja a végleges kivitellel érintett Letét, illetve Doboz Irón Mountain rendszerekből történő fizikai és adminisztratív kivezetéséi, így a teljes leltártörlés projekt-koordinációt, a megszüntetéshez szükséges számítógépes jelentést, a leltár visszakeresését az archívumból, a kikeresett tételek szállításra való előkészítését, a szállítandó Letétek/Dobozok ellenőrzését, a pontos leltárállapot biztosításához szükséges számítógép karbantartást és az Ügyfélnek adott jelentést, valamint az esetlegesen szükségessé váló raklapcserét. A végleges kivitel egyes eseteit, továbbá az ahhoz kapcsolódó díjtételek részletes magyarázatát lásd a Keretszerződés 9. pontjában. A Letétállomány egészének végleges kivitele esetén a végleges kivitel diját az Ügyfél a kivitel tényleges megkezdése előtt köteles megfizetni. A végleges kivitelre irányadó határidők legfeljebb az SLÁ - Végleges Kivitel - irat/doboz" táblázatban meghatározott mennyiség esetén irányadók abban az esetben is, ha a végleges kivitelre a Megállapodás időtartama alatt kerül sor, és akkor is, ha a végleges kivitel a Megállapodás felmondásának, avagy megszűnésének következménye. Az ezt meghaladó mennyiségű végleges kivitelre irányadó határidőt a Felek külön egyeztetés alapján állapítják meg. SLA - Végleges kivitel doboz 75 db Doboz/nap SLA - Végleges kivitel irat 35 db Letét/nap Fax: Minden faxon továbbított Letét esetén oldalankénti dijat számítunk fel. A díj tartalmazza a faxolás költségét, valamint a Letét előkészítését a továbbításhoz. A Letét másolási költségét laponként számítjuk (A4-es méretig egy oldalas másolat). A díj az Irón Mountain másolási diját nem tartalmazza. A faxon továbbított Letétek tekintetében a Kikeresés irat (talált/mm talált) Szolgáltatás teljesítési határidői és mennyiségei megfelelően irányadók. Az ezt meghaladó mennyiségű Letét faxolására irányadó határidőt a Felek külön egyeztetés alapján állapítják meg. Fénymásolás: Az ügyfél Letétéinek másolási költségét laponként számítjuk (A4-es méretig egy oldalas másolat). A fénymásolandó Letétek tekintetében a Kikeresés irat (talált/nem talált) Szolgáltatás teljesítési határidői és mennyiségei megfelelően irányadók. Az ezt meghaladó mennyiségű Letét fénymásolására irányadó határidőt a Felek külön egyeztetés alapján állapítják meg. Szkcnnclés (tárolt irat alkalmi küldése en): Minden en továbbított Letét esetén oldalankénti díjat számítunk fel. A díj tartalmazza a szkennelés költségét, valamint a Letét előkészítését a továbbításhoz. A szkennelési díjat laponként számítjuk (A4-es méretig egy oldalas másolat), beleértve a Irón Mountain másolási munkadíját is. A szkennelendő Letétek tekintetében a Kikeresés irat (talált/nem talált) Szolgáltatás teljesítési határidői és mennyiségei megfelelően irányadók. Az ezt meghaladó mennyiségű Letét szkennelésére irányadó határidőt a Felek külön egyeztetés alapján állapítják meg. Az Irón Mountain kifejezetten rögzíti, hogy a Szkennelési Szolgáltatás keretében kizárólag egyszerű, joghatás kiváltására nem alkalmas elektronikus másolatot készít, a szkennelés során elektronikus aláírási, időbélyegzési szolgáltatást nem teljesít. Az Irón Mountain felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a szkennelés során létrejött digitalizált kép nem minősül hiteles elektronikus okiratnak, a digitalizált Kép az eredeti papíralapú dokumentumot hivatalos eljárásokban egyenértékűen nem helyettesíti. Image Otí Demand (IOD) Szolgáltatás: Előzetes egyeztetés és regisztráció után az Irón Mountain biztonságos Elektronikus Fiókot hoz létre az Ügyfél állal megjelölt felhasználók számára. A felhasználók itt fogadhatják az archívumból kikért Letétekről szkennelés útján készített digitális Képeket. Minden megrendelés teljesítéséről ben értesítjük a felhasználót. A Képek az Elektronikus Fiókban az értesítéstől számítolt 30 (harminc) napon át érhetők el. Amennyiben az előírt időtávon belül az Ügyfél a Képek letöltéséről nem gondoskodik, az Irón Mountain a Képeket törölheti, letöltés hiányában is jogosult marad ugyanakkor a nyújtott Szolgáltatás ellenértékére. Az image on Demand (IOD) körében igénybe vehető szolgáltatási szint tekintetében a Kikeresés irat (talált/nem talált) Szolgáltatás teljesítési határidői és mennyiségei megfelelően irányadók. Az ezt meghaladó mennyiségű Letét IOD továbbítására irányadó határidőt a Felek külön egyeztetés alapján áüapítják meg. Ügyfélszám: oldalak 5/15

14 Image On Demand (IOD) szkenneiés: A díj tartalmazza a Leiét szkennelésének díját. A dijat laponként számítjuk (A4-es méretig egy oldal). Az Irón Mountain kifejezetten rögzíti, hogy az Image on Demand (IOD) szkcimelési Szolgáltatás keretében kizárólag egyszerű, joghatás kiváltására nem alkalmas elektronikus másolatot készít, a szkenneiés során elektronikus aláírási, idobélyegzési szolgáltatást nem teljesít. Az írón Mountain felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a szkenneiés során létrejött digitalizált kép nem minősül hiteles elektronikus okiratnak, a digitalizált kép az eredeti papíralapú dokumentumot hivatalos eljárásokban egyenértékűen nem helyettesíti. Image On Demand (IOD) feltöltés: A dfj tartalmazza a Képek feltöltését a létrehozott elekironikus fiókba, valamint annak fenntartási költségeit. Image On Demand (IOD) munkadíj: A díj tartalmazza a Letét előkészítését a szkenneíésre. Irattáros szakember - óradíj: A jelen Szolgáltatás díját akkor számoljuk fel, ha az Letét kikeresése az Irattárban a szokásos 15 perctől eltérően tetemesebb időt vesz igénybe. Ilyen eset lehet pl. egy rendezetlen Letétállományban való keresés. Ezt az óradíjat számoljuk fel olyan adatrögzítést és korrekciós munkák esetében is, amelyek az Ügyfél kérésére történnek. Iratrendezés! szakember - napi díj: Ilyen irányú megrendelés esetén az Irón Mountain az Ügyfél felhalmozódó iratanyagának rendezéséhez (archiválásához) - ide értve egyes iratanyagok selejtezését is - az Ügyfél telephelyén, fióktelepén etc. szakembert biztosít. Az iratrendezés magában foglalja az íratok szortírozását, a iratok doboz-, mappa- vagy lapszíntű leltározását iratátadási jegyzék és/vagy részletező iratleltár lista felvétele útján, az íratok dobozolását, a dobozok vonalkódozását, valamint pakolását. Az Irón Mountam az archiválásra átadott iratok értékét és jelentését nem vizsgálja, arról tudomással nem rendelkezik. Az Ügyfél köteles az elvégzett munkát aláírásával a munkalapon igazolni. A szakember munkájáért minden megkezdett nap után egész napot számolunk fel. Amennyiben az utazás többletköltségekkel jár, az Irón Mountain fenntartja a jogot a felmerült többletköltségek kiszámlázására. Tárgjaló szoba igénybevítele: Az írón Mountain Irattárában tárgyalószobát biztosít az Ügyfél számára a Letétekbe történő helyszíni betekintés céljából. A tárgyalószoba díja napi díj; minden megkezdett nap után egész napot számolunk fel. Tárolt irat/doboz végleges kivitele megsemmisítésre: Jelen Szolgáltatás nyújtására akkor kerül sor, ha az Ügyfél valamely, a Raktárban tárolt Letét, illetve Doboz végleges megsemmisítésére ad le megrendelést. A megrendelés leadásához osztálykódokra lehet szükség. A jelen pontban említett Szolgáltatás magában foglalja a végleges kivitellel érintett Letét illetve Doboz Irón Mountain rendszerekből történő fizikai és adminisztratív kivezetését, így a teljes leltártörlés projekt-koordinációt, a megszüntetéshez szükséges számítógépes jelentést, a megsemmisítendő tételek kiválogatását, a kikeresett tételek megsemmisítő egységbe történő szállításának előkészítését, a megsemmisítendő Letétek/Dobozok többszöri ellenőrzését, a pontos leltárállapot biztosításához szükséges számítógép karbantartást és az Ügyfélnek adott jelentést, valamint az esetlegesen szükségessé váló raklapcserét. A végleges kivitel egyes eseteit, továbbá az ahhoz kapcsolódó díjtételek részletes magyarázatát lásd a Keretszerződés 9. pontjában. A Letétállomány egészének végleges kivitel útján történő megsemmisítése esetén a végleges kivitel diját az Ügyfél a kivitel tényleges megkezdése előtt köteles megfizetni. A megsemmisíteni rendelt Letétek/Dobozok jelen Szolgáltatás szerinti kiszedési mennyisége legfeljebb az SLA - Tárolt irat / doboz végleges kivitele megsemmisítésre" táblázatban meghatározott mennyiségig terjedhet. Az ezt meghaladó mennyiségű irat / doboz, kiszedésére irányadó határidőt a Felek külön egyeztetés alapján állapítják meg. SLA - Tárolt irat végleges kivitele megsemmisítésre SLA - Tárolt doboz végleges kivitele megsemmisítésre 35 db Letét/nap 75 db Doboz/nap Tárolt doboz bizalmas megsemmisítése: A jelen Szolgáltatás a Dobozok megsemmisítő üzembe történő szállítását, és biztonságos megsemmisítését foglalja magában. A megsemmisítést követően az Ügyfél végleges megsemmisítési riportot kap. Mivel az Irón Mountain a Letét/Doboz tényleges tartalmát, típusát, értékét és jelentését nem ismeri, az Ügyfél kötelezettsége, hogy felhívja az Irón Mountain figyelmét, amennyiben a megsemmisítési Szolgáltatás teljesítése - az adott Letét/Doboz egyedi tartalmára, típusára, értékére, avagy jelentésére tekintettel - speciális feltételekhez (így például előzetes hatósági jóváhagyás etc.) kötött. Zsákos megsemmisítés (kapacitás: kb. 30 kg papír): Az Ügyfél igény szerint a saját telephelyén, fióktelepén etc. fellelhető iratok megsemmisítését is megrendelheti. A Szolgáltatás magában foglalja a megsemmisítéshez használt zsák árát, a Budapesten történő kiszállást, az iratanyag elszállítását, valamint a bizalmas megsemmisítést is. Papír megsemmisítési konténer - CD2 (kb. 100 kg papír): Az Ügyfél igény szerint a saját telephelyén, fióktelepén etc. fellelhető iratok megsemmisítését is megrendelheti. A Szolgáltatás magában foglalja a megsemmisítendő papírhulladék összegyűjtésére szolgáló speciális konténer árát, a Budapesten történő kiszállást, a megsemmisítendő iratanyaggal telt konténer begyűjtését és elszállítását, valamint a bizalmas megsemmisítést is. A konténerhez sorszámozott biztonsági plomba tartozik, amellyel a konténer zárható. Elektronikus leltárriport: Az Ügyfél írásbeli megrendelésére az Irón Mountain leltárt, illetve riportot készít az Ügyfél Irón Mountainné! tárolt Letét/Dobozállományáról. A standard riporttípusok a következők: Megsemmisítésre alkalmasság Keresések nyomon követése Teljes leltár Időszakos Leltár. A leltár/riport teljesítési határideje 1 (egy) munkanap. A leltár/riport útján kerül megküldésre az Ügyfél részére. Ügyfélszám: oldalak 6/15

15 Az ímconnect online ügyfélszolgálati rendszert használó Ügyfelek tetszőleges mennyiségű leltárt/riportot kérhetnek le térítésmentesen az ÍMConnect használatával Speciális - nem szabvány - elektronikus riport készítése: Az Ügyfélnek lehetősége van egyedi riport igénylésére. Ilyen riport készítése minden esetben egyedi egyeztetést igényel. Egyedi Filé rögzítés - Részletező Iratleltár Lista adatrögzítése: Az Ügyfél adott dobozában lévő akták egyedi listázása az összes ügyfél számára rendelkezésre álló speciális Irón Mountain szolgáltatás, amely megkönnyíti az adatállományban való keresést. Erre a célra az Irón Mountain részletező iratleltár listát biztosít az Ügyfél számára. Az iratátadási jegyzék adatokkal való kitöltése ugyanakkor az Ügyfél feladata. Az Ügyfél által megadott adatok helyességét és a Letét tényleges tartalmát az Irón Mountain nem vizsgálja. Az iratátadási jegyzék papírformátumban, Microsoft Excel formátumban vagy az ÍMConnect online portálon keresztül adható le. Az Irón Mountain a szolgáltatás díját adatsoronként számítja fel. A részletező iratleltár lista rögzítésének határideje a fizikai nyilvántartásba vételt követő 3 (három) munkanap. A határidő maximum az SLA- Bevitel + Beviteli szállítás" táblázatban meghatározott mennyiség betárolása esetén érvényes. Ezt meghaladó mennyiség betárolása külön egyeztetést igényel. Adatkikérés (pontatlan megrendeléshez azonosító keresés): Az Irón Mountain ügyfélszolgálata a megrendelések felvételénél az Ügyfél által megadott vonalkódszámot rögzíti. Ha az Ügyfél a vonalkódszámot nem tudja megadni, az Irón Mountain a vonalkódszám kikeresése után pótdíjat számol fel. Üzemanyag pótdíj: Az Üzemanyagárak volatititásának kompenzálására az Irón Mountain a 2. melléklet szerinti addicionális díjtételeket számítja fel, feltéve hogy az adott Szolgáltatást érinti az üzemanyag árának változása. Az üzemanyag pótdíj a Brent nyersolaj havi hordónkénti átlagára alapján kerül kiszámításra. A Brent nyersolaj világpiaci ára befolyásolja leginkább a dizel és benzin üzemanyagok magyarországi piaci árát. Az üzemanyag pótdíj adott havi mértékét mindig a két hónappal korábbi Brent nyersolaj havi hordónkénti átlagára alapján határozzuk meg a 2. mellékletben található táblázat segítségével. így például a július havi pótdíj mértéke a májusi árak alapján kerül meghatározásra. Megjegyzések: Az Irón Mountain a jelen díjszabásban nem szereplő szolgál látásokért óradijat vagy speciális díjat számít fel. Az Ügyfél által normál munkaidőn túl kért szolgáltatás esetén felár kerül alkalmazásra. Az Ügyfél által leadott megrendelések visszaigazolása ügyfélszolgálati időben (munkanapokon 8-17 óra között) - amennyiben a megrendelés faxon, ben, vagy postai úton érkezett - a beérkezést követő 1 (egy) órán belül megtörténik, feltéve hogy a megrendelésben foglalt tételek összessége nem haladja meg az 50 (ötven) darabol. *** Ügyfélszám: oldalak 7/15

16 2. Melleidet: Díjak 2/A. A szerződéskötést követő első beszállítás díjai - egyszer fizetendő díjak Árajánlat Kb db A4-es méretű irattári doboznyi irat kezelésére és tárolására A. Első beszállítás költségei - Egyszer fizetendő díjak db A4-es doboz (Thököly úti és Pétervárad utcai irattárak) Kiszállási díj Budapesten Szállítás Budapesten Beviteli díj Ft/alkalom Ft/doboz Ft/doboz kb. 5 alkalom Kiszállási díj Budapesten 1600 db doboz Szállítás Budapesten 1600 db doboz Beviteti díj Összesen: 13,000 Ft 128,000 Ft 240,000 Ft 381,000 Ft B. Első beszállítás költségei - Egyszer fizetendő díjak db A4-es doboz (Nagy Lajos király úti irattár) Nagy Lajos király úti iratanyagok rakodása és fertőtlenítőbe történő beszállítási költség számítása Egységár Mennyiség Költség Embererdíj (rekeszbe rakás, szállítás, rakodás) Szállítás Összesen: 14,500 2,600 Ft/alkalom + ÁFA Ft/alkalom + ÁFA ,500 96, ,700 *A fenti kalkuláció tájékoztató jellegű, előzetes felméréseinken alapul, nem tartalmazza a fertőtlenítő rekeszek bérleti diját, rendelkezésre bocsájtását és a fertötlenítési eljárást, csupán a szállításra történő előkészítést, rakodást és a fertőtlenítőbe történő elszállítás költségeit Budapesten. Vidéki fertötlenítési helyszín esetén a szállítási költség 160 Ft/km. Ügyfélszám: oldalak 8/15

17 A fertőtlenített iratanyagok beszállítása a gyáli irattárba 1. II. III. Kiszállási díj Budapesten Szállítás Budapesten Beviteli díj Ft/alkalom Ft/doboz Ft/doboz Kb.37 alkalom Kiszállási díj Budapesten 6298 db doboz Szállítás Gyálra 6298 db doboz Beviteli díj Összesen: 96,200 Ft 503,840 Ft 944,700 Ft 1,544,740 Ft A beviteli díj az iratátadási jegyzéken található adatok számítógépes rögzítését, a lokációs kód meghatározását illetve a dobozok polcra rendezését foglalja magába. C. Havi tárolási díjak Iron Mountain A" doboz Irón Mountain D" doboz Iron Mountain DC doboz A4-es irattári doboz dm3 tárolása dm3 tárolása dm3 tárolása 14 dm3 tárolása 1.90 Ft/dm Ft/dm Ft/dm Ft/dm Ft/doboz/hó Ft/doboz/hó Ft/doboz/hó Ft/doboz/hó Iron Mountain A" doboz Iron Mountain D" doboz Iron Mountain DC doboz A4-es irattári doboz db tárolása db tárolása db tárolása 7898 db tárolása (Tárolási díj összesen , ,087 Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó J Ajánlatunkat a rendelkezésre álló információk alapján készítettük el. Amennyiben a tényleges mennyiség eltér az ajánlatban szereplő mennyiségtől, úgy az összköltség is ezzel arányosan módosulhat. Az összesítő információk csupán tájékoztató jellegűek, a számla kiállítása a ténylegesen igénybevett szolgáltatási mennyiségek alapján történik. Ügyfélszám; oldalak 9/15

18 D. Iratrendezés, selejtezés, levéltári átadás előkészítés A Polgármesteri Hivatal képviselőin keresztül a Budapest Főváros Levéltárával (a továbbiakban: BFL) történő egyeztetés során meghatározásra kerülő szempontok alapján rendezzük, selejtezzük és levéltári átadásra előkészítjük az iratanyagot. Kiválogatjuk a lejárt megőrzési idejű, selejtezhető iratokat tartalmazó dobozokat, amelyek tartalmát selejt zsákokban helyezzük el. A zsákok tartalmáról selejtezési jegyzékeket készítünk, amelyek alapján elkészítjük a selejtezési jegyzőkönyvet, amit a Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyás céljából átadunk. A selejtezési jegyzőkönyv jóváhagyása után vállaljuk a kiselejtezett iratanyag megsemmisítését. A megőrzendő iratanyagok dobozait vonalkód azonosítóval látjuk el. A dobozok tartalmáról iratátadási jegyzéket készítünk, ami az alábbi adatokat tartalmazza (azok megállapíthatósága esetén): doboz vonalkód szám a szervezet megnevezése a szervezeti egység megnevezése az iratanyag fő leírása (30 karakter) az iratanyag mellékleírása (30 karakter) keletkezési idő (év, hónap, nap, -tói, -ig) irattári tételszám (várható) megsemmisítési idő Az iratrendezés során elkészített iratjegyzékek képezik majd a tárolásra történő átadásátvétel, s a későbbi visszakeresés alapjául szolgáló elektronikus nyilvántartás alapját. A maradandó, történeti értékű iratanyagot a BFL részére történő átadásra előkészítjük. Az iratanyagot savmentes irattároló dobozokban helyezzük el, a dobozok tartalmáról átadási iratjegyzéket készítünk. A Thököly út 171. és a Pétervárad utca 2. esetén a jelenlegi tárolási helyszínen a Nagy Lajos király útja 219. esetén a fertőtlenítési eljárást követően a saját telephelyünkön kerül sor a feldolgozásra. Iratrendezési költség számítás Nagy Lajos király út Egységár 145 Ft/doboz Mennyiség 6,298 Költség 913,210 Thököly út és Pétervárad utca Összesen: 145 Ft/doboz 1, ,000 1,145,210 Savmentes levéltári doboz (igényelhető): 460 Ft/db Iratmegsemmisítőzsák (igényelhető): Ft/db Az iratmegsemmisítő-zsák szolgáltatási díja tartalmazza a zsákok kiszállítását, a felhasznált zsákok rakodását, az iratselejtezési jegyzőkönyv jóváhagyását követően a zsákok elszállítását Budapestről, továbbá a bizalmas megsemmisítést. Ügyfélszám: oldalak 10/15

19 2/B. Általánosan alkalmazandó, rendszeres elszámolású dnak Ügyfél: Ügyfélszám: Cikkszám 880/ IRATTÁROLÁSI DÍJ Minimum tárolási díj 1,9 Ft/dm' Ft/hó IRATTÁROLÓ KONTÉNEREK ÉS TERMÉKEK ÁRA A doboz D doboz DC doboz Savmentes levéltári doboz G doboz S doboz T doboz Irón Mountain Irattartó - F1 Irón Mountain Irattartó - F2 Műanyag plomba Egyedi vonalkód készítés 250 Ft/db 300 Ft/db 350 Ft/db 460 Ft/db 450 Ft/db 110 Ft/db 250 Ft/db 45 Ft/db 55 Ft/db 25 Ft/darab 5 Ft/darab BEVITELI DIJAK Egyszeri díj Bevitel-szállítás /új doboz irattárba való beszállítása/ 200 Ft/doboz 230 Ft/doboz SZÁLLÍTÁSI DÍJAK Kiszállási dlj - Budapest területén és vonzáskörzetében Kiszállási díj - vidékre oda vissza út Kiszállási díj - sürgős szállítás (Budapest területén) Kiszállási díj - munkaidőn kívüli szállítás (Budapest területén) Szállítási díj - kikeresés/visszatárolás - doboz/csomag Szállítás - várakozási idő 2600 Ft/alkatom 160 Ft/km Ft/alkalom Ft/alkalom 230 Ft/doboz 1949 Ft/ megkezdett óra SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Kikeresés irat (talált / nem talált) Kikeresés doboz Sürgős kikeresés irat (talált / nem talált) Sürgős kikeresés doboz Visszatárolás - irat Visszatárolás - doboz Interfile (tárolt irathoz érkező pótlap) Normál végleges kivitel - irat Normál végleges kivitel - doboz 400 Ft/irat 280 Ft/doboz 450 Ft/irat 350 Ft/doboz 400 Ft/irat 280 Ft/doboz 650 Ft/irat 650 Ft/irat 530 Ft/doboz Ügyfélszám: oldalak 11/15

20 354 Szerződés lejártakori végleges kivitel - irat 355 Szerződés lejártakori végleges kivitel - doboz 600 Ft/irat 480 Ft/doboz DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Fax Fénymásolás Szkennelés (tárolt irat alkalmi küldése -en) Image On Demand szkennelés Image On Demand feltöltés Image On Demand munkadíj Ft/oldal Ft/oldal Ft/oldal Ft/oldal Ft/megrendelés Ft/megkezdett negyedóra KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSOK Irattáros szakember - óradíj Iratrendezés! szakember - napi díj Tárgyaló szoba igénybevétele Ft/megkezdett óra Ft/megkezdett nap/fő Ft/megkezdett nap MEGSEMMISÍTÉSI DÍJAK Tárolt irat normál végleges kivitele megsemmisítésre Tárolt doboz normál végleges kivitele megsemmisítésre Tárolt doboz bizalmas megsemmisítése Zsákos megsemmisítés (kapacitás: kb. 30 kg papír) Papír megsemmisítési konténer - CD2 (kb. 100 kg papír) Ft/irat Ft/doboz Ft/doboz Ft/zsák Ft/konténer EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 422 Elektronikus leltár riport 423 Speciális -nem szabvány- elektronikus riport készítése Egyedi Filé rögzítés - Részletező iratleltár Lista 340 adatrögzítése Adat Kikeresés (pontatlan megrendeléshez azonosító 312 keresés) 2690 Ft/riport 3700 Ft/megkezdett óra 85 Ft/file 170 Ft/kód A fenti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. Ügyfélszám: oldalak 12/15

Budapest, 2013. július 19. V,-. >..,,J ez;ciérnényezésért felelős

Budapest, 2013. július 19. V,-. >..,,J ez;ciérnényezésért felelős Ügyiratszám: 9/115209/2013. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Humánigazgatási Osztály Szociális és Gyermekvédelmi Csoport A szerződés tárgya: Erzsébet utalvány postai úton történő megküldése a

Részletesebben

««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w.

««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w. I PO 5/6 Ügyiratszám:... Q t \ _,.. r Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...^ijö.íime^fe6:^,..kg,kc^dl.. A szerződés tárgya:...^tó^..mfm'uldü-.tíási..%aw&^ A kötejezettségvállaíás a XQ/SÍ i költségvetés..si/tt/.^/í?

Részletesebben

%ő- q/j. &>(«, o6.t. íw / Z >t^ C6- (3, 2013 JÚN 0 6. 2013 JíiL 03. PO 005/06

%ő- q/j. &>(«, o6.t. íw / Z >t^ C6- (3, 2013 JÚN 0 6. 2013 JíiL 03. PO 005/06 PO 5/6 Ügyiratszám: /(, t f. s i f, Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...;.l.;^!l:^^.\>í:í.vis^r: íw / {. & A szerződés tárgya:..^dw>...lvv;/^..í A kötelezettségvállalás a I.SiÁ'k... évi költségvetés...fíljj.^.rj.?...ííq7r-

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. /íf icu/cíűí^ ÜU ÍZ /M-A/ A oat> Ügyiratszám: 221/042/2013 C-2013-00128/005 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ) \WSl- I2\ jloá> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

Médianéző Kft. - vei kötött megrendelési szerződés meghosszabítása

Médianéző Kft. - vei kötött megrendelési szerződés meghosszabítása PO 005/06 Ügyiratszám: 1-/1574/ /2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Médianéző Kft. - vei kötött megrendelési szerződés meghosszabítása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Mm 2013 Sitfí 11. Ügyiratszám: 793/018/2013 C-2013-Ö0131/002 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

OA/lh'öS./tf- HJ^f/K. . ód'. ÍA 28KAU8 14. 201Í J/ffí 12. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

OA/lh'öS./tf- HJ^f/K. . ód'. ÍA 28KAU8 14. 201Í J/ffí 12. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY HJ^f/K 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal területén található nagyteljesítményű

Részletesebben

h 0"'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős

h 0'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős Ügyiratszám:... KöteiezeiMg állalást előkészítő osztály: Jegyző A szerződés tárgya: Megbízási szerződés választás közreműködéshez Zuglói Polgárőr és Önkötés Tűzoltó Egyesület részére,., i /, A ^ A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12.

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : 3&.ffÜ&\ tf&bl.hj&x A szerződés tárgya: A kötelezettségvállalása évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: MUSZ/1271-1/2013 SZERZ_MUSZ/3-1/2013 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Hermiiika Óvoda;

Részletesebben

20U ser o i. ro* ^iöw^i/ím OÍ. -'" o%áqzdrxx. Ka^jatív is^ételíitlőponf;' ; Aláírást"' *0?íf.O9.03. Vfrs> PO 005/06

20U ser o i. ro* ^iöw^i/ím OÍ. -' o%áqzdrxx. Ka^jatív is^ételíitlőponf;' ; Aláírást' *0?íf.O9.03. Vfrs> PO 005/06 PO 5/6 Ügyiratszám:ni/..A. ".í../-.:".^ (T,, Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :..TOQCK ^é..v.smí..í!sűj^.taeí A szerződés tárgya: ^hbdllú^.ol f -'" o%áqzdrxx A kötelezettségvállalás a../($$..'...(..

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

löfrajfr. hfíriy Vfvn.^- MuVl>/> *MV... I^A. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás:

löfrajfr. hfíriy Vfvn.^- MuVl>/> *MV... I^A. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: hfíriy *MV... I^A. Ügyiratszáma I..I...J..1.. y, Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : S^.^D^.l ^j...y^x A szerződés tárgya: A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton ^.V..^4.rí főkönyvi

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

2o a - JI, ÜQ. m Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. ^Aí^imhM^ Ür..{tyká. ^4. IA- 1q. SérJ. ^.o4x.4a- 4T. iw» f fi a

2o a - JI, ÜQ. m Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. ^Aí^imhM^ Ür..{tyká. ^4. IA- 1q. SérJ. ^.o4x.4a- 4T. iw» f fi a Ügyiratszám: 4 ~ MÍ"? ^^M - Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: MAWWLaM Sl(rUh$ &T&? *t

Részletesebben

n.u immni ÍL űd.jed /MÍ, ^ t C//j>/XvTOvi .Stoftfr ÁBdrai mm [ j 12. 'A3T5 4101 n- A;Í PO 005/06

n.u immni ÍL űd.jed /MÍ, ^ t C//j>/XvTOvi .Stoftfr ÁBdrai mm [ j 12. 'A3T5 4101 n- A;Í PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-57173/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata -a helyi önkormányzatok könyvtári

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

o?o./s. ov./y. cioOW5?v M APR } 20BAPR-2Í fc ftz a'- ábwf OJZ ajtt'k^tfea-ttwí^^^tí^^, Aláírás: 2013 MÁJ 0 2. PO 005/06

o?o./s. ov./y. cio<j.ov; &12>OW5?v M APR } 20BAPR-2Í fc ftz a'- ábwf OJZ ajtt'k^tfea-ttwí^^^tí^^, Aláírás: 2013 MÁJ 0 2. PO 005/06 ^ - I PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkorxxiányzata

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1 Ügyiratszám: MUSZ/965-2/2Ü13 IKK20/2013/2 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1 A szerződés tárgya: Aprófalva

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

A szerződés tárgya: Tervezési Szerződés módosítása (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése)

A szerződés tárgya: Tervezési Szerződés módosítása (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése) Ügyiratszám: 1-46279/2011. t előkészítő Osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: Tervezési Szerződés módosítása (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése) A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak:

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: ADATVÉDELEM Felhasználói feltételek Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: tilos a biztositasonline24.hu

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Mlf ^ÍJff. A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala szeméi

Mlf ^ÍJff. A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala szeméi Mlf ^ÍJff 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala szeméi A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

WMmi,» m^n. ^n. d TM (' Z/oiotsjfif. 20fó JÚL 16. ÜK JÖt. 20U Jöl 2 3. 20U OKT 0 a. Aláííás: 20UJÖL23. 201UÖL23. PO 005/06

WMmi,» m^n. ^n. d TM (' Z/oiotsjfif. 20fó JÚL 16. ÜK JÖt. 20U Jöl 2 3. 20U OKT 0 a. Aláííás: 20UJÖL23. 201UÖL23. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1- / 2014' ', Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés A kötelezettségvállalás a..^í?..l.évi költségvetés.!qj.^m9.^.^..\..'..

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ZjfcfrtfQ6 \i2> <&. S~.03 MISAM2Í 20BÁPR22, 'V&AV o^. g- U 5?8 B\*Ü 2015 MÁJ 01 2013 MAJ 0 9. "A^^JOJÓ^A

ZjfcfrtfQ6 \i2> <U><&. S~.03 MISAM2Í 20BÁPR22, 'V&AV o^. g- U 5?8 B\*Ü 2015 MÁJ 01 2013 MAJ 0 9. A^^JOJÓ^A Ügyiratszám: 1-77336/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: Megbízási Keretszerződés A kötelezettségvállalás a.^rpj3.,. évi költségvetés!f.::^j.){.j}.7~.lr

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben